Skip to main content

Full text of "Anthologium"

See other formats


11/ 


10ΑΝΝΙ8 8Τ0ΒΑΕ1 

ΑΝΤΗΟωαΐνΜ ΚΕ0ΕΝ8νΕΚνΝΤ ΟνΚΤΙΥδ ¥Α0Η8ΜνΤΗ ΕΤ ΟΤΤΟ ΗΕΝ8Ε νΟΙ,νΜΕΝ ^VIΝΤϋΜ 

ΑΝΤΗΟΙ^ΟαΠ Ι,ΙββΙ ^VΑβΤI 

ΡΑΚΪΕΜ ΑΙ,ΤΕΚΑΜ 

ΑΒ ΟΤΤΟΝΒ ΗΕΝ8Ε 

ΕΟΙΤΑΜ ΟΟΝΤΙΝΕΝδ ΒΕΚΟΙ.ΙΝΙ 

ΑΡΥϋ \(ΓΕΙϋΜΑΝΝ08 ΥϋΓΐίΐ^• άβν \νβί(1ηΐίΐηιικοΙΐ(*η ΒιιοΙιΙΐίΐΐ)(11πη^ ίη Β(^γΗι]. Τθχί-/^ϋΒ9δΙ)βη οπβοΗίδοΗβΓ υη(1 Ι&ΙβίηίδοΗβΡ δοΙίΓΪίΙείθΙΙβρ 

Μ. Ρί. 

Αβίίβαβ οοιηηιβηί»Γίιΐ8 βά. ΗθγοΙιθγ. 1870 1.20 

Αβ8€ΐηηί8 θΓ&Ηοηβ8 βά. \\'βίάηβΓ. 1872 — .90 

Α.β8θίι>ϋ ίτα^οβοϋΒ,θ βά. ΚίιοΙιΙιοΓΓ. 1880. (ΓεΓ^ήβ^η.) 

Αρο11θ(1θΓί 1)ί1)1ίοί1ιβο» βά. ΗβτοίιβΓ. 1874 ......... 1.50 

ΑΓΓίαιιί Αη8ΐ)3,8ί8 β(1. δίηίβηίδ. 1867 1.20 

Η»1)ΐ•ϋ Γ3.1)ΐιΐΛβ βά. Ε1)βΓΐι&Γ(1. 1875 —.75 

€&β8αΓΐ8 άβ 1)β11ο οίνίΐί βά. Μβπδβΐ. 1906 . .... . ί?β1). 1. — 

€1061*01118 θΓ&ϋοηβ8 8β1βοί&θ β(1. Ηϋΐιη. Ι. Εάΐίίο «,ΙΙβΓ» 1887 . — .75 

— — — II. ΕίΙΗίο βΙΙβΓ» 1899. . 1.80 

€θΓηίί1ίιΐ8 Νβροδ βά. ΝίρρβΓάβγ. 1867 —.30 

Βίη&Γί'Ιιί θΓ&ΐ:ίοηβ8 ίΓβδ β(1. ΤΙι&ΙΙιβίηι. 1887 — .75 

ΕιΐΓίριάί8 ίΛΐ)αΐΕβ βά. ΚΙτοΗΙιοίί. Ι. 1867 1.50 

— — II. 1867 . 1.50 

~ - -- ΙΠ. 1868 ......... 1.80 

ΕπίΓΟρίϊΐΒ θά. Η»Γΐβ1. 1872 —.30 

— βά. 1>Γ0 78βη. 1878 —.45 

ΗβΓΟάοίί ίιίδίοη&β βά. δίβίη. Ι. 1884. (νβτρηββη.) 

— — Π. 1884. (νβτ^ηββη.) 

ΗβΒίοάί ΓβΗφίίαβ βά. Βοΐιδιη&ηη. 1869 — .90 

ΗοιηβΓί 1113.8 βά. Ν&ποΐί. Ι. 1877 ...... ... —.75 

— — - Π. 1879 .75 

— 0(ΐ3Γ88β8, βά. ΝειιοΙ;. γ. 1874 . .75 

— — - II. 1874 —.75 

Οτι »1) ιιΛβ οοοίΐίί:» Γβο. ΜΰΙΙβΓ. Ι. 1881 .60 

- — — ^- II. 1881 —60 

^ - — — III. 1883 -.60 

- — - .-IV. 1882 - .60 

~ — - — V. 1883 —.60 

- — - — VI. 1881 —.60 

Εηοίιιηιΐδ Γβο. 8οιηϊηβΓΐ)Γοάί;. Υοΐ, Ι Ρ&Γ8 Ι. 1886 3.— 

— ~ ΥοΙ. Ι Ρ&Γ6 Π. 1889 6.- 

— — , ΥοΙ. II Ρ&Γ8 Ι. 1893 6.— 

— — ΥοΙ. II Ρ&Γ8 II. 1896 .... 5.40 

— — ΥοΙ. ΠΙ. 1899 6.— Ι0ΑΝΝΙ8 8Τ0ΒΑΕΙ 

ΑΝΤΗΟΙ-ΟΟΙΥΜ ΕΕΟΕΝδΥΕΙίνΝΤ ΟνΚΤίνδ ¥Α0Η8ΜνΤΗ ετ ΟΤΤΟ ΗΕΝ8Ε νΟΕΥΜΕΝ ^VIΝΤVΜ 

ΑΝΤΗΟΙΟαΠ ΜΒΚΙ ^VΑΕΤI 

ΡΑΚΤΕΜ ΑΕΤΕΚΑΜ 

ΑΒ ΟΤΤΟΝΕ ΗΕΝ8Ε] 

ΕΌΙΤΑΜ 00ΝΤΙΝΕΝ8 ΒΕΕ01.ΙΝ1 
ΑΡΥΒ λνΕΙϋΜΑΝΝ08 

ΜΟΜΧΙΙ Ι0ΑΝΝΙ8 8Τ0ΒΑΕΙ 

ΑΝϊΗΟΕΟαΠ 
ΙΙΒΕΙ ϋνΟ Ρ08ΤΕΕΙΟΚΕ8 

ΕΕΟΒΝδνΐΤ 

ΟΤΤΟ ΗΕΝ8Ε 

νΟΙ^ΥΜΕΝ III ΒΕΚΟΜΝΙ 
ΑΡνΟ Τ7ΕΙΟΜΑΝΝ08 

ΗΟΜΧΠ ΡΚΑΕΓΑΊΊΟ. 

Αηίβίΐυδίιη ςιυαΓίι 1ίΙ)ΓΪ 8ί;οΙ)3,θ£ΐηί βϋαιη ο,ΙίβΓα ρ&Γ8 
άβίατ ίη ιη2ΐηπ8 Ιθ^βηϋυηι, ηβ (^υίά θογιιπι (}η&β ιηβηΐο ίη 
1ΐ3,ο βίΐίίίοηθ βχρβοΙαΓί ροδδΐιηί άθδίάβΓβίπΓ, ώιη βα οοαι- 
ροηο,ιη ς[ΐΐ3>β ροδίί^υδίαι 8ίοΙ)3.βί ορα8 α ηοΙ)ί8 βάι οοβρίιιηι 
681; αΐ) δ,ΐϋδ οοηίδ,ία δπηί; 8Ϊνβ αά βοΐο^αηιηι ηιιιΏθηιιη πη- 
(1θοαιης[ΐΐ6 οοιηρίΘηάιιιη ίοΙοηΘΟ, δίνβ έΐά 8ί;αΐ3ί1ίβη(1ηιιι οοάίοπιη 
{^ποά ίβοίπιη8 ίιιηάαιηβιιίαιη ειοοοπιπιοά&ία. αο ^ηοιηοΐο- 
^ίοΓπιη ρ^ΓΐίοιιΙίδ, ς[ΐΐ£ΐβ βχ ρ^ιρ^ιίδ ίηίβΓίιη ηοΐ3ί8 ίηηοίιιβηιιιΐ, 
ρΓΟ Γβ ηαία πια^ί8 ίοηΐβδ 8ίοΙ)αβί €θ11α8ΐΓ8,π ρο886 ςαΕπι ορπ8 
ίρ8ΐιιιι Ιοοπρίβίαή ίαιη βχ βί8 αάρΣίΓυίΙ ^τιαβ 8ηρΓα ιηοηιιί 
1. IV ραιίίδ ρήοπδ ρΓαβί. ρ. VIII. νβηιιη ίΙοΓίΙβ^ία (][ΐια6 
6χ 1)ί1)Ιίοί1ΐθθί8 ηοδίια ροίίδδίιηιιηι αβίο,ίβ ίη Ιποβαι ρΓοίΓα- 
χθηιηί άοοίί πίςαβ 8ρβΓ0 ριοίΓαΙίθΓβ ρβΓ^βηΐ, (}ΐΐ£ΐηίο (^πίδ 
ίηίβηίίιΐδ (}ΐιο πιοάο βί ίηίβΓ 86 ίρ8£ΐ β1 οηιη 8ΐ:ο1)£ΐβο οοΐιαβ- 
Γ621Ϊ11; ίηςηίδίνβηί, ίαηίο ίβ,οίΐίιΐδ βί οοηίίη^βί τιί Ιιαηο ίΐίαιη- 
νβ βοΐο^απι ίη ηοδίήδ 8ίοΙ)α6ί οοάίοίΙ)α8 οηιίδδαπι βχ 
8ίο1[)αβί ίαηιβη ορβΓβ ίΐηχίδδβ ρβΓδρίοίαί. βί οοηίί^ίί ίά 
ίηίβήαι ΕΙίβΓΟ. οΙ)8βΓνανίί βηίηι (βηοπι. Ιιοπιοβοηι. Ι Βοηη. 
α. 1900, ρ. 24, βί II Βοηη. α. 1901, ρ. 90) άπαβ βο1ο^£ΐ8 ίΐοή- 
Ιβ^ίο Ιι3.ηΓ. ρ. 187, 25 Μβίη. οΙ)1αί9.8, ηηοά ίη^βΓΕί Ψαοΐΐδ- 
πιηίΐιίηηι, 1ίΐ3Γί δβοηηάί 8ίο]33.βαηί οαρίίί ΧΙιΥΙ {Περί 
αχαριστίας) αάίηη^βηάαδ βδδβ ρ. 264, 5 Ψ. δίο 

23 Σωκράτους, 

^χαριατον ενεργεταΐν καΐ νεκρον μνρίζειν εν ϊσω κείται. 

24 Του αύτοϋ, 

Ταντόν εστίν οφιν εχτρέφειν καΐ πονηρόν ενεργετείν* 
ουδετέρου γαρ η χάρις ευνοιαν γεννά. ^Ο υ β VI ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

ιιΐΓαιιΐ(}ΐΐΘ αηίβιη άίοΐυιη Ιβ^ίίιιι ίηίβΓ βηοιη. Ηοιηοβοιη. η. 6 
βί 145 Εΐί., 111)1 νίάβ ήΐιαβ οοΠβ^ίΙ; βάίίοΓ. (}ΐιί(1 ς[πο(1 ίάβιη 
νίΓ άοοίπδ βΐίαιη ρ1ιΐΓ68 6θ1ο^8.8, ςααιηνίδ ρΓαβ ίη^βηίί 
1αοιιη9>ηιιη ηιαίίίίηάίηβ ραυο^δ, ΙΛιίδ άιιοΐ3υ8 ρήοΓίΙ)!!» ίη- 

8βΓ6ηάα8 Θ886 βχρ08πί1; 83;^3.θί1;βΓ Π1118. ΚΙίΘη. ΧΙιΥΙΙ ρ. 130 88. 

8ΐιηΙ δ,ιιίβιη ίΓί^ίηία νβΐ ροίίυδ ίη^ίηία άυαβ θοΐο^αβ ςιίΣΐβ 
Ιθ^ιιηίιΐΓ οοά. ν&ίίο. Ογ. 1144 (δαβο. XV) ί. 209^ βί ΐηάβ 
2Λ) βοΐο^α (^αείΓία. βίί&ιη οοά. Υοδδ. Ογ. ίη ^ιι. 18 £ο1. 8, 
ςηο οΐίηι ιΐ8υ8 βΓ&ί; ^^Ιίβηΐ^αοΐι ίη Ρΐηί. Μογ. ρ. 33 Ε βί 
186 0. 1ι&8 δ,ιιίβιη βοΐο^αδ, ςια&β βδί λΥαοΙίδίηπΙΙιίαηδ,θ βάίϋ- 
οηίδ ιηβα.β(ΐιιβ οοηίηηοΐίο, ροδί Εΐίβηιιη Ιιίο βάθΓθ ΠοβαΙ 
οοΓοΙΙαιη ΐηδίαΓ βί ίία ηηίάβπι ιιΐ; δοηρίαΓαβ ϋδΟΓβραηίία 
8ΐιΙ)ίοίαΙπΓ ΐϊΐ6ΐηοΓαΐ3ί1ίθΓ Ιοοίςιΐθ αάίίηβδ αάάίΐιιίυΓ ρίθηιιη- 
(^πβ ιαιη Β> ρπιηο βάίΐοΐθ νβΐ α βοΐιβηΐίβϋο ηοίαίί. 
1 2ωκ{ρ(χ}τ{ονς). 

Επαίνου ώοτζερ μνρον ηβ€ρ€ίσμένως απολανστέον. 

Ιβ^ίΐπΓ ίηίΟΓ Οηοιη. Ιιοιηοθοηι. 10 Εΐί. θίαδάβιη θδί ί&Μο^β 
δίοΙ). III 34, 18 (=6Γΐιοϊη. Ιιοιηοβοπι. 75 Εΐΐ.) || Ιθπιιηα δαρρί. ΕΙίθΓ 

2 

ΤοΙς μεν οργάνοίζ τοις προσάδοντας, ταΐς δε ετταγ- 
γελίαΐζ δεΙ τα, έργα ανμφωνείν* 

Ιθ^ίίιΐΓ ϊηίβΓ Οηοιη. Ιιοιηοθοιη. 77 Εΐΐ. πΙ)ί άδοντας οοά. Υαί. 
Ογ. 743 βΐ οοά. Αίΐίθηίβηβίβ η. 32 (ηιιηο 1070) || τα έργα όεΐ ΙιοιηοθΟίη. 
ί:β8ΐθ8 ρΙθήίϊαθ |) ονμφωνείν] ίηΙθΓ είναι σύμφωνα θί οννωόά ψαίνε- 
ο^αί ίΙυοϋιιαηίπΓ Ιιοιηοθοπι. ΐΟΒίβδ 

3 

Τον βίου κα^άττερ αγάλματος πάντα τα μέρη καλά 
είναι δεΙ. 

= 8ΐοΙ). ΠΙ, 1, 89 Ιθΐηιηαίο Σωκράτους ηοη ίίθΓΕίΐο. ίηίΘΓ 
Οηοηι. Ιιοιηοβοπι. 91 Εΐί. 
4 

Μα^άριον ου το τνγχάνειν αν εΊΐι^νμεΙ τις^ αλλά το 
μηδενός έπι^υμεΐν. 

Ιιίιιο ίηοίρίί νο88. δοοίΕΐί οΐίαιη Αθϋαηιΐδ V. 1ι. IX 29 1:ΓίΙ)αίί 
άίοίηηι Ιιπΐαδ ρΘΓδίιηϋΘ, αΐϋ Μβηβάθΐηο, νίάβ ςααθ ^ο11θ^β^ι1ηΐ\V^1:ΐ^η- 
ι)α^11 ίη ΡΙιιί&ΓοΜ Μογ. ρ. 33 Ε βΐ 8ΐβΓηΙ}αο1ι ίη (τηοπιοΐ. ΥαΙ. 407. οί. 
ΐΐΕπι Οηοπιοΐ. Βγζ. ϋβηι.-Ιδ.-ΕρίοΙ:. η. 182 ΤΥαοΙίδπι. ΡΪΙΑΕΓΑΤΙΟ VII 

5 '^ρ^ίεσιλάου. 

Τον σπουδαΐον δείν βφη είναι τφ ηλίψ παρατΐλησιον, 
σπενδοντα καΐ μη επιστρεφόμενον, 

Αρκεσιλάον ΙθΐηιηΕ οίίθΓίνοδδ.,οιη.ΥΕίίο.Μβιη ηοη άθηβ^ΣΐηάΕΐη 
β88Θ ΙβιηιηΕίΙ ριιίαί; ΕΙίβΓ ηιιΐ8. Ε1ι. XI; ΥΠ ρ. 630 οοιηηιοηβηβ Ζβΐΐβπ 
ΡΜΙ ά. ΟτΚ 1Π 1 ρ. 496. ρβΓ βΓΓΟΓθΐη ουιη βοΙο^Ε ρποΓβ Ιβιηιηα ίαη- 
χΘΓαΐ Μνγϋβιώ^ίάϊ 1. ο. || εφη όεΐν οοά. ¥088. 

6* Πν^αγόρον, 

Αξίος αν&ρωπος ^εον -ί^εός αν εϊη εν άνΒ-ρώποις, 

Ρτΐΐι. νΐηά. 4 δοΐιβηΐίΐ ['Ψίβη βί. ΥΠΙ ρ. 264), ΡθΓρ1ΐ7Γ. Β>ά Μαιο. 

15 ρ. 284, 22 Ν. 2, δβχίί 8βηΐ. 376 Εΐΐ. || ί^βον] ^* | οΊ (δίο) 7088. || β-εών 

&ε6ς (αηα Ιίϋ. απίθ &εός Γα8α) Ργΐΐι. νίηά. Ι| άν εϊη οιη. 8οχ1:. || ^ν 

αν^ρώποις οπι. ΡοΓρΙι. 

Ψνχης άγνης τόπον οίκειότερον επί γης &εός ονχ έχει, 

βοΐ. οπιπ./ ρήοΓθ ίυη^αηΐ Υαί. νο88., 8βρΕΓανί1; ΕΙίθΓ. Γθουιτίΐ: 

Ργίΐι. νίηά. 119, ΡθΐηορΜΙ. 45, Βοί88. Αη. Ογ. Ι ρ. 124, ΗιθγοοΙ. ίη 

ΟΕΓίη.αυΓ. ρ.25,11 Οαΐδί. ϋ άγνης] κα.'^αράς'Ργύϊ.Ύίηά.,Είβΐοά. \\ άγνης 

έπΙ γης τόπον οίκειότερον 6 θ-εος Βοί88. || έπΙ γης ονκ έχει ϋ-εός Βθΐη. 

7 

[Εϊ] βονλει γνωσ^ήναι ^εοΐς' αγνοήϋ-ητι μάλιστα άν• 
^ρώτνοις. 

ΓΘουΓηί Ρ7ΐ:1ι. νίηά. 9, Οηοηιοΐ. Βνζ. 7 ρ. 167 λν^οΐιβηι. (Ραΐ. 7, 
Ρεγ. 6, Β^Γ. 10, Μοη. 4, Εβίά. 4), ΟβΟΓ^ίά. οοά. Ι,αιίΓ. ί. 51γ (ίβδίθ 
ΤνΕθ1ΐ8ηιιι1;1ιίο), Οηοπι. Βοί88. Αη. Ογ. III ρ. 469, 2 || ει Υαί. νο88., οηι. 
Γθΐίηαί βχοβρίο ΟβΟΓ^ίάβ φιί οίίβΓί εΙ ϋ^έλεις γν. δθά ει βίίαηι ΙίίίθΓ&Γυηι 
ΟΓάίηί Γθρπ^ηο,Γθ νΐάίΐ ΕΙϊθγ (οοΙΙ. 6.^ Μ. 8. 9), αάδοπρδίΐ ίηίβιρΓθδ ουί 
ΘΓΕΙ οίίθη8ίοηί πιβηιΙ)Γθηιπι Γαίίο ρΕίαΐ^ιοίίοα || ^εοΐς] ^εώ Βοί88. παρά 
ϋ-εώ ^ηοιηοΐ. Β^ζ. παρά ϋ^εον Οθογ^., οοά. Μοη. βί: Ραί. ^ηοηιοΐο^ϋ 
Β^ζ. II μάλίοτα οηι. Οθο㧕. || παρά άν^ρώποις ^ηοηιοί Βγζ., (ίβΟΓ^. 

8 

Βραγνλόγον μάλιστα η ^εον γνώσις ποιεί. 

=- Ρ^ίΐι. νίηά. 10. οί'. δβχίί 8θηΙ, 430 Εΐΐ. άν&ρωπον ^εον γνώ- 
σις βραχνλόγον ποιεί, ΡοιρΙι. αά Μ&γο. 20 ρ. 287, 20 Ν.^ β^εον γαρ γνώ- 
σις ποιεί βραχυν λόγον, Οηοηιοΐ. Βγζ. 6 ρ. 166 "\νΕθ1ΐ8ηι. (Ραΐ. 6) 
γνώοις Β-εοϋ ποιεί άνδρα βραχνλόγον 

9 

Νεως ^εου ό σοφός νους, ο ν ον% εφημέρως άλΧ' άεϊ 
χρη ηαρασκενάζείν χαϊ κατατ,οσμειν εις παραδοχην ^εον. VIII ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ 

Ργύι. νίηά. 66, Οηοιη. Βοίδδ. Αη. Ογ. III ρ. 471, 19, Ροιρίι^τ. 
αά. ΜαΓο. 19 ρ. 287, 5 Ν.^ οί. βίίΕηι δβχΐί ββηί. 46% ΗίβΓΟοΙβδ ίη οαηη. 
απΓ. ρ. 25, 6 β^ΕΪδί. || ναός ^εον οοφον νονς Βοΐδδ. || νεως μεν εοτω 
τον &εον ο εν σοΙ νονς ΡοΓρΙι. || ος Υαΐ. | ονκ έψημέρως ΡγΛ. ΡαΙιη. 
(Ροιρίΐ.) ονκ εφημέρως ¥088. ονκ εφ' ημέρα ΥεΪ. ονκ άφειμένως 
ΡγίΙι, νίηά. ονχ άπαξ Βοίδδ. || άλλ' αεί χρη κοομείν εις παραδοχην 
θ^εον Βοίδδ., 1ίΙ>θηιΐ8 παραοκεναοτέον όε αντον καΐ κοσμητέον εις κατά- 
δοχην τον &εον επιτηδεων. μηδέ εφήμερος ο κόομος εοτω κτε. ΡοΓρΙι. 
10 
"]Α κτησάμενος ον κα^έξεις, μη αιτον πάρα των ^εών' 
δώρον γαρ ^εοϋ πάν άναφαίρετον' ωοτε ον δώσειν ο μη 
χα^έξεις. 

ΐοίΕ δθηΐθπΐΐΕ ΓθοιίΓπΐ ΡοΓρΙι^Γ. 9^ά Μ^ΓΟ. 12 ρ. 282, 12 Ν.^ α δε 
κτησάαενος {κτησαμένη ΟγθΙΗ) ον κα^έξεις κτε., Ργΐΐι. νίηίΐ. 3, ρή- 
ηιιιιη Θπαηίίαίαιη (ο κτησάμενος ον καθ-έξεις, μη αΐτον πάρα &εον) 
8βχΐ. 128, Εΐί., Οΐίΐ. 22 Εΐί., Βοίδδ. Αη. Ογ. Ι ρ. 114. 128. οθίθΓαιη οί. 
8βχΐ. 92 (= 404) Εΐΐ. || ονκα^-έζειν Υοδδ. || ον δωσεί ^γί\ι., Ροιρίι. 

11 Επίκτητου (ο£. ρ. 479 8ο1ιβη1^1). 

Θεονς δικαία και μεμετρημένη όίαΟ-έαει τίμα, άλλα 
μη άμέτροις όωρεαίς κολάκευε ' οντε γαρ κολακεία χαίρει 
'3'εός ούτε 6 κολακειών τιμά το ^εΐον. ^εοις ^νε, μη 
ηνίκα αν πλοντήοης, Ιλλ' ηνίκα αν (ρρονήσης' το μεν γαρ 
πλοντείν και των κακοόαιμόνων^ το δε φρονεΐν μόνον 
ϊδιον ενδαιμόνων. 

μεμετριμέν9^Υθ&8. \\ ΐοΐί. μόνων ϊδων, οί. Τΐιβοοίίδίί (χηοιη. 12 ιηϋ. 

12 (Λίά. 8ο1ιβη1ί1) 

Παρά &εών μη συνεχή αϊτει ίγίειαν σώματος, άλλα 
διηνεκώς λάμβανε σωφροσννην ψυχής, καϊ οντε ραδίως 
νοσήσεις οντε νοσών δυσαρεστήσεις. 

περί θ-εών: . μ?] οννεγή Υοδδ. || νοήσεις Υοδδ. |1 δνααρρωστηοεις 
Υοδδ. 

13 (ίΙ)ί(1. 8οΙιβηΜ) 

Μη ων επιθ-υμείς ταντα παρά ^εών αϊτει, αλλ^ 
όπως αντής απαλλαγής τής έπι^νμίας^ τοντο ζήτει παρά 
^εών. τότε σον εισακονονσιν οι ϋ^εοί, ηνίκα αν μη περί 
των 7)δέων άλλα περί των καλών ενχη, καϊ τότε σοι δώ- 
σονσι τά καλά, ηνίκα μή ηδονή άλλ^ αρετή χαίρεις. 

είσακονοονοίν ί3;θίΙθ 8ο1ΐθη1ί1 || περί των καλλών Υοδδ. ΡΚΑΕΙ^ΑΤΙΟ IX 

14 (ίΙ)ίά. 8ο1ιβηω) 

Μέμνηοο τΐαρά των μεγάλων αΐτείν τα μεγάλα, μικρά 
γαρ οντί αν δοΐεν' ουόεν -θ-εον μείζον καί νιρηλότερον' 
ευχόμενος τοιγαρονν ^εοίς αϊτει τά ^εΐα, ών ουόεν σάρ- 
κινον κ«1 γιμνον ψαύει τνά^ος. 

πάρα οί. ΒοΙίθηΙίΙ ϊάφι& Γθοβριΐ: ΕΙϊθγ ΕρίοΙ. βΐ Μοβοΐιίοηίδ 8βηί. 
(Βοηηαβ βά. ά. 1892) η. 4: περί Υεϊ. Υοδδ. |1 μηκρά ΥβΧ. \\ ονόεν ΥεΙ. 
ονδε δε Υοδδ. ίοΓί:. ονδβν δβ 

1δ Περικλής. 

ΤΙερί'λλης ο Βο^νΟΊτΐττου εηι πολλοίς και μεγάλοις 
δυνάμενος σεμνύνεσ^αι ουδέν εφη τιμάν των εαυτόν έργων 
η οτι άρχοντος αυτοί ουδείς των εχΒ'ρών εν πενχ^ίμτ) 
έσ^ήτι εγένετο. 

οί. Ρΐυί. νίί. ΡθγιοΙ. ο. 38, Οο 86 ίρδίιιη οίίΓίΐ ίηνΐά. ΙαυάΕηάο 
ρ. 543 Β, Κββ'. 61: άπο. αρορΜΙι. ρ. 186 ϋ. ΙπΗαη. ογ. III 128 Ό ϋ 
ηερικλεα περικλής 6 ξ. (Ιβιηηΐέΐΐβ ηοη δβραΓαίο) Υοδδ. |ί δυνάμενος 
80ηρ8ί: μ (χμενος Υοδδ. μυούμε νος Υαί. || ονδεν εφη Υαΐ. ούδε εφη 
Υοδδ. ηβ ςυίδ οοηίοίαΐ ούδεν {άλλο) εφη . . η, οί. ΚαβΙιηθΓ-ΟβιΙΙι Π 
ρ. 304 αύη. 4 || ουδείς των εγβρών Υοδδ. ονδεν των εγβρών Υαί. οΓ. 
Ρΐαΐ. II εν πεν^-ίμί;^ ΥαΙ. επεν^ίμη Υοδδ. 

16 Δημοκρίτου (ΪΓ. 237 Όίθΐδ 2). 

Φιλονεικ.ίη πάσα ανοητος' το γαρ κατά του δναμενέος 
βλαβερό ν θεωρούσα το ΐδιον συμφέρον ου βλέπει. 

= 8ίθ\). III 20, 62 II φιλονικίη Γ60ΐ:6 Βίβίδ 1| δυσμενούς 1ίΙ)ΐΊ 
8ΐοΙ>. III II ^εωρενοα 8 ίη ίίΐοΐ). Ιίί . 

17 Έ7ΐ:ικτητου (οϊ. ρ. 483 8θ1ιβηΙ^1). 

^'Ω,σπερ μέλιτταν ου δια το κέντρον μισείς^ αλλά δια 
τον καρπό ν τημελείς, ούτω και φίλον μη δι επίπληζιν 
αποστραφγις, αλλά διά την ευνοιαν αγάπα. 

ΐΈΟΐΐΓΠί οοΓρ. ΡαΓ. 311 Εΐί. (Μοσχίωνος) \\ μΐοεΐνΥ^ίί. 

18—20 (Ερίοί. ρ. 480 δοΐιβηΐ^ΐ) 

Έοίκασιν οί κόλακες κηφησι, και γάρ αργοί και 
ακεντροι καΐ τους αλλότριους άναλίσκοντες καμάτους* 
(19) οί φθονεροί σφη^ί, καϊ γάρ πληκτικοί και α7€οροι 
καΐ άμετάδοτοι και άχρειοι' (20) οί χρηστοί μελίτταις^ 
και γάρ (ριλ07ΐονοι και αυτουργοί και οικονομικοί και 
εύποροι καϊ πράοι και επΐ7ΐληκτ ικοί καϊ κοινωνικοί, ώστ' χ ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

εί βονλει (ρίλος ντνάρχων μετά πολλών διάγειν φίλων, 
μιμον την μέλιτταν' χα&αρόν εοτω αοί το ο μηνός τ,ηφη- 
νων και σφηκών, 

ΐη(1θ εΙ) οί φθ-ονεροί βί άθίη εΙ) οΐ χρηοτοί (^ιΐΕδί ηονα θοΙο^ε 
ίηοίρίΐ: ίη Υαΐ. βΐ ¥088. || αίγοί Υοδδ. || Έ^ίίιΐΓ άβ προοιμίλονοί δίνβ 
φίλοις, υηάθ δίηιρΙίοΐΐΘΓ οϊ χρι^οτοΐ ΕΙΐθΓ Ερίοΐ. βΐ Μθ8θ1ιίοηΪ8 δθηί;. 46 
ρ. 17 II καΐ γαρ οηι. Υοδδ. || καΙ πράοι και ΒπιπληκτίκοΙ βχρίίοαηάπιη 
Θ88Θ καΐ πράοι καν έπιπληκτικοί, \χΙ ηθ^Ιθ^θηΐίαδ άίοΐαιη δίί καΐ 
ιηοηθί ΕΙΐβΓ 1. ο. || οίκονομηκοί ¥088. ϋ κοινωνηκεΐν ¥θ88. || πίΕΐίιη 
μετ άδολων || διάγων ¥θ88. || τε καΙ σφηκών ¥θ88. 

20* (Ερίοί. ρ. 480 δοΙιβηΜ) 

Τους εις φιλίαν σοί ΥΜ&ιέντας δοκίμαζε μη εξ ών 
οοί δωροννται^ αλλ^ εξ ών έαυτοίς μνώνταί χαϊ χαοίζον~ 
ται χαΐ χατετνηγγείλαντο καΐ διέ^εοαν. 

α ρήοΓθ θοΙο^Ε ηοη 8θίιιηχίΐ ¥Εί. || καΜντας ΐΕοίίβ δοΐιβηΐίΐ || 
Γβοΐίιΐδ καΐ εξ ών άλλοις κατεπαγγειλάμενοι διέθεσαν 8ίνΘ άπέδο- 
οαν' ΕΙΐθΓ Ερίοί. θί Μοδοΐιίοηίδ δθηΐ. 47 ρ. 17 αάη. 

21 (Ερίοί. ρ. 4δ0 βί 482 δοΙίθηΜ) 

Χρήματα μεν φιλίαν ονδέποτ^ αν έργάσαιντο ώσπερ 
ονδε γη ^εόν, φιλία δε 7(>^ίΐ^αι^ί^ "/-«ί^ άλλως αν γ,τϊααιτο 
χα^άπερ ϋ-εός γήν. 

1θ§ίίΠΓ θίίΕΐη οοΓρ. Ρεγ. 304 Εΐΐ. {Μοσχίωνος) = Ερίοΐ. 61 Μοδοΐι. 
δθηί. 50 Εΐί. δθά ΙοουρΙβίίοΓ δίο ον τα χρήματα φίλοι, άλλ^ ο φίλος 
χρήματα, και χρήματα μεν κτ ε. \\ έργάααιτο οοιρ. Ρεγ. οοηοίηηίπδ || και 
ίίλλως] ραδίωςαον^. ΐ^ίν.ΙΙκαϋ-άπερ ;ίίίό ϋ^εος γην Μεχ. ο. 6 ρ. 549 Οοιη1)βί. 

22 Ισοκράτους (αά Οβιηοη. 26). 

^^ποδέχου τών εταίρων μη μόνον τους επΙ τοΙς κ,ακοίς 
δυσχεραίνοντας, αλλά και τους έπΙ τοΙς άγα^οίς μη φ&ο- 
νοϋντας. πολλοί γαρ άτυχοϋσι μεν σννάχχ^^ονται, χαλώς 
δε πράττουσι φ&ονοϋσιν. 

βοΙο^Ε Ιθ^ΐίαΓ Εχο. Ρεγ. (οοά. Ρεγ. δπρρίβηι. 690) 27, ν. άπο- 
δέχον — φ&ονονντας ΟβΟΓ^ίάίδ οοά. Εεπγ. ¥11 15 ιιΐ ίβδίΕίιΐΓ Βγθγπρ 
ΙδΟΟΓ. νοί. Ι ρ. 103, ν. άποδέχον — δυσχεραίνοντας Ββΐίΐίοη Αη, 
ρ. 134, 26, ν. πολλοί άτνχονσι τοις φιλοις σννάχ&ονται, καλώς δε 
πράττουσι φ^ονοΰσιν Οηοιηοΐ. Βγζ. 164 ν^ΕοΙίδίη. (Βεγ. 152) || σω- 
κράτ{ους) ¥θ8δ. || εταίρων ¥θδδ., Ιδ. ετέρων ¥ε1:., Βθΐίΐί. Αη. || τον . . . 
δυσχεραίνοντας ¥υδδ. || πολλοί Ιδ. πολλά ¥Εί. ¥θ88. || καλώς Ιδ. κακώς 
¥εϊ. ¥θδδ. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ XI 

23 Πν^αγόρον, 

Ούτε εξ ίερον την ενσέβειαν ούτε €κ φιλίας άρτέον 
την άλη^ειαν. 

*ΘΧ Απ8ίοηγπιο 8ίοΙ)Σΐ6η8' ΕΙίβΓ. Ιθ^ΐίπΓ Οηοιη. Ιιοιιιοθοιη. 1 Εΐί. || 
€^ ίερον Οηοιη. Ιιοιηοθοπι. ε^ ερον Υα. βξέρον Υοδδ, |1 εκ φιλοσο- 
φίας §ηθΏΐ. Ιιοπιοθοιη. οοά. ΥβΧ. Ογ. 743 1| αρτέον ^ηοιη. Ιιοπιοβοιη. 
αρττέον ΥοΒδ. άρκτέον Υαί. 

24 Θεοφράστου. 

^[Αγνοιαν μεν χαΐ άμαρτίαν ή φιλία φέρει^ φ&όνον 
δε γ,αΧ δνσμένειαν ου φέρει, 
25 

*^0 αυτός παρεκελεύετο τους φίλους όείν όοκιμάσαντας 
αίρείσ^αι, ουχ έλομένους όο^αμάζειν. 

ο£. δίοΐ^. IV 27, 14 οηηι αάη. 8ί:θΓηΙ)αο1ι ίη ^ηοηιοΐ. Υαί. 326. 

26 Πλάτωνος (Κβί ρ. ρ. VII ρ. 537 Β). 
"^'Υπνοί καΐ τ,όποί μα^ήμαοι πολέμιοι. 

Ιβ^^ίίιΐΓ 8ΐοΙ). II 31, 42 {Πλάτωνος Πολιτείας ζ') \\ κόποι και 
νπνοι ΒίοΙ). II 31, 42 κόποι γαρ και νπνοι ΡΙ&ί. 

27 Θεοφράστου. 

.ΑναγΥΜίοτάτη δ^ επι γυναιχών ή των τνραγμάτων 
δοκει παίδευσις είναι ^ καΐ αυτή μέχρι χρησίμου Ή:ρ6ς 
οίλονομίαν ' το δ^ έξα^ριβούμενον επϊ πλέον άργοτέρας 
τε ποιεί προς τε τα άλλα καΐ λάλους %α\ περιέργους, 

= 8ΐο]3. II 31, 31 {Θεοφράστου) \\ πραγμάτων βίΐαιη Ε: γραμ- 
μάτων Γθοίθ Μθίηθίίθ II τε αηίβ τα άλλα βΐϊαιη Ιι, 8βοΙ. Μβίηβΐίθ βΐ 
λναοΐΐδίηυίΐι. ιηαΐίπι προς γε τα άλλα \\ τα άλλα καΐ οιη. Υ^ί. 

28 Έωγ,ράτονς. 

Πανήγυρίς εστί ιρυχης η παιδεία' πολλά γάρ εστίν 
εν αυττ^ ψυχής θεάματα τιαι αγ,ούσματα, 

= 8ΐ;οΙ). Π 31, 44 {Σωκράτους). Ιθ^ίίΠΓ ίηίθΓ Οηοιη. Ιιοιηοθ- 
οιη. 88 ΕΙΐ. ιιΙ)ί νίάβ ςπΕβ αάηοίανίί: βάίΐοΓ II ψυγ^ης θ^εάματα βίίίΐηι Ε 
τα τον λογισμού θ^εάματα Οηοπι. Ιι#ηΐ060ΐη. ψνχής 8θθ1. ΜΘΐηθΙίβ. 

29 Του αύτοϋ. 

Τοις μεν σταδιοδρομοϋσιν επι τφ τέρματι το βρα- 
βείον της νίκης, τοις δε φιλοπονήσασιν επι του γήρως 
το πρωτείον της φρονήσεως απόκειται. 

= 8ΐ:οΙ). II 31, 45 {τον αντον). Ιθ^ίίιΐΓ ίηΐθΓ Οηοπι. Ιιοηιοβοηι. 89 
Εΐί. Γ άποδείκννται ίβδίθδ ηοη ηπΐΐί Οηοιη. Ιιοηιοβοηι. XII ΡΕΑΕΡΑΤίΟ 

30 
Ό αυτός ΙρωτηΒ^είς, πώς αν τις αγοί χαλώς τους έαυ- 
του τταΐδας, είπε' νέους μεν οντάς τταιδεύσας, άνδρας δε 
γενομένους διδόξας αυμ/νερίφέρεοΟ-αί τοΙς αποβαίνουσι 
καΐ την ούσίαν δίανείμας αύτοίς, ϊνα μη δίά τούτο έχ^ροΙ 
γένωνταί, 

= δΐοΐ). II 31, 54 {Σωκράτης ερωτηθ-είς κτέ.) \\ εαυτόν] Ιόίονςία \\ 
εγβρα Υαΐ. 

ϋί Εΐΐβπ αΓ^πιηβηίαίίοηβπι ρ^,ποίδ οοπιρΓβΙιβη(ΐΒ.πι, θχ 
8ί;οΙ)&βί ορβΓΘ Ιιαηο δ^ΙΙο^εη άβρΓθπιρΐ8ΐϊη βδδβ ρππιιΐϊη ιικΙθ 
οοηίοΐΕδ, (ΐποά ς[αϊη(}ΠΘ βοΐο^αβ ΘχΐΓβιηαβ (26—30) νβΐ ηπηο 
ΐη 8ίθΙ)αβί ΙΛπ II Ο^,ρίίβ XXXI Περί αγωγής χαΐ παιδείας 
ίηδοπρίο, (][ΐιθ(1 δβΓνανίί οοάθχ Ι^αιίΓβηίίίΐηπδ, Ιβ^αοίπΓ ^ίς[α6 
ίΐα Ιβ^πηίπΓ ηί ιιηο Ιοοο βχοβρίο (27) ίη Υαΐ. Υοδδ. βαάθπι 
βοΐο^-απιαι €[Π2ΐ6 ίη ϊ^ βδ! άίδροδίίίο οοη8θΓν8.ία, δίΐ, άπαβ δ,ιιίβιη 
Σωκράτους ΙθϊΏΐϊΐΕΐβ ίηδί^ηίίαθ 28 βΐ 29 αϊ ίη Υαί. Υοδδ. 
δίο ίη Ε οοηιραΓβαηΙ νΐοίη^ΐΘ. άβ Ιιπίπδ ι^ιίην ρ&ΓίίοηΙαβ 
οπ^ΐηβ δί οιπίδ δοιαρπίπηι πιονβΓβ νβΐΐβί, ίρδο 8ί:ο1}αβί ορβΓβ 
ΓβίβΙΙβΓθΙΠΓ. 3.οοβάίί α,ηίβηι (|πο(1 ηβ ίηΐβΓ Γβ1ίί|ααδ (^ιιίάβηι 
6θ1ο^8.δ ρΓΟΓδΠδ (Ιβδπηί; (|Π3.δ α 8ίο)3αβο ηοη ^Ηβη^,δ ίαίδδβ 
Εΐίηηάβ οοηίβδΜαηι ΙιαΙ)βηιπδ, δοίΐίοθί 3 (•= 8ΐο]3. III 1, 89) 
βί 16 (= 8ΐοΐ3. III 20^ 62), πι δΐΐδρίοαπ Ιίοβ^Ι: άπαδ Ιι&δ 
6θΙο^3.δ ηΐ ηπηο οίίβΓπηίΠΓ ίη 1ίΐ3ΐΌ ίβΓίίο δίο οΐίηι οΜ&Ι^,δ 
ϊπίδδβ Θίίειηι ίηίΓ3. 1ί)3Γ08 ίβΓίίο ρήοΓθδ. ηίΐιίΐ βηίηι ίΓβ- 
(ΐπβηίίπδ 3.οοίάίδ8β (][παηι πί θο1崙α αΐίο^πο. ρίπδ πηο Ιοαηηβί 
ορβπδ Ιοοο Θχοβί'ρβΓβίπΓ, δίγβ ίηίβ^Γίΐ Ίίβν^ία δίνθ θχ ρΕΓίθ, 
δίνβ βίδάβηι οοηοβρΙ:^ νβΑίδ δίνβ ίηηιπί3.Ι:α ρΣίπΙπηι ρΓοπί 
ίοηίίπηι ίβΓβΐ33.ί (ΙίνβΓδίίαδ, Ιιοο ηβ βοδ ί|πί(1βηι ρΓ^,βίβήί (^πί 
^ηοπιοΙοβΌΓπηι άαρβδ ηοη ηίδί ρπηιίδ πί αίπηΐ ΐΕΐ)Γί8 άβ- 
^πδίαΓπηί. η(?(][Πβ ί^ίίπΓ ηιίυπιη βδί ςποίΐ βοΐοβ-α 16 {ζίημο- 
γ.ρίτου, ΦιλονεινΛη 7ΐάσα ανόητος χτε.), δβηίβηίίδίηι δί 
δρβοίαδ, Ιαηι ίβιΐίί 1ίΙ)π ο^ιρίίί Περί οργής οοηνβηίΐ (πΙ)ί 
Ιβ^ίίπΓ η. 62) (^παηι Ιί1)Γί δθοπηάί ο^ιρίΐί ΧΙ^ Περί έχθρας 
Ιιοάίβ άβρθΓάίΙο. Ιιαηο οΐ3δθΓναίίοηβηι ίρδβ ΕΙίβΓ βο δίαΐίίΐίνίΐ: 
ίπηάαηιβηίο, ηπο ίίυηιίπδ οο^ίίαή νίχ ροδδΐΐ. βοοβ, ίη ^παιία 
ρίηαοο§Γ2ΐρ1ιί ΡΙιοΙίαηί ίηάίοβ Ιιςιθο δβ βχοίρίπηΐ ηοηιίπο, ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ ΧίΙΙ 

Περικλής * (III 17, 18) 

Πυρρός (III 7, 61) 

Πτολεμαίος (IV 8, 31) 
ηί ίη 8βοιιη(Ιο 1ίΙ)Γ0 Ιί^ιίθαΐ; Ιβ^ίδδβ Ρΐιοίϊυιη ΣίρορΙιίΙΐΘ^ηια 
Ρβήοϋδ. ΡβποΗδ αηίβιη ^ρορΙιίΙιββΊηα ϋβιηοοΓίΙβ&ιιι άβ ψχα 
δΐ^ίίιΐΓ βοΐο^δίτη ίη Υαί. θΙ Υοδδ. ρΓαβοβάίί (η. 15). ηίΐιίΐ 
ί^ίΙΠΓ 0Γβάί1)ί1ίιΐ8 φχ^ϊΏ. ίρδίιιη ίΠηά άίοίυιη α ρίηαοο§;Γαρ1ιο 
ΓβρβΓίτιιη 6886 ίπ ΙΐΙίΓΟ 8β€πη(1ο, ίη εοάθιη ατιίβιη 1ίΙ)Γ0 οΐίιη 
βχ8ίΗί88β θοΐο^αιη Οβπιοοήίθαιη ςτιαβ ηπηο ίη οοά. ΥίΐΙ. βί 
νο88. ίΠί 68ί νίοίηα. ίαηι ίοία ςτίΣίβδίίο αρβτίίοΓ νίάθίπΓ 
ψχ^Ώϊ τιί ηιηΐΐίδ νβΛίδ εχρίαη&ηίΐα 8ίί. 8βά ηυοηίαηι Εΐίβή 
Ψαοΐΐδηιιιίΐιίίίΐιιβ, ηοη ηιεα &§ίίιΐΓ 0£ΐιΐ82ΐ, Γβΐί^ιΐίΐ, (][αί1)Π8 
ίΠβ ιίδυδ βδί, 3.Γ^ππΐ6η1:9. ηοΗπι ΐαοβΓβ. αίηυβ ίη ίηίΐίο (ΐπαβ 
Ιβ^υηίιΐΓ (1 — 4) Ιιοηιοβοηιαία Σωκράτους ηοωίηβ ίηδί^ηίία 
ηιβήίο ίΠβ ηιοηπίί ηπδςηαηι 2ί\\\)Ί 69, ίιαάί φΐαηι ίη ορβΓβ 
8ΐοΙ)3;6ί ν6ΐ ίη βίδ (ΐαα6 8, 8ίοΙ)α6θ ρ6ηάβη1; ^ηοηιοΐο^ίίδ. 
ίάς[ΐΐ6 αΓ^απιβηίπηι 60 6δ(: πι&ίοΓίδ ηιοηιβηΐί, ηηοά ΒοοΓΟ,Ιίδ 
Ιιοηιθ6οηιαί£ΐ ίη Υαί. 6α(ΐ6ηι ρΓοοβάπηί 86Πβ ςιΐδ. ίη 1ιο- 
ηιοβοηιαίοΓπηι οοΓροΓβ Εΐίβιί οιίΓα, βχ νειπίδ δγΐΐο^ίδ Γ6ίίοίο 
αίίΐιιβ ίη ίρδο 8ΐ;οΐ39.βο. 6ΐιΐ06ΐ)ίί 1)οο, δί ν^,ΐ. 1 — 3 ουηι 
6ηοηι. Ιιοηιθ6θηι. 10. 77. 91 ΕΙί. οοηίαΐβήδ, ίί6ηι δίοΐ). III 1, 
88 — 90 οηηι βηοω. 1ιοηιθ6οηι. 9. 91. 92 νβΐ ά6ηί(](πβ Υαί. 
Υοδδ. 28. 29 οηηι δίοΐ). II 31, 44. 45 = βηοηι. Ηοηιοβοηι. 
88. 89 Εϋ £ΐάίθ6 (^ποά Έηΐγ.τγ^τον ς[η8.β Ιβ^ηηΙιΐΓ ίη ΥαΙ;. 
61: Υοδδ. δ6ηΙ:βη1;ί3,β η. 17 δδ. (6ίδί Ερίο1;6ίί ηοηΐ6η ηβιηίηί 
ηια^ίδ ίηιροη6ί ςιπαηι δοοΓ^ίίδ) ηοη άίδ0Γ6ρ2ΐηί τ^,ίίοηβ ν6ΐ 
θΓαίίοη6 αΐ) 6ίδ, (}πα8 8ίοΙ)3,6ηδ ορ6Γί δΐιο ίηδβΓίιίΙ αί^ηβ ίία 
ίηδβΓπίί ηί, δί 6Χ6πΐ6Γί8 6ο1. ΙΥ 4, 19, ηοη δίη§ηΐ3.Γ6δ βαδ 
ροη6Γ6ΐ; 6ί δβρ3.Γαΐ3.8 δβά δίοπί Υαί. 61; Υοδδ. οοηρ1ηΓ6δ 61; 
οοηίίηηαδ (III 1, 125—171. III 9, 37—45. ΙΥ 5, 79—88). 
ρΓ2ΐ6ΐ:6Γ62ΐ βοάβηι οο^ηαίίοηίδ νίηοηΐο Μοσχίωνος ηπαβ ίβ- 
ΓπηΙυΓ γνάμαι ηβο ηοη Μοσχίωνος νπο&ητίαι ουηι Υ^ί, 61; 
Υοδδ. (η. 17 6ί 21) οοηίαηοί3,6 δπηί (][ηο οο1ΐ2ΐ6Γ6ηί οιιηι 
Ερίοΐ6ΐί ρ6Γδοη3,ί;ί 86ηί;βη1;ίίδ 8ΐ;οΙ)α6αηί8. οο^η&ίίο αη1;6ηι 
113,60 ίαηία 6δί, ηΐ ^ηοηιοΐο^ίυηι, τιηάο 6ΐ:Ερίο1;βίί βΐ ΜοΒοΙιίοηίδ 
<!. ά. 86ηί6ηίί3,6 άβάηοΐαε δηηί, ίη αη1;ί(]|υαηι ίοιηιαηι Γ6ά6- XIV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

^θήί βχ ναηίδ δ^Πο^ίδ ΕΙίβΓ ρΓΟ^Γ. Βοηη. αβδί. α. 1892 
(= ΟηοιηίοΒ. II Ι-ίρ8. ίη αβά. Τβιιΐ3η.). άβηίςιΐθ ρβΓίιΐδίΓΟ, 
δβηίβηίϊαδ Ρ7ίΙΐ9>^0Γ&β ^ιάδοπρί^δ, βΐ νίάβΐίίδ 1ι&8 (ΐαο(][ΐΐ6 οπιη 
^ηοιηοΐο^ίο, ηαο πδΐΐδ βδί 81;οΐ3αθΠ8, αΓίίδδίιηβ Θ886 οοηίπηοΐαδ. 
ΟΓάο θπίιη ρΓίδίίηπδ &1ρΙιαΙ)βΐίοπ8, ς[ΐιβπι δβουηίπΓ Πν^α- 
γόρον γνώμαι βίίαιη 8β0Γ8ππι ίΓ&άίίαβ, ΓβΙίηβίαΓ ΐαιη ίη ΥβΧ. 
βΙ: νο88. ψιαπι ίη 8ίο1)&θθ. δίο άίδροδίίίο φχα^ βδί βοΐο- 
^3.Γπηι 6. 7. 8. 9 ίη Υαί. βί Υοδδ., 69, οοη^ΓπίΙ; οπηι Ρ^Λα^οιαβ 
^ηοηιίδνίη(1οΙ)οηβηδί1)Πδ & 8ο1ιβη1ίθ1ίο βάίίίδ {Ψίβη δίηά.ΥΙΐΙ 
ρ. 262 δδ.) η. 4. 9. 10. 66. οηηι βαάβηι δίπίθπι Υίηάοΐ^οηβηδί 
δγΐΐο^β οοηοοιάαί ίΠ^ι Πν^αγόρον γνωμών ρΕΓίίοπΙα, βχ 
ΙίίίβΓαηιηι οκΐίηβ άίδροδίίδΐ βί ίρδα, (^παηι β^ο οΐίηι οοάίοβδ 
δβοπίπδ 8ΐ:οΙ)αβο ρπηιπδ Γβδίίίπί III 1, 30 — 44, οί. ηιπδ. 
Κΐιβη. XXXIX ρ. 537 ρ. 390; 8ο1ιβηΜ 1. ο. ρ. 262; ΕΙΙθγ ηιπδ. 
Κΐιβη. ΧΕνίΙ ρ. 135. ς(ηοοηηΐ(][ηθ ί^ίΙπΓ ηιίδβήδ οοηίπηι, 
νίάβδ ν&ίίοαηί νο8δί8,ηίς[αβ δβηίβηίί&δ πη^ι β9,άβηις[Πθ ίοΓηια 
ρβΓοπδδαδ βδδβ ίιίςιιβ 8ίο1)αβί ηβο ηΐΐηηι ^ηοηι^ίΓαηι ^βηπ8 
βχδί^Γθ ίη δ^Πο^β ίΐΐα ψλοά ηοη ίηνθηίαΙπΓ βίί^,ηι ίη δίο- 
1)£ΐβο. πΐ αηίβηι ^ηίηςηβ βοΐο^αβ βχΐΓβηΐΒ,β (26 — 30) βΐίαηι 
ηπηο βχίίΐηί 8ίοΙ)2ΐβί Ιίΐίή δβοπηάί οίΐρίίβ 31 {Περί παιδείας) 
οοηοίηδαβ, δίο βΐίαηι Γβΐίίίπαδ, δί 8. ς[ηίηο|η6 ρηοΓί^πδ ίβΓθ 
Γβοθδδβπδ, ίία ίηίβΓ δβ οοη^Γθ^αή νίάίί ΕΙίβΓ, πί ίρδα οαρίία, 
(}ΐιίΙ)ηδ β&δ οΐίηι ίηδβιηβΓαί Ιο^ιηηβδ, ίαοίΐί ηβ^οΐίο α^ηοδ- 
οαηίηΓ. νβΐηΐ; βοΐ. 15 βί 16 αάδπηιρίαδ βδδβ βχ 1ίΐ3Γί II 
ο&ρίίβ 40 Περί εγβρας ίαηι δπρΓδ, νίάίηιηδ. βο1ο^2ΐβ δ,πίβηι 
6 — 14 ίΐπχβήηί; βχ βίπδάβηι 1ίΙ)Γί δβοπηάί οίΐρίίβ πηάβοίηιο 
'Ότί χρι) σέβειν το β^είον ίηδοιίρίο, 8βά ηί ίηάβ 3,1) βοΐ 10 
(Ά κτησάμενος ον κα^έξεις χτε.\ (}Π9; Ια,βάίίηΓ οιάο 3,1ρ1ΐ3.- 
1)βί;ίοη8 ίηίΓα ΡγΙΙια^ΟΓαβ ^ηοηια,δ 0β1:βΓ0(][πί δβΓναίηδ, ηονα 
πί νίάβίπΓ βίπδ ο&ρίίίδ ρΕΓίίοηΙίΐ άί^ηοδοί ροδδίί, ήηα ρΓΟ,β- 
οβρΐα οΐίΐαΐα ίηβήηΐ Πώς χρη ενχεσ&αυ 3'εώ. οηί δβηίβηίίαβ 
Εΐίβη ς[υο(1 νβιβ ορροηί ροδδίί ηοη ηΐδ^ίδ β^ο Γβρβιίο 
ςηαηι (^ηοά Γβΐίςηίδ. βοΐο^^δ 3-πίβηι (^ηαβ Γβδίαηί 17 — 25 
αά ηηο,ηι οηιηβδ άβριοηιρίαδ βδδβ βχ 03,ρίίίΙ)η8 αά φιλίαν 
ρβΓίίηβηίίΙίηδ (δίοΙ). II ο. 32—39) ηοη ηιίηπδ ηιαηίίβδίαπι 
βδί. βί αί ίη ίΓ&ηδοπΓδπ Ιιοο ηιοηβαηι, βχ άαο1[)ηδ ίΓΠδίαΙίδ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ XV 

ΤΙιβορ1ΐΓ&8ίθί8 νίοίηίδ ηοη ιηοάο ίά ςηοά άηάυιη αΐίτιπάβ 
οο^ηϋπιη ΙΐΣΐΙ)βηιιΐ8 (25) δβά βϋδίπι αΐίβηιπι, ςηοά ς[παηίπιη 
8010 βχ Υαί. β1 νο88. άθπηιιη ίηηοίηΐί (24'^/νοίαν μεν και 
άμαρτίανχτε.)^ 3.ά Τ1ιβορ1ΐΓ3,8ί1 Περί φιλίας 1ίΙ)Γ08 ιηίΐΐί νίάβ- 
ίπΓ Γβνοο3.η(1πϊϊΐ β88β. (][πο(1 Σΐιιίθιη οοηίθοίΐ Εΐίβι ίίβπ ρθ88θ αϊ; 
ίη δ^ΙΙο^β, ς^α&ια ίΐΐβ 8ΐοΙ)αβο βί ΓηαχίπίΒ,πι ρο,Γίβιη δβοηηάο 
βίπ8 ΙΛγο αάδί^ηανίΐ:, ροίίιΐδ οαιη ^ηοιηοΐο^ίοηιιη 8ίοΙ)3.βο 
αηίΐ(][ΐιίθΓαπι ΓΘΐίηηϋδ ηοΐ3ί8 γ68 δίί ςπαιη οηιη 8ΐ:οΙ)αβο 
άβιηπιη, ίά νϊάβ ηβ οαηίίπδ Πΐβ ηιιο,ιη ιβοΐίτΐδ δΐΐδρίοαίπδ δίί. 
(}Π2ΐπις[Π2ΐπι ίρδβ νίΓ αοπίτΐδ Ιιοο δοηιρπίο ίΐάβο ηοη ίηςαίβΙο,ΙπΓ, 
πί ηηΐΐο ηιοάο άηΙ)ίίβί, ςαίη βχοβΓρία ίΠα 8ΐ:ο5&βο Γβάάβηάα 
δίηί (οί. 1. ο. ρ. 137). νίχ ηιηΐΐηηι ί^ίίπΓ ΓβίθΓί Ιιηίο ςη^β- 
δίίοηί ίηιπΐ0Γ8,Γί. 

νίάβδ, δρθδ ηοη άβροηβηάα βδί θίίαπι ρποΓΐΙ)Πδ άιιοΙ)η8 
1ίΐ3Πδ, βίδί Ι9>αι πίΐδβΓβ πιηΙίΐΣΐίί δπηί ηί Ιιο,πά γο,γο ηοη ηίδί 
ίίΐηΐί ο^,ρίίηηι Ιαΐβπηί αβίαΐοηι, ηοηηπηιηηο,ηι νβΐ βχ ίη- 
ΪΘΓίοΓίδ αβνί οοάίοίΙ)Πδ δ,ΐίηηίά Σΐοοθδδίοηίδ ^άίείΓΐ ροδδβ. 
οβίβιιιηι ηθηιο οΙ)1ίνί8θβΙηΓ, ςπΣίπι Ι3βη6 άβ Γβάίηίβ^Γαηάίδ 
ίρδίδ ϋΐίδ 1ίΙ)Πδ ηΐΘΓηβηΙ; Ψ^,οΐΐδηιηίΐι, οαηι βΐ ίοΐία ηοη ηη1ΐ8, 
οαδη (ΐηοάαηι ίη ς[παΓΐπηι 1ϋ3Γαηι άβίαία ίη δπαπι δβάβηι Γβ- 
ροηβΓβί βί ίΙοΓίΙβ^ίο Ιί^πΓθηΙίΣΐηο, (^ηοά Μβίηβΐίβ δβΟΓδπηι 
βάθΓθ ρβΓδθνβΓ^νθΓαί, ίαηάθηι ίΐα πΙβΓβΙηΓ, υί Ρΐιοίίο νίαηι 
ηιοηδίΓαηίβ ηοη ηηΐΐα οαρίία ς[πα6 ρβΓίδδβ νίάθΙ)3,ηίηΓ ίη δυυηι 
Ιοοηηι Γβνοο^ΓβΙ 2ΐ1ί£ΐς[πβ θίυδάβηι οοάίοίδ Ιι2ΐπΓβηίί9.ηί απχίΐίο 
ίηίβ^ήοΓΒ, δαίίβηι βχ1ιίΙ)βΓβί. δΟΓδ ηιπίίο ίβΙίοίοΓ ο\)ύ^^ταί 
1ίΙ)η8 άποΜδ ροδίΘΓίθΓίΙ)ηδ. ηαηι βο (^ηοά Περί δήμου ίη- 
δοπΙίίίπΓ (IV 3) βχοβρίο ηπΐίπηι 1ίΐ3Γ2ΐΓίί 09.ρυί ρΐαηβ ρΓαβΙβΓ- 
ίβΓαηί οηιηίπηιςηβ 2ΐ1ί(|Π3.ηι δίΐΙίΘηι ραΓίίοηΙαηι οοηδβΓναΓπηί;. 
0ΠΠ1 Β,ηίβηι Μβίηβΐ^ϋ βάίίίο δοΐο ίηηίίβΓβίυΓ βδ,ίδίοΓάί Ιί- 
1)Γ0Γηηι 2ΐρρ3.Γ&1;π ραΓηηι δοΐίάο, ηοη πιίτπηι βδΐ: (][ηοά 8ΐοΙ)2ΐ6ί 
οο(1ίοίΙ)Π8 άβηαο άίΐί^βηϋπδ οοηΜίδ αΐίίδ^πβ ς[ποδ 9-πί δβιο (8) 
βαίδίοΓά 2ΐπ1 οηιηίηο ηοη (Μι. Βγ Μαο.) ο,άδοίνβΓ&ΐ; αάδοίίίδ 
ηηηΐθΓαδ βοΙο^&ΓΤΐηι ηοη ηιβάίοοήίβΓ ηοΙ)ίδ απ^βπ ροίβιαί 
θίίαηι ίη βίδ 02ΐρίίίΙ)α8, (](ηί1)υδ ηοη βχ Ε Βγ ίηοΓβηιβηία ίίηηί 
πΐ£ΐίθΓ3,. ίη Ιιοο ηθ^οίίο ηοη ηιίηπδ α^^^η ίη ^βηηίηο βοΐο- 
^αηιπι οΓάίηθ Γβδίίίπβηάο ΜΑ 1ίΙ)Γ0Γηπι ίαηιίΐία ίηδί^ηί XVI ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

ηο1)ί8 αάίπιηβιιίο ίαΐί. ηαιη β3, βδί ΙιοΓΠΐη δ,ΓοΙιβί^^'ρί ριαβ- 
δΐίΐηίια, ηί βίί^ιη βοΐο^αβ, (][π&8 ρΓοπί αηϋηιιίοΓίιιη ^ηοηαο- 
Ιο^ίοΓυιη ίβΓβΙ)α1; οοηάίοίο ρ1τΐ8 δβιηβΐ βχοθΐρδθΓδ,ί 8ΐο1)3,βί 
3,ιη3,ηιιβη8ί8, ηοη ηΐ; 8αθρβ ίίΐ; ίη 8 8βπ]β1 βχ80Γίΐ3αηίπΓ δβά 
ίΙβΓβηίιΐΓ 83ΐί8 ίΐάθΙίίβΓ βίΐΣΐιη ίηίΓδί ίβηηίηοδ υηίΐΐ8 θίηδάβιη- 
(}ΐΐ6 03.ρί1;ί8 ΕΓίίοΓβδ. Ιιιιίιΐδ πιοάι αηίβιη ίίβΓαίίοηβδ, ρπηιο 
δαηβ οΙ)1ιι1ιι ιηίΓ&,Θ βί ίηβχρβοίαίαβ, βο δπηί πια^ίδ ηοΐ3ίδ ίίάαβ 
^βηιιίηί 8ίοΙ)9>βί ίβδίβδ 1ΐ2ΐΙ)βηά£ΐθ, ςπο ρΓορβηδίπδ βο ίηοΐί- 
ιιαΐ3αηί 1ίΐ3Γ3,Γϋ ηΐ ίη βχοθΓρβηάο Ιΐίΐπά ραποαδ βοΐο^αδ άβ- 
8θπ1)6Γβ δπρεΓδβάβΓβηΙ;. εχοειρίο. Ιιο(ϋβ δυρθΓδπηί ορβήδ 
οΐίιη 8.111 ρϋδδίιηί, ίπιηιο βχοβΓρίοΓππι βχοβΓρίο, ^Βίψιβ βίίαπι 
ίη ορίίιηαβ ηοίαβ ΗΙ)Γίδ βΐ: &ηίίς[ΐιί8δίϊηίδ. ίηηπιηβΓ&,β ί^ίίπΓ 
βοΐο^αβ ηοη ηίδί ηηίπδ ^ιΙίβΓίιΐδνθ οοάίουπι ^ιηΐΐίαθ νβΐ ιιηίιΐδ 
ίΣιηίηπι οοάίοίθ 1)βηβίίοίο αά αβίαίβπι ηοδίΓ&πι ρβΓνβηβΓηηί, ηβο 
(Ιθδηηί ητιαβ νβΐ 1ΐ1)Π8 ΤπηοανβΙΙΐΗ,ηί §βηβΓΐ8 οοηββΓ- 
ναί^β δίηί 8θ1ϊδ. ηυο αηίβπι ΪΓβ(][ΐιβηίίυδ ίίβτί δοΐβΐ)^!;, πί 
νθίβηιπι 8ηο1;οΓπηι Ιοοί ίη ^ηοηιοΐο^ία Γβοβρίί ^ηοπιο1ο§:ί8 
ίβπιβΓβ ^άαρίαίθηίπΓ οοηβίΐίίδ 3,(1(1θηάο άβπιβηάο ηιηίαηάο 
ίηίβΓροΙαηάο, βο Γ^Γίπδ οΙ)8βΓνβδ 3,1) βχοβΓρίοπ^ηδ νβΐ 1ί- 
1)Γ8πίδ βοΙο^Εδ 8ίθΐ33,βΟ ίπιηιίδοβΓί £1 8ΐοΐ3αβο 3;1ίβη£ΐ8. βί 
ρίΐυΐο ηιβ ίηίς[πίηδ οΐίηι άβ οοάίοβ Βγ ίηάίο^δδβ ηιοηπί δπρια 
οοο&δίοηβ ά8Ϊ3, 8ίοΙ). 1. IV ρΕΓί. ρποηδ ριαβί. ρ. IX. ίαηιβη 
ο&πίίοηβ ορτίδ βδΐ. ηοΐο ΓβίβχβΓβ ηπαβ 8ίοΐ3. Ι III ριοΐβ^. 
ρ. XXVII άβ ίηίβΓροΙαίίοηίΙίΐΐδ οοάίοίδ νοδδίαηί Ογ. 0. 9 άίδ- 
δΘΓπί (οί. βίίαηι 8ίοΐ3. 1. IV ρ. 761). ηαηι δί νβΓδΠδ βχβηιβπδ 
αόίχείτω μοι^) τιλουσιος χαϊ μη τνένης' 'Ραον φέρβίν γαρ 
ηρειττόνων τυραννίδα^ (}1108 βχ 8ΐ:ο1)αβθ άβοβΓρΙοδ βδδβ ηο- 
Ιαίιίΐίδ ίηίβΓ οίοοίοδ οοηδβηδαδ βδί (ο£. 8ίοΙ). 1. IV ρ. 780 αάη. 7 
βχίΓ.), ίηίβΓΪπι δβηίβηίίδίπι ηοη ηιυί^νί. οηΓ νοδδίαηί ηίΐιίΐο 
πιίηπδ Ιιοο Ιοοο ηιβηίίοηβηι ίηίοίαηι, οαπδα Ιιαβα βδί. δ,άάίί 
ί1)ί ηιαηιΐδ Γβοβηίίδδίηια ί. 105^ ΡΜΙοδίΓαίί (νίί. δορίι. 121 1) άόικείτω {με αάά. Αηίοη. Ι 13 ρ. 14, 25) πλονοιος οοΓρ. Ρςιγ. 
240 Εΐί. 8θη8υιη £θγθ (Ιθάίδββ δαίίβ 1ΐΕΐ)\ιί1; θχοβΓρίΟΓ ηβίΓΐ ηί 83-βρθ 
ηοη 8θ11ίοίίπ8. νβριζέτω με ρΓορθ8ηίί; ΥδΘηβΓ. βί ίθΓί£ΐ88θ Ιιοο νβπιηι 
βδί, (ΐΐΐ&πΐ(|υ3ΐπι οοηνβηίί 8βηΐβηί;ί£ΐΘ βίίΕΐη χλεναζέτω με, ψιοά ηιίΐιί 
ίη ιηβη<:θπι νβηίΐ:. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ XVII 

ρ. 28, 2 Κ.) βχοθΓρΙηιη Ιιοο: Περί ψόγον. Φιλοοτράτον 
Λημνίον. Φύσει μεν γαρ επίφ^^ονον χρήμα οι (οί οχη. 
ΡΜΙοδίΓ.) αν^ρωττοι. διαβάλλοναι γουν τους μεν ευμηχεις 
οί μικροί^ τους δε έύειόείς οί ηονηροϊ το είδος, τους (τοις 
δε ΡΜΙ.) κούφους τ ε καί δρομικούς οί βραδείς και ετερό- 
τιοδες, τους ^αρσαλέονς οί δειλοί και οί αμονσοι τους 
λυρικούς, και τους αμφϊ (λυρικούς, τους δ^ άμφι Ρΐιίΐ.) 
ττ,αλαίατραν οί αγύμναστοι, και ους χρή (και ου χρή ΡΒϋ.) 
ϋ^αυμάζειν^), οί πεπεδημένοι (^αυμαζειν ει πεττεδημένοι 
ΡΜΙ.) την γλώτταν τίνες (γλώττάν τίνες Ρΐΐΐΐ.) και βονν 
αφωνίαν (αφωνίας ΡΜΙ.) έπ' αυτήν βεβλημένοι, (][ηαϊη 
βοΐο^αιη 81 (][ΐιί8 οοηίοίαί; νοΛα φύοει μεν γαρ ετΐίφ^ονον 
χρήμα οί αν^'ρωττοι ΓβδρίοίβΠδ βχ Ο&ρίίβ Περ) φθόνου 
(III 38) ΘχοβΓρίαιη β88β, ορίηίοηβιη δτΐδίπι ίπΙοίΓβ ροίβΓίί 
ΡΙιοίίαηί ίηάίοί8 ίθΓίϋ ρ. 62 Εΐί. 

Υπερείδης II 31, 78 

Φίλόστρατος III 38 

Χρύσερμος III 39, 31 
Ι2ίχη ηί οίαηιιη 688β ρτι1θ8, εΐ πΐ3ίηαιη 8ίοΐ33,βα8 θί ςυα ίαη- 
άβιη βοΐο^α ίηίΓοάιιχβπί: ΡΙιίΙοδίΓαίιιιιι. βί ηβδοίο αη 8ρβοίθ8£ΐ 

νίάβΓΙ ρΟβδίί ΙίΕβΟ 8ΐ18ρίθϊθ, ήΠ^ΓΘ ΠΟίπΐ βδΙΠΙ ρΓ0Γ8118 Γβίί- 

ΟθΓβ, ΟΘΓΐίΐ ηοηβδί. η^^ιη ς[πί Γβδρθχβηί ν6Γΐ33, διαβάλλουσι 
γοϋν τους μεν ευμηκεις οί μικροί κτΙ., ηοη ιηίηοΓβ ίυΓΘ 
οοηίοίδ,Ι βοΐο^απι βχ 03.ρίίβ Περί διαβολής (III 42) 8,(1- 
δπηιρίαιη β88θ, ψΧ2ί> ορίηίοηβ αάιηίδδδΐ οοΓΓπβί ρίη^ιοο^Γ^ρΙιί 
ΡΙιοίίΟ;!!! Ιβδίίπιοηίιιτϊΐ. 81 απίβιη Γβ νβΓίΐ βοΐο^αιη Γβρρβ- 
ιίδδθί θχοβΓρίΟΓ ίη οαρίίβ Περί φ&ύνου, ουίπδ Ιοη^β ρίπήιηα 
ρο,Γδ Ιθ^ίΙιΐΓ ίη ίρδο Υοδδ. ί. β 88., ρβΓίηίηιιη ββδθί φιοά 1) ΡΙιίΙοβίΓΕΐιΐδ 810 ρβΓ^ίΐ ρ. 28, 7 εΐ πεπεδημένοι τ^/ν γλώττάν 
τίνες καϊ βονν αφωνίας έπ* αντι^ν βεβλημένοι καΐ μητ^ αν αυτοί 
τι έν&νμηΘ-έντες μέγα, μητ^ αν έν^νμη^έντος ετέρου ξνμφησαντες 
όιαπτνοιέν τε καϊ κακίζοιεν τον ετοιμότατα δη καΐ ϋ^αρραλεώτατα 
καΐ μεγαλειότατα των εφ' εαντον ^Ελλήνων ερμηνενσαντα. ψιοά 
ΒΜί£Ώΐ ρΓΟ εΛΜο ιπυΐΣΐίΕ βί 1)Γθνίαί3< δηηΐ; Εΐιοίοήδ νθΛα αϊ) βχ- 
οθΓρΙΟΓΘ, ία ρθΓ 8θ ηοπ ίπιρβάίπίΘηΐο Θ88Θ ςυοιηίηιΐδ 8ΐ:οΙ)&θί Θ88Θ 
ΟΓθάΕΒίιΐΓ νίχ β8ΐ οπΓ πιοηθαιη. 

Ι) ΧνΐΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

Ιιαηο ίηβοηρίίοηβιη ηοη Γβίίηυίί, ίιηιηο Περί χρόγου ίίΐαΐηιη 
άθ 8110 ίίηχίί; βαιης[ΐιβ 3, 8ί;ο1)3,βί ορβΓβ ρΐαηβ αΐίβηιιια. ηίδί 
ί^ίίπΓ ηονηιη ιη3>ίοπ80|πβ αηοίοήίΕίίδ Ιβδίίϊποηίυϊϊΐ αοοβάαί, 
θίίαιη ΡΙιίΙθ8ΐΓ3,ίί βο1θβ•αιη ίηΙβΓ θαδ ηπιηβΓΒ,ΓΘ ρβΓ^αιη, ς[υ3,8 
ίη Ιιοο ΙΛγο ρΓοΙβΙαηο ^βητιίηίδ 8ίο1)3>6ί βχοβΓρίίδ δκΐιηίδοαίί 
ηίιηία (3[ΐι&θάαϊη ΙβοΙΟΓαιη 8β(1ιι1ίί3,8, οί. βίοΙ). III ρ. XXVII 8. 
Ρθ8ί(3[ΐΐ3;Πΐ Γβοβπδίοηίδ ιηεαθ ίυηάαιηβηί^. ρο8πί οοιηπίΘη- 
ί3,ίιοηίΙ)υ8 α. 1884 βί 1886 ηιιΐδθο ΚΙιβηαηο ίηδβΓίίδ ίβΓίϋςπβ 
1ίΐ3ΓΪ δοήρδί ρΓοΙβ^οιηβηα, άιιο (^ιιαηίπΐϊΐ δοίο νίπ άβ οοάί- 
οιιηι ιηβιηοπα &1ί(][πίά χηοηδίΓΗ,ηιηί; ς[αοά βίδ ςιιαβ θ^ο άίδ- 
δβηιβΓαπι αάάί υίίΙίίβΓ ροδδβ νίάβαηι. Ιιοηιπι ρηοΓ, (][ΐΐθΐη 
δίιιάϋδ ηο8ΐπ8 ίηίβηιη πιοΓίβ ρΓαβΓβρΙηπι βδδβ άοίβο, ΟβοαΓ 
άΘββΐ3ΐιαΓ(1ί, ΤήηοανβΙΗο,ηί ^βηβηδ οοάίοηιη άιιΟΓυιη Γβ8ΐΐ8- 
οίίανίί ηΐΘπιοπ9.Γη. οοωιηβηίαίίο βίπδ (][πα6 ίηδοήρίο. βδί Εϊηβ 
νβτίοτβηβ ηηά βίηβ ινίβάβτ^β/Ήηάβηβ ΒΜαβηβΙιαηάδοΙιΗβ 
Ιβ^ίίπΓ ίη 1ίΙ)Γ0 ίη ΙιοηοΓβιη Αιι^ιΐδίί ^νίίπιαηηδϋ οοιη- 
ροδίίο Ββϋτάρβ ζητ ΙηβΚβνΙοηηΛβ ηηά ρΐύΐοΐο^ϊβ 1.ίρ8. 
ίΐ. 1903 ρ. 243 — 263. ίη ριίοΓβ Η,πίβηι Ιιηίπδ οοπιηιβηΐ^,- 
ίίοηίδ ραΓίθ ουποδβ ίΐΐθ ίηί^πίδίνίί; ίη οοάίοθπι οΐίηι Υα^ίοα- 
ηιιηι ηηηο \ή νίάβίτΐΓ άβρθΓάίΐιιηι, οηίυδ ηοΐίίίο. 3.οοιΐΓ2ΐ1ίθΓ 
(1βΙ)βίηΓ Ιαοοΐ3θ άβ ^I1β8ΐβη1^)β^^. οαρίίαπι βηίπι (][η&β οοάθχ 
ίΙΙθ οοη1ίηβΙ)αί ίηδΟΓίρίίοηβδ οηηι ΤπηοανβΠίαηίδ ίβΓβ οοη- 
8θηίίβηί;βδ (ϋΐίββηίθτ ίη δβΓηιοηβηι Ιαίίηπηι ΐΓαηδΐηΙίί άβ 
^ηβδ^:θη11)β^^ ΐΓ3.η8ΐαΙα8(}ηβ άθδΟΓί^βηάαδ οητ^γ'ύ ίη 1ίΐ3Γ0 
(ί. 121^ — 124^) ς(πί ηπηο βδί 1)ί1)1ίοίΙιβοαβ Γβ^ίαβ ριιΙ)Ιίοαβ 
βί ρΓονίηοίαΙίδ ΗαηηονβΓΟ-ηο,β οοάβχ ΧΙ(ΙΙ, 1845. ίηίβΓ οο- 
άίοθδ δ,αίβηι Ιιοάίβ ηοΙ)ΐδ ηοίοδ, δίνβ άθ βίδ οο^ίίαδ ςηοδ 
6ίί3.πι ηπηο ροδδίάθί 1)ίΐ3ΐίοΛθθ2ΐ ναΐίο^,ηα (οί. ηιπδ. Εΐιβη. 
XXXIX ρ. 363 ΧΟ ρ. 34 άβ Οβ^ΙΐΒΓάί 1. ο. ρ. 258 88. Αη^. 
ΒοΙιΙβΓ 8ορΙιί8ΐ:3.θ αηοη. ριοίΓβρίίοί ίΓα^ηι. άίδδ. ΑΓ^βηίοΓ• 
|1<ίρ8.] α. 1903 ρ. 7) δίνβ βίί^,ηι άβ 8(αηιΙ)ηοί) οοάίοβ Υίηάο- 
1)οηθηδί, ίΠηηι (][ηο πδηδ βδί άβ ^ηβ8ί^π1ι)θ^^ ς[ΐΐ3.βΓβη(1ιιπι 
ηοη βδδβ ίηάίοίίδ Ι^,ηι οβΓίίδ οοηιρΓθ1)α,νί1; άβ ΟβΙ^ΙΐέΐΓάί, ηΐ 
2ίΜί ίη άθρβΓάίίοΓπηι ηαπιβιο ίδ 1ι&1)βηάηδ δίί &ιιί οβΓίβ 
ίη βοΓίιηι (^υοδ αΐίηηάβ ηοηάηηι δαίίδ οο^ηονίωπδ. βίπδ- 
άβηι ίαηίθη νίή (Ιοοίί νί^ίΐ^,ηίίίΐβ οοηΐί^ίί, ηΐ Εΐίηπι Γβ- ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ XIX 

οβηδίοηίδ Τπηοίΐνβΐϋαηαθ οοάίοβιη νβΐ ροίίυδ οοάίοίδ ίΓ3.^- 
ηαβηίαιη, (^ηοά πιθ ιο^ο,ηίβ Βα8Ϊ1β3.θ θί Τυηοί οΐίαι ΪΓαδίΓα 
Γβ(][ΐιί8ίνβΓαΙ; ΗβΓίηαηηηδ 8ίβΙ)θο1ί, ΐη Ιαοβιη τβίΓαΙιβΓβΙ βδί 
'ίΓα^ιηβηΙιιπι Οροπηί' ίΐίικί, ς[αο(1 ίη ρπηια δΐια βάίίίοηβ οοη- 
δΐιΙΐΐβΓαΙ; ββδΠθΓ (}πο(1(ϊΐιβ ηηηο ηοη άίνβΓ8αιη 6886 & οο(1ίθ6 
Βα8ίΐ66η8ί Ρ. VI. 8 ρβΓδρβχίΙ; άβ β6ΐ3ΐΊ3>Γ(1ί. δίο οΙ)Γη88α ά^ϊητ 
βίίαιη ίαάίοη (][αοά 6^ο οΗπι £6θί ά6 Ιιοο &68ηβπ 8αΐ38ίάίο 
(Π1Π8. Ε1ΐ6ΐι. XXXIX ρ. 374 88. 8ίοΙ). III ριοΐ. ρ. Ι.ΧΙΙ). 
6ΐ δπαιπιαηι δί 8ρ6θί;α8, 6α φχ^^ 8θπρ8βΓ3>ιη οοάίοβ οοηίΐΓ- 
ιηαία δΐιηίΟ• 86ά 66ΐ3ΐιαΓάίί οΙ)86Γνα1ίοη68 υί ρίβηαβ δΐιηΐ; 
6Χ8,οί3,6 (ϋΐί^βηίίδβ 8υΐ3αοίίς[ΐιβ ίπάίοϋ, ίία £ΐ(1 βοΓαπι οοάίοπία 
ϋδΙοΓίαπι ρ6Γί6χβηάαιη ν^ιίβηί; ςαί βπΐ6ηά£ΐ1ίοιιι 8ί:οΐ32ΐβί 
ραηιιη ιι1ίΐ6δ δίηΐ;. βο δΐιηί ιιϋΙίοΓ^, ίπα ίοΐίίΐ οοάίοϊδ Ρα^Γίδίπί 
(τΓ. 3012 3,ά 1:6Γΐίαιη 8ί;οΐ3α6ί ΗΙ^Γΐιιη ρβΓί;ίη6ηίία ς[ΐΐέΐ6, (ΐηο- 
ηίαιη άοοίοηιιη οπιαιη ρΓα6ί6Π6ΓΗ.η1:, απηο δΐιρβήοΓβ 
8θίΐ6 δπΐ) βχ3,ιη6η νοοανίί νίΓ άοοίιΐδ ΡδίΓίδϊηιΐδ βΐ αά ^ηο- 
ιηο1ο^3, (3[ΐΐ0(ϊΐΐ6 δίπάία ρ6πί:υδ Οαηίβΐ δβηιι^δ Ββνηβ 
άβ ρΜΙοΙ XXXV (1911) ρ. 315—329. ροδί Ρΐαίοηίδ βηΐιη 
Αροΐο^ώιη 8οοΓ3>1;ίδ αάάιιηίιΐΓ ίη Ιιηίπδ οοάίοίδ ίοΐ. 126^. 
121. 120 (δίο (ϋδί60ΐηΐϊΐ ΟΓίΙίηβηι Γ6δίί1;αίΙ; 86ΓΓαγ8) 6Χ06Γρΐ3. 
8ΐοΙ)3,βί, ςηοηιιη ρήηιιιιη βδί III Ι, 85, βχίΓβιηιιιη III 39, 28. 
ίία αιιί6ΐα ίηίβΓ οαρίία 1 — 39 (ϋδίπΙ)ΐιιιη1;αΓ 6θ1ο§αβ, πί οα- 
ρίΐιιιη 8. 11. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32 Γβδρβοίτΐδ ηοη ϋαί. 
0Γ(ϊίη6ηι δβοηηίπΓ βηηάβηι, (ΐη6ηι 6χ Μ Α ΙΛήδ ίη βάί- 
ίίοηβ ηοδίτα Γβνοοανίηιηδ, ραηοίδ βοΐο^ίδ 6Χ06ρΙίδ, (^η&δ οηπι 
ρΓ9,6ίβΓηιίδΐδδβ βχο6Γρί;οΓβηι ραβηίί6Γ6ί, ροδΐ6ηθΓ6 ςυοίΐίΐηι 

1) ϋί ίρ8ίυ8 06ΐ)1ΐ3,Γά1;ί υθγΙ)» (ρ. 263) αάροηαιη: 'Ααδ Ι^π^θγ 
νβΓ^βδδβηΙιβΐΙ; θηάΠοΙι ααί^Θΐ:Σΐιιο1ιί, ιηυβ β8 Εΐ8ΐ)Εΐά τνίβάθΐ νοη (Ιθγ 
1)1ΐ€ΐί1αο1ΐθ νθΓ8θ1ι\νίηάβη: θ8 ίβί, τν^ίβ δοΐιοη Ηβηδο Γίο1ι1;ί^ γβηηιιΐΘΐθ, 
νδίΐί^ Ύ7βΓί1θ8\ βΐίΕΐη (^ηοά άίχβΓαιη Οθδηθή 1βπιιη3,ί:α ρβΓ ^ν ριαβ- 
ρθ8ίΐ;ίοηθΐιι οοηίοπη&ία (ν^Ιχιί δΐοΐ). ΙΠ 4, 47 = ίίοι. 4, 49 Μθίη. Πλά- 
τωνος έν Φαίόωνι αΐίαςυβ ίά ^βηυδ) ηοη βχ Οροπ§ί ίια^ηίΘηΐο 8θ(1 
θχ ίρδίυδ Οβδηθή Ιίοβηΐΐα Γβρθίθηάα θ88Θ (ηιαδ. ΕΙιβη. XXXIX ρ. 378), 
ίρδο οοίΐίοθ ίηβρβοΐο άβ ΟβΙίΙίΣίΓάΙ; (1. ο. ρ. 263 αάη. 2) ίΐΓπιανίΙ;, ηοη 
ίίΓηι&νίΐ οιυοά ορίηαίηδ βΓαπι βχ ίια,^ηιβηίο ίΐΐο ίΐυχίδδβ ίηΐθΐροΐΕ- 
ΐίοηβπι ονόείς δέ οε βλέχρει, ς[υΣΐ δαρρίιυδ νβΓδαδ (8ΐ:οΙ). ΙΠ 4, 12) 
ίιηΓρϊΐνβΓΕί; Οθβη.^ ρ. 30, ηιηδ. ΚΙιβη. 1. ο. ρ. 379 8ΐο1). ΙΠ ρ. 222, 3 αάη. 

1)* XX ΡΕΑΕΓΑΤίΟ 

Ιοοο ίΠβ δΐιρρίβνίί. νθΐ Ιιίηο ί^ίίτΐΓ αρρδίΓβί οοάίοβηι /γ (Ιι^ιο 
θηίιη Ώοία βχοβιρίδΐ δί^η^ινϋ 8θΓηΐ78) Γβοβηβίοηί ΜΑ Ηΐ3Π8 
ΓβρΓαβ8βηί2ΐί&β οο^ηαίιιιη Θ88β, ί(]ς[ηθ ίηάθ 8ί^ΐ3ί1ί1πΓ, ηποά τν 
νβΐ οηΐϊΐ ίρ80 Α, (ΐηο ίαιηβη ίΐθίο^ίβ ρϋπίο 8πρβΓίθΓ νίάβΙπΓ 
υίροίβ δαβοηΐο XIII βχβπηίβ ^ηί ίηβηηίβ ρΓοχίιηο 8θπρ1ιΐ8, 
νβΐ οπιη 61118 οοΓΓβοίοπΙ)ΐΐ8 Ιιο,ΐΐά Γ^ΓΟ οοη^Γΐιίί, ιηίηιΐδ 89.βρβ 
οπιη Μ νβΐ οιιιη Ι*. 8βά ηβ βχ ίρδο Μ Α 1ΐΙ)Γοηιιη εγοΙιθ- 
ί^ρο άθήν&Ιιιπι ρηίβιηιΐδ ττ, οΙ)8Μ Ιιαπά ΐία ρ8.Γνπ8 Ιβοίί- 
οηυιη ηυπιβηΐδ, φΐϋί^ βίιΐδ ρΓορπαβ 8πηί 8θ1ίπ8• Ιιαδ ρο- 
ίίδδίιηιιπι Ιβοίίοηβδ, ηοΐο βηίιη οοΙΙ&ίίοηβπι 8βΓΓΠ7δϋ Ιιοο Ιοοο 
ΓβρβίβΓβ ίηίβ^Γ^,ιη, βχΕπιίιΐθΐϊΐιΐδ οροιίβί, 81 άβ βχοβιρίίδ ίΠίδ 
Γβοίβ ϊπάίοίηιη ίίβπ νο1βπιιΐ8. βί ΐ3βηβ ίαιη ρβΓδρβχίί; 8βΓηΐ78 
ιηίβΓ Ιροίίοηβδ π οοάίοί ρβοπϋαιβδ ηοη άθβδδβ νβΓβ οοιη- 
ιηβηάαΜβδ. νβΐηί νβίδΐΐδ Επήρίάΐδ (ϊγ. 1044 Ν. ^)^ δί Ιαιηβη 
δΐιηί Ειιηρίάίδ, (][ΐιί1)ΐΐδ βηιβη(3αηάίδ ΪΓΠδίΓΣΐ ορβΓαιη ίιηρθΓ- 
ϋνΐιηπδ οιηηβδ, δίοΙ). III 36, 14^ δίο ίη π Ιβ^ηηΙπΓ 
οντ' €κ χβρος μΕ^έντα καρτ€ρώς λί^ον 
οίον τ έττιοχείν ουτ^ από γλώσσης λογον. 
1)βηθ ί^ίίυΓ άίΙπίίπΓ άίίίίοαίίαδ, ψΐΒ. ΙαΙ)0Γδΐί οβΙβΓοηιιη ΙίΙ)- 
ΓΟΓΠΐη πιβιηοπ8. ραον χατασχείν, ηβηιιβ ηπηο οραδ βήί Β.ά 
ηοναδ οοηϊπ^βΓβ οοηίβοΙιίΓαδ, νβΐηί (ΐυοά ΡΙηίαΓοΙιί Γβδρίοίθΐΐ8 
άβ §8,ΓΓΐι1. ρ. 507 Α οντ€ γαρ πτηνόν «κ των χερών αφέντα 
ρί^δίόν εστίν αν^ις χατασχείν οντε λόγον 6κ του στόματος 
κτ€. 9.1ί(}πίδ ρΓοροηβΓβ ηιιηο ροδδίί ρόδων ε7ΐίσχεΙν, ρβΓ 
8β βηίιη ρΓ£ΐ€δία1 οίον τε, δβά πιίηιΐδ ρΓθΙ)αΙ)ί1β ριιίο ηποά 
ττ οίίβΓί καρτερώς ψΧ2^πι καρτερόν ς[ΐΐθ(1 οβίβΓΪ. ηαηι με^- 
έντα οηιη 3.θ(][ΐιβ οορπί&ηάυιη δίί οπηι ν. άτιο γλώσσης 
ϋίίψΐβ οιιιη εκ χερος, άίδρΗοβΙ)!! καρτερώς, φιοά, δί οιηηίηο 
οιιιη νβΛο με&ιέναι οοιηιηοάβ οοηδοοίο,π ροδδίί, ηοη ηίδί 
ρήοή ηΐ6ηι]3Γ0 οοηνβηίί. ηβ(][ΐιβ καρτεράς ψχοά Οο)3βί:ο ίη 
ιηοηίβηι νβηίΐ ίη γ,αρτερώς ΙαίοΓβ ριιίανβήδ. ραηιηι αρίπηι 
βδδβ καρτεράς %ΐηι δβηδίί Ναΐΐοΐί:. νβΓΠΐη βδί ί^ίίΠΓ καρτερόν 
λί^ον (δίο 8ΜΑ Βγ), βί καρτεράς Γβοίβ άβ ροηάβΓβ άίοί 
πιοηηίί ΜβίηοΙίΘ (ϊΙογ. νοί IV ρ. ΕΧΙΥ) ίΐάίβΓΘηδ Ρίηάα- 
ήοηηι ίΠηά καρτερόν δ^ αντω λί&ον νττερεκρέμασε, ηϊ 
81(1 αΐίαηι ηιβ οοηνβΓίαπι βοΐο^αηι, οοίβήδ οο(1ίοίΙ)ΐΐ8 ρΓ3;θ- ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ XXI 

δίαηΐίοΓβιη 86 βχΐιί^βΐ; ^γ βίοΙ). III 7, 56 πΙ)ί Ιιαβο οίΐβΓί;: 
Σωκράτους. Σωκράτους φεύγοντος την όίκην, θυσίας λόγον 
Τίνα συγγράψας ήλ^εν αυτώ κομίζων καΐ έκέλευε χρήσα- 
ο&αι' 6 δε ου προο ίετ ο' τον δε Λυ α ίου ειτζόντος κτε. 
θί ν. ο (ϊέ ου προαίετο (][ααβ οπιίΙίπιιίιΐΓ ίη ΜΑ, α(1 86η- 

86ηίί3.ΐη η60688αΓί£1 6886 1601:1881016 ΠΧΟΠΙΐΐί: 86ΓΓΠ78 1. 0. 

ρ. 320. (ΐποά £ΐπ1:6ϊη ΐη Γ6ΐί(5[πί8 αρορ1ιΙ;Ιΐ6^ιηαίί8 οΙΐΓϋδνβ 
Ιιιιίο οοη8ίπιίϋί6Γ ίοΓϊΏαίίδ, πΙ)ί Ι6ΐηιη£ΐί;ί8 ηοϊη6η ίρβίιΐδ βο- 
1ο^α6 ΐηίϋο ί1;6Γ3,ίαΓ, οιπίδίί ρΐ6Γαϊη(][ΐιβ Ι6ΐ[ηιη9, (][ηί βχοβυρίίλ ττ 
οοιηροδηίί, ίά 1)Γ6νίίαίΐ ί6θίί;, ιιί οΙ)ίί6Γ Ιιοο πιοηβ3,ιη, ίηάιιΐ- 
^6ηδ ¥61 οοιηΐΏοάίίαΙι, ηοη οοηίβχΐιιί οΐ3δβοιιί;α8 αΐ) ΜΑ 1ίΙ)Π8 
(1ίν6Γ80. οβ1;6Γυηι Γ6ο1:6 ί1ΐ6 ροδίιίί ίη πιαΓ^. Σωτάδ δίοΐ). III 
22, 26 δίο ιιί οωτάδον 6χ οογγ. Α, οαηι 06ί6π ΐ33.1)6αηί αω- 
τάτου {8Μ.^ Μ^,ο.) ¥61 σωκράτονς (οοηιρ6ηάίθδ6 Βγ). ίιαδ^Γα 
3,ιι1;6Πΐ ί5ί Π10Γ6Π1 ^6881 Βιΐ6θ1ΐ6ΐ6Γθ οωτάτου ίία 6χρΗοαηί;ί 
ηί Σωτά (¥6ΐ Σώτα) οοηίθ6Γ6ΐ 3, οοΓΓ6θίθΓ6 1:6Γηιίη2ΐίίοη6 τον 
8ΐιρβΓαά(1ίί;ίΐ πιηίαίιιηι βδδ6 ίη Σώτον. ορίηίο Ιιαβο δαίίδ αιίί- 
ίίοίοδα 60 Γβίαί^,ίπΓ, (ΐαοά 6ίί£ΐηι 2,1ίΙ)ί (III 1, 66, IV 51, 11) 
1ί1)Γαπι σωτάδου ίη σωτάτον ά6ρΓα¥9.ηιηί;, Σωατράτον 
Κλεοστράτον δίηιίΐίΐίηδ αΙ)(1ηο1;ί, ρ1απ1)ΐΐ8 1:£ΐηΐ6η Ιοοίδ οω- 
τάδον οοηδ6Γ¥αΓηηί (IV 34, 8. IV 39, 13. IV 44, 32). ίάς[η6 
ίρδίιηι ΐ6^ίΐ Ρΐιοίίηδ ιιΙ)ί ίη ρο6ίΣΐΓππι ίηάίοβ ρ. 57 Εΐί. Σω- 
τάδης. δβά ηιίίίαπιαδ Ιβηιηΐίΐία. Ιαηάί αηίβηι άηο6ηάηπι βδδβ 
ρπίβδ οοίΐίοί 7ίΓ, (ΐηοά 60 αΐίίΐιιοίίβηδ οοηϊίιηιαηΙηΓ άοοίοΓαπι 
οοηί6θίηΓ£ΐ6. ¥6ΐιι1; 8ίοΙ). III 6, 66 (Οΐβαηίΐι. ίΐ. 556 άβ Αιη.) 
ς[αο(1 Μ6ίη6ΐίίο αποίθΓ6 δοπρδίηιηδ ει τέλος εστίν ή ηδονι], 
προς κ,ακον τοΙς ανθρώπους την φρύνησιν δεδόσΟ^αι {δί- 
δοσ^αι Μ^ ΑΕ.)) ίά ίρδπηι ΐ6§ίΙιΐΓ ίη 7γ, ίίβηι 6θά6πι δΐΐΕδΟΓβ 
Μβίη6ΐίίο ς[ΐιοά άβάίηιαδ όπως . . . βονλεταυ βίου. III 
19, 13 (Μπδοηί ίΓ. XXXIX Η.) οοηίΓα 1ίΙ)Γ08 8Μ^ ΑΒγ. ηβο 
άβΓαηί ςηί οπηι 86Γηΐ78ίο 6χί8ίίπΐ6ηί ¥6Γπηι ¥ί(1ί886 Μ6ί- 
ηβΐίίηπι, 0ΠΠ1 ίη Αΐβχίάίδ ίΓα§ηΐ6ηίο 8ίο1). III 29, 34 ρΓορο- 
η6Γβ1; άπαντα τά ζητονμεν^ εξενρίακεται, \ύ)ΐ ότι πάντα 
8ΜΑ Βγ, ίρδίιηι ανΐαντα οοά6χ π. (^ηαηκιπΣίπι δΟΓπρηΙπηι 
ηιίΐιί ηοη ρΓοίδΠδ 6χβηιρ1;αηι 6δδ6 οοηίϋ:6θΓ, 06Γΐ6 αΐ) οτο 
ραΓίίοιιΙο. 6θ1ο^9.ηι ίηοίρβΓβ ηοη ΓβϊοΓηιίά^,ηί ^ηοηιοΐο^ί. ηίπΐ: XXII ΡΚΑΕΓΑΤ10 

αυίΡΐη (Ιβ 1)00 Ιοοο ίικΙίο&ΜΐπΓ, βίίέΐιη ο,ΐϋδ ΓΘΟβηίίοηιιη 
οοηαιηίηίΙίΠΒ βχ π αΐί^πίά οοιηιηβηάίΐίίοηίδ αοοβδδίί. νβΐηί 
ηαοά 9.ά 8ίοΙ). ΠΙ 15, 9 ρ. 478, 7 αάηοίανβΓ^,ιη τους (μ^ν) 
άλλους ηιαίίηι ωΐΐ. Σαβτϋο, ιά ίρ8πιη οίίβΓΐ; ττ, νβΐ ςποά 
οοηίθοβΓΕίη ΙΠ 2, 40 ρ. 188, 4 αάη. δοπϋβηάπιη Θ886 Άντω- 
^ένης δ τ,ννιζός /,τέ., Ίά ΓΘ νβια Ιβ^ίίΠΓ ίη ττ, οιιιη ίη οβ- 
ίβήδ βχδίβί 2'ωκραχ7:κος ο χννίχός κτ£. ς[ΐιαπΐ(^ιΐ3,ιη νβΓθΟΓ 
ηβ 1ίΙ)Γί νΪΓΐπίβδ Ρ&1Ί ίβΓβ 1ίΐ3Γίΐ νίίϋδ οοιηρβη8θηίηΓ. ηοΐο 
Ιιοο Ιοοο οαΐδ,ιηί βΠΌΓβδ βηιιιιιβΓ&ΓΘ θίί^ηι ίη (ΐιιονί8 αΐίο 
οοάίοβ οΙ)νίθ8 νβΐ νθΓΐ3οηιΐ[ϊΐ ΐΓαίβο1:ίοηβ8 δίνβ οιηί88ίοηθ8 1ΐ3.ιιά 
ίηΪΓβ(ΐπθηίβ8, 8βά ηβ &18^ ηο8 νβή δρεοίβ ΐΓΓβίίαιηυδ, ^1θ88β- 
ιη^,ώ οοπιπιοηβίηιΐΓ, (ΐιιί)3ΐΐ8 ίοΐία ί1ΐ3. ηση ίιηπιιιηία δυηί. 
νβΐηί εδωκ6ν 1ιαΙ)β<: 7ν δίοΐ). III 36, 19 ρ. 695, 3, πΗ τΐαρέσχεν 
ΒΜΑΒγ Μεο., αν ενβίμονης ίη νθΓδα δοίαάβο 8ίο1). ΙΠ 
22, 26 ρ. 590, 5, Ιΐ1)ί αν ενεψατης νβΐ αν ενιματης ίβΓβ 
1ίΙ)Γί οβίβή. ηβο άηΐ3ίίο ηπίη ίηίθΓρΓβΙαηίθηίππι ίηναδβιίΐ 
8ΐθΐ3. ΙΠ 21, 15 ρ. 559, 11 ^Αλέξανδρος νοσήσας μακράν 
νόαον ως ανέρρωσεν, η\)ΐ π οίίβΓί ώς άνέα(ρηλεν. ηαιη 
άνέρρωσεν, ίη (^πο οοηδρίΓαηί; 1ίΙ)Γί 8ΜΑΒΓΜαο. οοιρ. 
Ρ&Γ. 435 Εΐί. 0ΠΠ1 Ρδ.-Ρ1π1. αρορίιίΐι. Γβ^. βί από. ρ. 182 Β, 
οοηίίΓηιαί ηοη δοΐηπι 8ίοΙ). ΙΠ 7, 53 (== ^ηοηιοΐ. Ρατ. 213 
δΐβιηΐ).) ώς ατζό τίνος γαλεπης αρρώστιας ανέρρωσεν^ \χ\)ΐ 
ίΓΠδΐΓ^ ΒηβοΙιβΙβΓΟ αηοίοΓβ δοιίρδί άνερράισεν, δβά βϋαπι 
ΡΙπί. νίί. Ροπιρβί 0. 57, ηαηι ίΐ3ί ηπο^πβ ΙίΙ)Γί δίηβ τιΐΐ^, άίδ- 
ΟΓβρο,ηίίδ, άθ Ροηιρβίο βχ ηαοΛο οοηναΐβδοβηίθ νοοϊ.σας 
επίοφαλώς άνέρρωσε, \χί άβ ίηΐΓαηδίίίνο πδπ νβΛί ανέρ- 
ρώσε άτώίίαύο δί ψΐΆ βΓ8.ί δίίιρίίιΐδ θνβΙΙαίπΓ. οοηίΓα άναυ- 
(ράλλειν, ψιοά νθΛππ}, φχο^ά Ιιοάίβ ίπάίοο^Γβ Ιίοοΐ:, ίηάβ 
2ώ Ιοδβρίιο βί ϋίοηθ ΡΓΠδαβο Γθνίχίί, (^ιιαηι ί^,οίΐβ βίίαηι 
^Ιοδδθπι^ίίδ νίθ6 ίηη^ί ροίηβπΐ, 0Γβΐ3Γ0 βίπδ ίλρηά Ειΐδί^.- 
Ιΐιίιιπι ιτδπ άοοθηιιΐΓ, οηίιΐδ ηηπηι Ιιίο Ιοοτιπι ίΐίίηΐίδδβ δυί- 
ίίοίαί II. Ζ 39 ρ. 623, 29 το πτώματος τ' νόσου άναστηναι 
ανασψηλαο λέγεται, οί. ΡοΙΙΐιχ ΙΠ 108 ανεζώωσεν^ άνέσφη- 
λεν, άνήνεγκεν. Ιιίδ α1ίίδ(][ηβ νβΛί βχβηιρίίδ ίαηι ίη Τΐιβ- 
δατίΓΟ 1. βτ. οοΠεοίίδ αάάαίπι Αηιηιοηίυδ Ερ. ΟιαηιβΓ Οαίβη. 
Αοί. 8.ρο8ΐ. 151, 24, ςηβπι Ιοοππι άοϊ)^ο άοοίπη^β ΟΓΟθηθΓίί. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ XXIII 

νθΐ Ιιαβο ^ΙοβδβΐΏαία (][υί ΓθδρεχβΓίί, οοηοβάβΐ; ορίηοΓ θϋαιη 
ροδίβποήδ αβνί ΟΓ&,βοιιΙίδ, (^αί βίιΐ8 ιηοάί δ^ΙΙο^αδ ιη δΐιιιιη 
&1ίοηιηινθ ιΐδΐιιη οοηδΟΓίρδβΓίιηΙ, βαιη ίηίδδβ δβηηοηίδ ρβ- 
ώιαιη, υ1 Ιιπηο ϋΐιιιηνβ Ιοοηιη αά δπηιιι ο-ΛϋΓΐηπι Γβίίη^θΓβ 
δοίΓθηί. πιβΓίίο ίαιη 8βΓΓυ^8^ηοπιο1ο^ϋ Ραπδίηί 8ί 8ί6ΠΐΙ)αο1ιίο 
βάιίί ϊΠΘηίίοηβιη ίηίβοιί. Ιιοο ς[πί οοηαροδίιίί ^ηαιη ΙίοβηίβΓ 
ίηΙβΓάαιη ίιπϊϊίαΙανβΓίί 8ΐο1)£ΐβί οοπίοχίτιπι^ οοιηπιοάθ ηιιηο 
ρβΓ8ρίοίβ8, 81 οο^ηονβήδ (ΐιιοιηο(1ο ίΠβ Τβΐθΐίδ Γβΐίηιιίαδ 
(ΐπα8 83,1:18 13,Γ^6 θχοθΓρβίί; άβϊοηηανβΓίί:, νίοΐβ ιαοοίο ς[αα6 
£ΐ(1ηοίανΐΓϊΐη8 ίη Τοίθώ γθΙ;^ ρ. 8, 9. 10, 8. 12, 8. 18, 4. 19, 1. 
ηοη ηβ^ο νβΐ ίη Τβίβίθίδ Ιιίο ίΐΐίο νβΓυπι νβηνβ νβδίί^ίιΐϊη 
^ηοιηοΐο^ίο Ραήδίηο δβΓναΙππι βδδΘ δοΐο, δβά ίηΙβΓάυιη βο 
ΙθΐηθΓίί3.ίίδ βοΐο^αππδ ρΐ'οοβδδίΐ, π1 δοήρίοΓβηι (^τιθιώ θχρίΐΕ,νίΙ: 
νίχ ίαπι ^ά^ηοδθ£ΐ8. τιί; αηο άβίιιη^ίΐΓ βχβιηρίο, Ιιαβο ίηίβΓ 
86 οοιηραΓβηίιΐΓ (][ΐΐ3.β οοηίια ροδίιί ίαιη 8ΐοΙ). III ρ. ΙΛΙ Τβ1.2 ρ. 10, 8 
//ωγένης, ετνεί τις ω^ει και 
έτραχήλίζεν ασθενώς έχοντα, 
ον διετραχηλίζετο, άλλα όεί- 
ξας αυτφ τον }ίίονα "^ βέλτισ- 
τε^ φηαί '' τούτον ώ&ει προσ- 
στός\ βηοηιοΐ. Ραι. 332 8ίβΓηΙ). 
Τφ αντψ /ίίογένει έπέ^ηκέ 
τις βάρος ον φορητόν* ώς 
δε πιεζόμενος ον όννατώς 
είχε ττορενεαϋ-αι, δειξας αν- 
τψ κίονα ^βέλτιστε φηαί 
τούτον ω 3• ε ι , ηοϋπι οοηίβηάβΓθ οοάίοβηι 7ϋ νβΐ αηίΐηηίοΓβηι, α (^αο ϋΐβ 
ρβηάβί, ^ηοηιοΐο^ηπι οηηι ^ηοηιοΐο^ϋ Ραπδίηί ΗοβηΙία ροδδβ 
οοηοβΓΐΣίΓβ, δβά ιηίβΓροΙαίίοηθ ηβ ϋΐβ ς[πίάβηι 3,ΐ3δίΐηιιίί. 
βχβηιρίαηι οιηηί άηΙ)ΐί3,ίΐοηί βχβπιρίιιιη ΐρδβ ^ϋνλιϊ 8βΓΓα78 
8ίοΙ). ΙΠ 29, 86 ηΐ)! /γ 1ιαΐ36ί (δίηβ Ιβηιηι&Ιβ ηί δοΐβΐ) Άργ^ι- 
μήδην δε ττ] σανίδι /νροσκεΐμενον άποσπώντες βία οί 
θεράποντες ηλειφον' ο δε επι του σκίμποδος άλη- 
λιμμένος διέγραφε τα σχήματα^ Οβίβή (8ΜΑ οοΓρ. Ρδ^Γ.) 
ο δε επϊ τον σώματος άληλιμμένον {αληλειμένουΜ^ 
ΟΟΓρ. ΡδίΓ. άληλειμμένον Α) διέγραφε τα σγΎ]ματα ίί(][υθ 
οηηι ΡΙηί&ΓοΙιο (αη 8βηί Γβ8 ρ. ^βΓβηάα δίί ρ. 786 Ο) οοηδβη- 
Ιϊβηίβδ, οηί οοηδβηδυί (][ΐιαδί οαηιπίπηι αάάίί δΐΙίβΓΟ Ιοοο Ρΐιι- 
ί^ΓοΙιπδ Νοη ροδδβ δυανίίβι νινί δβο. Ερίο. ρ, 1094 Β, αΐ3ί 
βδΐάβαι τΐδαδ βδί οΐιπ^ι ρ^ιπίηΐιιιη ναπαίΟ; δίο Άρχιμήδψ δε XXIV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

βία των διαγραμμάτων αποσπώντες νινηλείφον οί -θ^ερ α- 
πόντες" ο δ' έπΙ της κοιλίας έγραψε τα οχήματα 
τγι ατλεγγίδι κτε. αρραίθί ί^ίίιΐΓ ηβ βπηι ηαίάθΐη θχοβΓρ- 
10Γ6Π1, 0111 7ΰ οοάίοίβ 8ίοΙ)α6αη3, (1θΙ)βηίπΓ, ίαπι 1ιβΐ3βίβιη νβΐ 
8βηηοηί8 §Γαβοί ί^ηΒ^ιυπι ίτιίδδβ, πι 6θ1ο^3.Γυιη ΟΓαίίοηβιη 
8110 Β,ΛίΙήο ιηιιΙαΓβ 3,1ί(ΐπ9. ίβηπδ νβΐ ν^,η^Γβ ηβδΟίΓβί. ηαπι 
ΐη Ιιοο πηο Ιοοο βχοθΓρβηάο Ιιοβηίίιΐδ ίΐΐιιιη 8β ^6881886 
ρη1:αΐ3ίιηιΐ8? νδ-Ιάθ (ϋδοιβρ^ιί /γ οιιιώ οβίθπδ 1ίΙ)Π8 (8ΜΑ) 
8ΐο1).ΙΙΙ 10^45. 86(1 νίάβ ίρδβ ιιΐ3ί ρΓαβδί^ιΙ^ϊΗοΓ οίίβΓαίιΐΓ Ιβοίίο: 8ΜΑ 
Διογένης ώμο ίου τοις 
(ρυλαργνρους τοΙς νδρωΊΐι- 
'/,οΙς. εκείνους μεν γαρ 7ΰλη~ 
ρείς οντάς νγρον ετη^ν- 
μ είν 7ϋοτ ου τ ους τ ε 
φιλάργυρους πλήρεις 
οντάς αργυρίου ε/ιι^υμείν 
πλείονος, αμφότερους δε 
πρό^ κακοί. π 
/ίίογένης ώμοίου τους 
φιλάργυρους τοις υδρωπι- 
κοίς. εκείνους τ ε γαρ (ύδα- 
τος μεστούς οντάς υπο δί- 
ψους φλέγεσ^αι και του- 
τους)> αργυρίου {πλήρεις ον- 
τάς) είΐι^υμειν πλείονος^ 
άμφοτέροις δε {εκάτερά) 
7ΰρος κάκου {είναι). δοίβηάπιη βδί αΐιίβπι ν. υγροϋ έπι^υμειν ποτού τους τε 
φιλάργυρους πλήρεις οντάς ΟϊπΜ ίη 8 Α, αάάί 8ί^ηο Οίηίδ- 
8ΐοηί8 δΐ(11ιίΐ3ίίο ίη ίιοηΐβ ϊοΐη αΐ) Μ ι. ηβο β8ί; (][ποά ίη Ιιίδ 
νβΓΐ)ί8 πιβήίο ΓθρΓβ1ιβη(ΐ9.8, ηίδί ϊοΓίβ ρίΐπίο ίβίηηίοτα νίάβπ 
ροίβΓυηΙ (^ααηι ηυ^β Θχ1ιί1)6ί; π. ηίΐιιΐο δθίίιΐδ ίη Μ οοάίοίδ 
Ιβοΐίοηθ αάηιιίβδοβηάαηι οβηδβο οοηιρ1ιΐΓίΙ)ΐΐ8 βχ οαπδίδ. ριί- 
ηιηΐϊΐ βηίπι Ιιοηιοβοίβίθηίο βΐιιοβΐ, (^υαπι &οί1θ ίηΙθί'οίάβΓβ 
ροίπθπηΐ; (^ααβ οοηδβινανίί Μ^ ςιιοά αηΐβιη οπιίδδο. δαηί 
νβΐ'Ι^α ίη 8 Α, ροδίπιοάο αάάίΐο. πιαηη ρήηίδΐ ίη Μ, ί(1 άβ- 
δίηβδ ηιΐΓέΐπ οηηι 8βΓΓυ78ίο, δί πιβοηπι δπιηρδβΓίδ νβΛα ίη 
αΓθ1ιβί7ρί Ιί^ΓΟΓυαι οοηΐΘχΙπ οηιίδδ£ΐ, ίη ηΐΣΐι^ίηβ ΐαηιβη 
αΙίοαΙ)ί δΐιρρίβΐ^ ΐηίδδβ. δίο Ιίίΐπά άίίίίοίΐθ ίηΐβΠβ^βίπΓ, ς[ΐιο 
ραοΐο πηπδ ^Κβιν© 1ίΙ)Γαπη8 θε ριαβίβΓπιίδθπί, δπρρίβνβήΐ; 
αΐίηδ. άθίηάβ Ιιοο (ΐηοί^πβ ρθΓρβηάίΐίπΓ: ββηηίηηηι δί βδδβί 
(][ηο(1 ρΓα6ΐ36ΐ π, ίη 8Μ Α 1ίΙ)Γ0Γαηι ο,ΓοΙίΘί^ρο ηοη τιηα, δβά 
ΐΓβδ ϊβΓΘ Ιίΐοαηαβ δΙ^,ίαθηάΒ,β βδδβηΐ. άβηίςαβ ηβινοδίυδ 
άίοίηηι βδί αμφότερους δε (δΟ. επι-ί^υμεΐν) προς κάκου, ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ XXV 

νθΛοβίΐΐδ άμφοτέροις δε ε•/.άτ€ρα προς χαζον είναι. ΟΠΓ 
αηίβπι βνίΐ&ηάα βίδΐί; ©χοειρίοή 1)Γβνίία8 βίΐίθ2ΐχ? Γβδροηβίο 
νίχ 8,113. άαπ ροίθώ (^ιιαιη Ιιαβο: ψx\3^ ϋΐβ ετα^>νμεΙν νθΓ- 
1)ΐιιη ηοη ηίδί ίη αΐίβιο ηιβΐΒΐ)Γ0 δβΓνίίνΘΓ^,ί, ίη ρήοΓβ αηίβιη 
άθ 8110 8ΐιΙ)8ΐί1;ιιβΓα1; νπο όίψονς φλέγεοχ^αι. ηα,ιη ρβι αμ- 
φότερους δε (80. επο^υμείν) προς ΥΜχον αρίβ ρβΓ^ί ηοη 
ροίβΓΒ,Ι;, ηίδί ίάβηι νθΛηπι ίη ηιβηιΙ)Γ0 ρΓ8.θθβ88βΓ3,1; πί;Γος[ηβ. 
(ΐηοά £ΐΐιίθηι δΐιρροδίΐηπι βδΐ άμφοτέροος δε εχάτερα προς 
ΥΜτ,ον είναι, βο άίΐίίοαίίαδ, (ΐηα,ηι 8ίΙ)ί ίρδβ ρ^ΓΣίνβΓαί βχ- 
οβιρΙΟΓ, ίβ^ίίπΓ ηια^ίδ ψιαιη ίοΙΙίίϋΓ. δίίΐΓθ βηίηι νβΐ δίίί 
αιάθΐβ Ιι^άιορίοο ηοη ω&ΐο βδί {προς κα%ον), δθά οιίΓα- 
Ιίοηί. 3.πάί3,ίηΓ Οβίδαδ III 21 ίηίβτ ιηιϋα ίαηιβη ηοη Μ/'β- 
άΙ%8 ϋηναϋο βδΐ, 8% ίπιρβταία 8ηηί ομϊβδ^ δίϋδ^ Ίηβάία. 
ο,ρίίπδ Ι^ίΐιΐΓ ιηδΙίίπί^,Θ δβηίβηίί^β θδί (^ιιοά Ιβ^ίίηΓ ίη Μ 
πλήρεις οντάς υγροϋ έπίχ^νμείν ποτον. ΐά^ηβ ίρδαηι 
^βηυίηηπι βδδβ βίποβί: βχ νβΓ^Ιδ ς[ηίΙ)α8 βοΐο^ίΐ οοηοίηάί- 
ίαΐ: έπιτείνεο^αι γαρ μάλλον τα πά^η, 'όσψ τα επι- 
^υ μονμεν α πορίζεται, 

1ΐ3,βο δί ΓθοΙβ <ϋδρπ1;α1:& δΐιηί;, υθγθογ ηβ ς[ΐιί(1 άβίΓαΙια- 
ΙιΐΓ 8.ιιο1;οΓίί£ΐ1:ίδ βίίαηι θίδ Ιοοίδ ηΙ)ί ΓθοβηίίοΓπηι οοηαηιίηα 
οοάίοθ οοηΐίΓηιαπ άίχίηιαδ. οοουραία ίοΓίαδδθ δΐιηί; ηοη 
ηαΐΐα βΟΓΠπι, ηοη οοηίίΓοι^ία. αη (][ΐιί8ς[η£ΐηι ηιιηο ίαοπί- 
Ιαίθπι άβηβ^αΐίίί βχοβΓρίοπ δπρρίθηάί άαία οοοαδίοηβ Ιιαηο 
ΐΐΐαηινβ (][ΐΐ£ΐ6 νίδίΐ ίΙΗ βΓϋΐ άββδδβ ρ^ΓίίοαΙαηι νβΐ ηιηίαηίΐί 
δίδοσ^αι ίη δεδόσ^αι απί δτι πάντα ίη άπαντα^ δίηι.? 
πί οοηιρΓβηάαηι ψι2^^ άίχί : ρΓοοπΙ (1ιιΙ)ίο άθ 8ίο1)3,βο ορίίηΐθ 
ηιβΓαίΙ: δβτΓυ^δ, οαηι ο,ά Ιααβο (][η8,ηίαΐ3.οιιπΐ(][ηβ βχοβΓρίΒ 
ηο5ί8 αάίίηηι ΓβοΙικΙβΓβί. ηοη άθδίηί Ιίοβί Ιοοί η5ί ο^,Λοηβηι 
η1 3,ίαηί ριο ΛθδέΐΠΓο ίηνβηίηιηδ, δπηί ίίΐηιβη αΐίί ιιΙ)ί νβΓπηι /γ 
οίίβΓί δοΐυδ. βαηάθηι αηίβηι ΓΣΐίίοηθηι οΙ)8βΓναΓί 6ίί3.ηι ίη 
8>1ϋδ 8ΐοΙ)αβί οοάίοίΙ)Π8 δοίπηί ρθήΐί. 

ΒίδδθΓβηάί ηΐδ,ίβπα, (][ηα6 ίη ίαηία οηίιΐδνίδ ^βηβιίδ 
&ιιο1;οΓαηι οορίίΐ βί νατίβΐ^-ίβ Ιβ^θηΐί οΙ)νβηί6ί, ρπ,βηθ ίηίίηίίο, 
βδί. Θίίαηι ίΐάηοίαίίοηβηι οιίΐίοαηι, (^παηι νβΛοηιηι οοηίθχίπί 
8ηΙ)ίβοί, ρΓαάβηίίοΓ οανβ^ίΐ; ηβ βοάβηι ηιβίί&ίπΓ ηιοάηΐο ςηο 
δοήρίοήδ ίΐΐίιΐδ. ηαηι 6θ1ο§αβ οηηι ηοη ίη οπιηίΙ)ΐΐδ 8ΐ;οΐ32ΐ6ί XXVI ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ 

οο(ϋοίΙ)ΐΐ8 Ιβ^αηίιΐΓ οοηίίηιΐδΐΘ, ίιηιηο πιοάο ίη Ιιίδ ηιοάο ίη 
ί1Η8 άίδρθΓδαβ, δίη^ηίαβ 8πο οοάίουιη ίηάίοηΐο ίηδίηιβηάαβ 
βΓαηΐ. ίάς[ΐΐθ βο αια^ίδ τ^ιΐίο δΐιαάθΐ)»!, ς[υοά βχοβΓρίοηιιη 
ορβΓβ ιηίδοβίΐαηβο (^υί πΙαηΙιΐΓ, ηοη τιηο ίά ίβηοΓβ Ιβ^βΓβ 
οοηβιιβνβηιιιί, 8βά ο^^ΓρΗηι βθ(ΐιιβ ίβιβ οοηδίϋο, ηί άβ Ιιπίιΐδ 
ίΠίιΐδνβ Ιοοί ιηΘίηοΓΐα οβΓίίθΓβ8 ίίαηΐ. ^πίδ ηοη ίηΐίί ίΐβ^βΓ- 
ήηιβ, (5(110(1 (3[ΐιΐΙ)η8 (][ΐιαβ€[ΐιβ Ιϋίήδ θοΐο^α ΐΓαάίί^, δΐί βαίδ- 
ίοΓάί Μβίηθ1ίϋ(ϊΠ6 θ(1ίίίοηίΙ)ΐΐ8 ίη(ϋο&ίυπι ηοη 68ΐ? ίη α(Ι- 
ϊβΓβηά^. ααίβηι Ιβοίίοηηηι νΒ,ήβίαίβ, οηηι ηιίΐΐβ ββδηθπ βαίδ- 
ίοΓίϋςιπβ βΓΓΟΓβδ α Μβίηβΐίίο νίάβΓβηι δίαΜϋίοδ, Ιιοο ροίίδδί- 
Π1ΠΠ1 011Γ3.Θ 1ι&1)ΐιΐ, ηβ 1θ§βηίβδ αηοίονιίαίβ άβοβδδοπδ ίΠηδίΓΐδ 
πιβοί^πβ δίίβηΐίο ίηίΐαοίί ίη νβίβπΙ)η8 ίΠίδ 6ΓΓθπΙ)ηδ ρβΓ- 
8βνβΓ3,Γβηί. 1)ΓβνίθΓΘ8 6886 ροίβΓπηί; (][υί ροδί πιβ 6(ΐ6η1: 8ίο- 
ΐ3Εβιιηι, ηαίΐιί, ηί άη5ίίαίίοηβηι Γαάίοίίιΐδ βχοηίβΓβηι, οορίοδίοΓ 
οοηιηιβπιΟΓαηάα βιαί Ιβοΐίο 1ί]3Γ0Γπη3, βί ηοη 8ίο1:)8>6ί ίαηίαηι. 
ίηαηιο πί Γβοίθ ίπίΙίοαΓί ροδδβί, ίη 618 δΟΓίρίοήΙίΐΐδ, (}αΐ βί 
δπδ, ίρδΟΓπηι ίταίϋίίοηβ άπιαιπηί, βίίαηι Ιι^βο ίη οοηιραΓδί- 
1;ίοη6ηι νοοαηάα 6Γαΐ. ρβτηιυΐίίδ βηίηι Ιοοίδ ηίδί ηηίΐβ άβ- 
ρΓΗ,ναία δίΐ Ιβοίίο ^ηοηιοΐο^ί ρ6Γδρβχ6η8, βΐί&ηι ψΐΒ, νία 
(][ηον6 οοηδίΐίο ίΐΐα ώβρι^,ν^,ΐα νβΐ ηιπίαία δίί ίη ο1)δουΓθ 
ηιαη6ΐ)ί1:. νίδ δοίιβ (][ΐιο πιο(1ο 8ΐ:οΙ)α6η8 δοηρίοΓβδ ΐΓ&οία- 
γβή! (}ηο8 86Γν3,νίί 8θ1υ8? βχ(][ηίΓ6, ψιο ιηοάο ίΐΐοδ ίτα- 
άίάβπΙ:, (}υοδ βίί&,ηι &1ίιιη(1β οο^ηίΐοδ 1ΐ3,ΐ36ηιηδ. δίο βο ραιι- 
Ιαίίηι ρβΓΥβηίίπΓ (ιβδ βηίηι (Ιίίίίοίΐίδ βδί (Ιίπί^αβ (Ιίδοβηίϊ^,), 
ιιί §ηοηιο1ο^ο οΙβίιΐΓ (ΐιΐ0(1 ^ηοηιοΐο^ί βδί, ίρδί δοήρίοπ, (^ιιοίΐ 
δοπρίοΓίδ, ίάς[ΐΐ6 βίίαηι ίη βίδ βοΐο^ίδ, (][υ3,Γαηι ηοΐίίία δοΐί 
ά6ΐ)6ί;ηΓ 8ΐ;ο1}αβο. βΐ ηΐ; άίοαηι (][ηο(1 δβηίίο: ^ηοηιοΐο^ί 
6ηΐ6η(]α1;ίο α\) βηιβη(1α1ίοηβ βχοβιρίί ο,υοίοπδ 3.β^Γβ άίνβΠίίιΐΓ, 
ηίί(ΐιιβ ηοη δίηβ ιιίιίιΐδίΐυβ (ΙβίΓίπιβηίο. Ιαϋπδ ρΓΟΟβάβί; πίΓα- 
ψχ^, δί αΙίβΓΟ, £ΐ1ί6Π (ΐΠ2ΐδί οοηιίίβηι δ6 ρΓα6ΐ)πβπΙ; 61: οοη- 
δπΐίποβηι. βχρβιίιΐδ (ϋοο (^ηοά άίοο. (^αίά ίηηιιιίανβήί; 
^ηοηιοΐο^πδ δπο αΛίίπο, ηί βοΐο^&ηι Εΐίς[παηι Ιιπίο νβΐ 
ίΠί ίίίηΐο 3>(ϊαρΙαΓ6ί δοπρίοιβ βίίαπι ίηνίίο, 6χίποαπ ηοη 
ροίβπί:, ηίδί ς[ηοά ίρδβ (1β(1βΓ&ΐ δοηρίοΓ ίη 3,ρ6Γίο βήί. ίά 
αιιίβηι πί ίηνβηίίΐίπΓ, ηοη δπίίίοίΐ; (^υαηινίδ ρβιίίηο,χ ίρδΟΓαηι 
δΟΓίρίοΓηπι δίπίΐίπηι: ίηνβηίη βήί ίαοίΐίπδ, δί νίαβ (^ιιαβ α ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ XXVII 

^ηοιηοΐο^ίδ ίπίΓΐ δοΐβηί, δαίίδ οο^ηίΐαβ βηιηί. ^ηοιηοΐο^οπιπι 
ί^ίΙπΓ ΓαΙίοηββ ναΓία© &ο ιηυΐίίρΐίοβδ ρβΓδοηιίίίικΙαβ βΓαηΐ, 
ίΓ3.αάβ8 βΟΓπιη ιι1 άβίθ^βιβηίυΓ, Ιβηοοίηία \ύ αρβήΓβηίπΓ. αά 
ί11ιΐ8ΐΓ9>ηά£ΐ8 αηίβιη βοΐο^αδ βί ίηΙβΓρΓβίαηά^ΐδ ηίδί ίβ8ΐίηιοηί2ΐ 
ρΙβηίοΓβ ιη&ηα δΐάδΟΓίρδίδδθΐη ςπίΐίη αάδΟΓΪρδβηιηΙ; ρήοΓβδ, 
πια^ηα ιιΰ1ΐί3,1ί8 ρ^,Γΐβ 1ί1)ηιΐϊΐ ίρδθ ρπν&88βιη. ίίβιη ηβοβ883,- 
ήυιη βτ2ίί ίΙοΓΪΙθ^ίοΓίιιη 8ί:ο1)&βο ρ1ιΐ8 ιηίηυδ οο^ηαίοηιιη 
ίΓαάϊίΐοηβπι, άβ οπίπδ ίηάοΐβ ηοη ηίιηίδ δίιηρίίοί ηπρβι 3,1ί(3[αί(1 
ιηοηπί Ι. IV ραιί. ρποήδ ρΓαεί. ρ. VI 8., ί&ηάβπι ίη ηιβάίιιιη 
ρΓθΐΓ3.1ΐθΓβ. ηοη ιπιραηβ Ιιοο ^βηπδ δοπρίτίΓ^,θ ηίηιίδ βιαί; 
ηβ^ΐβοίπηι 3, ρΓίοπ]3Π8. (|πϊ ίά Γβδρβχβπί, ίη οήδί 8ίοΙ)3;β3.ηα, 
ηί Ιιοο δοΐηηι οοηιηιβπιοΓβηι, Ιιαπά ρααοοδ νίίδΐΐίίί βΓΓΟΓβδ. 
ηβ()[πβ ΓβοτίδαΓβ ροΙβΓ&ί βάίίοΓ, ηηοηήηιΐδ ρ^,ΓίίοπΙαδ ηοηηηΐΐαβ 
νβΙπδίίοΓηηι ^ηοηιοΙο^ίοΓπηι , ςυ^ιβ ίρ8β αάίβΓαΙ; Ιο^ηηβδ, 
βΓΠΘΓβ δίηάβΓβί δίνε ΙίίίβΓ^Γαηι ΟΓάίηβηι δβοηΐιΐδ α1ρΙι^Ι)βίίοαπι 
δίνβ Σΐΐίυδ ^θηβήδ ίηάίοϋδ ^,ΐίβηίαδ. δίο δίπιηΐ Ιηοηίβηϋοή- 
1)α8 βχθπιρίίδ ραίβ&οίπηι βδί, πίΓ3. οοάίοπηι ίαπιίϋα ρΙυΓα 
βί οΙαΓίοια νβίπδϋοπδ αηΛοΙο^ϋ νβδίΐ^ί^, δβΓνανβπΙ;, ΜΑ αη 
8 Τγ. (οί. 8ΐοΙ). 1. III ριοΐβ^. ρ. Εν δδ.)• άβηί(][ΐΐ6 ηβ Γβΐί- 
ψι2^ ρΐαηθ ριαβΙβΓπιίίίαηι (][υ3.6 αϋοηίτΐδ βδδθ ηιοπιβη^ί ηιΐΐιί 
νίδ3> δΐιηΐ:: οηιηβηι ορθίαηι άβάι υί β^ρίίαηι ϊηδοήρίίοηβδ 
δπΐ) βχ£ΐηιβη νοο^Γβηι, Ιβηιηιαίοηιπι ΐοΓηι&πι βΓΓΟπΙ^αδ Ιίΐ)!^- 
ήοΓίιηι νβΐ ΘχοβΓρίοΓππι δαβρβ οΐ38οηΓαί:2ΐηι ίη Ιηοβ οοΐΐο- 
03;Γβηι, βοΐο^αδ Ηοβηίίδ. βάίίοηιηι οοη^Γβ^αί&δ πιαίβ νβΐ άίδ- 
οίδδαδ ίηίΓα ΐΓ8.άί1:οδ δποδο^πβ ίβιπιίηοδ οο1ιίΐ3βΓβηι, ΟΓάίηβηι 
βοΐο^αηιηι ββδηβπ ροίίδδίηιιιηι ίθηιβήίαΐβ ΙπΓ^^,ίηηι οοάίουπι 
δ,πχϋίο ίη ίηίβ^ΓΠπι ΓβδίίίπβΓβηι, ΐηίβΓροΙαίίοηβδ ββδηβπ, 
(ΐπίΐβ ίηηππιβΓίδ ίβιβ Ιοοίδ Μβίηβΐ^ίο ΙηιροδηβΓέΐηί, Ιαηάβηι 
αΙΐηπΒ,ηάο βχΙιιΛαΓβηι. αάάί ροδδπηΐ: αΐία. δβά νβΐ Ιι^,βο 
φχ2ίβ οιίΓδίηι Ιιίο ρβΓδίπηχί δί ς[πίδ ς[υαηίιιηι οοοπρβηί δραώ 
οοηιραΐΒ,νβΓίΙ;, ηοη ηιίΓ9.1)ίίιΐΓ, ρπίο, ς[ποά αάηοίαϋο ορβΓίδ 
οοΠβοίαηβί ίίιιί]3ΐΐδ ρο,ηΐο ηιίηπδ αη^ηδίΐδ ς[αΕηι αΐίπδ ^βηβιίδ 
δοπρίοΓίδ άτοηχηάϋάΆ βδί βί αϋί^ηοίίβηδ, ηοη ηβ^ο, ίη οοηι- 
ηιβηί&ποίηηι βχοΓβνίί. βχρίίοαΐίοηβ Ιιοο ίοΓίαδδβ β^βΐ3αί, 
βχοπδίΐΐίοηβ ηοη β^βί. 63>ηι βηίηι ηιίΐιί δπηιρδί 1ίΙ)βΓΐ8ΐίβηι 
(3[ηαηι ρ1βΓ08(ΐαβ βοιαηι ςηί ίΓα^ηιβηίΙδ βηιβηάαηάίδ ίηίβΓ- XXVIII ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ 

ρΓθίαηάίδίΐαβ ορβιαιη ίηαρβικίεηιηί νίη(ϋοα88β 8ίΙ)ί νίάβπιπδ. 
ηβο ρΓοάί^ιΐΒ βίαιη οΙιαΓίαβ ηβο ηίιηίιιιη ραιοιίδ Ιιοο δοΐηιη 
ρΓθ8ρίοΐβη8 πι πίίΐβ αΐίςιιίίΐ ρΓΟΪβΓΓβϊπ ΛαΓία^πβ (ϋ^ηππι. 
δβά άβ Ιιαο Γβ ρβηβδ αΐίοδ ίικϋοίιΐϊη βδίο. ριαβίαικϋ ααΐβϊπ 
Ιιαο ορροΓίιιηίίαΙβ ηβ 3,]3ΐιί;αι• ηβνβ βωίδδίοηβηι 1ίΐ3Γί άίιι βχ- 
ρβοΐαΐϊ ΓθΐηοΓβΓ άίπίίπδ, ραιιοα βχ Άάάβηάίδ είιΐδίΐιιβ 
^βηβιίδ Ιιϊο ρΓαβοίρίο ςπαθ ηηο νεΑο βχρβάίπ ηβίΐπβαηί. 
8ΐο1). IV 1, 23 βί 24 ρ. 7, 5 βΙβ^αηΙβΓ ιηίΐιί νίάβίπΓ 
ίηίβηπι βπιβηάαδδβ άβ Ψϋαπιοννάίζ Ηβπηαθ ν. ΧΙιΥ ρ. 391. 
νοοαίίπίο βηΐηι, (][ΐΐ0(1 ϋΐβ αΐίβπ βοΐο^αβ άβαιρδίΐ;, (Ιίίανίΐ; 

νίοίηαΐΌ 810 

23 Μενάνδρου (ίτ. 791 Κ.). 

ΥΜίνίν αγαθόν Ιοτι τοντο, χρηστός ευτυχών, τεόλει. 

24 Είριπίόον ^Αλ'λμηνης (ίτ, 91 Ν."^]. 
άτρέ'/ίβια δ' άριστον ανδρός έν πόλβί διζαίον. 

ηο,ιη πόλει νβΐ ροίίπδ ττέλει, ψιοά Ιβηίίβι ίη 7ΰόλ€ί ιηιιίανΐί: 
άβ \νί1αΐϊΐο\νίίζ, οηιη ίη ρΓοχίηιαθ βοΐο^αβ ίίηβηι άβίαρδίιπι 
Θδδβί, ιιίππ8(ΐαθ νβΓδΠδ ηιβίηιηι νίίίανβΓαί. ηηηο νίάβ (^ιιαπι 
&ρίβ ΐβίΓαηίθΙθΓ ΜβηαηάΓΟ, Εππρΐάί νβΓδίΐδ ΑΓοΙιίΙοοΙιίιΐδ 
ΓΘδΙίΙυίπδ δίί. 

8ίοΐ3. IV 15\22 ρ. 389, 8 (^ηο ηιβίΓΟ ιΐδΠδ βδδβί ΒίρΙιί- 
Ιιΐδ ίη νβΓδίΐ3ΐΐδ, ς[Π08 ^ά ίπηιβίΓΟδ ίαηι1)ίοθδ Γβάί^βΓβ οοηαΐί 
δπηί άοοίί (οί. Οοο}. IV ρ. 417 Μ. Οοηι. II ρ. 570 Κ.), β^ο 
ηοη πια^ίδ (][παηι αΐίί ρβΓδρβχβιαηΐ: ρβΓδρβχίί; ίηίβπηι 
ΓΓΐάβηοϋδ ΜαΓχ, (ΐηί ηιίΐιί (][υαβ δοπρδίΐ ρθΐηιίδίί; ΐ3βηί^ηθ 
ηί ριιΐ3ΐίοί ίαΓίδ ί&,οβΓβηι. βΐ; ρΓοίβοΙο ρ1π8 ηηο ηοηιίηβ δΐιηΐ 
Ιβοίη άι^ηα (](η£ΐ6 ίΠβ δοίίβ οΙίδβΓνανίί; βΐ ίία (ΐπίάβηι πι πηί 
ς[ααπι αο;ηονίί; 1ίΙ)Γ0Γπηι οοηπρίβίαθ πίθάίοίηΒ,πι αάΙιί^θΓβί 
Ιβηίδδίηιαηι. Ιιαβο δπηί βίπδ νβΓΐ3α: 

Ιη\νίβ\νβίΐ Ρίαπίπδ ίη άθΓ ΜθΙγιΙ^ δβίηβΓ Οαηίίοα δίοΐι 
αη Βίρΐιίΐπδ αη^βδθ1ι1θ88βη Ιιαί, Ιίαηη βΓδί άαηη Ι^Ι&Γ^βδίβΙΙΙ 
\76Γ(ΐ6η, \ν6ηη βίηβ νοίΐδίαηάί^β Κοηιδάίθ άβδ Βίρΐιίΐπδ οάβι 
βίηί^β ΟαηΙΙοα άίβδβδ Βίο1ιίβΓ8, άβι άβι ΙβΙζίβ 1)θά6πίβη(1β 
ΥβΓίΓβΙβΓ άβΓ ηβπΘΓβη Κοπιδάϊβ ^β^νβδβη ίδί, ζπγ ΥθΓ^ΙβίοΙιπη^ 
νοΓίίθ^βη \ν6Γ(1βη. Ιηάβδδβη ζθίβ'βη ζ\νβί βΛαΙίβηβ ΒγποΙι- 
δίϋοΐίβ βίηβ ΓπΠβ άβΓ δβΐίβηδίβη ΜαΒβ. Για^ηιβηί: 12 Κ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΧΧίΧ 

(Ο Α Ρ II ρ. 544) λάγννον εχω γ,ενόν ώ γραϋ^ -^νλα'/,ον δε 

μεστόν ^ -^ ν^ν^ _ ν_νν^ ^ ν^ _ ν^ _ ν./ ζβί^ί (33.8 1)β- 

ΓπΙιπιίθ Μ^β άβδ ΑΓθ1ιί1οο1ιθ8. ΓΓ^^ιηβηΙ 89 (9.. &. Ο. ρ. 570 
8ίοΐ39>θΐΐ8 IV 1 ρ. 389 Η.) ί8ί άί© ϋΐ3βΓΐίβίβΓαη^ ζπ άβαΐβη 
\νίβ ίοΐ^ί: 

εν όνάριον εξ άγρον -!^ ■^ -^ -^^ ^ -^ _ 

μοι νΜταβαίνει καθ•^ εχα- ± -^^ ^ ν^ν^ _ 

οτον ένιαντόν άγαπη- ν^ν_^ \^_ 1^ .^ ^ __ 

τώς ώς φέρει 'λανονν {ώοτΐερ ίΥΜνονν οοάά.) μοι 

ττάντ ' ενεον.εναο μένον ^^ ν^ 

σ7τονόην ολάς ελαιον Ισχάόας μέλι! .\^ ν-> νν ν> ν^. Έίη Ε8β1βίη Ιίοιηιηΐ; νοιη βηίδΐιοί 36(1β8 ^α11^ ζυ. ιπιγ ίη 
(Ιίβ δίαάί ΙιβΓαΙ). Ψίε ΙιβΓζβΓίΓβαβικΙ 1)πη^ί β8 ιπιγ άβη ΚοΛ, 
άθΓ ιηίί αΐΐθπι 9.ιΐ8β'Θ8ία1ίθί ίδΐ, ιηίΐ; 0ρί6Γ\ν6ίιι ηηά ΟρίβΓ- 
β'βΓδίβ, ιηίΐ; 01, Γβί^θπ πηά Ηοηί^Ι' 

ϋθΓ86ΐΐ3θ λνβοΐΐδβΐ νοη ΚΓβίίΙίβηι ιηϋ ΟΙιοπαιηΙίβη 1)βί 
Ρΐδίηίπδ Οαδ. 628 ί.: 

η6 (}ΐΐί(1 ίη ίβ ηιαίί ί^χϊϊ π^ ρβΓθίί9,: νν \^ νν . βΓΪρίΙβ ίδίί §:ΐ£ΐ(1ΐππι ψ\2ί^ 811181: ίιηροδ δΐηίιηί. Αδίη. 132!.: 

ίαχο βηιηί 03.ρί1ί8 ίθ ρβΓάαιη β^ο θ1 ίίΐϊαπι ρβΓΐθοβΙ)ΓαβρβΓΐηίί:ίβδ ^ ^^ ^-> — 

δ,άαίθδοβηΐυπι Θχίίίηιη ι. ^ — ^ 

ΜοδίθΙΙ. 700 ί£.: 

Κθ8 ρ&Γαία βδΐ; ώιβΙά ίη πβδρβηιηι Ιιαίο δβηί. ν,^ ν^ . Ν^ιηι βΐ οβηΒ,ηάαπι βί; οιιΙ)αηάαηΐ8ΐ; βί ιηαΐβ . ν^ _^ ν^ . 8ί ς[ηίδ (ΙοΜαηι ηχοιβηι αί(][ΐιβ αηύηι 1ΐ9,ΐ3βί . ν^ :_ XXX ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ 

Νβιηίηβιη δοΐΐϊοίίαί; δοροι: ίη οιηηίΙ)ΐΐ8 
Ιγθ άοΓίηίΙιιπι οάίο θδί: πθΐυίί ηιιηο ιηίΐιί IV 22^, 187 ρ. 559, 16: νοοίΐΗδ ρέίβηπίίίπίδΐβ ίη οοιηρ&Γα- 
Ιίνίδ χαχίων δίιη. γεγο οοΓΓθρΙαβ Εΐίς[ΐιοί θχβιηρία οοΐΐβ^ίΐ 
Νααοΐί ΜβΙ (ττ.-Εοτη. VI ρ. 97, ίηίβΓ Ιι^βο θίίαπι Εηροΐίάί» 
νβΓΐ)9; ς[α£ΐθ βχ Εί7Πΐο1ο§ϋ Μ. οοάίοβ ν^,ίίοαηο ρπΙ)1ίθ3,νί1; 
Εθίίζθηδίθίη (Ιηά. δοΐιοΐ. Εοβίοοίι. Ιιίΐ). 1890/91 ρ. 8) όσον 
Γένοιτ ' αν αυττ] βελτίω τα 7τράγματα, ηβςπβ ί^ίΙΐΐΓ 1ΐ3.β8ί- 
ίαηάιιιη νίάβΙιΐΓ ίη αη^ρ&βδίο 7ΐ;ασα γαρ ανδρός χα α ίων 
αλοχος, ίρδίιηι νβΓΟ καγ.ίων βχίηιίβ οοηιαΐ6ηά3.Γί νβΓΜδ ρΓΟχί- 
πιίδ χαν 6 κάχίοτος γήμτ] την ευδοκιμούσαν ηβπιίηβπι ίη^ίί. 
8ίοΙ). IV 23, 9 ρ. 574^ 3. Αηίίρΐιαηΐδ νβΓδΠδ (ϊγ. 253 Κ.) 
βχ ραΓίβ 8βΓναίθ8 Θ88Θ ©Ιίο,πι ρ^,ρ^ΓΟ ΒβΓοΙίηθηδί 9772 
οοΐ. 2, 4 88. {ΒβτΙ Ηα88%1βνί, V 2 ρ. 1 24, 7), (^ποά ίη^βΓαί; 
άοοίοδ, δΐηίηια,ίΙνβΓί^ί ΒβτΙ^ ρΜΙ. ϊνοοΗβηδβΙιτ. 1910 η. 4, ιιΙ)ί 
ραρ7ή Ιαοίηίαδ δίο δπρρίβηάαδ βδδβ ηιοηπί: 
^ν[τίφάνους 
τι φψς; λαβείν χρήί[ζων τι 7τρ6ς γνναΐχ αρα 
ερείς το 7ΐ;ράγμ\α; και τι τοντο διαφέρει 
η 7ΐ;άσ[ι τ]οις χήρνξΐιν εν αγοράι ψράσαι; 
Β^άποί^νι αηίθπι Ιιαθο: ϋπΓοΙι βίηβ Κβνίδίοη άβδ Ρ2ΐρ7Γηδ, 
άίβ ν. ΨίΙαπιο\νίίζ αηϊ πιβίηθ Βίΐίβ ίΓβηηάΙΐοΙίδΙ; νοΓηαΙιηι, 
\νίΓά άίβ Ιάβηίίίιΐίαίιοη άβδ ^βηαηβΓβη 1)βδί3.ίί^ί. νοη άβηι 
Ν ηαοΐι άβπι βΛαΙίβηβη Α άβ8 Ι^βηιηια ίδί \νθηί^8ίβηδ άΪ6 
ϋηΐ^β Ηαδία ηοοίι βΛαΙίβη. V. 1 δίοΙιβΓ ΛΑΘ6ΙΝ, ηίοΐιί Λνίβ 
ίΓπΙιβΓ ^βίβδβη ^νπΓάθ ΠΑΟείΝ. Υ^Ι. ΚοΓίβ, ΜβηαηάΓβα 
ρΓαβί. ρ. IX [Μβη.^ ρ. XII]. Βαηη Ιι^ΐίθ ίοΐι άαδ ίηι ΒΓαοΙι 
^β^βΙ)βηβ ΧΡΗ.[ ζη ΧΡΗ[ΙΖΩΝ βΓ^έΙηζί. ν. ΐνί1αηιο\νιίζ 1)θ- 
πιβΛί, ά^ιβ ηαοΐι άβπι η ηοοίι βΐηβ Ηαδία 8ίο1ιίΙ)αΓ: „βδ Ιίδίηη 

Γ 

βΙ)βη80 \νο1ιΙ ΧΡΗΙ 9,1δ ΧΡΗΝ η. ά^Ι. §θ\νβ8βη δβίη, ηιίοΐι 1)β- 
ίήβάί^ί ΧΡΗΙ δο^αΓ βί\ν&δ ηιβΙΐΓ." \νίΓ ^β^ίηηβη άιίΓοΙι 
χρήιζων βΐηβ 1)βηιβΓΐίβηδ\νβΓίβ ναπαηίβ ζη άβπι ζητών \)ύ 
8ίοΙ)αίθδ; 1)βίάβδ ίδΐ; πιο^ϋοΐι. Απι δοΐιΐηβ άβδ νβΓ8β8 ^Λί 8ίο1). ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ XXXI 

Ή:ρ6ς γνναΐτ,α, Οίβ ΕΓ^2ίηζαη^ η^^ος γνναΐκ^ (^(^"Χ <ϋβ ί^^ 
ίη άβη Τθχί δθίζίβ, ΓϋΙΐΓΐ; ηίοΐιΐ; βΓδί; νοη ιπιγ ΙιβΓ, ν^ίβ η^ιοΐι- 
ΐΓέί^ΗοΙι ΐ3βιηθΓΐί1: 861, 8οη(1βΓη δοΐιοη νοη Μβΐηβΐίβ Οοιη. III 
ρ. 151, νοη ΐ3,οοΐ38 άίθ νοη ηιίι αΐδ ^βηί^βΓ \να1ΐΓ8θΙιβίη- 
ϋοΐι ΐ3βΖΘίοΙιηβ1β προς γνναΐτ,α {ον). Κοοίί ΙΐΗ-ίίβ Ι)βί(ΐ6 
ύΙ)βΓ^αη^βη. ΌβΓ ΡοΓδοηδοΙιβ Υβίδηοΐι, άβη ίοΐι αη άίβδβΓ 
Βίβΐΐβ ηίοΐιΐ; λνίβάβΛοΙβ, ^νίιά ααοΐι άαΓοΙι άβη Ρ&ρ. 2ΐΙ)^β- 
Ιβΐιηί, ά3, ΙιίβΓ πιίί ερείς ^ΙβίοΙιΜΙδ βίη ηβιιβΓ ΥβΓδ ίΐηΙΐΘΐ)!;. 
Ιπι ζ\νβίΐθη ΥβΓδβ δοΐιβίηΐ ηαοΐι ΘΡ6Ι0 ηιΐΓ ΤΙ ηιο^ΐίοΐα, \νί6 
ν. 'ννΠαηιολνίίζ Σΐη^ί^ί, ο1)\νο1ι1 ηπΓ (Ιθγ οΙ)θΓβ Τβίΐ άβδ Ι 
βΛαΙίβη ίδΐ. ^Τγοϊζ άβΓ ΖβΓδίοηιη^ ίδί Ο δο ^πί \νίθ απδ- 
^βδοΐιίοδδβη." ΗίβΓ \νίΓ(1 &180 άβΓ Ρ^ιρ. άαΓοΙι 8ΐο1)3,ίθ8 
ΙίΟΓΠ^ίθΓί. V. 3 ίδί; άβΓ Ββίαηά ίοΙ^βηάβΓ : ΙιίηίβΓ Π ΑΟ βίη 
ΙίΟοΙι, άαηη ΙβδΙ)»,! βίδί 10, άανοι ΑηδαίζδραΓβη, (ϋβ ααι 
βΐιβδίβη £ΐτιί 6 (Ιβπίβη. „Α1)βΓ Ιίβίηβ Κβάβ άανοη, άαϋ ΤΟίΟ 
πηπιδ^ΐίοΐι \ν&.Γβ. Ιοίι ζ\νβίίΐΘ ηΐοΐιί, ά^β 68 άαδίαηά" ; δο 
ν. Ψίίαπιοννίίζ, άβοι ίοΐι αηοϊι 3.η άίβδβΓ δίβΐΐβ ίπΓ δβίηβ 
ΜπΙΐ6νν^α1ίΐΐη^ ηιβίηβη 1)βδΙ:βη Οαηΐί αιΐδδριβοΐιβ. 

8ίοΙ). IV 33, 14 ρ. 80 1, 5 ίη Εαήριάίδ νβΓδΛπδ (£γ.327 Ν.2) 

φιλονοι γαρ τοι των μεν ολβίων βροτοί 

σοφούς •|* ηγείσ^αί τους λόγους, όταν δέ τις 

λεπτών α/τ' οϊγ,ων εν λέγγι πένης ανηρ, 

γελάν ^ 'λτε, 
αηί πιηΐίηπι ίαΙΙοΓ απί Γβοίβ ίηάίοανίΐ Εά. 8ο1ι\ν£ΐΓΐζ ωβίΓίοπηι 
νίίίππι ηοη ίία ΐοΐίβηάπηι 6δδ6, πΐ; τί^εσ&αο δΟπΙιαΙπΓ δυα- 
(Ιβηίβ ν3;1ο]ί6η&6πο νβΐ αγεσ^-αι αποίοΓβ Οοηίη^ίοηο. 6ίιΐ8 
πιοάί βηίηι 6δδ6 οοΓΓαρίβΙαιτ), οηί 6χ ΙϋίβΓΒ,Γπηι δίηιϋίίηάίηβ 
ηίΐιίΐ δο,ΐαίίδ δρβΓδίιί ροδδίί. ςαίά ί^ίίαι νβΓδα ίαοίβηάυπι 
ρπίαΙ)ίΐϊΐυ8? Γβοο^ηοδοβ ηιβοηηι Ιιαβο ()[ΐιαβ βχ δορίιοοίβ βί; 
Επηρίά6 οοΙΐ6^ί ίαπιΙ^ΟΓΠπι ίηίίία: 8ορ1ι. ΑηΙ. 182 φίλον 
νομίζει ΟΕ. 610 χρηστούς νομίζειν ΕπΓ. Μβά. 301 τιρείσσων 
νομισθείς Ηβιο. 282 δεινον νομίζω ΕΙ. 83 πιστόν νομίζω 
ίτ. 72, 2 Ν.2 γαμβρός νομίζη ίτ. 206^ 6 κρείσσω νομίζω 
ίτ. 359, 2 χρείσσω νομίζειν £γ. 505, 2 σοφόν νομίζω, ίη 
(Ιΐιί1)η8 οηιηίΙ)Πδ ηοηιβη ρΓ^,βάίοδίίίναηι βχοίρίίηι νβΛο νο- 
μίζειν αηίβ 0£ΐ6δΐΐΓ£ΐηι ρ6ηί1ιβηιίπΐ6Γ6η οοηίοοαίο: βΐ; νίχ άη- ΧΧΧΠ ΡΕΑΕΓΑΤ10 

1)11^1)18 (3[ΐιίη βίί9.πι δυρια Γβροηθπάιιπι δίί; αοίρονς νομίζειν 
τοις λόγους, 8θ1ί ηίιηίΓαιιι 8βηίβιιίί3.β 8βΓνίβη8 πιβίή ίη- 
οηήοδίΐδ βΓ2ΐί 1ίΙ)Γ£ΐήιΐ8 νβΐ ίρ86 ^ηοιηοΐο^πδ πί α1ί5ί Ιΐδ,πά 
Γ9>Γ0. ς[α2ΐηι ίαοϋβ διπίβιπ 87001171119, ίηίβΓ 8β οοιηπιπίαπ 
ροίπβπηί, βχβίπρίο 81 οριΐδ δίί:, άοοβ^ί ηοίπδ ϋΐβ Εηπρίίϋδ 
νβΓ8ΐΐ8: τούτον νόμιζε Ζηνα, τονδ^ ηγου -ϋ-εον (^Γ. 941 , 3). 
δίοΐ). IV 'Μ, 9 ρ. 827, 5 8. βχρΙίοΣίΙίοηβ β^βηί:, 81 φΐΆ 
Θ^θπί, ηοη θπιβη(ΐ£ΐΐίοηθ ιιί 2ΐΙί(][ΐιαη(1ο ορίπο^ίί 8ππιιΐ8, νβΓ8ΐΐ8 

δοΐ^άθί, δίνβ ίρ8β Θ08 ίθοίΐ; 8θΐ£1(1β8 8176 8θί9(1ί8 ίηΐΐί9ίθΓ 
χαν €7α το μεγιοτον όιχαιος κριτής υπαρχτ], 
δεΙ τον φνοει νιχώμενον αδιχον αυτόν είττεΐν. 
09,10 8βπιβ1 Γοοηίίοδ οβϋΐο οοο 8θοίίβί 9ποίθΓί οΙ)νβΓ89,1απι 
Θ88Θ Εοπρίάίδ ϋίπηι ίπϊοβίΐ'ππι £9ηΐ08ΐιοι, (][πβπι Αιι^αβ ίαί88β 
οορθΓ 6χ ΜθοαοάΓβίδ άίάίοίαιιΐδ^ ϊγ. 929 (= Μβο. ΕρίίΓ. 
583 Κ.) τι φΰοις εβονλε^\ ?) νόμων ονόεν μέλει. 1181 8ΐΐθί 
νβΐ άβΠδί ΙΐΟΟ 80ρΐ3ί8Π19ΐ:β Πΐΐΐΐίΐ, ηά Ο08ίΓ9αΐ ΓΘΠ1 ί^οΐΐ βθχ- 
Ϊ118 Επ)ρίπ€Π8 ρ. 576, 12 ουχ ϊ μας αΐτιάσ^αι δει, αλλά τι]ν 
φυοιν, ^ νόμων ονδεν μέλει. 

IV, 40, 13 ρ. 922, 13: α^οονίί 1ιο8 νβΓ8ΐΐ8 ίοίθποι ίο 

Ρ9Ρ7Π 09ΪΓ6Ο8ί8 ίΓΠδίοΙίδ 000 ΟΠίΙίδ 9 1^βΪ€ΐ)ΟΠ0 ΟΟρβΓ ρίΟ- 

οΐΐΐΐ^αίίδ Α1ΪΓβ(3ιΐ8 ΚοβΓίβ Μβ090{ΐΓ.2 (1>ίρ8. 9. 1912) ρ. 5 
ΗβΓοίδ ν. 61 

ώς 0ίΥ.τρόν^ η το]ιαϋτα [δυο]τυχώ μ{όνη, 
α μηδέ πι^ανάς τ[άς ν[7ΐε]ρβολάς εχ[ει. 
Μ7ΓΠ09β €θ11θ(][Πβθίί ΟΠΟΙ Ιι9θ1ΐθίβ νβΐ ΟΠΟΙ 8θρΙΐΓ009 άβάιί 
νβΓ8Π8 8Πΐ3άπΙ)ίί908 Κοθτίβ. ίάβοι 2ίάηθί3ίί 9.Γί;ίοιιΙιιοι τ() 
(9θ1β τοιαύτα) φι^πι οϊίβΓΠΟί; 8ΐ;οΐ396ί 1ΐ1)ή ΜΑ άβίοίδδθ 
νΐάβΓΙ ίο ρ9ρ7Γ0, ηί ΟΟΟίίΓΟΙΘίΠΓ ΗίΓδοΙιί^ϋ 8Π8ρίθίθΜ. 

^) Τθΐΐίυπι 1ΐΙ)Γππι 8ΐ:οΐ3^θί ρΐΌρΐβΓ ρ^ιργΓΟδ ς[υί ίηΐθΓΪιη ΐηηο- 
ίτιβΓαηΙ: γβ^^3^^^9ίΥβ ηαηο ηοη ν^ο^ΐ. πηυηι Ιοοηιη οοηιηΐθπιθΓ£ΐ88θ Ιιοάίθ 
βπΓίίοίαΐ 8ίο!). III 38, 8 (Εαη Γγ. 403 Ν.^). εο άβ νθΓδΛυβ 1 βί 2 οί. 
ΊΤιβ Μίηά6Τ8 ΡείΗβ Ραρ. 2, ΧΕΙΧ (ά). νθΓδυδ 3 Θί 4 αίίθΓαηί θίίαιη 
ΤΚβ Οχί/τΐι. Ραρ. IX (α. 1912) η. 1176 ρ. 161, 1-7 βίο οπον (υς 
πον Υ. Εθο ΝαβΚν. άβτ Οδίύ, ρββ. ά. ιν.- α. 1912 ρ. 284 Εΐάη. 2) ποτ' 
οικεί οώματος λαγών μέρος, έν γεροί[ν, β] ν ύπλάγγν[θί]αίν, η ηαρ 
[ό]μματα, αΜ πον και ποτ θί ίη ίΐΙίθΓΟ νβΓδίι έν χβροΐν η οπλάγ- 
χνοίοιν Ιί\}γ{ 8ΐ:οΙ)ίΐ6Ϊ. ηβς[ΐιβ ί^ΐίαΓ ραβηίίβΐ ηιβ οοηΐβοίδδβ ςαοά οοη- ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ XXXIII 

δβά 1ΐ8.βο (ΐαίάβιη ΙιαοΙβηιΐδ. νίίΣΐ δί δτιρρθίβΐ:, δβχίο 
οιΐΓ3,1)θ νοίηπιίηβ ηί 1ίΙ)π α ιηθ βάίίί ίηάίοίΙ)η8 ίηδίηι- 
αηίπΓ ΙοοπρΙβίίοηΙίΐΐδ βί αϋοιποί αάάΒ,ηίιΐΓ οοΓοΙΙαπα (οί. 
δίοΐ). 1. IV ραΓίΐΒ ρηοΓίδ ρΓαβί. ρ. IX). Ιιοάίθ Γβδίαί: τιί ^Γα- 
ίίαδ Β,^αιη βίδ (ΐυί πιβ οοηδίΠο 8πο δκΙίανβΓηηΙ; αηί αΙίίβΓ δϊΜ 
πίΘ (ΐΘνίηχβΓυηΙ;. αο ^Γαίιιπι ιηίΐιί ίβοίΐ ΕάηαΓάαδ δοΙι^έΐΓίζ, 
ςιιοά ρΐα^ιιΐδ,δ Ιιπίπδ νοίτιπιίιιίδ ρβΓίβ^ϋ Ιοη^θ ρΙαήιηΣίδ βί 
βα (ΐπίάβιη οιιγο. υί ^ύ^ίνα δο,^Εοίίο,ίίδ δΐιαβ δρβοίιηβη (ΙαΓβΙ; 
Ιιαυά ΤΒΧΟ. άβ ΟΕρίίυιη ηοη ηηΐΐοηιιη νβΐ βοΙο^αΓαιη βιηβη- 
άαΰοηβ δίνβ ιηίβΓρΓβίαίίοηθ 1)6ηβ ιηβηιβΓίιηί; αΐϋ, ηαιη ηβς[υ6 
ιηβάίοίδ δπίδ (Ιββδδβ νοίαίί πιθ ΓΟ^αηίβ Οαιοΐιΐδ Κ£ΐ1ΐ3ίΙθί8θ1ι 
ηβήΠΘ Ι^ήοίδ δτιίδ ΐ8>οοΙ)ΐΐ8 8ίΙζ1βΓ. ηοη ητιΠα υίϋίίβΓ ίη 
ηιβυπι πδηηι εκίδοπρδίΐ Οαηίβΐ δθΓΠίγδ. οοΓροΐθ Ρ&πδίηο ηί 
ρθΓ Ιιαηο ηυοίΐΐΐθ 1ίΙ)Γί ραΓίβπι ηίβιβΓ, δοϋίίΐ βι^α πιβ 
οοπιίίαίβ ρβΓπιίδίί Αηίοηίιΐδ ΕΙίβΓ. οοπιρΙιΐΓβδ Ιβοΰοηβδ οο- 
άίοίδ 8, άβ (ΐαΛπδ αΐίςηίά ηιϋιί 8αΙ)0Γΐιιπι θίαΐ άιι1)ίίαΙιοηίδ 
πιβάίο ιπιπιβΓίίονβ, άβηηο οίίίοίοδβ βχο,πιίη&νίΐ δβ^οΪΓβάπδ 
ΜβΙίΙβΓ. ίβοί ςηαάΓΕ^ίηία αηηίδ Εηίθ (Κτϋ. Μ. ΙΪΕΐίδ 8ίΐχ. α. 1872 ρ. 78) έν 
χερσίν ή (V) σπλάγχνοίσιν κτε. 

Βοή\)β\)2ίχη ¥ή\)\ιτξί ΒΓίδ^Ενοιαπι πιβηδβ ΟοΙοΙ)Γί α. 1912. ΑΒΒΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΚΚΙ&ΕΝΒΑ IV 1, 9 ρ. 3, 11 ην^όμεοΘ^α 0(αο(1 
οοπίθοΐΐ 06811.^ Ιβ^ί ΐη 8 ίηΐβπιη 
ιηίΐιί ίθ8ΪΕίιΐΓ ΜθΙίΙθΓ IV 1, 

16 ρ. 5, 10 η χρη όιατελείν οί. Ιο. 
Κνίοαίο- ΐνΐ,23ρ.7,5&άη.Ιβ^Θ: 
Θοΐ. ουιη Ιβιηπι. Ιιαΐ). 8 (ροδί βοΐ. 
22 Μβΐη.) IV 1, 30 ρ. 9, 12 εί'τιερ 
τον άόικονντ^ άλλον είς ημννετο 
"Εκαστος ημών ρΓορ. άβ'ννϋ&ηιο- 
τνϋζ Ηβπη^θ νοί. ΧΙ^ν ρ. 392 
IV 1, 31 ρ. 10, 4 Ιθ^θ: ρΓΟ έργον 
εατί, Φ. IV 1, 52 ρ. 16, 15 1ο- 

^θ: (VI ρ. 71) ιΜά. ρ. 16, 12 

αάη. Ιθ^β: οοΐί. νθΓδΠ 14 IV 1, 85 
ρ. 27, 2 ηλικίας άβίβηάυιη €88θ οβη- 
81111: ΗαυρΙ Ορυδο. ΠΙ ρ. 606 IV 1, 
93 ρ. 28, 13 Άάη. Ιθ^β: βχρβοΐββ 
'^Ιηποδάμον Πνθ^αγορεΙον {Θον- 
ρίον) εκ τον κτε. IV 1, 93 

ρ. 30, 9 Γβοίρίβηάπιη βχ 8 βιοπο- 
νητικώ ιΜά. ρ. 30, 18 αάη. 

Ιθ^θ: οί. ΟαΙϋοΓαίίά&δ 8ίοΙ>. IV 
28,16 ρ. 682,11 Επιγρίιαπιιΐδ β. ς. 8. 
IV 1, 95 ρ. 34, 18 ίοιί. &^ων 
80ΓίΙ)βηάπηι, ηαιη Β-ηως υθΙ ^ήος 
\\\)ή ίηΗίρροά&ιηί βοΙο^Σΐ 8ΐ:οΙ).ΐν 
39, 26 ρ. 911, 5. 915, 9 ίΐ). 

ρ. 35, 4 ίοΓί. ^γιον 8θήΙ)θη(Ιαιιι 
ίΐ). ρ. 35, 9 αάη. αάάθ: έποπ- 
τάν ρΓορ. Ηαυρί; ΗθΓΠίαΘ νοί. νίΠ 
ρ. 254 IV 1, 104 ρ. 49, 17 

&άη. άβΐβ νθΓΐ)2ΐ {τις 8ΐιΙ)(1ποί3/ 
Ιίηβοΐα 8) IV 1, 104 ρ. 50, 4 

όνομάαονσιν φιοά ίογί. ίη 8 Ιβ^ί 
οοηίθοί, οοάίοθ άβηυο ίηδρθοίο 
οοηίίπηαί; ΜθΜθγ ί1)ίά. ρ. 51, 

18 εν τ τοιοντ Ιβ^ί ίη 8 ίηίβήιη 
ιηίΜ δοήρδίί; ΜθΜβι IV 1, 

111 ρ. 56, 23 Άάη. Ιο^β: κατά- 
κλνοειν ^ IV 1, 115 ρ. 61, 20 
προάραί ταντ' αν αν γθ νθία βχ- 
Ιιίοβη ίη 8 οοάίοβ άβηυο ίηβρθοίο ί68ία.ί;ιΐΓ ΜβΜβΓ ίΙ)ίά. ρ. 62, 

11 ε^έλη 8 Γθ νβτΒ. IV 1, 133 

ρ. 80, 5 ετίιτελεν Γβοίθ ΜβίηβΙίΘ, 
οί. ρ. 263, 21. 264, 1. 13 αϊ. 
ίΙ)ίά. ρ. 80, 10 οί. (1Π&Θ ΕάηοΐΕνί 
ρ. 264, 12 ί1)1ά. ρ. 80, 12 αάη. 

οί. 8ΐρΙ). Ι 49, 27 ρ. 356, 8 είκαίως 
καΐ ως ετνχε ΙΜά. ρ. 81, 3 

Ε(Ιη. ^άάβ: ηΐΕΐίηι πεφορημένως* 
οί. ΡΙαΙ. ρβίίη. ρ. 411 Β Τνχη 
φορά εξ άδηλου εΙς άόηλον 
IV 1, 145 ρ. 90, 15 Εάη. ^άάβ: 
15 πρόα^εν τον χρ. ίΙΟΓ. 93, 29, 
Ρΐαΐ., 8ΐ άββδί Μο ίη οοοί. Βγ (άα- 
Μίο ηυηο), βήΐ; δπρρίβηίίαπι 
ίΙ)ί(1. ρ. 91, 18 Ιθ^θ: έπιτρέποι. — 

IV 1, 158 ρ. 110, 10 ονδε- 
μίαν 8 πί ί:θ8ΐ&1:αΓ ΜθΜθγ οοάίοβ 
ίΐθΓυπι οοη8π1ί;ο 8ί:ο1). ίΥ 2, 24 
ρ. 150, 12 ίΐΐχία ν. άδίκω άνόρί 
ρ&Γα^ΓΕρ1ιυ8 ^^ ίη 8, ίΐθπι αά ν. 4 
ονδενός^ 151, 7 ηγεΐΟι^αι, 15 τι- 
μάτω.' 20 τίροϋηοίείοβ^ω- 8ΐο 
ΜβΙίΙθΓ οοάίοβ ίίβΓπηι θΧδηιίηΗίο 

IV 2 , 24 ρ. 152, 15^ αάη. 
αάάβ: καλόν (5' έστω κτεΛ οί. 
Ι800Γ. Νίοοοί. 53 ^ IV 2', 39 
ρ. 177, 18 κα^ίοτάντα ίηίβήιη 
α^ηονίΐ: ΜβΙ^ΙβΓ βίίαηι ίη 8 
IV 4, 20 ρ. 189, 16 άγείρων βίΐΗ,ηι 
8 ςιιοά ίιι^βΓΕί: ΜβκΙβΓπηι 
IV 5, 15 ρ. 200, 17 (ηοη 16) αάη. 
αντον]. ενΘνς οί. Βίο,γάβδ Αάν. 
ίη όοπι. ^Γ. ΪΓ. ραΓί. II ρ. 243, 
υΐ ίρββ ίΘδίαίΠΓ ί1βΓ\νβΓάβη ϋοΐΐ. 
ΟΓ. ρ. 185 IV 7,21 ρ. 254, 4 

αάη. αάάβ: βοΐ. ιβουΓήΙ: οοφ. Ρ^γ. 
1081 Εΐί. (8ίηβ Ιβηιιη.) ιιΙ)ί μεν 
καλά IV 7, 52 ρ. 261, 19 

αάη. αάάβ : οί. ςπΣΐβ οοΐΐβ^ίΐ 8ί;βΓη- 
\)Άθ\ι Οηοπιοΐ. Υαί. 82 IV 7, 

61 ρ. 263, 17 αάη. αάάβ: ίοΓί. ΑΌϋΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΕΚίαΕΝϋΑ XXXV (ονόεμία) όικαιοσννα IV 7, 

62 ρ. 265, 18 άτέρων οοηίοθΓβ 
ροίυί, νίχ αθΙ)πί ΓβοίρβΓθ ίΙ)ίά. 
ρ. 266, 8 ΓθροηΕίπΓ άόονάς, οί. 16. 
ρ. 267, 21 ^ IV 7, 62 ρ. 270, 

10 μναμονενειν 8 IV 7, 65 
ρ. 277, 9 αάη. αάάβ: οί. (^πεθ αά- 
ηοί&νί IV 28, 19 ΊηΜ. IV 8, 
17 ρ. 300, 9 ίη Ιθΐηιη&Ιθ αάάβ (ίτ. 
23 ρ. 89 Μπβΐΐ.) ίΙ)ί(1. ρ 300, 

11 Εάη. 3ίάάβ : Φαίόρον] Φιλίππου 
άαΙ)ίίαη8 οί. 0. ΜπθΙΙθγ IV 8, 
30 ρ. 307, 17 ηηΐΐηιη β88Θ ίηΐβΓ- 
ΒύΙίπιη ίη 8 ίηίθΓΐιη άίδθΓΐθ ίβδία- 
ίιΐΓ ΜβΙίΙθΓ IV 9, 16 ρ. 325, 
1 αί ίαπι ίη αΙ)ηοΐ£ΐΙίοηθ πιοηηί, 
Γβοίίυδ ρυίο ίθοίδδθπι, βί άίδροδί- 
ίίοηί 8 οοάίοίδ ο^δθοαίαδ ά\) ΜΑ 
1ί)3Γθπιηι ΟΓάίηθ Ιιοο Ιοοο γθοθ3- 
8ΐ88βπι IV 10, 31 ρ. 335, 14 
3.άη. Ιβ^θ: κίνόννενοειν 1ίΙ)π 
8ίοΙ)., ΡΜοηίδ οοά. νΐηάοΐ). β. 
ς. 8. ίΙ)ίά. ρ. 336, αάη. Ιίη. 2 
Ιθ^θ: ίη υ8υηι 8υηηι IV 12, 2 
ρ. 342, 5 3.(Ιη. αάάθ: οί. ςπΕβ 3-ά- 
ηοίανί Εά IV 46, 2 IV 12, 9 
ρ. 343, 17 ίΓΘ(ΐυβηίίθΓθ8 δπηΐ; ίη 
Μθηαηάπ ίΕΐ)η1ί8 πιίΐίίίδ ρΕΓίβ8 
ς[ααϊη υΐ οθγϊο ρηΐβδ νβΓ8η8 Θ88Θ 
ϋοΓΪάΙδ ίη ΡθήοοίΓΟπίθηθ. ςα&ηι- 

(\\ΧΆΤβ. ρ0881ΐηί 1ΐ1ΐίΐ18 ίΕΐ)πΐΕΘ Θ88Θ. 

Γθβρβχίΐ Ιοοαηι Εαη&ρίαδ ρ. 69, 17 
βά. Βοηη. ηιοηηίΐ Μθίηβΐίθ ΡΜΙοΙ. 
XIV ρ. 1δ IV 13, 10 ρ. 349, 
10 8. Ε(3η. αάάθ: ροΐβδί; θϊίαηι ίη 

ρΓΟχίηΐίδ £ΐ1ί(][ηί(1 ΓβοίδΠΠΙ β88θ 2ί 

^ηοηιοΐο^ο, ίθΓΐ3.88Θ ηΐ; ίαβΓΐί ολί- 
γον άλκίμον όόρν Κρεΐασον στρα- 
τηγώ μνρίον στρατεύματος {Δει- 
λού) IV 13, 14'> ρ. 350, 2 
αάη. Ιθ^θ: μέλλει 8 Α Ιιίο, ίηϊΐΕ 
8 IV 13, 47 ρ. 364, 1 αάη. 
&άάΘ: οί. ΒβΓη&ΓάαΙίίδ ίη Ρ1ιιί.ΜθΓ. 
νοί. VII ριαβί. ρ. VI θΐ ςηΕβ ηιο- 
ηαί ρ. 708, 16 αάη. IV 14, 11 
ρ. 372, 11 &άη. Ιθ^θ: άρκείσθ-ω 
8ΜΑ IV 15^ 19 ρ. 386, 21 
η ψιοά Ιθ^ί ηβ^ανί ίη 8, ίά άβ- 
Θ88Θ ίΙ)ί ίηΐβήηι ίθδίΕίπΓ πιίΐιί 
ΜθΙίΙθΓ IV 15^ 19 ρ. 387, 21 
ον^εν θΙίΕηι 8, ίΓαδΐΐΕΐ (1αΙ)ίΐΕνί. 
ηιοηθί ΜβΙίΙβΓ οοάίοβ ΐίβηιπι ίη- 
δρθοίο IV 1δ^ 20 ρ. 389, 3 
Εάη. αάάβ: Ιθ^ίίαΓ ίη Μβη. Μοηοδί. οοάίοίδ νΛίη., αϊ: ίβδίΕίυΓ 6-. Μθυθγ 
ννΜη. Βαγπγηΐ. ρ. 432 εγ^ει το πικρον 
της γεωργίας γλνκν ^ IV 1 5^, 3 1 
ρ. 392, 18 υπό τον αγρίου 80γ. 
δβ Απιίπι Ζβηοηίδ ίΓ. 312 (8ΐ:οίο. 
νθΐ. ίΓ. Ι ρ. 69, 9) οοΠ. 8θ1ιο1. ίη 
Αγ. ΝηΙ). 348, δθά Εΐ)ΘΓΓΕη8 
IV 17, 5 ρ. 401, 10 άθΙ)αί Φιλίτα 
Επιγραμμάτων (7 ΒθΓ^Ιι). ίη αάη. 
ΕΟίοΙβ: φιλητα 1ίί)Γί, οί. δίοΙ). IV 
51, 3 ρ. 1066, 13 Εάη. IV 17, 

8 ρ. 402, 1 ίη αάη. αάάα: ρηοΓ 
νοΓδαδ ΓβοαΓΓίΙ: οοΓρ. Ρεγ. 1107 
Εΐί. {Ώριων ο φιλόσοφος) ΐΐΜ 
απο γης ^ IV 17, 9 ρ. 402, 6 
αν αποτυχών τις {ούριου) κώπαις 
πλέ^ ίηίβπηι Γβδίίΐαίί ά& \νίΐΕ- 
ηιΟΛ^^ΐΐζ ΗθΓηΐΕθ νοί. ΧΕν ρ. 
392 IV 183-, 4 ρ. 407, 15 Εάη. 
Εάάθ: πίΕΐίπι ποεΐ IV 183-, 5 
ρ. 407, 17 Εάη. ΕοΙάθ: ηΐΕΐίπι 
ποεΙ IV 19, 49 ρ. 431, 4 δε 
^ ίη 8 Ιθ^ί πί δαρΓΕ ίηίβήηι άί- 
δβΓίθ ΐθδίΕΐηΓ ΜθέΐθΓ IV 19, 
52 ρ. 432, 1 μεσσηνίων 8, ηιβ- 
Γίίο δίΙηΘΓΕί ΜθΙίΙθΓ IV 20» 
35 ρ. 447, 12 εν όνείόει 8 ηηηο 
άίδβΓίβ ίβδίΕΐπΓ ηιίΐιί ΜθΙίΙβΓ, ηοη 
άθ1)υί άπΜίΕΓβ IV 203-, 36 
ρ. 455, 8 ϋ-εόσοφος θίΐΕηι 8 ηί 
ηηηο οοΙίΕίίοηβηι δηΕηι βηιβηίΐΕηδ 
ηιίΐιί 80Γί1)ίί: ΜθΙίΙθΓ IV 20^ 63 
ρ. 467, 18 ηοη δΕΐίδ οΙεγθ άθ 8 
ΓθίίαΙθΓΕί: ΜβΙίΙθΓ. ίηίοΓίηι ΐοδίΕ- 
ΐαΓ έρωτα ό' αυτό λέγουσιν λ' οΐ 
μεμνημένοι Ιθ^ί ίη 8 IV 20*^, 
78 ρ. 477, δ ρηΐΕνί οοΚεθγθγθ Ιιεθο 
οαηι ΕηίθΟθίΙθηίίΙ)!!» ίη 8: ίη- 
ΐθΓίηι οοηίίΓπίΕνίΐ; ΜβΙίΙθΓ οοάίοθ 
ίίβΓαηι ίηδρβοΐο IV 20^, 78 
ρ. 478, 11 βλαβερωτερος βΐΐΕηι 
ίη 8 Ιθ^ί ίηίβπηι ίοδίΕίαΓ ηιίΐιί 
ΜθΙίΙθΓ IV 22^ 16 ρ. 497, 1 
Ιθ^Θ : εκ των Άρίστωνοα (Αγ. ΟΜί 
ίΓ. 400 άβ ΑΓη.). ίν 22», 25 
ρ. 508, 14 Εάη. Εάάβ: οί. Οοΐιη 
ΑπϋραίνοΒ ν. Τανβ. (άίδβ. Ο-ίδδ. ε. 
1905) ζ. 41 IV 22^ 47 ρ. 518, 

9 ά6ΐ)ηί Φιλίτα τοροηοΓΟ, οί. ςπΕβ 
άίχί Εά 8ίοΙ). IV 51, 3 ρ. 1066, 13 
Εάη. IV 22^ 73 ρ. 526, 6 ηβδοίο 
ψχο ρΕΟίο ίη οοηΐβχίη θΐ; δοπιβΐ 
βϋΐΕηι ίη ΕάηοΐΕΐίοηο δαλοΐο ίγ- 
ροΐΙιβίΕθ νίίίο ίΓΕηδίίί ίη όα- XXXVI ΑΌϋΕΝΒΑ ΕΤ ΟΟΕΕΙΟΕΝΌΑ λαίο IV 22^ 99 ρ. 534, 1 ίη 
^άη. αάάθ : Ιθ^ιιηΐιΐΓ νθΓδΠδ βίίαιη 
βΐοΐ}. IV 30, 11^ ρ. 732, 3 υΜ νΐάθ 
IV 22^ 101 ρ. 534, 1 4 αάη. Ιβ^θ : 
νηΙ^&Γΐδ ίοΓΠία εοτί (εστί) 8Θγ- 
ναηάΕΐ νίάθίπΓ ριορΐΟΓ 8 Μ Α \[- 
\)γογηϊΩ. οοηδβηδίιπι. ίάθΐη βηίιη 
οοηδΘΠδΐΐδ θΐί&ιη ίηίΓίΐ IV 28, 16 | 
—18 ρ. 681 δδ. IV 22*1, 101 

ρ. 535, 12 άτερόμακες Οθΐίυπι ! 
ηοη θδΐ, ηαιη ετέρων \ϊ\)νί θΐίαπι ί 
ίηίΐα ρ. 684, 1 IV 22^ 102 ', 

ρ. 537 2 Σΐάη. αάάθ: και επαφη- 
ϋαο^αί αντης αόονοα ώοπερεί 
λνρας ρΓορ. Ηώρΐ ΗβηιιαΘ νοί. 
νΠΙ ρ. 255 IV 22*^, 124 ρ. 574, 
4 ό' άτρνφέρως ^ιιοά ρΓΟρΟδίιί 
οοουραιαΐ: Οο\)&ί Μηθίηοδ.^ II ρ. 
248. ίηάίοΕνίί ϊ&πι Κοοίί Οοηι. ΠΙ 
ρ. 605 IV 23, 14 ρ. 575, 9 

^άη. ίηΐθππι άθ ίηίθΓροΙαίίοηθ 
^ηοπΊοΙο^ίΐ ηοη άαΜίο οοΐΐ. δίοΐ). 
IV 50*^, 59 ρ. 1043, 3 γνναι, τα 
λενκα κτε. IV 23, 62^ ρ. 595,5 
Ε(Ιη. 5 αάάβ: από των ωνών 
Η^υρί ΗβΓίηΣίθ νοί. νΠΙ ρ. 253 
ηοη ΐ3θηθ. άπο των ωμών απο- 
ζην δ&ηαπι ρπίαί θΐίαηι ΟοΙ)θί 
Μηβπΐ0δ.2 ΓΙ ρ. 247 .IV 24^ 16 
ρ. 608. 6 {3ς) αν ι} ρΓθΙ)^νί1: 
Ναηοΐί Ιίβί. Θν.-Εοηι. VI ρ. 116 
IV 25, 37 ρ. 626, 12 Ιβ^β 
*Αναξιαένονς (ίι*. 24 ρ. 39 Μπθΐΐ.) 
ΐν 25, 38 ρ. 626, 20 3^Μ^ 
αάη.: Αθίίδίηυηι δοηρδίδδβ Άμφί- 
νομο(: καΐ '^γαπίας ρπίαΐ Ηαπρί 
ΗβΓΠίαο νοί. VIII ρ. 253, (ΐπί ίη 
ρΓΟχίηιίδ πατέρας (ρ. 627, 1) ΐηίβΓ- 
ρΓβίαίυΓ ρανβηίββ IV 25, 39 

ρ. 627, 7 αάη. ^άάβ: ςηαηιςπΕηι 
εοτ αν οιιηι ίηάίοαίίνί ρΓαθίβήΙο 
ίυηϋΐυπι ηοη άβοΐίηανίΐ Αοϋ&ηυδ, 
οί. 1&οο1)δ Ηά Ν. Α. νοί. Ι ρ. XXVI 
δδ. νοί. II ρ. 221, ΗθγοΙιθγ Αβϋαη. 
βά. Όίάοί. ρΓ^βί. ρ. νΡ IV 25, 
44 ρ. 628, 13 αάάΘ (Αηδί. ΟΜί 
ίΓ. 386 άθ Αιη.) ιΜά. ρ. 628, 
14 ^άη. ίΐάάβ: |] 14 καΐ δβοΐιιάί 
νηΐί 0οΙ)8ί Μηβιηοδ.- ΐΐ ρ. 449 
IV 25, 50 ρ. 631, 4 Ιβ^β Περι- 
κτιόνης βί ίη ^άη.: περικτνόνης 
πν^αγορίας \ί\)ή, οί. δΐοΐ). ΠΙ 1, 
120 αάη. ίΙ)ίο1. ρ. 631, 17 αάη. 
3ίάάβ: ηιαίίπι κακοίαν ίαπτο- μένη ί\)ίά. ρ. 631, 18 τοντέων 
Γθοβρί Γθδρίοίθηδ 19 IV 25, 50 
ρ. ^2, 4 ^άη. Εάάβ: γιγν- ίβιβ 
1ίΙ)Γί βίί&ηι ίηίΓίΐ ρ. 688 δδ. Γβρο- 
ηβηάπηι ΐαηιοη γιν- IV 26, 

25 ρ. 654, 8 αάη. Ιθ^β: Θοΐ. οαηι 
Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8, οηι. ΜΑ IV 

27, 6 ρ. 657, 5 οοηιηιβηιθΓ3.ί;υΓ 
νίοΙΟΓ οθΓίαηιίηίδ 6^ι1βδ1;^ίδ ^Ιος 
Αγαιον φυλής Κεκροπίδος 1 0. 
II 445 οίΓοα αηητιηι α. 06γ. η. 
ΟΠ. ηΊοηυθΓπηί ΟιοθηΘίΐ ηιυδ. 
ΚΙιβη. ν. ΕΧν ρ. 465 θί άθ Τνίΐα- 
ηιοτνίίζ ΗβιηΐΣΐβ ν. ΧΕν ρ. 393 δ. 
οηιηίΕ απίθπι γθοΙθ ρΓΟΟβάβΐθ δί 
δαρρΙβαΐΠΓ θχ. ^γ. ηξίον {διανεμό- 
μενης) της υπολοίπου ονοίας το 
άνάλωμα το εις την γυμναοιαρ^ 
χίαν προατίϋ^εσ&αι τω αυτόν 
μέρει κτε. 3.οηΐθ ρβΓδρθχίΙ άβ 
\νίΐ3>ηΐ0Λνί1:ζ IV 29% 11 ρ. 705, 
15 οί. ηπηο ΒβΗ. ΜαβΒίΙίβτίβχίβ 
V 2 ρ. 87 IV 29», 24. 25 ρ. 

710, 5 οί. ίηΐθπηι Οΐΐο 8ο1ιιιηιαηη 
Γ) β Απδίοΐ:. (](υαθ ίθΓπηίιΐΓ ίΐΕ^- 
ηίθηϋδ άία1ο§ί άβ ηοΙ)11ίΐ:αΐβ. 
ΡβΒίΒοΚν, ά. Κ. ΎνίΙΗβΙτγΐΒ-Ο-ψηη. 
ζη ΜαράβΒητρ (ΜΕ§άβΙ)ΠΓ^1 α. 
1911) ρ. 143^ δδ. ^ IV 29*;, 52 ρ. 
724, 3 αυτός (6 αρχηγός) Κ. 
ΡΙιίΙίρρδοη θΐ θ^ο οοηίβοίπιηδ Αν- 
ϋΜν ^ύτ ^ββοΐι. άβν ρΜΙ. XXV (α. 
1911). άθ βίδ ηπΕθ δβςπυηΐπΓοί. 
Ο. 8ο1ιπηι&ηη Όβ Απδίοίβΐίδ ςααβ 
ίθΓαηΐπΓ ίΓΕ^ηιβηίίδ άί&Ι. άθ ηο- 
ΜΙίΐΕΐβ ΜΕ^άβΙ). Η. 1911 IV 

29*1, 58 ρ. 727, 7 θίίΗηι έλευθ-έρω 
το καταγελάοϋ-αί (γαρ) πολν 
Αίοχιατόν εβτι ρΓοροδυί ίάί^ηβ 
Γβοθρίί ίηΐβήηι ΚοβΓίθ Μοη&ηάΓ.^ 
ρ. 43. βί 1ΐΕΐ)β1: ηοη ηίΐιίΐ οοηι- 
ηΊθηάδ,ίίοηίδ 8, οοηδηβΐαάίηβ §ηο- 
πιοΙο^ΟΓπηι ραιίίοπίαδ Ιιαηά γ&ιό 
αΙ)ίοίβηΙίπηι IV 31^, 24 ρ. 740, 
4 αάη. Ιβ^β: ίΙοΓ. 105, 19 Μβΐη. 
IV 31% 72 ρ. 758, 7 ηδ' απειρία 
ριορ. ΗθΓτν^θΓάθη ηιαδ. Κ1ι. ΕνίΙΙ 
ρ. 143 IV 31•= ρ. 761, 15 &άη. 
οί. 8101). ΙΠ ριοΐ. ρ. ΧΧνΠΙ 
IV 31% 95 ρ. 768, 10 οί. 8ΐοΙ). 
III 10, 18 &άη. 7 IV 32^, 35 

ρ. 792, 8 ίη ΙβιηηΐΕΐβ Αλκαίου 
ποιητοϋ δίοιιΐ: IV 46, 1 Αίνου 
ποιητοϋ IV 34, 8 ν. 4 ρ. 826, ΑΒΌΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΚΚΙΟΕΝΒΑ XXXVII ^ ροδί κόσμος Ιθηίυβ άίδίίη^αβη- 
άυιη. οοΓΓί^αΐηΓ θγγογ ίγροίΐΐθ- 
ίαθ IV 34,71 ρ. 847, 15 ίΐάη. 
οί. Ηίρροάαιηιΐδ δωΐ). IV 89, 26 
ρ. 911, 14 και κτηοαοχ^αι καΐ 
χρηααο^αυ IV 36, 5 ρ. 866, 5 
ίθ^β: 5 (άββδΐ Μβίη.) Ενριπίόον 
κύ. IV 36, 7 ρ. 866, 13 Εάη. 
Ιθίΐθ θ-ί^λεροφος Ιιοο ίρδΟ Ιοοο 
1θ§Ίΐ: Ρΐιοΐίπδ β. (\. 8. IV 38, 

9 ρ. 900, 18 Τροφίλον βΐ: ιποχ 
Τρόφιλος ΐη Βίοοαβο οοηδθΐ'νπη- 
άπιη ΘΓαί. ιβοίβ δθΓνανί δΐιρΓει ρ. 
873, 16 IV 89, 26 ρ. 909, 9 

δοήΙ^ΘΓβ άθΙ)αί αηί κάλος καγα- 
β'ός αυί καλοκάγαθος ίΜά. ρ. 
910, 11 ίοι«(:. -^^^αν οοΐΐ.ρ. 911,5. 
915, 9 IV 40, 11 ρ. 922, 6 

(1βΙ)αί Φίλίτα 80γϊΙ)θγθ, οί'. 8ί;υΐ3. 
IV 51, 3 ρ. 1066, 13 αάη. IV 
40, 15 ρ. 923, 3 άβΙ)ΐιί Φιλίτον 8θήΙ)βΓθ, οί. 8ΐοΙ). IV 51, 3 ρ. 1066 
13 αάη. ίν41,9 ρ. 930, 12 οί. 
ΤΚβ Οχφ^Η. ραρ. VIII ρ. 103, 31 
ενϋ^]ί:ν Σιμωνίδης ωκεΐα γαρ ονόε 
τα[ννπτερν]γον μνίας. οί. άβ Τνί- 
1&ιηο\νί1:ζ Ιβ^Ζίοδ ρ. 144 IV 41, 60 
ρ. 945, 4 &άη. Ιβ^β : (οί. θοΐ. 56. 61 , αϊ.) 
IV 50, 38 ρ, 1037, 7 όχλος ηβ- 
δοίο 3,η άβίθϊκίί ροδδίί. βίο ίιιάίοίΐΐ 
Θΐί3;ΐη Β. δβΓΓίι^δ IV 50*=, 9 

ρ. 1060, 10 1θί?β 95 (9 Μβίη.) 
1ΐ3Ϊά. ρ. 1062, 20 αϊ μεν ΐν^ιά 
ναΐί ροδί όοκοϊοαι (1 9) θί ρίθηβ 
άίδίϊη^ηί ροδΙ όράν ίρ. 1063, 1) 
Β. δθΓΓαγδ ίΙ)ί(Ι. ρ. 1064, 3 

καΐ ςαοα ίηάίοΐί ειηοΐΟΓΘ ΐΕ0θ1)8ίο 
ηοη δαίίίοβΓθ αά Γβάίηΐθ^ΓαηάΕ 
Ιιαβο νθΓΐ)α ρηίαί Β. δβΓπι^δ 
IV 52^ 43 ρ. 1085, 16 Ιθ^β 
ζενγλαν ΟΑΡνΤ XXVIII. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ. 

1 ^ΟΓροζλτς Αϊαντι (292 δ). 

Ό ό είπε 7ερός με βαί\ άεΙ δ^ νμνούμενα^ 
5 γνναι, γυναιξί γ,όομον η σιγή φέρει. 

2 Ενριτΐίδου 'ΐνονς (ίι. 410 Ν. 2). 
Τοιόνδε χρη γυναικι πρόσπολον '\ εάν^ 

ήτις το μεν δίχαιον ου σιγήσεται, 
τά δ' αισχρά μισεί καί χατ^ οφΘ-αλμούς έχει, 
10 3 Ησιόδου 'Έργων (373 δ,)• 

Μηδέ γυνή σε νόον τιυγοστόλος εξαπατάτω 
αίμύλα κωτίλλουσα^ τεην διφώσα καλιήν, 
4 Εύριπίδου 'Ίϋετίσιν (40 8•). 

Πάντα γαρ δι^ αρσένων 
15 γυναιξί ττράσσειν είκος αϊ τίνες σοφαί. 

2 Ιηδοπρϋοηβιη Θχ1ιί1)βιι1; Ρΐιοί. 8 Μ Α Μεο. 8βά ίη ιηατ^. περί 
γυναικός τε καΐ περί της κατά τάς οικίας επιμελείας καΐ περί 
γυναικών παραγγέλματα Α. αϋηαοί: Ιιπίπδ οαρίίίβ βο1ο^ίΐ8 8θΓν3,νίί: 
β1:ίίΐπι Ιι (14. 20. 21. 22. 23) 8αΙ) ΐίίηΐο Περί οΐ'κου και οικιακής 
καταστάσεως κτε. ηαηίθηιιη ο^' ρΓΣίΘί*. 8Α ττ' Μ Μδ,ο. |1 3 βοΐ. ουίϊΐ 
ΐΘΐηιη. ΙιεΙ). ΒΜΑ Μεο., 8βά νθΓβυιη ρήοΓΟίη οιη. Μαο. νβι-δΐΐδ αΙίβΓ 
ΐηίβΓ Μβη. ιηοηοδί:. γθ1ε1:ιι8 β8ΐ; 83 δίο γυναιξί πάσαις κόσμον κτε. 
οί. Οαϋ. ΜβγβΓ ΌΪ6 ντΜη. βαπιγπΐ. ρ. 430 || 4 βαιά Τγ., 8ορ1ι. ιιΜ 
αίβά Ιειιγ. ρι.: βέβαια 8 Μ Α, οογγ. Α^ || β βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 
8ΜΑ II 7 ιηηΐία ίβιηρίανΘΓθ, ιηίΜ ρΐαοθΐ: πρόσπολιν μέλειν || 8 σιγή 
στέγει Γ. Ο. δοΐιιηίάί; ϋ 9 ερεΐ ρΓΟ έχει ΟοΙ)γθ6 || 10 βοΐ. οηιη Ιοιηηι. 
ΙιεΙ). 8 μ α, έργων οιη. 8. ΕάίβΓΐ: άιιοβ νθΓδΠδ Οίβηίθηδ ΑΙ. ριοίΓ. 
XII 118 ρ. 83, 22 81ε1ι1., ρήοΓβιη βίίαπι αΐϋ || 11 μη όε Ηβδ. || 
12 κοτίλλουσα Μ | καλιάν Α || 13 €θ1. ουιη Ιβιηπι. 1ια5. 8ΜΑ. ευρι- 
πιό ίί£ΐ δβιηβΐ ΕάδΟΓΐρβΐ!; υΐ: αά ίήα 86 θχοίρίθηίίιιιη ίΕΐ)υΐ3Γυιη ηοιηίηΕ 
ρβΓίίηθ&ί 8. οβίβΓαιη ^[ααίίαοΓ ίη ίιοο οΕρίίβ Ειιτΐρίάΐδ θοΙο^εθ 0Γ<ϋηΘ 
ΙίίίθΓαΐ'ΐιηι οοηδθΓίαβ δΐιηΐ: 

8ΐο1)»θα8 ΙΥ. 44 678 ΙΩλΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^^' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. Ι,ΧΧΧν Ο. Μ.] 

5 ΕνριτιΙδον Όρέστγ] (108). 

Είς οχλον ερπειν τναρ^ένοιοιν ον καλόν, 

6 Εύριπίδον 2^εν€βοί(^ {ίτ. 671 Ν. 2). 
Κομίζετ ' εϊσω τψδε * τνιατενειν δε χρή 

γυναιξί μηδέν δατις εν φρονεί βροτών. 5 

7 Θεοφράστου {ίτ. ΟΙ^ΥΠΙ Ψίαιιη.). 

Ου χρη δε την γυναίκα δεινην εντοίς πολιτίχοΐς^ αλλ' εν 
τοίς οικονομικοΐς είναι, 

8 Έκ της ε7ΰΐατολης της Περί φιλίας (ίτ. XVIII 10 ΒβΓΠ.). 
Γάμος γαρ άττο μέν φιλίας διττηςκράσεως βελτίων^ ετέ- 10*^ 

ρως δε σφαλερός, 

9 Πλουτάρχου εκτών Γαμικαν παραγγελμάτων (ρ. 1 39 Α). 
^ί βονλόμεναι μάλλον ανόητων κρατειν ανδρών η φρο- 
νίμων άκονειν εοίκασιν εν οδφ βουλομέναις μάλλον δδη- 
γείν τυφλούς η τοις γιγνωσχουϋιν άκολον^είν και βλέ- 15 
πονσιν, 

10 Έν ταντφ (ρ. 140 0). 

]Ανηρ φιλοσώματος καλλωπίατριαν γυναίκα ποιεί, 
φιλήδονος ερωτικην καϊ άκόλαοτον, φιλάγα^^ος καΐ φιλό- 
καλος σώφρονα και κοσμίαν, 20 1 θοΐ. οιιιη Ιθΐηηι., ΙιαΙ). 8ΜΑ; όρε 8 άβ φιο νιάθ θίί&ιη αά 
θοΐ. 4 II 3 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8ΜΑ; τον αντον Α α^ενεβοκχ, βίηβ 
ίΐοο. 8 οθ^ενεβοία Α αϋ^ενοβοία \χί νίάθίϋΓ Μ, £»11ίΙυΓ ΝΕίιοΙί. Γβδρίοί 
Ιιαηο Ιοοαπι α 8θίιοϋ88ΐ:Ε (^υί 2Λ ΑήθίορΙίΕΐιίβ νθίδαιη Εο[π. 1249 κυλίν- 
όετ' εϊσω τόνόε τον όνοδαίμονα πάηοίιαί ταϋτα δε εκ Βελλεροφόν- 
τον Ενριπίδον: το δε κνλίνδετ^ αντί τον κομίζετε δυβρίΟΕίΠΓ άβ 
'ννίΐ&ιηο^ίίζ Ββ ίτΆξ. ^γ. £γ&§:ιϊι. ρ. 27 || 6 θοΐ. οιιιη Ιβιηΐϊΐ. 1ΐ£ΐ5. 8ΜΑ 
Μαο. ϋ 9 βοΐ. \ϊβ\). 8 μ Α; εκ της έπιατολης της περί φιλίας^ Α, Ιιοο 
Ιβιηιηαί^Θ οιηίδδο Ιι^ηο βί δθ^αθηίθΐη οο1ο§3ΐη Ιθπΐϊοαίθ Πλοντ. εκ τ. 
γ. ηαρ. οοηιρΓβη(ϋ1; 8. ΡΙαΙ&ΓοΜ οβ8Θ Ιοοιιιη άοοαίί 8ί:οΙ). IV Τ, 42. 
ΐΕΠίθη ΡΙιιί&ΓοΜ ηοπιβη ηοη &άάίάί, οί. δίοΙ). III 2, 34 )( 12 βοΐ. ουιη 
Ιβιηΐϊΐ. 1ι»1). 8ΜΑ || 14 έοίκααι τοις εν ο δω βονλομένοις ΡΙαί. || 17 βοΐ. 
οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ |1 18 φιλήδονος 8, Ρΐιιί.: φιλήδονος δε ΜΑ || 
19 ερωτικην 8ΜΑ: ^ταιρικην νΐιιί, \ φιλάγα^ος ^, Ρΐυΐ:.: φιλάγα^ος 
δε ΜΑ. ίϋαά οοηοίηηίυθ, ηαιη ΡΙιιΙ&ΓοΙιαΒ οϊ φιλόμοναοι των βασι- 
λέων τίολλονς μουσικούς τιοιοϋσιν, οϊ φιλόλογοι λογίους^ οι φιλ- 
αθ-ληταΐ γυμναστικούς, όντως ανηρ φιλοσωματος κτ^. ΟΑΡνΤ ΧΧνίΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 679 

11 Θεμίστοχλέονς (Ρΐαΐ. Εβ§. βΐ ίιηρ. αρορ1ι1;Ιι. ρ. 140 Ε). 
Θεμιστοκλής των την 'Θ-νγατέρα μνωμένων αύτου τον 
έπίΒίαη τον πλονϋίου τζροτιμήαας, άνδρα εφη ζητείν χρη- 
μάτων δεόμενον μάλλον ϊ; χρήματα ανδρός, 
5 12 Δίωνος εκ τον ΟΙκονομικον (!τ, VIII ν. Π ρ. 310 Αγπ.). 
Μέγα γαρ δνσώπημα σωφροσύνης τέκνωσις, 
13 Έν ταντφ (Μ± Ϊγ. IX). 

Το μενγίρτίν.τείν ανάγκης εστίν έργον , το δε εκτρέφειν 
φιλοστοργίας. 
10 14 Των επτά σοφών ίίερί της κατά τάς οικίας εταμε- 
λ€/α^ (Ρΐυί;. δβρίθΐη 8ίΐρ. οοηνίν. ρ. 155 0). 
Τοντον ονν άριστον 6 Σόλων είπεν αντφ δοκείν οίκον, 
όπον τα κτήματα μήτε κτωμένοις αδικία μήτε φνλάττονσιν 
απιστία μητεδαπανώσι μετάνοια πρόσεστιν, ο δε Βίας, εν ψ 
16 τοιοντός έστιν 6 δεσπότης δι^ αντόν οίος εξω δια τον νό- 
μον» δ δε Θαλής, εν φ πλείστην αγειν τω δεσπόττ) σχολην 
εξεστιν. υ δε Κλεόβονλος^ ει πλείονας εχοι των φοβού- 
μενων αντόν τονς φιλονντας δ δεσπότης, δ δε Πιττακός 

1 θοΐ. οαιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). ΜΑ, ΙβιηιηΕίβ άβ^ΓΕοίο 8 £ογΙ&8ΘΘ ιβοίβ, 
ρθΓ^ϋ θηίιη ΡΙιιίίίΓοΙιί οορρυβ βχρίΙαΓβ ^ηοπιοΐο^αβ. ΓβουΓήί (ΙίοΙαπι 
ίη ΡΙαί. νιίΆ Τΐιβιηίδί:. ο. 18 των όβ μνωμένων αντον την θνγατέρα 
τον επιεική τον πλουσίου προκρίνας εφη ζητεΐν άνδρα χρημάτων — 
ανδρός. £ΐάΜΐ3αθΓ£ΐ1: Ραη&βΐίϋδ, αί; άοοβί ΟίοβΓΟ <1β οί£. II 71. » Οί- 
οβΓοηβ ρΘηάθί Υαΐβήαθ Μαχ. VII 2 Εχΐ. 9. οΓ. Βίοά. 8ίο. βχο. Υ&ί. 
VII— Χ 48 ρ. 39, 5 Μαΐ || 5 βοΐ. οαιη. Ιβιηιιι. Ιιαΐ). 8ΜΑ || 7 θοΙ. οιιιη Ιβιηιη, 
Ιι&Ι). 8 Μ Α, έν τψ αυτω Α || 8 ΒοτΙν έργον 8 ^εργον εστί ΜΑ | το δ^ 
εκτρέφειν 8 Μ αλλά το εκτρέφειν δε (δίο) Α. ΘΓΓανίί ΟαΙβίοΓά ουιη ίη Α 
1β^ (ΙίοθΓβΙ: αλλά το μεν τίκτειν — το εκτρέφειν δε, αηάβ άβοορί! 
80Γίρ8βΓΐιη1: αλλά το μεν τίκτειν ανάγκης έργον έατί^ το εκτρέφειν δ^ 
φιλοατ. Ιί. ΏίικΙοΓί (νοί. II ρ. 313) θί άβ Απιίιιι || 10 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. 
Ιι&Ι). 8ΜΑΙι. των ζ 8Ιι περί τ κατά τάς οικείας έπιμ. Ι» || 12 τον- 
τον— είπεν] ούτως ό Σόλων άριστον α\)ή ΡΙπίαιοΜ, 81 ΓβοΙθ ίηίβΐΐβ^ο 
ΒΘΓηΕΓάαοβη | σοΆων Α | αυτω 8, Ρΐυΐ;. : αντφ (νβΐ -ω) ΜΑΕΤγ. || 
13 αδικία Ρΐυΐ:.: άδικα 8Μ Α άδικα I^ Τγ. | φυλάασουσιν 1. 1| 14 απι- 
στία ΡΙαί.: «πάντα 8ΜΑΙ> άπαντα Τγ. | δαπανώσι Ι», Ρΐαΐ:.: δα- 
πανών 8ΜΑ ϋ 15 αυτόν Ρΐαί;.: αυτόν δΜΑΕ }| 16 'ίί ('^ί ΓαΙ)Γ.) <ί^ 

α ^ . τ . , 

Θαλής Ιί Ι 17 πλείον Α | έχει !< || 18 πιττακος {πιτ Ι<) είπεν ως 

ΑΙι, ΡΙαί. : πιττακός ώς 8Μ 

44* 680 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥ α. Μ.] 

είτιεν, ώς άριστος οίκος εοτιν ο τών ττερίοσα.ν μηδενός 
δεόμενος και τών αναγκαίων μηδενός ενδεόμενος, 6 δε 
Χειλών εφη δείν μάλιστα βασιλενομένη πύλει προσεοι- 
χέναι τον οίκον, είτα τζροσεΐηεν καΐ ^υκοΐργος ηρός 
τον κελευοντα δημοκρατίαν εν ττ/ πολιτεΙ(^ καταστησαι δ 
'^ηρωτον' ε(ρη "^ηοίησον εν τί] οικία σου δημοκρατίαν." ' 

15 ^Εκ τον Βρνσωνος Οικονομικού, 

Οντως έχει τνοτ^ αλλαλα τάν^ρώηινα πράγματα κα^ά- 
τιερ και τάς αλίσιος τ οι κρίκοι, τηνοί τ ε γαρ εξ αλλάλων 
αρτηνται άλλάλους τ άκολονΒ'ίοντι, καϊ ενός εξ αντάν κν 
ελχνσ^έντος οποίον δη ποκα τό τε όλον και τα εξ αρχάς 
άκολον^εΐ' και τών τον βίου δε πραγμάτων όποια αν * 
βονλη ελέσ&αι, ενρησεις καϊ τα λοιπά εξ άνάγκας κατά το , 
έξης άλλάλοις επόμενα, αντίκα γάρ ει (τά) κατά γεωργίαν 
τις έπιτηδενοι , άρ' ον πράτον είμεν δει τεκτονικάν ; ει ΐ5 
τεκτονικάν , δει δι) χαλκεντικάν' (^εΐ) χαλκεντικάν, δεΙ δη 
μεταλλεντικάν. άλλ^ ϊνα άγρανλείν δυνατοί ώντι, δεΙ σκέ- 

1 8<ϊ. ν. μηδενός όεόμΒνος ίπΒίηί: αη άβδίηΐ: 1ίΙ)η8 ΡΙηΐΕΓοΙιί βχ 
θάίί. ΒθΓΠΕΓά. ηοη άίβρίοίο |1 3 χειλών 8ΜΑ: χίλων ΙιΤγ., ΡΙαί. | δεΙν 
8 Μ Α, Ρΐαΐ;.: δεΙ Ι^ | βαοιλενομένη (-μένη οοιηρβηά. !<) νβΐ -^ ΜΑΙ^, 
Ρίχιΐ;. : βασιλενόμενον 8 | προσεοικέται Τγ. || 4 Ιί^οιίΓ^ΐ άίοίβήιιηι γθ- 
οαΓΠΐ: ΡΙιιί:. νίΐ. Εγο. ο. 19 Κβ§. θί ίηιρ. &ρορ1ιί;1ι. ρ. 189 Ε Αρορ1ι1;1ι. 
Εαοοη. ρ. 228 Β | είτα] Ητα ββά Η τ\ιϊ)το Ιν 1 προαεΐηε {-εν Μ) 
8ΜΑΙί προαεπεΐηεν οτι ΡΙαί. προσεΐηεν οτι Μβίηθ^θ Ι| 5 δήμο- ^^ 
κράταν \α 1| 6 πρώτος ΡΙυΙ. ιιΙ)ίςπβ | ν. οικία σον ρ&ηιιη ρβΓβρί- 
0Π3/ ίη Ι> Ι δημοκράταν \^ -κρατείαν Τγ. ϋ 7 θοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). * 
8ΜΑ II 8 ηοττ^ άλλα 8 ΜΑ: οογγ. Οββη^ ί. 431^ || 9 καϊ βΰ^ιη Α, 
ΘΓΓΕί ΟαίδίοΓά Ι γαρ Οία. Α || 10 άλλάλονς 1ίΙ)ή. βχ8ρΘ0ΐ:β8 άλλάλοις 
(ςαοά βοηρβίί; ΟΓβΙΙί Ορ. δθηΐ;. II ρ. 334) οηηι ρΓίΐθδβΓίίιη ιηοχ 1θ^3,1:ιιγ 
αλλάλοις επόμενα (14). ςηί αοοαδΕίινυπι ίαβίαΓ (αϊ. Ι(θΙ)βο1ί αά ΡΙίΓγη. 
ρ. 353), ρΓαβίβΓβί; ίοΓί;. άλλάλως, 86ά νίάθ ρ. 681, 12 | ακολονθ-έοντι * 
Τγ. II 11 ελκνσ^έντος Τγ. : ελκνα^άντες^ΉίΚ ϋ 12 τω βίω ΟΓβΙϋ |! 
13 βονλει Α Ι αη ενρηοεΐςΐ \\ 14 αλάλοισ Μ | τά ίηδβηιίί; ΗεΙπι Ιθοί. 
8ί:οΙ). ρ. 48 || 15 βχρβοίθδ επιταδενοι \ ήμεν Οβδη.^ ί(1ς[ΐιβ Γβοίθ ρΓορίβΓ 
ρ. 681, 1: είμεν (δίηθ δρ. Θί αοο. Μ) 8 Μ είμεν Α, ηίδί ΓοΓΐαδδβ ίηίΓΕ 
ήμεν ιηηί&ηάιιπι βΓΐίίη εϊμεν | δει] δη Α^ υί; νΐάβΐοΓ || 16 δεΐν δη 8ΜΑ: 
ΟΟΓΓ. Οββη.ι Ι εΙ ίΒ,οϋβ ίηδβΓαίί; Οββη.^ ρ. 484: οιη. 8ΜΑ | δεΐν δη (δη 
δίπθ &00. Μ) 8Μ Α: οογγ. Οβδη.» || 17 μεταλεντικάν 8ΜΑ: οογγ. Οβδη,^ \ - 
άγρανλεν νίχ άβΓυηΙ: ςυί τοροη^ηΐ:, ο£. ρ. 681, 13 | δυνατοί 8: δυνα- 
τόν ΜΑ Ι ώντι 8 Μ ονν τι Α » ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 681 

τταν ημεν τάν τνερί το σώμα* τοιγαρών νφαντίτ,άς ααι 
Οίκοδομικας έστί χρεία, γ,αι ταλλα δε τνάντα μαστενόμενος 
και ανερεννών όντως ενρήσεις έχοντα ττοτ' αλλαλα, 

//ούλος δη πάς ονυμαίνεται τριχώς. 6 μεν γάρ τις 

5 δούλος κατά νόμον γίγνεται' 6 δε γ,αττόν τρόπον τάς 
ιρνχάς 6 κρατούμενος υπο των ιδίων τΐαθ^ημάτων τας 
ψνχάς' 6 δε τοιούτος ουχ απλώς δούλος ονδε τα φύσει 
δούλος^ άλλα των πα^ών δούλος χαϊ εν '/,αταχρήσει δού- 
λος, και μάλλον μοχΟ'ηρός άνθρωπος η δούλος κατά φύσιν, 

10 κατά φύσιν δε δούλος 6 δυνάμενος αύτάρκως τάς διά τω 
σώματος υπηρεσίας 7ΐαρέχεσ&αί τοις δεσπόταις καΐ εν 
τψ οδονς πορευ^ηναι και ίρορτία βάσταξαν και κακοπα- 
Β'είας κα\ διακονίας υπομένεν, μήτε δε αρετάν μήτε κακίαν 
επιδεχόμενος ιρυχικάν, 

15 16 ΚαλλικρατίδαΙΙυ&αγορείονΛάκωνος εκ τού Περί οί- 
κω ευδαιμονίας. 
Το μεν ών όλον νπολαπτέον είμεν σύσταμα κοινωνίας 
συγγενικάς, σύσταμα δέ πάν εκ τίνων εναντίων και ανό- 
μοιων σύγκειται, και ποτϊ εν τι το άριστον σνντέτακται, 

20 και επί το κοινόν συμφέρον επαμφέρεται' 6 τε γάρ όνυ- 
μαινομενος χορός σύσταμα τί εστί κοινωνίας ωδικάς καΐ 

1 ήμεν] οί. ρ. 680, 15 αάη. | τοιγαρών (υί δοι*. ΜαΙΙαοΙι) Μ: τοιγαρονν 
8 Α II 2 έοτΐ 8ΜΑ: ένύ Τγ. | δε 8ΜΑ: μεν Τγ. || 3 καΐ ανερεννών 
8βο1. ΜβίηβΙ^β Ι ίοΓί. εν ρήσεις, οί. ρ. 680, 13 αάη. | ποτ' αλλαλα ΜΑ 
ποττάλλαλα 8 |1 4 όοίλος οοά. Ραήδ. 1985 ίθδίβ βαίβίοΓίίο : ό^ οντος 
8ΜΑ οντω Τγ. | πάς ονυμαίνεται Ο^αίβίοΓίΙ: παοον νμΐν εγρα (βίο) 
8 παοον νμΐν εγρετ Μ πάς ον νμΐν εγρετε Α πάοιν νμΐν άγρα Τι*. || 
5 γίνεται Μαΐΐαοΐι. βχρβοίθβ γίνεται^ 6 όε {κατά φναιν, ο όε καττόν 
τρόπον τάς ψνχάς. καΐ) καττόν |! 6 ο κρατούμενος — 7 τάς 'ψνχάς οιη. 
Α Ι τάς ΜΤγ.: τι,ς 8 11 8 ηαιη παΘ'έων? | καταχράσει ΜΑ -χρηαει 8 || 
10 τω 8 το Μ τον Α || 12 ιηαΐίπι όόώς \ και (αηίθ κακοπα^.) Μβ 
80Γ. 8 II 13 διακονίας οχ -ίαιο οογγ. Μ^ || 15 βοΐ. οιιηι Ιθιππι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 
καλλιστρατίδα Α 1 πν^αγορίον ΜΑ, οΙΧβχά Τγ., άιιΙ)ίίο άθ 8 | οϊκω 
οοηίθοί βυρια ΙΥ 22•^, 101 ρ. 534, 10 αάη. : οϊκων 1ίΙ)π Ιιίο, οϊκον δαρΓα !| 
17 το μεν ών [ώ νθΐ ώ 8) όλον 8ΜΑ: τον μεν ών οίκον 80γ. Μβί- 
ηθΐίβ Ι εΙμεν {ύηο αοο. Μ) 8ΜΑ είπεν Τγ.; ήμεν Οβδη.^ οί. ρ. 684, δ. 
688, 1 II 18 ονοταμα δε πάν οτη. Τγ. 1 δε Γβροδίπ θχ 8Μ: μεν Α |] 
20 κοινόν ΘΧ ρΓ. Μ. ΟΟΓΓ., ίυβΓαί: ηί ίαΙΙοΓ κοινν 8 || 21 έατί (δίηβ 
0.00. 8) 8ΜΑ: ^^τ^ Τγ. οιιί ηοη οΙ}8β€[υί άθ1)ΐιί ρ. 534, 14 88. 682 ΙΩΑιΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

ηοτϊ εν τι 'λοινον ί7εαμφέρ€ται, τάν αννψδίαν' Εν τε ναϊ 
το ανσταμα τώ σώματος 7ε€ρΙ τάν νάα βκ τίνων ανόμοιων 
και εναντίων αννέαταχεν^ καί 7εοτΙ εν τι το άριστον συν- 
τέταχται, τον λυβερνάταν , καϊ ε7ύ το ^οινόν συμφέρον 
ε7€αμφέρεται, τάν ευ7ΐλοιαν' όντως δε χαϊ 6 οίχος, σνσταμα 5 
τίοινωνίας συγγενι/Μς ν7ίάρχων, Ι'κ τίνων ανόμοιων συν έστα^κε 
και εναντίων μερέων , ι^αι ποτ ι εν τι το άριστον συντέ- 
ταΛται, τον οΐΛθόεσ7ε6ταν, και τιοτι το λοινον συμφέρον 
έ7ίαμφέρεται, τάν ομοφροσνναν, ως δ^ άτνλώς είτεέν, 7ΐάς 
ο οΐλος 'λα&αΊΐερ χραλτίριον τριών τούτων %ρτ}ζει τυχέν^ 10 
έξαρτνσιος, συναρμογάς, άψας τίνος λαϊ χρήσιος μωσι/,άς. 
έξάρτνοις μεν ων εστίν α Οννϋ^εσις τών αυτών μερέων 
απάντων, εξ ων συμ7ελαρουται τό τε όλον ^αΐ το πάν 
σνσταμα τάς συγγεντλάς κοινωνίας ' τών δε μερέων αυτών 
όνο 7εράτα %αι μέγιστα, άν^ρω7εος κα* γ,τάσις^ .... το 15 
'/,νβερνώμενον γ.αΙ τάν χράσιν εμπαρεχομενον. ώσ7εερ δε 
καί ζω ω τα πράτα μέρεα τίαΐ μέγιστα χρνχά και σώμα^ 

1 έν τα ναι πι&νυΐΐ: Κοβη, θ^ο Ιίν τε (τα) ναΊ'Ι 2 σίοτημα Τγ. | 
τώ ΜΤγ.: τον 8 Α ί να«8ΜΑ νάανΎτ.; ϋχρβοΐββ ί'άν, (]|υοά Κοβηίο 
ΕποίΟΓΟ βοπρβίί ΟΓβΙΗ 0ριΐ80. δβηί. Π ρ. 336, ββά νάα νίάβίπΓ ίοπη& 
ςοαβί Βοποα ρΓΟ Ιοηίοα νηα [| 3 οννέοτακε {-κεν Μ) Μ Α Τγ. ανν- 
ίοτηκ^ν 8 || 4 κνβερνάταν Τγ.: κνβερνηταν {-ήταν Μ) 8ΜΑ | έπΙ] 
^ί. ρ. 681, 20 |ΐ 5 όντως Μ οντος 8 Α οΐτω Τγ. || 6 σνγγενικάς {-κάς ^ 
Τγ.) μ Τγ. ονγγενικής 8 ονγγενιακάς Α || 7 καΐ εναντίων Η&ίπι Ι-βοΙ:. 
δίοΐ). ρ. 48: τών ίδιων 8 Μ Α. οί. 2 8. [| 9 άθ δβηίθηίία νίάθ Ηίρρο- 
άαηιί οοΐο^αιη 8ΐο1). IV 1, 93 ρ. 30, 18.88. ΕυΓγρ1ι&π]ί 8ΐοΙ). ίΙοΓ. 103, 27 
ρ, 11, 15 88. Μθϊπ. ςί. βίίίΐϊη Ιαηι1)Ι. άβ νίίΗ, ΡγΛ. § 64 (ρ. 45, 2 αάη. 

Νειιο^) § 114 ι ίίπεν Α ει 8 εΐηεν Μ ειπείν Τγ. 8 10 τνχεν {-εν 
Τγ.) 8 τνχείν οοιηρΘηά. ΜΑ || 11 έπαφάς τίνος και τίροαχράαιος 
μωοικάς ΗίρροάΗΐηυδ 1. ί'. ρ. 30, 20 έπαφας τίνος μωοικάς Εαιγ- * 
ρΙΐ3ΐηυ8 Ι. ο. ρ. 11, 18. ν€Γΐ)& καΐ χρηοίοςΙ&βύηΒ,ϋ Μβίηθ^β [| 12 ^στιν 
8ΜΑ έντι Τγ. | των αυτών 8Μ Α: τών «ιτ«ς δροηά&ηιΐδ τών αντώ 
(80. τώ ψαλτηρίω νβΐ ροίίυδ οίκω) ρΓορ. ΟγθΙΙϊ Οριιβο. δβηί;. Π ρ. 711 
ΐ(1(ΪΠΘ Γβοβρΐί Μβίηβί^β Ι μερέων οί. ΟΓβΙϋ: μερών \ϊ\)ή. οί. 7 |1 13 ανμ- 
τίλαροΐνται Τγ. \\ 14 αυτών 8Μ Α αντης Τγ. |! 15 όνο (τα) πράτα ρΓορ. 
Μβίηβ^β Ι κτάσις, {καΐ αν&ρωπος μεν ^ντι τό κυβερνών καΐ χρεόμε- 
νον^ κτάοις δε) το κνβερνώμενον οί. Μβίηβΐίθ 1| 16 ωοπερ δη νθΐ ^ 
ωοπερ [δε] ΜβίηβΙίΘ || 17 πρώτα 8ΜΑ: οογγ. ΟγοΙΗ | τά μέγιστα Α \ 
ψνχά Τγ. : χρυχη 8ΜΑ ΟΑΡνΤ ΧΧνΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 683 

καί χΐη^χά μέν εστί το κυβερνών τιαϊ χρεόμενον, σώμα δ^ 
το χνβερνωμενον καί τάν χρασιν εμτζαρεχόμενον' καΐ ο 
μεν βίος όργανον έτνί'Ατατον ζωάς τας άν&ρωπένας^ το δε 
σάμα όργανον σνμφντον χαΐ συγγενές τάς ψνχός. των 
5 (ϊέ συμπληρούντων τον οίαον ανΟ^ρώττων τοί μεν συγγενέες^ 
τοϊ 5' οίγ,γιοι, και συγγενέες μεν από τώ αντα αϊματος 
γενόμενοι η τάν αντάν αρχάν έχοντες «κ των ααταΰτνειράντων 
τεράτων το γένος' οΐχ'ηοι δε επίκτητοι ουγγενέες^ άηο 
τάς τώ γάμω -κοινωνίας λαμβάνοντες τάν χαταρχάν. ούτοι 

10 ίβ τυγχάνοντι ήτοι ττατέρες η αδελφοί η μητροτνάτορες η 
πατροττάτορες η εν γέ τι τούτων έχοντες των ίς τον γάμον 
ουνελ&όντων, ει δε χαι το τών φίλων αγαΟ^όν έηϊ τον 
οιχον ετναμφέρεται (μέζων γάρ οϋτως γίνεται καΐ μέγα- 
λουΰρετνέατερος ου μόνον ουσία %αϊ συγγένεια ττολυάριΟ'μος 

15 γενόμενος άλλα χαι φίλων πολυπλα^ί<^\ φανερον ώς καί 
τούτο μέζονα τνοοϋν τον όΐαον, το εταιριχόν είδος τας φι- 
λίας, συγγ,αταρι^ματέον εν τα συμτιλαρώσει τώ οϊκω, τάς 
δε κτάσιος ά μέν εστίν αναγκαία α δε έλευδ-έριος' αναγ- 
καία μεν ά ποτ αυτάς εξυπηρετούσα τάς τώ βίω χρ^^ας, 

20 δλευ^^έριος δε ά ποτΐ κόσμον καΐ διαγωγάν αγοισα τον 

1 έοη 8ΜΑ ένη ϊγ. 1) 5 ονμηληρ- 8ΜΑ ονμπλαρ- Ο^ΐδίοιά 
ΓβΒρίοίβηβ ρ. 682, 13 |1 β τον αντον \ϊ\)ή: οογγ. Μβίηβ^β ί| 8 έπίκτατοί 
ΟγθΙΗ οοΙΙ. 3 II 10 τνγχάνοντιν Α | ματροπάτορες Μβίηβΐ^β: μητρο- 

τίάτορες 1ίΙ)π \ ή Ι ο, ητα 0»η είτα νο1ιιίί;?* ΜθΜθγ) πατροπάτορες 
8 η πατροπάτορες Τγ. η προπάτορεο ΜΑ (| 11 τι οπι. 8 | έχοντες — 
άγαθ^ον οπι. 8 | ές Μβίηβ^Θ: είς \\\)ή ( 13 μέζων 8 Μ μείζον Α \ 
Οντως Τγ.: οντος 8ΜΑ | γίνειαι ΜΤγ. γίγνεται 8Α \χΙ νίάβΙαΓ || 
14 πολυάριθμος ΟγθΙΙι Ι. ο. ρ. 712: ηολνριθμος 8ΜΑ υ 15 φίλων 8 
φιλάν Μ φίλαν Α | καΐ ^ ;ίί ΜΑ || 16 μέζονα ηοοϊν Μθίηβ^β: 
μεζονάπόν (ίη βγΐΐ. πΐΐ. νίάθίπΓ ο \η ω οογγ.) 8 μέζον άηόν Μ μέζον 

« ον 

από Α Ι τον οίκ (ίαβΓ&ί; τών οϊχων) Α Μο θί ίη νοοβ &ηίΘ0€άβηίί 
ΟΟΓΓ. Α* Ι της Α || 17 ανγκαταριθμητέον Α | συμπληρωθεί Α | τάς 
ΜΑ: ττ^ς 8 Β 18 κτάσιος ΜΑ: κτηαιος 8 οί. ςααο ιηοηαί δίοΐ). ΙΠ 
ρ.Ι^^ΙΧ Ι έοτιν^Ι&Α έντιΎτ. \ ελευθέριος Τγ.: ελευθερίας δΜΑ^ 
Ιας (οοιηρ6η<1.) ίη ος οογγ. Α^ || 19 ά ποτ' αντάς Μβί^^β^β: άπο ταύ- 
τας 8ΜΑ αποτταντας Τγ. | χρηας (νβΐ χρ^-) 8Α• χρείασ Μ II 
20 ποτΐ Ττ.: προς (βίηβ βοο. Μ) 8ΜΑ 684 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

^ν^ρωπον, ωστβ μη έτερων δέεσΟ-αι. α δ ' νπερβάλλοισα 
κόσμον ελευθέρων τ,αΐ διαγωγάν καταρχά νβριος γ,αΐ όλε- 
^ρω ριζονταί τοις ανθ^ρώτΐοις, ανάγκα γαρ τώς ττολλα 
έχοντας τετνφώσ^αι πράτον, τετνφωμένως δε αλαζόνας 
γίνεα&αι, αλαζόνας δε γενομένως ντζερηφάνως η μεν και 5 
μήτε ομοίως μήτε ϊσως νπολαμβάνεν τώς σνγγενέας καΐ 
ομοφνλως γ,αΐ φνλέτας^ υπερηφάνως δε γενομένως υβριστάς 
ήμεν' νβριος δε πάΰας εσχατον καϊ τΰέρας όλεθρος, οκα 
ων εν οϊκφ υμΙ ττόλει ιχεριοναιάζτι^ τα ιτερισοά τον νο- 
μο^έταν δεΙ περιτ-όπτεν και περιτέμνεν ώς αγαθόν γεωρ- 10 
γόν τα φνλλομανίοντα τάς γτάοως. τώ δε συγγενικώ καΐ 
οίκτ^ακώ μέρεος τώ άν^ρώπω τριττόν το είδος. τ( μεν 
γάρ ίατιν αρχον ^ το ό" άρχόμενον , το δ^ έπίκουρον τι 
οίκω καΐ τάς συγγενείας ' και άρχον μεν 6 άνήρ , άρχο- 
μενον δε α γυνά, επίχουρον δε το γεννατον έκ τούτων, 15 
17 Εν ταύτψ. 
^Έτι τάς τΐρακτικάς και κατά λογισμόν αρχάς ά μεν έύτι 
δεσποτικά, ά δε ετνιστατικά, ά δε πολιτικά, και δεσπο- 
τικά μεν α τώ ιδίω συμφέροντος άρχοισα, αλλ ου τών 
αρχομένων ' ταύταν γάρ άρχει τάν αρχάν δ μεν δέσποτας 20 

1 θχρθοίθθ άτέρων, δθΟί οί. ρ. 53δ, 12 Άάη. \ υπερβάλλουσα 8θά ίη 
-οιοα ΟΟΓΓ. Μ* II 2 (ίία/ω/ανΜΑ όιαγωγην 8 όιεξαγωγαν Τγ. | όλέ^-ρω ^ 
{\χΙ ΘΟΓ. Μθίηβ^θ) Μ όλέβ-ρου 8 Α || 3 ανάγκα Μ Α ανάγκη 8 || 4 τετυ- 
φωμένως Τγ.: τετυφωμένους 8ΜΑ || 5 γίνεσθ^αι 8 γίγν- ΜΑ | ΓογΙ;. 
είμεν, οΓ. ρ. 681, 17 || 6 υπολαμβάνεν ΜΑ Τγ. υπολαμβάνειν 8 |} 7 ομο- 
φνλως Μ Τγ. -λονς 8 Α | υτΐεριφάνωσΙΜ. || 9 ών Α ών Μ ονν 8 | περι- 
ουσιάζη 8 Α περιουσία ζη Μ || 10 νομοθ^έταν 8: νομοΘ^έτην ΜΑ | 
περικόπτειν καΐ περιτέμνειν ]ί\)ή | 11 φνλλσμανίοντα Μβίηβΐίθ: 
φίλλα μη άνιέντα 8ΜΑ \ κτάσιος ΜΑ κτησιος 8 || 12 οίκ^ακώ Α 
οίκειακώ 8Μ | τίί> άνθ-ρωπω 8 Μ τώ άνων Α οογγ. Α^ τω άν&ρωπφ 
Τγ. ι τρητον β τρίτον Μ ΑΤτ. ίη ο,ΓοΙιβίΓ^ρο ί^ίΙιΐΓ τριττόν^ βχρθοίββ 
τρισσόν οοΙΙ. 9 | το (αηίβ εΐόος) οχα. 8 || 13 εστίν 8 Α έντι Τγ. άα1)ί1;ο 
άβ Μ II 15 γυνή 8 || 16 βοΐ. οαιη Ιοπιιη. ΙιεΙ). 8ΜΑ; ταντώ {-ώ Μ) 8Μ 
τψ αύτφ Α |1 17 ετι ΜΘίηβΙίΘ: επί 8ΜΛ | εστί βίί&ιη Τγ. || 18 α όε 
έπιστ. — πολιτικά Τγ., οιη. 8ΜΑ, οιηίδβίΐ ίϋδθΓπίί: ηι. ςπαβ Ιβιηιηίΐΐίΐ 
ίη ΏϊΒΤξ. αάάβΓθ δοΐβί; ίη Α || 19 μεν 8ΜΑ μεν έντι Ύν, \ ά τώ Α α 
βχ η ΟΟΓΓ. 8* τω βίηβ αοα 8 αυτώ Μ ά τω Τγ. | ιόίω Τγ. | 20 άρχει 
8 Α άρχειν Μ | δεσπότης 8 » ΟΑΡνΤ ΧΧνίΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 685 

των δούλων, 6 δέ τύραννος των νποτεταγ μένων, έπιστα- 
τιι^α δ^ %νε%α των αρχομένων, αλλ' ούχ αντας' ταύταν δ' 
αρχονσι τάν αρχάν τοί μεν αλείπταί των αθ-λψάν, %αΙ 
τοί ιατροί των νοσωντων, χαΐ τοϊ διδάσκοντες των διδασ- 
5 κομένων. ου γαρ αντοίς το συμφέρον, άλλα τοΙς άρχο- 
μένοις τχοτιποωύντί' τοΙς μεν καμνόντεσσιν τοι Ιατροί, 
τοις δέ σωμασχεϋσιν τοι άλείπται, τοις δ' ανεπιστάμοσιν 
τοι ετζιοτάμονες, ττολιτικα δ^ εστίν άρχά, ατις τέλος 
έχει το αοινά συμφέρον και των αρχόντων και των άρχο- 

10 μένων κατά γαρ ταύταν τάν αρχάν εν μεν τοΙς ον^ρω- 
ηίνοις ο τε οίκος και ά πόλις συνήρμοσται, έν δε τοις 
^γίοις 6 κόσμος, μίμαμα δ' οίκος και πόλις καττάν άνα- 
λογίαν τάς τω κόσμω διοικήσιος, άρχει μεν γαρ το ^τίον 
τάς φύσιος, ούτε το εκείνων συμφέρον σκοπεύμενον οϋτε 

15 μάν το ϊδιον άττολελυμένως, αλλά το κοινά, και δια τοντο 
τζοταγορενεται υ κόσμος άττό τάς των πάντων διακοσ- 
μασιος^ ττο^ εν τό άριστον συντεταγμένος, το ί' εν εστίν 
άριστον αυτός, οτνερ εστί καττάν εννοιαν, ζφον ονράνιον, 
άφ^αρτον, άρχά τ ε καΐ αιτία τάς των όλων διακοσμάσιος. 

20 έτνεΐ ων καϊ 6 άνήρ άρχει τάς γυναικός, ήτοι τάν δεσποτι- 

2 ονχ αντάς 8 ονχαντάο Μ ονχί αυτής Α | τανταν β ταντα 
ΟΟΓΓ. Α^ II 3 άθ^λητών \\\)ή: οογγ. Μθίηβΐίβ | νοσωντων Μθίηοΐίθ: νο- 
σίων 8ΜΑ νοσεόντο^ν Ύτ. || 5 αντοΐς δροηάαηαδ: αντοΐς 8ΜΑ | 
6 ποτιποΐοντι οί. Μβίηβίζθ | καμνόντεσοι {-ιν 8) 8Μ: καμνοντεσιν (ύηβ 
αοο.) Α καπνόντεσιν Τγ. || 7 σωμασκενσιν 8 Α -σ^ Μ || 8 τοΙ Μβίηβΐίβ: 
οϊ 8ΜΑ Ι ό' εστίν 8Μ όβ έστιν Α όέ βντι Τγ. || 11 αννάρμοαται 
ΜθίηβΙίΘ II 12 ^ηιοίς 8 Μ ^^ο^ς Α ^ηοις Τγ. | καΐ 6 κόσμος 8θ(1 καΐ 
άθΐ., ο 8ΐιρθΓ 80Γ. 8 Ι καττάν 8Μ καΐ καττάν Α || 13 δωικησιος Μοί- 
ηοΐίθ: όίΟΐκησεωςΒΜ.Α 8βά ε οογγ. βί; 8αρΓα 80γ. ο ηί £&11ογ Μ^ οί. 14 
βί ρ. 687, 2. 3 Ι άρχει ΟοΙ)β<: ιηηβιηοδ.^ Π ρ. 435: άρχη 8ΜΑ άρχά 
Τγ. ι γάρ ΟΜ. Τγ. | (^ίμον δΜ Ι)•^ον Α || 14 σκοπεύμενον Τγ. : σκο- 

ε 
πεονμενον 8Μ Α. ίυίί; ίζϋητ σκοπούμενον || 16 τζοταγορενεται 8 ποτ' 
αγορ- Μ προσαγορ- Α | πάντων 8 Μ: συμπάντων Α ίάς[αΘ ΓθΟθρίΙ; 
Μθίηβίεβ II 17 σνντεταγμένως 8, οογγ. ί^ιηοη ηββοίο αη ηοη ρη ιη. | 
έστιν (ενεστιν ρΓΟ εν έ. Α) βΐ: ίη ρΓΟχίιηο νβΓβιι εστί (ηοη έντι νβΐ 
έντί) ΙΛγι οηιηβ8, βίίΗτη Τγ. || 18 κατάν 8 | ουράνιων Μ || 20 επεί ων 
Τγ.: έπίθ)ν 8ΜΑ οπηι 8ΘςιΐΘη1:ίΙ)α8 οοηίυηχίί: Α^ | άρχη 8 Μ άρχσ. 
Α Τγ. : ΟΟΓΓ. ΟοΙ)β1: 1. ο. 686 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΧΟΚ. Ο. ΚΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

καν άρχει αρχάν η ταν έτΐίοτατικαν η τό γ€ εσχατον τάν 
7€θλιτΐ7ίάν αρχει' οϊτε δε ταν δεοιεοτιχάν αρχάν, χάδεται 
γαρ χαΐ ετΐψεληται τάς αυτώ γνναίχός' οντε τάν ε7ΐι- 
ατατιτίάν ΥΜΟ^όπαξ, καί αυτός γαρ μέρος εστί τάς κοινωνίας' 
α7ΐ:οΙεί7ίεται ων ταν πολιτικόν, κα&' αν τίθεται καϊ ο 5 
άρχων και 6 αρχόμενος τό λοινα συμφέρον, διό^εερ χαΐ 
ο γάμος ε7τΙ βίω κοινωνία συνίσταται, οι μεν ων τάν 
δεσ7£θτΐ7ίάν άρχοντες αρχάν των ανδρών μισούνται, υτΐο 
τάν γνναιτίών, οΐ δε τάν επιστατιχάν χαταψρονέονται' 
7εροσχ^ηκαι γάρ αν φαίνοιντο τάν γυναικών και κόλακες' Ιο 
οί δε τάν 7€θλιτικάν και ^αυμαίνονται και φιλέονται, 
αμφότερα δε ταύτα εσσείται, αϊκα άδον^ καΐ σεμνότατι 
κεκραμέναν 7ΐοτιφέρψαί τις τάν αρχάν, τάν μεν άδονάν 
έν τφ άγα7εψ 7εοτιφερόμενος, τάν δε σεμνότατα τφ μηδέν 
€ντελες μηδέ τατίεινον /εράττειν. 1δ 

18 Τ^ν ταντώ. 1 άρχεί ΒοίΒΒοηαάθ Α. Ογ. Ι ρ. 431 : αργ^η 8 άρχη Μ αρχάν Α αρχή 
Τγ. ι άρχαν Τγ.: άρχαν 8 Μ Α ββά αρχάν Ιίηβοΐίΐ 8α1)άαο1:3. άθΙβΓβ νίάβ- 
ΙαΓ Α^, θ&άθΐη πι. ΒΐιρΓΕ αν θ^ΙΙαΙ)^!!! αν ηί ί&ΙΙοΓ τβρβίίί; Ββά βΐηβ αοο. | 
ταν ηολαιχάν Τγ. τάν πολιτικάν 8ΜΑΙ|2 άρχει Βοίβδοηαάβ: άρχη 
8 Α άρχη Τγ. άρχη Μ | ταν ΜΑΤτ. τ (ί. θ. τών) 8 | αρχάν Τγ.: άρχά 
8 Μ άρχη Α ϋ 3 τ«ς ΜΑ της 8 | αντώ γυναικός 8 αντω (-τω Τγ.) 
γυναικός ΜΤγ. αυτογυναικός Α. ηοη ΟΓβάο αντώ Γβίΐβχίνο ββηθτι 
(οί. ΚύΙιηΘΓ-ΒΙα88 Ι 1 ρ. 600 αάη. 6) ίη βίαΒ ιηοάί Ιοοίβ αάΙιϊΜίυιη 
6886, ιηα^ΐΒ ΟΓβάίάθπιη ΒΟΓΪρΐΟΓβπ) νοίυίδβο ανταυτώ, οί. ρ. 688, 8 |1 
4 εοτι 8 έοτΐ ΜΑ έντί Τγ. |1 5 καί^άν 8Μ καθ•" ων Α κατ" άν Ττ. 1| 
7 βίου 1ίΙ)Γί: οογγ. Μβίηβ^β | ροΒί; συνίσταται ρίβηίαθ άίΒΐίη^αϋαΓ, 
ςυ^ί ηοναιη ίιηβιηβ, ΐηοίρί»ί; ίη ΜΑ | βχρβοΙΟΒ τοί μεν— (9) τοί 
όε — (11) τοΙ όε Βίοαί Ιβ^ΐΠΓ ρ. 683, 5 ϋ 8 μισούνται 8Μ Α μιοεννται 
Τγ. 19 τάν Μβΐηβ^β νοί. IV ρ. Ι^ΧΧΥΙ: τών 8ΜΑ 1 καταφρονέον- 
ται (πί ιηοχ φιλέονται) 1ί1)η. ίοππαΓαιη Ιιαηο ν3ΓΪβ1&1βιη αά ηηοιη 
ηοΓίη&πι ιβνοοΕΓβ ηοΒίτΐΒ ΒΐιΙ)8ί(ϋίΒ ηοη Ιίοβΐ || 10 τάν ΜβίηβΙίβ \. ο.: 
τών 8ΜΑ Ι 12 έσείται Τγ. | αόονά 8 αδονά Μ ηδονα Α || 13 κε- 
κραμέναν 8 κεκραμμέναν Μ κεκραμένην Α | ποτΐ ψερηται Μ | μίν] 
όε Τγ. ι ηδονάν Α β 14 τώ (νβΐ τω) μηδέν 8ΜΑ: έν τώ μηδέν Τγ. 
οιηίαϋαΓ ρΓαβροΒίίίο ίη αΙΙβΓΟ ηιβηι1)Γ0 βΙο υί; α Χοηορίιοηίβ Ηβΐΐ. ΙΥ 
1, 15 II 15 βχρθοίββ τΐράττεν νβΐ ροϋαβ πράσοεν, ιιΐ 8υρΓ» Ιθ^ϊτλγ 
περισσά ρ. 684, 9 8 4β βοΐ. οηπι Ιβπιηι. 1ΐ3ΐ). 8Μ Α ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 687 

ΓαμΙσχοντα δε δει γαμεν ηοτϊ τάν αντώ τνχαν , ϊνα 
μήτε ντεερ τάν δυναμιν μήτε μ7)ονα τάς δννάμιος τον γαμον 
ετϋόγηται, άλλα ττοτϊ λόγον τας Ιδίας δννάμιος. οί μεν γαρ 
νηερ τάν δύναααν εινάγοντες οτασιάζοντι δια τάν άγεμονίαν ' 

5 ά μέν γάρ τψ 7ΐλοντψ καί τφ γένει }(α&ν7νερέχοίσα τάνδρος 
άρχειν ί^ροαιρηται, 6 δε άνάξιον άγηται %αϊ τΐαρά ψυοιν 
σνγχωρέν' οί δε μγ^ονα τος δννάμιος, το αξίωμα καί το 
μέγεθος τώ οϊγ,ω συναιρονντι, δεΙ δε τον μωσι^όν μιμεΐ- 
σ&αί, ο ς τον ϊδιον τόνον τ ας φωνάς εκμα^ών ούτως πει- 

10 ράται τάν μέσαν κα^ίοτόμεν, ότεως τίαΐ ε7ΐΙ τά οξέα και 
έτζΐ τά βαρέα διαρτίέοαι δύναται 'λαΐ μήτε ρήξ^] μήτε άιιο- 
λίπτι τάν τάαιν, όντως ών δει ν,αΐ γάμον σνναρμόζεσ^αι 
ποτι τον ϊδιον τόνον τάς ι^νχάς, όπως μη μόνον εν ευ- 
τυχία σννε'κτρέχεν άλλάλοις δυνατοί ώντι. 7εοτΙ λόγον δε 

15 μναατευοάμενον τον γάμον δει και έιείτροττον και κύριον 

1 γαμίακοντα (οί. ρ. 688, 5) ίαβΙπΓ ί.υΙ)βο1ί ΕΠετη. ρ. 249 | ποτΐ 
οιη. Α. »1)βιτ&νΊί; (τΕίδίοΓά | αντώ θΓβΙΙί: αντώ 8 Μ Α. οί. (\\ΙΆ& άίχί α€ΐ 
ρ. 686, 3 αάη. || 2 τάν Μ ΑΤγ. τήν 8 | μηιονα Μ || 3 λόγον Τγ.: λόγψ 8 
λό)/ω ΜΑ 1 όννάμιοςΑΎτ.: δννάμεωα 8Μ | 0£ μ^ν γάρ — 7 ονγχωρέν] 
ΡΒ.-ΟοβΠπβ άβ υηίν. ηΕί. 4, 6 τοιγάρτοι άντΙ σνμφωνίας όιαφωνίαν καί 
αντί ομοφροσννης όιχοφροοννην καταοκενάζοναι ηερί ηγεμονίας 
όιαμαχόμενοι προς αλληλονς' η μ^ν γάρ νπερέχονσα ηλοντψ καί 
γένει και φίλοις άρχειν προαιρείται τον άνόρος παρά τον της φύ- 
σεως νόμον' ο όέ γε όιαμαχόμενος δικαίως καΐ ον δεύτερος αλλά 
πρώτος ^έλων είναι άδννατεί της ηγεμονίας εφικέαβ^αι. οοηιραΓανΙί 
ΡΓδθοΙιίβΓ ΗίβνοΜ. ρ. 83 | οϊ μεν] οί. ςααθ ιηοηυίιηυδ ρ. 686, 7 αάη. | 
4 άγεμονίαν ΜΑ ηγεμ- 8 | 5 ά μεν ΐαοίίθ θββη.* ί. 432^: τά (βίηβ 
3,00. 8) μεν 8ΜΑ | γάρ καΐ τω πλοντω τω γένει Α | πιαϋπι των- 
δρος ϋ β προαιρηται 8 Μ ς|π&ιη(ϊααιη -ηται Εη -είται ιηαίιιβήΐ; 1ίΙ)Γαπα3 
Ε6§ΓΘ άϋαάίθ68 ίη Μ: προαιρείται Α | άγήται Μ άγεΐται 8 Α || 7 ονγ- 
χωρέν 1ίΙ)π, βίίαιη Α, βηαΐ: βΒίβίοιά ! οι όε] νίάβ ςααβ ιηοηαίιηιιβ 
3ά 3 Ι μζον Α\\8 τώ οϊκω ΈΑ τω οϊ'κω 8 τών οίκων Τγ. | δεΐ δε — 
(14) δυνατοί ωντι] οί. ρ. 535, 14 88. || 12 τάν Α: την 8Μ | ων (αί 
8οηρ8ΘΓ»Ι; ΜθίηβΙίΘ) Α ων Μ; ονν 8 !| 13 έν εντνχίαις 8ΐιρΓα ρ. 536, 2 || 
14 οννεκτρέχειν 1\\)ή: οοπ*. ΜπΙΙηοΙι Ρτα^ιη. ρΐιϋ. ^γ. II ρ. 31 Ι ροβί 
δννατοί ώντι ίη ιηΐβτρτβϊαύοηβ ά& βπο αάίϋάίί; βββη.* 8€ά βϋαιη νη 
αάυ6Τ8α^ ιιη<1β δροηάαηυδ Ιιοο Ιοοο βυρρίβπ νοίαίί; αλλά και έν όνσ- 
τνχίί} ίηΐ2ΐί1ί1:βΓ || 15 μναοτενοάμενον ΜΑ μαοτενοάμενον 8 μαστενό- 
μ^νον Τγ. 688 ΪΩΛΙΝΝΟΪ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [Ε1.0Κ. Ο. ΕΧΧΧΥ α. Μ.] 

επισταταν τάς αντώ γυναικός είμεν επίτροπον μεν τφ 
φροντίζεν των έχείνας, χνριον δε τφ αρχεν υμϊ %νριενεν, 
διόάύκαλον δε τφ διδάσκεν τα δέοντα, τοντο δ εσσεϊται 
μάλιστα^ αιγ,α τις αγαθ-ών ττρογόνων Ο'/,οηιαοά μένος ηαι- 
δίον άγ,μάζονσαν γαμίσκτ], τ,αΐ γαρ ενττλαστοι και ενάγω- 5 
γοί τνγχάνοντι ηρωτονίμψεντοι , καί ττοτΐ το μα&εν εν- 
φνώς εχοντι και ττοτϊ το (ροβγι^τ^ιεν χαΐ αγαπάξαι τον 
ανταντάζ άνδρα, 

19 Περικτίόνης Πνχ^αγορείας εκ τον Περί γνιαικος 
αρμονίας. 

Την αρμονίψ γυναίκα νώοαββ-αί δει φρονήσιός τε καΐ 
αωορροσύνης πλείην' κάρτα γαρ χρυχην πετΐννσθ^αι δει ες 
άρετήν, ωύτ εοται καΐ δίκαιη και άνδρηίη και ψρονέοναα 
κα\ ανταρκείτ] καλλννομένη και κενήν δόξαν μιοέοναια. 

1 αντώ 8 αντώ Μ αντώ Τγ. αντον Α. οί. ρ. 686, 3 αάη. [ είμεν 
8ΜΑ ?;μεν Τγ. | τω (νβΐ τω) 8 Μ των Α \\ 2 φροντίζειν ΙίΜ: οογγ. 
Μθίηθίίθ Ι άρχεν 8 αρχειν ΜΑ | κυριενειν 8ΜΑ: οοιύ. ΟγθΙΙϊ 13 δι- 
όάακεν Μβίηβΐίθ: όίόάσκειν 8ΜΑ | εοεΐται Τγ. ϋ 4 παιδίον 8 Α, ρπιηο 
©ίίαιη Μ δθά ίη πεδίον οογγ. Μ^ || 5 άκμάζονοαν Τγ. : άκμά* οονααν 

ν 
{\\α. βΓα8α ιιυιη ζ ίυθΓΐΙ; άυΜίίΐί; Μθ^Ιθγ) 8 άκμάοονοαν Μ^ άκμάοον- 

σαν Α II 6 πρωτοννμψεντοι {προτο- Τγ.) \[\)ή. ηρωιοννμφεντοι οί. 
Μβίηβΐίβ ίΙοΓ. IV ρ. Ι^ΧΧνίΙ ηοη Γβοίβ | μαθ^^ν 8 Μ μα&εΐν Α || 8 αύ 
{αν βίηθ βρ.) ταύτας 8Μ' ανταντας Α | τον ανταντάς (,βκάοτα) άνδρα 
ρΓορ. Μβϊηθίίβ 1. ο. II 9 βοΐ. ουιη Ιθπιιή. Ιι&Ι). 8ΜΑ; περικτνόνης ΒΑ 

ε 

7ϊ κνόνησ Μ πν^αγορίας 8 Μ Α. ο£. III 1, 120 Η. ίηνοΐαητηΐ αΐίςΐιιοί; ϋο- 
Γίδίηί, θχ νίοίηίβ ορΐηοΓ θοΐο^ίβ. ηοη Γθοίθ οοηίβοίΐ ΟΓβΙϋ (Ορηβο. βοηί:. II 
ρ. 720) 'ίΓα^ηίΘηίαπι ρπηιίΐαδ Γιιί88ΘΌθΓίθΘ δοηρίυπι, ροδίβο, υθγο εΙ) 2λ\- 
(\\χο ίη Ιοηίο&ηι άίΗ,Ιθοίυπι ίΓ&ηβΙαΙηηι'. ροίίαδ ηηο βοάβηι^ιΐθ οοΓροΓβ 
ϋθϋΐρΓθη8Ε ίτιίβδθ ρα1;β8 ΗγροπιηθπίΕΐ;» Οογιοθ θί Ιοηίοβ δΟΓΪρία, νίχ ηί 
ηιίηιηι 8ί1: ςυοά Ιιίο Βοήάίδ, αΙίΜ νθίπί ίη Εορίιαηϋ θοΙο^ε 8ίοΙ). IV 
7, 65 ρ. 277, 9 (νίάο αάη.) νβΐ ίη ΗίρρδίΓοΜ £ΓΕ^ηΐθηΐο ίΙοΓ. 108, 81 Μβίη. 
Ιοηίάίδ άΐαίθοίί ίοΓηιαβ ίηίθΓηιίχΙ&θ δαηΐ:. άβοθρΐυβ βδί ΟγθΙΗ βοΐο^ίδ III 
1, 120. 121 ςπΕθ Γβ υθγη, Ρθηοϋοηδβ ηοη 8ηη1:: νΐάθ 8ΐ(Ιη. ηοΐυί ίαηιβη 
ηιηίίΐΓβ χχΐ Μβίηβΐίθ || 11 γννα ίκανώσασβ^αί 1\\}ή: οογγ. ν&ΙοΙίοηαΘΓ |ι 
12 Γ•ς ΜθίηβΙίΘ: εις 1ίΙ)Γί, οΓ. ρ. 632, 8. 690, 1. 2. 10 αϊ. || 13 άνδρηίη Μβί- 
ηβ^β: άνδρηη (νβΐ -^/η) 8 Μ άνδρείη Α |) 14 αίταρκεί^ δοπρδί: ανταρ- 
κείην 8ΜΑ ανταρκηη Τγ. δίΓηίΙιιΐΓ οηπι άαΐίνο καλλύνεσ^αι δίο ηί; καλ- 
λωτΐίζεσ&αι \ καλλννομένη Τγ. : καλοννωμένη 8 καλόν νωμένη Μ καλ- 
λονωμένη (δίο) Α | δόξαν 8 Α δόξην Μ | μιοέονοα Τγ.: μιογεονοα 8Μ Α ιί ΟΑΡνΤ ΧΧνΠί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 689 

εκ τούτων γαρ ερ^^^ατα ^αλά γίνεται γνναικϊ ες αυτήν τε 
και άνδρα και τέκεα καϊ οίκον ' τνολλάχις δε καί τνόλει, 
εϊ γε πόλιας η ε^νεα η τοιηδε κρατννοι, ως επϊ βασιληίης 
ορέομεν. κρατέονοα ων επι&υμίης χαΐ ^-νμου, οσέη και 

5 αρμονίη γίνεται' ώστε ουδέ έρωτες αυτήν άνομοι διώξου- 
οιν, άλλ^ ες άνδρα τε και τέκεα και τον οίκον ξΰμτζαντα 
φιλίην εξει. οκόσαι γαρ εράατριαι τελέ^ουσιν αλλότριων 
λεχέων, αύται δε 7εολέμιαι γίνονται πάντων των εν τϊ] 
οικίγι ελευθέρων τε καΐ οίκετέων * καΐ αυντι^εΐ ψν^εα και 

10 δόλους άνδρΐ και χ^εύδεα κατά πάντων μυρίζεται προς 
τούτον, ίνα μούνη δοκέΐ] διαφέρειν είνοίτ] και της οικίης 
κρατέγι άργίην φιλέουσα, εκ τούτων γαρ ψΒ^ορη γίνεται 
συμπάντων οκόσα αυττ] τε και τφ άνδρι ξυνά εοτι, καϊ 
ταύτα μεν άχρι τώνδε λελέχ^ω, οκηνος δε άγειν χρή προς 

15 μέτρα φύσιος τροφής τε τνέρι και ιματίων και λουτρών 
και αλειιρίων και τριχών ^έσιος και τών οκόσα ες κόσμον 
εστί \χρυσου καϊ λίϋ^ων\ οκόσαι γαρ πολυτελέα πάντα 
εσ^ίουσι και πίνουσι καϊ άμπέχονται και ορορέουσι τα 1 τοντέων ΜθίηβΙ^Θ, ίοΐ'ί^δδθ γθο1:θ. οί. δίοΐ). IV 25, 50 ρ. 631, 16 
Σΐάη., ίΙ)ί(1. 28,19 ρ. 693, 4 | εργματα Α | καλά Τγ.: κακά (Άΐηο εΟ€. 
Μ) 8ΜΑ Ι γίνεται 8 Α γίγν- Μ. γιν- \ι\)ίφΐ6 άβάί ίη Ιιίβ ίΓΕ^ιηβηίίδ, 
άθΙίυί θίί&ιη 8αρΓ3- IV 25, 50 ρ. 632, 4 || 2 τέκεα 8 Α τέκνα ΜΤγ. | 
πόλει 1ί1)ΐΊ. πόλιας 80γ. ΟγθΠϊ, πόλι ρτορ. ΜβίηβΙίΘ || 8 τοιήόε Ηαίιη 
Εβοί;. 8ί;ο1). ρ. 33: τοίη ^^ 8Α τοιη γε Μ | βαοιληίης Μθίηβ^θ: 
βαοιληης (νθΐ ^^ης) \\\)ή \\ 4 ορέομεν 8 Μ καΐ ορέομεν Α, υηάβ 
κατορέομεν Μβίηβΐίθ | ων ΜΑ ονν 8 | επιΙ^νμίης ΟγθΙΗ: ε^ι- 
&νμίας 8ΜΑ | οσίη ϋο\)&ί, V. 1.^ ρ. 8: &είη 8ΜΑ || 5 γίνεται 
Μβίηβ^Θ: γίγνεται 8ΜΑ || 8 ανταί 8 | γίγν- \\\)ή || 9 ονντι^εΐ 
ΟοΙ)Θΐ:: ονντι&η 8ΜΑ || 10 και όόλονς άνόρΐ καϊ χρενδεα 8 ψν^τι 
καϊ όόλονς άνόρί και (καϊ οιη. Α) χρενόεα ΜΑ: [καΐ] όόλονς 
ανόρίγ καϊ ψν&εα [χρενόεα] 80Γ. ΜθίηθΙίΘ ςαί ρο8ΐ: όόλονς ίη8βπ ναΐί 
η τοιηόε ι μιοίζεται Α || 12 κράτη (νβΐ -?]) 1ίΙ)Γί : οογγ. Μβίηβΐίβ | 

φιλέοιοα Α | τοντέων Μοίηβΐ^θ | φβ-ορη 8 Μ φθ^ορί Α | γίνεται Τγ. 
γίγν- 8ΜΑ || 13 αντη Α, δίο 8αβρίυ8 | ξννά έστι 8 Μ ξννεοτι Α || 
14 (?€ 8Μ γαρ Α || 16 άλείχριων 8 άλείψϊων Α άλείψεων ΜΤτ. || 
17 χρνσον και λί^ων 8βο1. ΜΘίηβ^Θ | όκόοαι Μ: όκόοα 8 βΐ; ηί νί- 
άβΙ^ΠΓ Α II 18 έο^ίονααι ρΓ. Α, οογγ. Α^ | φορέονοιν τα Μ 690 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

φορέονσι γυναικάς, ες άμαρτίην ετοιμαι ^αϋίης συμπάσης 
ες τε λέχεα χαΐ ες τα άλλα άδικοπρηγέες. λιμον ών καΐ 
δίχραν έξακέεσΟ^αι δεΙ μοϋνον^ κην εκ των εντελέων ετ]^ και 
^Ιγος, κην νάκας κην σισνρη, βρωτηρας δε είναι των τη- 
λό^εν η των τνολλον τΰωλεομένων η των ενδόξων χακίη 5 
ουχί μικρή πέφαται' ημφιάσ&αι (ό') έιματα άτζεικότα λίην 
και ποικίλα άπο ^αλασσίης βάψιος τον κόχλον η άλλης 
χρόης πολντελέος μωρίη πολλή, σκηνος γαρ έ^έλει μη ρι- 
γέειν μηδέ γνμνόν είναι χάριν ενπρεπείης, άλλου δ^ οΰδε- 
νδς χρ/^ζει. δόξα δε ανθρώπων μετά άμα&ίης ες τα κε- 10* 
νεά τ ε και περισσά ϊεται. ωστ^ οντε χρυσό ν άμφι^ήσεται 
/ λί^ον Ινδικό ν η χωρης εόντα άλλης, ονδε πλέξεται πο- 
λυτεχνίτ^σι τρίχας, ούδ^ ολείψεται Άραβίης όδμης εμ- 
πνέοντα, ουδέ χρίσεται πρόσωπον λενκαίνουσα η ερυ&ραί' 
νουσα τοντο η μελαίνουσα όφρύας τε και οφΒ^αλμονς και 15 
την πολιην τρίχα βαφαίσι τεχνεωμένη, ουδέ λούσεται ι9•α- 
μινά. η γάρ ταντα ζητέουσα ^ηητηρα ζητέει άκρασίης 
γυναικηίης. κάλλος γάρ το εκ φρονήσιος, ουκϊ δε το εκ 
τούτων, άνδάνει ταΐς γινομέναισιν εν, αναγκαία δε μι 

1 ετοιμαι 8 ετοιμοί ΜΑ |] 2 τ άλλα αδικοπρ,γϋΒΟ (δΐηίο γ ιιηΕ 
Μα. ΓΟδα) Μ^; τάς άλλας άόικοπρηγίας ρτορ. ΟοΙ)β1: ιηηθίηοδ.^ II ρ. 436 
ηΘ|?ίΐη8 αόικοπραγης β88Θ νοο2ΐ1)ΐιΙυιη ΟΓ&βουπι. 8Θ(1 ο£. Ηθ87ο1ι. κακό- 
πραγονς' κακοεργον || 3 εξακβεοΒαι 8ΜΑ εξακέσαοθ^αι Τγ. | κην 
Μθίηθίίβ: κη η 8 κη η Μ η (οιη. κη) Α κην ή Τγ. | β^, καΐ Μβίηβΐίθ: η 
καΙΒΜΑ κην Τγ. |1 4 νάκος φ 8οΙι&βΓβΓ. 8βά νίάθ Τβίβΐ:. Γβΐ.^ ρ. 28, 9 8. | 
σίύνρη 8 ύναιανρα Μ αΐύνρα Α. ο£. ΟΓΟβηβΓΐ; ιηυδ. ΚΙι. ΙιΧΥ ρ. 157 8. 1| 
6 ονχΐ 8 Α ονχ η Μ | μικρά 1ίΙ)Γί: οογγ. Μβίπθΐίθ | πέφαται 8Μ Α οί. 
φάω. ΐϊΐαναΐΐ; πέφανται Ναυοίί | ημφιάο^αί ΥΕίοΙί. ΒίαίΓ. ρ. 273: η 
όιαφάσθ^αι 8 ΜΑ | δ^ Β,άά. ΜθίηθΙίΘ | εικότα \\1)ή, άπεικότα οί. Μβί- 
ηβΐίβ. νίχ Ιαίθί; οτικτά || 7 τον κόχλον 8βο1. ΜβίηβΙίΘ || 9 ενπρετΐίης Α || 
10 χρηίζει Μβίηβΐίβ: χρήζει (νβΐ χρήζει) \ι\)νϊ || 11 ονδε ρΓορ. ΜβίηβΙ^β 11 
14 χρηαεται Τγ. |! 16 τρίχα ίΟΓίαβδβ άβίβηάυιη β88β ορίη&ίϋΓ ΜβΊηβΙίθ | 
βαφαίσι 8 Α βαφέσι ίη βαφαίσι οογγ. Μ* βαφξσι ΜΘίηβ^:β | τεχνεωμίνη 
\ϊ\)ή 8βά ω ίοΓί;. βχ ο οογγ. Μ* || 17 ζητέοισα Α 8θ(1 (1υΙ)ίΐ;&1: άθ ΙΐΕΟ άίβ- 
ΟΓβρΗηίίίΐ ΜθΜθγ ι ζητέει Μβίηβ^β: ζητεί 1ίΙ)Γί || 18 γνναικηίης Μθί- 
ηθ^β: γνναικήης (νθΐ -^ης) \ϊ\)ν\ \ ονκΐ ΜΑ ονχΐ 8 1 το εκ πλούτων 
οί. ΐ8ίϊθΙ)8 Εβοί:. δίοΐ). ρ. 125 || 19 ταΐς γιγνομέναιαιν 1ίΙ)π: τ^σι γινο- 
αέναοι ΜβίηβΙεΘ. τξσι γενομέν^σι ΟοΙ)Θ<: ιηηβηιΟΒ.^ Π ρ. 436 ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 691 

ηγΒέα&ω ευγενείψ καί πλοντον και μεγάλης πολιός πάν- 
τως γενέσδ^αι και δόξαν και φιλίην ενδόξων και βασι- 
ληίων ανδρών ' ην μίν γαρ εη, ου λνττέει' ην δε μη ετ], 

> επιζητέειν ου ποιέει' τούτων γαρ δίχα (ρρονίμη γυνή ζην 

5 ού κωλύεται, κην εη δε φαύλα τά περ λελάχαται, τα ^6- 
γαλα και &αυμαζόμενα μη κοτε διζέσ^ω φνχή, άλλα και 
απ ών αυτών βαδιζέτω' βλάπτει γαρ μάλλον ες άτυχίην 
ελκοντα » ώφελέει. τούτοισι γαρ επιβουλή] τε και φ-Θ'ό- 
νος καΐ βαακανίη προακέεται, ώστε εν άταραξίη ουκ αν 

ί^) γένοιτο η τοιήδε, ^εονς δε αέβειν δεΙ ες ενελπιστέην 
ενδαιμονίης, νόμοισί τε και ^εσμοίσι πειΒ^ομένην πατρίοι- 
αι. μετά δε τούτους μυ&έομαι [τους &εονς] γονέας τιμάν 
καΐ σέβειν' ούτοι γαρ ϊσα ^εοιοι πάντα πέλουσι και 
πρήσσουσι τοΙς έγγόνοισι. προς δε τον άνδρα τον εαυτής 

15 ζώειν ώδε δει νομίμως και κρηγύως, μηδέν εννενωμένην 
ιδίη, άλλ' ευνην τηρεϋσαν και φυλάααουσαν ' εν τούτψ γάρ 1 ΕνγΒνίην 8 Μ €νγενι^ην Α ίί οοιηρθηά. 8αρΓα ?} Α^; ενγενηίην 
Μβίηβΐίβ Ι 2 ένόείζων υί νίάβίιΐΓ Α || 4 ποιέβί ΙίΜ; πρέπει ΟοΙ)β1: 
1. β. Ι τοντεων Μβίηθίίθ || 5 κην εηΤτ.: κηνέη 8 Α, βίηβ εοο. Μ.; κην 
(μη) ε^ ρΓορ. (τΘ8η,^ ί. 433^. ε^ ίοππΕ ίη Ηοο ^θηβΓβ 8θπρ1:αΓ8.Θ 
ίθΓβη(1&, ο!. Κα1ιηβΓ-Βΐ£ΐ88 Αηβ/", ρν. Ι 2 ρ. 226. οί. ν. 3 3,1. | φανλα 
τάπερ Μβίηθίίθ: ταντα απερ \\\)τ\, οι. ρ. 689, 18 | λελάχαται ίοηπα. 
Εΐίυηάβ ηοη ηοΐίΐ, οί. ΚϋΙιηβΓ-Β1α88 Αχίδ/". ^τ. Ι 2 ρ. 471. λελέχαται 
8001)1 ναΐί ΟοΙ)Θί; ιιιηβηΐ08. IX ρ. 139 ϋ 6 ^ωνμαζόμενα ορίαί Μθί- 
ηθΐίθ Ι μηποτε (μη κοτε Μβίηβΐίβ) όιζέσθ^ω Ττ. : μη ποτερίζέα(}ω 8 

τ 
μη ποτέ (πο Α) ριζέσ^ω ΜΑ | ψνχ^ Μβϊηοίίο: ψνχη 8ΜΑ || 7 απονν 
{ϋίπονν Τγ.) 8 μ άπονν Α: «π* ονν {άο\)\ήί ων) Ιεοο138 Ι^θοΙ;. 8ί:οΐ3. 
ρ. 127 Ι αντέων Μβίηθίίθ || 8 ωφελέη ΐη -έει οογγ. Μ^ \ τούτοισι ΜΑ 

οϊ 
τοντοίς 8; ηοη πιίΓΕΐ)0Γ, δί (^ηίδ ιπΒΐϊί τοντέοιαι 1 11 ενόαιμονι^ Α | 
νόμοιαίν τε νά. πιοχ πατρίοισιν Μ || 12 μνθ^έομαι Τγ.: μνΘ^ενομαι 
8ΜΑ Ι τονς Θεονς 8ΐΐ8ρθθίιιπι 1&οο1)8ίο Ιιβοί:. δίοΙ). ρ. 127 θθοί. Μβί- 
ηθ^β 11 13 ίσα Μ || 14 ιιρηαονοι 8 | τοΐσι ΜβίηβΙίΘ | έγγόνοισι {-σιν Μ) 
8Μ Α ί. θ. εκγ- ηί ΘίΐΕπι βάί νοίηίί: Μβίηβΐίβ; ίπιηΐΘΓίΙο ίοΓίαδδθ ίη 1:»1ί 
δοήρίΟΓθ. οί. ΟΓΟβηθΓί: Μβηι. Ηθγο. ρ. 55 | εωντης ΜβίηθΙίΘ. οί. ρ. 
692, 12 II 1^ ζώειν Μβίηβΐίθ: ζώην \ι\)ή \ έννενοημενην 8 Μ έννενο- 
μένην Α εννεομένην Τγ.: οογγ. ΥαΙοΙνθηδίθΓ || )6 φνλάττονσαν 8 | τον- 
τέω Μθίηβΐίθ, ο£. ρ. 692, 16 692 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ, Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

εοτί τα ξύμτναντα, φέρειν όε χρή τώ ανδρός ττάντα, Αην 
άτνγγι, χην άμάρττ] κατ* αγνοιαν η νονοον ΐ) μέ&ην, η 
αλλίβΟί γυναιξί συγγένηται' άνδράοι μεν γορ επιχωρέεταί 
αμαρτίΐ] αντί] ' γυναιξί δε ουγ,οτε, τιμωριη δ ' έφέστητίεν, < 
'\ώσασ3^αι ων τον νόμον δει καΐ μη ζηλοτυ/νέειν^ (ρέρειν 5 
0€ καί οργην γ.αι ψειδωλίην και μεμψιμοιρίην και ζηλοτυ- 
7είϊιν ζαϊ κα^ίηγορίην και ην τι άλλο εχτ] εκ φύσιος, καί 
οντω ^ήσεται 7εάντα οχως φίλον έστϊν αντέω σωφρονέου- 
σα, γυνή γαρ άνδρα φιλέουσα και τάνδρός ττρήσσουσα 
χρηγύως, άρμονίη υπάρχει, λαϊ οίκον τον ξυμπαντα φιλέει 1% 
και τους χ^ίρη^εν ευνόους ττ] οΐκίτ] 7ΐοιέει' ετεην δε μη 
(ριλέη, οντε οίκον οντε ^εαΐδας τους έωυτής οντε Ξερα- 
ίνοντας οντε ονσίην ηντιναών ε^έλει ο φ αν εαιδέειν, ψΒ^ο- 
ρην δε τνάσαν άρέεται \καϊ εύχεται] είναι, ώς τεολεμίη 
εοϋοα^ και τον άνόρα εύχεται τεΟ^νάναι (χ ς εχΟ-ρόν, 07€ως 15 
αλλοισιν όμονρέη, και οκόσοι ανδάνουοι τουτέω εχ^αίρει. "^ 
'\ όρην δε αύτην ώδε δοκέω, ει 7ελεΙος τελέσει φρονησιός 

1 έστιν Α ν δΐιρραηχΐΐ: Α* | τον Μβίηβΐίθ. οί*. ρ. 688, 9 Άάη. \ κην 
ατνχ^, κην αμάρτ^ Τγ. : κηνα τνχαι νίκ7]ν αμαρτη 8 κηνα τνχαι νη 

κηναμαρτ?] Μ κηνα τνχαν κην αμαρτη Α || 3 άλληοι 8 άλλη. οι Μ 
άλλοίοι Α II 4 αντη Τγ.: αντη 8 αντη ΜΑ | ονκοτε Βοπρδί : ονκετι 

8 Α ουκ ετι Μ. κοτέ δαθρϊπβ οΙ)8οαΓ3,ίυηι ίη Ιιίδ ίΓ&^ιηβηίίΒ, νθίπί 
δΐιρΓίΐ IV 25, 50 ρ. 631, 11 αί 632, 5 80ΓίΙ)βΓθ άοΙ)ΐιί μηόέκοτε || δ ωσα- 
ο^αι δ Μ άαασϋ^αι Α; νώοαοΟ^αι ΥαΙοΙίβηίΐθΓ ηοη γθοΙθ, άγαο^αι 
ΜθίηβΙίΘ Ι ών Α ώνΈ. ούν 8 | ζηλοτυπέβιν 8 ζηλοτνηεν (Βΐηβ αοο.) Μ 
ζηλοτνπεΐν Α |1 7 καττ^γορίην Τγ. | εχη βχ ίχει οογγ. Μ^ | φνοίος 8Α 
-Βωο Μ II 8 οντω ϋ^ησεται Μβίηβΐίβ: τούτω {τοντο Τγ.) ζ?/σετ«ί 8Μ Α|| 

9 άνόρα φιλέουσα ΜβίηΘίίβ: ανδρΐ φίλη ούσα 8ΜΑ | πρησσονσα καΐ 
κρηγνως Α || 10 ίοΓίαδββ άρμονίη υπάρχει, ζωοτε) και οίκον κτε, 
οοΐΐ. ρ. 689, 5 Ι φιλέει] ωφελέει ρΓορ. ΟοΙ)6ί; ιηηβιηοδ.^ II ρ. 436 || 11 καΐ 
τους — μη φιλέ^ οηι. Α || 12 φιλέη (η ίη ταδ. οογγ. Μ^) 8ΜΑ || 13 ον- 
σίην Κϋβη: ^υσίην 8 (δίο) ΜΑ | ηντιναών {ην- Μ) 8 Μ οηνιιναονν Α 
ο άθΐβνίΐ Α^ Ι έΜλει σωαν Τγ.: εϋ-έλεις ωάν 8 έ&έλεισ ώ (ω Α) αν 
ΜΑ II 14 άρέεται Μθίιΐθΐίθ νθΓΐ)ί8 καΐ εύχεται δβοΐυβίδ: αγεΐται (άγ- 
Μ) καΐ εύχεται 8ΜΑ !ί 16 άλλοισι ΜβίηβΙίΘ | άνόάνονσιν {-σι Α) 
Μ Α II 17 ορήν 8 Μ οράν Α: άρμόνιον (ο!, ρ. 693, 8) ρΓορ. (χθδη.^ ΐ. 433^ 
πΐΓ^, ου όράν δΟΓ. Μθίηβΐίβ | ει πλεΐος {πλειος δίηβ &0€. 8) 8 Μ 
έπλεϊος Α ει πλείως Τγ. ει εμπλειος οί. Μοίηβΐίβ ΟΑΡνΤ ΧΧνίίΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 693 

τε και σωφροσύνης, ον γαρ μοννον ώψελγ'σει τον ανόρα, 
αλλά καϊ τΐαΐδας καϊ συγγενέας καϊ δονλως καϊ την οί- 
κίαν ξνμπασαν, εν ^ και κτήματα και φίλοι πολιηταί τε 
και ξένοι εισΐ* και απεριεργίγι το σκηνος διάξει τουτέο)ν^ 
5 λεσχαΐνονσά τε και ακονουσα καλά, και άκολον^έονσά τε 
αττέφ κα&' ομοδοξίην της ξννής βιοτής, καΐ οίς εκείνος 
ανξει συγγενέσι τε καϊ φίλοισι ξυνομαρτέονσα, κα\ ταϋτά 
ηγεομένη γλυκέα τε καϊ πικρά τωνδρΐ, ην μη άναρμόνιος 
ες το τΰάν εη. 

1^ 20 Μουσών ίου εκ του Ιίερϊ σκευών (Μΐΐδ. Γβΐ. ρ. 109^ 9 Η.). 

Καϊ μην συνψδά και συγγενή τ'ή περί τάς οικίας πολυτε- 

λεία καϊ τά των σκευών τών κατ οικίαν φαίνεται οντά, 

κλίναι και τράπεζαι καϊ στρα ματα καϊ εκίίώματα καϊ ει 

τι τοιούτον, πάντως την χρείαν υπερβεβηκότα καϊ πρόσω- 

15 τέρω τών αναγκαίων εληλυχ^ότα' κλίναι μεν έλεφάντιναι 
και αργυραΐ η νή ζ//« χρυσαι, τράπεζαι δε παραπλήσιας 
ύλης, στρωμναϊ δε άλουργείς καϊ άλλων χρωμάτων δυσ- 
πορίστων , εκπώματα δε χρυσού καϊ αργύρου πεποιημένα, 1 μενρον Α | ωφελήσει ΜβίηΘίίΘ: β^ελήοεί 8 Μ Α; φιλήσει 
ΗΐΓβοΙιί^ II 2 όονλονς Μθίηβΐίθ. οί. ρ. 688, 9 Εάη. | οΐκίην (ιιΐ 8θπρ8βΓ2ΐί; 
Μβίηβΐίθ) Μ Α: οικίαν 8 || 4 Θχρθθ1:β8 ξεΐνοί είσι | άπεριερπη (δίηβ 
Εοο.) Μ Ι όιωξει Α 11 6 κατ' ρθΓ ρδϋοβίη Μθίηβΐίθ | ξννης 8 Μ κοι- 
νής Α Ι οϊς θίίαιη Α, βίΓαΐ Οαΐβίοιά || 7 ανξει 8 Μ Α; αξιοΙ Κοβη. 
ονς εκείνος ανξει (άέξει) ρΓορ. Μβίηβΐίθ | ξνγγενέσι 8 Μ σνγγενέσι 
ΑΤγ. ι ταντα 8 Α ταντο]Μ: οογγ. Οθ8η.* || 8 τώνόρΐ Μ τώνόρΙΑ ίά€[υθ 
Γθροδαί: τάνόρΐ (α θχ ω 8*) 8Τγ. |1 9 ες ΜβίηβΙίΘ: εΙς 1ίΙ)η ! εΐη Τγ. || 

10 Θοΐ. €ΐιιη Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ1(; εκ π σκενών 8 εκ τον παρα- 
σκενών: ^^^ Ι* ϋ 11 τή βίΐΕΐη Ι< | τις οικίας 8 | ηολντελείας [ας οοιη- 
ρβηά.) Ιι !| 12 τα 81» τ αν Μ τάσ Α* 8θά σ ίί3. ιιΐ: αρραιβαΐ: 8οηΙ)Επι 
οοΓΓΟΟίίοηθίη ίηάίοαΓβ | κατ οικίαν Μ || 13 κλίναι 1ίΙ)Γί || 14 πάντως 
ΟαίδίοΓά: πάντα 1ΐΙ)Γί, βίίΕΐη Ε, β (^πο πάντως £αΐ80 βηοίαΐ ΟαίδίοΓοΙ | 

τρΙ ^ ^ „ ^ 

πρόσω ίβΓβ !< || 16 καϊ (η Μθίηβΐίθ) νη άία Ι3,οοΐ38: εν ει'όει δε ΙίΙ}ή, 
Θίί&ιη Α II 17 στρώνναι Μ | ρΓΟ όε ς[αοά ίη Α Ιθ^Ιπγ ο νίάβί;υΓ όε 
ραΓίίοιιΙ&θ οοιηρθήάϋ ίοπηίΐ νί1ίΕί3. | άλονργίς {άλ- ΜΤγ.) θΙ ιηοχ 
χρημάτων \\\)ή: οοΓΓθΧΘΓαηΐ βχ Οΐβιη. ΑΙ. ραβά. II 3 ρ. 178, 12 
8ίαΙι1. στρωμναϊ τε αλονργείς καϊ άλλων χρωμάτων όνσπορίστων 
8ί:οΙ)αθα8 ΙΥ. 45 694 1ΩΑΝΝ0Ϊ ΣΤΟΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ίΧΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

τά δβ λΐ^ων η λιϋ^οβίδών τίνων αμιλλωμένων τη πολυ- 
τέλεια τοις αργνροΐς κ«ί χρναοίς, λαϊ σπονδάζεται ταύτα 
πάντα, του μεν οχίμ/ΰοδος ονδβν καχίω παρεχομένου κα- 
τάλλίΟίν ημίν της αργυράς η της ελεφαντίνης κλίνης, της δε 
Οίούρας ίκανωτάτης ούσης υ7€εοτρώσ^αί ώστε μη δείσ^αί 5 . 
7εορφνρίδος η φοινικίδος' εσ^ίειν ό' υπάρχοντος ημΙν 
άβλαβας από τρα^εέζης ξύλινης ώς μη ννοϋ^είν μηδαμώς 
την άργνράν, χαΐ πίνειν γε νη ζ//α εκ κεραμέων ποτη- 
ριών Ίΐαρόν , α τό τε δίψος σβεννυειν παραίίλησίως πέ- 
φυκε τοίς χρυσοίς^ χαϊ τον εγχεόμενον αυτοίς οίνον ου 10 
λυμαίνεται, οσμην δε γε ηδίω των χρυσών παρέχεται, και 
των αργυρών, κα^^όλουδ αρετή καΐ κακία σκευών κρι&είηαν 
όρ^ώς εκ τριών τούτων, της τ ε κτήσεως καΐ της χρήσεως και 
της τηρήσεως, δσα μεν γαρ η κτησασ&αι δύσκολα εστίν η 
χρήσασ^αι μη εΊτιτήδεια η φυλάξαι μη ράδια, ταύτα \^ 
χείρω' α δε και κτώμενα μη χαλε7€α)ς καϊ χρώμενοι ε^ται- 
νούμεν καΐ ψυλάττο\ιεν ^αδίως, ταύτα άμείνω, διόπερ τά 
κεραμέα και τά σιδηρά και οσα τοιαύτα, πολλψ κρείττω 
τών αργυρών τε και χρυσών, οτι ή κτήσις τούτων εύμαρεσ- 
τέρα, οσο) και ευτελεστέρα, ?/ τε χρησις 7ΐλείων, οτι και 20 
7ΐυρι ραδίως ταύτ' εμβάλλομεν, εκείνα δε ου, η τε φυλακή 
ήττων ' τά γαρ ευτελή τον πολυτελών επιβουλεύεται ήττον, 
μέρος δε τι της φυλακής ούσα και ή εκκά^αρσις περί τε 
7ΐολυτελή πλείων εστίν, υσ7€ερ ούν ϊτηιος, ο τιμής μεν εωνη- 

4: έλεφαντίνον Ι^ || 7 ρΓΟ ξνλίνης βραΐίηιπ 8θχ ίθΓθ νθΐ οοΐο ϋί- 
ίθΓέίΓυιη {ΓϋΙ)Γίοα1:θΓ ΒΪ^ηπιπ Ιιοο ΓΠ ίηδοήρβίΐ) Ι- || 8 κεραμέων \ί\)ή: 

0Ο1Τ. \ν6η(1ΐ3,η(1 1| 9 πάρων Μ | το Α || 10 αντοίς οίνον Β αντοΐο οίνον 
αντοΐο Μ οίνον αττοίς Ιί Α || 12 καΐ Β^είη Τγ. ϋ 11 γαρ η κτηοασθ^αι * 
ΙιΑ: γάρρα κτήσασθ-αιΒ γαρ (νθ] γαρ) ακτηοαοθ^αιΜ; γαρ κτ. Ττ. 
ρ. 467 II 16 και (αηΐθ κτωμ.) οιη. Α | χρώμενοι ευκόλως εηαινονμεν 
ΐΘ0ΐίυ8 ΟΙθίπθηΒ ΑΙ. ρ&βά. II 38 ρ. 180, 15 Βίαίιΐ., αΙ)ί Ιβ^αηΙαΓ ΙίΕβο: 
α δε καϊ κτώμεθ^α μη χαλετΐώς και χρώμενοι ευκόλως έηαινοϋμεν καϊ 
φνλάττομεν ραόίως και κοινωνοΐμεν ευκόλως αυτών, (αμείνω) || 
18 κεραμέα δοηρβί: κεραμέα \\1)ή βχ -ία οογγ. Α^ | οιόηρά 8 Α οιόηρά 
Μ αιόηρεα 1« | πολλώ ΕΜ: πολλά 8Α || 19 τε οιη. Α || 22 ήττων Τγ.: * 
ηττω 8Μ ΑΙ. | ήττον ΘΧ ήττων οογγ. Ιι || 23 η οιη. Ι^ Ι) 24 πλειών 
εοτιν Μ | μεν οπι. Α | εωρημένοσ Μ ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 695 

μένος ολίγης, χρείας δε /ΰαρεχύμενος Ίζολλας, αίρετώτερος 
τον ολίγα μέν ντίονργονντος, 7€ολλον δ ηγοραομένον' κα- 
τά το αυτά χαι σκεύη τα ευτελέστερα και 7ϋολνχρηστότ ερα 
κρείττω τα ν εναντίων, τί Ίίοτ' ονν διώκεται τα σιεάνια και 

5 7€θλντελη 7€ρ6 των εν μέσφ καΐ των ευτελών ; δτι αγνοείται 
τα καλά και τα/ατί^ά^ κα\ άντϊ τών όντων τά δοκοϋντα 
στεουδάζεται παρά τοις άνοήτοις' ωσπερ δη και οι μαι- 
νόμενοι Ίίολλακις λευκά τά μέλανα νομίζουσιν' άνοια δε 
μανίας συγγενέστατον. ετοει τών γε νομοθετών τους άρίσ- 

10 τονς^ και εν πρώτοις ^υκονργον ενροιμεν αν ΐΰολυτέλειαν 
μεν εξελαννοντα της Σπάρτης, αντεισάγοντα δ^ ευτέλειαν 
και το ενδεές της διαίτης του ^εεριττοϋ προτιμώντα 7ερός 
άνδρείαν, καΐ την μεν τρνφην ως λνμην εκτρετεόμενον, το 
δ ε^ελό/εονον ως σωτήριον ζήλουν αξιοϋντα, τεκμήρια 

1δ όέ τούτων αί τών εφη§ων εκεί καρτερήσεις έ^ιζομένων 
φέρειν λιμόν τε και δίχρος, και μετά τούτων ^Ιγος, ετι 
δε 7εληγάς και 7εόνους άλλους , . . σεμνοις ε&εσιν οι 7εαλαιοϊ 
Λακεδαιμόνιοι τραφέντες άριστοι τών '^ Ελλήνων ήσαν τε 
καΐ ενομίζοντο, και την 7εενίαν την εαυτών ζηλωτοτέραν 

20 του βασιλέως 7ελουτον κατέστησαν, εγώ δ^ ονν και αντός 
δεξαίμην αν νοσήσαι μάλλον η τρνφήσαι. το μεν γαρ νο- 

1 παρεχόμενον οοιηρ6η(1ΐθ8β Ε || 2 νπονργονντως Α | πολλά Τγ. || 
4 ηοτε ην διώκετε Α || 7 περί ρΓΟ παρά οοτηρβηά. 1/ | 8 μέλανα άυρίίοί 
αοοβηΐη δθά άο\&1ο ρήοΓθ 8^ || 11 τοις οπάρτοις Α | άντειοάγοντο 
Ι^ II 12 δίαίττης 1< | προτιμώντα ΣΤγ.: προτιμών 8Μ Α || 13 άνδρίαν 
Α ί 14: ί^' έ^ελόπονον Τγ.: δε ^ελέπονον 8Μ ΑΕ | ζήλουν {δηλ- Ι,) 
άξίονντα 8Μ1(: άξωϋντα ζηλονν Α || 15 καρτερηματα (δθά ίη ρηοή- 
1)118 αΐ) οοιηρθίιά. 1. | εβ-ιζομένων Ια€θΙ)8 Αάάίί. αηιηαάν. ίη ΑΐΙι. 
ρ. 356 6ΐ ΡββΓίΙίΕΐηρ: έ^ιζόμεναι 8 Μ Ι, έθΊζόμενα Α || 17 πόνους 
άλλους (ρθ8ί; άλλους ρίοηβ (ϋδίίηχίΐ 8) οεμνοίς εθ^εοιν 8ΜΑ: πό- 
νους' αλλ* ώς οεμνοΐς (οπι. εθ^εσιν) 1^; πόνους' άλλ' ώς σεμνοΐς 
εθ-εοιν 80Γ. ΟαΪ8ίθΓά βΐ Μβίηβΐίβ. β^ο ιηαΐυΐ Ιαοαηαιη ίικϋοαΓΘ οαηι 
ΟβδΠθΓΟ ^ ί. 434 ν, βΐ πόνους άλλους- (εν ούτω) αεμνοίς ε^'εσιν ι^τοτβ. 
Ι3.οο1)8 1. ο., πόνους άλλους' (ούτω καλοΐς καϊ) οεμνοΐς ε&εοιν ΡββίΊ- 
ΙίΕΐηρ ρ. 347, ίηάθ πόνους άλλους- (εν ούτω καλοΐς καϊ) οεμνοΐς 
ε^εοιν Τΐι. ΟοιηρθΓζ ΡΓϊβη. βϋζ, ϋβν. νοί. ΟΕΙΥ (= Ββϋν, ζην Ιΰτίί. 
η. βτΜ. ^ν. 8€ΗΗβ8ί. IX) ρ. 7 | παλαιοί Ι2ΐοο1)8 : πολλοί Ιί\)ή || 21 νοη• 
οαι Α* ΟΟΓΓ. Α^ 

45* 696 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΛΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ΓΕΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

σείν μόνον βλάπτει το σώμα, το όε τρνφάν αμφω δια- 
(ρ^είρει, χρυχην τε καΐ σώμα, σώματι μεν άο&ένειαν και 
αδνναμίαν, ΐρνχή δε ακολασίαν %αι άνανδρίαν έμτΰοιονν, καί 
μην '/.αΙ άδιτ,ίαν τίκτει τρνφή, οτι καΐ τιλεονεζίαν. ούτε γαρ < 
τρνφώντά τίνα δυνατόν μη πολυτελτ] είναι, οντε πολυτελή δ 
οντά ολίγα βουλεσ^αι άναλίσκειν^ βουλόμενον δε πολλά μτ 
χαΐ πορίζειν 7νολλά έπιχειρείν, ονδ ' αυ πορίζειν επιχειρουν- 
τα πολλά μη τνλεονετίτείν καΐ αδίτ,είν' ου γάρ αν πορίσειέ 
τις εζ δικαίων πολλά, ετι καί άλλον τρόπον άδικος αν 
εϊη πάντως ο τρυφών, και γάρ υπέρ πόλεως της αυτόν 10 ^ 
πονείν τους προσήκοντας πόνους όκνήσειεν αν η ουκ αν 
ετι τρυφωη, καν υπέρ φίλων η συγγενών κακοπα^ήσαι δέον, 
ουκ αν υπομείνειεν ' ον γάρ έάσει αυτόν η τρυφη, και 
μην και διά ϋ^εους εστίν οτε πονητέον τ φ διακαίψ είναι 
βουλόμενφ προς ^εονς^ ότι θυσίας η τελετάς η τίνα 15 
αλλην νπηρεσίαν τελέσει τοις -θ^εοίς, 6 δε τρυφών ένδεη- 
σει κάνταυ^α, διόπερ άδικος αν εϊη πάντως και περί 
πόλιν και περί φίλους και περί ^εους, α χρη πράττειν 
αυτόν ου πράττων, ώς ονν και αδικίας αΐτίαν ουσαν 
την τρυφην φευκτέον τρόπω παντί. 20 

21 Ίεροκλέους [εκ τον Οικονομικού] (ρ. 62^ 21 άβ Αγιι.). 
Προ πάντων γε περί των έργων, υφ^ ών οίκος συνέχεται, 
ταντ' ουν διαιρετέον μεν κατά το πλείστον, (ώστε) τψ 4 

1 βλάπτειν 8 1 όιαφϋ-είροί Μ || 4 καΐ (ίΐηΐΘ άόικίαν) θπι. Ι< | 
τρνφη 8Θ(1 ?) οογγ. θχ 7]ν 1ι τροφή Μ | οτί δΜΕ: οτε Α || 5 οτε ρΓΟ 
οντε Μ || 6 βουλόμενον όε πολλά μη καΐ 8ΜΑ βονλόμενος όε μ^ί 
καΐ πολλά Ε; (^οντ^ άναλίσκειν) βουλόμενον [ό^] πολλά μη καΐ οί. 
Ναυοίε || 8 πορίοειέν τις Μ || 9 «ν δπρ. Ιίη. 8* [! 10 αυτόν 1ίΙ)π \\ 12 όέον 
^ΜΑ όε (ίιΐΘΓίΙ; οοιηρΘηάίαιη νοοαΙ)ΐι1ί όέον) Ε; όέη Τγ. ρ. 468 || 14 καΐ ^ 
οτα. Α Ι Θ^εονς {Θ^εονσ Μ) εοτιν Ι. Μ | οτε βχ οτϊ οοιτ. Ι» || 15 προς ^εονς 
δβοΐαάί νοίτιίΐ: Μβίηβΐίβ, ίιηιηΘΓίίο, υΐ άοοβΐ; ΤΙι. (τοιηρβΓζ 1. ο. ρ. 7 8. || 
16 ενόίοίσεί Α !| 17 κάνταν&α] ρηπίδ,δ [ϊϋ. οογγ. βχ περί 8^ ί| 18 καΐ 
την πόλιν κάί τους φίλους καΐ τονς Θ^εονς Ιι || 21 βοΐ. ουηι Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 
8ΜΑΙ(. ϊεροκλέονς ηβο ρ1ιΐΓ& 8Μ ΑΙ*. ^Ιεροκλέονς εκ τον οικονομικού 
Τγ. ρ. 468. βΐιβρθοΐηβ ί^ίΐιΐΓ ίίίηΐιΐδ. ίάβιη ββιηρΘΓ 8Θ δβηβίδδθ ιηίΐιί δΟΓί- 
\}α ΡΓαβο1ιΐ;βΓ. 1θ^βΙ)2ΐη1;αΓ Ιιβ,βο εν τοις περί οϊκων (ρ. 502, 9) νβΐ τω ^ 
περί τον γόμου λόγω (ρ. 502, 2) |1 22 βχρβοίβδ Προ πόντων γε(ρητέον) 
περί των έργων δίιη. |1 23 ώστε δπρρί. ΡΓΕθοΙιίβΓ ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 697 

μεν ανδρϊ τα κατ' αγρον τίαΐ τα περί τάς αγοράς καϊ την 
άστνπολίαν ανα/,εΐσ^αι ^ τγι δε γννανύ τα /νερί την ταλα- 
σίαν καΐ σιτο^εονίαν 7μΙ όλως τά χατοίκίόία των έργων, 
ουδέ μην αγενοτονς αξιωτέον είναι τους ετέρους των ετέ- 
5 ρων. γένοιτο γαρ αν ττοτε και γνναιχϊ κατ^ αγρον γενο- 
μένη γ,α&ψ,ον το τοις έργαζομένοις επιατηναι τ,αΐ την 
τον οΐ'^οδεοιτότον τάξιν εγ.τεληρώααι, καΐ ανδρΙ ττερι των 
κατά την οΐκίαν επιστροφην ηοιήοααδ^αι κα\ τά μεν δια- 
πν^-έο&αι^ τά δε και έ/ΰΐδειν των γινομένων, οντω γάρ 

10 αν έπισννδέοιτο μάλλον τά της κοινωνίας, ει σνμμετέχοιεν 
άλλήλοις των αναγκαίων φροντίδων, όευρο μέντοι του 
λόγου γενόμενος ουκ αν όκνησαί μοι δοκώ και της αυτουρ- 
γίας ^τεοιήσασ^αί τίνα μνήμην, ετζεί εικός τοις ίπερ των 
εργωί' είρημένοις και τούτο προστε&ηναι. ώς μεν τοίνυν 

15 τανδρι καχ^ήκει των γεωργικών ίχπτεσ^αι ηόνων , τί δει 
και λέγειν; ου πολύς γάρ 6 κατά τούτο δυαινειΟ-ής, αλλά 
καίττερ τοααύτης τρυφής και άτνονίας τον νυν κ,ατεχούσης 
βίον, όμως θ7ΐάνιός έστιν (ο} μη και δι^ εαυτού 7νρο0^υ- 

1 περί τάς αγοράς {-ράς ρήπιο Α) 8ΜΑ ηερί ταα αγρον Ι* 
περί της αγοράς Τγ. | καΐ (ίηο. ί. ΙΟΒ'" ίη !<) την 8 Μ Ε ίάί^πΘ Γθρο- 
3πί: καΐ τά περί την Α \\ 2 τά θϋίΐιη Α, θίΓανίί: ΟαίδίοΓά || 3 σηο- 
ποίίαν (ηΐ ίηίΓίΐ ρ. 699, 5 οιτοποάας) δοήΜ νιιΐΐ: ΟοΙ)εΊ: ιηηθηιοδ. IX 
ρ. 139, ίάθΐη ιηβΐίιΐδ ϊοτοπονίαν ιηηβιηοδ.- Π ρ. 436 οοΐΐ. Οΐβιη. Αίθχ. 
ραβά. III 26 ρ. 252, 10 δίαίιΐ. ταλαοίαι καΐ ίοτοπονίαι. οί. ίηίγα 
ρ. 699, 5 II 4 ονόε Μβίηβΐίο: οντε 8ΜΑΕ || 6 επίοτάναι Α |1 
8 έπΙ οτανρόν {σταυρόν οοιηροηά.) πθίΐ]οαοΟ'αί Ε || 10 αν οιη. Τγ. | 
ονμμετέχειεν Ι» || 11 όενρο ριορ. Οβδίι.^ ί. 435^ πιγ^.: δεύτερος 

ο ω 

8ΜΑ όεντερ Ι» | μεν τ Ιι || 12 όκνησαί μοι ΜΑ θχ όκνησαψι οογγ. 

μι 
8^ όκνησαί ίη θχίΐιι νβΓβΠδ Ε || 13 μνήμην Μβίηβΐίθ: γνώμην 1ίΙ)ή | 
έπεί εΙκός Μβίηβΐ^θ: άπεικός Ιί\)ή\\ 15 8ς[. τί όεΐ καΐ λέγειν; δΟΓίρδί: 
τί καΐ λέγειν δει (δεΐ χρή Τγ.) 8 λέγειν, τί {τι Α) δεΙ {δει δίηβ εοο. 
Μ) καΐ Μ Α Ε. οί. Μπδοη. γθΙ. ρ. 67, 1 Η. τί δεΐ καΐ λέγειν; ΗιθγοοΙ. 
ρ. 17, 19 8. Αγιι. τί μην έδει ταντα λέγειν κτε- || 16 οι; πολνς κτε.] 
ί. ηοη ιηιιΐΐί δπηί; ς[ηίΙ)υδ ίά άϋίιοίΐβ ρθΓδτιαάβίιΐΓ. οί. ΡοΙγΙ). XV 26, 10 
πολνς ην ο καταπλέων, ίηίβΙίοίίβΓ Ιιαβο ΐΓαοίανίί Μβίηβΐίθ || 17 και 
περ 81. και περί ΜΑ | άπονίας 8ΜΑ άπονοίας Ι/Τγ. || 18 έστιν ο 
Μθίηθΐ5.θ: έστι (-τιν Μ) ΗΜ | μη καΐ — (ρ. 698, 1) των νπερ οηι. Α 698 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ 0. 1,ΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

μονμενος έργων κοίνωνήσαί των Ιπερ σπόρου καΙ φυτείας 
και των ηλλων των ν.ατα γεωργίαν. όνστεει^έστερος δ^ 
ϊοως ο τνρός πάτερα των έργων ^ ο σα γυναιξίν Ιτιονενέ- 
μκίται, -ηαραγ.αλών τον άνδρα λόγος, %αι ττάσγονσί γε * 
/?ικ άτιεΓ/,υς οί ν.α^αρειότεροί^ μη κ«>9' εαυτούς είναι το- 5 
πάζοντες αχρασ^αί ταλασίας. ετίεΐ γαρ ώς επΙ το πλΐ- 
χ^ος εντελείς αν^ρωπίσχοι χαΐ το τ(Γν τ,ατεαγότων καΐ 
γυννίδων φνλον εις την ερίων εργασίαν ΥΜταφέρεται ζηλο) 
^ηλίτητος, ου δοχεί κατά τον άλη^ινωτερον άνδρα τυγ- 
γάνειν το εΙς ταϋτα συγ%α3^ιέναι' ωστ^ εγο}γε τόχ αν 10 ** 
ονδ' αν αυτός συμβουλεΰσαιμι τοις μη τελέαν τζαρεσγτι- 
μένοις π,ίστιν νπερ τΐ]α εαυτών άρρενότητος λαΐ σωφρο- 
σύνης αητεσ&αι τοίουδέ τίνος» εΐ μέντοι δίά τοιονδε 
βίου 7Γ.ε7νοίήγ.θί τις \αν^ εαυτόν τιάσης υττονοίας ό.τότηου 
ν.α^αρευοντα. τί 'λωλΰσεί ν,α) κατά ταίτα τϊ] γυναικϊ χοι- 15 
νωνησαι τον άνδρα; των μεν γαρ αλλθ)ν ν.ατοίΥ.ίδίίον έρ- 
γων μη 7Μί τό πλέον άνδράσι προσήχειν ηγητέον ηπερ 
γυναίζίν; εστί γαρ /.αματωδέστερα ν.αΐ ρώμης δεόμενα 
σωματι/.ης, οίον άλέσαι /μι σταΐς μάξαι δίασχίσαι τε 
Εν λα καΙ ίδωρ ανίμησαΰ υμΙ σκεύη μετα&εΐναι και δια- 20 . 1 κοίνων Ι, | πόρου Ύτ. || 2 όνστΐειΟ-έοτερος Μ Α Ιι -τβρα 8 ] 

8 79β ίβΓθ Ιι ! άπονέμηταί (δίηβ &οο. 8) δΜ Α απονέμεται 1,: οογγ. Μθί- 
ηβΐίθ \\ 5 ονκ α πίικόο (νίάθΐπΓ π θχ τ ίέΐοίππι) Ι* ον κατεικός 8 Μ 
οι; κατ' εΙκός ΑΤγ. | καθ-αρειότεροί Μβίηοίζθ: κα^αρκΰτεροι 8ΜΑ 
καθ-αρώτεροι ίι ϋ 7 κατεαγόντων Α \\ 8 ννννίόσ}ν δίηθ &0€. 8 γννί- 
όων Ι^ (8ΐηθ ίΐοο. Ε) Τγ. γνννίόο'ν ΜΑ | φνλον εΙς Γβροδπί θχ Ι. α1)ΐ φίλο ν 
ίΐς Ιβ^ίίιΐΓ: φνλον όσ (βίο) 8 φνλωνοα Μ φνλον ο^ Α φνλον , ώς Τγ. ες 
ρΓΟ ος οοηίθΟθΓ&Ι: Μθίηβΐίθ. Ββά εΙς ίΓαηδίοΓίΐΐ ίη ώς ηί ίίΐΙΙοΓ, ώς ίη ος \\ 

ονγ 

9 τνγχάνει Ε Ι 10 κα^ίΐναι Ιι | εγωγε \\\>τ\ ηίδί ς[υθ(1 εγώ Α || 
11 τελέαν 8 Μ τελείαν ΑΙ. ρ 13 τοιον τίνος Ι. || 14 αν 8θθ1. Μβί- 
ηθ1ζ:Θ ί! 15 καΟ^αρενοντα Μβίηβΐίθ: καθ-άπερ όντα 1ίΙ)η. καίίαρόν 
ρΓΕβίνθΓαί Οβδη.^ Γ. 435^ ιώγ^. | κωλνει Τγ. | κοινωνη Ι» οί. 1 αάη. || 
16 μεν άθΙθΓΪ νπΐΐ Μβίηβΐίθ ! αλλ(ΐ)ν και κατοικίδιων \^ || 17 ροδί άνόράσι 
ηπΒ. Μα. Γ&83, Μ, 80Γίρ8θΓίΐ1: άνόράσιν ίοίςπο γθοϊθ : 8βς[αί1:υΓ γυναιξίν \ 
ηγητέον {^) ηπερ ριορ. άβ Αηιίιη | 19 σωματικοΐς ίι \ καΐ αταΐμάξαι 
8Μ Α ;ί«2 αν Τάξαι (Τ ΓηΙ)Γ.) Ι^ και σταΐ μάξαι Τγ. : 1:3,οίίθ οογγ. Οβδπ.^ ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 699 

ηνάξαι στρώματα υμϊ πάν το τοίτοις τιαραπλι^Οίον, γ,αΐ 
τα μεν νπερ ανδρών αποχρφη αν* Επιμετρησαί δέ τι και 
την γυναίχα πρέπον^ ωοτε μη της ταλασίας κοινωνείν 
μόνον ταΐς ^εραπαίναις^ άλλα και τών άλλων έργων τών 

5 ετΐανδροτέρων, χαΐ γαρ οιτοτιονίας αίρασ^αι κατά την 
ελεν^έραν είναι μοι δοχεί και νδωρ ανιμηοαι {καί) τιυρ 
ανακανϋαι και κλίνην καταοτροΐσαι και ιτάν το τούτοις 
εοικος, πολν (?' αν άνδρΐ φαίνοιτο καλλίων τφ γε εαυτής, 
και μάλιστα νεάνις ονσα και μηδέπω τετρνμένη κνοφο- 

10 ρίαις, ει και τρνγης αμπέλων αντουργονσα σνμμετάσχοι 
και συλλογής ελαίων^ ει δε παρείκοι, και σπόρου και άρό- 
σεως και παραδόσεως εργαλείων τοΙς σκάπτουσιν η φυ- 
τεύουσιν. τούτον γαρ τον τρόπον ένεκα τών έργων οίκος 
προστ ατού μένος υπ ανδρός κα\ γυναικός αριστ αν μοι 

15 δοκεΐ κατά γε ταύτα διεξάγεσ^αι, 

22 Ξενοφώντος ^Απομνημονευμάτων γ (8,8 — 10). 
Και οικίας δε λέγων τάς αύτάς καλάς τε είναι και χρη- 

2 αν 8ΜΑ οοπιρβη(Ιίιΐϊη ίη 1/ ςιιοά μάλιστα ίηΙθΓρΓΘίΕίΠΓ Υί- 

ΐθΐΐί 8υΙ)άιιΙ)ίί:&η8 | επιμετρ Ιι | όέ τι (πί ί&οίίβ δοήρδθΓΠΐ: Οθδΐι.^) Ι^: (ί 

αιο 
ετί 8 ό^ έτι Μ όε ετι Α !| 4 ϋ^εραπέν Ι» || 5 έπανόροτέρων Τγ. : 
έπανδροτέραν 8 Μ έπ άνδροτερων (οοιηρΘηά.) 1/ έπ^ άνδροτέραν 
(οοιηρ.) Α Ι οιτοπονίας 8ΜΑ -ίαν Ι^; ίστοπονίας οί. ΟοΙΟθΐ αϊ 
δπρΓΗ, ρ. 697, 3 II 6 ελενθ^ερίαν Α | και ^άάϊάϋ ΟίΐίδίοΓά Ι) 7 καΐ 
(αη1:θ κλίνην) οιη. 8 | καατρώοαι Μ || 8 εΙκος (οοιηροικί.) !< | πολν 
{πολύ Ε) 8ΜΑΙ. πολλί Τγ. ίηάθ ηολλώ Οβδη.^ ρ. 491 | αν ΜΑΤγ., 
8υρ. Ιίη. 8^, οιη. Ι* || 9 μάλα 1> \ μηδέπω Μβίηβΐίθ Οοιη. IV ρ. 714 
&άη.: μηδ' {γύ μηδ^) όπως 8ΜΑΙ( | τετρνμένη 8 τετρνμμένη Μ Τγ. 
τετριμμένη Α τετρημένη Ιι | κυοφορίας ίί 8 κνοφοριάοει ΜΕ κνο- 

ει 
φορίαο Α: ΐαοίίβ οογγ. Οθβιι.^ οί. ΗίβτοΜ. ρ. 7, 8 άβ Αγπ. || 10 τρΐ- 

γαν Ι^ Ι αντονργ- 8θά ν ρπιιβ θί (> θναηίάυιη 1( || 11 έλαών Τγ. | 

παρηκοι 8ΜΑΕ: οογγ. ΜΘΐηβΙίβ || 12 παραδόσεως ΟαίδίοΓά: προσ- 

δόσεως 8Μ Α προδόσεως Σι \\ 13 τον οιη. Α || 14 προστατονμενος ΜΑ 

προσταττονμενος 8Ιν | άριστ' αν {άν Μ) μοι Ι^Μ άριστα αν μοι Α 

άριστα μοι 8 || 15 δοκη ΜΙ. || 16 θοΐ. οαιη Ιβιηπι. 1ΐ3,1). 8ΜΑΙ. 'Ι 

17 χρησίμους 8 Α, Χθη. άχρησίμονς ΜΙ.Τγ. 700 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΓΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' ΓΙ^ϋΚ. Ο. Ι,ΧΧΧΥ Ο. Μ.] 

οίμους /εαιδεύειν εμοιγε εδόχει οϊας χρη ΟΓ/ΜδομεΙα&αι. 
ί7€εθ'λ07εει δε ώδε. ^Λρά γ ε τον μέλλοντα οΗίαν οϊαν δεΙ 
ϊχειν το ντο δεΙ μηχανάσ^αι, οτεως ηδίστη τ ε ενδιαιτάσΟ^αι 
λαι χρησιμωτάτη εοται; τούτον δε ομολογονμένον' Ονγ,ονν ^ 
ήδί μεν βέρους ψυχεινην εχειν, ηδν δε χειμώνος αλεεινψ; 5 
έπειδϊ] δε και τοντο σνμφαίεν' Οΰχονν εν ταΐς τΐρος με- 
αημβρίαν βλεπονοαις οΐλίαις^ τον μεν χεψώνος ο ήλιος 
εις τάς παραοτάδας ν7€θλάμ7εεί, τον δε ^έρονς νπερ ημών 
αϊτών και τα ν στεγών 7νορενόμενος Ολίαν 7ΐαρέχεί. ονΑονν, 
ει γε καλώς έχει ταντα οντω γίγνεσθαι, οίκοδομείν δεΙ 1Γ^ 
νψηλότερα μεν τα τνρός μεαημβρίαν , ϊνα ο χειμερινός 
ήλιος μη άττοκλείηται^ χ^αμαλώτερα δε τα τερος αρ/,τον, 
ϊνα μη οι ψνχροϊ 7εαρεμ7νΐ7ττωσιν ανεμοι' ώς δε συνελόντι 
εί7ΐεΙν, οττοι τιάοας ώρας αντός τε αν ηδιοτα γ,αταφευγοι 
7,αι τα οντά αοφαλέατατα τι^οίτο, αντη αν εικότως ηδέα- II 
τη τε χαΐ χαλλίατη οϊκησις εϊη ' γραΓραι δε και 7ΐ;οικιλίαι 
τζλείονας εύίρροοννας α7τοοτεροναιν η τταρέχονσι. ναοις 
γε μην λαΐ βωμοΐς χώραν εφη είναι 7ερεπωδεατότην, 
ήτις άοφαλεατάτη οναα αοτιβεοτάτη εϊη ' ηδν μεν γαρ 
ιδόντας τνροοενζαΟχ^αι, ηδν δε αγνώς έχοντας τζροαιέναι. 'Κ 1 έόόκονν Ε 1! 2 γε οιη. Α | ίε? 8ΜΑΙ^ δη Τγ.: χρη Χβη. || 
5 ηδυ μεν 8υρ. Ιίη. 8^ βαάθΐη πι. ^ερονς θχ ^ερονς μεν οογγ. | ^ρνχειν 

^/V Μϋ6 ονμφαΐεν 8Μ1ι, Χθη. ονμψαΐ Α | μεαημβρίαν ΟΜ. ίη Ιαο. 

ί δΙ 
4 — 5 ΙίΐΐΘΓ^Γυιη (ΓαΙ)ΓίοαίθΓ ίηδΟΓ. α) Ι. |1 8 παραοτάδας 8ΜΑ πστα 
1ί παστάδας Χθη. οί. (ΐχΐΆβ άίδδθηιίΐ: Ε. ΜθίδΙθΓ Όίβ ηιίηι. άββ Ηβτοά. 

ρ. 718 Ι νπολαμ Ι^ ί| 9 τόίν στεγών αντών πορενόμενος Ι* (| 10 γίν~ 

τρΙ τρΙ 

Ιι Τγ. II 11 νψηλο £θΓθ !< θί ίΙ)ίά. ιηοχ χ^αμαλω || 12 τάς Α, οογγ. 

Α^ II 13 Υνα οΐ χρνχροί μη έμπίπτωοιν άνεμοι Χβη, | παρεμπίπτωοιν 
ΜΑΙι -ηίπτονοιν 8 || 14 αυτός τε 8, Χθη. αυτοο τε Μ αντάς τε Α 
αντο τε Ι» | καταφενγοις Οοΐίβΐ: Ν. 1. ρ. 701 |1 15 ασφαλέστατα οοιη- 
ρβηά. Ι( Ι τιί^οίτο 8ΜΑ τί^οιτο Ι* | 16 καΐ (&η1:β ποικ-) οώχ. Τγ. || 
17 άποστερονοιν καΐ παρέχονσι Ε || 18 βωμοΐς ΜΑΙιΤγ.,Χθπ. βω- 
^ονς 8 II 19 ήτις εμφανέστατη ούσα Χβη. | άστιβεστάτη 8ΜΑ, Χβη. 
ευσεβέστατη Ιι || 20 είδόντας Ι< | όε οηι. Α | άγνώς έχοντα Α ΟΑΡνΤ XXVIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 701 

23 Ξενοφώντος εκ τον ΟΙκονομίχον (6,4 — 5). 

Ονχοϋν, εφη 6 ^ωαράτης, επιστήμης μεν τίνος έδότ,εί 
ημίν όνομα είναι ή οίχονομία^ ι] δ^ επιστήμη αντη εφαί- 
νετο Ύ} οϊκονς ανξειν δύνανται αν^ρωποι^ οίκος δ ημιν 

5 εφαίνετο όπερ '/,τησις η σύμπασα^ κτησιν δε τοντο εφαμεν 
είναι δ τι έχάστω εϊη ώφέλιμον εις τον βίον, ωφέλιμα δε 
πάντα ενρίσκετο οπόσοις τις έπίσταιτο χρήσ^αί. πάσας 
μεν ονν τάς έπιστημας οντε μα&είν ημΙν οίον τε εδόκει 
είναι, σννα7ΐ:εδοχιμάζομέν τ ε ταΙς πόλεοι τάς βανανσιχάς 

ϋΟ χαλονμένας τέχνας, οτι και τα σώματα λνμαίνεσ^αι δο- 
τ,ονσι και τάς χρνγά^ Ύ.αταγνίναι, 1 βοΐ. οαιη Ιθΐηηι. ΙιεΙ). 8Μ ΑΙ(, Εαοίοήδ ηοιη. ηοη ϋβιαίο Κ τον 
αντον ριο Αεν.Ύγ. || 2 Ουκ ονν ΙίΜ ηίβί (^αο^'^Η κουν (8β(1'/ί ΓαΙ)Γθ) Ια \ 
ώ οωκράτηο Μ | εόοξενΧβη. || Β ^ οικονομία δΜΑ. Χθπ.: καΐ οίκονο- 
μίαν Ιι II 4 ^' ΜΙ. | ^ οϊκονς — (5) εφαίνετο οιη. Α | δύνανται ανξειν 
Χθη. [ οϊ άνϋ^ρωποί ηοη ηυΐΐί Χβηορίιοηίίδ, υηάβ ανθ-ρωποι ίη Χβη. 
ΒίηάοΓί II 6 8. δε οντά ηνρίσκετο πάντα οπόσοις Χθη. || 7 ενρίσκεται Ιι | 
έπίσταιτο 8 Μ Α, Χβη. επίσταται το Ι* II 8 οντε μαθ-είν ημΐν (ημΐν οιη. 
ΜΙ) οίον τε εδόκει είναι ΒΜΙ* οντε μαϋ-εΐν έδοκει οίον τε είναι Α 
οντε μαθ^εΐν οίον τε ημϊν έδόκει Χβη. \\ 9 ονναπεδοκιμάζομεν [ονν- 
αποδοκ- Ι) τε 8 Μ ΑΙ σνναποδοκιμάζειν τε Χβη. | βαναντικάο Μ [ 
πολεοιν Μ || 10 καλονμένας οηι. Α | καταλνμαίνεοχ^αι Χβη. | δοκον- 
οιν Μ II 11 ψνχας οηι. ίη Ιαο. 8 ίβιβ ΗίίβΓΕΠίπι Ι^ | καταγνΰναι (δίηβ 
αοο. 8) 8 ΑΕ κατ αγνών αι Μ καταγννονσι Χβη. — ββί^ιιυηίιΐΓ βχοβιρί:» 
πι. ΐ'βο. δοήρίΕ ίη 8 ί. 148^ 149 ΟΑΡνΤ XXIX. ΡΑΕ8 ΡΕΙΜΑ. 

ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ. ΟΤΙ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤ' ΑΡΕΤΗΝ ΖΩΝΤΕΣ, ΚΑΝ 
ΜΗ ΑΑΜΠΡΩΝ ΩΣί ΓΕΓΟΝΟΤΕΣ ΠΑΤΕΡΩΝ [ΑΓΑΘΟΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ]. 

1 Εύριπίόον ^ίκτνί {ΐτ. 336 Ν. 2). 

Είς ό^ ενγένειαν όλίγ* έχω φράααι γ,αλα, 
6 μεν γαρ εσΟ^λος ευγενής έμοιγ άνήρ, 
6 ό' ου δίτ,αως, καν άμείνονος πατρός 
Ζηνός πεφν'λτ]^ δυαγενης είναι δοκεΐ. 

2 Ένρΐ7ΐίδον Άλεξάνδρω (ίι. 52 Ν. 2). 
ΧΟΡ. Περισσό μυ^ος 6 λόγος, ευγένειαν εΐ 

βρότειον ενλογήσομεν, το γαρ πάλαι 
καΐ πρώτον ότ^ εγενόμε&^ όμοίαν 
γ&ών α7ΐασίν εξεπαίδευσεν όψιν, 
δια (5' εχρινεν α τεκονσα γα βροτούς. 10 2 Περί βίγενείας {Περί ενγ. οπι. Α), οτι — τρόπον οίίΘΓπη^ΒΜΑ 
Μαο., 86(1 οτι — τρόπον οιη. Μαο. ΏερΙ ευγενείας καΐ τα εξής τον κε- 
φαλαίου τούτον Ρ1ΐϋίίιΐ8 ηπίΐίίυοΓ 1ιιιίιΐ8 οίΐρίίΐδ ρδΐϋοιιΐίΐδ υηο Ιοηιηιαίθ 
οοιηρΓοηάβπδ. ηαηΐθΓΠΐη π' {ίηοΥΆί οε) ίΐάρίη^ίί 3 πα' ΜΜαο. π' Αηό' 
Τγ. ϋ 3 ο^Οί. Μοίηβΐίθ: είσΐ ΙίΜ 1 αγαθοί τον τρόπον 8Μ Α καΐ αγα- 
θόν τον τρόπον Τγ. καΐ αγαθών τον τρόπον δοτ. Οοδη.^ ί. 486 ^': 
δβοΐυδί νθΓίοίΐ ίίΐηκιυίίπι ίηίβΓρΓβΙίΐΐΉοηίαιη Ι 4 οοΐ. οπηι ΙθηΊΐη. Ιι&Ι). 
8ΜΑ ϋ 8 Ζηνός θαθρβοίυιη ηιυΐίίδ. γένος ριορ. Μθίηβΐ^ο. καν αμεί- 
νονός τίνος Πατρός πεφΰκ^] θ^ο οΗιη Ρ 9 οοΐ. ουηι Ιοιηιη. Ιι&Ι). 8ΜΑ, 
του αντον ρΓΟ Ενρ. Α ίάςυβ ΓθοβρβΓπηΐ ααίβίοΓίΙ βΐ Μβΐηβΐίβ || 10 οΐιοπ 
δί^ηιιπι ρι\αβί. 8 ]1 11 άίροάίαπι το γαρ πάλαι, α ψιο ηονυιη ηί νΐάβίαι 
οοΐοη ΐηοίρίί ίη ΙΛπδ, ίυηχί οπηι ρήθΓθ||12 {ομοίαν — όψιν) θί 14 {δια 
β' ^ βροτονς) ίηνβΓδο ΟΓάίιΐΘ ΘχΜΙ)οηί; 8ΜΑ: ίΓΕίβοίΙ: Μθίηβΐίβ. ίη 
ΜΙ)Π8 εγενόμε^α \\ 13 γβών 8 χέων Μ γεών ^x^ νίάοίΠΓ Α | έξεπαί- 
όευοεν ΐηβρί^ίδδίηιιιιη νΐάθΙ^ιΐΓ ΗθΓ\νβΓάΘηο ηιιΐδ. Κίιοη. Ι^ΥΠΙ ρ. 143 1] 
14 όιαδεκρινεν δίηβ αοο. 8 όυά ό' εκρινεν Τγ. όιαδεκρΐνεν Μ δια δε 
κρίνεν Α \ γα οτλ. Α ΟΑΡνΤ XXIX ΡΑΕ8 ΡΕΙΜΑ 703 

* ϊδίον ουόβν εσχομεν' μία δε γόνα 

το τ^ ευγενές /.αϊ το δνσγενές, 

νόμω δε γανρον αυτό χραίνει χρόνος. 

το φρόνιμον ευγένεια καΐ το συνετόν. 
5 ο {δε) &εός δίδωαιν, ουχ ο πλούτος . . . 

3 Άοτυδάμαντος (ίΓ. 8 ρ. 780 Ν. 2). 
Γένους δ' έπαινος εστίν ασφαλέστατος 

λατ ανδρ ' επαινείν, όστις αν δίκαιος ΐ] 
τρόπους τ άριστος, τούτον ευγενή τ,αλεΐν. 
10 -|- εν εκατόν εστίν είρείν ανδρ' εν α. 
κει τούτον οί ζητονντες είσΐ μύριοι. 

4 Ευριπίδου Ήλεκτρα (383—390). 

Ου μη φρονήσε^\ οϊ κενών δοξασμάτων 
πλήρεις πλανασ^^ε, ττ] δ' ομιλία βροτους 
15 κρινείτε και τοις η^εσιν τους ευγενείς; 
οι γαρ τοιοίδε τάς πόλεις οικούσιν ευ 
και δωμα^' • αι δε σάρκες αί κεναϊ βροτών 
αγάλματ' αγοράς είσιν, ουδέ γαρ δόρυ 
μάλλον βραχίων σδ^εναρός άσ&ενοϋς μένει' 

1 (ονό') ϊόίον ονόεν ^ί1&ιηοτ\ά1:ζ άο ίΓα^. ^γ. ΐτα^τη. ρ. 30 | 
εσχομεν 8 εχομεν ΜΑΤγ. \\ 2 το τ' ενγενες (πέφνκε) και ΤΥΠαιηο- 
ν^ϋζ ρΓθΐ3αΜ1ίίβΓ Ι 3 γανρον 8 γανρων Μ γανρών Α^ || 4 ρθ8ΐ; σνν- 
ετόν (ϋδίίηχίί: βί ίη ρΓΟχίπιο νβΓ8η δε αάάίάίί 8€ηίβη1;ί3,ηι ηοη αά 
ίίηθίη ρθΓάηοΐ&πι β88θ τίΐίπδ \νϋ&πιοτνίίζ, ςυί ίη θί8 ς[ΐιαθ 8β(ϊυΘΐ)Εη1:αΓ 
Θίίαιη θοΐο^αιη 7 Ιοουιη Ιι&1)πί88Θ βχίδίίηιαί: || 6 βοΐ. ουιη Ιβηιηι. Η&Ι). 
8ΜΑ II 7 γένους] ενός οί. Ν&ηοΐί |ί 10 ένεκα των εστίν ενρείν άνδρ" 
ενα 8ΜΑ εν"" άνόρα τοντων έστΙν ενρεΐν δυσχερές Α ηι. Γβο. ίη 
ΊΆ^ΐζ. {άλλ' ουκ) εν εκατόν έστιν ενρεΐν άνδρ' ενα (χΓΟίίυδ ϋίοί. 
ροβί. ρ. 547 εν {δ') εκατόν έστιν (έργον) ευρεΐν ανδρ' ενα ΡοΓδοη 
Αάν. ρ. 305, ροίίπδ (έργον) έστιν οοΐΐοοανίί ΟοΙ)θί; ηιηοπιοδ.^ II 
ρ. 437 εν εκατόν ενρεΐν έργον έστιν ανδρ' ενα Κ. ΕΙΙίδ ΙοηνηαΙ ο/" 
ρΜΙοΙ IV ρ. 265 (μόλις δ') έν εκατόν εστίν ευρεΐν άνδρ" ενα β^ο 
οοΐΐ. ΕπΓ. Ιοη. 382 |{ 11 ρ,^Ζ ΡοΓδοη : καΐ 8 Μ Α. καν-ώσι δοπρβίΐ: Ογο- 
ίίπδ 1. 0. £οΓΐ:^8δΘ ΓθοίΘ II 12 θοΙ. ουπι Ιβπιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ; ίοΓί. Ηλέκτρα \\ 
13 φρορησε^' \ίϊ)γ[ Ευη: φρονησηθ-' 8 Α φρονησει&' Μ. ο{> μη αφρο- 
νησεθ^' ΒαάΙΐΒ,ϊΏ, ου σωφρονησε&" Ί)ίϊΐάθγί || 15 κρινείτε 1ίΙ)η Ευΐ'.: 
κρίνετε 8 Μ κρίνητε Α | ^^εσι Μ || 16 τοιοϋτοι Ειιγ. | τας] καΐ 
Γθοίθ ίη ΕπΓ. Οο\)βί II 17 βροτών] φρενών ΕπΓ. || 18 δορί Εππρίάίδ 
ί<Ρ II 19 βραχίων δβά ίων ίη γ38. οογγ. Μ^' 704 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. ΕΧΧΧΥΙ Ο. Μ.] 

εν ττ] φναει δε τούτο /.αν ενιρυχία. 

5* Θεοόέ7.του (ΪΓ. 15ρ. 806 Ν.^). 
Έγώ μεν ον7€οτ^ ενγένειαν ι'νεσα 
τψ τΰροστάταίσι χρωμένψ άναξίοις. 

Β Έτΐίχάρμον. 

6 α (Μθηαηάπ ίη 533 Κ.) 
^πολεΐ με το γένος' μτ λέγ\ ει φιλείς εμέ, 
μητερ, εφ' εκάστο) το γένος ' οίς αν {ττ}) φνοει 
άγαΟ^ον ντζάρχγ] μηδέν οΐλεΐον τίροοόν, 
έζεισε -λαταΓρευγονσιν, εΙς τα μνήματα 
7Μί το γένος, άρί&μονοίν τε τους 7€ά7ΐ7τονς όσοι. 
ονδ' ενα δ' εχοις ΙδεΙν αν ονδ' ειπείν οτω 
ουκ είσΐ τνάτττιοι' τιώς γαρ εγένοντ' (αν) ποτέ; 
ει μη λέγειν δ' εχουσι τούτους διά τίνα 
τόπον μεταβολην η (ρίλων έρημίαν, 
τι των λεγόντων εΐαΐ δναγενέστεροι; 
ος αν εν γεγονώς ι] τί] φύσει προς ταγα^α^ 
-/«ν Αι^ίοχρ η, μψερ, εστίν ενγενης. 10 15 2 θοΐ. οαΐΏ Ιθπιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ. δθηΙβηίΐΕπι ηοη Ε88Θ0111ΟΓ || δ ^γώ 
μεν ονν ονποτ Τγ. || 4 άναξίοις, 1ίΙ)π. -ίως νΕΠίΐΙιΐΓ αϊ) Αρθ8ΐ:ο1ίο 
οβηΐ:. VI 48£ || 5 ροδί επιχάρμον, (\ηοά οίίβΓπηΙ 8Μ Α, δί^ηανί Ιαουηαιη. 
ΐΊΕΐη Μβηαηάή β88Θ νθΓδΠδ ς[πί 8ηΙ)ίοίαηίιΐΓ ΐη 8Μ Α 8ίοΙ)αβα8 ΐβδίαίαι 
ίρδβ ίΙοΓ. 87, 4 Μθίη., αΙ)ί Γβουηαηΐ: άβοβπι ρποιβδ. ροδδΐιηΐ: βχ Οηίάΐα 
αάδαωρίί βδδθ, οί. βοΐ. 10 υΙ)ί ηι&ΐθΐ• ίοΓίίΐδδθ αρρθΙΙαίαΓ θΙ ίρδα |1 8 μήτε ρ 
Τγ., ίΙοΓ. 87 : μητέ Α μητ" ^Ήί\ τ(] Τγ. Ιιοο Ιοοο θί 1ίΙ)Γί ίΙοΓ. 87 : οιη. 
8ΜΑ II 9 νπάρχη Μ, ίΊοΓ. 87: υπάρχει 8 Α || ΙΟέκεΐοε 8ΜΑ, Τγ. 
ιιίΓοΜίΐαθ : εις τοντο 8ΜΑ ίη ίΙοΓ. 87 | τα μνήματα ίΙοΓ. 87, Τγ. 
Θίίαπι Μο•. τα κτή. ματα (ηηα Μ. γςι8&) Β τα (οιη. τά Μ) κτήματα 
ΜΑ ϋ 11 000 1 θίίαιη Μο Τγ., Πογ. 87: οιη. 8ΜΑ || 12 ονδεν εχονσι 
πλείον ονδ' {ονόε Α) έρεί οτω 1ίΙ)Γί ίηίΓΠ, | ειπείν αν ονδ' ίδείν οοΐΐο- 
οαΓί πιανιιΐί: Ναυοίί ΜβΙ. (^τ.-Εομ. VI ρ. 117 || 18 εγένοντ' αν τιοτε 
ίΙοΓ. 87: εγένοντο {εγένοντό Μ) τιοτε 8ΜΑ || 14 μη] η ρθΓΠΐ: ίη 
8 1 ό" εχονοί ίΙοΓ. 87; ονκ εχονσι 8ΜΑ | τοντονς ίΙοΓ. 87: τοντο 
8 Μ τιοτε τοντο (ποτέ άοίθνίί: Α^) Α 1| 16 δνομενέοτεροι Α πι. γθο. || 
17 ος αν εν γεγονώς ?}Τγ.: οοανενγερονωαη^ οοάν ενγερονωοη Μ. 
ως αν εν γερόνώση ερημίαν (άβΐ. Α^) Α || 18 καν 8Μ καΐ Α | // Α | 
μ^^Β μητέρ Μ δβά τίρ θχ ραΓίθ ίη Γ3-δ. οογγ. Μ- μητέρων Α μήτηρ Τγ. ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 705 

- 2κν^ης τις, ολε^ρος' 6 δ' ^^νάχαρσις ον 2κν&ης; 
7 Ενρίπίδου Άλεξάνδρω (ίΓ. 53 Ν.2). 
Οΐίζ εοην εν 'λαχοίσι,ν ευγένεια, 
τταρ' αγα^οΐσί δ^ ανδρών. 
5 8 Ενρίπίδου 'ΐνώ (£γ. 414 Ν. 2). 

Φειδώ με^^ ανδρών ευγενών, φειδώμε^α' 
"- κάβους δ άτζοητυωμεν, ώσττερ άξιοι. 

9 (11 Μβίη.) Έυριτΰίδου Αίγέως (ΪΓ. 9 Ν. 2). 
'ίί που κρείσσον της ευγενίας 

10 το χαλώς πράσσειν. 

10 Μενάνδρου Κνιδία (ίΓ. 290 Κ.). 
Ουδέν γένους γένος γαρ οΐμαι δια€ρέρειν. 

αλλ ει δικαίως εξετάσεις, καΙ γνήσιος 
6 χρηστός εστίν, 6 δε πονηρός τ,αΐ νό3ος. 
15 11 (9 Μβίη.) ΕΐριπΙδουΜελανίππης{ίτ.49ο,40~43^.'^). 
Εγώ μεν (ονν^ ουκ οίδ^ όπως [δη] σκοπειν χρεών 

1 ρο3ΐ: τις άίδΐίηχίΐ: Ροΐδοη ϋ 2 θοΙ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, 
0Π1. Τγ. οΓ. ςτίΕθ ιηοηιιί αά ρ. 703, 4 || 3 ίηάβ αΙ) ονκ εστίν ίηο. Α ϊ. 
169^ θί; ηΐΗπυδ β\) ιιίΓαςυβ ρηοιβ άίνβΓ83. (^ιιεθ δοπρβίΐ; ιβϋςαα υδςυθ 
3(1 ί. 213^ II 4 άγαΒ-οΐσιν άνόρών Α || 5 6θ1. οπηι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 
ροβίΕθ ηοιη. δθΐηβΐ 80γ. αά βοΐ. 8 θί 9 Μβίη. 8, τον αντον ρΐΌ Ενρ* 
Α II 6 κηόωμεθ'* — κηόώμε^α ρΓορ. ΗθΓντθΓάβη | άποπτνωμεν βχ 
'ομεν ΟΟΓΓ. Μ^ άπολλνωμεν οί. Νααοΐί | άξιοι βχ άξων οογγ. Μ^. οί. 
ΗθΓ\νθΓάΘη ίη Εαΐ'. Ιοη. ρ. 158 || 8 θοΐ. ουιη Ιβιηιη. 8 (ροβΐ: θοΙ 10) 
ΜΑ (ροδΙ βοΐ. 8 Μβίη.) |1 9 η πον Μ. ? πολν βί. Είπίδίβγ ίη Επγ. 
Μβά. ρ. 66 Ι ενγενίας ΥαΙοΙίθηΕθΓ ίη Επγ. Ρΐιοβη. ρ. 497: ευγενείας 
8ΜΑ Ι 11 βοΐ. ουηι Ιβηιπι. ΙιεΙ). 8 (ροδΐ βοΐ. 9 Μβίη.) ΜΑ (ροδί θοΙ. 
11 Μβίη.); Ιη Οηίάία ί. Κνιδία ίηΙβΓριβίΕΐηΓ Οβδη.- ρ. 493 μγ^.: κνψ 
δία ΜΑ οηι. 8 || 12 ον^εν \\\)ή \ γένος οπι. Τγ. Ι| 13 γνηαίος αάδΟΓ. 
Οβδη.ι ί. 437^ ηΐΓ^. βχ ΓγοΙ). ρ. 151: γνηαίως 8ΜΑ || 14 ο βχ οόε 
ΟΟΓΓ. 8* II 15 βοΐ. οπηι Ιβηιπι. ΙιεΙ). 8 φοδί ββΐ. 8) ΜΑ (ροδί βοΐ. 10). 

μελανί 8 άβ ςυο νίάβ αά βοΐ. 8. ΓβοηΓπιηί νβΓδΠδ νβΐ ροίίυδ βοπιηι 
Ιιβηιίδίίοΐιία ίηΐΓΕ αηιρίίιΐδ ΜβΙδ-ηίρρΕβ οαρίίναβ ίΓίΐ^πιβηΐυηι ς[αο(1 
οίίβΓίπΓ ίοΐίο (^ηοάΕπι οοάίοίδ ηιβπιΙ)Γαηβί Αβ^γρΐίαοί ηυηο ΒβΓοΙί- 
ηβηδίδ. βάίάίί; ΒίΕδδ πιυδ. ΚΙιβη. XXXV (1880) ρ. 290 δδ. || 16 ονν 
Β,άάίάϊί ΜΕΐ:ΐ1ιί&β δβοΐυδα δη νοοπίίΐ, ςυΗ,β οοηίβοίπΓα οοηίίΓπΐίΐπ νίάβ- 
ίιΐΓ ηΐθηιΙ)Γ. ΒβΓοΙ. πΜ δβΓναία δηηί ν. ΟΙΔΟΤωΐ ΟΚΟΠ6ΙΝ ΧΡ. ΟΰΝ. 
Ιβ^ίίΠΓ ί^ίΐαΓ οτω φιοά οοηίβοβΓαΐ Ναηοΐί. οί. ννν μεν ονν ονκ οίδ' 
όπως Μβη. ΕρίίΓ. 386 ΚοβΓί- | δη βχ δει οογγ. Α 706 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο.ΙΧΧΧνί Ο. Μ.] 

την ενγένειαν' τους γαρ ανδρείους φύσιν 
χαΐ τους δικαίους των χενών δοζααμάτων, 
'λ,αν ώοι δούλων, ευγενέστερους λέγω, 

12 Έοιροκλης Τηρεί (ίι. 532 Ν.2). 

"'Έν (ρνλον άν&ρώινων μί ' έδειξε 7ΐατρος 5 

'/Μΐ ματρος ημάς αμέρα τους τεάντας* ουδείς 
έξοχος άλλος εβλαατεν άλλου, 
βόσκει δε τους μεν μοίρα δυσαμερίας, 
τους δ όλβος ημών, τους δε δουλείας ^ — 
- ^^- ζυγό ν εσχ" άνάγκας. 1ϋ 

13 Βίωνος. 

^Αντίγονος 6 βασιλεύς Βίωνα τον φιλόσοψον διαβλη- 
3'έντα ως δυσγενη ηρετο 

τις; τνό^εν εις ανδρών; τιό^ι τοι τοτόλις ηδε τοχηες; 
%α%εΙνος είτνεν "^ άλλ^ ορ&ώς (οΐμαί σ'), ω βασιλεϋ, όταν 15 
τοξοτών χρείαν έχΐβς, ουκ ερωτώντα το γένος, αλλά τι- 
3•έντα τον σκοτιον τους άριστους τοξευτάς τταραλαμβα- 1 ΥΟΓΑΡΑΝΔΡβΙΟΥΟφΥΟΝ δθΓΥΕνΐΐ ιηθΐηΙ)Γ. ΒθγοΙ. ϋ 2 ΝΚβΝωΝ 
ΔΟΞΑΟΜΑΤΟΰΝ Ββιναία δηηΐ: ίη ηιβιηΙ)Γ. ΒθγοΙ. ϋοηίίπηίΐϋαΓ ί^ιίπΓ 
κενών ςαοά οοηίθΟθΓαί Οβδη.^ ί. 437^ πιγ^. : τέκνων 8ΜΑ || 3 βΟ- 
ΤεΡΟΥΟΑβΓω βχδίαηί; ίη ϊηθπιΙ)Γ. ΒθγοΙ. [Ι 4 βοΐ. οαιη Ιθΐηιιι. Ιι&Ι). 8 , 
(ροδί βοΐ. 11 Μθίη.) ΜΑ (ροδί θοΐ. 9 Μβϊη.). (ΜδΟΓΪρδΐΐ νβΓδΠδ Ν^ιιοΐί 
άβ ίΓ^^. ^Γ. £γ. οΙ)δ. ΟΓ. (ΒθγοΙ. έΐ. 1855) ρ. 22 (^αί ίηίβΐΐβχιΐ ΕηΐίδίΓΟ- 
ρΐιαω βχοΓάίυιη δαπίΘΓΘ α νβΓδα 5 {βόσκει κτε.). αΙίΐΘΓ (Ιίδροδαίί ΟΙθ- 
άίΐδοΐι Οαηί. άβν 8ορ}ι. ίναρ. ρ. 227 ϋ 5 εν φυλών [φνλων δίπΘ αοο. * 
8) 8ΜΑ Εν φνλω Τγ. : οογγ. Βθγ^Ι^ || 6 μητρός 8 [ άμέρα ΙίΜ; 
αρμογα οί. 8ί;Εά1:ιηυΘΐΐΘΓ. αΐία ίΘιηρΐΕΐΙϊΕΐ; ΤαοΙίβΓ ΟΙαπδ. νβν. XVII 
(1903) ρ. 191 II 8 κοσμεί Τγ. 1| 9 δουλείας (εν ανλαΐς άλλοτρίαις) ^ 
ζνγον ρΓορ. Νο,ηοΐί |1 10 εσχ^ Ναποΐί: εσχεν 1ίΐ3π | άνάγκας ΒΓαηοΙί: 
ανάγκης \ϊ\)ή |! 11 ΘοΙ οαιη Ιβηιιιι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. οί. ςυαβ άίδδβηιί ίη 
ΤβΐΘίίδ ΓβΙ.2 ρ. ΕΧΧΧΥΙΙ δ. II 12 βασιλεύς 8Θ(1 ϊ θ θογγ. Μ* 1| 
13 ηρετο ΜΑΤγ. εϊρετο 8* οογγ. πι. γθο. ί| 14 νβΓδπ Ηοπιθποο 
(Οά. Ι 170) Αηίί^οηαιη αίβηΐβιη ίβοΐί θιΙεπι Βίο^βηΘδ ΙίΕβΓίίπδ IV 46 | 
εΙς 8^ Μ ης Α Θχ εις ίβοΐΐ: 8 πι. γθο. | πτόλις 8 ΜΑ: ηόλις Τγ., Ηοηι, || 
15 αλλ* όρ^ώς (οίμαί σ') νβΐ «λλ' {οίμαί σ) όρθ^ώς δοήρδί: «λλ' ^ 
όρθ-ώς 8ΜΑ, Θίίίΐηι Τγ. ψΛοά ρΓορίβΓ (τΕίδίοΓίΙαπι πιοπΘΟ; «λλ* 
όρ^ώς (έχει) Οβδη.^ ί. 437^ ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΚ8 ΡΕΙΜΑ 707 

νειν' όντως ονν καΐ ε7νϊ των (ρίλων εξέταζε ον 7νό^εν είαίν^ 
άλλα τίνες," 

14 Σωστράτον, 

2α στρατός 6 αυλτιτ^^ς όνει,δίζόμενος ντΐό τίνος έπΙ τφ 
5 γονέων άσημων είναι είπε '^χαΐ μην δίά τοντο ώφείλον 
μάλλον ϋ-ανμάζεσΒ'αι, οτι ατν^ εμοϋ το γένος άρχεται^, 

15 ^ΐΓριχράτονς. 

Ιφικράτης ονειδιζόμενος εΙς δυσγένειαν ' εγώ αρξω 
είτνε τον γένονς^ 
10 16 ^Λναγ^άρσιδος. 

^Λνά^αρσις ονειδίζόμενος υπο τίνος οτι 2κν&ης εστίν 
είπε ""τφ γενεί, άλλ^ ον τφ τρόΐζίο , 

17 ΐκ τί]ς Φαλάριδος !Αξίόχω έ7είστολης (ρ. 444 ΗβΓοΙι.). 

2εμνννεσ^'αί μεν ωσ/χερ αλλψ τινι των ζαλών επ εν- 

15 γενεία ονγ, άτχεί'/.ός εστίν, εγώ δε μίαν ενγένείαν αρετην 

οίδα, τα δε άλλα 7τάντα τύχην, καΙ γένοίτ^ αν 6 μεν εκ 1 εξέταζε δίηβ αοο. 8 |1 3 βοΐ. δίηβ Ιθπιπι. ΙιεΙ). 8, αάάίΐο Ιβιη- 
ιηαίβ ΜΑ. ΓβοαΓήί οοΓρ. Ρεγ. 488 Εΐί. (Σώοτρατος). δίιηίΙίίβΓ άίοΐα 
1:ΓίΙ)ΐιιιη1;πΓ ΤΙιβιηίδίοοΙί (Οαίθη. ρΓοίΓ. ο. 7) Ιρίιίοιαίί (βοΐ. 15) Ηβ^βδίαβ 
(^ηοηιοΐ. Υαί;. 307 δίθΓηΙ).). νίοΐθ ςααβ οοΠβ^ίΐ; "ννγίίθηΐ^αοΐι ίη Ρΐηΐ. 
αρορίιίΐι. Γ6^. βΐ άαο. ρ. 187 Β νβΐ 8ί;θηιΙ)αϋ1ι ίη §ηοηιο1, ΥΒ,ί, 1. ο. || 
5 ώφείλον (6φ- Τγ.) μάλλον 8 Μ (?) μάλλον ώφείλον Α, οοΓρ. Ραι. Ι 
7 βϋΐ ουιη Ιθΐηιη. ΙιεΙ). Μ Α, οιη. 8. οί. ΡΙαί. γθ^. βί άαο. αρορ1ι1:1ι. 
ρ. 187 Β άβ ηοΙ)ί1ί1:. ο. 21 (νοί. ¥31 ρ. 272, 13 ΒοπιεγοΙ.) || 8 εγώ άρξω 
είτίε Μ εγώ είτιεν αρξω Α; {άλλ') εγώ άρξω είπε ρΓορ. Μθίη. !| 10 βοΐ. 
8ίηβ Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8, αάίϋίο Ιθίαιη. ΜΑ. ΐ'βοηηίί: οοιρ. Ραι•. 529 Εΐί. 
(Ανάχαροις τον Σκύθ-ονς δίο). οί. ^ηοιηοΐ. Υαΐ:. 15 δίθΓΐιΙ). (= ^V^6η. 
αρορΜΚ. 69 ^νναοΐΐδίη,) Ό αντός (δο. \4νάχαρσίς) λοιόορον μένος υπό 
τίνος οτι Σκν9-ης ειη εφη ^ γένει άλλ' ονχΐ τοΐς (τοις οπι. νίη(1οΙ).) 
τρόποίς' [εν ηϋ-εσι γαρ η αοφίαΐ \\ 11 νπό τίνος Γβοθρί βχ ΜΑ, 
οοΓρ. Ρεγ., οπι. 8 || 13 οοΐ. οηιη Ιβιηιιι. ΙιεΙ). 8 ΜΑ; φαλλάριόος ΜΑ 

ηίΐ ηίδί Φίλάριόος Τγ. επιστολής ηιιηο ηοη βχδίΕί ία 8 δβά ροδί: άξιο 
ίη ιηαΓ^. θχϊγ. ΙίίίβΓΕβ αΐ38θί8δαβ νβδίί^ίιιπι οοιηρίΐΓβΙ: || 14 ώοπερ καΐ 
[καΙ οπι. Ρΐιαί. ΑΜ.) έπ* άλλω ΡΙιεΙ. | καλών καΐ επ" ΡΙιεΙ, ΑΙά. | 
εττ' οπι. Τγ. II 15 ονκ άπεικός] εικός ΡΙιαΙ. | ενγένείαν 8, οπι. Μ Α | 
αρετην ΓβρβΙίί; ίη ίηίίίο ίοΐ. 150^ 8 708 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΪ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΕ. Ο. ΕΧΧΧΥΙ Ο. Μ.] 

φαύλων άγα&ός και βασιλέων καί πάντων ευγενέστερος, *• 
ο δε εξ αγαθών φαύλος αυτός τε αυτοϋ και των ταπει- 
νότατων δυσγενέστερος» ώστε ψυχής ετναινον ανχει, μη 
προγόνων τε^νηκυίαν εις άόοξοτέρονς ευγένειαν, * 

18 Δημοκρίτου (ίτ. 57 Οίθΐβ/^). δ 
Κτηνέων μεν ευγένεια η του στιήνεος ευγένεια, άν^'ρώ- 

πων δε η του ηϋ^εος ευτροπίη. 

1 9 Διογένους, 

Πυν^ανομένου τινός τίνες των ανθρώπων ευγενέστα- 
τοι,'Όί καταφρονουντες είπε "^πλούτου, δόξης^ ηδονής^ ζωής, 10 ^^ 
των δε εναντίων υπεράνω οντες πενίας, αδοξίας, πόνου, 
^ανάτου\ 

20 Σωκράτους. 

Σωκράτης ερωτηθείς τί ευγένεια, "ευκρασία" εφη ^^ ψυ- 
χής και σώματος\ ^^ 

21 Πλουτάρχου εκ τον Κατά ευγενείας. 

1 καΐ βασιλέων και πάντων 8 Μ Α, ΡΙιεΙ. ΑΙά. βΐ: οοά. Ρεπ8. 
1038 : καΐ βασιλέων απάντων ΡΙιαΙ. 1.υ^ά. Β ίάφι^ Γβοβρϋ ΗθγοΙιθγ | -* 
ευγενέστερος ΑΓβθηίιΐδ: ευγενέστατος 8 Μ Α, Ρΐιαί. οοάά. || 2 αυτόν 
δοήρβί: αυτοϋ 8ΜΑ εαντοΰ Ρ1ΐ3,1. ϋ 8 όυσγενέστατος 8 Μ Α, ΡΜ.: 
ΟΟΓΓ. Μθίηβΐίο Ι ώστε 'ψυχης επαινον αϋχεο προς Συρακούσιους, μη 
προγόνων τεθ-νηκνΐαν εις αόοξοτέρους όιαόοχους (εν αόοξοτέροις 
όιαόόχοις ΈΊϊάΙ ΑΙά.) ευγένειαν ΡΙιηΙ. || 5 βοΐ. οιιιη Ιβιηιιι. ΙιαΙ). 8ΜΑ; ^ 
Δημοκράτης Τγ. ρ. 472. ΐΘ^ίίιΐΓ ΌθΐηοοΓΕί;. 23 || β σκηνεος 8 Μ Α σ;ί 
ίη Ιίί., νίάβΙιΐΓ κτη ίηίδΒθ, οογγ. Α^ σώματος ηοηηιιΠΐ ΒβιηοοΓαίίδ 
ΗΜ ι εν&ένεια Ι/. ΒίηάοΓί: ευσ^ένεια 8 Μ Α, ΡβιηοοΓΗ,ί;. || 7 η^ονς 
2ί\\ψχοϊ \\\)χ\ ϋθΐηοοΓαίίδ ϋ 8 βοΐ. οαιη ΐΘΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, οιηί88θ Ιβηιιη. • 
Τγ. Γβοαιτίί; θοΐ. (ίη Μ Α) ίηίΓ& 89, 4 Μβίη. {Διογένους), οί. Βίο^βηθδ 
3,ρ. Αγγ. Ερίοΐ:. άί88. Ι 24, 6 8. || 9 πυν&ανομένου Μα 8 Μ Α, Α ίη- 
ίΓ&: Διογένης πυνϋ-ανομένου Τγ. 8βά Τγ. οιηίδδο Ιθΐηιη^ίθ, Μ ίηίΓΕ |! 
12 θανάτου \\\)ή Ιιίο βΐ: ίηίΓΣΐ ηίδί ςυοοΐ Ιιίο καΐ Ο-ανάτου Α 1| 13 θοΐ. 
δίηθ Ιβιηιη. Ιιαΐ^. 8, &άάί1;ο ιβιηιηαίθ ΜΑ || 14 τί εστίν ευγένεια Α | 
εφη ευκρασία Μ Α || 16 θοΐ. οαιη Ιβπιηι. \ΐ3ί\). 8 Μ Α ; καενγενείασ Μ, 
αΜ Ε§ηο80Ε8 κατ* ευγ, Ιθ^ίίπΓ Ιοοαδ αρ. Ρδ.-ΡΙαί. ρΓΟ ηοΙ)ί1ίί:. 10 
ρ. 230, 18 88. ΒθΓηαΓά. Ι^ΣΐηιρήΕθ οαί:α1θ]^ο η. 203 (ρ. 15 Τγθπ) οί- 
ίβΓίιΐΓ Περί ευγενείας. άΐΒίο^ηπι ίαίδδθ ΙίΙ)Γπηι ηί θί Ιιαβο κατά ευ- 
γενείας ίΓα^πΐθηΐ3, Θί ςηοά Ιβ^ίίπΓ υπέρ ευγενείας θχ βοάβηι 1ίΙ)Γ0 
ρ6ί:ί ροδδθηΐ αΜίΥΒΧητ Ιηιπιίδοΐι οοπιηίΘηΐΕί;. ΚίΙ)1)θθΐ5:. ρ. 79. δρβοί&ί; 
Ιιηο ΓοΓί&δδΘ Θίΐ&ηι δίοΙ). IV 13, 47 Η., υΐ3ί νίάβ αάη. ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΕ8 ΡΚΙΜΑ 709 

Τι γαρ άλλο νομίζομεν είναι ττν ενγένειαν, εΐ μη πα- 
λαιόν 7ΐλοντον η τναλαιάν όόζαν, ονδέτερον έφ^ ήμίν 
ον, αλλά τα μεν τύχης άδηλου τα δ^ άχρασέας χάριν αν- 
θρωπινής; ώστ' €κ δυείν αλλότριων χρέμαται το τνεφνση- 

5 μένον όνομα η ευγένεια, χαΐ ο τελουτος μεν ονχ ομοίους 
αντφ τοις γεννηχ^έντας ποιεί, άλλ^ 6 εξ αρετής γεννηθείς 
εικονίζεται, των επΙ της ψυχής δικαίων εις τους εχγόνονς 
διαχεομένων' καΐ τοντ' εστίν η όντως ευγένεια, ομοίωσις 
δικαιοσύνης, 

10 22 Έν τ αντφ. 

^Λρ ονν ευγενέστερος ην 6 Μίδον πλούτος της Ιάρια- 
τείδον πενίας; καίτοι 6 μεν ούδ' εντάφια καταλιπών, τφ 
δε Φρυγϊ πάντ αν εδΰνατο είναι τά(ρος. άλλ' ουκ εν πλον- 
σίφ το ευγενές, Ίΐυρος έχει τινά τρόπον 7€άσα πονηρία. 

15 αμφότερα χωρϊς τροφής αφανίζεται σβενννμενα, ή δε Σω- 
κράτους αδοξία, μαίας και ερμογλύφου πατρός, ουκ ην 
ευγενεστέρα της Σαρδαναπάλλου δόξης; μη συ γε νομίζεις 
οτι Ξέρξης ευγενέστερος ην Κυνεγείρου ; καίτοι 6 μεν 
υπέρ της ιδίας πατρίδος άπεκόπη την χείρα^ ο δ νπερ 

20 του ζην εφυγεν, άντϊ της μεγάλης βασιλείας μεγάλην περι- 
κείμενος δειλίαν, 
23 Σωκράτους. 

2 η {οτΆ,καϊ) 8Μ: η καΐ Α, Ρδ.-ΡΙαΙ. | πάλαιαν όόξαν 8 Μ, Ρδ.- 
Ρΐιιί;.: όόξαν πάλαιαν Α \\ 3 άκρααίας ΜΑΤγ., Ρδ.-ΡΙυΐ.: ακρισίας 8 
ίοΛ. Γ6€ΐ;θ II 4 ωστξ Μ | όνεΐν 8, Ρδ.-ΡΙιιΐ.: όνοΐν ΜΑ | κρέμμαται Α ϋ 

5 όνομα ΜΑ, Ρδ.-Ρΐηΐ:.: ο/ 8 | 6 Τη, Ρδ.-ΡΙπί. : το 8ΜΑ | ομοίους 
{ον 6χ ω 8^) 8 Μ, Ρδ.-ΡΙυΙ.: όμοιας Α || 7 εικονίζεται 8ΜΑ: εικονίζε 
των Τγ. εικονίζε οοά. Ρδ.-ΡΙηί. || 8 ομοίωαις δικαιοσύνης 8, Ρδ.-ΡΙηΐ. : 
ομοίωσ είσ δικαιοσννην Μ Α || 10 θοΐ. οιιπι Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί θοΐ. 21) 
ΜΑ (ροδΙ 6θ1. 23). Ιθ^ίί;ιΐΓ Ρδ.-ΡΙαί, ριο ηο5. ο. 10 ρ. 232, 6 βδ. ΒθπίΕΓά. |! 
11 μίόων δβοί ων(ί) ηιιηο οναηίάαιη Μ. αη ΜίδαΊ || 13 τάφους Α^ || 14 ν. 
πυρός έχει — σβενννμενα ίη Ρδ.-ΡΙαί. δβοΐ. Οιαιηιηίπδ || 16 μαίας] μψρος 
ίΐΜί νιιΐί ΒθΓΠίΐΓάαΙίίβ || 17 σαρδαναπάλον 1ίΙ>Γί | νομίζεις 8 Α νομίζηο 
ίη -εισ οογγ. Μ^: νομίζης Τγ., 00(1. Ρβ,-ΡΙιιί:. || 18 κννεγείρον Μ κννει- 
γείρον (αιγ οογγ. ιηέΐη. γθο.) 8^ κνναιγείρον Α, οοά. Ρδ.-ΡΙυί. κνναιγν- 
ρον Τγ. II 22 βοΐ. ουιη Ιθΐηπι. \ιβ\). 8 (ροβΐ: οοΐ 22} ΜΑ (ροδί; βοΐ. 21). 
ΓθοαΓΓίΙ; οοΓρ. ΡαΓ. 386 ΕΙί. {Δημοσθένους), οί. Οηοιη. Ιιοιη. 99 Εΐΐ. 
ίηΙβΓ Ρΐηί. ίΓα^ιη. ιηοβΓΐα Γβοβρίΐ; ΒβπιαΓάαΙείδ ν. ΥΠ ρ. 162 
δ1:οΙ)αθαδ IV. 46 710 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. Ι^ΧΧΧΥΙ Ο. Μ.] 

Οντε σίτον άριστον (τον) «κ τον •λ.αλλίατου πεδίον χρί- 
νομεν, άλλα τον ενΒ^ετον προς την τροψήν, οντε άνδρα 
σπονδαΐον η φίλον εννονν τον εξ επιψανονς οντά γένονς, 
άλλα τον υπάρχοντα τ φ τρόπω κρείττονα. 

24 ϊ'κ τον ^Αριοτοτέλονς Περί ευγενείας (ίΐ. 91 Κθ8θ), 
"^Όλως δε περϊ ευγενείας εγώ άπορώ^ τίνας χρή χαλείν 

τονς ευγενείς. Είκότως γ\ εφην^ τοντο αν διαπορών ' καΐ 
γαρ παρά των πολλών και μάλλον παρά των σοφών τά 
μεν αμφισβητείται τ α δ ον λέγεται σαφώς^ εν3•νς τά περί 
της δννάμεως, λέγω δε τοντο, πύτερον των τιμίων έστϊ χαΐ 10 
σπονδαίων η, χαΟ'άπερ Λντ,όφρων ο σοφιστής έγραψε, 
'λενόν τι πάμτεαν. εκείνος γάρ άντιπαραβάλλων ετέροις 
άγα^οίς αντήν ^ευγενείας μεν ονν^ φησίν'" αφάνες το Υ-άλ- 
λος, εν λόγψ δε το σεμνόν , ως προς δόξαν ούσαν την 
αϊρεσιν αντης, κατά (3' άλη^^ειαν ον^εν διαφέροντας τονς 15 
αγενείς τών ευγενών . 

25 "Εν ταντψ ({γ. 92 Κθ8θ). 

1 τον 8ΐιρρ1. Οαΐδίοιά || 2 την οιη. Μαχίιη. ο. 63 ρ. 676 0οπιΙ)6ί. 

βίοηί; ΙιοιηοθΟίηαΐΟΓυιη ηοηηηΙίΕθ οοΠβοίίοηβδ, οί. Εΐΐ. 1. ο. 1| 5 θοΙ. οαιη 

Ιβιηϊη. ΙιαΙ). 8 (ροβί θοΐ. 23) ΜΑ (ροδί: βοΐ. 22), εκ τον οιη. 8, ηϋ ηίδί Άρι- 

οτοτέλονς ρΓΟ ΙθΐηιηΗίβ Τγ. ροβδίδ Άριστοτ. εκ τον Περί ενγ., δβά οί. 

ρ. 722, 20. ίΓ&ηδίΗΐπδ θδΐ Ιοουδ ίη Ρδ.-ΡΙηί;. ριο ηοΐ). ο. 18 ρ. 260, 6 8δ. 

ΒθγιιεγοΙ. άθ Απδίοίβϋδ Περί ευγενείας άΪΒίο^ο νιάβ ηυαβ άίχΘπιηΐ Βθγ- 

ιΐΕγδ Όίβ άϊαΐ. άβ8 Ατ. ρ. 140 88. Ιιηιηίδοΐι ΟοηιπίθηΐΕί. ρΗϋοΙ. Εί1)1)θθ1ίίο 

οΜ. (Ι^ρδ. Ε. 1888) ρ. 78 δ. || 6 όλως όη Ρδ.-ΡΙαί. | τίνας γάρ χρη Α || 

7 γ' 8Μ γε Α γάρ Ρδ.-ΡΙιιί. | ον ΤΥ^ίίβηΙ^&οΙι : εν 8ΜΑ βί οο(1. Ρδ.- ^ 

Ρΐιιΐ:. ; εΐ οί. Ηδΐιη Εβοί. 8ίοΙ). ρ. 30 εΐ ον θ^ο || 7 δ. καΐ γάρ παρά τών 

πολλών καΐ μάλλον [μάλλον οηι. Μ) παρά τών οοφών ΜΑ καΐ γάρ 

παρά τών καΐ παρά τών οοφών 8 καΐ γάρ καΐ παρά τών οοφών Τγ. 

και γάρ παρά τών οοφών οοά. Ρδ.-ΡΙυί. || 10 έοτίν 0|υο(1 δοήρδβΓαΙ: ίη ^ 

εοτΐ ΟΟΓΓ. Μ^ ] καΐ τών οπονόαίων Α || 11 ο οοφιοτης οηι. Α. Ιιιιίο οΐ)- 

δβοηίπδ θδΐ: Κοδβ. άβ ΕγοορΙίΓοηβ νίάβ ΖθΙΙθγ ΡΜΙ. άβτ Θτ. Ι^ ρ. 1069 |Ί 

12 κενόν ΐΕθθΙ)δ βρίδΐ. αά 8ο1ιοτ^. ρ. 286: καινον 8 ΜΑ, Ρδ.-Ρΐιιΐ:. |] 

\^ ενγενείας 1&οο1)δ Ι. ο. ρ. 286: ενγένεια 8ΜΑ ενγένειανΎγ., οοά. 

Ρδ.-Ρΐηΐ:. ! φψίν Ι&οοΙ)δ: ης 8 Μ Α, οοά. Ρδ.-Ρΐιιΐ;.; εφη Οο-ΐδίοιά ϋ 

α ί 

15 όιαφέροντ Μ || 16 αγενείς ΜΑ, οοά. Ρβ.-Ρΐυΐ:.: αγεννεΐς 8 || 17 βοΐ. , 

€ϊΐπι Ιβπιηι. 1ΐδΐ3. 8 Μ Α. βχδοηρίΕ βδΐ & Ρ8.-ΡΙυί&Γθ1ιο ριο ηο1)ί1ίί;. ο. 18 

ρ. 260, 22 88. ΒθΓη&Γά. ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕίΑΣ ΡΑΚ8 ΡΚ1ΜΑ 711 

ΐΛμφιοβητεΙταΰ δε γ,αΘ'άπερ χαΐ περί τον πηλί^ον αγα- 
θόν εοτιν, οντω καΐ τίνας δει χαλείν ευγενείς, οΐ μεν 
γαρ τους εξ άγα^-ών γονέων ευγενείς είναι νομίζουαι, 
'λα^ατζερ γ,αϊ Σωγ,ράτης* δίά γαρ την ^Αριστείδου αρετήν 

5 χαί την θυγατέρα αντον γενναίαν είναι, 2ιμωνίδην δε 
φαοίν ατΰοηρίναοθ-αι διερωτωμενον τίνες ευγενείς, τους 
Ικ 7νάλαι πλουσίων φάναι' καίτοι κατά τούτον τον λόγον 
ουκ ορ^ώς εττιτιμώσιν Θεόγνις ουδ' υ τνοιητης ο τνοιη- 
σας ως οτι 

10 την μεν ενγένειαν αΐνουσιν βροτοί, 

μάλλον δε κηδευουσι τοίσι πλουσίοις, 
ΐ] προς Αιος ονχ αίρετώτερος 6 πλουτιΖν αυτός η ου 6 
προπάππος η των προγόνων τις πλούσιος ην, αυτός δε 
πένης; Πώς γαρ ουκ, είπε. Και δέοι δ' αν κηδεύειν τοις 

15 πλουσίοις μάλλον η τοις ενγενέσιν' ευγενείς γαρ οί πά- 
λαι, κρείττους δε οί νυν. ουκουν ομοίως καν τις υπολαμ- 
βάνη ου τους ευγενείς είναι τους εκ πάλαι πλουσίων άλλα 
τους εξ άγαΒ^ών πάλαι; κρείττων γαρ αν δόξειεν αρχαίας 
αρετής πρόσφατος, και μετέχειν μάλλον εκαστον πατρός 

20 η προπάππου' αίρετώτερον δ^ αυτόν είναι σπουδαιον, 
άλλ' ου τόν προπαππον η τίνα των άλλων προγόνων. 

6 άποκρίνασθ-αι άβΐ. Βίβίδ || 6 8. τονς εκ πάλαι πλουσίων] 
οί. ΗυιπΒ 08.ρ. βοΐ. 52 ρ. 722, 23 || 7 κατά] καΐ ΨγϋΒτώαάι |ί 8 ό 
Θέογνις Α | ονό' {ονόβ Α) ό ποιητής ΜΑ ό^ ό (δε ο οοά. Ρ8.- 
ΡΙαί.) ποιητής 8, οοά. Ρδ.-Ρΐυΐ;. || 9 ως οτι 8ΜΑ; οτι ως θαίβίοΓά || 
10 οί. 8ΐο1). ίΙοΓ. 92, 3 Μθίη. {Ενριπίδον Θνέστ^) Πλοντον ό' άπορ- 
ρνέντος άσθ-ενεΐς γάμοι' Την μεν γαρ ενγένειαν κτε. = ΕιΐΓ. £γ. 395 
Ν.2||11 τοΐαι Οβδη.! ί. 438^: τοις 8ΜΑ | τοις ενδαίμοοιν ίΙοΓ. 92. 
Ετιήρίάβιη ίοΓί&δβθ άβάίδβθ τοΐσιν ολβίοις οϋπι οοηίβοί Εχθγο. ογ. ρ. 55, 
ίάςυθ ρΓθΙ)2ΐΙ)ί1θ νίβιιηι ββΐ Ναιιοΐίίο || 12 ^/ 8 Μ Α | ονχ αϊρετώτερος 8, 
οοά. Ρδ.-ΡΙαί. ον καιρετωτεροσ Μ ουχί αϊρετώτερος Α | η ον ΒΜ, 
οοά. Ρδ.-Ρΐιιΐ:. η οον Α || 14 δέοι δ" Ηαίιη Ι^βοί:. 8ίοΙ). ρ. 30; δέοιτ' 
8 Μ Α, οοά. Ρβ.-Ρΐιιΐ;. || 15 η Φάίά Α, θγγεΙ; ΟαίβίοΓά | οϊ πάλαι Βίβίδ: 
οι παλαιοί οοάά. || 16 ονκονν ΒθΓηαΓά&Ιίίδ : ονκ ονν νβΐ οίκονν 8 Μ Α, 
οοά. Ρδ.-Ρΐυΐ [| 18 κρείττων ^Γβδη.^ Ρδ.-ΡΙυί.: κρείττω 8ΜΑ || 
20 αντόν ρΓορ. Οβδη.* ί, 438^: αύτον 8 Μ Α, οοά. Ρδ.-ΡΙιιί. || 21 πρό- π 
παπον 8* 46* 712 1ΩΑΝΝ0Γ ΣϊΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. 0. 1,ΧΧΧνί Ο. Μ.] 

Ορ^ίος^ εφη^ λέγεις, Λρ ' ονν ουκ έ/νεΐ εν μηδετέρω τον- * 
των ορώμεν την ενγένειαν, οκετετέον άλλον τρό^εον; Τίνα 
τούτον; ^ ενίοτε Σ/,ε7ετέον όή ^ εφί]. Το ευ σημαίνει τι 
ϋήτνου των ε7εαίνετών καϊ σπουδαίων, οίον ιό ' εν7ερύσω- * 
Ίϋον^ και το ^^ είόψ^αλμον^ ' αγαθόν γάρ τι 'ϊι καλόν ση~ 5 
μαίνει κατά τούτον τον λόγον. Πάνυ γ\ ε\7ζεν, Ουκονν 
εύηρόσω7ΐον μεν εστί το έχον άρετην 7τροσώ7ΐον, ενόφ 
^αλμον δε το οφθαλμοί άρετην; Οντως ^ εΐ7εεν, ^ Λλλα 
μην εστί γένος το μεν σ7εουδαΙον^ τό δε ψαυλον αλλ^ ου 
σ7εουδαΙον, Πάνυ γ\ εΐ7εεν. Σ7εουόαΙον δέ γέ φαμεν εκαο- ΐ3 
τον κατά την αύτοϋ άρετην είναι^ ώστε /μι γένος σιεου- 
δαίον ωσαύτως. Ούτως , εί7εε, ^ιλον α ρ , εφην ^ οτι 
εστίν η ευγένεια αρετή γένους. 

26 Πλάτωνος εκ τον'Αλκιβιάδου α (ρ. 120 Ο — 122 Α). 
Πότερον εικός άμείνονς γίγνεσθαι φύσεις εν γενναίοις 15 
γένεσιν η μη; — /Ιηλον ότι εν γενναίοις. — Ουκονν τους 
ευ φύντας, ην καϊ εν τραφώσιν, ούτω τ ελέους γίγνεσθαι 
7ερός άρετην; — ί^νάγκη, — Σκεχρώμε&α δη^ τοΙς εκείνων 
τά ημέτερα άντιτι^έντες, τερώτον μεν ει δοκοϋσι φαυλότε- 
ρων γενί7)ν είναι οι Λακεδαιμονίων και Περσών βασι- 20 
λεΐς. η ουκ ϊσμεν ως οι μεν Ηρακλέους, οι δ' Αχαι- 
μένους εκγονοι, τό δε Ηρακλέους γένος και τό Άχαιμένους 
εις Περσέα τον ζίιός αναφέρεται; — Και γάρ τό ημέτερον, * 1 λέγεις ΟοΙ)Θΐ; ηιηβιηοδ. IX ρ. 140: λέγειν 8ΜΑ, οοά. Ρδ,-ΡΙαί. ίι 
2 8. τινίχ τοντον {τίνα τοιούτον Α) ενίοτε 8 Α, οοά. Ρδ.-ΡΙυί.: τίνα τού- 
τον {οτα, ενίοτε) Μ., τ/να τούτον ποτί; ΒβηιαΓάαΙίίΒ. οκεπτέον άλλον 
τρόπον τίνι τοντο ενι ποτέ; Σκεπτέον κτε, ρΓΟρ. ΒθΓηαγβ Ώϊβ άίαΐ άββ 
Αν. ρ. 141, Γβοβρίί Κθ8β II 3 όη ψγΧΧ&ο^}Ά(ί\ν\ δ' 8ΜΑ, οοά. Ρβ.-ΡΙαί. ί: 
6 γ" δΜ γε Α, οοά. Ρδ.-ΡΙπί. αϊ: νίάβΙιΐΓ γάρ Τγ. || 8 αλλά μη εστί — 
(13) άρετ?] γένους] άλλα μην εοτι γένος απονόαΐον ωσαύτως, όντως 
είπε. Δηλον γάρ εφην οτι εστίν η ευγένεια άρετη γένους Ρδ.-ΡΙιιί. || 
9 εστιΊγ. εστί οοά. Ρδ.-ΡΙυί.: εστί γε '^Α εστίν /ε Μ Ι 10 /' 8Μ 
γε Α γάρ Τΐ'. 11 13 άρετη γένους] οί. ΑήδΙοΙ. ροϋΐ. 3, 13 ρ. 1283* 37 ί| 
14 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ; α οιη. Α, ίηάβ ΟΕΐδίοιά θΐ: Μβΐ- 
ηθΐίβ υ 16 εν τοΙς γενναίοις ΡΙαί. || 17 ?> 8 Μ Α εάν ΡΙ^Ι. | γίνεσ&αι 
8 ί1 19 άντί^έντες Α || 20 περσών 8, ΡΙ&Ι.: οϊ περσών Μ οϊ τών 
περσών Α |1 22 τό 6" "Ηρακλέους τε γένος ΡΙαΐ. |ί 23 είο περσεαυτόν Μ ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΪΑΣ ΡΑΚ8 ΡΕΙΜΑ 713 

* ω Σώγ,ρατες, εΙς Ενρνσάτ,ην, το δε Ένρνσάκονς εις /ίία. — 
Καϊ γαρ το ημέτερον, ώ γενναίε ΐΛλγΛβίάδη, εις /ίαίδα- 
λον , ο δε /ίαίδαλος εΙς "Ηφαιοτον τον /Ιώζ. αλλά τα 
μεν τούτων ατι αυτών άρξάμενα βασιλείς είσιν εκ βασι- 

5 λέων μέχρι ^ιύς, οί μεν '!Αργονς τε γ,αΐ ^αγ,εδαίμονος, 
οί δε της Περσίδος αεί, τΐολλάχις δε καΐ της ^^αίας, ωσ- 
ηερ /.αϊ ννν' ημείς δε αυτοί τε Ιδιώται και οί τχατέρες. 
ει δε και τον προγόνου σε δέοί την πατρίδα Εύρυσάκους 
επιδείξαι 'η την Λία'λον τον ετι προτέρου Λϊγιναν ^Λρτα- 

10 ί,έρίη τω Ξέρξον, πόσον δη οϊει γέλωτα όφλείν ; άλλ^ ορα 
μη τψ του γένους ογχφ ελαττώμεΒ-α των ανδρών καϊ τη 
άλλη τροφή, η οίκ ησ^ησαι τοΙς τε Λακεδαιμονίων βα- 
σιλενσιν ως μεγάλα τα υπάρχοντα, ων αί γυναίκες δημο- 
σία φυλάττονται υπό των εφόρων, όπως εις δυναμιν μη 

1δ λάΒ^η εξ άλλου γενόμενος βασιλεύς η εξ "^Ηρακλείδων ; ό 
δε Περσών τοσούτον υπερβάλλει^ ώστ' ουδείς υπο'ψίαν 
έχει ως εξ άλλου αν βασιλείς γένοιτο η εξ αντου' διό ου 
φρουρείται ή βασιλέως γυνή (ίλλ* η υπυ φόβου- επειδάν 
δε γένηται 6 παις υ πρεσβύτατος, ούτεερ ή άρχή^ εορτά- 

20 ζουσι πάντες οΐ εν τη βασιλέως, ων αν αρχή, μετά τούτο 

1 Ενρνοάκη ΡΐΕί. || 2 όέόαλον Μ || 5 μέχρι και του όιός Α |1 
6 αεΙ 8ΜΑ το αΐεΐ Ρΐαΐοηίδ Β Τ. το ΐΕοίίβ 8ΐοΙ)&βο ΐηδθηιίί Οθβη.^ |1 
8 8. τον προγόνου αβ όέοι την πατρίδα ευρυοάκονς έπιόεΐξαι η 
8 Μ Α: τους προγόνους σε {σε οιη. Β) όέοι καϊ την πατρίδα Ενρυ- 
ϋάκους επιόεΐξαι Σαλαμίνα ι] ΡΙαΙ., βχ Ρ1&1. ΟββηΛ || 10 (5// 8 Μ Α: αν 
Γβϋίθ Ρΐαΐ;. II 11 τώ (βχ το οογγ. Μ^) τον γένους όγκω 8Μ Α: του τε γέ- 
νους όγκω Ρΐίΐί. | τ^] τά λ || 15 βασιλεύς 8Μ Α: ό βασιλεύς ΡΙ&Ι:., ίηάθ 
αβδη.ι 1 17 ως ουκ έξ 'άλλου Τγ. 1 βασιλεύς αν ΡΙ&ίοηίδ Τ || 18 βασι- 
λέως 8 Μ Α, ΡΙ&ί.: τον β, βχ ΡΙηΙ:. ΑΜ. Οβ8η.^ ϋ 19 6 Εηίβ πρεσβ. 
οιη. ορθΓαήυβ Οββη.^ ρ. 496 | εορτάζουσι 8 Μ Α: πρώτον μεν βορτά- 
ζουοί Ρ1&1 ; ςιιοά ηοη Ιθ^αηΙΠΓ ν. πρώτον μεν^ ίηάθ θΐυοθΐ: β1:ί£ΐηι 
ρΓΟχίπια ςυίΐθ άββιιηΐ: ιη ΗΜβ 8ΐ:οΙ). είτα — ώ Αλκιβιάδη οοηδηΙίο 
οωίδδΕ β88Θ α ^οπιοΐο^ο. ίβπιβΓβ Ιι&βο βί ΠΙε θχ ΡΙεϊ;. ίηάίάίί; Οβδη.* 1| 
20 ών αν άρχ^' μετά (καϊ μετά Α) τοντο 8 Μ Α: ών αν άρχ^^ είτα 
εΙς τον άλλον χρόνον ταντ^ τ^ ν/^^Ο^ βασιλέως γενέΘ-λια απασα 
Β^ύει και εορτάζει {καϊ εορτάζει άβΐ. ΟθΙ)β1;) η ^Ασία' ημών δε γενο- 
μένων, το τον κωμωδοποιοί, ονδ' οι γείτονες σφόδρα τι {τι οπι. 
Β) αίσθ^άνονται, ώ ^Αλκιβιάδη, μετά τοϋτο κτε. Ρ1&1:. 714 1ΩΑΝΛ0Γ ΣΤ0ΒΑ1ΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ΓΙ.ΟΕ. Ο. Ϊ,ΧΧΧΥΙ α. Μ.] 

τρέφεται 6 παις, οΰχ υπό γυναικός τροφού ολίγον αξίας, * 
άλλ^ νπο ευνούχων οϊ αν όοχώοι των περί βασιλέα άρισ- 
τοι είναι' οϊς ταλλα προστέταχται επιμέλεσ^αι τον γε- 
νομένου, και όπως οτι κάλλιστος εσται μηχανάσ&αι, άνα- ^ 
7€λάττοντας τα μέλη του παιδδς και κατορ^Όνντας' και δ 
ταύτα δρώντες εν μεγάλν^ τιμτ] είσιν. έπειόάν δε επταε- 
τείς γένωνται οι παίδες^ επΙ τους ϊππους και επι τους * 
τούτων διδασκάλους φοιτώσιν, και επι τάς χ^ιίρας αρχον- 
ται ιέναι. δις δ ' επτά γενόμενον ετών τον παιδα πάρα- 
λαμβάνουσιν ους εκείνοι βασιλείους παιδαγωγούς όνομα- 10* 
ζουσιν' είσϊ δε εζειλεγμένοι Περσών οί άριστοι δόξαντες 
εν ηλικία τέτταρες, δ τ ε σοφώτατος και ο δικαιότατος 
και 6 σωφρονέστατος και 6 άνδρειότατος. ων 6 μεν μα- ^ 
γείαν τε διδάσκει την Ζωροαστρου του Ωρομάζου * εστί 
δε τούτο ^εών θεραπεία* διδάσκει δε και τα βασιλικά. 15 
ό (?έ δικαιότατος άλη^ενειν δια 7ΐαντός τού βίου, ο δε 
σωφρονέστατος μηδέ ν/εό μιας αρχεσ&αι των ηδονών, ϊν 
ελεύθερος είναι εχ^ίζηται και όντως βασιλεύς^ άρχων 
πρώτον τών εν αντώ αλλά μη δουλεύων, ο δε ανδρειότατος 
άφοβον και άδεά παρασκευάζων, ως όταν δείστ] δούλον οντά. 20 1 ονχΐ Α II 2 αριατοι 8 Μ, ΡΙαΙ.: άριοτον Α || 3 τ' άλλα 8Μ τί 
άλλα Α ταλλα Ρ1αί:οηί8 Β τά τε άλλα Γβοίίαβ ΡΙ&ίοηίδ Τ. ιηαΐίηι (τ«)τ' 
άλλα Ι προοέτακταί Μ || 4 οτι οιη. Ρΐ3.ίοιιί8 οοά. Β | κάλλιστος εσται 
ΜΑ, ΡΙ&ί.: κάλλιστος εστί 8 ιιΙ)ί ίηοίρίί αΐ) Ιιίδ υθγΜβ £. 151^ \\ 5 τά 
τε μέλη Θχ ΡΙαΙοηίδ ΑΙά. ΙβιηβΓθ Οβδη.^ £. 439^ || 6 επταετείς 8ΜΑ 
επτετείς Ρΐαί:. Β επέτεις ΡΙ&ΐ. Τ ιιηάβ επτέτεις 8θπΙ)ίΐ:αΓ ίη ΡΙεΙ. |1 9 (ί' 
επτά 8ΜΑ: επτά όεΤΪΆί, \ γενόμενον 8Μ: γενόμενοι Α γενομένων 
Ρΐαίοηίδ ΒΤ ||10 όνομάζονσιν ΡΙαί.: νομίζονσιν 8ΜΑ || 11 εξελεγ- 
μένοι Α II 12 τέτταρες {τέτταρ εσ Μ) 8 Μ Α, ΡΙ&ΐ.: τέσσαρες Τγ. 
ρ. 475 II 13 ο μεν 8 Μ Α, ΡΙαί.: 6 μεν σοφώτατος Τγ. || 14 την 8Μ, 
ΡΙ&ί:.: τον Α || 15 τά οιη. Τγ. ρ. 475 || 39 αντώ {αντώ Μ) Γθγθ 1ίΙ)π || 
20 παρασκευάζει δοΙιΙθίβηαίίοΙίΘΓ | όονλον] δειλον Ηβαδάβ ΟΑΡνΤ XXIX. ΡΑΚ8 δΕΟΥΝΟΑ. 

ΟΤΙ ΟΓΚ ΑΕΙ ΤΟΙΣ ΕΪΤΕΝΕΣΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΕΟΙΚΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ. 

27 (1 Μβίη.) Ενριτνέόον Αντιγόνη (Γγ. 167 Ν.2). 
5 Ή. γαρ δοκησις τζατράσι παΐδας ενκέναι' 

τά πολλά ταντγι γίγνεται τέκνων πέρι. 

28 (2 Μθίη.) Φωχνλίόου (4 Β.). 

ΚαΙ τόδε Φωχνλίδου' τι πλέον, γένος ευγενές είναι, 
οίς οντ' εν μν^οις έπεται χάρις οντ εν\ βουλΐ], 
10 29 (3 Μβίη.) Ιοφοχλης Τνρω (ίη 606 Ν. 2). 

ΧΟΡ, Πολλών δ^ εν ττολνπλη^ία πέλεται 
οντ^ ατι^ ενγενέων έο&λος οντ αχρείων 2 ίίίιιίαιη οίίβΓαηί; 8ΜΑΤγ. άβ Ρΐιοίίο νιάθ δυρΓα ρ. 702, 2. 
ηυπίθΓαιη πα αάριη^ίΐ: 8 Α πβ' Μ πε Τγ. || 4 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 
ΜΑ, οιη. 8 II 5 πατράοι οί. 0Θ8η.^ ρ. 496 ηΐΓ^.: απαοι ΜΑ 1| 6 γί- 
νεται Μ Α Ι τέκνων Μ τίκνα Α. θΐηβηάίΐίίο ρΓ0Γ8α8 ίηοθΠΕ. η γαρ 
δοκεΐ σοι πατράοι π. είκ.; — Τά πολλά ταντ^' γίγνεται δε κάμ- 
παλιν 01. Νααοΐί, βί; γίγνεται δε κάμπαλιν αηίβ Νααοΐίίαιη ΑΥθϋ, κρατεί 
δόκηοις π. π. είκ.' Τά πολλά δ^ άλλ7;ι γίγν. τέκνων ηεριΥ, €γ. 8ο1ιιηί(1ί: 
8Εί;. οήΐ. (δίΓβΙ. ηον. ε. 1874) ρ. 3 || 7 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, 
φωκνλλίδον Μ Α || 8 ψωκνλλίδον Μ Α | τ/ Βηιηοΐί: το 8ΜΑ | γένος 
ευγενές είναι] ηιιΠα ορπ8 6886 ιηιιίΗίίοηβ Γβοίβ οοηίΓα Ββι^ΐίίαιη ιηοηαίΐ 
ΗίΐΓ<:υη^ (τη β%. Ι (Ιίίρ8. α. 1859) ρ. 45 || 9>Ισ' βί μν&οισ' 8θη- 
^ίίιΐΓ ίη Ρΐιοο. Ι' 10 6θ1. οηιη Ιβιηιιι. ΙιαΙ). 8 Μ Α; τνρώ 8 τνρώ ΜΑ 
Τνροΐ 80Γ. Μ6ίηβ1ί6 βϋ Ναυοίί, ίοΓί. Γβοίβ. ο£. δίοΙο. III ρ. 544, 14 αάη. 
IV ρ. 199, 18 Εάη. οΐιοή ηοί&πι αρροδαίΐ: 8. 6ΐη6ηάΕηάο Ιιυίο ίΓα^- 
ϊηΘη1:ο ηοη ιη&^ΐδ ρ^Γ »υιη ςηαηι αΐϋ. ιηβίΐΌ δοΐυία νοο&ί; νβΛα βί 
'ίοΓίαβδβ ηβ 8ορ1ιοο1β3, ςυίάβιη' (?) ΒϊηάοΓί Εβχ. 8ορ1ι. ρ. 396* || 11 πολ• 
?Μν] λαών οί. Ναυοίί ΤΓα^. άϊοί. ίηά. ρ. XIII ^αοά νίχ ρΓθΙ}£ΐΙ)ίΙία8 
ηααηι ον πολν ς[αοά δΐι&ββΓαί ΗβΓτνβΓάβη || 12 εοθ^λώο Μ. έα&λόν 
ΗβΓ\νβΓ(Ιβη Ι αχρείων το] αχρείων άπο ΙηοοΙ)8 Αάάίί:. ΗηίπίΕάνβΓδ. 
ΐη ΑΐΗβη. ρ. 322 716 1ΩΑΝΝ0Ϊ ΣΤ0ΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. 1,ΧΧΧνΠ Ο. Μ.] 

το λίαν τία'λός' βροτω δε ττιστόν ουδέν, 

30 (4 Μβίη.) Μενάνδρου {ίΐ, 533 Κ). 
ΆπολεΙ με το γένος' μη λέγ\ εΐ φάείς εμέ, 

μητερ, εφ^ εχάστφ το γένος, οίς αν ττ] φύαει 

άγα^ον υπάρχτ] μηδέν οίν.είον τνροοόν, 

εΙς τούτο ^αταφενγονσιν, εΙς τα μνήματα 

γ,αΐ το γένος, άρι^μονσίν τε τους τζάτιτιονς οοοι. 

ονδ^ ενα δ' εχοις ίδείν αν ονδ^ ερείς οτω 

ον'Α είσΐ πάπποι ' πας γαρ έγένοντ" αν ποτέ; 

ει μη λέγειν δ^ εχουσι τούτους διά τίνα 

τόπου μεταβολην η φίλων ερημίαν, 

τι των λεγόντων εισΐ δυσγενέοτεροι; 

31 (5 Μβίη.) Εύριπίδου Μελέαγρο) (&. 527 Ν.2). 
Μόνον δ^ αν άντι χρημάτων ουκ αν λάβοις 

γενναιότητα ν.άρετην' γ,αλος δέ τις 15 

Ααν ετί πενήτων σωμάτων γένοιτο παΙς, 

32 (6 Μθΐη.) Σοφούλης Λίαντι (1093—96). 

Ονλ. αν ποτ\ άνδρες, άνδρα ^-αυμάσαιμ ετι^ 
ος μηδέν ων γοναΐσιν εΐϋ^^ αμαρτάνει, 
Ο'&' οΐ δοκουντες ευγενείς πεφυχέναι 10 20 1 το λίαν] 6 λίαν Οιοίίιΐδ, πάλιν ά. Μβίηβΐίθ 8η1)άαΙ)ίίαη8, άεΐ 
λνβοΜβίη Αγϊ. δορίι. βιη. ρ. 60 [ κακόν άπορα όε ΗθΓτνβΓάβη ίΐ 
2 βοΐ. 0Π1Ι1 Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 1:ΓίΙ)υ8 νθΓ8ίΙ)ΐΐ8 αηώοΓ Ιβ^ίιΐΓ θοΐο^ίΐ 
Βυρτα ρ. 704, 6 δβά ΙβιηιηαίΘ Επιχάρμου ρΓαβιηίδδο || 3 άπολεΐ Τη, 1ίΙ)Γί 
δηρίΕ: άπόλη ΙιοοΙοοοδΜΑ || 6 εΙς τοντο 8ΜΑ: βκεΐοε Ύτ, ΘίΐΕΐη 
\\οο Ιοοο, 1ίΙ)π δΐιρΓΕ Ι τα κτήματα ίβΐθ 1ίΙ)Γί δυρΓα || 7 άρι&μοναί^ τε 
ΜΤγ. ι πάπονς 8 |1 8 ονδ' ενα ό' εχοις ίόεΐν αν 1ίΙ)Γί βυρΓ»,: ονόεν 
εχονοι πλεϊον 8 Μ Α. νίάβ Ναυοΐ^: ΜβΙ. Οτ,-Εοηι, VI ρ. 117 | ονό' 
βρεις ΥαΙοΙίβη&βΓ : ονό' {ονόε Α) έρεΐ 8 Μ Α. ονό' ειπείν πίθΐίαδ 
1ίΙ)ΐΊ δπρΓΕ II 9 αν οιη. 1ίΙ)Γί δπρια | 10 ό' εχονοι 8 Μ Α ονκ εχονσι 
Ιϊ\)γϊ δυρίΕ 1 τοντονς 8ΜΑ: τοντο \\\)ή δυρια || 12 ει ο'ν Ιιοο Ιοοο Α || 
13 βοΐ. οιιιη Ιβπιιη. \ιά\). 8ΜΑ || 14 μόνον ό' εν ρτορ. Ν^πο^ | αντί 
ΙαοοΙ)8 Ι^βοί. 8ίοΙ). ρ. 130: αντα (δίηβ αοο. Α) 8ΜΑ 1| 15 κάρετην 8 
κάρην ΜΑ Ι κάλλος Α^ [|| 16 πενήτων Γ. Ο. 8ο1ιιηί(11: Αηαΐ. δορίι. 
θί; Ευι. ρ. 133 οοΐΐ. Ειιγ. ΕΙ. 372: πονηρών 1ίΐ3ΐΊ | δωμάτων ιη&ναΐί; 
Ναηοΐί ϋ 17 βοΐ. οηιη Ιβηιιιι. ΙΐδΙ). 8 Μ Α || 18 άνδρα] φώτα ά. Ηθίιη- 
δοβίΐι Κτ. 8ΐ ρ. 129 II 19 ος] ους Α | αμαρτάνει 8ορΗ., Τγ., βχ άμαρ- 
τάνη ί^^\^ Α: άμαρτάνη 8 Μ ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΪΑΣ ΡΑΚ8 δΕΟΥΝΒΑ 717 

τοιαν& ' αμαρτάνονοιν εν λόγοίξ ετιη. 
33 (7 Μθίη.) Επιχάρμου, 34 (οοηίίη. 7 ΜβΐΏ. : ίηοβΓίί ροθίαβ οοιηίοί) 
Ουκ εστίν ουδείς άτΐοδεδειγμένος τότνος, 

6^ ?^ τνονηρονς τναντας η χρηστούς ττοεί. 

35 (8 Μβίη.: δοαθπίοί ροβί&β ί^ηοΐί) 

'ίί φύσις εκάστίο τον γένους εστίν τνατρίς, 

36 (9 Μβίη.) Ευριπίδου Ηλέκτρας (5508.). 
'^λλ' ευγενείς μέν, εν δε κιβδηλφ τόδε' 

10 πολλοί γαρ οντες ευγενείς είσΐν καχοί, 

37 (10 Μβίη.) '£ν ταυτφ (369 8.). 

Ηδη γαρ είδον άνδρα γενναίου πατρός 
το μηδέν οντα^ χρηστά δ' εχ. κακών τέκνα. 

38 (11 Μβίη.) Όμηρου (Οά. II 277). 

15 Οί πλέονες κακίους' παϋροι δέ τε πατρός άρείους. 

39 (12 Μβίη.) ^Αντιγόνου (Ρδ.-ΡΙιΐί. Γβ^. βί ίπιρ. 3,ρορ1ιί1ι. 
ρ. 183 Β.) 

2 ΙθΐηπίΕΐί Επιχάρμου 8υΙ)ίοίπηίυΓ νβΓ8α8 ουκ εστίν — ποΗ (βίο) ίη 
8ΜΑ. 1ΐ08 εΙ) Ερίοΐιαπηο Ηΐίβηο8 θ88θ ιηοηιιίΐ; ίαιη ΜβίηΘ^β Μβη. θΙ: 
Ρΐιίΐ. Γβΐ. ρ. 191; ίηΙβΓαάίί ί^ίίπΓ ΕρίοΙιαηηί βοΙο^τΕ ιιηίΐ ουιη ρΓΟχί- 
πίΕθ 1βπιπι&ΐβ νβΐυί Μενάνόρον, οί. δίοΙ). IV 29, 6 || 6 νΘΓ8υιη δίηβ 
ΙθΐΏΐη&ΐο νβΐ πιαίοΓθ άίδίίηοΐίοηβ ουιη ρΓΕβ^Γθβδίδ ίυη^αηΐ Μ Α, Ιβιη- 

ιη&ΐθ ίνρι ψ. αάάίίο δθά ιΐα ηΐ: ίηίΓΕ θαηάθΐη Ιίηβαιη ρΓΟχίπΐίΐ βοΙο^Σΐ 
β&ςηο δίηθ ΐΘΐηηι&ΐΘ δβηιιαίπΓ 8. αρρΕΓβΙ ί^ίίαΓ ίηίίηηίΐθ &πο1:οπ1:£ΐί;ί8 
θδδθ Ενριπίδον ςηοά νυΐ^ο ρΓίΐβίί^ιιηΙ: νθΓδίιί βχ Τγ. ρ. 476. ηίδί δϋικί 
ΗΟΟθάΣΐί; ΐθδϋιηοηίιιπι, ίηίθΓ &άθ8ροί3, Γβοίρΐβηάυδ οδΐ, ηοη ίηίθΓ Εηή- 
ρΐάοα οηιη Ν&υοίίίο (ίι\ 1113). ΓβοπΓΠί: Μβη. ιηοηοδί. 210 ιιΙ)ί εκά- 
στου Ιβ^ίΙΐΐΓ Ι) 7 τον βίίαιη 8, θίΓανίΙ: ΟαίδίοΓά | πατρίς] πάρος οί. 
Βοίΐιβ 11 8 βοΐ. ουιη Ιβπιιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, άθ 8 νίάβ ςη&Θ άίχί αά βοΐ. 
ρποΓβπι II 11 βοΐ. ουιη Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, εν τω αντώ Α. άιιοΙ)υ8 
ςυί &ρ. Επηρίάβπι ρΓαβοβάυηΙ: ν6ΓδίΙ)ΐΐδ ^υοΐα Ιθ^ίίυρ βοΐο^α Οήοηίδ 
ΑηΛοΙο^η. VIII 7. ίη πΐίΐίοΓβ βχοβΓρίο {Ενριπίδον) ΓβουίΓαηί νθΓ- 
δΠδ Τΐιβ Ιΐϊΐβΐι ραρ. Ι η. 7 ρ. 36 || 13 χρηστά τ Επγ., βίΐ&ηι ΉίδβΚ 
ραρ. II 14 θοΐ. οιιπι Ιβπιπι. Η&Ι). 8 Μ Α || 15 πλείονες 8 | άρείονς βχ 
-είων νβΐ -ίων 8^ || 16 βοΐ. οιιιη Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, δίηβ Ιβπιπι. Τγ. 
άντιγόνονσ Μ πλονταρχ ηι. τβο. ίη ϊώβ,υ^. Α. 718 ΙΩΑΝΝΟΪ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΙίΑΟΓΩΝ Δ' [ΡΙ.ΟΚ. Ο. Ι,ΧΧΧνΠ Ο. Μ.] 

Επεϊ νεανίστ,ος ανδρείου πατρός^ αυτός δε μη πάνι 
δοκών αγαθός είναι στρατιώτης ηξίου τάς τον πατρός 
λαμβάνειν άττοφοράς,"^ αλλ εγώ είτεεν^ ώ μειράχιον, άνδρα- 
γαβ-ίας ου ηατοαγα^-ίας μισ^^όν χαΐ δωρεάς δίδωμι! ΕάδυιηρΙα ββΐ βοΐ. βχ Ρδ. - ΡΙαΐ&ΓοΙιο 1. ο. οί'. ΡΙιιί. άβ νίΐ:. ραά. 
ρ. 534 Ο. Βΐοηί ΒθΓ78ί;1ιβηίί:αθ Ιιαβο νίηάίοαη ρο88β Θχροδυί Τβίοίί^ 

Γβΐ.2 ρ. ι,χχχνπι 

1 δττβίδΜΑ, 8πεΙ (ίέ Ρβ.-ΡΙαί.: ^Αντίγονος, έηύΤν. || 4 μισθ-ονς 
καΐ όωρεας Ρδ.-ΡΙυΙ;. ΟΑΡνΤ XXIX. ΡΑΕ8 ΤΕΕΤΙΑ. 

ΟΤΙ εγγενείς οι ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Η ΔΓΝΑΤΩΝ Η 

ΕΝΔΟΞΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ. 

40 (1 Μθϊιι.) Ενριπίδον {ίγ. 1066 Ν.'^). 

5 Η τοΙς εν οϊαψ χρήμασιν λελείμμε^α, 

η δ ευγένεια και το γενναΐον μένει. 

41 (2 Μβίη.) Ευριτνίδον Τημενίδαις (£γ. 739 Κ2). 
Φευ φεϋ' το φϋναι πατρός ευγενούς αττο 

οσην έχει φρόνησιν αξίωμα τε, 
10 /.αν γαρ τνενης ων τυγχαντ] χρηστός γεγως 
τιμήν έχει τιν\ αν άμετρου μένος δε πως 
το τον πατρός γενναΐον ωφελεί *[* τρόπφ. 

42 (3 Μβίη,) Έυριπίδου !Λρχελάω (&. 231 Ν.'^). 
Ημών τι δήτα τυγχάνεις χρείαν έχων: 

15 πατέρων γαρ έσ&λών ελπίδας δίδως γεγώς. 

2 ίηδΟΓΐρΐίοηβηι οίίθΓυηΐ 8 Μ Α. Ιιαηο βΐ; ΟΗρΜδ ίρδία» ραΓίίοαΙα,ηι 
ρήοΓβιη θχοβΓρβΓβ 8αρθΓ8β(ϋΙ Μαο. άβ ΡΙιοΙίο νίοΐβ €[υ3,β άίχί ρ. 702, 2. 
ηαιηοΓαπι πβ' ρΓαβί. 8 Α πγ Μ π^' Τγ. || 4 βοΐ. οαιη Ιθπιιιι. ΙιηΙ). 
8ΜΑ II 5 ^ 8 ^' Μ ^ν Α; εΙ Οβδη.^ ρ. 497 ίάς[ΐΐθ ϋα οοιηπίθΐκίαί: 
ΗΘΓ\\^βΓάβη (ιηαδ. Κ1ι. Ι,ΥΙΙΙ ρ. 150) υΐ ίη ρΓΟχίιηο ν. Ιθ^εϊιιγ η γ' 
ευγένεια \ των εν οίκω χρημάτων οί. Μ&βΐιΐγ | χρημμααι 8 || 7 βοΐ. 
οαιη Ιβηιιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α. τον αντον^νο Ενρ. Α, ΤημενΙόαις Μ&[ηβ)ί^: 
τημενίσι {-σιν) 8 Μ Α πί Ηβδοΐβη!:. ί'οΓπΐΕ νίΐίθ8Ε ίη δ1:οΙ)3,θθ ίοΓίΕδδθ 
8βΓν3,ηάα, ηίδί βχ 1ίΙ)ΓΗΓίοπιιιι ΟΓία 68ί; οδοίίαηίία, οί. Ν^αοΐί Τγ. §τ. 
ίΓ.2 ρ. 589 ϋ 9 έχει δόκησιν αξιώματος οί. Μβίηβΐίβ, έχει φΒ-όνηβιν 
αξίωμα τε Μαηιο || 10 καν — τνγγάνη βχ και — τυγχάνει οογγ. 8^ 
πένης τις ων τνχ^ οοηίθοί Ιιοοί. 8ί:οΐ3. ρ. 13 | χρηστού ΥαΙοΙίβηίΐΘΓ || 
11 τινά 8 Ι άναμετρονμενον Κοοίί Υβή δίιη. ρ. 170 | τε πως "ννθοίί- 
Ιβίη Ρΐιίΐοΐ. XXXIX ρ. 418 || 12 άλφάνει τρόπω λΥθοΙίΐΘίη || 13 βοΐ. 
οιιιη Ιβηιιη. ΙΐΣΐΙ). 8 Μ Α. βοΐο^αβ 3—10 Μβίη. Ιβηιπιαίβ ενριπώου όλον 
οοπιρΓ. 8 Β 14 8. ίηιβΓ ΑΓοΙιβΙαυηι βί Οίδδβηηι Ιιοδ νβΓδαδ (ϋδίπ^αίοδ 
Μδδβ οοηίβοίΐ 'ννβΙοΙίβΓ Όιβ ρν. ίνας. II ρ. 703 720 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΕΧΧΧΥΙΙΙ Ο. Μ.] 

43 (4 Μθίη.) Έν ταντψ (ίη 242 Ν. 2). 
Φέρει δε καΐ τοντ^ ονχΐ μικρόν, ευγενής 

ανήρ στρατηγών ενκλεά τ^ έχων φάτιν. 

44 (5 Μβίη.) Έν τα^τ^ (&. 232 Ν. 2). 

^Έν τοΙς τέχνοις γαρ αρετή των ευγενών 5 

ελαμιρε^ χρείσσων τ' έστι 7ελουσίου γάμου. 
Ι πένης γαρ ουκ εχειν^ άττώλεσεν 
το τον πατρός γενναΐον, 

45 (6 Μβίη.) Ενριτΐίόον ^^ Εκάβης (379 88.). 

δεινός χαραγ,τηρ κάτνίαημος εν βροτοίς 10 

εοχ^λών γενέσθαι, χάπι μείζον έρχεται 
της ευγενείας όνομα τοίαιν αξίοις. 

46 (7 Μβίη.) Έυριπίδου "Ηρακλείδων (297—304). 
Ονχ εστί τούδε παισι κάλλιον γέρας, 1 6θ1. οπιη Ιβιηιη. ΙιαΙ), 8Μ Α, εν τώ αντώ Α, άβ 8 νίάβ θϋ3ΐη φΐΒ,β 
ΆάΏΟίο,γϊ αά βοΐ. ρήοΓθΐη. Ιβ^ίΐπΓ θοΙ. δηρι-α δίοΐ). IV 13, 11 ρ. 349, 12 
(Εν ταντω ί. β. ΕιΐΓ. ΑγοΙι.) || 2 φέρει] έχει βυρια βίοΙ). | ονχΐ δυρΓα δίοΐ). : 

2" 
οι; 8ΜΑ Ι μικρόν] σμικρόν Α^ ϋ 4 βοΚ \ια\). 8 Μ Α; εν ταν 8 άβ 

6 ^ 

ςυο νίάθ αά βοΐ. 42, ενριππί (τον αντον Α) άρχελάω Μ Α || 5 η άρετη 
\\\}ή 1 αρετή τ ε των 8Μ || 6 βν έλαβε 8 Μ έλαβε (οιη. εν) Α. δοπρέί 
έλαμψε οιιιη Ν&ποΐίίο δπΐιάιιΐίίΐαηδ. ένέλαμχρε οοηίθοβΓΕί; ΥαΙοΙίθηΕΟΓ 
ΏϊβΧυ. ρ. 162, λέλαμπε Ι».ϋίηάθΓΪ Τΐιβδ. νοί. III ρ. 757 Β, όιέλαμψε ΟοΙ)βί: 
Ν. 1. ρ. 605, εβλαστε Ο. ΧΥοΙί! ίη 8ορ1ι. Αηί. 38 | κρείοσων 8Μ κρεΐσ- 
σον Α II 7 ν. πένης — (8) γενναΐον οιη. 8. κρεΐοσον — γάμου {Γένος) ' 
πένης γαρ ονκ κτε* 80Γ. Ν&ιιοΐί, κρεΐοσον — γάμου. Πένης γαρ (ων 
οό'} ουκ κτε. ρΐ'ορ. ΟοΙ)θί; ηιηβιηοδ.^ II ρ. 437. ηοη ρΓθΙ)θ (^υ&θ οοη- 
ίθοίί; Ιο. Κνίοαία ΟβδΜ ηιηβ. -βΙοΙ. VII ρ. 419 | άπωλεοε Α || 9 θοΐ. 
οηηι Ιβπιιη. Ιι&Ι). 8ΜΑ, άβ 8 νίάβ ς[αΕβ άίχί &ά βοΐ. 42 || 11 εοΒ^- 
λόν ΜΑ Ι μείζον 8, ΕυΓίρΐάίδ ρΐυππιί: πλείστον ΜΑ, πλεΐον 
Εηήρίάίδ ραιιοί || 12 όνομα Επγ. : οννομα Μ Α τοί'νομα 8, Ευηρίάίδ 
Ρίΐπδ. 2712 Τΰλαί. 287 || 13 βοΐ. βαιη Ιβπΐϊη. ΙιαΙ). 8 Μ Α; ενριππίδου 
Μ τον αντον Α. άβ 8 νίάβ αά βοΐ. 42. νβίδΐΐδ άηο ρήοΓβδ Ιβ^ιιηΐπΓ 
βΐί&ιη δυρια 8ί:οΙ), IV 25, 3 ρ. 619, 10 (ιιΙ)ί νίάβ ςυαβ αάηοίανί) βΐ; 
Οηοη. ίΙοΓ. ΕαΓ. 9 ρ. 56 δοΐιηβίάβ^ν. 'ννίβη. αρορΜΙιβρπίβηβαηΐϊηΙ, 141 
\νΕθ1ΐ8ΐη. άβ οορρ. ΡαΓ. 736 Εΐί. νίάβ δτιρΓΕ δίοΐ). IV 25, 3 || 14 ονκ 
έστι] ονκέτι 8 | τονόε παισΙ {πάσι 8) 8 Μ Α, Ειιγ. Ιί Ρ παισΐ τονόε 
δπρΓΕ Α, Ογ., Ερορίιίΐι. νίηά, παισΐ τούτον βυρΓ» 8 Μ, οοιρ. Ραη ΟΑΡνΤ XXIX ΠΚΡ1 ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 721 

'η ηατρός ίύ^λον κάγα&οϋ ηεφνκέναι 
γαμείν τ' ά^ε^ εαΒ'λών' ος δε ηχηΘ^εϊς πό^ω 
χαχοίς εκοινώνηοεν, ουγ. ετιαινέοω 
τέκνοις όνειδος οννεχ* ηδονής λιτΰεΐν. 
δ το δυστυχές γαρ η ενγένει^ αμύνεται 
της δυσγενείας μάλλον ' ημείς γαρ κακών 
εΙς τουσχατον τεεαόντες ενρομεν φίλους, 

47 (8 Μβίη.). Εύριπίδου (ίι. 1067 Ν. 2). 

Τον σον δε ηαίδα οωφρονουντ^ ε^είοταμαι 
10 χρηστοίς χ^' ομιλούντ ενοεβείν τ' ησκηκότα, 
Ίΐώς ουν αν εκ τοωϋδε σώματος κακός 
γένοιτ^ αν; ουδείς τουτό μ αν ^εί&οι ποτέ. 

48 (9 Μβίη.) Τοϋ αυτόν ΊνοΙ (ΪΓ. 404 Ν.'-^}. 

Τό τ" ευγενές 
15 7€ολλήν δίδωσιν ελτζίδ^ ώς αρξουσι γης* 

49 (10 Μβίη.) "Εν ταυτψ (ίΓ. 405 Ν. 2). 
Την ευγένειαν^ καν άμορφος ?; γάμος, 

τιμώσι νεολλοί τεροσλαβείν τέκνων χάριν, 
τό τ αζίωμα μάλλον η τά χρήματα. 

2 γάμων Μηδ^ΓΕΥΘ. νβΓδίιβ γαμεΐν τ' άπ βουλών — (4) οννεχ 
ηδονής λιπβΐν ίη ΕιΐΓ. 8θθ1. ΜιίΓΓ&γ ς[ηίΕ ί^ηοΓΕΓθ β08 νίίίΘηΐιΐΓ 8ϋοΙ)αΘα8 
IV 2δ, 3 θΐ: Οήοη 1. 8. | πόϋ-ω θχ ηό^)^οο Μ || 6 όνσγενεΐας 8 (βίο) Μ, ΕαΓ. : 
όνομενείας Α |! 7 εις 8 Μ Α, Ειιήρίάίδ 1« εΐ Ευηρίάίδ Ρ. ες Μητταγ \ 
πλέοντες 8 | ηνρομεν Εητ. 11 8 βοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. άβ 8 νίάβ 
ς[ΐι&Θ αάηοίανί αά 6θ1. 42. ίαΙ)ΐι1αβ ηοπιβη ίηίΓα Η &1 1 ΙίΙίθΓαδ ςααβ- 
Γθπίίπιη βήΐ:, πΕίιη Τθΐηθηί(ϋ8 θχοθρίίδ Ιβιηιη&ΐα δαπί βχ ΗΐίβΓαηιιη 
ΟΓάίηβ άί8ροδίί:Η. άθ Ηίρροίγίο ρήοΓθ οο^ίίΕνίΐ Μοηΐί |1 9 τον σον 
δε ΡίβΓδοη: τοοόνδε 8ΜΑ | παΐόα ΜΑ παΐδας 8 1 οωφρονονν 8 Μ 
οωφρονονντ^ Α || 11 ληματος ϋί. ϋυβηΐζβΓ ΡΙιϋοΙ. V ρ. 191 || 12 ροδί 
ονδείς Ώκήάϋητ ίη 8 | τοντομαν 8 τοντό μαν Μ 1| 13 βοΐ. οααι 
Ιθΐηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α, άθ 8 νίάβ αά βοΐ. 42; τον αντον ριο Ενρ. Α. 
οίνεΐ Μ ίΐ 15 όίόωο' ελπίό' 8 || 16 θοΐ. οαιη Ιθπιπι. \ΐ8\). 8 Μ Α, άβ 8 
νίάβ αά 6θ1. 42, εν τφ αντώ Α || 17 γννη οΐίιη ρΓΟ γάμος Ν&ιιοΐί |1 
18 τιμώοί] &ηρώοι ΗΘΓ\νθΓάθη Εχθγο. ογ. ρ. 51 φιλονσι β^ο Ιιβοί:. 
8ί)θΙ). ρ. 35 Ι προολαβεΐν τέκνων χάριν δοπρβί: προς τέκνων χάριν 
λαβείν 8 Μ Α; προς τέκνων οποράν λαβείν Ραρα^βΟΓ^ιΐδ Κριτ. 
καΐ ερμιών. (Είρδ. α. 1880) ρ. 40 || 19 Ιιιιηο νβΓδίιιη βΐ ρήοΓβιη δθάβιη 
ιααΐΕΓΘ νπΐΐ \νθο^1βιη, νβΓδίιιη τό τ' α^. κτε. εΙ) Ιιοο Ιοοο αΐίβηαηι 
ρπία,ΐ: Οοπιρβιζ 722 ΙΩλΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ίΧΟΕ. Ο. Ι,ΧΧΧνίΠ α. Μ.] 

50 (11 Μβίη.) Σοφοτ^Ιέονς ΧΙψϊ] (ϊγ. 100 Ν. 2). ^ 
ΙΑλλ^ εϊηερ εΙ γενναίος^ ώς αντος λέγεις^ 

οήμαιν^ οτον τ εΐ χώττό&εν. το γαρ χαλώς 
τζεφυκος ονδείς αν μιάνειεν λόγος. 

51 (12 Μβίη.) Πλουτάρχου '^Υπέρ ευγενείας, 5 
^4πίστος η των οοφιοτών συκοφαντία κατά της ευ- 
γενείας, ει μηδέ τα εν μέσφ χαϊ πάσν γνώριμα ΟΥ,οτΐουΟιν, ^ 
οτί προς τάς οχείας τοις ευγενείς ϊππους γ.α\ κυνας ώνουν- 
ται λαΐ χιχρώνται καΐ αμπέλων ευγενή σπέρματα τ,αΐ 
ίλαίών %α\ των άλλων δένδρων, ανΌ^ρώπου δε ουδέν ο(ρε~ 10 
λος νομίζουοιν ευγένειαν εις τας μέλλουσας διάδοχος ' 
αλλά ταύτο πείθονται βάρβαρον είναι λαΐ ελληνικό ν 
σπέρμα, τ,αΐ ουτ, οϊονται λελη^υίας τινάς αρχάς και σπέρ- ^ 
ματα αρετής συγκαταβάλλεσ^αι τοις γεννωμένοις, ώσπερ 

τω Τηλεμάχω του Όδυσσέως , ε(ρ^ ου και πάνυ τφ ονό- 15 
μάτι 6 ποιητής εϊρηκεν 

ένέστακται μένος ήύ, 
α ς αν εν ταΐς σπερμάτων ολίγαις σταγόσι και των αρετής 
συρρεόντων άγαμων. 

52 (13 Μθίη.) ΐκ των ^Αριστοτέλους Περί ευγενείας 20 
(ίΓ, 94 Κθ86). 

Φανερόν τοίνυν , εφην εγώ, περί ων πάλαι διηπο- 
ρησαμεν, διά τί ποτέ οί εκ πάλαι πλουσίων η οί εκ πά- 
ς 
1 βοΐ. οαπι Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8ΜΑ; οοφο 8 αοφοκλεονο Μ οοφοκλής 

Α άλβίτη {άλ- Μ) 8 Μ Α II 2 οί. 8ορΙι. Ο. Ο. 75 έπείπερ εΐ γενναίος, * 
ώς ίόόντι β^ ςπαβ ιηοηυί αά Ιιυία» οαρίίίβ βοΐ. 61 | γενναίως Α || 
3 εί χ^ ωπό&εν οοά. Ραπδ. 1985 ΐθΒίβ Οαΐδίοιάο: εΙ οπόΘ-εν 8 Μ Α. 
8ί καΐ πό^εν ίαοίΐβ Οβδη.^ ρ. 498 | καλώα θχ καλοσ οογγ. Μ ΜΙ 5 βοΐ. 
οιιηι Ιοηιιη. ΙιεΙ). 8ΜΑ. οί*. ρ. 708, 16 3άη. Ιβ^αηίιΐΓ Ιι^βο βίί&ιη Ρδ.-ΡΙπί. 
ρΓΟ ηοΜΙίί. 0. 1 ρ. 194, 3 88. Βθγιι. || 7 εΐ μηδέ {μη όε Μ) 8ΜΑ ει μη 
καΐ Τγ., οοά. Ρδ.-Ρΐυΐ;. | τάν μέσω 80γ. ΜθίηβΙεΘ Η 9 καΐ {προς φντονρ- 
γίαν) αμπέλων κτε. ορίΕί Μθίηβΐίθ || 10 αν&ρωπον οοά. Ρδ.-Ρΐυΐ | ωφε- 
λοο Μ Ι 12 άλλα ταντό ν^γη&η\)Άθ]ΐ: αλλ" αντο 8 Μ Α, οοά. Ρ8.- 
Ρΐυί. II 14 γενωμένοισ Μ || 15 όόνσέως 8 || 17 Ηοιη. Οά. II 271 || 
20 θοΐ. οιιηι Ιθΐηιη. ίι&Ι). 8 Μ Α, δίηβ Ιβιηιη. Τγ. έκ των 8 εκ τον ΜΑ ϋ 
23 εκπαλαι (8β(1 έκ παλαιπλονσίων 8) 1ίΙ)Γί πί:Γθ1)ίς[υ6. εκ πάλαι ρΓΟρ. 
όθβη. ί. 441^ ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 723 

λαι στΐονόαίων ενγενέοτεροί δο^λοϋσιν είναι, μάλλον των 
οννεγγνς τάγα&α κεκτημένων» αυτός γαρ εγγύτερος ατιον- 
δαίος ων η πάτντνον οτΰονδαίον τετνχηκώς, ώ'στ' εϊη αν 
ευγενής δ άγαμος άνηρ. καί τίνες εΙρηκαΟίν όντως Ικ 

5 τούτον διελέγχειν προσποιούμενοι, του σνλλογισμον την 
ενγενειαν, ώσπερ φησϊ και Ευριπίδης, ονχι των εκ πάλαι 
σπουδαίων ενγένειαν φά μένος είναι, άλ)^^ όστις άνηρ άγα- 
μος απλώς, το δ^ ουκ εστιν' άλλ^ όρθ^ώς ζητοϋσιν οι 
την άρχαίαν αρετήν προτι&έντες. τα δ' αΐτια εϊπωμεν 

10 τούτων^ ότι η μεν ευγένεια εστίν άρετη γένους^ η δ^ άρετι) 
σπονδαίων' σπονδαΐον δ^ εστί γένος, εν ψ πολλοί σπον- 
δαίοι πεφύκασιν έγγίνεσ^αι, σνμβαίνει δε το τοιοντον, 
όταν εγγένηται αρχή σπονδαία εν τφ γένεΐ' η γαρ αρχή 
τοιαύτην έχει τήν δνναμιν, πολλά παρασκενάζειν οΐά περ 

15 αντή* τούτο γάρ έστιν αρχής έργον ^ ποιήσαι οίον αντή 
έτερα πολλά, όταν ούν εγγένηται τοιούτος εΙς τις εν τφ 
γένει και ούτω σπουδαίος ώστ' εχειν το άπ' εκείνον αγα- 
θόν πολλάς γενεάς, τούτο σπονδαϊον ανάγκη είναι το 
γένος, πολλοί γάρ έσονται σπονδαίοι άνθρωποι αν τε 

20 ανθρώπων ί; το γένος, άν τε %7ίπων, ϊπποι, ομοίως δε 
'/ΜΪ έπϊ των άλλων ζωών, ώ'στ' ευλόγως ονχ οι πλού- 
σιοι ονδ^ οι αγαθοί, αλλ οΐ εκ πάλαι πλονσίων η εκ 
πάλαι άγαδ-ων ευγενείς είεν άν. ζητεί γάρ 6 λόγος τάλη^ή. β- 
4 8. έκ τον διελέγχειν {όιελέγχείν Μ^) προοποίονμενοί τον ονλλο- 
γιομόν της ευγενείας 8 Μ Α: οογγ. ΒθπίΕ^β ΙΗβ άίαΐ. άβε Αν, ρ. 141 1| 
6 Ενριτΐίόης'] ΕιΐΓ, ίρ. 336, νβ. 2 6 μεν γάρ εσθ•λ6ς ευγενής εμοιγ' άνηρ 
Γθβρίοί ριιί^Ι; ΝΕΠοΙί Τγ. Ογ. ίι.^ ρ. 461 ! εκ7ίαλαί ϋΜ. οί. ρ. 722, 23 
Εάη. II 7 οηονόαίων ενγένειαν [ενγένειαν βυρβιβΟΓ. 8*) φάμενος 8 | 
άλλ' ο στις ρΓορ. Οβδη.^ πιγ^: άλλ' οίσ τις Β άλλοΐα τίσ Μ αλλ" οίς 
τιοιν Α Ι αγαθοί Ττ. || 9 εϊπωμεν Κθ8β: εϊπομεν 1ίΙ)π || 10 τούτων 
ϋίβίδ: τουτέστιν 8 Μ τοϋτό έστιν Α || 11 σπουδαίων Εθ8θ: σπον- 
δαϊον Μ\>ή η 12 εγγίγν- Μ || 15 άρχης 8 Μ αρχή Α | οίον αντη 8 Μ 
οίον αντή απερ αντή τοντο γάρ έστΙν αρχή έργον ποιήσαι οίον 
αντή Α II 1β εϊσ τιο Μ || 19 σπουδαίοι ^ άν τε ανθρώπων ^ το 
γένος, άνθρωποι, άν τε Ίππων, Ίπποι οο11οθ3Π πιανυΐΐ: Μβίηβίεβ β 
21 ονχ 8 Μ ούχΙ οϊ Α. 2ΐΙ)ΘΓΚΐνϋ ΟτΕΐδίοτά 724 1ΩΑΝΝ0Γ ^ΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ίΧΟΚ. Ο. Ι,ΧΧΧνΠΙ α. Μ.] 

αρχή γαρ άνωθεν πάντων, ου μην αλλ* ονό^ οί εκ 7€ρο- 
γόνων αγαθών ευγενείς Ίϋάντως^ άλλ^ οσοίς τνγχάνονσιν 
αρχηγοί των 7ΐρογόνων οντες. όταν μεν ονν αυτός άγα- 
μος (?;)^ μή εχϊ} δε τοιαντην δνναμιν της φναεως ώς 
τίκτειν ηολλους ομοίους^ ουκ έχει αρχήν , . . τοιαντην δν- 5 
ναμιν , εν τούτοις αρχή του γένους, και ευγενείς οί αττο 
τούτου τον γένονς οντες, ουκ εάν ο /Γατϊ^ρ ευγενής τ], αλλ ' 
εάν 6 αρχηγός τον γένονς, ου γάρ δι^ αντον 6 τεατήρ 
εγέννηαεν αγαθόν, αλλ! οτι εκ τοιούτον γένονς ην. 

53 (14 Μβίη.) Ξενοφώντος εκ τον Περϊ Θεόγνιδος, ΐ') 

Θεόγνιδός έατιν ετΰη τον Μεγαρέως. ούτος δε 6 
7νοιητής τνερϊ ονδενός άλλον λόγον ^εεττοίηται η περί 
αρετής και κακίας ανθρώπων, και έατιν η ποίηοις σύγγραμ- 
μα περί ανθρώπων, ώαπερ εϊ τις ίπ7€ΐκός ων συγγρά- 
ιρειεν περί ΐΊεπικής. ή ονν αρχή μοι δοκεΐ της ποιήσεως 15 
όρ^ώς εχειν. άρχεται γάρ πρώτον από τον ευ γενέο&αι. 
φετο γάρ οντ άν^ρωπον οντε τών άλλων ονδεν αν αγα- 
θόν είναι, ει μή τά γεννήσοντα άγα&ά εϊη. εδοξεν ούν 
αντφ παραδείγμαοι τοις άλλοις ζφοις χρήσαο^αι, ο σα 
μή εΙκή τρέφεται^ αλλά μετά τέχνης έκαστα θεραπεύεται^ 20 
όπως γενναιότατα έσονται, δηλοΐ ό' εν τοίσδε τοίς έπεσι' 

1 μήν θίίαιη Α. ί&ΠίΙιΐΓ ΟαίδΓοΓά || 2 οοοις Κο&6: οαοι \\^ν\ 1 
4 γι αάάίάίί: ΜβίηΘ^β | ^χη 8 Α εχπ ΜΤγ. |ι 5 ομοίως Τγ. 1 νβΛα 
ουκ έχει κτβ. ηοη ίηΙο^Γα. ονκ εχΒί άρετήν [τοιαντην όνναμιν εν τον- 
τοίς άρχη] τον γένονς. καΐ ενγενεΐς κτε. ρΓορ. 'ννΎίΐΘΐιΙ)αο1ι. ονκ έχει 
άρχην ' {εν οσοις όε) τοιαύτη όνναμις, εν τοντοις άρχη τον γένονς. # 
κτε, ΒβηΐΕγδ 1. ο. ονκ έχει άρχην' {οοοι 6^ εχονοιν) τοιαντην δνναμιν, 
εν τούτοις (χρχη τον γένονς. κτε. ροΙ;θΓί1; ίοΓίαδδβ Ιοηίυβ. οοηίΓΕ ονκ 
έχει η άρχη τοιαντην όνναμιν έν τοντοίς , , . άρετη τον γένονς καΐ 
ενγενείς 80Γ. Κο8Θ |1 7 ενγενΒΐς Α | ?/ Τγ.: ^;1' 8ΜΑ || 8 αντον 1ίΙ)ή |ΐ 
9 αγαθόν 88(1 ό ΘΧ « ίη ί&ΙΙοΓ οογγ. Μ* || 10 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. 1ΐ3,1). 
ΜΑ, ηίΐ ηίδί νθΓδίΐδ Τΐίθο^ηίάίβ (15 — 22) ΣκϋβοΙο θεόγνιδος ΙβηιιηαΐΘ 8. 
οί. Ρδ.-ΡΙιιΐ. ρΓΟ ηοΐ). ο. 15. Ο. Ιιηιηίδοΐι Οοιηπίθηίαί. ρΙιΠοΙ. ΚίΙ)1)βο1ίίϋ ^ 
οΐ3ΐ. (Ι,ίρδ. α. 1888) ρ. 73 δδ. 1] 11 οί. ΤΙίθΟβη. 22 δ. 1 έοτιν Μ είοΐν Α |ί 
12 άλλον Α: άλλ" ον Μ || 13 ^ τίοίηοις Α: ό ποιητησΜ || 14 ώπερϊ 
Α ΟΟΓΓ. Α^ II 17 οντ* Μ: οντε Α; ονό' οδοίίΕηΙβΓ Οβδη.^ ρ. 499 ρ 
19 βυρΓΗ, αντώ Άΐϊφήά Γαβτιιη Μ | χρηοαοΘαι 86(1 οαα&αί ίη ταβ. Μ^ 
ηί νΐάβΐαΓ Ι 21 όπως {ώς) ρΓορ. ΜβίηΘί^Θ [ έσονται ΙαοιίΘ Οθδη.'-^: 

έσονται (ω Α^) Α εσωνται Μ ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ Ε1ΤΕΝΕΙΑΣ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 725 

Κριονς μεν υμΙ ονονς διζήμε^α, Κνρνε, και ίππους 

ενγενέας^ και τις βονλεται εξ αγαΒ-ον 
χτήσασ&αι, γη μα ι δε κακήν κακόν ου μελεδαένει 
έσ^λός άνήρ, ην τις χρήματα πολλά δίδφ, 
ο ούδε γυνή κακόν ανδρός άναΐνεται είναι ακοιτις 
τηλονσίον* άλλ' άφνεον βονλεται άντ^ αγαΒ^ον. 
χρήματα γαρ τιμώσι, και εκ κακόν εσΒλός εγημε, 
και κακός εξ ογαΒον' πλούτος εμιξε γένος. 
Ταντα τα επη λέγει τονς άνΒρώπονς ονκ επίστασ- 
10 Βαι γενναν εξ αλλήλων ^ κάτα γίγνεσθαι το γένος των 
ανθρώπων κάκιον άεϊ μιγννμενον το χείρον τφ βελτίονι. 
οί δε πολλοί εκ τούτων των επών οϊονται τον ποιητην 
πολυχρημοσύνην των ανθρώπων κατηγορείν και αντί χρη- 
μάτων άγένειαν και κακίαν άντικαταλλάττεσ&αι εϊδότας, 
15 έμοι δε δοκεΐ αγνοιαν κατηγορείν περί τον αυτών βίον. 

1 ΤΗβο^. 183 88. Ιθ^ΐΙαΓ Ιοοαβ ίηίΓα IV 30, 11» ρ. 732, 3, άυο 
άίδΙίοΙίΕ ρήοΓΕ βυρΓΕ IV 22**, 99 ρ. 534, 1 {θεόγνιδος) \ κριονς μίν 
καΐ ονονς 8 Μ Α, 8ΐοΙ). IV 30, ΤΙιβο^η.: κννας μεν δη νώι 8ΐοΙ). 
IV 12^ Ι όιζημε^α 8 Μ, 8ίοΙ). IV 22^ βί IV 30, Τΐιβο^.: διζοίμε^α 
Α Ιιίο θΐ; Γν 30 Ι κνρνΐ Ιιίο Α || 2 ευγενείας Υάο, 1;βιηθΓΘ Οθβη.^, Μθπι 
τοί ρΓΟ τις \ αγαθόν 8 Μ Α, 8<:οΐ3. IV 30: άγαμων Γθοίβ δίοΐ). IV 
22^ ΤΙιβο^η. II Β κτησαοΘ-αί 8 Μ Α: κτηαεα&αί 8ΐ:οΙ). IV 30 βί]σεα- 
^αι 8ί;οΙ). IV 22<ι βί υΐ νίο[θ1:υΓ Τΐιβο^., ιιΙ)ί βη^εα^αι οοάά. ηοη- 
ηαΐϋ II 4 ην οϊ χρίματα ηολλα φέρ^ 8ΐ:οΙ). IV 22<* || 6 άφνεον Τΐιβο^η.: 
αφνειον 8 Μ Α Ιιίο βΐ: Μ δίοΙ). IV 30 || 7 βγημαι Μ || 9 ονκ οδοίίαηίβΓ 
οιη. Οββη.^ Ι ροδΙ; έπίστασθ^ίχι ίη8βή νηΐί; ορΘ^ώς ΒβΓ^Ιί Ρ. 1/ II ρ. 136. 
3η ονκ {εν) έπίοταο^αιΊ |1 10 κάτα γίγνεσθ-αι ίαοίίβ (τΕίβίοΓά: κατά- 
γίγνεαϋ^αι Μ Α || 11 κάκιον Μ κακίον^ Α | μιγννμενον τον χείρονος 
τω β, οί. ΒβΓ^Ιί II 13 πολνχρημοοννην Μ πολνπραγμοαννψ Α ; φίλο- 
χρημοοννην ΒβΓ^Ιί || 13 88. κατηγορείν καΐ {το} άντΙ κτε. οί. Εά. 
^οήντΒΐ^ κατηγορείν ώς άντΙ χρ, «. κ. κ. αντικαταλλάττεσ&αι εΐω- 
Ό^ότων, έμοΙ δε ρΓορ. ΒβΓ^Ιε || 14 άγένειαν Α: άγενείαν Μ | είδότας 
8(Μηίβ8 νοίβηίββομβ ίηΙθΓρΓβί&ΐιΐΓ Μβίηβ^β, αντονς οί. δίίζΙβΓ ρΓοΙβ^. ίη 
ΤΙίθο^η. ρ. 4, άθ ΒβΓ^^ίί οοηαιηίηβ νίά© &<1 13 81;ο1)ίΐθα8 ΙΛ". 47 ΟΑΡνΤ XXIX. ΡΑΕ8 αΥΑΚΤΑ. 

ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΕΓΓΕΝΗ. 

54 (1 Μβίη.) Μενάνδρου (ίΓ. 664 Κ.). 

Τοϋ£ εν γεγονότας καί τε&ραμμένους χαλώς 
καν τοΙς γ,ακοίς δεΙ λόγον εχειν ευφημίας. 5 

55 (2 Μβίη.) Είριπίδον "Ελένη (940 88.). 

ζ/ος την χάριν μοι τήνδε κ«ί μιμον τρόπους 
πατρός δικαίου ' παισΐ γαρ κλέος τόδε 
λάλλιατον, οοτις εκ πατρός χρηστού γεγώς 
εις τ αυτόν ηλ^ε τοΙς τετίοϋσι τους τρόπους, 10 

56 (3 Μβίη.) Δημοσθένους (Ι.ΧΙ ρ. 1403). 

ΤοΙς ευγενέαι και λαλοίς μάλιστα λατεΊζείγει, 'λάλλος 
μεν έπϊ της όψεως ^ σω(ρροσύνην δε επΙ της ι^υχης, αν- 
δρείαν δε Ιττ' αμφοτέρων τούτων, χάριν δε επΙ των λό- 
γων διατελείν εχουσιν, 15 

2 ίίίαΐϋΐη ρΓαβΙ)βηΙ 8Μ Α Μαο., άβ ΡΙιοΙίο νίάβ ευρΓ^ ρ. 702, 2 αάη. 
ηαιηβΐ'υιη πγ' αάάίίΠΓ ίη 8Α πό' ίηΜΜαο. οιάο θο1ο§:&Γυιη δυβρβο- 
ίιΐδ. ίη1:θΓΐηίχ1:ΕΘ δυηΐ: ριοβαπΗβ ροβίίοίδ || 3 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 
8 Μ Α Μεο. ίηΙβΓ ΐΓΕ^οοιαπι αάβδροΐα ίΓα^ηίθηίυπι Γβοβρίί Ναιιοΐί (54δ) 
€οΙ)βίί ορίηίοηί (Ν. 1. ρ. 49) οΙ)8βου1;π8 ίιηπιβηΐο || 4 γεγονότας 8 Μεο. ^ 
γεγωνότασ Μ γεγώτας Α |ί 6 θοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α || 8 παιοί 
8 Μ Α παιόΙ \\\>τ\ ΕυΓ. || 10 τον τρόπον οί. ΚθίδΙ^β 8βά άιιΙ)ίΐ:3η8 ίρββ || 
11 βοΐ. οΐΐηι Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο. βοάβιη οιάίηβ οίίβηιηίυΓ Ιιεθο 
βί ρΓΟχίιηα βοΐο^α α Μεχιπιο ο. 63 ρ. 676 ΟοιηΙ)βί. θΐιαιη Ιβηιιη&ίίβ 
ίΐάάίΐίδ II 12 ϊίγονμαι ΟΒ ηάντας αν ομολογηοαί μοι, τοις τηλικον- 
τοις μάλιστα κατεπείγειν κάλλος μεν — χάριν δ' επί των λόγων 
διατελείν έχοντας ϋβιη. ίΐβπιιη νίάθδ ςα&ιη ΙίοβηίθΓ δβ ^-οβδοπί §•ηο- * 
πιοΐο^αδ. οοηδυΐΐο δοϋιοβί, ιιί νΐάίΐ; ίαιη ΒΙαβδ, ίία ιηπΐαία βηηί 
νθΓΐ)&, πί ^βηβΓίΐΙϊδ δθηίθηΐία βνΗάθΓβί | καΐ καλοΐς 8 Μ Μεο. και τοις 
καλοίς Α ϊάςαθ ίιηιηβΓίίο ΓθοβρθΓαηί Ο&ίβίοΓά βί Μβίηβΐίθ || 14 χάριν 
(5' Ββιη.: χάριν τε (νβΐ τε) 1ίΙ)η 8ΐοΙ)£ΐΘί | 1δ έχοντας \ϊ\)ή ϋθΐη. 
εχονσιν θχ δίο^. Γθοβρίί Β1η88 ΟΑΡνΤ XXIX ΠΕΡΙ ΕΓΓΕΝΕ1ΑΣ ΡΑΚ8 ^VΑΚΤΑ. 727 

57 (4 Μβίη.) Διογένους. 

^ίογένης, πυνχ^ανομένον τίνος τίνες τα ν ανχ)^ρώπ(^ν 
ενγενέστατοί, ^οΐ ααταφρονονντες' είττε ^τζλοντον, δόξης, 
ηδονής, ζοίής 9 τα.ν δ εναντίων υπεράνω οντες τνενίας^ 
5 αδοξίας, πόνου, θανάτου," 

58 (5 Μβίη.) Μενάνδρου '\ Επιτρέποντος (ίΐ. 7 ΚοβΓίθ). 
^Ελευ^έρφ το χαταγελάσ^αί {μεν} πολύ 

αϊαχιοτόν εατι*\τό δ οδυνάσ^^ άν&ρώπινον, 

59 (6 Μβίη.) Του αυτού ({γ. 728 Κοο^). 
10 Οί;κ ελευθέρου φέρειν 

νενόμνκα κοινωνούσαν ήδονήν υ βρει. 

60 (7 Μβίη.) Μενάνδρου "Ήρωι (ίτ. 3 ΚοβΓίβ). 
Εχρήν γαρ είναι το καλόν ευγενέατατον, 

τον ελεν&ερον δε \ δει πανταχού φρονεϊν μέγα. 1 θοΐ οηιη Ιβιηηι. Ιιαΐ). ΜΑ, οιη. 8. Ιβΐί^ίΙιΐΓ βοΐο^α βαρΓ» IV 
29% 19 {/ίίογένονς), χώ'ι νίάβ ςυαθ αάηοίανίιηαδ || 2 Διογένης πνν- 
ϋ^ανομένον Μ Ιιίο, Τγ. 8αρΓ& (8βά Τγ. οιηΐΒβο Ιθΐηιηαίβ) : πννθ-ανο- 
μένον (οιη. /Ιιογ.) Α Ιιίο, 8 Μ Α 8υρΓ3, || 6 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8Μ Α; 

ηϋ ηί8ί μ ρΐΌ Ιβιηηι. 8, επιτρέποντος αάά. ΜΑ. οοηίοίαδ Επιτρέ- 
ποντες 8θήΙ)βηάαηι βδββ, 8βά ροίββί οίίαηι ^Επιτρεπόντων οΐίηι ίυΐ88Θ 
νβΐ Έπιτρέπονσιν || 7 μεν βυρρίβή 8θ1βί: 8αίΐάβηΐ6 Ηβπη^Ε. ροδδυηε 
ίαπιβη ηΗςι οο^Μβ^τϊ νβΐυί: το καταγελάσθ^\ (οίμ)(χι, πολν νβΐ το 
καταγελάο^αι {παρά} πολν οοΐΐ. Αγ. Ρΐυΐ;. 445, βί παραπολυ Ίβχά 
Βθηίΐβγ II 8 αϊοχιοτον Ηβηη^α: αϊαχιον (νβΐ αϊοχών) ΜΑ | όόννά- 

ο&αι Α II 9 βοΐ. οιιηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, ^ 8 μενάνδρον (οοηιρβηά.) 
Μ τον αντον Α. ίοΓίαβδβ Ιιοο ςαοί^αβ ίΓαβίυΙηηι ρβΓΐίηβΓΘ αά ^Επι- 
τρέποντας 8ΐΐ8ρίθΕΐα8 8υπι ΒβτΙ. ρΜΙοΙ ΐϋοΰΐιβηβοΐιτ. 1909 ρ. 358. 
α^ηοδο&δ Εηίβηι ^ηοπιοΐο^ϋ ΜθηπηάΓβί βχ ΙίίίβΓαΓυηι οιάίηβ οοηδθΐίί 

νβ8ΐί§•ία II 12 ΘοΙ. οιιηι Ιβηιηι. Ιι&Ι). 8ΜΑ, ^ οηιίδδο ί'αΐ). ηοπι. 8 || 
13 τον καλόν δπο Μεγ^θ 80γ. Οβδη.^ ρ. 500, ηιοηβο ρΐΌρίθΓ Οηϋβΐηιυηι 
ΜβγθΓ II 14 τον έλεν&ερον Οε όεΐ 8 Μ Α. το (ϊ' ελεν^ερον όεΐ 80γ. 
ΟΓΟίίπδ. τονλενθ^ερον όε [όει] Ββηίΐβγ ςυβη! δβοαίί δπηί; Μβίηβΐίβ 
Κοοίί, αΐϋ. τον έλενθ^ερον δει πανταχον φρ. μ. δθΓίΙ)ί νοΜί Οιιίΐ. 
Μθ.γβΓ ΝαοΜβ 6 ζη άεη βρνηβΚν. άββ Μβη. {ΜϋηοΗ, βϋζ. 1890) ρ. 366 
ςηί 8βραΓ&η ίυΙ)6ί: νβΓβυηι 3, ρΓίοΐ'β £ογ1:&886 Γβοίβ. ΐΘ§:ί1:ιΐΓ βηίηι ίη 
ηιοηοδίίϋΐιοηιηι 87ΐ1ο^θ, ςυαίη ϋΐβ 1ίί1:ΘΓ& Κ δί^ηανίΐ:, νβΓδαδ Ιιίο τον 

47* 728 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΕΟΕ. Ο. ΕΧΧΧΙΧ α. Μ.] 

61 (8 Μβίη.) ^οφοΆλέονς "ΑΐΎ\ττι (ϊγ. 101 Ν.2). ^ 
ΑΧί! αξίως ελεξας ούόε μεν τνικρώς' 

γένος γαρ εις ελεγχον εξιον τ,αλόν 
ευγΧειαν άν γ,τηοαίτο μάλλον η χρόγον, 

62 (9 Μβίη.) Έΐρΐ7ΐίδον "ΐνοί (ϊγ. 413 Ν.^). 5 
Έτΐίαταμαί δε πάν^' οσ' ευγενή χρεών ^ 

αιγάν άπου δει %αι λέγειν ϊν ασφαλές^ 

οράν ^' α δεΙ με 7,ονχ οραν α μη χρεών, 

γαστρός κρατείν δέ' υμϊ γαρ εν -/.αν.οΐοίν ων 

έλεν^έροίοιν έμτνετταίδενμαί τρόπο ις. 10* 

ελεύθερον αεί πανταχού οωφρονεΐν μέγα. ίείςπθ οοηΠηιίΕί; ρίΐργΓ. 
Βουήίΐηΐ: η. 1 £ο1. IX (\ν688βΐ7 8ίηά. ζητ ραΐαεο^ν. ηηά ρα'ρψ-ηβΐ^. ^ 
VI, 1906, ρ. 160) υΜ ίηίθΓ αΐία πιοηοδίίοΐια Ιβ^ίίπΓ (19) τον ελεύθεροι 
όεΐ πανταχού φρονείν μέγα. οΐίιη 8ί οο1ΐΕΘΓ6ΐ)£ΐη1: ίηίθΓ 8Θ άαο ίαιηΐ)!, 
υίΐοιιΐθ Θχρβοίθδ τον ελενθ^ερον όε [όεΐ] π. κτε. 

ζ τ 

1 €θ1. ΙιαΙ). 8 Μ Α; οοφο άλει 8 οοφοκλέονς άλείτη Μ Σοφο- 
κλής Άλείτ'ζί Α |1 2 ονδε {ονδεν Α) μεν 8 Μ Α; ονδ^ έμοί ΡοΓδοη, 
ονδε μην ΒΓαηοΙί, ονδ^ ήμΐν Ναυοίί |1 3 λόγων ρΓΟ καλόν οί. Βίανάθδ 
ίη 8ορ1ι. ΡΜ1. 98. αη το οΌν άβάθίΕΐ ροθίΣΐ, ^ηοιηοΐο^πδ καλόν^ 
βΙϊβ. βχοο^ίίανίΐ: ΗβΓτνβΓάβη ιηαδ. ΕΙιθιι. Ι^ΥΠΙ ρ. 140. οβίβΓΠΐη Ιοοιι- 
Ιίοηβ εις ελεγχον εξών ΙβνίίθΓ ^ηίάθηι ίϊπη^ίιΐΓ, ίίηπίΐίαΓ ίαιηβιι ςηοά 
οοηίθοίίΒβΓ^Ιί Αίθίβη ίηίβΓ ροδίβηοπδ αβί^,ΐίδ ίαΙ}αΐΕ8 8ορ1ιοο1θ&8 ίηί88θ, 
ο£. 8ορ1ι. ΡΜ1. 98 Ο. Ο. 1297. νίάθ δπρΓίΐ, ρ. 722, 1 αάη. || 4 ψόφον Τγ. || 
5 6θ1. ουιη Ιβιηιη- ΙιαΙ). 8Μ Α, 8βά οίνεΐ Μ. Ιθιβπιε εκ της 'ΐνονς {ηνονς 
οοά.) Ιι&Ι^βί: Οηο Αηΐΐιοΐο^η. 1, 5 ρ. 41, 15 8ο1ιη6ίάΘτ^τ., υΙ)ί Ιθ^υηίιΐΓ 
ΐΓβδ νβΓ8ΐΐ8 ρποΓβδ {έπίοχαμαί — α μη πρέπει) || 6 υσ' ευγενή] όσαις 
γένη Ογ. ι χρεών δίηθ £ΐοο. 8 || 7 νβΓδαιη έΐάίθπιηί ροβίαβ βί ίαΐ). 4 
ηοιηΐηβ οοιηπιβιηοΓαΐο ΡΙαΐ&ΓοΙιπδ άβ ^αίΓυΙ. ρ. δ06 Ο ΟτβΠίυδ Ν. Α. 
XIII 19, 4 Ηθ8., θΐιηάθΐη δβά οιηίδδο ροβΐαβ θΐ ία\}. ηοπι. Ρΐηΐ:. άβ θχίϋο 
ρ. 606 Α, Αηοηγιηπ8 ίη \ν8ΐ1ζϋ τΐιβί. III ρ. 643, 29. τβδρίοίΐ: Ιηΐίαηυδ 
δνιηρ. ρ. 422, 6 ΗθΓίΙ. Αηοη. ΑιΛ. ΡαΙ. XIV 10. ο!. ΕΙίβΓ Ώβ 
^ηοιηοΐ. Ογ. Ιιίδί. αί^αβ οπ^. II ρ. 104 | σιγάν ^' Ογ., Ρΐυί., (τβΐΐ. | 
όκον] όποι ϋΙ)Γί ΡΙαί. ρ. 506 Ο | δεΙ] χρη Ογ., Ιαΐίέΐη., Κΐιβί:. ϋ 8 χρεών 
8 Μ Α πρέπει Ογ. με δει Ιι. άβ 8^1)61 , ΟΑΡνΤ XXX. 

ΠΕΡΙ ΔΓΣΓΕΝΕΙΑΣ. 

1 Ενριπίδον Ιίντίγόνη (ίΐ. 166 Ν. 2). 

Το μώρον αυτφ τον πατρός νόσημα ενο' 
5 φιλεΐ γαρ όντως εκ κακών είναι 'κατίονς. 

2 Ενρίτνίδον ^Αλκμέωνι (ίι. 75 Ν.^). 

Ώ τταΐ Κρέοντος^ ώς αληχ)^ες ην αρα, 
έο&λών απ ανδρών έσ^λά γίγνεσθαι τέλνα, - 
κακών δ όμοια ττ] φύσει ττ] τον πατρός, 
10 3 Τον αντον (ίήο. ίαΐ). ίι. 1068 Ν. 2). 

Ον γάρ τις οντω Ίεαίδας εν Ίίαιδενοεται, 
ώστ^ εκ πονηρών μη ον χαχονς πε(ρν'λέναι, 
4 Ενριπίδον (ΗβΓΟ. 1261 8.). 2 Ιίίυίαιη οίίβπιηί: Ρΐιοί. 8Μ Α Μεο. ηαπίθίαιη πδ' 2^Μ\^ 8 Α πέ 
Μ Μάο. πη' Τγ. || 3 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. βοΐ. 1 — 7 Μβίη. 
ΙβιηπιαΙθ Ενρ. οοπιρΓβηάίί; 8, άντιγόνη βχ άντωπη υί νΐάθίαι οογγ. 
Μ ΓυΙ)Γ. !| 4 μωρόν 8 Μ Α | αντον (νβΐ -φ) 8 Α αντο ίη αντώ οογγ. 
Μ^ αυτό Τγ. αντ^ οί. 8ιιβνθπι, ββά οί. Μ. ΜαγβΓ άβ Εαη ιηγίΐιορ. (Ββιοΐ. 
Ε. 1883) ρ. 74 Ι τονκ πατρός οί. Ειι§;θγ ΝαυοΜο ρΓοΙϊδ,ηίΘ ^^ ΗβηνβΓίΙβηο 
(ιηιιβ. Κ1ι. ΙιΤΙΠ ρ. 144) || 5 κακός ριο κακούς \ν&^η6Γ βί ΟοΙ)βΙ 

ηιηβιηο8.2 II ρ. 438 || 6 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α. άλκμ 8, άβ ςυο 
νΐάθ αά βοΐ. 1, ενριππίδον (οοιηρβηά.) άλκμένωνϊ Μ τον αντον άλκ- 
μαιώνι Α ϋ 7 ^ ρΓορίβΓ δρΕίϋ ρβηππ&ιη 8ΐιρΓ3, Ηη. Μ πιΙ)γ. II 10 βοΐ. 
οοιη Ιβιηιη. \ϊά\), Μ Α, οπι. 8 || 12 κακόν Μ μη κακούς πεφηνέναι 
ριορ. Ν&υοίί Τγε§. άίοί;. ίηά. ρ. XXIV. Αίοπιβοηίβ βιιηΐ; νβΓβηβ ίοΓ- 
ίαδδθ βΐ ίρδί η 13 βοΐ. οαπι Ιβηιπι. ΙιεΙ). 8 Μ Α. άβ 8 υΙ)ί οαιη βοΐο^α 
2 οοΙίΕΘΓθηΐ νβΓβαβ, νίάβ Εά βοΐ. 1. Ιβ^ίπΓ βοΙο^Ε β<:ίΕηι δαρίΕ IV 
24», 7 ρ. 601, 14 {Ενριπίόον). αάίβΓί νβΓβιιβ ροβίΕβ βί ϊεΙ). ηοηι. οιηίβδο 
ΡΙπί. άβ ϋΐ). βάυο. ρ. 1 Β. βοάβπι οράίηβ ΙίΕβο βί; ριοχίπΐΕ ββΙο^Ε γθ- 
οβρΐαβ δυηί εΙ) Αηί;οηίο II ο. 79 βί; Μεχιπιο ο. 63 ρ. 675 730 ΙΩΑιΝΝΟΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟ Ο. Μ.] 

"Οταν δε }ίρηπϊς μη ^αταβλη-θ^τ] γένους 
ορΟ'ώς, ανάγκη δνστνχείν τους ετ^γόνονς. 

5 Ενριπίδον ^ίαίτνϊ (ίΓ. 333 Ν.2). 

Φεν φευ, παλαιός αίνος ώς καλώς εχει' 
ουκ αν γένοιτο χρηοτος εκ κακοϋ πατρός, ^ 

6 (8 Μβίη.) Επιχάρμου. 

* * 

6* (8 οοηϋη. Μβίη.) 

Πνίγομ' όταν ευγένειαν ουδέν ων καλώς 
λέγγι τις αυτός δυσγενης ων τψ τροπψ, 
τις γαρ κατόπτρφ και τυφλφ κοινωνία; 10 

7 (6 Μβίη.) Εύριπίδου Φοινίκι (ΪΓ. 810 Ν.2). 
Μέγιστον άρ' ην η φύσις' το γαρ κακόν 

ουδείς τρέ(ρων ευ χρηστό ν αν ^είη ποτέ. 

8 (7 Μβίη.) ΕυριπΙδου ΠηλεΙ (ίν, 617 Ν.2). 

Ουκ εστίν άν^ρώποισι τοιούτους) σκότος^ 15 

ου δώμα γαίας κληστόν, εν^α την φύσιν 

1 εκγόνονς 8, Η1)η βηρΓα: εγγονούς Μ Α 1| 2 βοΐ ουηι Ιβιηιη. Ιιαΐ). 
8 Μ Α. άβ 8 νίάθ αά βοΐ. 1 II 3 φεν — έχει] ΓβοιίΓήΙ: νβΓ8Π8 ίη ΑβοΙί 
ίΓα^πίθηίο ίΙοΓ. 116, 4 Μθίη. | καλός οοπιρβηά. Α || 5 &ίίβΓί νθΓδαηι οιη. 
ί&ΐ3. ηοιη. ΟΙΐΓ^βίρρηδ (Περί άποφατικών) ίτ. 180 ρ. 56, 5 άβ Απι. οί. 
ΕΙΙβΓ ϋβ ^ηοιηοΐ. Ογ. Ιιίβί. αϋςαβ οή^. 1 ρ. 32 8. || 6 1βιητη£ΐΐ:ί επιχάρ- 
μου 8ηΜοίαη1:ιΐΓ νθΓβαδ πνίγομ' όταν κτε. ίη 8 (ρο8ΐ: θοΐ. 90, 7 Μθίη.) 
Μ Α (ρθ8<; βοΐ. 5) Μαο. ηΐ3ί θοΐο^α ΐ6^ίί;ηΓ ςπαβί οαρίίίδ ρήπίΕ. α\> Ερΐ- 
οΐιαπηο Λ^βΓδΠδ αΐίβηοβ Θ38β ρππιιΐδ νίάίί Μθίηβΐ^β Μβη. 6ί Ρΐιίΐ. γθΙ. 
ρ. 191 , ροδί; ^Επιχάρμου Ί^ϋητ Ιαοαηαηι 8ί§:ηανί. ίηίβΓ οοιηίοοηιηι 
ίΐάθδροίίΐ ΓθοίρβΓΘ ά6ΐ)ηί1: Κοοίί, οί. Ναιιοΐδ: ΜβΙ. Ού.-Εοϊπ. VI ρ. 173 || 

0^ 

8 πνίγομ" 8 Α ηνίγμ' Μ νί'γμοςΜΆΟ. \ ονόενών οι. ΑΙΐΓθηδ, ευλόγων 
Η. Κίο1ΐ3Γάδ Ι καλώς ΜΑ: κακώς 8 Μεο. || 9 λέγει Μ || 10 ΓβοαΓπί 
νβΓδίΐδ ιηαηΐ;. ρΓον. II 100, Γθ8ρίοί1:αΓ εΙ) ΕιΐδίαΛίο Οά. ρ. 1587, 46. 
«Γ. Αγ. ΤΗβδπι. 140 τ/ς όαΐ κατόητρω καΐ ξίφους κοινωνία; Οοπι, 
αάβδρ. 486 Κ. βΐ; ςπαβ οοΐΐβ^βηιηί; Ι^. Οοΐιη. ΒτβΒΪ. ρΜΙοΙ. αδΚ. II 2 
ρ. 25 Ν3.ηο^ ΜβΤ Θν60ο-Β, VI ρ. 162 || 11 θοΐ. οπηι Ιβηιπι. Ιιαΐ). 8 
(ροδΙ: βοΐ. 5) Μ Α (ροδί βοΐ. 8 Μθίη.), άθ 8 νίάθ αά θοΐ. 1 || 12 μέ- 
γιστον ην άρ' ΟοΙ)θ1; ηιηθπιοδ.- II ρ. 98 || 13 εϋχρηστον Μ Α || 14 θοΙ. 
θοιη Ιθπιηι. Ιι&Ι). 8 Μ Α, άθ 8 νίάθ αά βοΐ. 1 || 15 τοιούτο 8 Μ τοιού- 
τον Α: ΟΟΓΓ. 8&11ίθΓ|| Χ^χώμα Μθίηθίίθ | κλειστον 8ΜΑ ΟΑΡνΤ XXX ΠΕΡΙ ΔΪΣΓΕΝΕίΑΣ 731 

υ δναγενης γ,ρνχρας αν | εϊη σοφός. 

9 Ίσιδαίρον (ίη 1 ρ. 829 Ν. 2). 
Μορφάς ατερπείς οψεσιν κεκτημένος 

τταρεμφερεΐς τανταιοί τους τρόπους έχεις* 
5 εχ του τίαχοϋ γαρ η φύσις τί'κτει κακοί', 
^9 ίζ εχίδνης τΐάλιν έχιόνα γίγνεται, 

10 Ευριπίδου Βελλεροφόντον (£γ. 298 Ν. 2). 
Ουκ αν γένοιτο τραυμ\ εάν τις εγξέστ] 

Μμνοις ελείοις, ούδ^ αν εκ μητρός κακής 
10 εσ^λοϊ γένοιντο παίδες εις άλκψ δορός, 

11 Του αυτού "^Ιππολύτω (424 88.)• 

Κουλοί γαρ άνδρα, καν ^ρασύσπλαγχνός τις ι], 
όταν ξυνειδί] μητρός η πατρός κακά. 
μόνον δε φασι τοϋ^^ αμιλλάσ^αι βίο^, 
15 γνώμην δικαίαν κάγαΟ-ην, όταν παρτ], 
κακούς δε θνητών έξέφην\ όταν τύχη, 1 κρνχρας αν εϊη 8 Α κρνχραααν αν εϊη Μ. ιηηΐία ί:βπιρ<;α1:α δαηΐ:: 
κρνιρειεν αν καν 7} ΙιθΛνίδ, κρνψας αν έκβαίη (έξίοι Εΐϋδ) Ηαίιη, 
κρνχρας αν (ονκ^ εϊη κακός {οαφης ΤΥθϋ) β^ο Κν, Μάϋ. (ΗεΙ. 8ίΐχ. 
α. 1872) ρ. 77 Ι 2 βοΐ. οιιιη Ιβιηιιι. Κ&Ι). 8 (ροδί; βοΐ. 8 Μβίη.) ΜΑ (ροδί 
βοΐ. 7 Μθίη.). Ίοίόώρον Μθίηβΐίθ: είοιόώρον 8 έκιόώρον ΜΑ Εκόώ- 
ρον Τγ. οί. ΕΙίθΓ Βθ 8ΐοΙ). οοά. Ρΐιοί;. ρ. 53 β. || 5 καλόν Μ, θ οογγ. Α- ϋ 
6 γίνεται 8Μ || 7 θοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. βελλεροφόντον 8 Α, 
οβηΘ ηίΜΙ άίδΟΓθρ&ηΙΐΗθ βηοίΕνίΙ: ΜθΙίΙθΓ, 8βά βελεροφώντι Μ. ίαβπΐ: 
ί^ίΠΓ Βελλεροφόντγι οοΐΐ. βοΐ. 5 88. βοΐ 11 1| 8 τρανμ\ εάν τις Ναυοίί: 
τρανμα εϊ τις 8Μ.Α, τρανματ\ ην τις θ^ο Αοί;. 800. Εΐρβ. ΙΙρ. 42 1 
εγξέα^ ΗθεΙΙι: ένξνοη 8 Α ενξνοη Μ || 9 έλείοις Μ Α || 10 ες 8 Μ Α: 
ίΕοίίβ ΟΟΓΓ. (τθβη.* £ 442^ || 11 βοΐ. οαΐΗ Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ίππο- 

λντω Μ ϊηηο 8 Ιππολύτου Α. (1αθ8 ρήοΓβδ νβΓβιΐδ 1ι&1)6ΐ Θίίαιη ΡΙαί. 
άβ 1ίΙ)θΓί8 θάαο. ρ. 1 Ο άβ βαά. ροβίίδ ρ. 28 Ο, ιοδρίοΐί; Αήδΐΐάβδ II 
ρ. 628 ϋίηά., ηοη ηίδί ρήηιιιιη αάίθΓί; Βίο αρ. Βίο^. ΙίΕβΓί;. IV 51, Γθδρ. 
ΤΗεοάοΓαδ Μβίοοίι. ρ. 550 δ. ΜαθΠ. Οοηδίαηίίηηδ Μαη. βά. Βοίδδ. 1, 33 1| 
12 &ραανστομος Όίοξ. Ι<&βΓ<:. ( τις ^ ΕαΓ., Ρΐυί. οβίβήςυβ ίβδΐβδ : τις 
εΐ 8 οιη. Μ Α, τις ^ ίη ιηαΓ^. αάά. Α ιη. τβο. || 13 όταν οιη. Α, αάά. 
Α ιη. Γθο. ίη ιη&Γ^. | οννειό^ Ρΐυί., ίοΓί;. Αιίδί:. αννίδη 8 αννείόη ΜΑ: 
ξννειδ^Ι Έΐιιτ. Ι 14 μόνον Ύν., Ειιγ.: μοννον 8ΜΑ | όέ φασι {δε φασΙ 
ΜΑ) τοντ' (τονθ-' ΑΤγ.) 8ΜΑ: (ϊέ τοντό φασ^ ΕαΓ. ϊ 15 δτφ παρξ Επγ. 732 ΙΩΑιΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΪ ΕΚΛ0112Ν Δ' [ΓΙ.ΟΚ. 0. ΧΟ α. Μ.] 

τιρο^εϊς λάτοπτρον αίοτε τΐαρ^ένψ νέα 
χρόνος. 

ι Γ (οιη. Μβίη.) Θεόγνιδος (183 88.). 

Κριούς μεν καί ονονς δίζημε^α, Κνρνε, '/,αΙ ΪΊεηονς 

ευγενέας, 'λ,αί τις βονλεται εξ αγαθόν 5 

'λτήσασδ^αι, γημαι δε λαγ,ην τίακον ου μελεδαίνει 

έσ^λός ανηρ, ην τις χρήματα τεολλα διδφ. 
ονδε γυνή λα/,ον ανδρός άναίνεται είναι ακοιτις 
τΐλουαίον, αλλ^ άφνεόν βονλεται αντ^ αγα&ον. 
χρήματα γαρ τιμώσι ' και ε/, χακον έσ^λός εγημε, 10 
'/,αΙ κακός εξ άγαμου ' πλούτος εμιξε γένος. 
12 Σωκράτους. 

Σωκράτης όνειδιζόμενος επι δνογενεία υπό τίνος ευγε- 
νούς {μέν}^ μοχθηρού δε ^εμοί μεν το γένος όνειδος εψη 
" σι) δε τ φ γένει . 15 

1 προ^Είς ΜΑ, Εαρ. : προσ&είς 8 πί Επήρίάίδ οοά. Ραΐ. 287 | 
ωοπβρ Α | παρ&ένω βχ παρ^ένον οοπ'. Μ^ (ί 2 χρόνος Μ, Επγ.: οηι. 
8 Α II 3 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). ΜΑ, οηι. 8. Ιθ^ίίαΓ βοΙο^Ε 8υρΓ& ίηίΓα 
Ιοοαιη Χβηορ1ιοηί:βαηι IV 29«, 53 ρ. 725, άηο (1ί8ΐίο1ι& ρποΓΕ IV 22•*, 99 
ρ. 534, 1 (Θεόγνίδος) \\ 4 κριονς μεν καΐ ονονς] κννας μεν όη νώι 
8ΐο1). IV 22<ι Ι όίζοίμε^α Α Ιιίο βΐ IV 29° || 5 88. οηι. Α, 8Ϊ γθοϊθ ίη- 
ΐΘΐΙβ^ο ΜθΜβηιηι | άγαθ-ον Μ, 8ΐοΙ). IV 29°: άγαμων 8ΐοΙ). IV ΊΊ% 
ΤΙίΘΟ^η. II 6 ζτίιοαοΟ-αι 8ΐοΙ). IV 29«: κτηοεο^αι Ιιίο Μ, βηοεοθ-αι 
δίοΐ). IV 22•^ Θί ηί νίάβίιΐΓ ΤΗθο^η., υΐ^ί βηθεο^αι αοάά, ηοηηηΐΐί \\ 

7 ?> τις δίοΐ). IV 29% Ιΐίθο^η.: αν τια Μ, ην οΐ 8ίο\). IV 22'ΐ | 
όίόω] φερί] 8ίοΙ). IV 22*^ || 9 άφνεον ΤΙίθΟ^η.: άφνεών Μ, δίοΐ). 
IV 29<^ II 12 θοΐ. οηηι Ιοηιηι. ΗαΙ). 8 Μ Α, δίηβ Ιβηιηι. Μεο. οωκράτονς 

8 οωκράτονς επαίνονς (επαίνονς οοηιρβηά. δΐηβ δρίΓ. Μ) Μ Α ίάςιυβ 
οωκράτονς έπαινος ίυίδδθ ραίο, έπαινος Εαίβηι αάδαηιρίαηι ε ϋ- 
1)Γ8,ηο βχ οαρίίϊδ ρΐΌχίηιί ίηδοτίρΐίοηβ. ιβοηπ-ίί; θοΐο^α ίη δ7ΐ1ο§:α οοάί- 
018 ν&ίίοίΐηΐ Ογ. η. 1144 α 81:θπιΙ)εοΜο βάίίΕ Αρρ. ναί:. 92 ρ. 78: Ό 
αυτός (δΟ. Σωκράτης) όνειόιζόαενος επί όναγενεία {υπό τίνος) ενγε- 
νοις μεν^ μοχΒ^ηρον δε καΐ άοελγοίς τον τρόπον εφη' ^εμοι μεν το 
γένος όνειδος^ σν δε τω γένει\ υΜ ν. νπό τίνος νεανίακον ίηδθΓυίΙ 
8ί6ΓηΙ)αοΙι, δθά ίηυΙίΙίίθΓ νεανίακον. ο£. θΙϊεπι ίίοπί. 8ο1ιβη1ίΘΐϋ (Τνίβη. 
βίηά. XI ρ. 30) 103 |1 13 νπό τίνος αη1:6 όνειόιζ. οοΠοοεπΙ: Μ Α 
Μαο. 1! 14 μεν ίηδθηύΐ: Α- οηι. 8 Μ Α Μαο. | εφη αηίβ εμοί οοΐΐ. Μ, 
Μεο. ίοΓίαδδΟ ΓΘοΙβ, οί. οοά. νΕί. δ^ΙΙ. || 15 ον 8 Α <7ο2 Μ ΟΑΡνΤ XXXI. ΡΑΕ8 ΡΕΙΜΑ. 
έπαινος παογτογ. 

1 Θεόγνιδος (523 8.). 

Ον σε μάτην, ώ Πλούτε, &εών τιμώοί μάλιστα* 
5 "}" συ γαρ ρηΐδίως την 'λαχότητα φέρεις, 

2 (3 Μθίη.) ΕνρΐΊΐίδον Φοινίσσαις (43888.). 
Πάλαι μεν ονν ίμνη^έν, άλλ^ όμως ερα' 

τά χρήματ' άν^ρώποισι τιμιώτατα, 
δνναμίν τε τΐλείστην των εν άνΒ'ρωΊίοις έχει* 
10 3 (2 Μβίη.) Θεόγνιδος (699 88.). 2 έπαινος πλοντον ρΓ&θΙ)θηΐ 8 Μ Α Τγ. Μαο. Περί πλοντον καΐ 
τά εξής τον κεφαλαίου τούτον Ρ1ιοί1υ8 (][ΐΐΕΐΐιΐ0Γ ηίιηίηιιη Ιιαίαδ οα- 
ρίΙΐΒ ραΓίββ υηο Ιίΐηΐο ^θηβιαίί οοιηρΓθΙιβηάβηδ, οί. δίοΙ). ΠΙ ρΓοΙβ^. 
ρ. Χ. ηαπίΘΓΠϊη πε' αφίη^υηί; 8 Α π5' ΜΜεο. πθ-' Τγ. |ί 3 βοΐ. οαιη 
Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ίΙθΓΕίυΐ' οοΓρ. ΡαΓ. 739 Εΐί. (Θεό)'νιόος) || 4 ϋ^εών 
Τγ.: θ^εοί 8 Μ Α, οοΓρ. Ρεγ. βροτοί Τΐιβο^η. || 5 σύ 8 Μ Α, ϋοιρ. 
ΡαΓ.: η Τΐιβο^η. οΙ)νθΓ8£ΐ1:α 8ΐιηί 1ί1}Γαπο ίθΓί&88θ Ιαϋα Τΐιβο^η. 373 
Ζεν φίλε, θαυμάζω οε' ον γαρ κτβ- || 6 βοΐ. οιιιη Ιβπιιη. Ιι&Ι). 8 
(ροδί θοΐ. 2 Μθίη.) ΜΑ (ροδί θοΙ. 1). θοΐο^αδ 3 Μβίη. — 8 Μβίη. 
Ιβηιηιαίβ ενρ. οοηιρΓβηάίί 8. νβΓδη ρππιο βχββρίο οίίβΓΐ βοΙο^ΕΠί 
βΐί&ηι 8ίΓ&1)ο IX ρ. 415. ςιιοίΐ Ιβ^ίΙαΓ αρ. Ρΐαί:. άβ αηι. ρΓοΙ. ρ. 
497 Β το ό' νπό τον Έίριπίόον λεγόμενον 'τά χρήματ άν^ρώ- 
ηοίοιν ίνρίοκειν φίλους Αίναμίν τε πλείοτην των εν αν^ρωποις 
εχειν* ίά (^αοηιοάο θχρϋβαηείιιπι δίί; ηιοηυίΐ: Ν&ηοΐι Τγ. ^γ. ίΓ.^ ρ. 149, 
οοηίαάί^ βηίπι ΡΙηΐΕΓοίιαδ δορίιοβίίδ νβΓδίιηι (£γ. 85, 1) τά χρηματ^ 
άνθ^ρώποίοιν ευρίσκει φίλους οί ΕαΓ. Ρΐιοβη. 439. ίΐοήΐβ^ίυπι αηΐί- 
0|υίυ8 βχρίΐανίΐ ΟΓβ^οήηδ Ν&ζίαηζβηυβ βαπηίηί άβ νίΓίυίβ (ραί^ΓοΙ. 
XXXVII 706 Μί^ηβ) ίηδβΓβηδ ν. 373 τά χρι'ματ^ άν&ρώποίοι τιμιώ- 
τατα, οί. ΕΙίβΓ Γβ ^ηοηιοΐ. ^γ. Ιιίδί. αίςιιβ ογ. ΠΙ ρ. 113 || 9 πλεί- 
οτην την εν Τγ. |! 10 βοΐ. οιιηι Ιβπιπι. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 1) Μ Α (ροδΙ: 

χ 

βοΐ. 3 Μβίη.) τ αν ρΓΟ Ιβηιπιαΐβ 8 734 ΙΩΑΝΝΟΓ ΓΓΟΒΑΙΟΪ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙ Γτ. Μ.] 

ΙΙάσιν δ^ αν^ρώποις αρετή μία γίγνβται τ;0€, 

ηλοντεΐν' των δ' άλλων ονδεν αρ^ τ^ν όφελος^ 
οίδ' εΐ αωφροαννην μεν εχοι "^Ραόαμάν^νος αντον. 
πλείονα δ' είδείη Σιουφον ^Ιολίδεω, 
3' (2 οοηίίη. Μβίη.: Είπθάβιη 52δ 8.) 5 

Και γόρ τοι πλοντον μεν εχειν άγαΒΌΪβιν εοίχεν, 
Ί] Λενίη δε σοφφ σνμφορον άνδρι φέρειν. 
4 Ενριπίδον ^ανά^] (ίη 324 Ν. 2). 
Ώ χρυσέ, δεξίωμα τ,άλλιστον βροτοίς, 
ώς ονδε μήτηρ ηδονάς τοίας έχει, 1^ 

1 πληθΈί ό' άν&ρωπων αρετ/] ΤΗβο^η. | γίνεται Γθθί:θ ΤΗθΟ^ηΐ- 
άίδ ηοηηηΐΐί || 3 μεν] αϊ. τις Οβδη. * ί. 442 πιγ^. 86(3 υηάβ ίά &άδυιη- 
ρδβήί ηΘ8θίο Ι εχοι 8 Μ δβά οι ίη ταδ. οοιτ. Μ^ εχοι βχ βηι. οίίαιη Α 
εχοις ΤΗβο^η. εχοι ηί ^βηβΓαΙίοΓβηι ΓβάάβΓβί 8βηΐ;θη1:ίΣΐιη ^ηοιηοΐο^πδ. 
(^αί τις 8ΐιΙ)αυ(ϋΓί νοίηβπί; βχ πάσιν ανθ-ρωποις φιοά 8θηρ8βΓ3,1:. οί. 
βΐίαιη ΤγΓίΗβπδ αρ. 8ί;οΐ3. IV 10, 1 ρ. 327, 6 || 4 εΐόείης Τΐιβο^η. | 
5 άίδίίοΐιοη ηιιοά δθςυίίπΓ ηιαίβ ουιη ρποηΙ)ΐΐ8 οοΣίΙυίΙ: ίη 8 Μ Α: 8θ- 
ρΕΓΕνί. βΠΌΓΘΐη ρθΓ8ρθΧίί; ΒβΓ^Ιί. ΕΠ ίαίδο Ιοοο ίηδθΓίΕ βδί; θοΙο^Ε 
ροδίςιίΕΐη θχοίάίί ροδί βοΐ. ρηηΐΕΐη ? ροΐβιαί βηίιη ίΐ3ί οιηίίίί ρΓορίβΓ 
οΙααδπίΕβ δίιηίΐίΐαάίηθίη {φέρεις — φέρειν) \\ ^ τοι 8 Μ Α, ΤΙιβο^η. 
Ζενς ΐΕοίίβ (χθδη.* | εοικεν Τΐιβο^η.: εδωκεν 8ΜΑ || 7 όε οοφώ 
^ηοηιοΐο^δ Εΐϊοπίυδ 8ίοίοί ιιΐ; νίάβίπΓ νβδύ^ίδ ίηδίδίβηδ (οί. ΟΙιγ^- 
δίρρ. ίι•. ιηοΓ, 167 Αγιι.): δε κακω ΤΙίθΟ^. | σύμφορος Τΐίβο^. || 
8 βοΐ. οαιη Ιθιππι. ΗεΙ). 8 (ροδί βοΐ. 3 Μθίη.) Μ Α (ροδί βοΐ 2 Μβίη.)• 
άβ 8 νίοΐβ (^ιΐΕθ τηοηιιί Εά θοΙ. 2. δανάη 1ίΙ)Γί, ίηίβΐΐθ^ο (ίΕίίνιιιη. 
ΐίθΓΕίπΓ θοΙο^Ε οοΓρ. Ρεγ. 740 Εΐΐ. (Ενριπίδον). β ΒβΠβΓορΙιοηΙθ 
νβΓδΠδ ρβίίίοδ θδδθ ηΕίτΕί δβηβΟΕ θρίδί. 115, 15, ςηοά ίβδίίιηοηίαιη 
ΐΐΓΐηΕΓβ δίαάθί Εποαδ ΜυβΠθΓ Τ>β ^γεθο. άθοιαιη ρΕΓίίΙϊυδ ίΓΕ^. 
(ΟίδδΕΘ Ε. 1910) ρ. 95. 2^άί^^^ ΑΛθιι. IV ρ. 159 Β βί ϊγθ8 νβΓδΠδ 
ρήοΓβδ 8θχί;υ8 ΕτηρίΓ. ρ. 663, 23 υίβΓηυβ ροδΐ ν. 3 Εάάβηίβδ νβΓΐ)Ε 
ΙίΕβο οΊας ον χοι σε δωμαοιν κεκτημένοι, οί. ΕΙίβΓ ϋβ ^ηοηιοΐ. Ογ. 
Ιιίδΐ:. Είςιΐθ οη^. Ι ρ. 9. 80 III ρ. 115 δ. νβΓδυδ άυοδ ρήοΓθδ ί^γύι- 
ςαβ ίηίϋαιη (οι; τίαΐδες) [Άάίβτί ΑίΙιβηΕ^. 8υρρΙ. ρΓθ ΟΙΐΓίδΙ;. ο. 29 
ρ. 39 βά. δοΙίΛν., νβΓδπιη ρήιηιιιη βί Εΐίβηιΐδ ίηίΐίυιη {ώς οντε μητηρ 
ηδονάς) ϋίοάοΐΉδ 37, 30, 2 (δίνβ Εχο. νΕΐ. ρ. 135), νθΐ-δυιη ρηπιιιπ! 
Ιιυοίαηαδ Τίιηοη. 41 8οπιη. 14, δβχίαδ Ειηρ. ρ. 570, 14 οιηίίίβηίθδ 
ροθΙ^Εθ Θί: ϊεΙ). ηοιη. 1| 9 ίηίβΓ δεξίωμα &ί δεξίαμα ίΙαοίπίΕΓί ΗΙ)Γ0δ 
ΑΛβηΕβι ΕιιοίΕηί Αίΐιβηα^. ηιοηβΐ; ΝΕίιοΙί 1 βροτοίς] κτέρας ίη 
ΕυοίΕπο 1ίΙ)π ραυοί || 10 ώς οντε ΑΛοη., 8βχί. Επιρ., ΑίΙΐθΠΕ^.. 
Βίοά. Ι τοίας 8, οοιρ. Ρεγ., 8βχί;υ8 Επιρ. τοΐβαα Μ τοιάαδ' Α ΟΑΡνΤΧΧΧΙ ΠΕΡΙΠΛΟΓΓΟΓ ΡΑΕ8 ΡΚΙΜΑ 735 

ου παίδες άνϋ^ρώποισιν, ον φίλος πατήρ. 
€ί δ η Κνπρις τοιούτον όφ^αλμοίς δρα, 
ου ^ανμ' έρωτας μύριους αυτήν τρέφειν. 

5 Μενάνδρου ΆΐιεΙ (&. 19 Κ.). 

5 δύναται το πλουτείν χαϊ φιλαν&ραπους ποεΐν. 

6 (9 Μβίη.). Μενάνδρου Ύποβολιμαίψ (&. 485 Κ.). 

Τούτο μόνον έπισκοτεί 
ΥΜΐ δυσγενεία χαΐ τρόπου πονηρία 
ν.αΧ πάσιν οίς εσχψεν αν&ρωπος κακοίς^ 
10 το πολλά κεκτήσ&αί' τα δ' αλλ" ελέγχεται, 

7 (6 Μθίη.) Έυριπίδου "Ηλέκτρα (426—431). 
'& τοΙς τοιούτοις ήνίζ' αν γνώμης πέσω, 

σκοπώ τα χρήμα&" ως έχει μέγα σ&ένος, 
(ρίλοις τε δούναι σώμα τ' εις νόσον πεσόν 
15 όαπάναισι σώσαι* της δ' εφήμερου βοράς 
εις μικρόν ήκει' πάς γαρ εμπλησ^εις άνήρ 
ο πλούσιος τε καΙ (6) πένης ϊσον φέρει. 1 άν^^ρώποίαιν] έν όόμοισιν Αίΐιβη. | ονδε φίλος οοΓρ. Ρεγ. | 
ροδί; πατήρ φιβιη αάάαηΐ: νβΓβιιιη Αίΐιβη. βΐ: 8βχί., οιηίίίυηί 8ΐ;οΙ)&βυ8, 
οοιρ. Ρεγ., δβηβοα || 2 οφ^αλμοΐαιν 8 (| ^ ον' αν μ Ήί ουθ-' αμ 
€0Γρ. Ρεγ. | τρέφειν] εχειν ΑΛβη. || 4 βοΐ. οτιιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). Μ Α, οπι. 
8; άλεΐ Μ. Γοοαπϋ: ν6Γ8α8 Μοηοδί. 120, βίηβ ροθίΕθ θί ίΕΐ). ηοιη. 
θίΐΕΐη Ηβπηο^. Ριο^γαιη. (Λβί. ^ι\ Π) ρ. 8, 1 8ρ., Ρη8θίΕηί Ργεθ- 
θχβΓοίί;. ρ. 433, 8 Η. ροθβηηί άΐνϋΐαβ βί οΙβηιβηίβΒ βοβνβ. νβΓβυδ το 
μηδέν άδικεΐν καΐ φιλάνθρωπους ποεί βυρΓΕ ΜβηΕηάή ΤΓορΙιοηίο 
(ΙΕΙΠΓ δίοΙ). III 9, 19 ρ. 350, 2, 8βά ριιίΕηί; ροίίυδ οιιιη δθχίο Ειηρ. 
ρ. 25, 33 Βθίεΐί. δθΓίΙ)θηάαιη βδδβ το μηόεν αόικεΐν καΐ καλονς ημάς 
ποεΐ II 5 ποεΐν Α ποιείν Μ || 6 θοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιεΙ). 8 (ροδί; θοΐ. δ 
Μβίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 5) ; τον αντον Α || 8 δνσγένειαν — πονηρίαν 8 Μ Α : 
οοΓΓ. Βθηίΐβγ II 11 βοΐ. οηιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8 (ροδί βοΐ. 4 Μβίη.) Μ Α (ροδί 
θοΐ. 9 Μθίη.). ηΐΕΐίηι "Ηλέκτρα, ν. φίλοις — σώσαι αάίβνΐ Ρΐηί. Ι)θ 
ροβί. Επά. ρ. 33 Ο δίηβ ροβί. 6ί ΓεΙ). ηοηι. οί. Όίο ΡΓΠδ. VII 82 
νοί. Ι ρ. 204, 29 Αιη. ΕΙΙθγ ϋβ ^ηοηιοΐ. Ογ. Μδί. Είςιΐθ ογ. Ι ρ. 51 ϋ 
12 τοαοντοις Α | τοιοίτοις δ' ηνίκ' αν Επγ. || 13 σκοπώ Α, Επγ., ίη 
ΓΕ8. 8: σκνπω Μ σκοπώ Τγ. || 14 φίλοις 8 ΜΑ, Ρΐαΐ;.: ξένοις Ευηρίάΐδ 
1ίΙ)π Θί υί: νίάβίπΓ Βίο | ες Επγ. | νόσους Ρΐυί. | πεσών Μ || 15 εφ' 
ημέραν Εχιγ. \\ 16 σμικρόν Ευήρίάίδ οοά. Ι,ΕυΓ. ΧΧΧΠ 2 || 17 τε 
8 Μ Α: γε ΙίΜ Επγ. | καΐ 6 δοπρδί: καΐ 8ΜΑ χώ Εαη 736 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΐΝ Λ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

8 (10 Μβίη.) Θεόγνιδος (717 8.). 

.Αλλα, χρή ταύτην γνώμην πάντας 'λατα&έθ3^αί^ 
ώς πλούτος πλείστην 7εασιν έχει δνναμιν. 

9 (11 Μβίη.) Χαιρήμονος {{γ. 36 ρ. 790 Ν.^). 

Πλούτος όέ προς μεν τάς '\ ολας τιμάς Ιών 5 

ουκ εσχεν ογ'λον ώστε καΐ δόξης τνχείν, 
ολλ* εστε σεμνός' εν δέ *}* δόσει βροτών 
ήδνς ουνοί/,είν τ,αί τιν^ είληχώς χάριν. 

10 (12 Μβίη.) Ενριτΐίδου Φοίνικα (ίτ. 813 Ν.2). 

Ώ 7ΐλον^\ οσω μεν [δη] ραστον ει βάρος φέρειν. ΙΟ 

11 (7 Μβίη.) Ενριτζίδον Κρησσαις {ίγ. 462 Ν.2). 
^ Έτείσταμαι δε καΐ πετιείραμαι λίαν, 

ώς των εχόντων πάντες άνθρωποι φίλοι. 

12 (8 Μβίη.) Εύριπίδου Πολνΐδον (Γγ. 642 Ν. 2). 

Ου γαρ παρά γ,ρατηρα ύμΙ ^οίνην μόνον 15 

1 6θ1. ουιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί θοΙ. 9 Μβίη.) ΜΑ (ροεί βοΐ. 6 Μθίη.) ί| 

τως 
2 πάντας γνώμην ταντην Τΐίθο^η. | παν δί (ΐηί(1 νίάβο οοιηρβικίΐ. 
Α II 8 βοΐ. οπιη Ιοιηπι. Ιιαΐ). 8 Μ Α, χαιρημωνος Μ Α δβά ω ίοΓί. θχ 
ο ΟΟΓΓ. Μ II 5 μεν δΐιρΓα Ιίη. 8^ | τάς πόλεως τιμάς Μθίηθΐ5:Θ, τάς 
αμαρτίας ΟοιηρθΓζ πιαβ. Εΐι. ΧΤΙΙ ρ. 479, τους άλιτρίας Ηθίηΐ80θ1;1ι 
οοΠ. Ηβδγοίι. άλιτρίας' αμαρτωλούς Ι β ονκ εστί οεμνος βΐ: ν. 7 
αλλ* εσχεν ογκον ριορ, Ναποΐί || 7 δόσει ΒΑ όώσει Μ: όώμασιν 
οοηίβοί ΕχθΓΟ. ΟΓ. (Η3>1. δίΐχ. ε. 1868) ρ. 25 Μί^πβ ρ1αΓίΙ)υ8 οοιηρίΌ- 
1)αΓβ δίαάυΐί; Κ. ΜβΐΙιιΐθΓ Βθ ίια^. ^τ. ιηίη. βΐ: αηοη^ηι. ίΓ&^πι. οΐ38. 
ϋήί. (ΒΓ0ΐηΙ)6Γ^αθ βά. α. 1882) ρ. 7 || 9 βοΐ. οαπι Ιβπιηι. ΙιεΙ). ΜΑ, οιη. 
8. ΗθΓίΐίηΓ Ιοοιίδ ιπίχ-α 8ίοΙ). IV 31ο, 74 ουιη Ιβιηηι. Ενρ. Φοινίκι, ^ 
νώϊ ηΐΕΐβ πλειοΟ-ένης Α || 10 πλοντ Ιιοο Ιοοο ΜΑ πλονΒ^' νβΐ πλοντε 
Ιίόπ ίηίΓ3, Ι οσω μεν ΙίΜ ίηίΐΕ: όσον μεν όη ΜΑ Ιιίο || 11 βοΐ. οηηι 
Ιβπιηι. \ιά\), 8ΜΑ Μαβ., άβ 8 νίάβ ηυαβ ηιοηυί αά βοΐ. 2. ίίβΓαΐαΐ' 
βοΐο^α ϋοιρ. Ρ&Γ. 741 Εΐί. (τον αντον ροδί: βοΐ. 4). νβΓδαβ 2 Ιβ^ί- 
ΙηΓ βίΐαηι 81οΙ). IV 31^, 39 (Ενρ. Κρησοαις), ίάβπι ΓβοαΓίίΐ: ίηίβι• 
Μυηοδί;. 558. Μηο ρβηάβιβ βίΐΣίπι Μοηοδϊ. 507 των εντνχονντων πάν- 
τες άνθ-ρωποι φίλοι νίάίί \νΕθ1ΐδηια1:Ιι 8ίηά. ζη άβη ρτ. βονίΐ. ρ. 161 
αάη. 1. ηβο α1ί3Πΐ οη^ίηβηι 1ΐΗΐ)βΐ; Μοηοδί. 510 των εντνχονντων 
πάντες είσΐ συγγενείς, οί. Ο. Μβ7βΓ Όίβ ΥυΜπ. βαηιηιΐ. ρ. 406 8. 1| 
12 όβ &ί λίαν οχη. Μαο. || 14 βοΐ. οαηι Ιβηιπι. ΙϊάΪ), 8 ΜΑ; άβ 8 νίάβ 
ςυαβ άίχί αά βοΐ. 2. τον αντον Α. πολνΐδον 8 Α πολνείδον Μ {| 
15 ον γάρ (τι) οί. Μβίηβΐίβ, ουΡί «ρα Ναυβ^, οντάρα Οο\)βίΐΏη&Ώΐο^. 
IX ρ. 140 Ι κρητήρα 8 Μ Α ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΓΤΟΓ ΡΑΚδ ΡΚΙΜΑ 737 

τα. χρηματ^ αν^ρώποΐύίν ηδονάς έχει, 
άλλ^ εν χακοΖσι δύναμιν ου μικράν φέρει, 

13 Φιλήμονος Πτέρυγες (ίτ. 65 Κ.). 

Το της 14μαλ^αίας δοκείς είναι κέρας 
5 οίον γράφουσιν οί γράφεις κέρας βοός; 
αργύρων εοτι' τούτο εάν εχτβς, λέγε 
προς '\ τοΰτ ει βούλει, πάντα αοι γενηαεται, 
φίλοι, βοηθοί, μάρτυρες, συνοικίαι. 

14 (24 Μβίη.) Εύριπίδου Παλαμηδτ] (£γ. 580 Ν.^). 
10 ΐΑγάμεμνον, άν^ρώποιαι πάσαν αί τύχαι 

μορφή ν ϊχουσι^ συντρέχει δ^ εΙς εν τάδε* 
\ τούτου δε πάντες, οί τε μουσικής φίλοι 1. 2 έχει βί: φέρει δθάθΐη ίηίβΓ 8β ιιιιιΙ;ΕΓβ ναΐΐ Νααοί^ || 3 βοΐ. 
0ΠΠ1 Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 (ροβί; βοΐ. 11 Μθϊιι.) ΜΑ (ρθ8ί: θοΐ. 8 Μθίη.) [ι 
4 άβ 8θηΐβηίία νίάβ Ρΐιοογίίάίδ νβΓβυδ βίοΙ). IV 15, 6 ρ. 377, 12 | 
άμαλθ-αίας (λ ρθ8ΐ;ιηοάο Β,άά. Α*) Μ Α άμαλ^ιας δίηβ αοο. 8 άμα- 
^ίαςΎχ, Ι 6 τοντο (τοντ^ 8) εάν εχης λέγε (λε/' εί Α) προς {προσ 
Μ) τοντ' 56 8 Μ Α. ίη Μβ προς τοντ' ίη1:θΓροΐ2ΐ1:οή άΘΐ3θΐΊ ρβΓδρβχίΙ: 
Μβίηβ^Θ Οοιη. IV ρ. 20 ςαί ριοροδυίΐ: αργύρων έατι (τοντο)' τοντ' 
εάν ϊχ^ς Λέγ' εϊ τι βοίλει κτε. Ερίβ οοιηρΣίΓΕηδ θοΐ. 30. ΓοΓίαδθΘ 
ΐαιηβη ρΓαθ8ΐ:ίΐί; ςιιοά β^ο ριοροδηι ΑοΙ:. δοοίβΐ. ρΜΙ. Πρβ. II ρ. 44 
αργνριον έατιν, {άργνρίον}' τοντ^ αν έχ^ς, Αέγ* εϊ τι βονλει κτε» | 
8 αννοικίαι νίχ ίηΐβ^πιιη. οννηγορου ίη ιηΘηϋβηι νβηίΐ: ΜβίηβΜο ουί 
αηΐθ Ιιυηο νθΓβηιη αΐΐαβ νίάβί;ιΐΓ βχοίάίβδθ άβδίηβηδ ίοΓΐαδδβ ίη οΐκίαί. 
οιηίΐίο ςαοά οοηίβοίί; ΗβΕάΙαιη, ίά άίδρϋουϋ: ΗβΓτνβΓάβηο Οο11βο1:Εη. 
οόΐ. ρ. 143. αη αννωμόται δϋΓίΙ)θηάυιη ρΓο σννοίκίαί? ςυοά Μθίηβίεΐαδ 
δΠΕδίΙ:, αϋςααίθηαδ οοιηιηβηά£ΐ1:ιΐΓ θοΙο^ε 34 ηΐ3ί Ιβ^ίαι: ηγε δε (δο. ο 
Πλούτος) καΐ ^εας άλλας μεθ^' αντον αννηγόρονς τε καΐ μάρτυρας 
κτε, || 9 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 (ροβί θοΙ. 23 Μβίη.) Μ Α (ροδί; θοΐ. 13). 
Γβρβΐυηΐ; ϊηίτΆ βοΐο^αιη (ροδί 29 Μβίη.) ΜΑ. τταλα^τ^'ίίτ/ (νβΐ -ό^^) 
8 Α παλαμηόει Μ φή αΙίβΓΟ Ιοοο παλαμηδονσ Β 10 πάσαν αί τνχαι 
δοπρβί Αοί. δοο. ρΐιίΐ. Ι,ίρδ. II ρ. 46 : πάαιν αϊ τνχαι 8 βΐ Ιοοο βΙΙθγο 
ΜΑ, πάσι χρήματα ΜΑ Ιιίο || 11 εΙς εν τάδε δοπρδί (τάδε αιιοίΟΓθ 
Αα^δίο ΜαβΠβΓΟ): εις χρήματα 8, Ιοοο άΜ. ΜΑ εΙς ^ν (είαεν Μ) 
τοδε Μ Α Μο. ^ΙοδδβπΐΕ βδί; χρήματα ίηί;Γ& ΙίηβΕβ οΗιη 8θπρ1:υιη, τιικΙθ 
ιηοάο ρηιηί πιοάο δβουηάί νθΓβυδ Θχίίυιη οοουρ3.νί1: || 12 τοντον 8 
Θΐ: Ιοοο αΐί). ΜΑ τ όντων ΜΑ Ιιίο. θνητοί δε πάντες (νβΐ θνητών δε 
πάς τις) δοηρδί 1. ο. βροτοί νβΐ θνητοί βϋαιη ΗβΓ^θΓοΙοη ιηη^- 
ΜΟδ.•^ XII ρ. 314 Ι 0% τε 8 βΐ; Ιοοο δΐί;. ΜΑ: οντε ΜΑ Μο 738 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. 0. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

όσον τε χωρ\ς ζώσι, χρημάτων νπερ 
μοχ^οναιν, ος δ' αν πλεΐατ' εχτ], σοφώτατος. 

15 (14 Μβια.) Άντιψάνονς (ίη 232 Κ.). 
Ι^ρ' εστί ληρος πάντα προς το χρνσίον. 

μόνον γαρ αυτόν διαμένειν εϊω^ άεϊ 
το χρίΐμα ταντό' των φίλων δε τονς τρόπονς 
ονδεπο&' ομοίως ζωγραφονσιν αΐ τνχαι. 
πλοΐτος δε βάσανος εστίν άν&ρώπον τρόπων, 
όταν ενποράν γαρ αισχρά πράτττ} πράγματα^ 
τι τοντον απορήσαντ' αν ουκ οϊει ποειν; 

16 (15 Μβιη.) Τιμοκλέονς (ίι. 35 Κ.). 
Τάργνριόν εστίν αίμα καί ψυχή βροτοίς» 

όστις δε μη έχει τοντο μηδ" εχτήσατο^ 
οντος μετά ζώντων τε&νητίώς περιπατεί, 

17 (16 Μβίη.) Ένριπίδον ΆρχεΙάον ψ, 247 Ν.2). 

1 'ςώαι Μο οιη. Μ || 3 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. 1ι&1). 8 (ροδί βοΐ. 13) Μ Α 
φΟδί 6θΙ. 24 Μβίη.). ^^ιο νβίδυδ βχΐΓβιηί Ιβ^υηΙαΓ βύαιη δΐιρΓα ΠΙ 2, 3 
ρ. 178, 10 (ΑντιφάνονζΜ'^ μόνον 8 Α μόνοσ Μ μόνον Τγ. \αντον 
8ΜΑ αεί Τγ. |1 6 ταντό οοά. Ραπδ. η. 1985 ίβδίβ ΟαίδίοΓίΙο: ό αντο 
8Μ Α II 7 ομοίους Οο1)βί: Ν. 1. ρ. 137 || 8 νβΓδίιιη Ιιυηο ροδί 10 ΐΓαίάβη- 
(Ιαιη ραΐανί 1. ο. ρ. 45, νίχ ΐθοίβ 1 άν^ρώπω ΗβηνβΓάβη ΟΙ^δ. οήί. ρ. 53 1 
9 όταν \ι\)τϊ υίΓοΜςυβ : ος αν Ιιοο Ιοοο ΟοΙ)βί; ίά(ΐαβ ΓβοΙβ υί νίάβ- 
ίιΐΓ. όταν βηίιη (αί ΐΕΟβαιη φΐΒ,πι ίαοίΐο οοηίυηάί ροίηθΓΐΙ; οιιιη ος 
αν) νίάο ηβ θχ Ιοοο ρποΓθ (III 2, 3) Ιιπο ϋΐαίαιη δΐί. ρήοΓβ 3,α1θπι 
Ιοοο, ηΙ)ί Ιιοο άίδϋοΐιοη οιϊεΙιιγ δοΐυιη, ^ηοιηοΐο^αδ δί ίηνβηβΐ'^Ι: ος 
αν ενπορών γαρ, 1ιαΙ)ΐΐί1; οπγ ίη όταν είπορών τις πιυίΕΓβΙ;, δοίΐίοθΐ: 
ςιιία γαρ ραΠίοαίαιη ΐη θοΙο^&θ ίηίΐίο ιηοΐβδί&ηι βδδβ νίάίΐ:. θΓΓΕνίΙ 
ίΐυίθΐη ηοδίΓΟ Ιοοο Μθίηβΐίθ, οαιη άιιοδ ροβΐΓθΐηοδ νβΓδαδ α ρΓΕβοοάβηίΘ 
άίήηΐΘΐκΙοδ οοηίοθΓθί (ίΙοΓ. ΙΠ ρ. XXX). &άιηί1:ίί θΜιη ροίβιαπί 1ιΐ 
άυο νθΓδίΐδ ΙαπκιυΗΐη δΐιί ίυηβ θοΙο^ε ίη οαρίίβ Περί κακίας, ηοη 
ροΙβΓαηΙ; ίη οαρίίβ ςηοά Ίίΐ^ον\\)ϊΐ\ιτ "Επαινος πλοντον \ πράττη (νβΐ -^) 
\ιΐΓ0(ΐα6 Ιοοο 1ίΙ)ή ηΐδί ηηοά τις πράττη Ιιίο Α |1 10 απορτ^σαντ" αν 
8ΜΑ άπορηοαντα ΗΜ ΠΙ 2 | ονκ οϊει {οϊκοϊει Μ) ποεΙν ΙΛή Μο: 
πράξειν προοόοκας ΗΜ ΙΠ 2 || 11 βϋΐ. ουπι Ιθηιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο. \\ 
13 έχει 8 Μ Μεο. εχη Α. οοηίΓΕ Μβίηβ^ϋ νοί Νο,ηοΐίϋ άηΙ)ϋ&1:ίοηβ8 
(Ιβίβηάίί; 1ιυη(ί νβΓδυηι ΗβΓ\νΘΓάθη Οοΐΐβοί&η. ογ. ρ. 140 οοηιρ&Γ&ηδ 
8ορ1ι. ΑηΙί^. 1279 έχων τε καΐ κεκτημένος αΐία ίά ^βηηδ || 14 οίτος 
τε&νηκώς περιπατεί ζώντων μέτα ορώηβ Ναυοίί Μ€Ί Ον.-Ε. VI 
ρ. 100 1 15 βοΐ. ουπι Ιβηιπι. Ιι&Ι). Μ Α, οιη. 8 10 15 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ίΐΛΟΙΤΟΓ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 739 

Τί (5' οέκ αν €Ϊη χρηονός όλβιος γεγώς; 
ίδ (17 Μείη.) ^^φίλον (ίι•. 103 Κ). 
Ιϋχνρότερον γ,ρίνω το χρναίον πολύ' 
τα πάντα τούτω τέμνεται χαΐ πράττεται. 
5 19 (18 Μβίη.) Ενριπίδον '^ρχελάψ (ίτ. 249 Ν. 2;. 
Μη πλοναιον χ^τίς' ενδεέστερος γαρ ων 
ταπεινός εσται' γ,εΐνο δ^ Ισγίει μέγα, 
πλούτος λαβών (τ ε) τούτον ευγενής αν ή ρ. 

20 (19 Μβίη.) Μενάνδρου Βοιωτί^ (ϊγ. 90 Κ.). 
10 Πλούτος δε πολλών επικάλυμμα εστίν κακώ^• 

21 (20 Μβίη.) Ενριπίδον ^Ανδρομέδας (£γ. 142 Ν.2). 
Χρνσον μάλιστα βονλομαι δόμοις εχειν' 

και δούλος ων γαρ τίμιος πλούτων άνηρ, 
ελεύ&ερος δε χρειός ων οΰδεν σ&ένει* 
15 22 (οοαΜη. 20 Μβίη.: ροβίαβ ίηοβΓίί) 

Χονσον νόμιζε σαυτόν ουνε/,^ εντνχείν, 
23 (25 Μβίη.) Ησιόδου 'Έργων (686). 

Χρήματα γαρ ψυχή πέλεται δειλοίσι βροτοίσι. 

1 Ηη Μ ^ Α II 2 Θοΐ. οαιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α. διφνλον Α || 
3 Λίοχνρότερον [Α ΓαΙ)Γ.) άβίη ίρδβ 8β οοΓΠ^βηδ Ιοχνρ- Μ || 4 απαντ« 
οί. Κοοίί Ι τέμνεται καΐ πράττεται ηοηάυιη βηιβηάαΐυιη Β 5 βοΐ. οαιη 
Ιβιηιη. Ιια^. δΜ Α || 8 τε ί&οίίο ίη8βΓυί1: Οβδη.* £. 444^: οπι. 8Μ Α || 9 βοΐ. 
€ΐιηι Ιθπιπι. ίιαΐ). ΜΑ Μαο., οπι. 8. ο πλοντός έοτι παρακάλνμμα των 
κακών Αηίίρΐιαηθδ δίοΐ). ίΙοΓ. 97, 8 Μβίη. || 10 επικάλυμμα εοτι Μ 
Μαο, (πικαλνμμ^ (8ίηβ αοο.) εστίν Α. παρακάλνμμ^ εστίν ρΓορ. Ναποΐί 
ΜβΙ. Οτ,Έο^η. VI ρ. 108 οοΐΐαίο Αηίίρ1ι&ηί8 νβΓδίι. β1 αάπιοάαπι ίη 
άθϋοϋδ 1ιαΐ3βί ΜβηαηάβΓ νβΛοηιπι ΕάδίπιίΙαίίοηβπι ςιιαϋδ βδί πλ. 
πολλ. παρακ., δβά νίάβ βίίαπι ίΐοήΐ. δοΐιβη^βΐϋ ΤΤ^ίβη. βί. XI ρ. 30 
η, 102 II 11 βοΐ. ουιη Ιβωηι. ΙιαΙ). 8 ΜΑ Ι 12 βονλομ' εν όόμοις 
νίΐίοδβ ΓγοΙ). ρ. 191, ίηάθ Οθ8η.* ηΐΓ^. || 13 γαρ ων Α | άνηρ βχ αεί 
ΟΟΓΓ. 8^ II 14 ό^ αχρείος Α || 15 νβΓδίιηι ςαί 8θς[ΐιί1ιΐΓ οιιπι ρήθΓίΙ)ΐΐ8 
οοΙι&θΓβηΙβηι 1ΐίΐΙ)βηί; 8 ΜΑ, δβίυη§^βηάαη) βδδβ δβηδίΐ Μιΐδ§:Γ2ΐνβ 8 
16 νόμιζε σαντον Α δίο ηί οοηίβοβΓ^Ι; (τβδη.* ηΐΓ^.: νόμιζ' {νόμιζε 
Μ) αυτόν 8 Μ. νόμιζ' εαυτόν Βγ, Κβϋ Αηαΐ. Ιδοοη ρ. 109 | οΐνεκ^ 
(οννεκ^ Μ) 1ίΙ)ή. εΊνεκ* ΝΗΤιοΙί ςαί οαπι ρήθΓίΙ)Πδ οοηίυηοΐυπι βάίάίί 
νβΓδίιηι ΐαπιςααπι Ευήρίάβιιπι 1, δ. ο. || 17 βοΐ. οπηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 
(ροδΐ βοΐ. 24 Μβίη.) Μ Α (ροδί. βοΐ. 20 Μβίη.), έργων οπι. 8. ΓβουΓΓίΙ; 
νβΓδπδ ίη δοΐιοΐϋδ Ατ&ύ ν. 299 (ρ. 399, 9 Μ.) καΐ Ησίοδος* "" χρή- 
ματα— βροτοίσι' \ 18 γαρ] όΐ δοΐι >Ι• Αγ&ΙΊ 740 ΙΩΑΝιΝΌΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ^ΟΚ. Ο. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

24 (21 Μβίη.) Εύριπίδον Αιόλου {ίτ. 22 Ν.2). 
Την ό' ενγένειαν τΐρος ^εών μη μοι λέγε' 

εν χρήμασιν τόδ' εστί, μη γαύρου, πάτερ, 
κύκλω γαρ έρπει* τφ μεν εσΒ^\ ο δ ουκ εχει' 
κοινοίοι δ' αυτοίς χρώμε^^ ' φ δ^ αν εν δόμοος 
χρόνον αυνοίΚϊί πλείστον, ούτος ευγενής, 

25 (22 Μβίη.) Ευριπίδου Έρεχδ^έως {{γ. 362, 14—1 7 Ν. 2). 
^Έχειν τε πειρώ' τούτο γαρ τό τ' ευγενές 

και τους γάμους δίδωσι τους πρώτους εχειν. 
εν τφ πένεσ^αι (?' εστίν η τ' αδοξία, 
καν γι σοφός τις, η τ" ατιμία βίου* 

26 Θεόγνιδος (1157—60). 

Πλούτος καΙ σοφίη ^νητοΐς άμαχώτατον αίεί' 
ούτε γαρ αν 7ελούτου ^υμόν υπερκορέσαις. 

ώς δ^ αϋτως σοφίην 6 σοφώτατος ουκ απο(ρεύγει, 
αλλ^ εραται, ^υμόν δ^ ου δύναται κορέσαι, 

27 Σοφοκλέους "Αλεάδαι (6% 85 Ν.^). 1 θοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 (ρο8ΐ: θοΙ. 20 Μοίη.) Μ Α (ροδί θοΐ. 25 
Μθίη.), αίόλον 8 αίόλω Μ Α || 4 ΙιοιηΐδΙίοΜαΐϊΐ κνκλω γαρ ερτΐει Ιοοο 
ηοη αρίο ίίθΓ&ίιΐΓ ίΙοΓ. 105, 18 Μβίη. 1| 5 χρωμεβ^α 8 Μ ] ων Μ |! 
6 οννοικεΐ 8 Μ | ενγενης Ονούαδί εντνχης 8Μ Α |1 7 6θ1. ουιη Ιθΐηιη. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α. ΓθοηπΊΐ: βοΐο^α 8ΐ:οΙ). 1Ύ 3Ρ, 36 {Εύρ. Έρεγβεΐ), ίηίΓ. 
αιηρϋοήδ δραΐίί ίΓα^ιηβηΐαιη Ιβ^ιιηίηι* νβΓδΠδ βυρΓΕ δίοΙ). III 3, 1- 
ρ. 197, 4 {Ενριπίόον Έρεχ&έως) \\ 8 εχειν όε 1ίΐ3Π ιβοΐίυδ δυρια III , 
βί IV 3Ρ II 9 νβΓδαιη οηι. ΙίΜ III 3 | εχειν] αεί IV 31^ |1 10 η τ 
8, ΙΠ, «, IV 31^^: τ' (η οπι.) Μ η τ' οπι. Α [| 11 καν ξ αοφός τις] 
ι'ΐ τ άνανόρία {άνόρία Τγ.) ϋΙ)π ΠΙ 3 βχ ίηίθΓρΓθίαϋοηβ | βίον Μο 

μένει 
ΜΑ, 8ΐ:οΙ). III 3: βίον 8 μένει βυρβΓδΟΓ. 8^ Ιιίο, μένει IV 3Ρ || 
12 βοΐ ουιη Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8 (ροδί: θοΙ. 25 Μοίη.) ΜΑ (ροδί θοΙ. 22 
Μθίη.) II 13 θΐ 14 οηι. 1ίΙ)ή ΤΗβο^ηίάΐδ, Τΐιβο^ηίάί ρήιηυδ ίηδθπιίΐ: 
ΤιΐΓηβΙ)Πδ Ι 13 οοφίη 8 Μ πενίη Α || 14 νπερκορέοσαις Α \\ 15 αντωσ 
Μ II 16 αλλ" εραται Τΐιβο^η.: «λλ' έράται 8 Α άλλεράται Μ | κορέ- 
οαι 8 Μ κορέοοαι δβά αΐί. σ ροδΐιηοάο αάά. Α^: τελέσαι ΤΙιβο^. Ι 
17 βοΐ. οπιη ΐΘΐηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α. ν. ρήιηπδ ιίΘΓ&ίυΓ Ίηίνζ IV 31^ 103 
{Σοφοκλέονς), β1:ίαιη ΐη1:θΓ Μβη. Μοηοδΐ. 500. οί. Ρίτιί. άβ αιηοΓβ 
ρΓοΙίδρ. 497 Β το όε ντίο Ενριπίόον λεγόμενον, τα χρήματ' άν^ρώ- 
ποιοιν ενρίακειν φίλους δνναμίν τε ηλείοτψ των εν ανθ-ρώτΐοις ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 741 

Τα χρήματ άν^ρώτνοισίν €νρίσχ€ί φίλους, 
αν^ις όέ τιμάς, είτα της υπέρτατης 
τυραννίδας *|" αχουσιν άγχίστην εδραν, 
έπειτα δ ουδείς εχ&ρός ούτε φύεται 
προς χρήμαΟ-^ οι τε φύντες αρνούνται στυγείν. 
δεινός γαρ ερτνειν πλούτος ες τε ταβατα 
χαΐ προς τα \ βατά, χώπό^εν πένης άνήρ 
μηδ ευτυχών δύναιτ^ αν ών ερ^ τυχείν. 
Λαι γαρ δυσειδες σώμα και δυσώνυμον 
γλώσσϊ] σοφόν τί&ηοιν εϋμορφόν τ ΙδεΙν. 
μονφ δε χαίρειν και νοσεΐν εξουσία 
πάρεστιν αυτφ χάποκρύιρασΟ'αι κακά. 

'^χειν Εά ΕπΓ. Ρΐιοθη. 439 (8ΐοΙ). IV 31^ 2) αΙ)θΓΓαη8. ν. 6 — (10) 
ενμορφόν τ^ Ιόεΐν &άίθΓΐ: ΡΙαί. άθ αυά. ροβί. ρ. 21 Β, άβ (^αο οί. 
ΕΙίθΓ Ββ ^ηοιηοΐ. Ογγ. Ιιΐβί. ΰίίφιβ ογ. Ι ρ. 40 

2 ενθ^νς όβ οί. Ναυοίί |) 8 άκονσιν 8 Μ τ* άγοναιν Α. ^ακοναιν 
δ&ΐιηαδίυβ | άγχίστην 8 Μ αίοχίοτην Α. θ^ακονσι μακαρίατψ οί. 8. 
ΜθΙίΐΘΓ Ι/θοΙ:. ^Γ. ρ. 14 ^εοΐσιν άγχίστην ΥίβίΙ || 4. 5. νβΓ8υ8 δί νβΐ Θΐηβη- 
άΒ,α ΐ6^βΓβη1:ιΐΓ, αΐ) Ιιοο Ιοοο αΐίβηί β88βη1;. δίο ίβΓθ οϋιη ίαάίοΒ,νί Αοί. 
8Ο0. ρΜΙ. Ι^ίρδ. II ρ. 47, θί δίιηίΙίϋθΓ ίη1:ΘΓίιη ίυάίο&νίΐ: Ν&υοίί || 5 οΊτ' 
έχοντες οί. Μβίηβΐίθ || 6 όεινός ΡΙαί.: ξένος 8 Μ γένος Α \ βς τε τα- 
βατα ίαοίίβ Οβ8η.ι ί. 444^: εσται τα βατά 8ΜΑ εστε τα βατά Τι*, 
ρ. 483 προς τα βατά Ιι\)τί ΈΊηί. || 7 τά βατά 8ΜΑ τ' άβατα 1ίΙ)ή 
Ρΐαΐ.: βέβηλα Υαίβι, τά βάσιμα Εη^βΓ 6ί; Ναυο^, τά βαιά Εά. 8οΙι\\^21γ1:ζ. 
^ίίαΐ προς τά βατά κάπωθ^εν {ων) πένης {ό^} άνηρ 80γ. ΒβΓΠ&ΓάαΜδ. 
δβά νίάβ ηθ (^αίδ οΐίιη αάδοπρδβπί; τά βατά οοηίΓΕΓΪο ταβατα ίηνίΐ&Ιαδ, 
οί. ρ. 75δ, 4 αάη. αρίαιη τά λενρά βί αά τηνία βί αά ΙαΙβ ραίβηϋα, ομο- 
αηιηομβ νοίβί \ και οπόθεν \\\)ή Ρΐαΐ:. || 8 μι]ό" ευτυχών {-ών Α) 8Μ Α 
ονδ έντνχών ΡΙπΙ. μηό* έντνχών όυναιτ^ αν (ενρίσκειν πόρον, εκεί- 
νος αΐεν οΐόεν) ών έρα τνχείν ρΐΌρ. ^Υβοΐίΐθΐιι ιηυδ. ΒΙιβη. XXXVIII 
ρ. 136. μηδ' ευτυχών ίαβΐαΓ Ηβ&άΐαηι ΟΙαβε. τβν. XV (1901) ρ. 99* 2ίάη. 1 
μηδ' εύστοχων ρΓορ. ΜβίηθΙίΘ || 9 όνσεώες καΐ σώμα καΐ Α. όυσειόη 
σώμα καΐ δυσώνυμον Γνώμην σοφον ^ΘοΜβίη Ατί. 8ορ1ι. Θΐηβηά. 
ρ. 60 II 10 γλώσσ^ σοφόν] γήρας νέον οί. ΜβίηβΙ^θ || 11 χαίρειν κάν 
νόσων ξννουσία Μβίηοΐίθ, άφαιρεΐν και νόσων ξυνουσίας θ^Ό οΐίιη, 
χραισμεΧν καΐ νόσους εξουσία Ηβίηίδοβίΐι, άμαυροϋν καΐ νόσων ξυνου- 
σίαν ΗοΙζηβΓ ΤΓίβη. 8ί. XVI (1894) ρ. 325 (οοΐΐ. δίοΐ). III 4, 9 ρ. 221, 5) 
8βά άιιΙ)ίΐ:ο ηυιη άίοί Μοβαί; άμαυροϋν ξυνουσίαν || 12 κάπικρνψασ^αι 
('ψεσΙ^αι Α) 8 Μ Α. κάποκρύπτεσ^αι 80γ. ΝαυοΙί. Ιιιιηο Ιοοιιιη Γβδρίοί 
α ϋίοηβ Ρηίδ. λ^ΙΙ ρ. 208, 10 άβ Αγπ. ρτιί&Ι: Ναιιοΐί 

81;ο1)ίΐΘΐΐ3 ΙΥ. 48 10 742 ΙΩλΝΝΟΓ ΣΊΌΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Α' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

28 :Σοφο7ίλέονς Κρέουσα (&. 328 Ν.2). 
ΚάΙ μη τι ^ανμάαΐβς με τον κέρδους, αναξ^ 

ώδ' αντέχεσ^αί. και γαρ οϊ μαχρον βίον 
θνητών εχουΟί, του γε τίερδαίνειν όμως 
άτΐρϊξ εχονται, καστι ττρος τα χρήματα 
^νητοίσι ταλλα δεύτερα ' είσΐ δ' οϊτινες 
αΐνοϋσιν ανοσον ανδρ\ εμοϊ δ' ουδείς δοκεΐ 
είναι τνένης ων άνοσος, άλλ' άεϊ νοσεΐν. 

29 (23 Μβίη.) Έυριηίδου Ι "Εκάβη (Γγ. 326 Ν.2). 
^Αρ' οΙσ3'\ ο^ούνεχ' οί μεν ευγενείς βροτών 

τνένητες οντες ούδεν αλφάνουσ ετι, 

οϊ δ' ουδέν ήσαν πρόσ&εν, όλβιοι δε νυν, 

δόξαν φέρονται του νομίσματος χάριν, 

και συμ7νλέκοντες σπέρμα και γάμους τέκνων; ,^ 

δούναι δΐ μάλλον τΐλουσίψ πάς τις κακφ ^^ 

πρόθυμος εστίν η πένητι κάγ α&ίο, 

1 βοΐ. οπιη Ιθΐηπι. ΗεΙ). 8ΜΑ. χρέονβ 8. δορίιοοίίδ Ιοοαιη ίηίΟΓ- 
οίάίδδβ νβΓδΠδίΐιιβ ςυί δθςυυηίυΓ ροίίυδ Ευήρίάί νίηάίοαηάοδ 688Θ 
ορίπΕίιΐΓ ΜβίηβΙίΘ. δθά οί. Ναυοίϊ: ίη Επγ. £γ. 397 δαί) ίίη. βί; ΌΓβυδα' 
ίοΓί. ροδίθποπδ αβωίδ ίαΙ)αΐΕ, νίάο ΡΗοίϋ Ιθχ. ρ. 119, 6 Εβί^ζβηδί., 
ΌίθίβΓίοΙι ιηυδ. ΕΗβη. ΧΕΥΙ ρ. 44 !| 3 μακρόν βίον] ηλοντον μακρόν 
νβΐ βαϋνν βίον βχβρβοίΗΐ: Μβίηβΐίο, πλοίτον βα^νν Νααοΐί | 4 τον- 
:τικ€ρόΐχίνειν ριορ. ΜβίηβΙίΟ || 5 άηρίξ Μ 1 κίίση ίβΓθ Μ Α 1 χρηαμα 
Α ϋ 7 αϊνοναιν Μ | άνόρ' Α ανό' 8Μ || 8 ών (δίηβ 8ρ.) ανονοος 8 ϋ 
9 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 22 Μβίη.) ΜΑ (ροδΐ βοΐ. 28). 
εκάβη βχ αϊκ- οογγ. Μ ΓαΙ)Γ. ϋβΐΆΐητ βοΙο^Ε Μτά IV 31^ 41 ιη 
ΜΑ ουπι ΙβιηηΐΕίθ Ένρ, Δανάης, οευθ απ1:θπι Ιαοηη&ιη δί^βδ ροδΐ 
Εκάβη, ΟβΓίβ ίη Ηθ€Ιι5ε νβΓδΠδ 0|ΐιί 1:ίίη1ο Έπαινος πλοντοι; οοηνβ- 
ηΐΕπΙ: ηοη Γβρρβή || 10 οΙα ^' Μ 1 ότονν Ιχοιμεν 8 Ιτ οννίχοιμεν 
[οι €χ 21 131: νίάβίαΓ Ιιίο οογγ. Μ^) ΜΑ Μο οί 1ηίΓ&, πΜ οτονν Μ, 
ο,^' ονναχ οϊ μεν Τγ. ρ. 483 1| 11 άλφάνονο' Μ ίηίΓΕ έμφαίνονο 
3 Μ άναφαίνονο' Μο οί ίηίΓΕ Α. εκφανεΐς Μιΐδ^ΓΕΥθ, εμφανείς Κ 
ϋίηάοΓί II 13 δόξαν — χάριν οπα. Ιιοο Ιοοο ΜΑ ίη1:θΓ ΙίηβΕδ αάά. 8^ 
1ΐΕΐ)βη1; ιηίΓΕ ΜΑ |1 14 συμπλέκονται ίηίΓΕ ΜΑ | σπέρμα γενναΐον 
τέκνων δΟΓίρδί Αοί. δοο. ρΐιϋ. 1-ίρδ. II ρ. 46 | 15 όοίναί τε πάς τις 
μάλλον όλβίω κακω IV 31^ || 16 ροδΙ: κάγα^<}ω ίηοίδίο: ίχ; (ςηα βοΐο- , 
^αβ ίίηίδ δί^ίίίοΕίιΐΓ) βΓΕδ» 8, βΐ: οιη. νβΓδίιιη κακός ό' — όλβιοι ίιοο 
Ιοοο ΜΑ, υί; οοηίΐηηβίυΓ ^νίίαπιοτνίίζϋ ίπάίοίυιη, ςυί δΠδρβοί:ΕνίΙ; 
νβΓδηπι ϋο ίΓΕ^. ^Γ. Γγ. ρ. 28. ^βηιιίιιυδ δί βδί, οχρθοίβδ δαΚοιη κακός 
ό' ο μη έχων, οϊ 0' έχοντες ευγενείς ίάηυβ οΐΐτη οοτηιηβικίίΐνί 1. ο. ρ. 46 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 743 

κακύς ί^ ο μη έχων, οί δ^ έχοντες •{* όλβιοι. 

30 (29 Μβίη.) Μενάνδρου (Γγ. 537 Κ.). 

Ο μεν ^Επίχαρμος τους -Θ^εονς είναι λέγει 

ανέμους, νδωρ, γην, ηλιον, τζυρ^ αστέρας* 
5 εγώ δ υτζέλαβον χρησίμους είναι ^εονς 

τάργύριον ημίν χαΐ το χρυσών (^μόνον}, 

ίδρυσαμενος τούτους γαρ εις την οιγ,ίαν, 

ενξαι τί βουλει, πάντα σοι γεν η σετ αι, 

αγρός, οίκίαι, ^εράτνοντες, άργυρώματα, 
10 φίλοι, δικασταί^ μάρτυρες, μόνον δίδου ' 

αυτούς γαρ έξεις τους ^εους υτνηρέτας, 

31 (30 Μβίη.) /^ημοσΜνους Όλυν^/αχών α' (Ι ρ. 15). 

2 θοΐ. οπιη Ιβιηιη. Ιιαΐ). 8 (ρο8ΐ: θοΙ. 28) ΜΑ (ροδί; θοΙ. 23 Μβίη.). 
ΓβοιίΓτυηΙ: νθΓ8ΐΐ8 ίη ΜβηΕηάή θί Ρΐιίΐίδί. οοιηραΓ. 68 83. ρ. 23 δίυάθΐη. 
{Μένανδρος, περί Θ-εών) || 3 Ερίοΐι. ρ. 13δ υϋί νίάβ ηυαΘ αάηοίιανίΐ: 
Κ^ίΐ3β1 Ι ο μεν (γάρ) ^Επίχαρμος θ^εονς ρΓΟρ. ΒοΙ)Γθβ ΑάνθΓδ. II ρ. 283 
ίάηυβ ρΓθΙ)αΙ:ιΐΓ Βία^άββίο βΐ; ΗθηνθΓάθηο. ροδβίδ ο μεν "Επίχαρ- 
μος, (οΙσΘ-α^) θ-εονς, αΜ ϋ-εοίς πιοηοδγΠαΜ Ιοοο || 4 ανέμους ηλιον 
νήν νόωρ 8 Μ Α, Οοιηρ. Μβη. θΙ: ΡΜΙίδΙ:.: ανέμους νόωρ γην ηλιον 
τΐϋρ αστέρας (χΓΟίίυδ Όιαί. ροβΐ. ρ. 549 ανέμους νόωρ πνρ αστέρας 
γην ηλίον Μοίηθί^θ || 6 το αργύρων ημών 8ΜΑ^ Οοιηρ. Μβη. βΐ: ΡΜ1.: 
ΟΟΓΓ. (τΓΟίίιΐδ Ι χρνοίον {μόνον) ΟΓΟίίυδ, χρνσίον {μόνους) ςυοά 
ΐβδίθ ΟαίδίοΓάο Ιβ^ίίπΓ ίη 8ΐ:οΙ). οοά. Ραηδ. 1985 οοιηρΓθΙ)ανίΙ ΟοΙ)θ1: 
Ν. 1. ρ. 82 II 7 ϊδρναάμενοί (νβΐ -μενον) ϋΙ)Γί Οοιηρ. Μβη. βί Ρίιίΐ. || 
8 νβΓδτιηι 1ιαΙ)β1: βΐίπ,πι ΡΙηΙ:. 8ί:οίο. αΐίδηιά. ρ. 1058 0. οΓ. θοΙ. 13 
Ιιυί. οίΐρ. (ΡΜΙβπι. ίη 65 Κ.) | ενξαι τ Ι. (τθδη.^ £. 445^^ βί δίο Ρΐυί. 
βΐ: ίβΓβ Οοηιρ. Μβη. βί ΡΜ1. (υΐ3ί τι Μϋοχΐ): ενξαι (δίηβ βρ.) τ' εΙ ^ 
ενξαι τ' ει {αι τ' ίη γ38. οογγ. Μ^) Μ ενξαιτ' εΐ ΑΤγ. ει;ξ' ει τι 
Μβίηβΐίβ βοΐΐαίο Ρΐηΐ;. ηΙ)ί αηΐβ ΒβΓη&Γάαοβη βάβΐθ 8θ1βΙ)3η1; ενξαι ει 
τι (οί. 8ηρΓ3 ρ. 737, 6 &άη.), είξαι' τί βονλει; Η. ΙαοοΜ ίη Μβί- 
ηβΗι Οοηι. V ρ. ΟΟΙιΧΧ βΐ; Μαάνί^ Αάνβίδ. ογ. Ι ρ. 719 | πάντως 
1ί1}ΐΊ Οοιηρ. Μβη. βΐ; Ρΐιίΐ. | γενέσθαι Α |! 9 αγρός — άργ.] τα (δίο) τ' εν 
τω βίω λνοιτελονντα χρναός αργνρώματα 1ίΙ)Γΐ Οοπιρ. Μβη. βΐ: ΡΜΙ. |) 
10 όικασταί] βοη&οί Μβίηβΐίβ βχ ΡΜΙβηιοηβ, ^ιασώται Κοοίί, V 
δίκαιοι μάρτυρες ΗβΓΛν-βΓίΙβη Οοΐΐβοί:. ογ. (Ι.. Β. α. 1903) ρ. 168 ίάςηβ 
ρ3,πιπι οοηοίηηβ | μάρτυρες οπι. 1ίΙ)π Οοωρ. Μβη. βΐ: ΡΜ1. || 11 αντός 
ΜΑ Ι βξει Ιι\)τί Οοπιρ. αΐ3ί πιοάο δίδοι \ ροδΙ: Ιιαηο βοΐο^απι ί1:βΓα1:ηΓ 
ίη ΜΑ, ηοη ίη 8, βοΐ. 14 υΜ νίάβ || 12 βοΐ. ουπι Ιβηιπι. \ΐ3,\). 8 (ροδί: 
βοΐ. 29 Μβίη.) ΜΑ (ροδΙ; βοΐ. 24 Μβίη. ϋβτΒ,ίο,να) Μεο. (ροδί βοΐ 19 
Μβίη.); δημοο^^ {όημοαθ'ένονς Μεο.) ηοη ρΙυΓίΐ 8Μαο. 

48* 744 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

"Εστί όή λοίτνόν^ οΐμαι, τνάντας είσφέρβίν, αν πολλών 
δέΐβ, πολλά, αν ολίγων, ολίγα, δεΙ δη χρημάτων, χαΐ ανεν 
τούτων ονδεν εστί γενέσχ^αι των δεόντων. 

32 (31 Μβίη.) :Σιμωνίδον. 

Σιμωνίδης ερωτήσεις πότερον αίρετώτερον πλοϋτοί: 5 
η σοφία, '^οντ, οίδα' εφη '^ορώ μέντοι γε τους σοφούς επι 
τάς τίυν πλουσίων ^νρας φοιτώντας . 

33 (32 Μθίη.) Βίωνος. 

Βίων ελεγεν, ωσπερ τα φαύλα τών βαλλαντίων, καν 
μηδενός ύ} αζια, τοσούτον εστϊν αξία όσον εν εαντοίς το 10 
νόμισμα εχουσιν, οντω και τών πλουσίων τους ουδενός 
άξιους χαρπουσ^αί τάς αξίας ων κέκτηνται. 

34 (33 Μβίη.) Έκ του Περϊ συγκρίσεως Πλούτου υμι 
αρετής. ^ 

Λυτός μεν ουν 6 Πλούτος εσεμνύνετο χρείας αν^-ρώ- Ιό 
πων δίορΘ-οϋν, εκτελείν έπι&υμίας^ [η] βλάβαις αντέχειτ^ 
επιμελεΐσ^αι σώματος^ Ψ^ΧΤ^ χαρίζεσ&αι, πρέπειν μεν 

1 Βοτι — (2) ολίγα οιη. 8 Μαο. || 2 δεΙ δε 8 Α, ΒΘΐηθ8ί:Ιι. δει δη Μ 
δει δεΙ Μαο. Τγ. || 3 ονδέν έστι \ϊ\)ή δίοΐ). | τών δεόντων γενέσθαι ^ 
Τγ. II 4 βοΐ. 8ίηθ Ιθΐηπι. ίι&Ι). 8, Εάάιίο Ιθΐηιηίΐΐβ Μ Α. ϊίβΓαίαΓ βοΐο^α 
οοιρ. Ρεγ. 742 Εΐΐ. (Σψωνίδον) , βϋαιη ίΙοΓ. Ρεγ. 142 81:θπιΙ). βίηβ 
ΐΘΐηιη. βίιηίΐβ Γββροηδίιια ΕιιΙ)ΐι1ο ί;ΓίΙ)ΐιί1:ιΐΓ ίη ίΐοηΐβ^ίο δοΐιβηΐίβΐϋ 
(Ι^ίβη. βίιιά. XI ρ. 19) 50. οί. Θΐί&ιη ^ηοιηοΐ. Υαΐ;. 6 δίβπιΐ). |1 6 μεν- 
τοι γε ΜΑ, οοιρ. Ρεγ. μεν γέ τοι ίΙΟΓ. Ρεγ. γαρ 8 αΜ ορώ γαρ 

οοφονς επί τάς τών 
τους πλουσίων θ^νρας^ υθΛε οιηίβΒΕ βυρΓΕ βογ. θΙ: πλουσίων βχ 
'ίους ΟΟΓΓ. 8^ || 8 βοΐ βίηβ Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8Μεο., Εάάϊ1:ο ΙβιηιηΕίβ ΜΑ. 
δίιηίΙίΕ οοιηροδηί ρΓοΙθ^. ίη Τβίβίίδ γθΙ.^ ρ. Ι.ΧΧΧΠΙ || 9 βαλλαν- ^ 
τ ίων 8 : βαλαντίων Μ Α (λ Εάά. Α^) Μεο. Τγ. νίάβ 8ο1ΐΕηζ ρΐΕοί. ίη 
ΡΐΕί. ΕαίΗγάθηα. ρ. VII || 10 τοσούτου Μ Α Μεο. θχ τοσούτον οογγ. 
8* τοσούτον Τγ. | εστίν Τγ. || 11 ονδενός ΑΤγ.: ονδεν 8ΜΜεο. || 

τ 
13 Θοΐ. οαηι Ιβηιπι. ΙιεΙ). 8ΜΑ. ίκ τοϋ {§κ 8) περί συγκρίσεως πλού- 
του καΐ αρετής {ανωνύμου Εάά. Τγ.) 8ΜΑΤγ. Τβίβϋ άβ(1ίί; βοΐο^αηι 
βίουί: IV 31^, 84 ϊθπιθγθ Οββη.^ ρ. 504. βΓΓΟΓβπι ρβίδρβχίΐ: άβ \νίΐΕπιο- 
νήΧζ ΡΜΙοΙ. ηηίβΤΒ, IV ρ. 293 88., οιιίαδ ΓΕίίοηβδ οοηίίπηΕνί ρΓοΙβ^. 
ίη Τβίβϋδ Γθ1.2 ρ. ΧνΠδ. || 16 έκτελείν ΗΐΓβοΙιί^: η τελείν 8ΜΑ | 
η 8βο1. ΗίΓδοΙιί^ II 17 πρέπει Τγ. | μεν οηι, Α | μεν {εν) είρηνΐ^ Ι. Ργ. 
Μεγο^8 87Π1Ι). ΟΓ. 2Λ θρίδΙοΙο^^Γ. ^Γ. (ΒοηπΕΟ βά. 1883) ρ. 57 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 745 

ύρήνγι^ πολέμοις δ' έτζαρκεΐν, ^εραπενειν δ εκ νόσων, 
παρέχειν δε ταΐς ώραις βοηθήματα, αλέας μίν εν τοις 
τάγοις, εχτροπάς (ϊ' αη:ό ^έρονς^ αυξάνειν ό* οϊκονς, γ,αϊ 
διαδοχάς μεγάλων φνλάττειν γενών, γόμους ποιείν μείζονας, 

5 7ταιδθ7ΐοίία βοηδ^είν, ^^ Κοσμώ δ^ ' είπεν " ίερά^ γ,αλλίονες 
ί' £^ εμον 'λαΐ πόλεις' εμά δε έργα καΐ τείχη χαΐ λιμένες 
'λαΐ στοαί' ποταμούς δ^ άβατους γεψύραος σκέπω καΐ γην 
κεχωρισμένην ηρμοσα' εμοϋ δ' εμπορίαι δέονται* και 
γεωργία δ^ αύτη δαπανάς εκ των εμών απαιτεί ταμιείων, 

10 γη γαρ ουδέ αυτή δίδωσιν αύτόματον^ αν μη προλάβΐ]* 
λαβείν δε εκ μόνων έχει τών εμών, δίδωμι δε άορορμάς 
και τοΙς άλλοις απασι, κάλλει μεν εκ κόσμου πλείστα 
συλλαμβανω' διακονούμαι δ^ όπόσα δαπανώσιν εις σωμασ- 
κίαν' παιδεία δ' άπάστ] διδασκάλους εγώ παρέχομαι, 

15 πό^εν δοϋλαι (ταΐς^ γυναιξιν εις ταλασίας; πό^εν δ^ 
όπλα τοΙς άνδράσιν; έλέφας δε και χρυσός ο τοις αγάλ- 
μασιν άρμόσας εμάς εστι^ καΐ πάντα τα άνα&ήματα, 
δι εμοϋ μεγάλαι πόλεις, βασιλειαι δ' εξ εμοϋ δυνατώ- 
τεραι' ποιώ δε έορτάς εγώ, τράπεζα δ εμοϊ φιλόξενος* 

20 προχειρότεραι δ^ εύεργεσίαι δι' εμοϋ, μεγάλαι (δ'} άμοιβαί, 
δύναται δ^ 6 έχων έμε μη μόνος ευτυχεΐν^ αλλ" ευτυχίας 

1 ό' έπαρκεΐν Νίΐηοΐί Ειιτ. 8ίηά. Ι ρ. 111: 06 παρέχειν \ϊ\)ή \\ 
2 μεν βΐίίϋη Α, θΓΓαί: Μβίηβΐίθ || 4 φνλάττειν οιη. Τγ. || 5 κόσμω 8ΜΑ 
κόσμφ Τγ.: οογγ. (τβδη.^ |1 6 (ίέ ^^ Μ | εμά γαρ έργα ν^ϊΐο,ιηοπαζ 1. 
ο. ρ. 294 Εάη. 2 II 7 οτοαί λνϋαιηοΛνίΙζ : οτόλοι 8ΜΑ | ό' άβατους 
8 Μ (ίέ άβατους Α (αί νίίΙβίαΓ), Τγ. αι. ρ. 746, 4 αάη. 1 γην λΥα^β- 
ίίβΐά: την 8ΜΑ || 8 8. καΐ Γεωργία ό' αυτή βΙβ^αηίθΓ Μβίηθί^θ, νιάβΓΐ 
οηίιη ΟβΟΓ^ΐΕπι ίη οοιηίίίΐίη νίΓΐηΐίδ αάίιιίδδβ. δθά Ιιυίο 8ΐΐ8ρίοίοηί 
ηθ ϋΐυά (][υί(1βιη ί][υοά 1ίΙ)Γί 1ΐΗΐ)θηί: Γβρυ^ηΕΓβ ρυίο || 9 εκ τών εμών 
απαιτεί δοηρδί: απαιτεί εκ τών εμών \\\)ή. οί. 11 βί ρ. 746, 4 
Εάη. II 10 ούόεν αντιι (δο. τ^ Γεωργία) Μθίηθίίθ 1 «V 8 Μ εαν Α | 
ίοΓΐ. αν μτ'ι {τι) προλάβω \\ 12 κάλλον (ου οοιηρθηά. βυρΓΣΐ Ιίη.) 
Α ϋ 13 όε — οωμασκίαν οπ). 8 | ό' όπόσα δΟΓίρδΐ: (ίέ τόσα Μ όέ 
τε οσα Α. (ίέ οσα 8ΐιόάυΙ)ίίΕΐη8 δΟΓ. ΜθΐηβΙίΘ || 15 πόθ^εν (όε) όονλαι 
ρΓοροδυί Αοί;. 800. ρΐιϋοΐ. Ι.ίρ8. II ρ. 49 | ταΐς ίηβθΓί νοίαίί Μβί- 
ηβ^Θ II 17 πάντα τα Α πάντα 8 Μ |1 19 ό* έμοΙ ΜθίηβΙίΘ: όέ μοι 
8ΜΑ II 20 δ^ ευεργεσίαι' όι^ εμοϋ μεγάλαι άμοιβαί 8ΜΑ ίϊ* εύερ- 
γεσίαι δι* έμοϋ' εμαΐ γαρ αί άμοιβαί ΥδβηβΓ ιηυδ. Κ1ι. ΙιΥ (1900) ρ. 
811 8. δΐιίίίοίί; όι' εμοϋ, μεγάλαι {δ^) ά. || 21 άλλα και Α 746 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΕΟΚ. Ο. ΧΟΙ Ο. Μ.] 

χαρίζεο^αι' τέχνας δε τεάσας ποιώ χρείττονας εκ της ελ- 
τιίδος^ μίσχος γαρ αντάς ο μέγας τρέίρει' γίνεται, δ εξ 
εμον, γ,αϊ σν δ αυτός, ω Ζεν, 7ελοντον άν^ρώ/εοις άναγ- 
/,αΐον ατΐέφηνας , ος σώμα εδωγ,ας εα^ήτων δεόμενον, οι 
^ριξϊν ως τα άλλα τ,αϊ δοραΐς οκενεομενον^ τροφήν δε ο ν 5 
τζόαν ουδέ τ αυτόματα, «λλ' άεϊ δει τινός τΐρίασ^αι το ζην' 
οΊ-^ου δε άνάγχην εδωκας, Ίΐόλεις δ τίρμοσας, νόσοι δ^ 
εν αν^-ραηεοις είσίν' εφ^ α ττάντα δει χρημάτων» δίά τι 
με μη λαλείς εύδαίμονα, δι ου τάς επΙ πάντα χρείας 
έχεις; Ταϋ&' 6 Πλούτος εΙπών έδόχει νενίληι/ίέναι '/,αϊ 10 
τΐεριέβλεΊΐεν ώς μακαριζό μένος, εβοή^ει μεν αυτ(^ '/,ρα- 
τερώς η Τύχη, χρίνεσ^αι μετ' αυτοί δον.ονσα' (το} 
γαρ μέγιστον αυτής απώλλυτο^ εΐ Πλούτος ουχ αγαθόν 
εστίν, ηγε δε γ,αΐ ^εάς αλλάς μεϋ^ αυτόν συνηγόρους τε 
και μάρτυρας^ Ηδονός, Ελπίδας, Ευχάς, ^ΕπιΟ^υμίας. "Έρως 15 
αυτω συνέπραττεν ως πολλαχου χρώμενος' '^Υγίεια καί 
αύτη χάριν είχεν , ως δι^ αντοϋ νόσοις μαχόμενη, δύο 
δ ' ήλ^ον εναντίας μεν άλληλαις, Οικονομία χαΐ Τρυφή, 
Πλούτου δε άμφότεραι' συν αύτφ 5' εδόκουν άπόλλυσ^αι. 
τοσούτος δε ο Πλούτος ην. 20^ 

4 σώμα εόωκας (ταΐβίοΓίΙ: σων όέόωκας 8 Μ Α. σώμα δέδωκας 
ρΓορ. (τ63ΐι.^ ρ. 445^ ΐΏΓ§•. βν'ιίαΐ Ιϊίαίιιιη δοήρΙΟΓ άϋί^βηίβΓ, ΐαπίΘη 
νοοαίίαιη βΙίδίοηΘΠΐ ίγρίδ ηοη θχρΓ688Ϊ | δεόμενον ρΐΌρ. Οββη.^: δεο- 
μενων δΜΑ δεομένοις Τγ. || 5 ώς τα άλλα αλλά και δοραΐς Α | 
ύκεπομενον 8 Μ α οι επόμενον Α οκεπομένοις Τγ. Ι 6 τίνα \\\}υ\: οογγ. 
λνίΐ3πιο\νί1:ζ βϋ Ναηοΐί (ρβΓ Ιιϋ.) \ πρίαα^αι Τγ. δίηβ αοο. 8 πριάσθ-αί 
ΜΑ II 7 ηρμοσας (ηρμ- Μ) 1ίΙ)Γί, ?]ρημοσας Τγ. || 8 α πάντα Τγ. : 
άπαντα 8Μ Α || 9 καλείς Τγ. δίηβ αοο. 8 καλ?ί ΜΑ || 11 μεν ΒΜ: δε 
Α II 12 το ίαοίίθ δαρρί. 0-βδη.^: οιη. 8ΜΑ || 13 μέγιστον δΐιρΓα 30γ. 
8^ Ι απωλλντο Τγ. βχ άπόλλ. οογγ. 8^ άπόλλντο ΜΑ. άπόλλνται οΓ 
Μβίηθίίβ, ίΟΓί. ΓΘΟίβ II 14 μετ^ αυτόν 1ίΙ)Γί: οογγ. Μβίηβΐίβ \ 15 έρως 
{δ') ρΓορ. Μβίπθΐίβ, ΓοΓΓ. ηοη ηβοβδδαήο. ρβΓ^ίΙ δΟπρίΟΓ άσννδβτως 
βίΪΕπι ίη ρΓΟχίαιο ηιβηιΙ)Γ0 1) 16 νγεία {-εΐα Μ) 1ίΙ)Γί; νγίεια 80γ. Μθι- 
ηβ^β ΓθοίΘ. η3,πι υγιεινός ηοη νγειν- ΙίΜ ϊηΓγε ρ. 763, 7 || 19 άμφό- 
τεραι 8ΜΑ βο. ονσαι. δΟΓίρβϋ αμφω εταΐραι Μθίηθίίβ, δβά υί Μβί 
δβΓΰΐο νοθΕΐίΙ)υ8, θί αμψοτέροις^ ηοη άμφοίν^ \\\>ή ίηίΓΕ ρ. 762, 18 ΟΑΡνΤ XXXI. ΡΑΕ8 δΕΟΥΝΟΑ. 

ΟΣΑ ΠΛΟΠΌΣ ΠΟΙΕΙ ΛΙΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΝ01ΑΝ. 

35 (92, 1 Μβίη.) Είριπίδου Ι^λχμήντ] (&. 95 Ν. 2). 
^λλ ουόεν η ευγένεια η:ρός τά χρήματα' 

5 τον γαρ χάχιοτον 7ϋλουτος είς πρώτους άγει. 

36 (92, 2 Μβίη.) Έίριτνίδον "Ερεχ^εΙ (&. 362, 14 Ν. 2). 
^Έχειν δε 7εείρώ' τοντο γαρ τό χ' ευγενές 

χαϊ τους γάμους δίδωσο τους πρώτους άεί' 
εν τφ πένεσϋ^αι (5' εοτίν η τ^ άδοξία 
10 χαν ι σοφός τις, η τ ατιμία μένει, 

37 (3 Μβίη.) Έύριπίδου Θυέστ7] (ίι. 395 Ν. 2). 
Πλούτου δ' άπορρυέντος αο&ενείς γάμοι. 

την μεν γαρ ευγένειαν αίνοΰσιν βροτοί, 
μάλλον δε χηδεύουσι τοΙς εΰδαίμοσιν, 

2 ίίίαίαιη οίίβΓαηί; 8ΜΑ Τγ. Μαο. Π8ρΙ πλούτου καΐ τά έξης 
τον κεφαλαίου τούτον Ρΐιοΐίυδ άβ ηυο νίάθ ρ. 733, 2 αάη. οί. δίοΐ». 

III ρΓοΙθ^. ρ. Χ. ηυηίΘηιιη π^' (ίη βίιΐδίΐοηι ρα^. οαΐοβ ίαπίθη υΙ)ί Ιίΐιιίαδ 
οοα πλ. π. άβδοήΜίτΐΓ Ιαιηςααηι αΙΐΘήαδ Ιίΐυΐί ηαηΐθΓαιη ττζ') 8 πζ' 
Μ Μίΐο. τίζ' Α ενενηκοοτός Τγ. |! 3 θοΐ. οαιη Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. Γβοαιτίί 
οοΓρ. Ρ&Γ. 520 Εϋ. {Ενριπίόονς ήο) \\ 4 αλλ' οιη. οοΓρ. Ραι. | ?) ευγέ- 
νεια 8 Μ Α, οοιρ. Ραι•. |! 5 πλούτος οιη. Α || 6 θοΙ. οαιη Ιοηιηι. ΙιαΙ). 
ΜΑ, 0Π1. 8. Ιθ^ΐίυΓ βοΐο^α βίίαηι δυρρα IV 31% 25 βί; ϊηίτΒ. ^ηιρϋαδ 
ίΓα^πιοηΙαηι δίοΐ). III 3, 15 ρ. 197, 4 ΙβπιπίΕίθ Εύρ. Ερεχθέως υίΓοΙ)!- 
ςαβ αάάίίο 1| 7 όε] τ ε δΐιρΓα θοΙ. 25 || 8 Ιιαηο νοίδαπι οπι. ΙίΙ)ή 8ίοΙ). 
ΠΙ 3 Ι αεί] εχειν ιβοίίαδ θοΐ. 25 10 καν ^ οοφός τις] η τ* άνανόρία 
Μ\)ή III 3 οχ ίηίθΐρΓβίΕίίοηβ | μένει] βίον III 3 βΐ; δαρΓ3, 25 ιι1}ί 
νίάο II 11 Θοΐ. οαηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. νβΓδηπι δβοαηάηηι βί ίβΓίίαηι 
οηιίδδο ροοίαβ βί; ίαΐ). ηοπι. αάίβιΐ; Αήδίοϋβίβδ Περί ευγενείας 8ΐοΙ). 

IV 29, 25 II 12 (ίέ Μ || 13 γαρ οω. δίοΐ). IV 29 | αινονοι Μ || 14 τοΙς 
ενόαίμοσιν] τοις (τοίοο Οβδη.^) πλοναίοις δΐιρΓα 1ί1)η δίοΐ). IV 29. 
τοΐσιν όλβίοις ο^ο Εχθγο. ογ. ρ. 55 748 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΪ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΙΙ Ο. Μ.] 

38 (4 Μβίη.) Ένριπίόου Πελιάοιν (ίΓ. 607 Ν.^). 
Ορώσι δ οί δίδοντες εις τα χρήματα, 

39 (5 Μβίη.) Ενριπίδου Κρησσαις (ίΓ. 462 Ν. 2). 
^Ως των εχόντων πάντες αν&ρωποί φίλοι. 

40 (5^ Μβίη.: Επί. ΗθΓαοΙίά. 745—47) 5 

^ Εστίν ί' εν ολβω χαΐ τόδ^ ουκ όρ^ώς έχον, 
εύχρυχίας δόκησίς' οωμεσ^α γαρ 
τον ευτνχονντα ττάντ^ έπίοτασ^αί γύρεων. ^ 

41 (6 Μβίη.) Ένριπίδον ζίανάης (ΪΓ. 326 Ν. 2). 

Άρ^ οίσϋ^ ο^οννεχ^ οί μεν ευγενείς βοοτών 10 

πένητες οντες ονδεν αλφόνονα ετι, 
οϊ δ' ουδέν τ σαν πρόσ^εν, όλβιοι δε νυν, 
δοξαν φέρονται του νομίσματος χάριν 

'λαΐ συμπλέκονται σπέρμα και γάμους τέκνων; » 

δούναι τ ε πάς τις μάλλον ολβίω κακω 15 

πρόθυμος εστίν η πένητι κάγα&ω. 
κακός δ^ ο μη έχων, οί δ' έχοντες όλβιοι. 

42 (7 Μβίη.) Έυριπίδου Ευρυσ&έως (ίΓ. 378 Ν.'^). 
Νυν δ' ην τις οϊκων πλουσίαν εχτ] φάτνην, 1 βοΐ. 1άο\). μα, οπι. 8. Πελοπίοιν ΜΑ: οογγ. (τΓΟίίαδ || 2 λήμ- 
ματα οί. Γ. Ο. 8ο1ιιηίά1: |1 3 οηιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ. ιιηο ίηιηβίΓΟ 
Εποία Ιθ^ίίιΐΓ βοΐο^α βυρΓα IV 31«, 11 (Ενρ. Κρήοσαις), η\)ί νίάβ ς[ΠΕθ 
^άηοί&νΐιηηδ || 4 ως Ιιοο Ιοοο θχοΙαιπΕίίνβ ίηίθΐΐθ^ί νοίπϋ ^ηοηιοίο^δ, 
ΕΐίίβΓ διιρΓα Εαΐ'. Ι! 5 βοΐ. δΐηβ Ιβηιιηαίθ ουιη νβΓδίι ρήοΓθ οοηίυηοίαηι 
ίιαΐ). 8ΜΑ: δβρΕΓανίί ΜβίηθΙίΘ, Ιβιηιηδ, Γηβήΐ: Ενρ. Ήρακλείόαις \\ 
8 χρεών] καλώς ΕαΓ. || 9 θοΐ. οηπι Ιθΐηπι. ΙιβΙ). ΜΑ, οπι. 8. Ιθ^ίίπΓ 
βο1ο§3, βΐί&ιη δυρΓα IV 31«, 29 νίΐίοδο ΙβπιηιαίΘ Ενρ. ^Εκάβη αάάΗο |; 
10 οτονν (οτ' ονν Α) εχοιμεν Μ Α βΐ δίο £θγθ 1ίΙ)Γί δηρια 1| 11 άλφα- 
νονσ' Μ άναφαίνονα' Α Ιιίο βΐ δπρΓα, εμφαίνονσ' δυρΓΕ 8 Μ || 
13 οιη. νβΓδυιη δπρΓΕ ΜΑ || 14 ονμπλεκοντες Γβοίίυδ δυρΓΕ 8ΜΑ Ι 
καΐ γάμους] γενναΐον δοήρδί Αοί. δοο. ρΐιίΐοΐ. Είρδ. Π ρ. 46 || 15 όον- 
ναι δε 1ίΙ)Γί Γβοίίαδ δυρια | μάλλον πλονοίω πάς τις κακω βοΐ. 29 |] 
17 νθΓδίιπι κακός δ^ — όλβιου ίη οοΐ. 29 οπι. ΜΑ, νίάθ (^πεθ ίΜ αά- 
ηοίανί II 18 βοΐ. ουηι Ιβπιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, έρνοΘ-έωσ Μ 1| 19 αν τις 
8ΜΑ: ΟΟΓΓ. Ναυοίί | οϊκων 8Κ οκνων Α\ οϊκοι ρΓορ. ΟΓΟίίπδ, ημών 
Νεπο^ ΡΜΙοΙ. XII ρ. 194, αστών Γ. Ο. δοΐιηιίάΐ: Κήί. βΐ Ι ρ. 27 [ 
φάτνην έ/^ Α ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΠΟΓ ΡΑΕ8 δΕΟΥΝΒΑ 749 

πρώτος γέγραπται των τ άρεωνων χρατεΐ' 
τά δ' εργ βλόσσω χρημάτων νομίζομεν, 

43 (8 Μθίη.) Μενάνδρου (Γγ. 665 Κ.). 
Πλούτος αλόγιστος τνροσλαβών εξονσίαν 

5 και τους φρονείν δοκονντας ανόητους ττοεί, 

44 (9 Μβίη.) Θεόγνιδος (683—86). 

Πολλοί ττλουτον εχουσιν άίδριες' οί δε τά ν.αλα 

ζητοϋσιν χαλεπτΙ τειρόμενοι πενίη, 
ερδειν δ' άμ€ροτέροισιν άμηχανίη παράκειται' 
10 εϊργει τους μεν δη χρήματα, τους δε νόος. 

45 (10 Μβίη.) Ύιραίου. 

Ωστεερ επί χειρός τρεμούσης χρυσών εάν τις ^^ 
τρέμει, ούτω χαΐ πλούτος, εΐ (ροβουμέντβ χαϊ συνεχόμενη 
επισωρεύοιτο ΐρυχτ]^ συγχραδαίνεται και συμπεριπίπτει, 
15 46 (1 1 Μβίη.) Πλουτάρχου εκ του "Οτι χαι γυναίκα [και] 
ηαιδευτέον (Ρΐηί. ιηοΓ. νοί. VII ρ. 126 ΒβΓΠ.). 
Μη παιδί μάχαιραν, η παροιμία φησίν' εγώ δε φαίην 
αν, μη παίδι πλοϋτον μηδέ άνδρι άπαιδεύζτφ δυνα)- 
σ(τε)ίαν. 1 των τ' άρεωνων (\ιί ίαιη ΕΓίπΓίΙΙ:) κρατεί Υί&ίΙ ΖεϋβοΚν. /". ά. 
αΐί. 1848 ρ. 581: των κακιόνων κρατεί 8ΜΑ. των τ' άμεινόνων 
(των τε κρεισσόνων Α. Οβηη&άίυδ) κρατεί ΗθΓ^βιάβη Εχθγο. ογ. ρ. 50 || 

2 βργα Μ. οβίθΓΐιιη νίάβ φΐΆ& άίχί ε(1 δίοΐ). IV 1, 13 ρ. 4, 11 αάη. \\ 

3 θοΐ. οπιη Ιθιππι. Ιι&Ι). 8 ΜΑ. ίίβΓΕίιΐΓ βοΙο^Ε οοΓρ. Ρεγ. 743 Εΐί. (Μενάν- 
όρον) II 4 πλούτος τ' Α || 5 ποεί 8 ποίβΐ ΜΑ, οοΓρ. Ρ&γ. || 6 θοΐ. ουηι 
Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8Μ Α || 7 καλλα ρΓ. Α || 9 ερδειν ΤΙιβο^η. || 10 τους μεν 
όη 8ΜΑ: γαρ τους μβν Τΐιοο^η. || 11 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ |1 
12 χρνσίον 8 Μ χρνοίον Α^ οογγ. Α^ χρνοίων Τγ. || 13 τρέμει θχ -μη 
ΟΟΓΓ. Μ^ Ι πλοντος 8ΜΑ 6 πλ. Τγ. νίχ Γβοίβ | συνεχόμενη (νβΐ -^) 
8 Μ Α. σνγχεομέντ^ ρΓΟρ. (τΘ8η.^ ί. 446^ πιγ^., συγκεχυμένη Μβίηθίεθ. 
ίΟΓί. φοβουμένζΐ καΐ {φροντίσι} συνεχόμενη 8ίπι. || 15 βοΐ. οηιη Ιθΐηηι. 
Ιι&Ι). 8ΜΑ Μςιο., πλουτάρχου ριο Ιβιηπι. ηβο ρ1. δΜαο. καΐ γυναίκα 
καΐ Μ καΐ γυναίκας κακάς Α. Ιβ^ΐίυΓ βοΐο^α δΐιρΓα IV 1, 140 ρ. 89, 9 
[Πλουτάρχου εκ του "Οτι (και) γυναίκα παιδευτέον) \\ 18 αν οιη. ϋΙ)η 
IV, 1, 140 Ι άηαίόευτω δυναστείαν IV 1, 140: άπαιδευσίαν 8 ΜΑ* 
Μηο. τω βυρβΓδΟΓ. (νοίυίί; άπαιδεντω) Α^ 750 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. ΧΟΙΙ Ο. Μ.] 

47 (12 Μβίη.) ^ίοοχράτοις 7ΐρος ^ημόνιχον (27 ρ. 7 θ). 
Καταφρονεί των τεερί τον ^ελοντον Ο7ΐουόαζόντων, X^'ή^' 

ο^αι δε μί] δυναμένων τοΙς νπάρχονοι. τΰαρατιΚτ^Οίον γαρ 
οί τοίοντοί πάσχονσιν, ωοπερ αν ει τις ϊπτιον χτηοαιτο 
χαλόν καχώς Ιππενειν έτΐίοτάμενος. 5 

48 (13 Μθίη.) Διογένους. 

Τους δε ττολλοις των πλουσίων ώμο ίου τοις έ/π των 
δύσβατων καί άποτίρημνων φυομένοις δένδροις και άμτεέ' 
λοις. τον τε γαρ τούτων ν.αρτεον ανθρώπους μη λαμ- 
βάνειν, χόραχας δε και παρατζλήσια τούτων ζώα χατανα- 10 
λίσχειν' εχείνους τε τον 7ΐλουτον εις μεν τα έτιιειχη τα ν 
^νραγμάτων ου χατατί^εσ^αι, χόλαξι δε χαϊ πόρναις χαι 
ταΐς αίσχροτάταις ηδοναΐς χαι χενωτάταις δόξαις χορηγείν. 

49 (14 Μβίη.) /ίημοχρίτον (ΪΓ. 281 Όίβίδ^). 

Ώσττερ εν τοις ελχεσι (ραγέδαινα χάχιστον νόσημα, 1δ 
οίΐτως εν τοΙς χρήμασι το '\ μη ηροσαρμόσαν χ,αϊ το 
συνεχές. 1 6€ΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ; Ιοοκράτονς οοηιρθηίΐ. Β ηβο ρΙπΓα. 
ΓβοιίΓΓΪΐ; δθηίβηίία Εχο. Ραήδ. (οοά. Ραπδ. 8υρρ1. 690) 30, οοΐ'ρ. Ραήδ. 
157 Εΐΐ. (Ίοοκράτονς\ ΟθΟΓ^ίά. (Αηβοίΐ. §γ. θά. Βοϊδδ. ν. Ι) ρ. 52 
(ρΓ&θϋβάίΙ: Ιοοκράτονς) || 2 οπονόαζόντων μέν νθΐ μ^ν οπονόαζόντων 
(νΘΐιιί Εχο. Ρεγ.) ΗΙ)Γί ΙδΟΟίΈΐίδ II 8 όε τοις υπάρχονσιν μη δυναμένων 
Ιδ., Εχο. Ραη, οοΓρ. Ραι•. (αΙ)ί όνναμέροις), ΟβΟΓ^. || 4 ωοπερ γαρ εΐ' 
τις οοΓρ. ΡαΓ. \\ 5 κα/.όν οιη. Εχο. Ραι•. || 6 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 
ο£. ϋίο^βπθδ Ερ. Όίο§. ίι2ί&ιί. VI 60: τους ασώτους είπε παραπλή- 
σιους είναι ουκαΐς επί κρημνοί πεφυκυίαις' ών τοϋ καρπού μεν άν- 
θρωπος ουκ απογεύεται, κόρακες δε καΐ γΰπες εο&ίουσι \\ 7 δε άθ- 
Ιβνίΐ: βί ίη Ιθΐηιη. /Ιιογένης οχ -ους οογγ. Α^ | ροδί; πολλούς αάάίάίΐ 
εΐ'καζε ηβδοίο ςιι&β ηιαπηδ ίη Α | ομοίου 8Μ ομοίους Α: ΐαοίίβ 
ΟΟΓΓ. Οθδη.^ £. 446^ || 10 τούτων 8ΜΑ. τούτοις οοά. Ραήδ. 1985 
ίάςιιβ ίΓΗδίΓΕ ΓΘΟορβΓΘ ΟαίδίοΓά οί Μβίηοΐίβ. δίΓυίίιΐΓ παραπλ. βίίίίπι 
^οηβίίνο II 13 κενωτάταιο Μ Τγ. κενοτάταις 8(?)Α | δόξαις 8ΜΑ. 
ροΓ ΘΓΓ0ΓΘΠ1 οπι. ΟτΕΐδίοΓίϋ βά. Ι/ίρδ., ίηάβ βίΐΕηι Μοίηβΐίθ || 14 βοΐ. 
οηπι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 1^ έν ΝαίοΓρ: εν μεν 8 μεν ΜΑ. ο£. ρ. 
766, 16 αάη. | φαγέδαινα 8ΜΑ φαγέδαιναι Τγ. ρ. 487 II 16 το μη 
προσάρμοσαν καΐ το συνεχές 8 Μ Α, Ιιαβο ν6Γΐ)Ε ηβιηίηϊ άαηι οοηύ^ί 
υΐ δ&ηαΓθί; νβΐ βχρΙίο&Γβί;. βθηίβηίΐΕηι ίβΓθ Ιαίβηι το θέλειν προσαρ- 
μόσαι καΐ (νβΐ προοαρμόσασθ^αι) το συνεχές θχρβοίαί: ϋίοΐδ. ηοη 
ΜίοίοΓ ΟΓαί ΟοπιρβΓΖ ΐνίβη. βϋζ, ΟΙΛΙ 1 ρ. 25 8. ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΓΓΟΓ ΡΑΚδ δΕΟΥΝΒΑ 751 

50 (15 Μβίη.) Τον αυτοί (ίι. 218 Βίβίδ^). 

Πλούτος από χαχης εργασίης περιγινόμενος (ετνι- 
φανέστερον) [σήμα ουτως εν τοΙς] το όνειδος χέχτηταί. 

51 (16 Μβίη.) Πλάτωνος εκ τον "Ερνξίον (ρ. 396 Ε — 

Έγώ μεν, ώσπερ ηρξάμην, Έρνξίαν τούτον ήδέως 
εροίμην αν εί δοτίονσιν αντφ είναι άνθρωποι άδικοι καϊ 
δίκαιοι. — Νη ^ία, εφη εκείνος, και σφόδρα μέντοι. — 
τι δε; το άδικειν 7νότερον κακόν σοι δοκεΐ είναι η άγα- 
10 ^όν;— Κακόν εμοιγε. — ^οκε^ δ" αν σοι άνθρωπος, εί 
μοιχενοι τάς των πέλας γνναΐκας έπ αργνρίφ, ίδικείν αν 
η ον; και ταντα μέντοι καϊ της ττόλεως και των νόμων 
κωλνόντων. — Άδικειν (αν) εμοιγε δοκει. — Ονκονν, εφη, 
ει πλούσιος ων τυγχάνοι και αργύρων δννατός ων άνα- 
1δ λα σαι ο αδικός τε ανΟ'ρωπος και 6 βονλόμενος, έξαμαρ- 
τάνοι αν' ει δε γε μη ύπαρχοι πλονσίω είναι τφ ίν 
^ρώπφ, ουκ έχων οπόθεν αναλίσκοι, ονδ' αν διαπράττε- 
σ3αι δνναιτο α βονλεται, ώστ" ουκ αν ονδ" εξαμαρτάνοι. 
διό καϊ λνσιτελοί αν τω αν^ρώπω μάλλον μη είναι 1 βοΐ. οαιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8. Ιβ^ίΐπΓ βοΐο^α βϋΐΕΐη δίοΐ). 
ΙΠ 10, 36 ρ. 417, 1 {άημοκρίτον) υΜ νίάθ ςα&β Εάηοΐανί || 2 περι- 
γινόμενος \\\)ή ίβΓΟ δίοΐ). III 10: περιγιγνό μένος ΜΑ | επίφανέ- 
ατερον βχ^δίοΐ). ΙΠ 10 ΒιίΓοΙιαΓά: οημα {περγιγνόμενοοημα οοηίηηο- 
ίηιη Μ) όντως εν τοις ΜΑ. ς|ΐι&6 νθΛα βχ βοΐο^α ρήοΓβ οδοίίαηίβΓ 
ιίβΓΕΐα 688Θ νΐάίΐ ΕυΓοΙιαιά || 4 θοΙ. ουιη Ιβιηηι. Ιι&Ι). 8ΜΑ, εκ τον 

τ 
αάάίάί Θχ 8 \ι\)ί εκ , οηι. ΜΑ. ίάβπι Ιοπιηια ίΙοΓ. 97, 33 Μβίη. || 

6 Άλλ\ εφη, εγώ μεν κτε. ΡΙαί. || 9 τι δαί 8 | πότερον κακόν σοι 
ΜΑ, ΡΐΕί.: πότερόν σοι κακόν 8 || 10 0' οηι. Τγ. || 11 μοιχενοι 8, 
ΡΙαί., Μ 8Θά οιαϋ, ίη γ&8. οογγ. Μ^; μοιχενει Α | έπ άργνρίω οηι. 
Τγ. II 11 8. αν; η ον καϊ Α || 12 ταντα οογγ. θ ταύτας δ^ || 13 κωλνόν 
των.^ "Αδικεϊν αν ΐΕοίίβ θ ΡΐΕί. ΟΘβη.^ι κωλνόντων άόικείν 8ΜΑ |] 
14 εί μεν πλούσιος Ρ1&1;. | πλούσιος τυγχάνοι ων και ΡΙαί. | ών ίη 

ων ΟΟΓΓ. Μ^ II 15 ο άνός τ ε άδικος Α, οογγ. ηαηιβπδ δΐιρΓα 80ηρίί8 
Α^ Ι εξαμαρτάνει αν Α § 16 υπάρχω βχ οογγ. Α^ | πλονσίω (νβΐ -ω) 
8, ΡΙαί.: πλουσίων ΜΑ || 17 ονδάν Μ 752 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΠ Ο. Μ.] 

ττλονσίφ, ειπερ ήττον διαπράξεται α βονλεται, βούλεται 
δε 'λαΐ'μοχ&ηρά. ^αΐ ^νάλιν αν το νοσείν πότερον αν ^ 
φαίης ΥΜλΌν η αγα^^ον είναι; — Καχον εγωγε,^— Τι δε; 
δοκονσί τινές σοι άχρατείς είναι άνθρωποι; — Εμοιγε. 
Ον^ίοϋν ει βέλτιον εϊη τνρος νγίειαν τούτω τω άν^ρωπω 5 
{ατΐέχεα^αι) σίτων και ποτών 'λαι των άλλων των ηδέων 
δοΥΜυντων είναι, 6 δε μη οΙός τ' εϊη δι' αν,ράτειαν, βέλ- 
τιον αν εϊη τούτω τφ αν^ρώτιψ μη ντνάρχειν ΟΊζό^εν αν ^ 
Ιν.ποριεΙται ταύτα, μάλλον ^ 7τολλψ τΐεριονσίαν είναι τών 
επιτηδείων; οντω γαρ αν αντω ονν. εξουσία εϊη διαμαρ- 10 
τάνειν^ ονδ' ει σφόδρα βονλοιτο, 
52 (17 Μβίη.: ΙΗά. ρ. 403 Α--0) 

Ον-λονν, εφην, κατά τον αυτόν λόγον ουδέ φάρμακον 
ναντι άν^ρώπω χρήσιμον είναι, αλλά τούτω όστις τυγ- ^ 
χάνει είδώς ως δεΙ χρησ&αι αύτω; — Φημί. — Ον%ούν καΐ 15 
τάλλα πάντα ομοίως; — 'Έοικε. — Χρυσίον αρα κ«ί αρ- 
γύρων καί ταλλα τά δοκοϋντα χρήματα είναι τούτω αν 
μόνω χρήσιμα εϊη, όστις τυγχάνει ε7ε ιστάμενος ως χρη- 
στέον τούτοις; — Οντως, — ΟύνΜνν πρότερον εδόχει (του) 
λαλοϋ κάγα&οϋ ανθρώπου είναι ειδέναι οπού γε λαϊ όπως 20. 
τούτων έκάστοις χρηστέον εστί; — Φημί. — Τοις αρα λα- 
λοίς 'λάγαΒ^οΙς τών ανθρώπων, τούτοις αν μόνοις κα/ 

1 3Μ. βούλεται οτη. Α. ^1)β™νίί: (^αΐδίοιά || 2 καΐ {^ηίθ μοχθ•.) 
οιη. ΡΙαί. | αυτό Α \\ ^ όβ Α, ΡΙαί.: όαΐ 8Μ || 5 τοσούτω τώ Μ 
β άπέχεο^αι ίαοίίθ θ ΡΙαί. δαρρί. αββη.ι | ^^ι ^^^ ^οτων ρήιηο Α, 
δβά &Γίίοη1η8 θΐηίιΐδ βδί: | άλλων τών 7)δέων Ρΐαίοηίδ οοά. Ρ&ή8. ^γ. 
1807: άλλων ηδέων ΡΙαίοηίδ εΙπ: άλλων ηδέων τών 8ΜΑ; ίηβήΐ: ίη ^ 

ίΐτοΐιβίγρο άλλωΓ^δέων \\ 7 διακράτπαν Μ || 12 θοΐ. δίηβ ΙβιηπίΕίθ νβΐ 
ϊηαίοΓθ (ϋδύηοίίοηθ ουπι αηίβοθάθηϋ οοΙι&βΓβΙ: ίη ΜΤγ., ρηίο θίιαίϊΐ 
ίη 8 Α, Θίδί άβΐι&ο τβ ηϊΜΙ βηοίανίί ΜβΜβΓ: δβρ&Γανϋ ΟθΒη.^ ί. 447\ 
ίηίβΓοίάθΓίί Τον αντον \\ 13 εφην 8 Μ Α, ΡΙ&ίοηίδ οοά. ναΐίο&ηπδ 796(?): 
Ιψη Ρΐαίοηίδ αΐϋ, θχ ΡΙαίοηίΒ ΑΜ. αβδπ.ι || 15 χρηοαο^αυ ΡΙ^ί. Ρ, 
16 τά άλλα Μ | άρα (άρα Α) ΜΑ, ΡΙαΙ.: τοίννν 8 || 17 τ' άλλα Μ || 
18 χρηοτενον Α ϋ 19 τοντοις 8ΜΑ: αντοΐς ΡΙεΙ:. | τον θ ΡΙαί. ίη- 
(ϋάίί αθ8η.^ 1 20 η άγα^ον Α | οπον τε καΐ ΡΙ^ί. || 21 άρα Μ 
22 κάγα^οίς ΜΑ, ΡΙαί.: καΐ άγα&οΐς 8 πί νίάβΙΠΓ, οθΐίβ Τγ. 
ϊ). 487. οί. 20 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 δΕΟΥΝϋΑ 753 

χρήσιμα ταυτ εΐη, εϊτχερ γ ε οντοι επιστήμονες ως χρη- 
στέον. ει δε τούτοις μόνον χρήσιμον, τούτοις αν μόνον 
λαι χρήματ^ είναι ταντα ίραίνοιτο, άτάρ, ως εοικε, υμι 
τον ανεττιστήμονα ίππιχης, κεκτημένον δε ϊτίτιονς οι τνγ- 
5 χάνονσιν αυτό αχρείοι οντες^ εϊ τις τούτον ίππικόν ποιή- 
σειεν, αρ' (αν) αμα γ,αΐ πλονσιώτερον πεποιηκώς εϊη^ 
εϊπερ γε αυτω α ετύγχανε τνρόσ^εν αχρεία οντα^ χρήσιμα 
πεποίηκεν' ετνιστήμην γάρ τίνα παραδιδούς τψ άν&ρώπω 
αμα και 7ΐλούσιον αντόν τΐεποίηκεν. 1 εϊηερ γε τούτοις έπιστημόνως χρηστέον β ΡΙαΙοηίβ ΑΙά. Σΐά- 
80Γ. Οββη.^ πΐΓ^. II 2 αν μόνοις Ρΐαίοηίδ οοά. Ραπ8. ^τ, 1807 || 5 τοντον 
8 Α τον τον Μ || 6 άρα αν (ρΓαβΐαΙί «ρ' «V) αμα ΡΙαί.: αρ' αμα 
8ΜΑ II 9 αμα 8 Μ άλλα Α. άββΓΓανίί; ΟίΐίβίοΓοΙ ΟΑΡνΤ XXXI. ΡΑΕ8 ΤΕΚΤΙΑ. 

4 

ΨΟΓΟΣ ΠΛΟΓΤΟΓ. 

53 (1 Μβίη.) 'Αλέξίδος, οί δε Μενάνδρου (ΑΙ. Ιγ. 340 Κ.). 
Ψνχήν εχειν δεΙ τνλονσίαν τα δε χρήματα 

ταντ' εστίν οιρις, παραπέτασμα τον βίου, ^ 

54 (2 Μβίη.) Ένριπίδον Φαέ^οντι (ΪΓ. 776 Ν.'-^). 
^εινόν γε, τοΙς πλοντοίσι τοντο δ' εμφντον 

στίαίοίσιν είναι* τι ποτέ τοντο ταϊτιον; 
αρ' όλβος αντοΐς οτι τυφλός συνηρετεί, 
τύφλας εχουσι τας φρένας υμΙ της τύχης; ^^ 

55 (3 Μβίη.) Έυριπίδου 'ίππολυτω (ΪΓ. 438 Ν/^). 
'Ύβριν τε τίκτει πλούτος, ου φειδώ βίου. 2 ΙηδΟΓίρίίο Ιβ^ίίΠΓ ίη 8ΜΑΤγ. Λόγος {Λ ΓαΙ)Γ.) πλοντον Μαο. 
Περί πλούτου καΐ τα έξης τον κεφαλαίου τούτου Ρΐιοϋυδ άβ (ΐυο 
νίάβ ρ. 733, 2 &άη. οί. ?ίο1). III ρΓοΙβ^. ρ. Χ. ηηπιβηιιη πη' ΡγεθΙ 
8ΜΜΕ0. πζ' Α λόγος ένενηκοστός α' Τγ. ϋ 3 οοΐ. οπιη Ιθΐηιη. Ιιαΐ). 
δΜ Α, οϊ όε Μεν. οιη. 8. ΐίβΓαίιΐΓ βοΐο^ίΐ δίηθ Ιθπιιιιεϊθ οογρ- Ρ^γ. 744 
Εΐί. ΑΙβχίάίβ, αΐ: ΑηΗρ}ιαηΪ8 Οοβη.^ ί. 448^ ιπγ^. Γβ8ρΐοΐβη8 ηίιηίΓαιη 
ΓγοΙ). ρ. 203, ιιΜ ροδΙ 60ΐ. IV 31 % 66 (Ανηφάνονς) Ιθ^ίίυΓ θοΐ. 53 
αάάίίο τον αυτού ΙθΜίπαίθ. ίάβιη οτάο θοΐο^αιηπι οίίθΓίΠΓ Υοδδ. ί. 93^ 
δθά ΙθΐηιηΕίβ θοΙο^^θ 53 άθίΓαοΙο. ηυΐΐα ί^ί1;ιΐΓ ΑηϋρΚαηζβ αιιοίοηΐ&δ. 
ηιοηθο ρΓορΐθΓ Κοο1?:ίαιη Οοπι. Π ρ. 134 Ι1 5 τον οπι. οοτρ. Ρ^γ. 11 
β βοΐ. οιιιη Ιβπιιη. \ιβ\). 8ΜΑ. θοΐ. 2-19 Μβίη. ηηο ΙβιηιηαίΘ Ευρ. 
οοπιρΓβηάίΙ: 8 || 7 (ί' εμφντον τόόε νβΐ δ' εστίν ίμφντον οι. ^^^^^^^^ 
8 τοϋτο τ αϊτίον^^Κ. τονό' {τονδε\2ΛΆ (^2Χ^ίοχ^) επαίτιον^^(ΐ^' 
Ιβίη ιηυ8. Εΐιβη. XXXVI ρ. 143, τονδέ γ' αϊτών ιΝ^ιιοΙ^ 1| 9 αυνψ 
ρεφεΐ 8ΜΑ: οογγ. Μθΐηβ^β ϋ 10 καΐ δνοτυχείς Ηαίιη Ι,βοί:. δίοΐ). ρ. ο6 
ΐάςπθ οοπιρΓθΙ)^Γαη1: Μαβίιΐγ βΐ: Γ. Ο. δοΐιιηίάί Βίΐ^. επί. (δίΓβΙ Νον. 
α. 1874) ρ. 1, κούκ ευοτόχονς ΜηπΓΟ |1 11 βοΐ. οπιη Ιβιηπι. ^3^• δ^^' 
άβ 8 νίάβ αά θοΐ. 2 Μβίη. « 12 τε βΙίΕηι Μ θβά τ β οογγ. Μ . ΙοΠ. 
δε 1 ον Ναυοίε: η 8ΜΑ ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΓΟΓ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 755 

56 (4 Μβίη.) Ενριπίδον ΊνοΙ (£γ. 419 1^.2). 
Και νυν εφέλγ.ετ ώ γ.α'λοΙ τιμάς βροτοί, 

και γ,τάα&ε τιλοντον πάντο&εν ^ηρώμενοί, 
σύμμίχτα μη δίκαια καΐ δίΥΜί ομον ' 
5 ετΰειτ αμάσ&ε τώνδε δύστηνον ^έρος, 

57 (6 Μβίη.) Ενριπίδον ^ί/ανΐ (ίΓ. 341 Ν.^). 
Μ-ί] μοί ηοτ' εϊη χρημάτων νιχωμένί/) 

'λαγ,ώ γενέοΟ^αι, μηδ^ ομιλοίην κακοΐς. 

58 (5 Μθίη.) Ενριπίδον Μήδεια (599 8.). 
10 31ή μοι γένοιτο λνπρος ευδαίμων βίος 

μηδ^ όλβος οατις την έμήν γ,νίζει φρένα. 

59 (7 Μβίη.) Ενριπίδον (ίΓ. 1069 Ν. 2). 
^ΥΜίον το πλοντείν καλλο μηδέν ειδέναι. 1 Θοΐ. ουιη Ιθπιιώ. ΙιαΙ). 8 Μ Α, άβ 8 νίάβ βίίαιη ιιά βοΐ. 2 Μβίη., 
τον αντον ρΓΟ Ενρ. Α. Ίνοΐ βπίβίΌΓά: ϋωνι Β Μ Α. Ιβ^ίίυΓ βοΐο^^ίΐ 
βίίίΐιη δίοΐ). ΠΙ 10, 23 {Ενρ. 'ΐνονς) υΙ)ϊ νΐάθ ςηαβ Σΐάηοί&νίιηαδ |1 
2 Βία ννν ελκετ' 8ίοΙ). III. βία ννν ελκεσθ^' ςαοά οοηίβοίΐ ΗβΓ- 
■ννβΓάθη ΓορΓθΙ)ανίΐ (τ. Α. ΟθΛπΓά Ρΐιοίηίχ νοη ΚοΙ. (Ι.ίρ8. βΐ ΒθγοΙ. 
Ε. 1909) ρ. 13 II 4 σνμμικτα μη δίοΙ). ΙΠ: ονμμικτ αμη 8 ανμικτ' 
αμ' η Μ ονμμικτ^ α μη Α. ονμμεικτα μη πΐίΐνηΐΐ; Ναυοίί | καΐ δίκαι 
8ΐ:ο5. III: καΐ άδικα 8 Μ Α. άδικα βΐ ομον ίηάυχίΐ: βΐ: 8υρΓ& 80γ. 
δίκαι* ομον Α ιη. Γβο. || 6 θοΐ. οαιη Ιθπιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ (ροδΐ βοΐ. 4 
Μθίη.) ίΕΐ)υΙαΘ ηοπι. άβίΓΕοίο Τγ. (ροδΙ: οοΐ. 5 Μθίη.). άβ 8 νίάθ &ά 
θοΐ. 2 Μβίη. ΓβοπΓΓίιηΙ: νβΐ'δηδ ίηίΓΕ ίη 1ίΙ)Γίδ οπηι ίι. 459 Ν.'^ οοηίιιηο1:1 
IV 31^ 96 (Εύρ. Κρ^οφόντ^) || 8 κακόν δωΐ). IV 31ι, 96 \ μη ό' 
8ΜΑ, μηϋ-' IV 31^ 96 οίίβΓί; 8 || 9 βοΐ. ουπι Ιβπιπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ 
(ροδΐ; θοΐ. 6 Μθίη.) ί^ΙίυΙ&θ ηοπι. οπιίδδο Τγ. (ροδί βοΐ. 4 Μβίη.). άβ 8 
νίάθ ψΧΆα (Ιίχί ίΐ(1 βοΐ. 2 Μβίη., τον αντον ρτο Ενρ. Α. ρηοΓβπι νβΓδηπι 
οίΓθΓί; ΡΙηΙδΓοΙιιΐδ άβ πηάίβηά. ροβϋ. ρ. 25 Β Τζβίζβδ Εχβ^. ρ. 144 
δοΐιοΐ. Αρίιΐΐιοη. 3ρ. Τνδίζίηπι Ιί ρ. 24, υίΓυηιςηβ ϋοχορ&ίβΓ 3ρ. 
λναΐζίυπι Η ρ. 294. οί. ΕΙίβΓ Ρβ ^οηιοΐ. §:γ. Ιιίδϊ. &ίφΐ6 οη^. Ι ρ. 46 || 
11 κνίζει 8 Μ κνίζοι Α ίηίθΓ κνίζοι βί κνίζει ίΙυοίηαηίυΓ βίί&πι 1ίΙ)Γί 
ΕπΓ. II 12 θοΐ. οηπι Ιβπιπι. \ιά\). 8 Μ Α, άβ 8 νίάβ ςυαβ παοηυί &ά βοΐ. 2 
Μβίη., τον αντον ρΓΟ Ενρ. Α. Ιβ^ίυΓ νβΓδυβ δίηβ ροβΐαβ ηοπι. βίίαπι 
8ρ. Ρΐαΐ. άβ αυάίβηά. ροβί. ρ. 20 Τ) δβά ρΓδβπιίδδο νβΓδπ Ιιοο χρνσον 
σε πληθ-ει, τονσδε δ' ον χαίρειν χρεών; ηπβπι αΐΐβπ ρβΓΒΟηαβ Ιτί- 
1)ϋβηάυηι θδδβ νίάίί ΗβΓοίιβΓ. οί. βίίΕπι ΕΙΙβΓ Ι)β ^οηιοΐ. Ογ. Μβΐ^ 
ίΐίςυβ οπ^. Ι ρ. 39 ϊ 13 το] γε 1ίΙ)Γί ΡΙπί. 756 1ΩΑΝΝ0Ϊ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. Ο. Χ01ΙΙ Ο. Μ.] 

60 (8 Μβίη.) Καργ,ίνου (ΪΓ. 9 ρ. 800 Ν. 2). 

. . . δειλόν Ιο&^ 6 πλούτος ^αΐ φιλόιρυχον κακόν. 

61 (9 Μβίη.) Ένρίπίόον Αΐόλω ({γ. 20 Ν.). 
ΙΜη ΤΙλοντον είπίβς* ονχΐ θαυμάζω ^εόν, 

ον χω κάχίοτος ραδίως εχτήαατο, 5 

62 (10 Μβίη.) Εΰριπίδον Πηλει (ίτ. 618 Ν.). 
Τον ολβον ονδεν ονδαμου χρίνω βροτοίς, 

ο ν γ' εξαλεάρει ράον η γ ραφή ν -ί^εός, 

63 (11 Μβίη.) Καρκίνου (ΪΓ. 10 ρ. 800 Ν/^). 

Ώ πολλά πλούτος δυοτνχέατατος κυρών, 10 

όμως μέγιστον ζηλον εν βροτοίς έχεις, 

64 (19 Μβίη.) Ένριπίδου Τηλέφψ (&. 714 Ν.'-^). 
Σμίκρ' αν ^έλοιμ^ αν καΐ καθ- Ύ^μέραν έχων 

τροφην ένοικείν μάλλον ?; τνλουτών νοαείν, 

1 βοΐ. οιιηι Ιθηιιη. ΙιεΙ). ΜΑ, οιη. 8. θοΐο^αιη βχ Ευπρίάίδ Ιοοο 
(ρ. 759, 1) ιηαΐθ ρΓΗθοβρίΕΠί Θ886 8υ8ρίοαίαΓ βιοίάυδ. ηιίΕθ δί νβΓίΐ 
δϋ δυδρίοίο, θ3Γθίηί Ιοουδ ίηίθΓοίάίδδβ ρηί&ηάαδ βηί || 2 όεινόν ΜΑ: 
ΟΟΓΓ. όθδη.^ ρ. 507 ηΐΓ^. | βοΘ-' ΜΑ; εστ' ίγροΛθία (τβδη.^, ίηάθ 
θΐ^ίαιη Οαίδίοΐ'ά θί ΜβίηβΙίΘ || 3 βοΐ οηιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ, άβ Β 
νίάβ αά θοΐ. 54. Ιθ^ίίπΓ δυρια βοΐο^α ΙβηιιηίΐΙθ άβίΓαοΙο δίοΙ). III * 
3, 31 ρ. 204, 7 υΙ)ί οβίθΓα ίθδΐίπιοηΐΕ οοΐΐβ^ί. νίάβ ΘΐίΕΐη ΕΙϊθγ ϋβ 
^ηοιηοΐο^. Ογ. Ιιίδΐ αΐςαθ οή^. Ι ρ. 9 βί 53 ΙΠ ρ. 114 || 5 και 
ο Μ II 6 θοΐ οαπι Ιβπιιιι. ίιαΐ). 8 ΜΑ, άβ 8 νιάθ ςυαβ αάηοίανί αά 
βοΐ. 54; τον αντον ρΓΟ Ενρ. Α, τηλπ ρΓΟ πη?.εΙ Μ || 8 οί. Ευι. ίΐ'. 
1041 Ν.2 νβΐ δίοΐ). ΙΠ 22, 6 ρ. 585, 1 Θί: ςιυοά ιηοηιιίϊ άθ ^ϋαιηο- 
νίΟζ ΗβΓίη. ΧΣ, ρ. 134 | γ' οιη. Α | γραφήν Μβίηβΐίβ: γράφει 
8Μ Α Ι χρόνος ρΓΟ β^εός οι. Γ. Ο. 8ο1ιιηίάί;. ηοη αοοβάο || 9 θοΙ. οιιηι 
Ιβπιπι. ΙιεΙ). μα, οηι. 8; καρκίνου Α καρκίνοο Μ || 10 δ πολλά Οτυο- 
Ιίιΐδ ώς πολλά ΥίΐΙο^ΘηΕθΓ ές πολλά Νααοΐί δθΓν3.ηί;68 έχει ίη νθΓδα ^ 
ρΓΟχίηιο II 11 έχεις Μβίηβίεθ: εγει ΜΑ || 12 βοΐ. οηπι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 
(ροδί θοΐ. 93, 18 Μθίη.) ΜΑ (ροδί: οοΐ. 93, 11 Μβίη.)- θοΙο^ςι θί; 1βπιπΐ£ΐ 
ΓθοπΓΓαηΙ ΐηίΓα ίΙοΓ. 97, 11 Μβίη. δίηβ ροβί. βΐ: ίπΐ). ηοπι. αάίβΓΐ: 1ο- 
ουπι 8Θχί:υδ Εηιρ. ρ. 557, 22 Βθΐ^ΐί. νβΛίδ τί γαρ με πλούτος ωφελεί 
νόοον; ρΓαβπιίδδίβ. ο£. ΕΙίθΓ Ρθ ^ηοηιοΐ. Ογ. Ιιίδΐ;. Είςυβ ογ. Ιί ρ. 80 || 
13 ομικραν 8ΜΑ μικράν (μικρ' άν Τγ. ρ. 502) ΓίοΓ. 97, 11, 86Χΐ. | 
θ^έλοιμ^ άν 8ΜΑ ^ελοιμι ίΙοΓ. 97, 11 Μβίη., 8βχ1. 1 έχων τροφην ^ 
8ΜΑ έχων άλνπος ίΙοΓ. 97, 11 άλνπον έχων δβχί;. || 14 ενοικεΐν 
8ΜΑ οίκεΐν ίΙοΓ. 97, 11, 8βχί;. ροβία ({ηοά άβάίί; σμίκρ' άν ^έλοιμι 
ΎαΙ καϋ^' ημέραν έχων άλνπος οίκεΐν μάλλον κτε, ίά πιΐΓβ Ιιοο Ιοοο ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΓΤΟΓ ΡΑβ8 ΤΕΚΤΙΑ 757 

65 (20 Μβίη.) ή:!Αντίφάνονς (Μθηαηάπ ΪΓ. 624 Κ.). 
Ου τνώτεοτ εζηλωσα τϋλοντονντα σφόδρα 

ανθ^ρωπον, άττολανοντα μηδέν ων εχεί, 

66 (20 οοηΐίη. Μβίη.: ΑηϋρΙι. ίι. 259 Κ.) 

5 ^0 δε πλούτος ημάς, καδ^άπερ Ιατρός κακός, 

τυφλούς βλέποντας παραλαβών πάντας ποεΐ» 

67 (21 Μβίη.) Μενάνδρου Αυτόν πενθ-οϋντι (ίτ. 83 Κ.). 

Τυφλόν 6 πλούτος, καΐ τυφλούς 
(τους) εμβλέποντας εΙς εαυτόν δεικνύει, 
10 68 (22 Μβίη.) Μενάνδρου (ΪΓ. 587 Κ.). 

'^Υπερήφανόν που γίνεΟ^" ή λίαν τρυφη' 
ο τε πλούτος εξώκειλε τον κ,εκτημένον 
εις έτερον η^ος, ουκ εν φ τό προα^εν ην, 
69 (12 Μβίη.) Ενριπίδου 'Αρχελάω {ίτ, 235 Ν. 2). 
15 ΠλουτεΙς; 6 πλούτος δ^ άμα^ία δειλόν &' αμα. άΘρΓαναίπιη ββί, Ιιοο Ιειώθη αρρ&ΓθΙ: τροφή ν αάδοιιρΐυηι β880, ρο8ΐ:- 
ηπΕίη ΣΜΙΚΡΑΝιιϋβηρτΒίαύ βηηί: σμικράν, ηοη σμικρά αν \ μάλλον] 

ω 
βιοτην δθχΐ. Ι πλοντών 8, Πογ. 97, 11, δβχί. : πλούτων Μ πλοντ Α 

1 βοΐ. οπιη Ιβιηιη. Άντιφάνονς Ιι&Ι). 8ΜΑ ^Αριατοφάνονς Τγ. 
Γβοίίυδ ΜβηίΐηάΓΟ 1;ΓίΙ)πί1:αΓ ρήηδ άί8ΐ:ίο1ιοη δίοΙ). III 16, 7 ρ. 481, 14 
ιιΙ)ί νίάβ ςπΗΘ ίΐάηοί:ανίπια8 || 4 νβΓδυδ δίηβ ΙβτΏπίδΙθ ουιη ρΓίθΓί1)ΐΐ8 
οοηίαηοίοδ ΙΐίΐΙ). 8ΜΑ: δορατ^νί. ΑηίίρΙίΕηίδ θδδθ ΐβδίΕ^αι ΟΙβπίΘηδ 
ΑΙ. δίΓΟίη. IV δ ρ. 258, 20 8ΐ:^1ι1. βμπαλιν όε Αντιφάνης 6 κωμικός 
^ο πλούτος^ φηοί^ πλέον Β'άχΕρον {^ατέρον ^γ\\)\πξ τι ^ατερον Μβί- 
ηβ^β Ιατρον ΕΙΐβΓ) βλέποντας παραλαβών τνφλονς ποιεΐ'. ρΘΓρβΓαηι 
ί^ίίιΐΓ ΓΘίΓαοΙυπ] βδΐ Άντιφάνονς Ιβιηπια &(Ι νβΓδυδ Μβη&ηάΓθΟδ. οί. ΕΙϊθγ 
Βθ ^οηιοΐ. Ογ. Μδΐ. αίςηθ ογ. II ρ. 81 || 6 τνφλόα Μ | τνφλονς 
— πάντας] πάντας — τνφλονς ίη δίοΙ). ΜθίηβΙΐΘ ςυί ίη Οοιη. βά. ιηαί. 
ρΓοροδίιίΙ: πάντως \ ποεΐ 8ΜΑ ποιεί (τβδη.^ ρ. 508, ίηάθ Οαΐδί. βί 
Μβίη. II 7 θοΐ. οηιη Ιβιηιη. Υϊά\). 8ΜΑΜ&0, αντον πεν&ονντι δοήρδί: 
αντόν πενθΌνντϊ Μ βαντόν πενβ-ονντος Α, οιη. 8 Μαο. || 9 τονς 
δαρρΙβνβΓΘ δίβρΙίΣΐηιΐδ θΙ: Ββηΐΐβγ | εαντόν Βθηίΐβγ: αντόν 8ΜΑ 
Μαο. II 10 Θοΐ. οηιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α, τον αντον Α || 11 πον οτη. 
Τγ. ι γίνεθ^^ ή 8Μ γίνεται ηΐ νίάβίαι Α^ || 1Β το βηρΓΕ ϋη. αάά. Α^ 
δβά ίβΓβ βν&ηαίί II 14 βοΐ. οιιπι Ιβπιπι. ΙιαΙ). 8 (ροδΙ βοΐ. 93, 10 Μβίη.) 
ΜΑ (ρο8<: βοΐ. 93, 22 Μβίη.). Γ&Ι). ηοηι. οπι. 8, άβ 0[αο νίάβ (^ΠΕβ 
άίχί ρ, 754, 6 δάη. || 15 βοηαρίιιηι ρπί&ί νβΓδηπι Ν^ηοΐί | άμαθ^ια 
δίηβ 3.00. Μ Ι θ^' ανμα Μ 

δΙο1)αοΐΐ8 IV. 49 758 ΙΩΛΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙΙΙ θ. Μ.] 

70 (13 Μβίη.) Ενριπίδον "Αντιγόνης (ίτ. 163 Ν. 2). 
"Ανδρος φίλου δε χρυσός άμα&ίας μέτα 

άχρηστος, εΐ μη καρετήν έχων τύχοί, 

71 (14 Μβίη.) Ευριπίδου "Αλεξάνδρου {ίτ, 55 Ν. 2). 
"!Αδίχον 6 πλούτος, πολλά δ" ουκ ορΒ'ώς ποεϊ. 5 

72 (15 Μβίη.) Ευριπίδου Αλκμήνης {ίτ, 96 Ν. 2). 
^κα^όν τι χρήμα πλούτος η τ' απειρία. 

73 (16 Μβίη.) Ευριπίδου Πλεισ&ένης {ίτ. 632 Ν. 2). 
Πολλών τα χρήματ αίτι άν^ρωποις κακών. 

74 (17 Μβίη.) Ευριπίδου Φοίνικι {ίτ, 813 Ν.2). 10 
Ώ πλοϋ^\ οσω μεν ραστον εΐ βάρος φέρειν, 

πόνοι δέ καν σοί, καΐ φ&οραϊ πολλαι βίου 
ϊνεισ^' ο γαρ πάς άσΌ^ενης αιών βροτοις, 

75 (18 Μβίη.) Ευριπίδου Φοινίσσαις (597). 1 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ϊιαΐ), ΜΑ, οηι. 8. τον αντον ριο Ενρ, Α 1| 
2 φίλον νβΐ ανδρός φίλον νίίίοβηιη νίάθΐιΐΓ Ιιαηά ρ&υοίβ ββά ς[αο(1 
8υΙ)8ίί1:υβηιιιί; ραΓαιη ρΓθΙ)αΙ)ί1θ βδΐ. ^ηοιηοΐο^ί δί βαηί; νβΛα ανδρός 
φίλον δε (οί. 8ί;οΙ). IV 27, 4 α1)ί ϋίρΐιίϋ βοΙο^Η ίηοίρίΐ: ε1) ανδρός 
φίλον γαρ), ίη ρΓΟχίιηίδ βχρβοίβδ τνχοις \ μ^τα Μ || 3 άρχηοτοίσ (δίο) 
Μ άρχης τοι Α: ΐ&οίίβ οογγ. Οθδη.^ | καΐ άρετην ΜΑ | τνχη Μ τνχο^ 
Α. ην μη — τνχ^ ρΓορ. ΝεποΙι Β 4 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 ΜΑ, άβ 8 

ω 
νίάβ ςυαβ ιηοηυί ρ. 754, 6 Εάη. αλεξανδρ (δίηβ ηοο.) δθά δΐιρβΓ- 
80Γ. ου Μ II 5 άδικον 8 Μ Α. άδικον δ^ Οβδη.^ 1ίΙ)Γί8 ΐηνίίίδ | ποεΐ 
8 Μ Α, Θΐίαιη Τγ. ςηοά ριορίβΓ ΟαίδΓοΓάαιη ιηοηβο. ποιεί Οθβη.^ ίηάβ 
Οαίδί. βΐ: Μβίη. || 6 βοΐ. ουιη Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, άβ 8 νίάθ ρ. 754, 6 
ϋάη. άλκμηνης ΜΑ δβά Μ β οογγ., οιη. 8 || 8 βοΐ. οιιιη Ιβηιπι. ίιαΐ). 
8 Μ, οιη. Α. πλησβ^ένηα (αοοβηία δαρΓΕ η ρη'ϋδ άβίβίο) Μ, οπι. ίαΐ). 
ηοηι. 8, άβ ηηο νίάβ βϋΕπι ρ. 754, 6 αάη. |1 10 βοΐ. ουηι Ιβηιηι. 
ΙιεΙ). 8ΜΑ, άβ 8 νίάβ ρ. 754, 6 αάη. ρΓΟ ίαΐ). ηοηι. φοίνικι 8 Μ 
πλεισ^ένης (βχ βοΐ. αηίβοβάβηΐί ίΙίΕίυηι) Α. ρήηιιΐδ νβΓδΠδ Ιβ^'ίίιΐΓ 
Θίίαηι δυρια 31% 10 ρ. 736, 10 {Ενρ. Φοίνικι) || 11 ώ πλοντε 8 Μ [ οοω 
μεν δη ράοτον ΙίΜ 31% 10 | ράστον δβά ρ βχ εΙ 8^ || 12 οί. τον 
βίον παντός φ&ορά ςαοά Ιβ^ίίαΓ ίη Μβη. πιοηοδί;. βοά. ΥγΙ^ιη. ίβδίβ 
ΜβγβΓΟ ΥτΙ). Βαγπηύ. ρ. 446 |! 13 ενεια' Οβδη.^: ενειοιν 8 Μ Α. ενειοιν' 
ο δε πάς ρΓορ. Αεί. δοο. ρΐιίΐοΐ. Εΐρδ. II ρ. 30 | αιών (τΓοίίηδ: όιων 
8Μ δίων Α II 14 βοΐ. οπηι Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8ΜΑ, τον αντον ρΓΟ Ενρ. 
Α, Φοινίαοαις οπι. 8, άβ (][αο νίάβ ςαΕβ άίχί ρ. 754, 6 αάη. 
γΧ Απδΐορίι. ΡΙαΙ. 203 δειλότατόν εσθ-' ό πλούτος (ΐαίΙ)ΐΐ8 νβΓΐ)ίδ ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΪΤΟΓ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 759 

Είσορώ* δειλόν ί' 6 πλούτος και φιλόίρνχον κακόν. , 
76 (23 Μβίη.) ΝανμαχΙον. 

Χρυσός τον %6νις έστϊ καί άργυρος, οΐ ίέ καΙ αύτοΙ 
λάες ετύ ^ηγμίνν πολυχρηφίδι θαλάσσης, 
5 τΐολλοί δ^ Ιρρίφαται ποταμών παρά χείλεσιν αντως, 
ύματα 8* ενναλίης ερυΟ'αίνεται αϊματι ^όχλου, 
τοΙς επί φυσώωσνν άλίφρονες, 

11 (24 Μβίη.) ^Ιοογ,ράτους προς ^ημόνικον (6 ρ. 3 1)). 
Πλούτος δε καχίας μάλλον η 'καλο'καγα^'ίας υπηρέτης 
10 εστίν, εξουσίαν μεν τγ] ^(^ίχ^^υμίί^ παρασκευάζων, επΙ δε 
τάς ηδονάς τους νέους παραχαλών, 
78 (25 Μβίη.) Ανακρέοντος, 
ί^ναχρέων δωρεάν παρά Πολυκράτους λαβών πέντε 
τάλαντα, ως εφρόντισεν επ^ αυτοίς δυοίν νυατοΐν, απέ- ΓΘδρίοί Εαηρίάίβ νβΓδίιιη ριιίαΐ: 8θ1ιο1ία8ί{ΐ Αηβίορίι. αάίβΓβηβ όειλον 
δ^ 6 πλούτος καΐ φιλόψυχον κακόν, νίάθ βΐί&ιη βοΙο^Εΐη Οατοίηο 
δπρΓΕ αάβοήρΙίΕΐη ρ. 756, 1 

1 όειλόν 8 ΜΑ, βοΐιοΐ. Αγ. ίηΙβΓ όειλον ΒΙ όεινον £1ιιο1:υ3ΐι1;αΓ ΙΛγΙ 
ΕαΓ. τνφλόν θ•* 6Χ ΓγοΙ). ρ. 205 ίυΙ)ί δβςιιΗαΓ IV 31% 67) ΟβδηΛ 
πΐΓ^. Ι φίλότνχον Μ || 2 βοΐ. οιιιη Ιβπΐϊη. Ιιαί). 8 (ροβΐ θοΙ. 93, 22 Μβίη.) 
ΜΑ (ροδί; θοΐ. 98, 18 Μβίη.). ιιί; Ιιαίο άβ άίνίΐϋδ ΟΕρίίί ίηδβΓβΓθί νβΓδαδ, 
οιηίδίί βοδ δΐιρΓα §;ηοιηο1ο^ιΐδ ΒίοΙ). IV 23, 7 ρ. 573, 2 (ροβί; ίασπιν} 
βχοβρίο Ιιβιηίδίίοΐιίο τοις βπι φνσιόωοιν αλίφρονες (^ηοά θίίαιη βαρια 
άβάϋ. ιηοηαίί; Κοίιάβ ιηιΐδ. Ε1ι. XXXII ρ. 337 αάη. || 3 οί ίίέ 8ΜΑ 
η 08 Τγ. II 4 επιρηγμήνϊ Μ | πολνψηφίδί 8Μ || 5 αντως 8 αντως ΜΤγ. 
αντας Α || 6 είν άλί^ς Α || 7 επί φνοιόωοιν Μβίηοΐίθ δυρια: επιφν- 
αιόωοί ό' 8 Μ Α, θΐί&ιη 1ίΙ)ή βυρρα. επιφνοιόωσιν ς[παδί 6Χ Α Ιιίο 
Ο&ίδίοΓά δβά θΓΓ^ηδ 1 αλίφρονες {αλί- Μ) 8 Μ Α, 1ί1)ΐΊ βΐ:ίαιη δπρΓΕ 
(υΜ ρβΓ^ϋαΓ αλλά σι; κοσμον), Μα αλίφρονες άοπαλιηες Τγ. ρ. 489 
ίηίθΓροΙαϋοηβ ίηβρΐα || 8 βοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ίίβΓαίιΐΓ βοΐο^α 
Εχο. ΡαΓ. (οοά. Ραπδ. δυρρί. 690) 3 ΟβΟΓ^ίά. ρ. 52 Βοίδδ. ΙβίάοΓ. 
ΡβΙπδ. Π 146 ρ. 591 Β. νβΓΐ>ίΐ πλοντος δε — νπηρέτης εστίν αίίβηιηί: 
βΐίαιη αΐϋ ςυοδ οοΐΐθ^ίί: ΒΓβηιρ ΙδΟΟΓ. ορ. ν. 1 ρ. 95 || 9 κακίας οιη. 
Εχο. ΡαΓ. II 10 εξονοίαν 8ΜΑ εξονοία Τγ. | έξονσία μεν την ραθ'ν- 
μίαν ΟβΟΓ^. II 12 βοΐ. δίηβ Ιβιηηι. ΙιεΙ). 8, ΙβιηηιαίΘ Εάάίίο ΜΑ, άνα- 
κρέωνοο Μ. ίΐθΓβ,ίυΓ βοΐο^α ΜαχίΐΏ. ο. 12 ρ. 573 ΟοηιΙ)β£. (Ανακρ.) 
αΐίαδ ΟΓΐ^ίηίδ βδΐ; οΐιήα ςυΗΘ Ιβ^ίίιΐΓ πι£γ3, ρ. 767, 1 

49* ^ 760 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ, ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙΙΙ Ο. Μ.] 

όωχεν αυτά ειπών ον τίμάσ^αι αυτά της έπ αντοίς 
φροντίδος. 

79 (26 Μβίη.) Πλάτωνος (άβ 1β^. ρ. 743 Α ρ. 742 Ε). ^ 
^ΛγαΟ-ον δε οντά δίαφόρως και πλονσιον είναι δια- 

<ρερόντως αδύνατον, ευδαίμονας μεν άμα τ,αΐ άγαΒ-ονς 5 
ανάγκη γίγνεα&αι' πλουσίους δ' αν οτρόδρα χαΐ άγα^-ους 
αδύνατον, ους γ ε δη πλοναίους οΐ πολλοί τ,αταλέγονσιν, 

80 (27 Μβίη.: Είιΐβά. ρ. 743 0) 

Ό λόγος ί]μΙν ορΒ^ός, ως ουκ είσΐν οί παμπλοναιοι 
άγα^^οί' εΐ δε μη αγα3^οί, ονδ' ευδαίμονες» (ρ δε τους 10^ 
πλουσίους ενδαίμονας} ονομάζων λόγος, αυτός τε αϋ^λιος^ 
γυναικών καΐ παίδων ων λόγος, (και) ανθρώπους τοις 
πεί^ομένονς γε απεργάζεται τοιούτους. * 

81 (28 Μβίη.) Πλάτωνος εκ της Προς ^ιοννσιον επι 

στολής (ρ. 317 0). 15 

'Έώρων γαρ καί το'τε και ννν ορώ τάς μεγάλας ου- 
σίας και υπέρογκους τών τ' ιδιωτών και τών μοναρχών 
σχεδόν, οσω περ αν μείζους ώσι, τοσούτφ πλείους και 1 ρήιΐδ αντά ίονί. α1}ίοΐβηάαιη, οί. ίηίΓα ρ. 76Τ, 2 άπέδωκεν εΙπών 
κτβ. II 3 6θ1. ουιη Ιθΐηιη. ΙιεΙ). 8Μ Α Μαο. οί. Οή^. 3άν. ΟθΙβ. VI 16 ρ. 86, 
25 Κοβίδοίιαιι || 4 δίαφόρως 8 Μ Α, ΡΙαί. διαψερόντως Μαο. ΐάί^αθ ρΓΟ- 
\)2^γ\ι Οοΐ3βΐ: Μίδο. οπί. ρ. 557 | πλονοων μεν Α || 5 θΓαηί ίθΓίδ88θ ςαΐ 
δθίηη^βΓΘ πι&ϋηΐ; ενδαίμονας μεν κτε., ςιααθ οιη. Μαο., α ρΓίθΓίΙ)ΐΐ8, δβά 
(^αΣίιηςιίΕΐη αρπά ΡΙ&ίοηβιη Ιιαβο δβ ηοη θχοίρίιιηί:, οοΕ^ηίΘηίΕίίΐ δΐιηΐ; 
ίοΓίΗ,δδθ α ^ηοηιοΐο^ο | ενδαΐμονας μεν αμα 8ΜΑ: οχεδον μεν γαρ 
ενδαίμονας αμα ΡΙαΙ. || 6 γίγνεοθ-αι' τοντο μεν ονν βονλοιτ^ αν* 
πλουσίους ΡΙαί. (| 8 βοΐ. 1ι&ΐ3. 8 Μ Α, δίηβ Ιβιηπι. νβΐ ηιΐ3Γ. οιιιη ρήοΓθ 
ιιιηοίαιη ΜΤγ., ραίο βΐίαιη 8 Α ςα&ιηςη&ιη δίΐβί: ΜθΜθγ: δβρΕΓανίΙ 
Οθδη.^ ί. 448^ ϋ 9 ωοτε 6 λόγος ΡΙαί. || 10 άγα^οί' ει δε μη αγαθοί, 

εΐ δε μη άγαθ^οί, α 
ονδε ενδαίμονες ΡΙαί., Τγ. αγαϋ-οΐ, ονδ' ενδαίμονες 8^ άγα&οΐ' εΙ 
δε μη άγαθ-οί, ονδ ενδαίμοναο Μ άγα^οί' ει δε μη άγαθΌνς ονδ^ 
ενδαίμονας Α \ ν. 6 δε τους πλουσίους ενδαίμονας (νβΐ ενδαίμονες. 
6 δε τους πλονοίονς) δΐιρρί. Οβδη.^ Γβοΐο υί νίάβίπΓ, δβά αηάβ Σκίδΐιιηρίίΐ 
δίϋΐ: νβΓΐ)Ε 6 δε τους πλ. ενδ. ονομάζων — (13) τοιούτους β^ο ηοη 
ιη^^ΐδ 8010 ηυΣίπι βάίίΟΓβδ ρποΓβδ !| 12 καΐ δΐιρρί. Οθδη.^ | ανθρώπους 
ΜΤγ. άνονς (Ιίηθοία οηιίδδα) 8 άνους Α [! 13 γε αοΐάίάΐ βχ 8 Μ Α, 
0Π1. Τγ. II 14 βοΐ. οπιη Ιθπιπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΪΤΟΓ ΡΑΕ8 ΤΕΚΤΙΑ 761 

μείζονς τους διαβάλλοντας χαΐ τΐρός ηδονήν μετ^ αίσχράς 
βλάβης ομιλουντας τρεφοναας, ον ^αχον ουδέν μείζον 
γέννα πλούτος τε καΐ η της άλλης εξουσίας δύναμις. 

82 (29 Μβιη.) Πλάτωνος Πολιτείας η (ρ. 550 Ε— 551 Α). 
5 Ίούντευ&εν τοίνυν, είττον, προϊόντες εις το πρόα^-εν 

του χρηματίζεο^αί^ οσφ αν τοντο τιμιωτερον ηγώνται, 
τοσουτφ αρετην άτιμοτέραν. η ούχ ούτω πλούτου αρετή 
διέστηγ,εν, ώσπερ εν πλάατιγγι ζυγού γ,ειμένου εκατέρου^ 
άεΙ τουναντίον ρέποντος; Και μάλα, εφη. Τιμωμένου δη 
10 πλούτου εν πόλει καϊ των πλουσίων ατιμότερα αρετή τε 
'λοι οι αγαθοί, /ίήλον. ^Ασκείται δη το αεΙ τιμώμενον, 
αμελείται δε το άτιμαζόμενον. Οϋτω. 

83 (30 Μβιη.) Ιωτίράτους. 

Λί μεν ποδήρεις εσ3^ήτες τα σώ^ΐίατα, αι δε νπερ^ 
15 μετροι περιουσίαι τας ιρυχάς έμποδίζουσιν, 

84 (31 Μβίη.) Έκ του Περϊ συγκρίσεως Πλούτου και 

^Αρετής. 2 ου 8, ΡΙ&1:.: οί Μ ο Α | μείζων Μ || 4 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. \ια\), 
8 Μ Α, τον αντον ριο πλάτωνος Α. Ιβ^ίπΓ βοΐο^α βυρια 8ί;οΙ). IV 
1, 145 ρ. 90, 13 {{Πλάτωνος) πολιτείας η) θη^πθ απιΜίυδ η]3ΐ0Π8 Κ 
5 ΤοντενΘεν Μ τοντ' εν^εν Α || 6 τον 8ΐ δυρια άββδί 8ίοΙ). IV 1, 145 
ίη οοάίοθ Βγ, ίΙ)ί ΘΓΐΙ; δυρρίβηάυιη 1 οοω 8 Μ Α, δίοΐ). IV 1, 145, ΡΙαί.: 
όσον Τγ. 1 τοντω Μ || 7 άρετην 8ΜΤγ., 8ίοΙ). IV 1, 145, ΡΙ&ί.: την 
αρετην Α | πλοντον β ΡΙαί. Εά. 8ο1ιτ^γ£Ιγϊζ : πλοντω 8ΜΑ || 8 κείμενον 
εκάτερον οί. Μαάνί^ [) 9 ρέποντε Ρίαι., 8ίοΙ). IV 1, 145 | τιμωμένον 8, 
8ΐ;οΙ). IV 1, 145, ΡΙηΙ.: τιμώμενος ΜΑ \ Οη 8Μ, δίοΙ). IV 1, 145, 
ΡΙ&ί.: δε Α {| 13 θοΐ. οαιη Ιβιηιη. Ιιαΐ). 8 Μ Α. /Ιημοκράτονς Τγ. ΓβουΓπΙ: 
οοιρ. Ρ&Γ. 22 Εΐί. (Πλοντάρχον). ^ηοπι. Ιιοιηοθοπι. 87 Εΐί;. οί. βίΐΕΠί 
ς[υ&β άίβδβΓίιίΙ: ^αοΐΐδίηυίΐι 8ίηά. ζη άβη ^ν. βοΗΙ. ρ. 126 || 15 εμπο- 
δίζονσι Τγ. | ροεί Ιιιιηο Ιοουιη Ιβ^ίίιΐΓ ΓγοΙ). ρ. 205 8. ηβο ηοη νο88. 
ί. 30^ α πΐΗη. 3 ίη πιεγ^. βιιρβήοΓθ Ιιαβο ηπΕπι ηοη Γβοβρί βοΐο^α 
^ημοκρίτον. Αιηνεκης επΙ πάοιν ανθ^ρώποις η τον πλοντον έπι- 
^νμία' μη κτη&εΐσα μεν γαρ τρνχει, κτη&εΐσα όε βασανίζει ταΐς 
φροντίσιν, αποκτηθείσα δε ταΐς λνπαις. βαάβπι βχίΆί ^ηοηιοΐ. Βγζ, 
204 ΤνΈοΙιβηι. υΙ)ί Γθΐίςυδί ίβδίίηιοηίίΐ οοΠβοία δΐιηί;. ΒβπιοοΓΪΙο αΐ)- 
ίυάίοανίί; ΜηϋαοΗ ΒβηιοοΓ. ίτ. ρ. 330. ίηΙΟΓ Α<Ιάβηάα θχ βά. ΓΓθΐ3βη. 
Γβοβρίι Μβίηβΐίβ 8ΐ;οΙ). ίΙοΓ. νοί. IV ρ. 143 || 16 βοΐ οηπι Ιβιηπι. Ιι&Ι). 
8 Μ Α. Τβίβίί άβάίί; πιαίβ Οθ8η.% νίάβ ςιΐΗΘ πιοηηί ρ. 744, 13 Εάη. 762 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ [ίΈΟΚ. Ο. ΧΟΙΙΙ Ο. Μ.] 

ΚαΒ' αυτούς μεν αν&ρωποι τιρός άρετην γεγόνασιν^ 
ούτος δε Ιφ' αυτόν τρέπει ' φάρμαχα δε εις κατίέαν έχει 4 
μυρία }ίαι δόξαν αγα&οΰ τνρο^εϊς ουχ έλόντας απάγει 
τών άλη^εατάτων, ονγ. εα δε εη αΰτφ φρονείν τον αν- 
χ^ρωτνον, αλλ' εις τα εξω φέρει κοϊκ των τυχαίων και αυ- ο 
τοματών αναρτοί, &ρασύτατος δ^ εστίν 6 μου κα^ δειλό- 
τατος, επαιρόμενος μεν ώς επϊ μέγιστο ις, φοβούμενος δε ι ς 
επι ασθενεί πράγματι, υπερήφανος <(ό') αμα εξ αλαζονείας ν^ 
{καί) ταπεινός «κ φροντίδος. χρωμένοις μεν ασωτός εστί, 
μη χρωμένοις δε άθλιος, δυστυχεί μέν τις δι" αυτόν ταΐς 10 
εις τό πορίζειν ταλαιπωρίαις' φθείρεται δε άλλος εΙς 
ηδονάς από των περιττών, κόρον δε ούτ, έχει τοΙς κτη- 
ύαμένοις, αεΙ δ^ ανία τις αυτφ πάρεστιν, όπόσ' αν γέ- 
νηται, και ώσπερ η των υδεριώντων νόσος αυξεται προς * 
το μάλλον πο&είν αφ ων πίμπλαται, κακός μέν εστί 15 
τφ φιλθ7(:όνω [πλούτος], αναλίσκει γαρ αυτού την φιλοπο- 
νίαν εις κέρματα άλλαχοϋ δυναμένην* κακός δε (τφ") ρα^υ- 
μφ διδούς άφορμάς αμαρτημάτων άμφοτέροις δ' ολέθριος ' , 
τον μεν γαρ είδότα καμνειν ασχολεΐ, τόν δ^ εις τρυφήν 
νοσουντα και ηροτρέπει[ν ποιεί], ποιεί δε αμα μεν κό- 2ο 
λάκας ανθρώπους εις ελπίδα χρΊ]μάτων, αμα δ' υπό πολ- 
λών κολακευομένους δια χρήματα, 6 μου ί' αγαθόν μεν 
ουκ εστίν 6 πλούτος, φ^όνον δΐ αγαθών μέγιστον εχει' 
μυρίαι δ^ έπιβονλαι δι^ αυτόν εκ βασιλέων, εξ ομόρων, 

2 εφ^ (χντόν Μβιπθΐίβ: επ' αντόν 8ΜΑ 1| 3 ονχ εκόντας Ναυοίί: 
Όνκ έχοντας 8ΜΑ ονκ έχων τε Α ιη. Γβο. || 4 ονκ εά (εά Μ) δε 
ΜΑΤγ. ουκεαόε 8 || 5 καΐ των αυτομάτων Α \\ 6 όέ εστίν \ι\)ή |1 4 
8 δ* 3ίάά. Εά. 8ο1ι\\^£ΐΓΐζ || 9 καΐ ίαοίίβ αάά. ΜβίηβΙίΘ | χρώμενος — 
μη χρωμενος 1\\)ή: οογγ. Νααοΐί |1 10 έν ταΐς 8 || 12 των περιτ- 
τών 8 Μ των περιττών πόνων Α. άπο τών π. {δαπανών) Ύνίίαιηο- 
Ύί\ίζ, {δαπανών) από τών π. β^ο || 13 οπόσ* βοπρδί: όπως 1ίΙ)π ] 
αν προογένηται βίιη. λνϋ&ιηο'ννίΐζ Ι 15 πίμπλαται 8 Α: πίμπλανται ^ 
ΜΤγ. 11 16 πλούτος 8θθ1. Τνίίαιηο^ίίζ β 17 κακός ρΓορ. Οθδη.^ ιηΓ^.: 
κακώς 8ΜΑ | τω βιιρρί. Τνί1&ιηοτνΊΐ:ζ || 18 αμφοτέροις Α Τγ.: άμφο- ♦ 
τέροιοι 8 Μ 1| 19 εϊδοντα Μ | αοχαλεϊ Μ | τρνφην 8β(1 ι; βχ ο 8^ || 
20 ιηαΐίπι νενοντα | προτρέπειΐ2ίθθ\)&: προτρέπειν ποιεί 1ίΙ)Γί|121 προς 
ελπίδα ^ίΐΕΐηο^ίίζ || 23 φθόνων Μ 1 μεγίστων Μ\)τι: οογγ. ^ΥΠαιηο- 
\ν'ύζ II 24 εκ τών βασιλέων, εκ τών ομόρων, άπο τών οικείων Α ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 763 

οΊΐ ' οΙ^εΙων. οιγ. έχει δε τις πλοντών άσνλίαν ίδιον βίου, 
ηόρεργον δέ που χρημάτων καυτός σνναπόλλυται. τνρώ- 
τον μεν αμελεί των Ικ διανοίας άγα&ών, ώς γ,αϊ χωρίς 
εκείνων ευτυχών* είτα το σώμα λυμαίνεται ταΐς τρυφαΐς' 

5 εθίζει μεν εις ηλησμονας από των αφορμών καί 7χλείοτας 
νόθους συλλέγει* την δε αυτουργίαν ανθρώπων αφαιρεί- 
ται^ το πάντων υγιεινότατον' γνμνάσιον γάρ εστίν ονχ 
ώρισμένον, ώς παλαίστρα ν,αΐ χυνηγεσία, άλλ' ονν (τα) 
του βίου διακονούμενός τις εαι;ΐΓ(^ πολύ κρείττων εστί τον 

10 ζώντος <?£.' άλλων, Κρύπτει δ^ ο Πλούτος '/.αϊ μαλάττει 
λαβών πολλά τΐολλάγ,ις τ,αι τάς νγιεινάς φύσεις^ καί περί- 
ηγαγεν εις άσ&ένειαν εξ εδ-ών πολυτελών, τζάντα μέν εφ* 
νπνφ παρασκευαζόμενος ^ δυσχολωτέρους έχει δια τούτο 
τους ύπνους ' ετοιμότερον δ είσϊν οι %ατά φνσιν. ον γάρ 

1δ εκ χρυσού και ελέφαντος κατεσκευασμέναι κλίναι χαΐ πορ- 
φυροί τάπητες ονδε υπόβαθρα και παστάδες ντννονς ποι- 
ουσιν, άλλ^ έργα χαΐ νόμιμοι πόνοι και το της φύσεως 
αντης άναγκαΐον. ουκ έά δ ο πλούτος αυτομάτων μετα- 
σχείν καλών, λυμαίνεται δε τοις ιδίοις ε^εσι και φάρμα- 

20 κεύει τά πεφνκότα. ταΙς ό' ώραις ουκ εφίησι χρησ&αι 
και μελετάν προς τά γινόμενα' ποιεί δε και προς θάλπος 
άσ^ενέστερον τον εύτυχουντα καΐ προς κρύος, και δι' ών 
επιτηδεύει μη πα3^εΙν ταύτα, ευπαθέστερος αυτοίς γίνε- 
ται* κ,ατισχΰει δε μάλλον αυτών 6 κεχρημένος' μένει γάρ 

2δ εν ττ^ του βίου τάξει και προς αέρα ζην έπίσταται και 
ουκ αγανακτεί τοΙς του θεού πράγμασιν, άλλα δι^ αυτών 1 πλούτων ΙίΙ^ή: ίΕοίίβ οογγ. Οβδη.* || 3 αμελεί Μ || 6 των ανθρώ- 
πων Τγ. II 8 κννηγεοια δίηβ εοο. 8. κννηγέαια πιαναΐΐ; Εά. 8ο1ι\ν&Γΐζ | 
τά 2ίάά. Μβίηθίίθ. ονν τον 8 ον τον Μ Α || 9 κρείττων εοτι Μ 1 11 "^ πολλά 
νίάβίιΐΓ βχριιη^θηάαιη' Οθ8η.^ ί. 449^. ΓβοΙίαβ ίυάίο&νίί: Ι.οΙ)θθ1ί Ρεγε- 
Ηρ. Ι ρ. 56 II 13 όνσκολοτέρονς Α || 14 ^ιοιμότερον 8ΜΑ -ότεροι 
Τγ. II 158. οΓ. ητίΕβ οοΠθ^ίΙ \νβηά1αηά ^υΗβ3ί;. Μιΐ8. ρ. 19 8. νβΐ ςυαβ 

^π 
6^0 οοιηροδαι ίη Μιΐδοη. γθΙ. ρ. 110 | κλίναι 1ίΙ)Γί || 16 νμνονς οογγ. 
Α^ Ο 20 άφίησι 8ΜΑ: οογγ. ΗίΓ8θΙιί^ «ι ΜθίηβΙίΘ || 21 γινόμενα 8 Μ*. 
γιγν- Α (Ι 23 Ηηίθ ταντα ίηοίάίί; 8 | ενπαθ^έοτεροο 8βά σ Ηηαΐ. βχ 
ν \χί νιάθίπΓ ΟΟΓΓ. Μ^ ι γίνεται 8 Μ : γίγνεται Α 764 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Α' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΠΙ α. Μ.] 

ατΖΒίοιν Ιρρωμένος. οντω μεν ο 7νλοντος γ,αϊ τα οώματα 
βλάπτει, τα δε άλλα μείζω πά^η' οταύίάζει μεν οϊκονς 
ΑαΙ -/,α'/,ον ά^λον άδελφοίς ^ερόχειται, τέχνα δ* εχ^-ρά 
7ΐοιεΙ πατράσιν επιθυμούντα τΐ^ς 7€ερϊ τον πλοντον εξ- 
ουσίας, αΰτοΐς δέ τοΙς τέ/,νοις τοις γονείς βαρύτερους, ο 
φίλοι δε υποΊΐτοι δια πλουτον' 6 μεν άλη&ης α7αοτεΙ- 
ται δια τον γ.όλαγ.α, νικά δε 6 κόλαξ τον άληΟ^εύοντα 
μιμούμενος, λαίρύρφ δ' ομοιόν έστιν έλπιζομένω νόσων ^ 
πλούσιος, καί τοΙς μεν ελενθεριωτέροις, ότι μη κολα- 
'λεύουσιν, οργίζεται, τους δε κολαλεύοντας υφοράται ζαΐ 10 ^ 
εφ^ άρπαγήν παρείναι δο/Μ, τελευτϊ]σαντι δε ου γίνε- 
ται πλουσίψ πένθος, ούτε πάρα των διαδεξαμένων, έπει 
χαίρουσιν ειλψρότες, ούτε μην παρά των μη λαβόντων, 
ειιεί μισουσιν ως εκ τοσούτων άτιμοι. ετΊ 7ερ6ς τούτοις, ^ ^ 
ο μάλιστα τ φ πλούτψ προσ είναι δοκει, το δούναι χάριν, 15 
ούχ απλούν εστίν, άλλ^ έχει συμφοράς πλείονας, εστί μεν 
ουδέ ευπρεπής ή χάρις ή δι αργυρίου δοθέντος, έράνω κ 

δ^ εοΐ'λεν' οι δ^ άνευ χρημάτων αττ' εννοίας έτειδειζνν- 
μενοι 'λαι βοηθονντες ελευθέρων την ευεργεσίαν εχουοι 
χαΐ τοΙς τυγχάνουσι [και τοις] κεχαρισμένην. είτα ο μεν 20 ^ 
λαβών παρά πλουσίου πάλιν απαιτεί, και τα 7νρώτον 

1 βρρωμένος ΜΑ ερρωμένωσ 8 | οντωσ Μ || 2 ροδί τΐαΒ-η άίδ- 
ΐίηχίί Μβίηθίίθ || 3 άβ-λον Μ || 3 <ί' εχ&ρά (νβΐ ό' εχ^-ίω) τίοιεϊ Μβί- 
ηθ^β: όε χείρω ποιεί 8 Μ Α. ό" έχ^ροποιεΐ ΙαοοΙ)» ίη Αηίΐιοί ΐ. Χ 
ρ. 253 8 6 οί φίλοι Α ίά^υβ ρβιρβιαιη ΓθΟθρβηιηΙ Οαΐδίοιά θί; Μβί- 
ηβΙίΘ II 8 ροδί μιμούμενος ςυαβ Ιβ^ηΙαΓ ίη 8ΜΑ λαφνρω ό' — 
πλονοίοις ΐΓαίοίβηάα οθηδπίί: αηίβ τελεντηααντι Οθδη.^ | έλπιζομένω 
νοοών πλούσιος Εά. δοΙι^αΓίζ: ελπιζομένων νόοων πλονοίοις 8Μ Α !| 
9 μεν οιη. Τγ. || 11 γίγνεται ηΐ νίάβΐαΓ Α 1 12 πλονοίω (νβΐ -ω) πέν&οο 
8 Μ πλονοιωτερος η πένθος πλονοίω Α | ονόε 1ίΙ)π: οογγ. ΜβίηβΙίΘ | 
επεΙ χαίρονοιν Οχαϊδίοιά: επιχαίρονοιν 8ΜΑ ηβδοίο »η ίη επί ραηοΐα 
άβίβνβηί; βί; 4 δυρια δοηρδθήί Α^, οθγΙθ ραΐΐίάίοπδ αίγο,ιηβηύ νθδϋ^ία 
αάδυηΐ: | 13 μην ΜΑ οηι. 8 || 14 ετι ΐαοίίβ δΟΓ. Οβδη.*: τί 8 τί Μ Α || 
15 τω πλοντω ρΓορ. Οβδη.^ ηΐΓ^. : τή πόλει δΜΑ; τ^ πολυτέλεια 
ΐΕ0θ1)δ Αάάίί;. ίη Αίΐι. ρ. 368. ίοιί. τψ πλοντεΐν \ ηροοεΐναι Ηαΐηι Ι^βοΙ. "^ 
δίοΙ). ρ. 14: προβίέναι 8 Μ Α. οί. ρ. 765, 4. 8 || 16 διαφοράς ρΓορ. 
Θβδη,^ πΐΓ§. II 20 κεχαριομένην οί. Οβδη.^ πιγ^.: καΐ τοις κεχαριο- 
μένοις 8ΜΑ || 21 παρά τον πλονσίον Τγ. | τ« ΜΑ το 8 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ΤΕΕΤΙΑ 765 

απόλωλεν, αν μη γένηται' πάλιν ο τυχών έγγ,αλεΐ, καν 
άλλοι τυγχάνωσι, και πλείονας ούτως 6 χαριζόμενός τιαι 
τους μεμίρομένους εχει' πάσι γαρ οντ. αρκέσει, πάντες δ^ 
ώς εκ περιττών άπαιτοναι. ταντα μεν τφ πλοντφ πρόύ- 

5 εστί και εκ των δοκονντων καλών, ταλλα δ' αφόρητα, 
αλαζονεία, ^ρασύτης, υπεροψία, φροντίδες αίσχραί, κακαι 
μεν ορέξεις, κακαϊ δ^ ήδοναί, πόΒ-ος δ^ ακόρεστος [αυ- 
τψ πρόσεστιν], εξ αυτόν δε αί πλεΐσται πονηρίαι, καΐ 
μνρία των κακών ουκ αν ην, ει μη πλούτος ην, δι ο ν 

10 γίγνεται φόνος, [δια κέρδος] ιερά σνλάται, φιλία πάρα- 
βαίνεται, πίστις αμελείται, φερονσης επϊ κέρδος απιστίας, 
προδίδονται πατρίδες, ούδε εν έκνείται κακόν, 

85 (32 Μβίη.) Πλουτάρχου Κατά ^ελοντου (Ρΐυί. νοί. VII 

ρ. 123 ΒβΓη.). 
1δ Φύσει μεν γαρ δνσχαλίνωτον ορεξις, προσλαβουσα 

δε και πλούτου χορηγίαν άχαλίνωτον. 

86 (33 Μβίη.) Έν ταυτω (ι\)ΐά.). 

^Λλλ* άτεληστία και άπιστος εστίν εν αυτοις μανία, 

τοιούτφ μεν εν^ουσιασμφ χρησ^αι περί την κτησιν, ώς 

20 ει κτησαιντο μηκέτι καμουμένους' τοσαύτη δε άμελεία 

7ΐερϊ τα ληφ&έντα, ώς μη γενόμενα, δυσερωτιώσι δε τών 1 ο μη τυχών ιηανυΐΐ: 068η.^ ηΐΓ^. || Β αρέσκει Τγ. || 4 μεν ΗϊγβοΜ^ : 
εν 8Μ Α II 7 αντώ πρόσεστιν 8βο1. Εά. 8ο1ιτναΓΐ:ζ II 8 αντον όε 8 Α ον 
τονόε Μ | πλεΐσται 8 Μ πλεΐσται τω οντι Α || 9 ήν δι* ο ν ΙεοοΙ)8 ίη 
Αηίΐιοΐ. Χ ρ. 253: ίιόιον 8 ηόιον Μ ηόων θχ ϊδιον ηί ίαΙΙοΓ Α* || 10 γί- 
νεται 8 Μ γίγν- Α Ι γίνεται* φόνος όια κέρδος ' Ιερα άϊ^ύηχϋ 8 | 
όια κέρδος δβοΐιιάβηάιιιη Θ88Θ νίάίΐ: θ3,ί8ίθΓά | φιλία 8 Μ δβά φ ίη 
Γ&8. 80Γ. 8^ (ςαίά αηίθ ίιιβήΐ: ηοη βχίήοο, η ίυί886 ηοη οιβάο) η 
φιλία Α II 13 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. Ιιαΐ). 8ΜΑ Μαο., κατά πλούτου οπι. 
Μαο. II 16 γαρ οπι. Μαο. ( 17 βοΐ. ουιη Ιβιηπι. ΙιεΙ). 8 Μ Α, εν ταυτω 
8 Μ εν τφ αΰτω Α. βχ ΡΙυίπΓοΙιί ρΓΟίΓορίίοο προς νέον πλονσιον 
Ιιαβο άβρΓοηιρία ορίηαίιΐΓ Ηαιίΐίοΐι Σβίρζ, 8ίηά. XI ρ. 312 | 18 απλη- 
στία 8 Μ // απληστία Α || 20 κτησαιντο δίπΘ αοο. Α 1 καμουμένους 
(υΐ οοηίβοβΓΕί: ΒηβΙ)ηΘΓ) 8 Μ καμουμέναις Α κακουμένους Τγ. | τοσ- 
αντ^ δε άμελεία ρρορ. ββδη.^ ηΐΓ§.: τοσαύτη δε αμέλεια 8 ΜΑ | 
αμέλεια — (21) δυσερωτιώσι δε 1)18 δοηρία ρΓορίβΓ Ιιοηιοβοίβίβαΐοη 
ηβο άβίβΐα ίη Α 766 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. 0. ΧΟΙΠ α. Μ.] 

απόντων^ νίνερορώντες ών ϊγ^οναιν* ονδεν γαρ ούτως αγα- 
ττώσιν ώς α ελτιίζονσιν. οντ, οίδα πότερον αντοϊς αμεινόν 
εοτιν εχειν η προαδοχάν * έχοντες γαρ ου χρώνται, τΐροα- 
δοχ,ώντες δε ι^άμνονσι, τί ούν επαινονμεν τοιούτον αγα- 
θόν, ου πέρας έστιν ουδέν, αλλ^ ω το ληφθέν ετέρων 5 
αρχή; 

87 (34 Μβίη.) Βίωνος. 

Βίων έλεγε τ,ατ αγέλαστους είναι τους σπουδάζοντας ^^ 
περί πλουτον, ον τύχη μεν παρέχει, άνελευ^ερία δε φν- 
λάττει, χρηστότης δε αφαιρείται. 10 

88 (35 Μβίη.) ^ιογένους. 

^Έλεγε δε μήτε εν 7ΐ6λει πλούσια μήτε εν οιγ.ία αρετήν 
οιγ,είν δύνασ^αι. 

89 (36 Μβίη.) Μονίμου. « . 
Τον πλούτο ν είπε Τύχης εμετό ν είναι, 15 

90 (37 Μβίη.) Ιωχράτους. 

Σωκράτης είπε πολλού αν άξιον ην το πλουτείν, ει 
τίαΐ το χαίρειν αυτω συνήν' νυν δε αμφω ταύτα κεχωρι- 
σται. εάν τ ε γαρ ^έλωσι χρήσ&αι τω πλούτφ^ ττ] ηδυ- 
πα^εία διαφθείρονται * εάν τε το πλουτείν φυλάττειν, τί/ 2%^ 
φροντίδι' εάν τε κτήσασ&αι, τη επιθυμία , 

2 α βταίδίοΓά: όε 8ΜΑ | ελπίζονοί. όιό ουκ ΒυΜηΜίαηδ οί. 
Μθίηβΐίβ, ελπίζονσιν, ονκ (ούν) ΒβιηΕΓά&Ιίίδ || 4 δ^ ον κάμνονσι 
80Γ. ΒθΓηαιάΕΐίίδ 1) 5 ον (πόνων} πέρας ΒιΐΘΐ)ηβΓ | «λλ' ο το 8ΜΑ: 
ΟΟΓΓ. ϋαθΙ)ηθΐ'. ολλα το ίΕοίίΘ Οβδη.^ || 7 βοΐ. δίηθ Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8, 
Εάάίίο Ιθΐϊΐηι. ΜΑ. ΓβουΓπί οοΓρ. Ρεγ. 535 ΕΙΙ. (βίηθ Ιβιηιη.). ο£. 
Τβίβίίδ γθ1.2 ρ, ΟΙ II 9 περί τον πλοντον οοιρ. Ρεγ. || 11 βοΐ. δίηθ 
Ιβιηιη. ΙιεΙ). ΒΜεο., αάάϋο Ιβιηιη. ΜΑ. όωγένονα Μ όιογένης Α || 12 έλεγε ^ 
όε {όίογένης οιη.) ΜΑ όιογένης έλεγε 8 Μεο. ο£. ρ. 750, 6 | ροδβίδ 
Άρετην 1| 14 Θοΐ. οαιη Ιβπιιη. ΗεΙ). 8 Μ Α. οί. ^ηοιηοΐ. \2^\.. 216 8ΐ:θΓηΙ). 
^0 αντος (δΟ. /ίημοσ&ένης) τον πλονοιον καΐ άηαίόεντον εφη Τύχης 
εμετον είναι | 15 είπε 8 είπεν Μ έλεγε Α ] αϊμετον Μ |) 16 6θ1. δίηθ 
Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8 Μεο., Εάάίίο Ιθπιηι. ΜΑ. ίη ^ηοωοί. ΥεΙ:. 497 δίθΓηΙ). 
1θ^ηη1:αΓ ΙίΕβο *0 αυτός (δΟ. Σωκράτης) είπεν "'εΐ μεν (μεν δοηρδί: εν 
€θά.) τω πλοντείν το χαίρειν σννήν^ πολλού αν 7] ν άξιον νυν δε ταντα ^ 
χωρίζεται^ δβά οχοίρίιιηίυΓ νθίΜδ ε δίοΙίΕβί βοΙο^Ε Εΐίβηίδ. οί. Ε. 
8ο1ιπιίά1; ΕίΜΙΰ II ρ. 380 \\ 18 ννν δε αμφω κτε. οηι. Μεο. | δ^ άμφω 
Μ II 19 εάν τε γαρ ΜΑ εο:ν γαρ 8 | ^ν τ^ Α || 20 το πλοντείν 8^Μ Α 
τω πλοντείν 8^Τγ. | ρΟδί φνλάττειν ίίβΓΕί ^έλωοι Α ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡί ΠΛΟΪΤΟΓ ΡΑΚ8 ΤΕΚΤΙΑ 767 

91 (38 Μβίη.) Έκ των Ι^ριστοτέλονς Χρεία ν, 

Ανακρέων 6 μελοποώς λαβών τάλαντον χρναίον τζαρά 
Πολυαράτονς τον τυράννου, άπέδωκεν είπών ^ μιϋώ δω- 
ρεάν, Ύΐ τις αναγκάζει άγρυπνείν \ 

ο 92 (39 Μθΐη.) '^Ιέρααος έκ τον Περϊ διτίαιοαύνης, 

Η πώς αν ϊ) τον πλούτου τ,τησις έπι δικαιοσύνην 
και τάς αλλάς άρετάς τινός ηγήσαιτο; τα γαρ υπηρε- 
τούντα προς τα χείρω εναντία προς την των βελτΙστων 
κτησιν. τα χρήματα δε παρακαλεί μεν επΙ ^α^υμίαν, 

10 ζωπυρεΐ δε τάς ηδονάς, επιβουλάς δε διχτ] συντί^ησι^ 
κατά μεν των ευπόρων δια των φ&ονούντων, κατά δε 
των πενήτων διά των δυνατωτέρων. α τοίνυν άλλους 
μεν τοΙς κεκτημένοις επιβουλεύειν ποιεί, τους δε έχοντας 
ισχυρούς προς άδικίαν παρασκευάζει, πώς αν εΙς δίκαιο- 

15 σύνην συντελέσειεν ; 1 βοΐ. ουιη Ιβιηπι. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8. Γβοηιτίΐ: οοιρ. Ρηπ8. 114 ΕΙΙ. 
{τον αυτόν ι. β. \4ρίοτοτέλονς αποφθέγματα). Ιβ^ίΙυΓ βίίαιη ^ηοιηοΐ. 
ΥΆί. 72 δίΘΓπΙ). (~ αρορίιίΐι. νίηάοΐ). 44 νν^αοΐΐδίη.) αρρβηά. Υπί. 14 
ρ. 69 δίβπιΐ). Ιβιηιηα ^Ανακρέοντος €θά. Υαΐ. άθ Λήβΐοΐβΐθ οί. Εθ3β 
Αγ. ρ8.-βρί^Γ. ρ. 611 88. βχ αΐίο ίοηίβ αθηναία βδί οΐιπα ςααΘ δυρΓα 
Ιβ^ΙιΐΓ IV 31°, 78 II 2 ο μελοποιός οιη. ^ηοιη. Υαί., αρορΜΙι. νίηά., 
αρρ. ΎβΧ. ι χρνσονν αρορΙιΛ. ΥΐηοΙ. || 3 τον οιη. οοΐ'ρ. Ραι. | άπέόωκεν 
ΜΑ όέδωκεν οοιρ. ΡαΓ. πάλιν άπέόωκεν αρορίιίΐι. νίηά. πάλιν άντα- 
πέόωκεν ^ηοπι. ναί., αρρ. ναί;. \ η τις ΜΑ οορρ. Ραι., αρρ. ναι;, εί' 
τις ^οπι. ναι., αρορίιΐΐι. νίηά. | αναγκάζει Α, οοφ. Ραι.: αν άναγ- 
κάζη Μ αναγκάζει με §ηοπι. ναί., αρορίιΐΐι. νίηά., αρρ. ναί. ήτις 
αν άνακάζ^ βχ Μ Γθοβρίί ΟβΒη.^ || 5 βοΐ. οαηι Ιθηιηι. ΙιαΙ). Β Μ Α. Ίέρα- 
κος ηβο ρΐυια 8 || 7 άλλας 8 Μ λοιπάς άλλας Α. ίπιπιβΓί1:ο ΓΘΟβρίί 
λοιπάς (ρΓΟ άλλας) Μβίηβΐίβ | τίνος άβΙβίΠΓ ίη Α, ίοιΐ. ηι. ρι. || 
8 εναντία 8 Μ εναντία είαΐ Α || % παρακαλεί 8 Μ παρακαλοϋσι Α (| 
10 ζωπνρεΐ 8 Μ ζωπνρονσι {ζωοπ- ρη) Α || 13 τους κεκτ^ημένονς Α ΟΑΡνΤ XXXI. ΡΑΕ8 αΥΑΚΤΑ. 

ΟΤί ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΒΑΑΒΗ ΣΓΜΜΕΤΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑ1ΩΣ ΠΟΡΙΣ- 
ΘΕΝΤΑ, ΚΑΙ ΟΤί ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΠΛΟΓΤΟΣ. 

93 (1 Μβίη.) Ένριπίδον Μελανίππη (ίΓ. 504 Ν.*^). 

'β τέλνον^ άν^'ρώποίοιν εστίν οίς βίος 5 

6 μΐ'/,ρός ευτίρας εγένε^•^, οίς δ^ όγκος χακόν, 

94 (2 Μβίη.) Είριπίδον Φρίξω (ίη 825 Ν.2). 
Κρείσσων δε βαώς όλβος άβλαβης βροτοίς 

η δώμα πλούτψ δυσσεβώς ωγκωμένον, 

95 (3 Μβίη.) Ενριπίδον Κρεσφόντη ({γ. 459 Ν.2). 10 
Κέρδη τοιαύτα χρή τίνα χτάσ^αι βροτών, 

εφ' οίσι μέλλει μη ίτο^' νστερον στένειν. 

96 (3' Μβίη.: Είπδά. Βίοί^ίδ &. 341 Ν.2) 
Μή μοι 7ΐοτ' εϊη χρημάτων νικωμένω 

'λαχόν γενέοχ^αι, μηδ^ ομιλοίην ΎΜ'κοΙς, 15 2 ίίΐιιΐιιιη βχ1ιίΙ)βηί; 8ΜΑΤγ. Μεο. καΐ οτι — πλούτος οιη. Μίΐο. 
Περί ηλούτον καΐ τα έξης τον κεφαλαίου τούτον ΡΙιοΙίυδ ηηο οοιη- 
ρΓβηάβηβ ίίίιιΐο ^θηβιαίί (ΐυ&ίΐιιΟΓ Ιιυίυδ ο&ρίίίβ ραΓίίοηΐΕδ. οί. 8ίοΙ). ΠΙ 
ΡγοΙθ^. ρ. Χ. ηιιιηβΓυιη πθ-' ρΓαβίί^ηηί; 8ΜΜ&0. πη Α λόγος ένενψ 
-κόστος β' Τγ. {| 4 βοΐ. οαιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ, βοΐ. 1—6. Μβίη. Ιβιη- 
ηΐΣΐΐΘ Εν ρ. οοπιρΓβικΙϋ: 8 Ι 6 εύκρατος 8ΜΑ: οοη. ΥαΙοΙζ^ΘηίΐβΓ | 
£γένεΟ•\ οϊς ίί' ΡοΓδοη: εγένετο δ* 8ΜΑ; εγένε& , οίς τ'Μαβ^Γανβ | 
όγόοος ριο όγκος Α || 7 βοΐ. οπιο Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ, άβ 8 νίάβ α(1 
βοΐ. 93 τον αντον ρΓΟ Ενρ. Α (| 8 κρείσσων Μ ιιηάβ κρείοσον ριορ. 
Ναυοίί | βαώς 8ο&1ί^βΓ: βίος 8ΜΑ || 9 όγκωμένον Μ || 10 βοΐ. οηιη 
Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8Μ Α, κρεεφόντη Μ. άβ 8 νΜβ αά βοΐ. 93 || 11 χρη τίνα 
ΑΤγ. χρη τίνα δίηβ αοο., χ ^χ τι 8* χρη τίνα Μ || 13 βοΐ. βίηβ Ιβιηιη. 
ουιη ρΐΊ0ΓίΙ)η8 νΘΓ8ίΙ)υ8 οοΙιαβΓβηίβηι ΙιαΙ). 8 Μ Α, δβραΓανίί; Μβίηβΐ^θ. 
Ιθ^ίίιΐΓ βοΐο^α δϋρι-α IV 31^, 57 {Ενρ. άίκτνί) 1 15 κακω ϋΙ)Γί 31«, 57 | 
μτΐό' ΙΛή πίΓοςαβ Ιοοο, ηίδί ςυοά Μο μη^-' 8 ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΠΟΓ ΡΑΕ8 αΥΑΕΤΑ 769 

97 (4 Μβίη.) Του αίτοϋ Έοεχ&εΙ (ίη 362, 11 Ν.2). 
ί^δίχως δέ μη {κτώ) χρήματ\ ην βουλή πολύν 
χρόνον μελά^ροις εμμένειν. τα γαρ ΥΜΥ,ώς 
οίκους εαελ^όντ ουκ έχει οωτηρίαν* 

5 98 (5 Μβίη.) Εύρίπίδου Φοίνίσσαίς. 

•κ• 

99 (5 οοηίίη. Μθΐη.: Επη ΕΙ. 943 8.) 

*^0 ί' όλβος αδίκως και μετά ακαιών συνών 
εξέ7ττατ οίκων βραχυν ομιλήσας χρόνον. 

100 (7 Μβίη.) Μενάνδρου Μηναγνρττ] (ΟβπιίτίΓ^ί ΪΓ. 1 14 Κ.). 
10 Μακάριος όστις ούσίαν και νουν εχει' 

1 βοΐ οηιη Ιθΐηιη. Ιι^Ι). 8 Μ Α, άθ 8 νίάβ αά βοΐ. 93. Ιβ^αηίπΓ νβι- 
8υ8 δυρΓΕ ίηίΥΆ ηιαίαδ θχοβΓρίΐΐηι 8ίοΙ). III 3, 18 ρ. 197, 1 {Ενριπίόον 
^Ερεχβέως) \\ 2 κτώ ίαοίίθ θχ δίοΐ). III 3 Άάά. Οβδη.^: οιη. 8ΜΑ | 
ην άο\), III 3: «ν 8ΜΑ II 4 οϊκοις εΙσε?Μόντ' Α \ ές ελ^οντ 8 || 
5 ΙθΐηπίΕ ΗαΙ). 8 (άβ ςαο νίάο αά €θΙ. 94, 1 Μβίη.) ΜΑ 8β(Ι δαΜηηοίΟδ 
νΘΓ8ΐΐ8 ΕΙβοίΓΕΟ 943 8. ίπάίοΕνί ί^ίίπΓ ΐΕουηΕίη. οιηίδβΓίΐ: απΐβηι ΙίΙ)- 
ΓΣΐΓίυ8 ΡΙιΟθΏ. ν. 555 88. οντοί τα γρηματ^ — αφαιρούνται πάλιν, 
ροδίςιυίΐιη οιηίδίί:, δπρρίβνίΐ: ίη ιη&Γ^ίηβ, υί ηοη πιίΓαιη 8ί1: ο^αοά 
8ίηβ ΙθΐηιηΣίίΘ οο&ΙιΐθΓαηί; οτιηι Θοΐοβ-α νίοίηα 8ορ1ιοο1θΕ (οΓ. βοΐ. 
103 — 104). (][υο(1 απΐθΐη οοηίθοί 8θ8β βχοθρίδδβ ίη αιιίίίΐαίοΓθ ^ηο- 
ιηοΐο^ίο Ρΐιοθη. ν. 555 88. βί ΕΙ. 943 8., ίά ηβδοίο αη οοηίίπηβί: δθχίυδ 
Ειηρ. ρ. 557 Ιιοδ αάίθΓβηδ νθΓδαδ ο γαρ όλβος ον βέβαιος, άλλ' 
εφήμερος Έξέπτατ' οΐκων μικρόν άνίΗ]οας γρόνον, ί. β. Ρΐιοβη. 
ν. 558 (αΙ)ί 6 6* όλβος \\\)ή Εαι.) βί ΕΙ. ν. 944 ίηίβΓ δβ οοηίυηοΐοδ Β 
7 άδικος 1ίΙ)ΐΊ ΕαΓ. | ξννών \\\)ή Επγ. |1 8 εξέπτατ^ ΕαΓ., 8θχ1;., ίδοίΐθ 
Οβδη.*: εξέπτητ^ 8ΜΑ | βραχνν όμιλησας χρόνον 8ΜΑ (ιηειηίίΘδΐίΐ 
ίη1:βΓρο1α1:ίοηθ ^ηοιηοΐο^ΐ, αί. ΕΙ. 940 βραχνν όμιληοαι χρόνον): 
σμικρόν {μι- 8θχΙ:.) άνθ^ηοας χρόνον Ετιγ. υηάθ ΐΓΓβρδθηηί; νβΛα 
βρ. 6μ. χρ., ΛάάβΓίιηΙ: θίίαιη Βιαίιη ΕαοαΙ)Γ. ΕαΓ. [Ιαίιτί). /". όΐ, ρΜΙοΙ. 
δαρρί. XV) ρ. 304 βί ΕΙίθΓ Βθ ^ηοιηοΐ. ^ι\ Ιιίδί. 3ΐ:ο[Πθ ογ. II 
ρ. 80 II 9 βοΐ. οαιη Ιβιηιιι. Ιι&Ι). 8 (ροδΐ βοΐ. 94, 6 Μβίη.) ΜΑ (ροδί 

βοΐ. 94, 5 Μβίη.), ηίΐ ηίδί μ ρΓΟ Ιβηιηι. 8. Ιβηχη!» μην αγύρτη φιοά 
αηίθ ούτω μαθ^είν κτε. ροηί (ΙβΙ)β1)αί, Ιιαο ηιαίθ ΓΘΐΓαοίαπι θδί, Όβ- 
πιϊην^ο βηΐηι άαηίπΓ νθΓδίΐδ ίηίΓΕ ίΙοΓ. 103, 7 Μβίη. ίη1:βΓ ϋβηιοοΓΕίΐδ 
δθηίβηΐί&δ (48) ίΐΐαία δυηΐ νθΓΐ)3, δίο μακάριος, ος ονοίαν και νουν 
εχει' χρηται γαρ εις ά όεΐ καλώς, οί. ϋβηιοοήΐί ίΓ. {Υονβοΐίν. Ρ) 
ρ. 403 ϋίβίδ, ν. ρηοΓ δίηβ ί^Ι). ηοπι. αάίβΓίαΓ ΡΙαί. Βθ ροθϋ. αικϋβηά. 
ρ. 34 Ο, ίηίΘΓ Μοηοδΐ. 340 770 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΕ. Ο. ΧΟΙΥ α. Μ.]. 

χρήταί γαρ ούτος εΙς α δει τανττ] καλώς, 

101 (7^ Μθίη.: ΜβϋαηΛή Μβηα^. £γ. 323 Κ.) 
Οντω μαθ'βΐν όεϊ πάντα χαΐ ηλοντον φέρειν' 

ασχημοσνν7]ς γαρ γίνετ" ενίοις αϊτιος, 

102 (6 Μβίη.) Ενριπίδον 'ΐνοί (ίη 417 Ν.2). 5 
Κέχτηαο ί' όρ^•ώς αν εχτ^ς αν εν χρόγον, 

καν σμιχρά σώζων φ τοννεχ ' ο ν αέβειν πρέπει, 
μη (ϊ' ώς γ,αγ,ος νανκληρος εν πράξας πάτε 
ζητών τα πλείον\ είτα πάντ^ άπώλεσεν, 

103 (8 Μβίη.) 2οφο}ίλέονς (ίτ. 85 Ν.2). ίο 
Τα χρήματ^ άν^^ρώποισιν ευρίσκει φίλονς, 

104 (9 Μβίη.: ΕϋΓ. Ρίοβη. 555—57) 

2 βοΐ. βίηβ Ιβιηπι. ουιη ρποΓίΙ)υ8 ν6Γ8ίΙ)υ8 οοΙιαθΓβηίβιη ΙιεΙ). 

8 Μ Α. Ββίαηχίί; βΐ: ΙβιηιηΕ Μηναγνρτ^ Ιιυο Γβνοοανίΐ: Μβίηβΐ^β ίη 
Μβη. II 3 ;?α2 8ΜΑ: παΐ οί. Κοοίί, τον Ηβη\ΓβΓάβιι Οοΐΐβοί:. οπϋ. 
ρ. 162 II 4 γίνετ' 8ΜΑ. γίγνετ \ΛάΙ% ΟαίβίοΓά, ιηάβ θίΪΕΠί Μβί- 
ηθ^β [ 5 βοΐ. οιιιη Ιβπιιη. Ιι&Ι). 8 (ροβΐ; βοΐ. 94, 5 Μβίη.) ΜΑ (ροδί 
€€ΐ. 94, 7» Μβίη.). άβ 8 νίάβ ^ά βοΐ. 93. Ιβ^υηίηΓ νβΓδΠδ άυο 
ρπΟΓβδ δυρΓα δίοΐ). ΙΠ 9, 2 ρ. 346, 16 {Ενρ. Ίνονς) || 6 ανέχης δίηβ 
δρίΓ. 8 ανέχηα Μ αν εχης Α οηι. ΙίΙϊΓί III 9: οογγ. Οβδη.* α αν εχί^ς 
δθΓίΙ)βηδ. «ν (ό") εχ^ς δΐιρΓΕ ροδηί ΙΠ 9 αηοίΟΓβ Βίηάοτίίο, ίοΓίίΐδδβ 
ίπιπίθΓίίο. αν τ* εχ^ς οί. Μαάνί^ Αάν. οπί. 1 ρ. 719 ί| 7 καν σμικρά 
Α: και ομικρά 8 καο μικρά (δίηβ &€0.) Μ καΐ μικρά ΙΠ 9 | σώζων 
8Μ Α σώζον III 9 | τοννεχ {τοννεχ^ Μ τοννεκ^ Α) ον σέβειν πρέπει 
8ΜΑ τ^ όίκ^ ξννονο^ αεί ΠΙ 9. τοννόικον σέβονσ' αεί δΟΓ. Νααοίε, 
ξνν όίκ^ σέβων α όεΐ ίβηιρίΕΐ)αηι ΕχβΓΟ. οπί. ρ. 35 (Ι 9 πλείον* ο βχ 
ω 8^ πλειον Μ || 10 βοΐ. ουπι Ιβηιηι. 1ΐ3>1). 8 (ροδί βοΐ. 94, 7 Μβίη.), 
ΜΑ (ροδί βοΐ. 6 Μβίη.). ί;αηΐ€[ηαπι Ιοη^ίοπδ ίΓ^^ηιβηίί βχθΓ(1ίηπι 1β- 
^ίίαΓ νθΓδυδ δυρΓΕ IV -ΗΙ*, 27 {Σοφοκλέους Άλεάδαι). Γβοηπίΐ; βΐίαηι 
ίηίβΓ Μβη. πιοηοδί;. 500. αάίβΓΐ βαπι δβά οπηι Επγ. Ρΐιοβη. 439 
βοηίυηάβηδ ΡΙηί&Γοίιυδ άβ αηι. ριοΐ. ρ. 497 Β: το δε νπό Ενριπίόον * 
λεγόμενον^ τά χρτίμο^τ^ άνθ-ρώποισιν ευρίσκει φίλους όνναμίν τε 
πλείοτην των εν άν&ρωποις εχειν \\ 12 βοΐ. δίηβ Ιβηιηι. νβΐ πίΕίΟΓβ 
άίδύηοΐίοηβ ουπι νβίδη ρΓαβοβάβηίί οοΙιαβΓβηΐ:βηι ίιαΐ). 8ΜΑ: δβραιανίΐ; 
Οβδη.^ οαηι δπρΓΕ (βοΐ. 98) ΡΙιοβηί8δ3.Γυπι Ιβηιηια βχίβί δίηβ νβΓδίΙ)υδ, 
Ιιίο ΡΙιοβηίδδαΓαηι νβίδαδ δίηβ ΙβηιηΐίΐΙβ, οοηίβοί νβίδπδ ίρδί ίΐΐί 1βηιπΐ3,1:ί 
δηΙ)ίοίβηάθ8 βδδβ. βαάβπι νίάβίαΓ δβηίβηίΐΕ ΒΓπΙιηίί ΕιιβυΙ)Γ. ΕυΓ. 
ρ. 304. ί£ΐΙ)υΐΕβ ηοπι. ηοη αάάίίο Ρΐυΐ. οοηδοΐ. αά ΑροΠοη. ρ. 116 Α 
ον μόνον, ώς φησιν Ευριπίδης, ^τά χρήματα ουκ 'ϊδια κέκτηνται 
βροτοί* , «λλ' απλώς των άν&ρωπίνων ουδέν, διό καΐ επί πάντων 
λέγειν χρη '^τά των ^εών — αντ αφαιρούνται πάλιν ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΑΟΠΌΪ ΡΑΕ8 (^ΥΑΚΤΑ 771 

Ου τον τα χρτιματ ϊδια χέ^ίτηνται βροτοί* 
τα των -9'εών δ^ έχοντες επιμελονμε^α. 
όταν δε χρι^ζωσ , αντ' αφαιρούνται πάλιν, 

105 (10 Μβίη.) Ενριτζίδου Έρεχ&έως (ϊγ. 354 Ν. 2). 
5 Τάς ουσίας γαρ μάλλον η τάς άρπαγας 

τιμάν δίζαιον ' οντε γαρ πλούτος ποτέ 
βέβαιος άδιγ,ος . . , 

106 (11 Μβίη.) Μενάνδρου (Γγ. 666 Κ.). 
ΚρεΙττον όλίγ' έστΙ χρηματ^ άνυπό^ντως εχειν, 

10 η πολλά φανερώς "^"ά δε μετ* ονείδους λαβείν* 

107 (12 Μβίη.) Ιωχράτους, 

Ο μεν οίνος σνμμεταβάλλει τοις αγγείο ις, ο δε πλού- 
τος τοις των τίεχτημένων τρόποις, 
108 (13 Μβίη.) Τον αντου. 1 χρήματα 8 | κέκτηται οογγ. 8* | αυτ' αφαιρούνται ΕιΐΓ., Ρΐυΐ;., 
βχ ΕπΓ. Οββη.^: αυτών άπαιροννται 8ΜΑ αυτών αφαιρούνται Τγ. 
ρ. 493 Ι 4 βοΐ. οηιη Ιβιιιιη. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8 |1 5 ουσίας νβΐ τάς 
ουσίας 0θΓΠΐρ1:αιη. οσίους τρόπους γαρ οί. ΗβΓ\νβΓά6η, τάς ούν δίκας 
γε ΗθίπίδΟθίΙι || 6 οϋτι γαρ ΒοΙΙΐΘ || 7 άδικος βέβαιος πιανυΚ; ΟοΙ)θί 
ΟοΙΙ. οΐϋ» ρ. 218, ίηυίίΐίίβΐ'. ο!. Ευη Ιοη. 358 τα κοινά χαίρων (80. 
Φοίβος) ου δίκαια δρα μόνος, ν^Α μόνος ρβΓϋηβί Ε(1 χαίρων^ ηοη 
αά ν. ου δίκ, δρα \\ 8 8θ1. οαιη Ιβιηιη. ΙιεΙ}. ΜΑ, οπι. 8 |} 10 α όε 
Μ α δει Α, αλλά (τΓοϋιΐδ. εΗοπιπι οοηΕίηίηΕ ιβοβηδυίί; ΕβΓ^^βιάθη 
ΟοΙΙβοΙ. ΟΓ. ρ. 173. η πολλά, φανερώς δι* ά σ' όνειδος δει λαβείν 
άχώ'ήΆηΒ ά, 0. 8ο1ιβη1ί1 Ψίβη, βίηά. XX (1898) ρ. 166. ιη&ΐίιη ?/ 
πολλά φανερώς οία μετ^ ονείδους λαβείν ί. θ. φανερώς τοιαύτα 
ώστε μ. όν. λ. 1| 11 €θ1. οαιη Ιοπιιη. 1ΐ£ΐ1). 8 Μ Α. ΓθοιίΓΓίί; οοιρ. Ρ&γ. 
236 Εΐί. {Σωκράτους), ^ηοιη. Ιιοιηοθοιη. 116 Εΐΐ. ίίβΓαίυι θοΐο^α ίη 
ΜΑ ροδί Θοΐ. 110 Ιθΐηιηαίθ εκ τών άριστωννμου τομαριών αάΛιίο. 
άβ Αήδΐοηγιηο νίάθ βΐίαιη ςα&θ άίχί αά βοΐ. ρΓοχίηΐΕΐη |Ι 12 ό μεν 
ΟΜ. Αηδί. Ι ουμμεταβάλλει {-η οορρ. ΡαΓ.) 8 Μ Α, οοΓρ. Ρεγ., Αήδΐ.: 
συμμετ α βάλλεται Α- θχ 6ΐη., ^ηοιη. Ιιοπιοθοιη. | τοις άγγείοις 
εϊσωθ^εν ^ηοπι. Ιιοιη. Ιθδΐβδ ηοηηυΐΐί !| 13 κτησαμένων Απδί. || 
14 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑΜ&0. Σωκράτους Μεο. άίίίβΓβηδ ραη- 
Ιαΐυιη Ιθ^ίίιΐΓ βΐί&πι ίηίΓΕ θοΙο^ε ροδί 104, 19 Μθίη. (Εκ τών ^Αριστω- 
ννμου τομαριών) βΕάβιης[α6 ίοηηα οοιρ. Ρεγ. 8 Εΐί. (Πλουτάρχου). 
νίάθ ^ηοιη. Ιιοπιοθοιη. 137 Εΐί., βϋί&ιη ^ηοπιοΐ. Βγζ. 234 λναοΐΐδπι. 
(Βεγ. 212) 772 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΕ. 0. ΧΟΙΥ Ο. Μ.] 

Οντε τον αρρωστον η χρυσή ωφελεί γ,λίνη οντε τον ^ 
ανόητον η επίσημος ευτυχία, 

109 (14 Μβίη.) 'ΐσογ,ράτους Νικοκλής η Κύπριοι (50). 
Τους χρηματισμούς τους παρά το δίκαιον γιγνομένους 

ιίγείσ^^αι μη πλοντον αλλά κίνδυνον ποιήσειν. μη το μεν 5 
λαβείν κέρδος είναι νομίζετε^ το δε άναλώσαι ζημίαν' ουδέ- 
τερον γαρ τούτων αεΙ τί]ν αυτήν έχει δύναμίν, αλλ* οπό- 
τερον αν εν καιρψ και μετ^ αρετής γίγνηται, τοϋτ' ωφελεί 
τους ποιοϋντας, 

110 (15 Μβίη.) Έκ τών'^ρίστωνος'Ομοιωμάτων (Απδίο- 10^ 

ηίδ ΟΙιη ίΓ. 397 άβ Αγιι.). 
"^Ως τον αυτόν οίνον πίνοντες οί μεν παροινοϋσιν οι 
δε πραΰνονται, ούτω και πλοϋτον. ... 

111 (άθβδί; Μβίη.) Έκ των ^Λριστωνύμον τομαριών, ^ 
Οίνος συμμεταβάλλει τοΙς αγγείο ις, ό δε πλούτος 15 

τοΙς των κτηοαμένων τρόποις, 

1 άρρωστοϋντα Απδίοη., οοΓρ. Ρεγ. | χρνσότίονς Απ8ί;οη., οοιρ. 
ΡαΓ., ^ηοιη. Ιιοιηοβοιη. (ωφελεί χρνσόπονς κλίνη ^ηοπιοΐ. Βγζ.) 
οντε (ηοη οντε αν) θΐίαιη Απδίοη. | οντε άναίο^ητον άνδρα επίσημος 
εντνχία ^ηοπιοΐ. Βγζ. || 3 θοΐ. οιιιη Ιθπιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, ?; Κνπριοι 
οηι. 8. ρήοια νΘΓΐ)α [τονς χρημ. — κίνδννον ηοιηοειν) Ιβ^ιιηίαΓ βΐί&ηι 
Εχο. Ραήδ. 63 \\ 5 ηγεΐσθε θχ ΙδΟΟΓ. Μβίηθίίθ: ηγεΐσθ-αί 8ΜΑ | 
6 ονό^ έτερον Μ |] 8 εν καιρώ 8^ Ιδ.: εν κληρω γαρ εν καιρώ Μ εν 

γρ• εν καιρώ 
κληρω εΐ εν καιρώ Α ί. εν κληρω οί. ρ. 775, 10 Σΐάη. | γίγνηται 
8, Ι8.: γίγνεται ΜΑ | ώφεληοει Ιδοοιαϋθ ϋΙ)ΐΊ ρΓ^θίθΓ ΥΛίηαΙίθΐϊΐ {] 
10 βοΐ. οαιη Ιβπιιη. Ιι&Ι) ΜΑ, οηι. 8. Γβοαπίΐ: οοΓρ. Ραι. 517 Εΐί. 
ιιΙ)ί Ιθπιιηα "Αρωτωνύμον, αηίβ οοηίοδ ί^ίίΠΓ 1ΐΕΐ)πί1: 1ίΙ)Γ&ηυ8 βίίπιη 
ρΓΟχίιηαιη βοΐο^οιη. βχ Αηδίοηβ ρβηάθί; ίοιί. 8βηβ03, βρ. 36, 2 11 13 καΐ 
πλοντον Μ, οοιρ. Ρϊιγ.: καϊ τον πλοντον Α | ροβί πλοντον Ιαουηαιη ^ 
δί^ηανίΐ: ΜθίηβΙίΘ. βχρβοίβδ ίβΓΘ οντω καϊ πλοντον δαπανώντες οι 
μεν χρώνται κακώς οϊ δε καλώς βίιη. || 14 βοΐ. οιιιη Ιβηιπι. Σκίάΐάί θχ 
ΜΑ, οηι. 8. ηίηιία νβίαβίίδδίηιί οοάίοίδ 1)Γονί1:3,8 βΐ: ίβδΙίηΗ,ηϋα θί-ί&ηι 
Ιιοο Ιοοο ίοηΐίυηι ςιιοδ αάϋΐ 8ΐ;ο1)&βυ8 άίνθΓδίίαίβηι οΙ)Γαί1:. ΐ6^ί1:ιΐΓ 
€θ1ρ^α θΐίαηι βυρΓΕ 107 {^ωκράτονς), ηΐίί νίάο ηηαβ ΣίοΙηοίανίπιαδ. 
(1θ Απδίοηγηιο θ^ίί ΕΙίβΓ Οηοπι. Ιιοηιοθοηι. Ι (ρτο^Γ. Βοηη. α. 1900) 
ρ. 25 88. II 15 Ό μεν οίνος βοΐ. 107 0θ1:βης[ηΘ ΐθδΐθδ, ίάςπθ βίίαηι Ιιοο * 
Ιοοο Γθροηοηάιιηι. ίδ,οίΐβ 3,1)βη•ΣΐΓθ ροΐΟΓΕίΙ; αά ρΓΟχίηιιιηι ο δίνβ ηιΐ)- 
ηοαίΟΓ δίνβ αϋιΐδ ΙίΙ)Γ£ΐηη8 | ονμμεταβάλλεται ^ηοηι. Ιιοηιοβοηι. 116 
Εΐΐ. II 16 τών κεκτημένων θθ1. 107 οβίβπςυβ Ιοδίθδ ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠλΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 αΥΑΕΤΑ 77Β 

112 (16 Μβίη.) ^Αριστοτέλους. 

ΚρεΙττον προς ευδαιμονίαν έλάττω γ,^γτΐ^αϋ-αι η πολλά 
μετά φθόνου, χαΐ γάρ χαλλίων 'λάΐ ηδίων 6 βίος ούτος, 

113 (17 Μθίη.) Αυχονργον, 

δ Ου το πλουτείν γ,αλόν, αλλά το Ικ γ,αλών πλουτεΐν. 

114 (18 Μθίη.) ^Ιαοτιράτους προς Αημόνικον (27 ρ. 7β). 
Αγάπα των υπαρχόντων άγα&ών μη την υπερβαλ- 

λουσαν χτησιν, αλλά την μετρίαν ά7εόλαυσίν. 

115 (19 Μθίη.) ^Ισοκράτους προς Αημόνικον (28 ρ. 8α). 

10 Πειρώ τον πλοΰτον (χρήματα χαΐ κτήματα κατα- 

σκευάζειν εστί δε) χρήματα μεν τοΙς άπολαυειν επιστα- 
μένοις, γ,τηματα δε τοις κεγ,τήσ&αι δυναμένοις. 

116 (20 Μθίη.) Τοί αυτοί (28—29 ρ. 8 ε). 

Τίμα την υπάρχουσαν ουσίαν δυοίν ένεκεν, του τε 
15 ζημίαν μεγάλην ραδίως έκτΐσαι χαΐ του φίλφ σ7ΐουδαίω 1 βοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ Μαο. || 2 κρεΐττον (βίο αί οοπΐβΟΘίαί 
Μβίηβΐίθ) Μαο.: κρείττω 8ΜΑ | ευδαιμονίαν 8Μεο.: ευδαιμονίαν αν 
ΜΑ Ιί 3 ό βίος οΰτος ΜΑ Μαο.: οϋτος δ βίος 8 || 4 βοΐ. οιιιη Ιβιηιιι. 

ΚαΙ). 8ΜΑΜαο.; λνκ ου το πλοντεΐν 8 || 6 θοΙ. οιιηι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 
8 ΜΑ, ηρος Δημόνικον οιη. 8. ΓΘουπϋ Εχε. Ραπ8. 29. Ιβ^ίίιΐΓ βοΐο^α 
(ϊτηοιηοΐ. Β^ζ. 201 "νναοΙίΒΐη. (Βςιγ. 120). οί. ^ιιςιθ οοηιροβιιίΐ \νβη(1- 
1&η(1 Αηαχίγπ. νοη Σαπιρβ. ρ. 93 || 7 αγάπα (δε) Ιβοοι*. ραρ. ΒθγοΙ. [ 
αγάπα οιη., 3θ(1 αάά. άγάπησον αηίθ άπόλανοιν ^ηοιηοΐ. Βγζ. | 
άγαβ-ών οιη. ΙδοΟΓαίίδ ηοηηυΐΐί || 9 βοΐ. ΙιαΙ). ΜΑ, οηι. 8. ^Ισοκράτους 
προς δημόνικον άβάί ΘΧ Μ του αυτόν προς αυτόν πιεΙθ Α. ΓβουΓΠΐ; 
(τβΟΓ^ίοΙ. ρ. 74 8. νίάβ ςπαβ (1ί888Γηΐ1: λΥβηάΐΕηά 1. ο. ρ. 94 νθΐ βΐίαπι 
€[11216 (ϋχίηια8 ίη ΤθΙθΙ:. γθΙ.^ ρ. 37 || 10 χρτιματα καΐ κτήματα κατά- 
οκβνάζειν' βστι δε ^άάίάί θχ Ιδ., οηι. ΜΑ ρΐΌρίβΓ ΙιοηιοβΟΕΓΟΐοη ί, 
11 επιοταμένοις Μ, Ιδ., ΟγΘΟγ^. εφισταμένοις Α || 12 κτι'ιματα Α, Ιδ., 
Οθογ^.: χρήματα Μ | κεκτηα&αι ΜΑ: ίηίβΓ κτάοΘ-αι θί χρησθ^αι 
ίΙηοί;η2ΐη1:υΓ 1ίΙ)ή Ιδ. οί. "\νοη(1ΐΕηοΙ ΑηαχίιηβηβΒ ρ. 94 Εάη. 2 1| 13 θοΐ. 
οαηι Ιβπιηι. Ιι&Ι). 8 Μ Α. ν. τίμα — δυατυχ. βοηθ^ηοαι ΓβοτίΓΓίιηΙ: (τΘΟγ^Μ. 
ρ. 83 II 14 δυοΙν 8 Μ Α, ΙδοΟΓ. ρΐβπςιηθ, ΟγΘΟγ^. : δυεΐν Τγ., ΙδΟΟΓ. ηοη- 
ηιιΐϋ II 15 μεγάλην ραδίωο 8 Μ Α, Ιδοοιαίίδ ραρ. ΒβΓοΙ.: μεγάλην 
ΙδΟΟΓ. ΟΘίοη, ΟβΟΓ^ίά. | εκτίααι 8ΜΑ, ΟθΟΓ^ά. εκτίσαι νθΐ (Ίσαι) 
οοάά. ΙδΟΟΓ. έκτεΐααι δΟΓ. ϋΓβηιρ | ροδΐ εκτίοαι Εάά. δνναοΘ-αι ΙδΟΟΓ. 
οοά. ΥΛιη. Ι τον φίλω — βοηθ-κύαι] οί. βηοηιοΐ. Βνζ. 206 λ\"αο1ΐ8Πΐ. 

δΙοΙ)£ΐβυ3 Τν. δΟ 774 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤ0ΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙΥ Ο. Μ.] 

δνστνχονντι βοήθησα ι. ττρος δί τον αδηλον βίον μηδέν 
νπερβαλλόντως άλλα μετρίως αντην αγάπα, ατέργε μεν 
τα παρόντα, ζητεί δε τα βελτίω, 

117 (21 Μθίη.) Πλάτωνος εκ τοϋ "Ερνξίου (ρ. 397 Ε). 
Ηρωτα γαρ αυτόν το μειράκιον^ πώς οϊεται γ,ακον 5 

είναι το πλοντείν, 7.αΙ όπως αγαθόν. 6 δ^ νπολαβών, 
ωσπερ καϊ αν νυν δή, ^έφη, τοΙς μέν καλοίς κάγα^οίς των 
ανθρώπων αγαϋ^όν, χαΐ τοΙς επισταμένοις οπού δει χρί^- 
σ&αι τοΙς χρήμασι, τούτοις μεν αγαθόν, τοις δε μοχΟ^η- 
ροίς γ,αϊ άνε7νιατήμοσι κακόν, έχει δ\ ^έψη, και ταλλα 10 
πράγματα ούτω πάντα ' οποίοι γαρ αν τίνες ώοιν οι χρο)- 
μενοι, τοιαύτα και τα πράγματ^ αντοΐς ανάγκη είναι, 
καλώς δ\ εφη, δοκεΐ μοι και το τον ^Λρχιλόχον πε- 
ποιησϋ^αι 

και φρονενσι τοια οκοίοις έγκνρέωοιν εργμαοιν. 1δ 

118 (22 Μβίη.) Πλάτωνος εκ του α' της Πολιτείας 

(ρ. 330 Β — 3310). 
Ου τοι ένεκα ηρόμην, ην δ^ εγώ, ντι μοι εδοξας ου 
σφόδρα αγαπάν τα χρήματα, τούτο δε ποιονσιν ώς το 

(Βεγ, 127) ραΓί. ρο8(:βΓ. | τον Ιβ. τώ 8ΜΑ οιη. ΙδΟΟΓΕίίδ ηοηηυΙΗ, 
ΟθΟΓ^ίά. Ι φίλω σπονόαίω ΙβοΟΓ., ΟθΟΓ^ίά.: φιλοοπονόαίω 8 ΜΑ | 
φίλοις ατΐονδαίοις δνοτνχονοί βοη^εΐν ΙβοοΓΕίίδ ηοηηαΐΐί 

1 αδηλον 8 ΜΑ: άλλον Ιδ., θχ Ιδ. Γβάάβηάιιηι θδδθ 8ΐ:οΙ)Ε6θ Οθη- 
δβί: Κβίΐ Αηαΐ. Ιδ. ρ. 21 αάη. 1 || 2 ατέργε — βελτίων οΓίβΓί: βίί&ιη 
|θΊΐοιηο1. Βγζ. 206 "ννΣίοΙίδίη. (Βεγ. 127) ρποΓ ρΒ,Γδ || 4 βοΐ. οαιη Ιθπιπ}. 
Ιιαίί. 8ΜΑ Μαο. || 5 θθ1θ|^3β ίηίίίηιη δίο ιηυΐίΐανίΐ Μαο. Το πλοντην 
τοις μεν καλοΐς καγαΛ^^οΙς κτε. νβΛίδ ηρώτΓχ — είναι θί καΙ όπως 
— ννν δη, εφη οπιΐδδίδ || 8 δεΐ ββά εΐ ίη γε8. οογγ. Μ^ 1 γρησαι Α || 
9 τούτοις μεν άχαθ-όν οιη. Μ&ο. || 10 έχει δ^ — (11) πάντα οιη. Μεο. || 
12 τίράγματ 8 Μ δΘ(1 δτιρΓΕ τ ίΐΗ^αίοΙ Γαδπηι ίη Μ πράγματα Α (?) Τγ., 
ΡΙδί. }| 13 καλώς δ\ εφη κτε. οτίΐ. Μαο. | άρχιλόχον Μ δθά όχον ίη 
ΓΕ8. ΟΟΓΓ. Μ. ΑΓοΙιίΙ. ίΓ. 70 Β.'^ Ι1 15 φρονενσι 8ΜΑ, ΡΐΕί.: φρονοναι 
Ο&ίδίοΓάί Θ(1. Είρδ., ίηάθ βϋΕΠί Μβίηβΐίβ | τοί^ (νβΐ τοΐα) οκοίοις 
ΡΙαί., βχ Ρΐίΐί. Οθδη.* ϊητ^.: τοι αοικοι οίς 8ΜΑ | εργμασιν 8 ΜΑ: 
^ρνμαοιν \ι\)ν\ ΡΙ&ί. οί. ΗβΓ&οΙίΙ:. ίΓ. 17 Βίβίδ^ || 16 βοΐ. ουηι Ιβηιηι. 
ΙιαΙ). 8ΜΑ || 18 ίηϋβΓ ον τοι {ούτοι) θί οντοι ίΙυοΙτιαηίαΓ 1ίΙ)Γί ΡΙαΙ. 
οντοι 8 Α Τγ. 'Οντοι ("Ο ηιΙ)Γ.) Μ. τοντον ίαοίίθ Θβδη.^ | εΐρόμην Μ |1 
19 ώς το πολν {τοπολν Τγ.) ΡΙεϊ., Τγ. ώς πολν 8ΜΑ δθά πο θχ το 
ΟΟΓΓ. 8* τοπολν ί^ϋητ ίηνβηβΓΗί οί ίρδβ ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΓ ΡΑΚ8 ςΥΑΕΤΑ 775 

τιοΧν οι αν μη αντοϊ ^ιτησωνται' οι δε χτηαάμενοι διπλί} 
η οί αλλοί ασπάζονται αντο. ωσπερ γαρ οΐ ποιηταΐ τα 
αυτών τζοιήματα γ,αΐ οί πατέρες τους παΐδας αγαπώσι, 
τανττβ τε δη γ,αΐ οί χρηματισάμενοι τα χρήματα σπουδά- 

5 ζουύιν ώς έργον εαυτών, χαϊ κατά την χρείαν 7ΐπερ οί 
άλλοι, χαλεποί ονν χαΐ ουγγενέο&αι ειοίν, ουδέν εθελον- 
τές επαινείν αλλ' η τον πλοϋτον, ^Λλη&η, εφη, λέγεις. 
ηόνυ μεν ούν, ην δ εγώ. αλλά μοι ετι τοσόνδε είπέ' τί 
μέγιστον οϊει αγαθόν απολελαυκέναι του πολλην ουαίαν 

10 χεκτησθαι; Ό, η δ' ος, ϊσως ονχ αν άλλους '\^ χαΐ πολλούς 
πείοαιμι λέγων, ευ γαρ ϊσθι, εφη, ώ ^ώτίρατες, δτι, 
επειδάν τις εγγύς η του οϊεαθαι τελευτησειν, εισέρχεται 
αυτφ δέος τ,αϊ φροντϊς περί ών εν τ φ πρόσ&εν ουγ, 
εισηει. οϊ τε γαρ λεγόμενοι μΰθοι περί τών εν ^!Αιδου, 

1δ ως τον ενθάδε αδιζήσαντα δεΙ εκεί διδόναι δίκην, κατα- 
γελώμενοι τέως, τότε δη στρέφουσιν αυτού την Ι^υχήν μη 
αληθείς ώσιν ' γ,αι αυτός, ήτοι υπό της του γηρως ασθε- 
νείας η γ,αΐ ώσπερ ηδη εγγυτέρω ων τών εγ,εΐ μάλλον τι 
καθορά αύτα, υποχρίας δ^ ουν γ.αι δείματος μεστός γίγνε- 

20 ται γ,αΐ αναλογίζεται γ,αΐ σκοπεί, εϊ τινά τι ηδίκηκεν, 

1 οΊ, 8 Μ, ΡΙ&ί.: ή Α | ητησωνται οοη. ίη κτ- 8Θά βρίηίπι ηοη 
άβΐθίο Α Ι 2 η οί ^Μλ 8θά 8υρΓ3, Ηη. οί αάάίάίΐ: Α^ ΡΙαί. ρΐβή- 
ς[ΐΐθ: η Τγ., ΡΙαί. οοά. Υβη. 185 || 3 αυτών Ρΐαί;.: αυτών 8ΜΑ || 
4 τε όη Ρΐίΐί;.: δε δη ^ΜΑ όη (οιη. (ίε) Τγ. | τ« χρήματα 8 Μ Α, ΡΙαί. 
οοά. νίηάο5. 55, δαρρί. ρΜΙ. §γ. 39: περί τα χρήματα ΡΙ&ΐοηίδ 
ρΐιιπιηί Ι σπονδάζωοιν Μ || 5 καΐ ον κατά ΡΙ&ίοηίδ οοά. νίηάοΐ). 55 | 
ητΐβρ Μ Α II 7 άλλ' (αλλ* Μ) ΜΑ, Ρ1&1:.: άλλο 8 || 10 'Ό οιη. 8 | άλ- 
λους καΐ πολλούς 8 άλλους γαρ και πολλούς ΜΑ: πολλούς ΡΙαί. 

γρ. καΐ πολλούς 
ηβδοίο αη ίαβηΐ οΗιη άλλους || 12 ν. έπειδάν τις — (20) γνω- 

μαν κυβερνά αάίβιί; Ιπδίίηαβ Μ. ΟοΙιογϊ. αά ^βηί;. ο. 26 ρ. 90, 3 88. βά. 
ίβΓΐ;. Οί:! || 13 εν τω (νβΐ τω) πρόσΘεν 8ΜΑ, Ιυδύη.: εμπροσθ-εν 
ΡΐΕί. II 14 μά^οί Μ ( 15 όέόι Ιαδίίη. || 16 αυτοϋ Ρ1&1;., Ιαδίίη.: αυ- 
τών 8 Μ Α. ορυδ Θδί δίη^ΐαπ ηαιηβΓΟ ηιιί Θί ΕηΙθΟθάίΙ: βί; δβςαίίπΓ, 
8ί;οΐ3Ε0ΐΐ8 ίοΗ. αυτώ || 18 ηδη οιη. Ιυδύη. | έγκυτέρω Α β 19 «ί' ου ν 
(δε ουν Α) Μ Α, Ρΐαίοηίδ ρΐυήηιί : ονν 8, Ρΐαΐ. οοά. ΥίηάοΙ). 55 γοϋν 
Ιυδϋηηδ | μεστοσ 1)18 Μ || 20 αναλογίζεται ηδη και σκοπεί Ρΐαΐ., 
Ιιΐδϋη. Ι τε ριο τι Α | ηδίκηοεν Ρΐαίοηίβ ηοηηυΐϋ, Ιηβΐίη. 

50* 776 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤ0ΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΙΥ α. Μ.] 

6 μεν ονν ευρίσκων εαντου εν τψ βίψ πολλά αδικήματα 
χαϊ £κ των νπνων, ωοπερ οί παίδες, ^αμά έγειρόμενος 
δειμαίνει χαϊ ζτ] μετά κακής ελπίδος' τψ δε μηδέν εαντώ 
αδικον ξννείδότι ήδεΙα ελπίς αεΙ πάρεοτι καΐ άγα^^ή γη- 
ροτρόφος, ώαπερ καΐ Πίνδαρος λέγει, χαριέντως γάρ, ω δ 
^ώκρατες, τοντ εκείνος ειπεν, οτι ος αν δικαίως και 
οσίως τον βίον διαγάγτ], 

γλυκεία οί καρδίαν ατάλλοιαα γηροτρόφος ξνναορει 
^Ελπίς, α μάλιστα -θ-ναταν πολνστροφον γνώμαν κυβερνά» 

£ν ονν λέγει, θαυμαστός ώς σφόδρα, προς δη τοντ' 10 
εγωγε τί^ημι την των χρημάτων κτήσιν πλείστον άξίαν 
είναι, ου τι που παντϊ άνδρΐ αλλά τψ επιεικεΐ. το γάρ 
μηδέ άκοντα τίνα εξαπατήσαι η ψενσασ&αι, μηδ' αν 
οφείλοντα η ^εφ θυσίας τινάς η άνϋ^ρωπψ χρήματα, 
έπειτα εκεΐσε άπιέναι δεδιότα, μέγα μέρος εΙς τοντο τ 15 
των χρημάτων κτήσις συμβάλλεται, έχει δε και άλλας 
χρείας πολλάς' άλλα εν γε άν^' ενός ουκ ελάχιστον 
εγωγε ^είην αν εΙς τοντο άνδρϊ νουν εχοντι, ώ ^ώκρατες, 
πλοντο* χρησιμώτατον είναι. Παγκάλως, ην δ' εγώ, λέ- 
γεις, ω ίνέψαλε. 1 ο μεν ονν τις ενρίσκων Ιιΐδίίη. || 3 κακής βχ καλής οογγ. 8* 'Ι 
4 άόίκον εαντώ Ιτΐδίίη. | αόοκον Μ | ηόεΐα 8 Μ Α, ΐΜ.: γλυκεία 
Ιηδίίη. !| 5 ωσπερ 8ΜΑ, Ρΐαΐοπίδ οοά. νίηάοΐ). 55, Ιιΐ8ΐ:ίη.: ώς Ρΐα- 
ίοηίδ ρΙπΓΐιηί | χαρίεντώσ Μ 1 γαρ 8ΜΑ: γάρ τοι Ρΐαϋ., Ιαδίίη. θ ΡΙαί. 
ίαοίίβ Οβδη.^ II 6 ος αν οσίως καΐ δικαίως Ιηδΰη. || 8 Ρίηά. ί'Γ. 214 
δοΙίΓ. ^ίίθΓί νθΓδυδ βί;ίαιη δγηβδίιΐδ άθ ίηδοιηη. 147 Α ωατε ην νμνηοί-: 
την ελτΐίδα ο Πίνδαρος, περί ανδρός λέγων ενδαίμονος, οτυ άρα 
αντω γλυκεία καρδίαν άτάλλοιοα κουροτρόφος σνναορεΐ ... κυ- 
βερνά φαίη τις αν ου περί τής νπαρ λέγεα^αι, τής απατηλής κτε. 
Γβδρίοίπηί; Ιιαιιά ρ&αοί ςαοδ βηυιηβΓαηΙ: Ρίηάαή βάίΙΟΓθδ 1 καρδίαν 
άτάλλοιοα [ατ- Μ) ΜΤγ., Ρΐίΐί., 87ηΘ8. καρδι' άναταλλοιοα 8 καρ- 
δϊαν(1) άνατάλλοισα Κ καρδίαν άτιτάλλοιααΐΜ^ϋη. \ ξυναορεΖίΜ^ύα., 
δβο. Ρΐαίοηθίη (^θδη.^ ί. 451^: ξυναωρΐ 8 ξνναωρεΐ (-ρεί Μ) Μ Α 
ονναορεί ΡΙ^ΐ., δγηοδ. 1| 12 ηου 8ΜΑ: οιη. ΡΙαί. 1 έπι^ικεΙ^ΙΙ, 1ίΙ)π 
Ρΐαίοηίδ: επιεικεΐ και κοομίω Α. ηοη ΓΘΟίθ ία ΓβοβρβΓβ ΟαίδίοΓά οί: 
ΜβίϋθΙίΘ ΐη δωΙ^&Θαιη, ηοη Γβοίίαδ ίη Ρΐαίοηβαι ηυρβΓ ΒιίΓηβΐ: ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΪΤΟΪ ΡΑΒ8 ^VΑΒΤΑ 777 

119 (23 Μβίη.) Μουσών ίου (ίι. XXXIV Η.). 

Των μίν Κροίσου τίαΐ Κιννρου θησαυρών τνενίαν 
έσχάτην καταψηφίούμεΟα' ενα δβ καί μόνον τΐΐστεύσομεν 
είναι ιιχλούσιον \η σοφον^ τον δυνάμενον "^τήσασ&αι τΙ 
5 ί νενδεέζ πανταχού, 

120 (24 Μβϊη.) ^ημογ,ρίτου (ΪΓ. 282 Ώίβΐ8 2). 
Χρημάτων χρησίζ ξυν νόω μεν χρησιμον εΙς το 

ελευθέρων είναι και δημωφελέα, ξυν άνοίτ} δε χορηγίη 
ξυνη, 
10 121 (25 Μθίη.) /ίημοτίρίτου (Ιγ. 78 ϋίβίδ^). 

Χρήματα πορίζειν μεν οΰτί άχρείον, έζ άδΐ'λίης δε 
πάντων κακίον. 

122 (26 Μβίη.) Πυ^αγόρου. 

Οντε ϊππον χωρίς χαλινού οντε πλοντον δίχα φρο- 
15 νήσεως δυνατόν κρατεΐσ^αι, 

1 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ΓβοιίΓΓϋ; οοτρ. Ρεγ. 756 Εΐί. {Μονσω- 
νίον) II 2 Κιννρον ν&ΙοΙίβηαθΓ: Κνρον 8 ΜΑ, οοιρ. Ρ&γ. || 3 πιστενο- 
μεν 8 Μ Α, οοΓρ. Ρ3,γ. : οογγ. Μβίηβΐίθ || 4 ?? 8^-^? οοΓρ. Ρηγ. καΐ 80γ. 
Οβ8η.^ ί. 451^. η οοφόν δβοΐυβί. δάβΟΓίρδίί; ςυί ίηίβηιρβδίίνβ ηιβιηοΓ 
ΘΓ&1: ραΓ^άοχί δίοίοοΓυιη ίδΐίυβ οτι μόνος ο σοφός πλονσως (Οίο. 
ρ&ΓΣΐά. 6) II 5 ίοΓΐ:. απανταχού || 6 βοΐ. οηιη Ιβιηπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 7 ξι;- 
νόω Μ II 8 ελεν^έριον δ Α ελεν&ερον ίη ελεν^ερϊον οογγ. ΕΟΟθηίυ 
ηοη ιηιιΐ&Ιο Μ^ | δημωφελεα ΜΑ, όημωφελές 8 | ξνν άνοίη {-^ Α) 
8 Α ξννανίη ηί νίάθίπΓ ίη ξννανόίη οογγ. Μ* | χορηγία Μ (| 9 ξννη 
8ΜΑ: κενεή ίβΓθ βχρβοίΕΐ Τ1ι. ΟοιηρβΓζ ^V^€η. ήίζ. ΟΙΛί 1 ρ. 26 
8Θ(1 ίοηίοηιη ίΐΐαά ξννη &1)ίοβΓβ νβήίυβ ρΓορ. χορηγίη {Ιόίη η) ξννη, 
οοηίΓα χορηγίη {ον) ξννη Εά. 8ο1ιτναΓίζ || 10 θοΙ. ουηι Ιβηιιη. Ιιαΐ). 
8 Μ Α, όημοκρίτον Μ τον αντον 8 Α. ΓβοιίΓΓίί: οοΓρ. ΡαΓ. 202 Εΐί. 
(Λημοκρίτον γνώμαι), οΓ. θίΐΕΐη ^ηοπιοΐ. Βγζ. 197 ^Ηοΐΐδίη. (ΡαΙ 148 
ΒαΓ. 117). Ιθ^ίίιΐΓ βΙίΕΐη ΒθΐηοοΓΕί. 43 | 11 αδικίας οοΓρ. Ρεγ., §ηοιη. 
Βγζ. ιΙ 12 πάντων (οοπιρβηά. Α) Α, ΒβιηοοΓαΙ:., οοΓρ. Ρεγ.: πάντως 
8 Μ παντός (ςυοά οοηιπιβηοίΕνβΓαΙ: Ηαίιη Ι^βοί;. δίοΐ). ρ. 37) ^ηοιηοΐ. 
Βγζ. II 13 8θ1. οτιιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α. ΓβουΓπί; οοΓρ. Ρ&γ. 483 ΕΙΐ. 
{Ών^αγόρον), βχ βοάβιη ίοηΐβ άθΓίναΙιιιη ββί; ςαοά Ιβ^ίίπΓ ^ηοιηοΐ. 
νίΐΐ;. 462 8ί;βπιΙ). Ό αντος (ί. Πν^αγόρας) εφη μη^^ Ίππον χωρίς 
χαλινοϋ μήτε πλοντον δίχα φρονηαεως δνναο^αι κρατεΙαΒαι^ βχ 
(ϋνβΓδΟ, ςιιιοά 1ΐ2ΐΙ)β1; 8ί;οΙ). ΙΠ 1, 185 ρ. 131, 12 {Σωκράτονς), οί. 
βηοπι. Ιιοιηοθοιη. 23 βί ηπΕβ ίΜ αάηοΐανίί; ΕΙίβΓ || 14 ϊππων Ιγ^ο- 

ΐΙΐβίΕΘ βρΙίΕΐίΠΕ Ερ. (τβδίΐ.^ ρ. 513 778 ΙΩλΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΕ. Ο. ΧΟΙΥ α. Μ.] 

123 (27 Μβίη.) Πλάτωνος. 

Ερωτηθείς πόσην δεΙ ονσίαν εχειν, είπεν '^οσην έχων 
ουτ^ επιβουλεν^ηστ] οντε των αναγκαίων απορήοεις", 

124 (28 Μβίη.) Κλεάνθους ({γ. 617 Αγιι.). 

Κλεάνθης ερωτώμενος 7εώς αν τις εϊη 7ΰλούσίος, 5 
'^ει των επί^νμιών' είπεν '^εϊη πένης\ 

125 (29 Μβίη.) Φαβωρίνον (ϊγ. 82 ΜαΓΓβδ). 

Ονδεϊς γονν οντω πλοντεί, όστις οί% ελάττω έχει ών 
βονλεται, τον δέ εν^^νμείο&αι ^έλοντα χρή εν μεν τοις 
άγα-β-οίς άφοράν εις τους ελάττω άγα^•ά κεκτημένους , εν 10 
όί τοΙς κακοίς εις τους μάλλον δνοτνχονντας. εάν δε γε 
■η εν τοις άγα^οίς εις το νπερέχον 'η εν τοΙς κανΜς εις 
το ενδεέατερον άιιοβλέτύτις, άεϊ λνηήοΐβ, εστί δε λνττη 
ανία (τ)) επι τοις οίκείοις κακοϊς. 

126 (30 Μβίη.) ΐκ της επιστολής της Περϊ φιλίας (Ρΐηί. 15 

ίΓ. XVIII 11 ΒβΓηαΓά.). 
Πλοντφ μέντοι χρηστέον ως νλη τινός, ουκ επι παν- 
τός ομοίως. 1 θοΐ. δίηβ Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8, Εάάίίο ΙθιπιπεΙθ ΜΑ. Γβοιιηίί οοΐ'ρ. 
Ρ3.Γ. 276 Εΐΐ. {του αντον [ί. θ. Πλάτωνος] άποφ&ίγματα) Ι 2 ερω- 
τη^είς ΜΑ, οοιρ. Ρςιγ. Πλάτων ερωτη&είς (Ιβιηιη. οπι.) 8 [1 4 βοΐ. δίηΘ 
Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μαο., αάάίΐο ΙβιηηιαΐΘ ΜΑ. οοΓρ. Ραι. 538 Εΐί:. {Κλεάν- 
■θ-ον δΐο). ΡγΛ^^ΟΓαβ ί;πΙ)αίί Οηοπιοΐ. ΥάΙ. 463 δίβΓπΙ)., δοοΓαΐΐ 8ΐ:οΙ). 
III 17, 30 ρ. 497, 8 (^ηοιηοΐ. Ραπδ. 285 8ΐβπιΙ).). 8θά νίάβ (][ηαβ 
€θ11θ§ίΐ ΎναοΙίΒΐηπΙΙι 8ίηά. ζη άβη ρν. βοήΐ, ρ. 214 αάη. 1 νβΐ ςιιαθ 
8ΐ:θΓηΙ)αο1ι 1. ο. βί θ^ο δπρΓα οοιηροδαίιηυδ |1 5 Κλεάν^ος οοιρ. Ρεγ. ] 
πλονοίος ΘΧ ηένης οογγ. 8^ || 6 εΐ ΜΑ Μαο., οορρ. Ρο,γ. εΙπεν ει 8 ί 
εΐηεν εϊη ΜΑ Μαο., οοιρ. Ρεγ. ειη {είναι Τγ.) 8 || 7 βοΐ. οιιπι Ιβιηιη. 
Ιιαΐ). 8 Μ Α, φαβονρίνον ΜΑ. οί. ΡΙαί. άβ ΐΓαης[. αη. ο. 10 Ηογ. δαί. Ι 
1, 110 88. II 8 οοτις ΜΑ Τγ. ος 8. οί. Ιδοοι. XV 210 | ών 8Μ ών περ 
Α II 14 ?/ δαρρί. Νααοΐί || 15 βοΐ. οιιιη Ιβπιηι. ΙιαΙ). ΜΑ, οπ). 8. ροδδίδ 
{Πλουτάρχου) εκ τής κτε. άαοβ δΐοΙίαβο IV 48, 42, δ6(Ι βίηδ ηιοάί 
ΙβιηηιαΙα ίία οχρίίοαηάα δΐιηί: ηΐ: ροηαπιηδ ηβ^Ιβοΐαπι βδδβ α ^ηοιηοΐο^ο 
νβΐ α ϋΙ)ΐ•αΓίο βοΐο^αιη Ιοη^ίοήδ δβΓίβί ρπηιαιη, οιιί, φήα α^πιβη άυχίΐ:, 
ηοπιβη αηοΙΟΓίδ αάάίΐαηι βιαί δοΐί. βαάβπι Ιβπιιηαία Έκ τής εταοτολτ^ς 
κτε. Θί Έν ταυτώ ηοπιίηβ Ρΐαΐαΐ'οΐιΐ ηβ ββπίΘΐ ςιυίάθπι ροδίΐο δβ βχ- 
οίρίιιηΐ: δΐιρΓα δίο'ΐ). ΙΠ 2, 34 8. ρ. 186, 3 βΐ 8 !| 17 μεν τοι ΜΑ μεν 
ό^^ ΐοηιΟΓθ (τβ8η.2 ρ. 514 1 τινός (άγαμου) δίιη. οί. ϋιΐ6ί)ηβΓ, τινί ΟΑΡνΤ XXXI ΠΕΡΙ ΠΛΟΓΤΟΓ ΡΑΚ8 ^VΑΚΤΑ 779 

127 (31 Μβίη.) Έν ταύτφ (Ρΐιιί. £γ. XVIII 12 ΒβΓηαΓά.). 
ί^ρετην ονν τοΙς τνάοι μάλλον ενκτέον η 7ΰλοντον (τον) 

ατοήτοις σφαλερόν' νττο γαρ χρημάτων ανξεται κακΖα' καί 
οοο) τις αν άφρων ύ}, τοσοντψ πλέον εξυβρίζει, το λνα- 
5 σωδες αυτόν των ηδονών εκττληρονν έχων. 

128 (32 Μβίη.) ^Αρίοτίίεπον. 

Ονχ ωσνεερ υπόδημα το μείζον δύσχρηστον, ούτω 
και- η 7ελείων γ,τηαις ' του μεν γαρ εν τι/ χρήσει το 7εε- 
ριττον εμηοδίζει, ττ] δε γ,αϊ όλτ) χρησ^αι κατά /.αιρον 
10 εξεστι χαϊ μέρει, 

129 (33 Μβίη.) Σωκράτους. 

'^Ιδρώς μεν 6 «κ των γυμνασίων ευσχημονέστερος, 
Ίϋλοΰτος δε ο εκ των Ιδίων πόνων. 

130 (34 Μβίη.) Του αϊτού. 

15 Τον πλούτον ώσπερ φίλον εκτενή και άηροφάσιστον 

εΙς τάς καλάς δει 7ϋαραλαμβάνειν πράξεις. 

άιιΜίαηβ Μβίηβΐίθ. αη τίνος (βελτίονος) νβΐ {καλόν) τινοςΐ δί 
ίΐηίβιη ίηίβ^Γα δΐιηΐ: ν. ώς νλ^ τινός (ηίΐιϋ βηίιη άββίάβΓαΙ Εά. 8ο1ι\ναιΐ:ζ), 
ίη ρΓΟχίιηίδ ίοιί. ρΓΕΟδίαΙ; (αλλ') ονκ βπΐ παντός ομοίως 

1 Θοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ, εν τω αντώ Α || 2 ενκτύον ((^αοά 
ορΙ&νβΓΣΐΐ; Η&ΐιη Ι.βοί:. 8ίοΙ). ρ. 17) Μ: βνκταΐον 8 Α | τον αάά. Εά. 
8ο1ι\ν3,η:ζ ίΙ 5 αντον ίαοϋο 80γ. Μβίηβΐίβ: αντον \ϊ\)τϊ || 6 βοΐ. οαιη 
Ιθΐηιη. ϊιβ\). 8 Μ Α. οίίθη οοΓρ. Ραι•. 448 ΕΙί. (γνώμαι ^Αρίστιππου). 
νΐάβή Ογηίάδ οΙ)1θ(ϊπί ΑήδΙίρρυιη ιηοηαί δΐιρρΕ ΒίοΙ). III 1, 74 ρ. 
30, 6 αάπ. II 7 δύοχρηατον 8Α όάχρηατον Μ δ^ άχρηστον οοιρ. Ραι. 

άχρηστο ν 
βη ν&ΓίΣΐ Ιβοΐίο όνσχρηστον \\ 9 τον ρΓΟ τ^ 8 || 11 θοΙ. οιιιη Ιβιαιη. 
ΙιεΙ). 8 μ Α. Γθοβρία θδί ίη οοιρ. ΡαΓ. 237 Εΐΐ. (Σωκράτονς), Ιβ^ίίαΓ 
ίηίθΓ Οηοπι. Ιιοηιοοοηι. 188 ΕΙΙ. || 12 άσχημονέστερος \χί νίάθίυΓ οοιρ. 
Ρεγ. (οοά. Ραήδ. 1168) || 13 ίϊε ο Α όε 8 Μ, οοιρ. Ραι., ^ηοηι. Ιιοηιοβ- 
οπι. γ)' ο Μβίηβΐίθ II 14 θοΙ. οηηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 1θ^ίί;πΓ ίηΙθΓ ^ηοηι. 
Ιιοηιοοοηι. 189 Εΐΐ. ΟΑΡνΤ XXXII. ΡΑΚ8 ΡΚΙΟΚ. 
πενίας έπαινος. 

1 Άντιφάνονς (ΪΓ. 293 Κ.). 

'Άτίαν&' 6 λιμός γλνγ,έα πλην αντον ποεί. 
1» (οοηίίη. 1 Μβίη.: ίηοθΓίί ροθίαβ οοιηίοί) 
Πενία γάρ εστίν η τρότζων δίδάακαλος. 

2 Μενάνδρου Κι&αρωττί (ΪΓ. 282 Κ). 2 ίηδοήρΐίο Ιβ^ϋπΓ ίη 8ΜΑΜαο., Περί πενίας ίη 0Ερίί:αιη ίη- 
άΐοβ Ρ1ιο1:ί2ΐηο ςυο άιι&β Ιιυίπδ ΟΕρίίίδ ρδ,ΓΐΘβ υηο 1:ί1:ιι1ο ^βηβΓαΙί 
οοηαρΓβηάυηίιΐΓ. ηυηιβΓυιη ρπ (\\ά αά ί:ο1:ία8 ηίιηίηιηι ορβήθ ΟΕρίίιιιη 
οοιηριι1:&<;ίοηβιη ρβΓίίηβί ίη δυρβήοΓβ πιςιγ^. ί. 157^ δβΓνανίΙ: 8, ο£. 
δίοΙ). ΙΠ ργοΙθ^. ρ. Χ. ηυηΐθΓΠΐη η' αά8θήΙ)υη1: οαρίϋ 8ΜΜεο. πΒ^ 
Α ενενψοοτός γ' Τγ. || 3 βοΐ. οηιη Ιβηοιη. ΙιεΙ). 8Μ Α Μεο. || 4 γλνκέα 
8ΜΑ Μεο. ηδβα ΓγοΙ). ρ. 206, ίηάβ αθ8η.* ί. 452^ πιγ^. | αντον Μεο.: 
αντον 8ΜΑ | ποεΙ 8ΐΑ: ποιεί δ^Μ Μεο. Τγ. || 5 νβΓ8ΐιιη δίηο Ιθΐηπι. 
νβΐ ιηαίοΓΘ άίδΐίηοϋοηβ οπιη ρηοΓβ οοΙίΕθΓβηίβιη ΙιαΙ). 8ΜΑ Μαο.: 

δθίυηχίΐ: Οβδη,^ || 7 θοΐ. οηιη Ιβιηπι. ΙιεΙ). 8ΜΑ, ηίΐ οί8ί μ ρΓΟ Ιβιηηι. 
8. πενίας έπαινος επΙθ μενάνδρον κιθαριστή {κη^- Μ) ίΐβΓΕπί; ΜΑ 
ηηοά ηοη άββιαπί: ίθΓΐ:Ε88β ςιιί νβΐιιβίίοήδ βοΙο^Επιιη ΟΓάίηίδ ίη- 
άίοίηιη ίιι1;θΓρΓβ1;θϋ1υΓ. Γβδρίοίί; Ρΐαΐ;. Ρβ ουρία. άίν. ρ. 524 Ε την 
γ£ χρηματικην^ ως φηαιν ό Μένανδρος, εις αν φίλος άπαλλάξειεν 
ενεργετήσας, ιιηάθ Εΐίηά ροϋυβ ίΓΕ^ιηθίιίιιιη βΐίοί ρο888 ρυΙ^Εΐ; Κοοίί 
Οοιη. III ρ. 208 νίχ Γβοίθ. ΐυχία ΙΐΕηο βοΙο^Εΐη αάάίάϋ; Υοδδ. ιη.^ ίη 
ηΐΕΓ^. ίηίβήοΓβ ί. 30"^ δίηβ Ιβιηιιι. άδικείτω μοί πλούσιος καΐ μη 
πένης' ράον φέρειν γαρ κρειττόνων τνραννίδα βΕηά6ΐης[ΐΐθ ΓγοΙ). 
ρ. 208 ρο8ί; Θοΐ. 95, 2 Μβίη. Εάάίίο τον αντον ΙβιηπίΕίθ, οοΓρ. Ρεγ. 
240 Εΐί. (δίηβ Ιβιηιη.), υΜ άδικείτω πλονσιος ΐΓΕίϋΙιιπι βδί, Αηί;οη. 
Ι 13 ρ. 14, 25 (Μενάνδρον) ΜΕχίιη. 5 ρ. 188 ΚίΙ). (δίηβ Ιβιηιη.) υΙ)ί 
Ιβ^ίΙυΓ άδικείτω με (εμε δ' άδικείτω θΓΟίίυδ, άδικησάτω με Μβίηθίίθ 
Οοπι. IV ρ. 253, νβριζέτω με ΥδθηβΓ). βίΐΕπι Ιιοδ νβΓδΠδ βχ 8ΐ:οΙ)Εβο ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΝίΑΣ ΡΑΚ8 ΡΚΙΟΚ 781 

Το χονφότατον α ε των κακών πάντων δά^νει, 
πενία, τι γαρ τοντ^ εοτίν, ΐβ γένοιτ^ αν εΙς 
φίλος βοη^ήσας Ιατρόξ ^αδίως; 

3 ^ιφίλου (£γ. 104 Κ.). 

Πένητος ανδρός ονδεν εντυχέστερον' 
την [γαρ] επϊ το χείρον μεταβολην ον προσδοΥΜ. 

4 (5 Μβίη.) Ενριπίδον Φοινίοσαις (554). 

^Έπεϊ τά γ^ αρ^ουνδ-' ίτίανά τοις γε σώφροσι. 

5 (6 Μβίη.) Μενάνδρου (&. 810 Κ.). 
^Ισχννόμενος αϊαχιοτα πενίαν (αν) φέροις, 

6 (4 Μβίη.) Μενάνδρου Αευτιαδία (£γ. 310 Κ.). 
^Αεϊ νομίζον^' οί πένητες των Ο-εών. 

7 Ευριπίδου Πολυείδω (ΪΓ. 641 Ν. 2). 

άβΟΘΓρίΟδ β88Θ ρΓθΙ>ίΐΙ)ϋθ ραίΕΐιΙ; Μβίηβΐίθ 8ίοΙ). ίΙοΓ. IV ρ. 144 Εΐίβι 
άθ 8ίοΙ). οοά. Ρΐιοί:. ρ. 31 ΎνΗθ1ΐ8πια1:1ι 8ίηά. ζη άβη ^τ. /Ιοτ. ρ. 145 
(οί. ίΐ). ρ. 136). 8ίί; ίά ρΓθΙ)£ΐΙ)ίΙβ, ΐαιηοη ε ραιιρβΓίαίίδ Ιαπάβ αΐίθηί βιιηΐ:: 
ροίβΓαηί; αάίβΓΓΐ ίη ρΣΐαρΘΓί:αΐί8 βί ορυΐθηϋίίΐθ δγηοήβί ί. θ. IV 33. 

4 θοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. \ιβ\). 8Μ Α Μαο. ίίβΓ^ίπΓ οοιρ. Ρεγ. 502 Εΐί. (Φί- 
λωνος) II 5 οί. Ογθ^ογ. Ναζίαηζ. ^ηοιη. ίβίΓαδί. 125 ρ. 937 Μί^ηβ Πένη- 
τος άνόρος ονδεν άοφαλέατερον Ιά. άθ νίΓίτιίθ οαηη. 374 ρ. 706 
Ιί^ηβ Πένητος ανδρός ονδεν άθ^λιώτερον Μβη. βί: ΡΜΙίδί:. ΟοιηρΕΓ. 24 
Ιαάθΐη. Πένητος ανδρός οντι δνστνχέστερον. οί. ΕΙΙβΓ ϋθ ^ηοιηοΐ. 
Ογ. Ιιΐδί. Είςπθ ΟΓ. III ρ. 113 || 6 γαρ δβοΐ. ΡοΓδοη Αάν. ρ. 289. οί. 
ΜβίηβΙίΘ ΐη Οοιη. IV ρ. 423 || 7 θοΐ. οιιιη Ιβιηπι. ΙιαΙ). 8 (ροδΙ: θοΐ. 4 
Μβίη.) Μ Α (ροδΙ: οοΐ. 3), ροβί&β ηοπι. οπι. 8. οΐί^ίιΐΓ νθίδΐΐδ δίηβ ίΕΐ). 
ηοιη. Οΐβιη. Αΐβχ. δίΐ'οπι. VI 2 ρ. 451, 16 8ίΕΐι1. || 8 γε οπι. 8 || 9 οοΐ. οιιιη 
Ιθπιηι. Ιϊ2ί\). ΜΑ, οπι. 8. ροβί&θ βΙ ίαΐ). ηοηι. οηιίδδο αάίθΓΐ: ΡΙαί. Ρβ 
ΙιίΘηάα βαηίΐ:. ρΓΕβο. ρ. 128 Α || 10 αν δπρρί. ΡοΓδοη αά Εηι. Οιβδί. 485 || 

11 βοΐ. οηπι Ιβπιηι. \ια\), 8 (ροδϋ βοΐ. 3) ΜΑ (ροδί βοΐ. 6 Μβίη.). μ 
ηβο ρΙηΓΕ 8 τον αντον ριο μεν. Α || 12 νομίζονθ^* ΑΤγ. νομίζοντ^ 
8Μ ί. νομίζονται || 18 βοΐ. ουπι Ιβπιπι. ΙιαΙ). 8 (ροδ^ βοΐ. 5 Μβίη.) ΜΑ 
(ροδί βοΐ. 4 Μβίη.). ροθί&β ηοπιβη ηοη ίίθΓίΐνίί; (οί. θοΙ. 5 Μβίη.) 8 
ηολνείδω 8ΜΑ δβά ^ βχ ΐ οογγ. 8^ ΠολνΙδον Τγ. οί. ΟΙβηιβηβ ΑΙ. 
δίΓΟΠί. IV 5 ρ. 259, 5 δίαίιΐ.: εϊρηταί γε' η πενία σοφίαν έλαχε δια 
το ονγγενές, Τΐιβπιίδί. ΟτΒ,ί, ΧΙΠ ρ. 164 Β: ηκονον γαρ παρά των 
ποιητών οτι πενίη (βχρβοΐβδ πενία &υί; ηιοχ σοψίην) σοφίαν έλαχε. 
Ργου. ΜϋΙβΓΐ ΜβΊ, άβ Ια Ιιϋ. ρν, ρ. 363 (ΖβηοΙ). V 72): πενία δε σοφίαν 
έλαχε ' κομματικώς τοντο έκ των Ενριπίδον εΥλκνσται κτε. εΗςι 
ρ&Γθβη3ίο^Γ3ΐρ1ιθΓΐιηι ίβδίίπιοηία αάδοήρδίΐ: Ναυοίί 782 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΪΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ίΈΟΚ. 0. ΧΟΥ Ο. Μ.] 

ΠλοντεΙς' τα δ' άλλα μη δό'κει ξννίέναι' 
Ιν το} γά() ολβψ φαυλότης ενεατί τις, 
7ϋενία δε οοφίαν έλαχε δια το δυστυχές, ** 

8 'Αλέξιδος (ίΓ. 281 Κ.). 

Των γαρ αγαθών τον 7ΰλοντον νοτατον τί^ει * 5 

άβεβαώτατον γάρ εστίν ων γ,εγ,τημε^α. 
τα (ϊ' οίλλ' εταεικώς τοΙς εχουσι 7€αραμένει. κ 

9 Ά/εολλώνιος Λν'/.ψ (βρίδί. ρ. 127" ΗβΓοΙι.). 

Ον το 7ϋένεσ^αυ "λατα φνσιν αίσχρόν, αλλά το δι ' 
αίσχράν αΐτίαν Ίίενεσ^αι όνειδος. 10 

10 Λίλιανου εκ της Σνμμίχτου ιστορίας (II 43). 
Πενέστατοι εγένοντο οι άριστοι των "^Ελλήνων ^Αρι- 
στείδης ο Νιχομάγ^ου ν,αϊ Φωκίων ο Φώκου και Έπαμι- 
νώνδας 6 Πολύμνιδος και Πελοπίδας ο Θηβαίος και 
Αάμαχος ο Αχ^ίΐναιος και Σωκράτης 6 ^ωφρονίσκον και 15 
Εφιάλτης δε ό ^οφωνίδου. 

11 Διογένους. 

ζίιογένης την πενίαν αυτοδίδακτον εφη είναι ειεικον- 
ρήμα τνρος φιλοσοφίαν' α γάρ εκείνην πεί&ειν τοΙς λόγοις 
7ΐειράσχ^αι, ταντ' εν εργοις την ττενίαν άναγκάζειν. 20 

1 όόκεί 8 Μ Α. όοκεΐς Οθδη.^ || 3 δυστυχές 8Μ Α ουγγενίς Οΐβιη. |! 
4 βοΐ. οαιη Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 6 άβεβαωτερον Α || 7 άλλα Μ | 
8 θοΐ. ουιη Ιβηιιη. Ιι^Ι). 8ΜΑ, λνκω (λυκ Β) 8 ΜΑ λύκου Τγ. η&ΥΆΐ\ιτ 
οοΓρ. Ραι\ 474 Εΐί. (γνώμοα \Αηολλωνίου), ν. ον το πένεα&αι αίοχρόν 
Ιο^ηηΙπΓ βίί&ιη ΟηοιηοΙ Βγζ. 192 ΤναοΙίδπι. || 9 ούτω οοΓρ. ΡαΓ. |1 ^ 
10 αΐτίαν 8Μ Α άμαρτίαν οοΓρ. Ρεγ. | όνειδος ρΓ080πΙ)ί νοίιιίΐ; Ναιιοΐί, * 
ΙαθΙαΓ Εά. δοΙι^αΓΐζ || 11 θοΙ. οπιη Ιβπιιη. ΙιαΙ». 8ΜΑ ϋ 13 νικόμαχου 
8Μ Α, οοάά. ΑβΙ; Λυσιμάχου Ιο. δοΙίθίίβΓ | Φωκίω 8 1 έπαμειν- Αβί. |ί < 
14 Πολΰμνιδος Γη1)ΘΓ ίη Αβί.: πολύμωδος 8ΜΑ πολυμάτιόος 00(1(1. 
Αβί. II 16 δε ΜΑ, Αβί.: οιη. 8 | ο ΣοφωνΙδου καΐ εκείνος Αβί. |1 

17 βοΐ. βίηβ Ιβιηιη. Ιι^Ι). 8 (ροδί ββΐ. 10), α(1(ϋίο Ιβιηηιαίβ Μ (ροδί 
βοΐ. 10) Α (ρθ8ΐ βοΐ. 12). οί. Οηοιηοΐ. Υαΐ. 414 δίβΓηΙ). Ό αύτος (δο. ' 
Ξενοφών) τνν πενίαν ελεγεν αυτοδίδακτον ψιλοσοφίαν είναι • 'α 
γάρ εκείνη τοις λόγοις πείθ-ει^ αΰτη τοΐς εργοις αναγκάζει* . Χβηοο1ΐ(?) 
δβηίβηΐ:!» άαΙΠΓ £1ογ. Μοη. 220. βχ αΐίο ίοηίβ Ιιαιίδΐ^ βδί ίηίΓΕ βοΐ. 19 || 

18 Διογένης οιη. Α || 19 εκείνην 8ΜΑ εκείνη Οββη.^ £. 452^ | ηεί&ειν 
δΜ πείθει Α || 20 ίοιΐ. ταντην (νβΐ ταυτην εν) εργοις [την πενίαν] 
άναγκάζειν ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΝίΑΣ ΡΑΚ8 ΡΚΙΟΚ 783 

12 /ίιογένονς. 

Διογένης, ονειδίααντοζ αυτφ τίνος ηενίαν μοχθηρού ^ 
ε(ρη ^δία μεν πενίαν ονδένα ηώτιοτε ατρεβλονμενον είδον, 
δια δε 'λα'Αίαν πολλούς* , 
5 13 ΐκ τον ^Εττιτίτήτου ^Εγχειριδίου (ο. 39). 

Μέτρον χτησεως το σώμα ώς 6 τνους υποδήματος. 
εαν μεν επί τούτου οττίς, έχεις το μέτρον %αϊ την έπι- 
βά^ραν' εάν δε υπερβείς, αφηκας ώς χατά κρημνού σεαν- 
τόν, οντω γίγνεται κατάχρναον υπόδημα, είτα πορφνρουν, 
10 είτα κεντητόν' υπερέβη γαρ την χρείαν του ποδός, το 
αυτό και επι της κτήσεως,* εάν υινερβί] σώμα, ορός ου- 
δείς εστί. 

14 Φαβωρίνον (ΪΓ. 83 ΜίίΓΓββ). 

Πενίας διττόν είδος' η γαρ δια την γνώμην αν&ρωποι 
15 πένονται η δια την τύχην. άλλα την μεν τνχην εστί ^ερα- 
πενσαι και δόσει και ευρέσει και εργασία και αυταρκεία ' 
την δε γνωμην ουκ εστίν ου γαρ ομοίων δέονται οντός 
τοι κακεΐνος' άλλ' 6 μεν τεεριέρχεται ^αίτίζων ακόλονς\ 
ο δε ουκ άκόλονς ουδέ χ^ωμόν, .... 1 βοΐ. Βΐηο Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 11) αοΐάίΐο ΙθΐηηιαίΘ Μ (ροδί 
βοΐ. 11) Α (ροδί θοΐ. 10); όίογένονσ Μ τον αυτόν Α. Ιβ^ίΐιΐΓ οοιρ. 
Ρεγ. 432 ΕΙΐ. {τον Διογένους), οί. ίΙοΓ. 97, 26 Μθίη. δίιηίΐβ άίοίυιη 
Αήδΐΐάί (ΐ3;ίηΓ αρορίιίΐι. νίηάοΐ). 84 ^ν&οΐΐδϊη. νβΐ οοΓρ. ΡαΓ. 365 ΕΙί. 
(οί. ΕΓθΐιάβηΛαΙ ιηυδ. Κΐιβη. XXXV ρ. 411) 1! 2 Διογένης 8 Μ, οιη. Α, 
οοιρ. Ρ^Γ. II 5 6θ1. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 6 μέτρον 8 Α, Αγγ. μβροο 
ΐη μέρον οογγ. Μ^ [ το οώμα εκάοτω (ηοπϋΐιΐΐί ΗΜ εκάστου) ώς 
Αγγ. II 7 εάν μεν ούν επι Αγγ. οοάά. ρΙβΓίςηβ | έχεις 8ΜΑ φυλάξεις 
Αγγ. ι καΐ την έπιβά^ραν οιη. Αγγ. || 8 άψηκας — (9) ούτω γίγνεται] 
ώς κατά κρημνού λοιπόν ανάγκη φέρεοχ^αι' καθ-άπερ και επι τον 
υποδήματος, εάν υπέρ τόν πόδα υπερβάς, γίνεται Αγγ. || 9 γίγνεται 
δ(?)ΜΑ γίνεοΒ-αι Τγ. γίνεται Αγγ. | ποφυροϋν 8 |1 10 είτα οιη. 
Αγγ. ι υπερέβη — (12) ουδείς έατι\ τον γαρ άπαξ υπέρ το μέτρον 
ορός ουδείς εοτι Αγγ. || 13 βοΐ. οαπι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ, φαβουρ- 
ΜΑ II 15 εστί Μ |1 17 ούτος τοι 8 Μ οϋτός τε Α |1 18 αΐτίζων άκίλους] 
Ηοηι. Οά. XVII 222 || 19 ροδΙ: ιρωμόν αΐί^αίιΐ άθβδδβ νίάθίΠΓ Οβδ- 
ΠΘΓΟ^ ί. 453^. δί^ηανί ΙαουηΕΠί 784 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΙΟΚ. Ο. ΧΟΥ Ο. Μ.] 

15 Πλουτάρχου Ικ του ^Ότι καΙ γυναΙ/.α τζαιδεντέον 

(ίΓ. XXII 6 ΒβΓΠ&Γά.). 
^Αρχύτας άναγνούς τον Ερατοσθένους '^Ερμην τούτον 
Ιπηνεγκε τον ατίχον 

χρειώ ΐΐαντ' έδίδαξε' τι δ' ου χρειώ λεν άνευροι; 5 
ΛαΙ τούτον 

όρ&οϋ' '/,αι γαρ μάλλον επωδίνουσί μέριμναι. 

16 Πλουτάρχου Κατά Πλούτου (ΪΓ. XXI 3 ΒβΓηαΐά.). 
Ουδέποτε λιμός έγέννησε μοιχείαν, ουδέποτε άτΰορία 

χρημάτων άσωτίαν. βραχεία τις εατι σωφροσύνη το πενη- 10 
τεύειν, ο λίγη τις ευνομία το άπορείσθαι, 

17 ^Αργ,εσιλάου. 

'^ρχεσίλαος την τνενίαν λυπράν μεν ελεγεν είναι ωστζεο 
και την ^Ι&άγ.ην^ άγα-θ'ην δε κονροτρόφον επιζούσαν αυνεΐ• 
ναι λιτότητι και καρτερία, καΙ καδ'όλου γυμνάσιον αρετής 15 
εμπραχτον, 

18 Σωκράτους, 

Σωκράτης την τζενίαν ελεγεν μικράν είναι σωφροσννην. 

19 Διογένους. 

Αιογένης την πενίαν ελεγεν αΰτοδίδακτον είναι άρετήν. 20^ 

20 Ύψαίου. 

Θερά7τευε το φοβεΐσθαι, και ου φοβησγ] πενίαν, 

^. 
1 €θΙ. οηιη Ιθιππι. ΚεΙ). 8 Μ Α, πλονταρ ηβο ρ1. 8. νβΓβυιη χρπώ 

— ανενροι οΗ&Ι: ΡΙιιίΕΓοΙιυβ βϋαιη 8ΐ;οΙ). IV 18, 1, 10 ρ. 414, 12 αΙ)ί ^*- 

νίάβ Ι! 4 επ^νεοΒ ριορ. ΟοΙ)β1; V. 1.- ρ. 259 || 6 τοντον Μβίηβΐίβ ΑπεΙ. 

ΑΙ. ρ. 353: τοντο δΜΑ || 7 όρθ^ον καΐ γαρ Α: όρ&ον (δίηβ Β.^^. 8) 

γαρ καΐ 8 Μ όρ&ονσι γαρ καΐ Τγ. όρθ^ρον γαρ καΐ μάλλον κτε. ρΓΟρ. ^ 

Μθίηβ^θ, οί. Έχ2Χ, οίίπη. τβΐ. βά. ΗίΙΙβΓ ρ. 20 8. || 8 βοΐ. ουιη Ιβιηηι. 

ίιαΐ). 8 Μ Α, πλοντάρχον 8 Μ τον αντον Α || 10 τΐενιτ- Τγ. || 12 βοΐ. 

δίηβ Ιβιηιη. ΙΐίΐΙ). 8, αάάίίο Ιβιηηιαίβ ΜΑ || 14 Ηοπι. Οά. IX 27 τρηχεϊ , 

«λλ* άγαθη κονροτρόφος \ αγα^ην όε 8ΜΑ άγα&ην και Τγ. || 16 εμ- 

πρακτον νβΐ ροίΐαβ εμπρακτον: βΐί&ηι 8, ίαΠίίαΓ (χΕίβίοΓά. &1)βΓΠΐ88Θ 

ΟοΙ)β1:υιη ιπηβια. IX ρ. 140 οοιηιηοηβί; Εά. 8ο1ΐΛνίΐΓΐζ 1| 17 βοΐ. ουιη 

Ιβιηιη. Ιι&Ι). ΜΑ, οιη. 8. ώ κράτησ ίη Σωκράτησ ιηιιίίΐνίΐ: Μ ΓυΙ)Γ. ■* 

οωκράτονς Α || 19 βοΐ. δίηβ ΙβΜπι. ΙιαΙ). 8, αάάίίο ΙβηιηΐΕίβ ΜΑ. οί. 

Ιιηίυβ 03,ρ. βοΐ. 11 βί ςααβ ί1}ΐ αάηοΐΕνί Β 20 αντοόίόακτον είναι 8 

είναι αντοόίόακτον ΜΑ || 21 6θΙ. ουπι Ιθπιηι. ΙιεΙ). 8ΜΑ ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΝίΑΣ ΡΑΚ8 ΡΚΙΟΚ 785 

21 Έκ των Τέλψος ετνιτομη (ΤβΙ Γβΐ.^ ρ. 45 Η.). 

Η πενία χωλνει προς το φιλοσοφείν, ο δε πλούτος 
εις ταντα χρησιμον. — Οντ, εν. πόσους γαρ οϊει δι^ εύ- 
7Ζορίαν η δι^ ενδειαν κωλυ^ήναι σχολάζειν ; η ονχ οράς οτι 

δ ώς επϊ το πολν οι πτωχότατοι φιλοσοφονσιν, οι δε πλού- 
σιοι δια ταϋτ' αυτά εν τγ! πάστ] ασχολία είσίν ; ου κακώ^ 
όέ καί Θέογνις λέγει 

πολλφ τοι πλείους λιμού 'λόρος ώλεσεν άνδρας, 
επεϊ που αν δείξειας δι ενδειαν 'κεκωλυμένους φιλοσο- 

10 φείν ωσπερ δια πλουτον; η ουχ οράς οτι δια μεν ενδειαν 
'/.αρτερεΙν βιάζονται, δια δε πλοΰτον τα εναντίας όταν 
γάρ, οιμαι, τφ αν^ρώπψ προσγένηται ευχερώς πορίζεσΟ-αι 
ών αν επιΟ-υμγι, ου'λέτι ούτος προς το πονειν η ζητεΐν τι 
εστίν, αλλ* έχων συνεργον τον πλουτον ττ] αυτοϋ κακία, 

1δ ουδεμιάς ηδονής απέχεται, η πάλιν ονχ οράς διότι οί 
μεν πλούσιοι 7ΰλείω 7νράττοντες κωλύονται τον σχολάζειν, 
6 δε πένης ουκ έχων τί 7νράττ'η, προς τό φιλοσοφείν 

1 θοΐ. οαηι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ; εκ των (άβΙ)αΐί; βκ (της) των) 
Τέλητος επίτομης Κθ8θ ΑπΒίοί. ίρ. (Ι.ίρ8. βά. α. 1886) ρ. 56. αοΐ 
θαηάβιη άίββθΓίαίίοηθίη ρβΓΐ:ίηβΓβ Ιιαηο βοΐο^αιη ίΐο 8ΐοΐ3. ίΙοΓ. 97, 31 
Μβίη. ρβΓδρβχίί άβ Τνϋαιηοτνίίζ ΡΜΙοΙ, ηηΙβΥδ. IV ρ. 298 || 2 Ή πενία 
— (3) χρηοίμον δαηί νθΛα αάνβΓδ&ηί | ίοιί. 7/ {μεν) πενία | πως ριο 
προς ιηαΐαίΐ; Ναηοΐί, ίιηιηβΓίί;ο. ίηίΓ&ηβίϋνδ, νίδ νίάθΙιΐΓ νθΛι κωλύει. 
ννϋαιηολνίίζ οοηιιιιίηίδοίίυΓ Τΐιιιο. Ι 144, 2 αΙ)ί νίάβ ίηίθΓρί'. |1 3 προς 
ταντα χρηοιμος οοηίβοίί: 1&οο1)8 Αάάίΐ:. αηίηιαάν. ίη Αίΐιβη. ρ. 8δ ϋ 
6 όίά τοντ αντό ριορ. Ρ. Τνθηάΐαηά ΒβνΙ. ρΜΙοΙ. ^Vο^Η6η8^^ι^. XI (1891) 
ρ. 459, 8βά οί. 11 1 εν τη πάοη ΜΑ: εν πάση δ. αΓΐίοαΙιιιη Τθ1β8 
οοιηιηθηάΗΐ; ίρ8Θ Γβΐ.^ ρ. 12, 3, 6 8. (1 8 πλείονς] πλέονας ΤΙιβοξη. 605, 
δίοΙ). III 18, 9 Η. Ι ωλεοεν ανόρας] ώλεοεν ηόη άνδρας (ηί α νοοβ 
άνδρας ΐηοίρί&ί; ρβηίαιηοΙιβΓ) ΤΙιθο^,, δίοΐ). III 18, 9 Ι ροδΐ νβΓδίιιη 
ρίθηα ίηοί8ΐο ΐΕΐης[ααιη βοΐο^αβ ίίηίδ 8 || 9 δείξειας δΜΑ; δείξασ 
οροΓαηαδ Οθδη.^ ρ. 515 || 12 περιγένηται ριορ, Νο,αοΐί; οί. ΤθΙ. γθΙ.- 
ρ. 29, 3 Ι ευχερώς 8ΜΑ; ενχαιρώςΎν. ρ. 497, υηάβ ενκαίρως (τ68ΐι.* 
ί. 453^ II 13 προς τω ριορ. ΒΙ&88 Σϋ. ϋβηίναΙΜ. 1890 ρ. 30, δθά νίάο 
ςυ&β οοηΐΓα ιηοηιιίΐ; Η. άβ ΜιιβΙΐΘΐ- Ββ ΤβΐΘΐίδ βίοουί. ρ. 40 ί ζητεΐν τι 
ΜθίηβΙίΘ: ξτ/ΓίΖΐ' «Γί 8ΜΑ II 14 αντον ίαοίΐβ Μθίηοΐίθ : αντον νΛ νίάθ- 
ίυΐ' 8ΜΑ II 17 πράττη 8 Μ άν πράττ^ Α ςιιοά Γβοβρβηιηί; (χπίδίοΓίΙ 
θΐ Μβίηβΐίβ Ι προς τω ΒΙαδδ, 3βά νίάβ φΐΒ,β άίχί αά 13 786 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥ Ο. Μ.] 

γίνεται; Ζήνων ϊφη Κράτητα άναγινώσκειν εν ογ.ντείω 
Λα&ήμενον τον ^υιοτοτ έλους ΤΙροτρετττιν,όν, ον εγραίρε 
7νρ6ς Θεμίοωνα τον Κντΐρίων βασιλέα λέγων δτι ονδενΐ 
7τλείω άγα^ά υπάρχει 7ερός το φιλοσοφτ^σαι' ΐΰλουτόν τε 
γαρ τζλειοτον αυτόν εχειν ώστε δαττανάν εις ταύτα, ετι 5 
όέ δόξαν ντΐάρχειν αυτφ, αναγινώσκοντος δε αύτοϋ τον . 
σκντέα εφη ττροσέχειν άμα ράπτοντα , και τον Κράτητα 
εΐ7τεΙν '^εγώ μοι δοτ,ώ, ω Φιλίσν,ε, γράφειν προς σε προ- 
τρεπτικόν' πλείω γαρ ορώ σοι υπάρχοντα προς το φίλο- 
σοφήσαι (η) φ εγραψεν ί^ριστοτέλης\ η πάλιν οικέται ΙΓ 
μεν οι τυχόντες αυτούς τρέφονσι χαΐ μισ^όν τελουσι τοΙς 
'λυρίοις, ελεύθερος δε άνηρ αυτόν τρέφειν ου δυνήσεται; 
έπεί 7Μΐ των τοιούτων φροντίδων μοι δογ,ει ό άβιος λελυ- 
μένος πολν ευσχολώτερος είναι τφ μηδέν υπάρχειν. οίον * 
δήπου εν τφ νυν πολέμψ περί ουδενός φροντίζει τ; περί 15 1 Ζήνων 'έφη κτε.] αΐ) Απιίπι δίοίο. νβΐ Γγ. Ι ρ. 62 Βίβΐ8 Ροβί. 
ρΐιίίοδ. ίη ρ. 213 | ακντείφ Μβίηθ^β: οκντίω 8 Μ ακοτίψ Α |{ 3 προς 
θεμίοωνα τον 8Μ: πρόσ&ε μισών αντόν Α | ονόενΐ Μ^ ηΐΓ§•., Α (?) 
πι. €ΐιιΙ)ία ουίυδ νοδΐί^ίϊΐ ραβηθ βναηιιβΓαηΐ, Τγ.: ονδεν ει (βίο ίβΓβ) 8 
ονόεν ει ΜΑ II 4 υπάρχει βχ υπάρχειν υΐ νίάβίαΓ οογγ. 8 || 5 πλεΓ- 
οτον αυτόν 8 Α: αύτον πλείστον Μ || 8 φιλίσκε 8Α: φελίσκε Μ | 
γράχρειν ΡίΙυ^Ιί ίηυϋΙίίθΓ. ηιοηηίΐ: Όίθΐβ | προς σε ΟοΙ)θ1; V. 1.- ρ. 206: 

οι 
εις σε 8ΜΑ || 9 ορώ σοι {σοΙ ϋίβίδ) Μ: ορω (βίηβ εοο.) σε , οογγ. 8^ 
ορώ σε Α; δρώσι ορβΓΕπυβ Οββη.^ ρ. 516 || 10 ^ ω Βίβΐ8 1, ο.: ών 
ΗΜ Ι η πάλιν {ούχ οράς διότι) οικέται ρΓορ. ΟΓΟβηθΓί; ΚοΙοίβε ηηά 
Μβηβά. ρ. 47 αάη. 218 || 11 αυτούς (ηί νοΜΐ; (χβδη.^ ί. 453^ πιγ^.) 
δ: αυτούς ΜΑ || 12 άνηρ βυρ. ϋη. 8^; βΣΐάβιη νβΐ 8ίπι. ιη&ηυδ πι&γ^. 
βοάβπι ΕΐΓ&Εαβηίο οοιηρβηάίοδθ ώραΐον \ αυτόν \χί νίάβίιΐΓ 8 Α: αυ- 
τόν Μ 11 13 ό άβιος Ογεπιθγ Αηβοά. Ρίΐηδ. III ρ. 372 πάπ. βί Ηαίιη 

Ιίβοί. 8ΐοΙ). ρ. 14: ό άσιος 8Μ ξ Α πιγ§. νίάθ Τβίβΐ τβΐ.^ ρΓοΙθ^. 
ρ. XXX 88. (τπίΐ. 8οΙιηιίά Όβν ΑΜίο, IV ρ. 338 || 14 ευσχολώτερος 
δ Μ ευχολ- Α || 14 τω μηόεν (αυτω) υπάρχειν 80γ. Μ&άνί^ Αάν. 
ΟΓ. 1 ρ. 721 βχ οοηί. Οβδηβπ; οί. ΑΙίΓ. ΚοβΠθ 6^οίί. 6γ. Α. 1907 
η. 4 ρ. 258 αάη. 1 || 15 εν τω νυν πολεμώ] 1)θ11πηι ΟΙΐΓβιηοηίάθαιη 
ίηΐβΐΐβι^θηάιιιη Θ88β ορίηαΙπίΓ Μβίηβ^β. νΐάβ θίίαιη Τθΐ. γθΙ.^ ργοΙθ^. 
ρ. XXXI Εάη. 1 ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡί ΠΕΝΙΑΣ ΡΑΚδ ΡΚΙΟΚ 787 

αντον, ο όέ πλούσιος καϊ περί ετέρων, ου γ,ακώς ονν 
ουδέ Σοφοκλής πετΐοίην,ε λέγοντα τον ΟΙδίπονν 
το μεν γαρ υμών ίίλγος εΙς εν έρχεται^ 
εγώ δ^ εμαυτον χαι τΐόλιν καΐ σε στένω, 

ό αλλ^ όμως ταυ^^ ορώντες γινόμενα ούδεν ήττον κακοδαι- 
μονείν οϊονται^ καν -πένητες ώσι. (ρασϊ δε καΐ εν ταΐς 
ιτόλεσιν εντιμότερους είναι μάλλον τους πλουσίους των 
7τενήτων. οί τοιούτοι δε μοι δοκουσιν ουκ ακούειν διότι 
^^ριστείδης πτωχότατος ων πάντων ΙΑ^'ηναίων έντιμότα- 

10 τος ην, και οτε τους φόρους ταΐς πόλεσιν ή^^ελον τάξαι 
ί^θ^ηναίοι, εκείνον κατέστησαν, ούδένα οίόμενοι δικαιότερα 
αν ταξαι' και οτι Καλλίας πλουσιώτατος ων ^^ϋ-ηναίων 
μάλλον προσεποιεϊτο ^Αριστείδου οΙκεΙος είναι η ^Αριστεί- 
δης Καλλίου, και πολύ μάλλον ησχύνετο Αριστείδης επϊ 

15 τψ πλούτψ (τω} Καλλίου η Καλλίας επί τή 7νενία τή 
Αριστείδου, η πάλιν Αυσάνδρου του Σ/ναρτιάτου τίς εν- 
τιμότερος γέγονεν η τιμών πλειόνων ήξιώΒ-η; και οίτος 

1 αντον 8 Α: αντον Μ || 2 ίοχί. ονδ^ 6 Σοφ. δίο αί ίηίΓΕ ονό^ 
ό Ενρ. Ι λέγοντα τον οΙδίπονν 8 Μ τον οΐόίπονν λέγοντα Α |{ Β 8ορ1ι. 
Ο. Τ. 62—64 το μεν γαρ νμων άλγος εις εν" έρχεται Μόνον κα^* 
αντον κονόέν^ άλλον, η ό* εμη Ψνχη πόλιν τε κάμε καΐ σε όμον 
βτένεί» ίΓβδ νβΓ8υ8 ίη άυοβ οοηίΓαχίί Τβίβδ, υί: ΐθοίθ ίυάίοΕνίΙ: Ρογ- 
8θη Αάν. ρ. 162 | εν' 8ορΗ. βί δίο νοίηίί: θίίβ,ιη Τβίβδ: Ιιαο βηίιη άβ γθ 
ίΐ^ίΐιΐΓ, υηίυδ αη ρΐυπυιη οιιγε: εν 8 ενα Μ. Α; εν οοιηπιβηάανίί; ΕΙπίδ- 
Ιβγ οοΠ. 8ορΙι. Ο. Τ. 519 || 5 τανθ-' Α: ταντ 8 ταντα Μ |Ι 6 Οίον- 
ται] αά Ιιηηο νβΓδαιη άίδίίηοΐίοηίδ δί^ηπτη Ιιοο: — &ά80Γίρδί1: Μ^ ηΐΓ^. [ 
εάν ριο καν ρΓοροδυίΙ: Μβίηβΐίθ. νά. άβίβηάΐ ροΐβδί: Αίάν.* Ιϊοβίνϊάβαηί 
Ηαβΰ ηίΐύΐο ββϋηΒ ηιίββτοΒ 86 6886 ορϊηαηΐητ βΐίαηι 8ί ραηρβνββ 8ηηί 
ί. β. οηήβ ΒοΙηϋ, ηίδί ίηΙβΓρΓβίΕηάί βδΐ: ΥΆύο Ηαβο αΓίίίίοίοδίοΓ || 
8 τοίοντοι] δυρια ρήπδ ι ηβδοίο ςιιίοΐ βΓαδΐί Μ || 9 ΙβηιιηΕίΕ αριστείδης 
καλλίας λνσ ανδρός Εάίβοίί 8^ ς[ΐιθ(1 Γαπδδίιηβ οΙ)8βΓν3-1;ιΐΓ |1 10 πόλε- 
' οιν] δυρΓίΐ λ ίΐΐίςυίά βΓΕδίΙ: τιί: τηοχ δπρΓίΐ δε ίη ονδένα Μ || 11 δικαιό- 
τερα αν Μβίηβΐίβ: δικκιότατ' αν 8Μ Α; δικαιότερον ρΓΕβίνβΓΕί; Οβδη.* 
ί. 453^ πΐΓ^. II 12 δδ. ΟΕΐΙί&ιη βΐ Απδΐίίΐβιη οοπϊγε ροηίί; βίίπιη Ρΐυ- 
ί^ΓοΙιιΐδ Βο αιηίο. βρίδί. 14 νοί. VII ρ. 117, 9 δ. Ββπι. || 13 προσεποι- 
εϊτο] δυρΓΕ το αΐίοιυίίΐ βΓαδ. Μ | δίοικεΐος, δί άβΐ. {δίκαιος δοηΙ)ί 
οοβρίαιη βΓ&Ι:) 8 || 15 τω 3(1(ϋ(ϋ | τη πενία τη "Αριστείδου Μ: τη 
άριστε ίδον πενία 8 πενία τ^ τον άριστε ίδον Α ϋ 46 σπαρτιάτον Τγ. 
ρ. 498: σπαρτίτον 8ΜΑ 788 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤ0ΒΑ1ΟΓ ΕΚΑΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. 0. ΧΟΥ α. Μ] 

τας θυγατέρας ονν. εδύνατο έκδόο^αυ 7εροΐγ.α όονς. (καΐ) 
άλλους δε οπό σους θέλεις αν τις είτιοι, οϊ πένητες οντες , 
εν μείζονι τιμΎ^ έγένοντο των πλουσίων, ουκ (χπο τρόπον 
δε μοι δοκεΐ ουδ' 6 Ευρι^νίδης εγ'κωμιάζων λέγειν τον 
Έτεοκλέα διότι νεανίας μεν ενδεής ην, -^ 

7ΐλείοτας δε τιμάς εο% εν 'Λργείων πόλει, 
22 Ξενοφώντος εκ του Συμποσίου (ο. 3, 9). 

τι γαρ αύ, εφη, ώ Χαρμίδη; έπϊ τίνι μέγα φρονείς; ^ 
Εγώ αν, εφη, επί πενία μέγα φρονώ, Νή ζ// \ εφη 6 Σω- 
κράτης, έπ^ ευχαριστώ γε πράγματι, τούτο γαρ δη ηκιστα 10 
μεν έπίφ^ονον, ηκιστα δε περιμόχητον, και άφύλακτον ^ 
ον σψί^εται και αμελουμενον ισχυροτερον γίνεται. 1 έκόόσθ-αι οιη, 8 | όούς θϋπηι ίη 8 Ε^ηοδοίίιΐΓ οοιιΐίδ νίΐΓΟ ίη- 
δίπιοίίδ ίη ιιιβιηΙ)ΓΕηα δβιι ππιογθ ββα αίΐίρβ 1αβ8Ε | καΐ Άάάίάί \\ 2 θέ- 
λεις 8Μ: ^έλβί Α Ι ο*ί 8: ο ίη Γα8. Μ (ιιΙ)ί βύαιη ίη πιςιγ^. Εϋ^ηίά 
βΓαβαπι), οτί Α || 5 'Έτέοκλον βχ Επγ. Γβροηϊ ίαΙ)βί: θοάοίΓβάυβ Ηθγ- 
πίΕηη. Είβοοίαηι ίοιί&δδβ αΙ) ίρδο Τβίβΐθ οοηίυηάί οαιη Είβοοίβ οαα- 
Ιίτΐδ ηιοηβΐ: ΙεοοΙ)8. θρί1:οηιαΐθΓβηι ηβδοίο αη οαΐραιβ ηιαίίηΐ αΐϋ | Εαι. 
8αρρ1. 873 8. νεανίας ή ν τω βίω μεν ενδεής, Πλείοτας δε κτε. βχ Επγ. 
ίοΓί. βΐίαηι Τθ1θ8 νεανίας {τω βίω) μεν ένδ. (| 6 εσ/' εν ΗθΓπΐΗηη: εαχεν 
8ΜΑ, 1ίΙ)ή ΕυΓ. | άργείων πάλει 8 ΜΑ: άργεία χ&ονίΈην. \\ 7 θοΐ. 
οαηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 8 γαρ σν 8, Χβη.: γάρ οοι Μ γάρ σον Α ί, 
9 μεγαλοφρονώ Α || 10 ενχαρίτω Χβηορίιοηΐίδ 1ίΙ)π αϋί^υοί; Γβοϋβ 
Οθοοηοηιίοί 5, 10 βΐ Ί, 37 οοηιηιίηίδοίίαΓ Τΐιαίΐΐθίηι 1 πράγματι 8βά 
ιιί δΐιρΓα τϊ γϊάβΆίηγ &1ί(][αί(1 ΓΕδπιη Θ886 Μ || 12 γίνεται 8 Μ γίγν Α 
(υί νίάθίαι•), Χβη. ΟΑΡνΤ XXXII. ΡΑΕ8 ΑΕΤΕΕΑ. 
πενίας ψόγος. 

23 (96, 1 Μθίη.) ΕνρΐΊΐίόου Ββλλεροφόντη (ΪΓ. 285 Ν.^). 
Οστις όε γανρον σπέρμα γενναΐόν τ' έχων 

δ βίου σπανίζει, τφ γένει μεν ευτυχεί, 
πενία ό ελάσσων εστίν, εν δ' άλγννεται 
(ρρονών, νπ' αΐδονς δ^ εργ' απω&είται χερών. 

24 (5 Μθίη.) Μενάνδρου Γεωργφ (ίι. 93 Κ.). 
ΕνΥΜταφρόνητόν εοτι, Γοργία, πένης, 

10 χαν πάνυ λεγτ] όιχαια' τούτου γαρ λέγειν 
ενεχα μόνου νομίζε^^ ούτος, του λαβείν, 
γ,αΐ συκοφάντης ευ^ίς 6 το τριβώνιον 
έχων καλείται, χάν αδικούμενος τίχτ]. 2 Τίΐυίαιη Πενίας ψόγος {ψόγος πενίας Α) οίίβΓαηΙ δΜΑΜαο. 
Περί πενίας ΡΙιοίίπδ άααδ Θίπδάθΐη οαρΜ» ραιίβδ ηηα 8ί^ηαη8 ίηδοήρ- 
ίίοηθ, ^ΐ. δωΐ). III ρΐΌΐβ^. ρ. Χ. ηυηΐθΓυιη ςα' (βχ οογγ. 8) ρΓαβδοι. 
8ΜΜαο. ς' Α ενενηκοστός β' Τγ. || 3 βοΐ. οηιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ, 
βελεροφώνζί Μ, ροθίαβ ηοιη. οιη. 8. ηίΐ ηίδί Ευριπίδον Τγ. ρ. 499. 
ίίθΓαηΐπΓ νβΓδυδ ίηΐΓα βοΐο^αιη ιη&ίοΓβιη 8ΐ:ο1). 17 33, 16 {Ενρίπίόον) \\ 
4 γανρον 33, 16: ταύρων δΜΑ || 6 πενίας Βαάΐιαιη θΙ; ΟοιηρΘΓΖ || 
7 φρονών 8ΜΑ 8θά ίη ίίηβ νθΓ8ΐι& φρενών χερών ί. β. ναη 1. ςιιαβ 
2.ά φρονών ρ6Γί;ίηθΙ)Εί; Ιιπο ίαίδο ϋΐαΐα Α: φρενών 33, 16 | νπ" αίδονς 
33, Ι^'. δ νπ' αΐδονς 8ΜΑ. φρενών νπ' αίδονς Μυδ^Γανβ βί ΟοιηρβΓζ | 
-χερών δ, 33, 16: χειρών Μ φρενών χερών Α || 8 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙΐαΙ). 8 

(ροδί βοΐ. 96, 4 Μοίη.) ΜΑ (ροδί θοΙ. 96, 1 Μβίη.), μ^ ηβο ρ1. 8. Οΐθ&θπβ- 
Ιυιη Ιοί^υί ραίαί: Α. ΚοθΓίβ ΜβηαηάΓθα ρ. 160 || 11 νομίζε&' Α ηί 
νίάοίπΓ, Τγ. νομίζετ 8 Μ. ίΓ3(1θΙ)&1:ιΐΓ ι^ΐΐαΓ νομίζεται || 12 6 το τρι- 
βώνιον έχων] νίάθ ΟοΙ)Θί; Ν. 1. ρ. Ιδδ βί ίηίθΓρΓ. ίη ΗθΓοηάαο 
ιηίηι. II 23 

8ίοΙ>εΐθα3 IV. 51 790 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ [Ρ1.0Ε. Ο. ΧΟΥΙ Ο. Μ.] 

25 (6. 7 Μβίη.) Φίλι^μονος {Ιτ. 157 Κ). 
"Οοτις πένης ων ζην παρ^ ο ζην βονλεται ' 

η γαρ ατΐάνις πρόχειρος εις το δράν κακά. 

26 (8 Μβίη. : ΙηοβΓίί ροβίειβ οοιηίοί III ίΓ. 249 Κ.) 
^Έρημος εστ' αν3^ρωπος ήπορημένος. δ 

27 (9 Μβίη.) ^ιφίλον (ΪΓ. 105 Κ.). 
Πενία δε ονγκραΟ^εΙσα δνσσεβεΐ τρόπω 

άρδην άνείλε χαΐ κατέστρειρεν βίον, 

28 (10 Μβίη.) Ιοφοχλέονς (άββδί; Τια^. ^γ. ίΓ. Ν.^). 
Πενία δε τοΐς εχουσιν ου αμιτίρά νόσος, 10 

29 (10^ Μβίη.: Ιηοβιίί ροβίαβ οοηιίοί οί. Οοπι. ν. II ^ 

ρ. 574 Κ.) 
Πενίας ουδείς εστί μείζων τζολέμιος. 

1 θοΐ. οπιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 ΜΑ. νβΓδυιη ρήοΓθΐη ηοη (ΙίνθΓδυιη βδδθ 
α Μθηαηάιβο (δίοΙ). IV 32^, 42) οοτις πένης ων ζην εν άοτει βον- 
λεται ορίηαΙ)8ίιΐΓ 0. ΥοΙοΙίΐιιαΓ Ρΐιίΐοΐ, IX ρ. 586 || 2 ζψ παρό ζην 
δ Μ Α. ζ^, τΐαραζήν ρΓορ. Οτθδη.^ ί. 454^, Γθοίίυδ ίοΓίΕδδθ πάς τις 
πένης ων ζην παρ' ο ζ?] βονλεται Βθηίΐθ^ || 3 νθΓδπιη ηυί ουιη 
ρποΓΘ δίηβ Ιβπιηι. νβΐ ιη&ίοΓΟ άίδΐίηοίίοηβ οοΙιαθΓθί ίη 1ίΙ)η8 (οβΓίβ ίη 
8ΜΤγ.), ς[υ^8ΐ 8πί ίιιήδ βοΐο^αιη οοηδΐΗαίί; Οβδη.^ ίηάβ νυΐ^. ο1ιιΙ)ί- 
ΐαΙ)αΙ Μθίηθίίθ, οί. Οοπι. IV ρ. 56 ρ. 692 | ?/ Μ | 4 νβΓδυιη δίηβ Ιθΐηπι&Ιθ 
Ιι&Ι). 8ΜΑ; οιιιη ρήοή1)Π8 οοΙι^θΓβί: ίη 8 Α, ίηΐβΓρυηοϋοηβ : «λ^ δβρα- 
ΓΕίιΐδ βδί; &1) αηίθΟθάβηίί ίη Μ, δβίηηχίί; Οβδη.^ !| 6 βοΐ. οιιπι Ιβπιηι. 
ΙιηΙ). 8ΜΑ. ΕιπηοΜο Σίποίοιβ ηπί Διψίλον βί ρΓΟχίηΐΕΘ βοΐο^αβ 
Ιβπιπια Σοφοκλέους δβάβηι πιπί&Γβ ίαδδίί 8ορΙιοοΙί 1:ηΙ)ΐιηηί; Ιιοδ νβι*- 
δϋδ Νααοΐί (Τγ. ^γ. ΐτ. ρ. 330 8ορ1ι. ίι. 858) βί Μβίηβΐίβ (Οοπι. IV - 
ρ. 424). οοηίΓ^ άίχίΐ; Κοοίί Οοπι. II ρ. 574, ηιβπίο, ορίηοΓ. αΙ)1ιίηο 
ηιιίηηιιβ δβηιιηηίπΓ βοΙο^ίΐΘ αΙ) β^,άΘπι ίηοίρίβηίβδ ΙίίίβΓα, ςυοά ίοΓ- 
ΐαδδβ ηοη ρΓ&β1;6ΓίΙ)ΐιη1: ς[υί ^ηοπιοΐο^ίοηιηι Ιοαηηβ νβί^πδίίοΓυιη Γβΐί- 
ςηί^δ ς[ηαη1:η1&8οηπις[ηβ ΐηνβδίί^αηί: || 7 όνακρα&εΐσα 8 Μ Α: ΐΗοίΐβ 
ΟΟΓΓ. Οβδη.^ Ι όνσεβεΐ Μ || 8 μετέστρεψεν ρΓορ. ΗβΓ\νβΓάβη Μηβηιοδ.- 
VI ρ. 86 ίΐ 9 βοΐ. οαηι Ιβπιηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ. Βίρΐιίΐο ΐΛυΪΓ Βηιηοΐίϋ 
ορίηίοηί οΙ)8βοπί;ιΐ8 Μβίηβΐίβ ίη 8ίοΙ). βΐ ΝεποΙ^, νίοΐβ (^ηαβ άίχί αά βοΐ. * 
ρΓ&βοβάβηίβηι, οί. Επγ. ΕΙ. 375 έχει νοοον Πενία || 11 βοΐ. δίηβ Ιβπι- 
ιηαίβ νβΐ άίδίίηοίίοηβ πΐίΐίοΓβ οιιπι ριίοΓβ οοηίηηβίαπι 1ΐΕΐ)β1: 8 Μ Α, 
δβίπηχίί (τΓΟίίυδ ϋίοί. ροβί. ρ. 385 || 13 πενίας 8 Μ πενίας δε (δβά 
δυρί'α οοηιρβηά. ; ρπηοίίδ οηιίδδίδ) Α. πενίας γαρ (χΓΟίίυδ 1. ο. ρ. 550 
ροβί&β νβΓΐ)Ε Γβδίίΐαβηδ, βο1ο^3.πί ίοιίαδδβ ηοη ίίβηι. άβηιυηί; θηίηι 
Ιιαυά Γ&ΓΟ ραΓΐίοαΙαδ ίηίίίίδ βοΙο^αΓπηι ^ηοηιοΐο^ί, ίηίβΓάαηι ηβ άβ 
πιβΐΓΟ ςυίάβηι δοΐΐίοΐίί. 1ίΐ3ΓαΓίθ8 δί ςηίά ία^ίί, ϊυ§•ίΐ Γοιί. άρ* ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΝΙΑΣ ΡΑΚ8 ΑΙΤΕΚΑ 791 

30 (11. 11^ Μβίη.) Μενάνδρου (ίν. 6 Κ.). 

Προς άπαντα (τνράγμα^ δειλον 6 πένης εστϊ γαρ 
καί πάντας αντον χαταφρονεϊν υπολαμβάνει. 
6 γαρ μετρίως πράττων περισχελέστερον 
5 άπαντα τανιαρά, ^αμπρία , φέρει. 

31 (2 Μθίη.) ΕνριπΙδον "Ηλέκτρας (376). 
Πενία δεδάσχει ί' άνδρα τγι χρεία κακόν. 

32 (12 Μβίη.) Καλλιμάχου (ν.'ΐΐ ρ. 437 8ο1ιη.). 
^ίε\ τοΙς μιγ,ροίς μικρά διδουσι ϋ'εοί, 

10 33 (13 Μβίη.) Κράντορος. 

Ουκ εοτι πενίας ουδέν ά^λαοτερον 
εν τω βίψ σύμπτωμα ' και γάρ αν φύσει 
σπουδαίος 7]ς, πένης δέ, κατάγελως εστ], 

1 Θοΐ. οαιη Ιβιηιη. Η&Ι). 8 Μ Α. Αάθ1ρ1ιί8 1πΙ)υί1: ΜθίηβΙίΘ (Οοιη. 
IV ρ. 71) ηΐθπιΟΓ ΤθΓβηίί IV 3, 14 || 2 πράγμα αάάίάϊ. οί. Αγ. ΕοοΙ. 441 
ϋβιηοδίΐι. XXXV ρ. 928 Ον. βχ Ροη1:ο II 7, 37 Τ68 ϋηιίάα 68ί οηιηίΒ 
ιηΪ86ν II Β αντον Οιοΐΐαβ 1. ο. : αντον ΙίΙ)ΓΪ || 4 Ιιυηο βΐ; ρΓΟχίιηιιιη νβΡδυιη 
α ρηοηΐ3ΐΐ8 ββραΓΕηάοβ β88θ οβηββΐ; ΟοΙ)βί Ν. 1. ρ. 72 8., οιιί οΐ3ίβιη- 
ρθΓΕνίΙ: Μβίηβΐίβ ίη 8ίοΐ3. || 6 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 (ροδΙ; 96, 1) ΜΑ 
(ροδΐ βοΐ. 96, 11 Μθΐη.) Μαο. (ςυαδί ρπιπίΐιη). ροβίίΐΘ ηοιη. οιη. 8. Ιθ^ίΙπΓ 
νβΓδΠδ βΙίΕΐη ρΕίρ. Οχ^γΙι. 420. τιΐ: δθΠΕΓίυιη βχρΙθΓβΐ δθηίθπΐία, ίηνίΐο 
ροβίΕ ^ηοιηοΐο^αδ οοηίυηοίίιη πεν/α διδάσκει δ' άνδρα κτε. Ευπρίάβ& 
βηίιη άλλ' έχει ν όσον Πενία, διδάσκει δ^ άνδρα κτε. || 7 δ' οιη. Μαο. | 
κακόν 8 Μ Μαο., Επγ.: καλόν Α || 8 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΗηΙ). 8 (ροδΐ βοΐ. 
96, 11 Μβίη.) Μ ΑΜαο, (ροδί: βοΐ. 96, 2 Μβίη.) || 9 αίεΐ Μβίηβΐίβ: άεΐ 
8ΜΑΜ&0. Ι τοις μικροΐς κτε.] Είγηι. Μ. ν. Μικκός σημαίνει τον μι- 
κρόν. Καλλίμαχος• τοις μικκοΐς μικκα διδονσι Θ^εοί \\ 10 βοΐ. οππι 
Ιβπιηι. \ιά\). 8ΜΑ. κράντωνος 8 Α κράτωνοσΜ. Κραντορος οί. ΟΓΟίίηδ 
Βίβΐ:. ροβΐ. ρ. 386 πιγ^., βΐ Κράντωρ βχ1ιίΙ)βΐ; Ιιαηο ίρδ&πι βί νίοίηειηι 
βοΙο^ΕΠί (IV 33, 6) Γβδρίβίβηθ ρίηαοο^. ΡΙιοΐί ρ. 54 Εΐί. Κρίτωνος οί. 
ΒβΓ^Ιί ροβί. 17Γ. ΙΡ ρ. 372 ηοναβ οοπιοβάίαβ ροβίΕΠί ίη1:β11β^βηδ. 0Γ&η- 
ΐΟΓβπι ΑοΕάβπιίοηπι 1ΐ08 νβΓ8Π8 οπίΕίαδ οειυδα ΟΓ&ϋοηΙ 8ΐΐ3β ίηδβΓυίδββ 
ορίηαίπδ βδί; Μβΐηβΐίθ ΗίδΙ. ογ. οοπι. ρ. Χ 8., δβά Αοαάβπιίοο νίχ τίάβηΙπΓ 
άί^ηί, ηίδί ίοϊΐΕδδβ Ρΐυίυδ βί8 υβυδ βδί ίη δ^ηοηδί, ο£. 8βχ1υ8 Εηιρ. 
XI 53. βΐυδάβπι Ιοοί δυηί νβΓδαβ ίηί'Γα ρ. 798, 10. ίίβι-αίυΓ βοΐο^α 
οοφ. ΡίΐΓ. 485 Εΐί;. [γνώμαι Κράτωνος) || 11 ονδε εν οοιρ. Ρ&Γ. | ά&λιω- 
τερον οπι. οοΓρ. Ρςιγ. || 13 πένης δε 8, οηι. ΜΑ, οοιρ. Ρεγ. | κατά- 
γελως εσ^ Α, οοιρ. Ρεγ. : κατ άγ έλος (δβά ω δυρΓΕ δΟΓ. Μ ΓηΙ)Γ.) εση 
8 Μ καταγέλαστος εση Τγ. ρ. 499, ςυοά ίη καταγέλαστος ει οογγ. 
Οβδη.* εσει δΟΓ. Μβίηβΐιβ 

51* 792 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ίΊ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥΙ α. Μ.] 

34 (14 Μβίη.) Θεόγνιόος (649—52. 177—8). 
1^ δείλη ττενίϊ], τί εμοίς έτνιχειμένη ώμοις 

σα μα καταισχύνεις τ,αι νόον ήμέτερον^ 
αΙσχρά όέ μ' ουκ ε&έλοντα βίΐβ κακά ηολλά διδάσκεις, 

εσ&λά μετ ανθρώπων καΐ κάλ^ επιστάμενον. 5 

πάς γαρ ανήρ πενή] δεδμημένος οντε τι ειπείν 

ου-θ-' ερζαι δύναται, γλώσσα δε οί δέδεται, 

35 (17 Μβίη.) Αλκαίου ποιητοϋ (ΪΓ. 92 Β.^). 
ΐΑργαλέον πενία, κάκον ασχετον, α μέγαν 

δόμνησι λαον αμαχανία συν άδελψέ(χ. 10 

36 (15 Μβίη.) Θεόγνιδος (155—158. 179—80). 1 θοΐ. οαιη Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 2 α 8 α (ιτι1)γ.) Μ ώ Α, δίιηίΙίίβΓ 
ίηίθΓ 86 άίδΟΓβρ&ηί οοάά. Τίιβο^η. | δίλτ] Μ [ έμοίς επικείμενη 8 Μ Α, 
Τΐιβο^η. 00(1. Μτιίίη. : έμοϊσι καΘ-ημένΐ] ΤΙιβο^η. οοάά. οβίβή || 4 κακά 
πολλά 8 ΜΑ και πολλά 1ίΙ)π ΤΗβο^η. καΐ δειλά οί. ΑΙιγθώβ, κακά 
τ' έργα ΒβΓ^Ιί | όιόάσκειν Μ || 6 8. βΓαηΐ; ίοΓίαβδθ (^υί βοίιιιι^αηί }ιοο 
(ϋδΐίοΐιοη α ρπθΓίΙ)Π8 δπίίΐαβ ίυήδ βοΐο^αιη οοηδίίίυαηί. οοΓίβ ροδί 
Τΐιβο^η. 175 δ. ίο^^ϋ Ιιοο Θίίαηι Ι^αοίδ,ηαδ άβ ηιβΓΟ. οοηά. δ. αί θαηάβιη 
αΙίβιΐΕ οοη^1αΐίιΐ3,η(ϋ ΐδϋοηοιη ίηϋί; ^ηοιηοίοι^αδ βοΐ. 36 ρ. 793, 5. οί. 
βΐίαιη ΕΙΐβΓ Βο ^ηοιηοΐ. Ογ. Μδί. αί^πβ ογ. III ρ. 116. αίίοΓί άίδίίοΐιοη 
ΑΓίβπιίά. ΟηοίΓ. Ι 32 οί: ΡΙπί. άο ροβί. ίΐυάίβηά. ρ. 22 Α, ιιΙ)ί "ηοη 
ΤΙίΘΟ^ηίάθΐη Γβία1:3.ί Βίο, δβά ΕάνβΓδΕΓίαηι ΤΙίθο^ηίάβίδ νοΓ8ίΙ)ΐΐ8 ιΐδαηι' 
ΐϊΐοηιιΐ ρΓοΙβ^. ίη Τβίβίίδ ιβΐ.- ρ. ΕΧΧΧΙΙ, ίηίίίαιη αίίοΓί; βύατοα Αήδίοΐ. 
ΕΛ. Επάβιη. III 1 1| β καΐ γαρ Τήθο^η. οοάά. || 8 οοΐ. οαιη Ιβιηιιι. 
Ιι^Ι). 8 (ροδί; 60. 96, 16 Μβίη.) ΜΑ (ροδί 96, 14 Μβίη.). άλκαίον (οιη. 
ποίητον 8) 8 άλκέον Τι*, άλκαίον (αί ο οογγ. Μ) ποιητονΜΑ. ποιη- 
τοϋ ηιίΐιί δυδρβοίαιη, οιιιη ρι-αβδΘΓίίηι ΑΙοαθί νοΓδαδ ΐ&ιη ίη ρήοήΐίυδ 
111)113 αίίηΙθΓίΙ Ιο&ηηβδ, οί. ΕΙίβΓ Ί)β 8(:ο1). οοά. Ρΐιοί;. ρ. 50. αά- 
δοήρδθηΐ: Ιιοηιο ηιβάίοοπίθΓ άοοίυδ αϊ βοΐο^&ηι βδδβ ηιβίήοίΐιη δί^ηί- 
ίίοαιβί: II 9 κακόν 1ί1)Γΐ | μέγα ςα&δί οχ Α Ο^,ίδίοΓά, δβά ίαΙΓι^αη μέ- 
γαν αί 8 Μ δίο αρβΓίθ θίίαηι Α. ίη νβΓ8ίΙ)αδ άίδροδοβηάίδ οοΐοωοίή^ηι 
ςααβ ίη 8 βδΐ δβοαίαδ δαηι, δίο δΒ,ηβ ίΓίδ^^ΙΙ^Ιιβ ριοηαηίΐΕηάαηι άργα- 
λέον II 10 όάμνησι 8ΜΑ βί; δίο ^ηοηιοΐο^αδ αϊ: νίάβίαΐ' ιηβίΓαηι ηοη 
οαΐ'αηδ. όάμναιΒ&ΐξ^. οί. Τΐιβο^η. 173 άνόρ^' άγαϋ-όν πενίη πάντων 
όάμνησι μάλιστα \ αμηχανία (νθΐ -ία) \ι\)ή \ αόελφέα 8 αόελφεά Μ Α. 
άόελφέα ΒβΓ^Ιί, άόελφία ΑΙΐΓβηδ || 11 οοΐ. οαηι Ιβηιηι. ΙιαΙ). δ (ροδί 

6θ1. 96, 14 Μθίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 96, 17 Μθίη.); τ αν^ 8 Θεό- 
γνιόος ΜΑ ΟΑΡΥΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΝΙΑΣ ΡΑΚΒ ΑΙ.ΤΕΚΑ 793 

Μήποτέ μοι τεενίην ^νμοφδ-όρον άνδρΐ χαλεφ^-είς, 

μηό^ αχρημοσννην, Κνρνε, κατ,ην τχρόφερε, 
Ζευς γάρ τοι το τάλαντον εττιρρέττει άλλοτε άλλως, 
άλλοτε μεν τζλοντείν, άλλοτε μηδέν εχειν. 
5 χρη δ^ άεϊ κατά γην τε και ευρέα νώτα θαλάσσης 

δίζεσ-^^αι χαλετζης, Κνρνε, λνσιν ττενίης. 
37 (18 Μβίη.) Ήσωδον (Ορ. 717). 

Μηδέποτ^ ονλομένην τνενίην ^νμοφ^ορον ανδρϊ 
τέτλα^^ ονειδίζειν, μαχάρων δόσιν αίεν εόντων. 
10 38 (16 Μθίη.) Θεόγνιδος (175 8.). 

1 μοι δΜ Α τοί ΤΙιβΟβ'η. \ χολω&ύς ΤΗβο^η., ©χ Τΐίθο^η. Οβ8η.* 
ΙΠΓ^:. II 2 μηό^ Α, Τΐιβο^η.: μηόε 8 μη όε Μ [ κνρνε (δίηβ εοο. Μ) 
ΜΑ ΓγοΙ). ρ. 210, 0Π1. 8 | Κνρνε ^ κακήν] ονλομένην ΤΙίΘο^η. || 

3 ροδΐ νθΓδπιη 2 Ιθΐηιηα τον αντον ίηδβή ίη 8 ίκΙηοΐ&ί Οαΐδίοιά 

Θ1Τ0ΓΘ αΙ)άυοί:υ8. η&ιη ουιη ν. 1 βί 2 μηποτε,... πρόφερε υηα Ιίηβα 

τ 
οοιηρΓθηά&ηίιΐΓ, δροηΐβ αρρατθΐ; ίΐΐπά τ αν αά Ιιαηο ίρδαιη Ιίηθαηι 

ί. θ. αά ίοίΕΐη βοΐο^αιη ρβΓί;ίηβΓβ. ΟΕΐδίοιάί θγγογθ άβοβρίυδ θβΙ: 

ΒθΓ^Ιζ Ρ. Ι(. 1Ρ ρ. 133 Ι γάρ τοίΜΑ γάρ (οτη. τοι) 8, Τγ. ρ. 500 

((1θ €[\ιο ί^ΙδΕ ΓβίθΓΐ: θΕΐδίοΓά, οηιη ΟΕΐδίοΓοΙο αΐϋ) γάρ τοι (ρδαοί 

οοάά. μεν γάρ) βίίαιη ΤΙίθΟ^., βχ Μ Οβδη.^ πιγ^. ςαί μεν γάρ Γβ- 

οβρβΓαί; βχ ΤΙίθο^η. | άλλως (θχ -οα οογγ. Μ*) ΜΑ τ' άλλο)ς 8 άλλος 

Τγ. αλλω Τΐιβο^η., 8Χ ΤΗθΟ^η. Οβδη.^ πιγ^. άλλως βΐ ίη ρΓΟχίιηο ν. 

μηδέν οοηίίηηαί: Βαδϋίαδ Μ. II 1Τ7 || 5 δ. άίδίίοΐιοη Εΐίθηίδ (δίουΐ 

ρ. 792, 6 8.) ^ηοπιοΐο^ιΐδ ΕάηβχυίΙ:, ιιΐηπθ αάηβοίβΓβΙ: οοιηιηοοίίιΐδ, νβιΐ)» 

(^τιαβ ΤΙίθο^η. 1ΐΕΪ)θί; χρη γάρ ομώς επί ίη χρη δ' άεΐ κατά πιυΐ&νίί: 

ΙίοβηίθΓ II 6 δίζησ&αι Τΐιβο^η. οοά. ΜαΙ. || 7 βοΐ. οηπι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 

(ροδί βοΐ. 96, 17 Μθίη.) ΜΑ (ροδί θοΐ. 96, 15 Μβίη.). ΓβοιίΓήΙ: ίηίΓα 

ίΙοΓ. 112, 7 Μβίη. (Ησιόδον έργων). ΙαυάαηίυΓ νβΓβΠδ ηοπι. ροβίαβ αάάίίο 

Ε Ρΐυΐ:. άβ ροβίίδ ααάίβηά. ρ. 23 Ε. ρποΓ νβΓδΠδ οΙΙ&Ιιιγ Εί. ^βη. 

Κβίίζβηδί. ν. ονλομένην ροβίαβ ηοηιίηβ πιβπιΟΓαίο, γβΛα ονλομένην 

πενίην Ει. ηι. ν. ονλομένην ροβί. ηοηι. αάάίίο || 9 τέτα^λ" όνειδίζειν 

Μ II 10 βοΐ. ΙιεΙ). Ιβπιπίίΐίβ ηοη ίί;βΓ?ι1:ο 8 (ροδί; βοΐ. 96, 15 Μβίη.), 

ίΐάάίΐο Ιβηιηι&Ιβ ΜΑ (ροδί ββΐ. 96, 18 Μβίη.) Μάο. (ροδί βοΐ. 96, 12 

Μβίη.). οίΐΣΐηΙ ρβΓηιηΙΙί, νβΐηΐ Οΐιτγδίρρηδ αρ. Ρΐηί. άβ 8ίοίο. Γβρυ^. 

ρ. 1039 Γ βί: Ρΐηί. Γβ οοηιηηιη. ηοΐ. ρ. 1069 Ό (Οΐιιγδίρρί ίι. πιογ. 

167 άβ ΑΐΉ.), Οΐβπιοιίδ Αΐβχ. δίΓΟπι. IV 5 ρ. 258, 18 δίαίιΐ. (Τΐιβο- 

άοΓβΐ. XI ρ. 276, 6 Κ&βά.), δβΐιοί. Τΐιυογά. II 43, ΗβΓπιο^. Ριο^γηιη. 

4 Λβί. ν. Π ρ. 7, 17 δρ. &1ϋ, ςυοδ βοΐΐβ^ίΐ: ΒβΓ^Ιί. ΓβδρβχίΙ: νβΓδΠδ 
ΟτΓβ^οήηδ Ν&ζ. ίη ο&γπ). άβ νίΓΐυΐβ ν. 393 83., άβ ςυο νίά. ΕΙΙβΓ Ρβ 
^ηοηιοΐ. Οι•. Μδΐ;. βί; ογ. III ρ. 114 794 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΙ Ο. Μ.] 

Χρη πενίην φενγοντα καί 1^ μβγα'^ιτιταα πόντον 
ρυετείν, και τζετ ρέων, Κνρνε, γ,ατ ηλιβότων. 

39 (3 Μθίη.) Ένριτΐίδον "Αρχελάου (ΪΓ. 230 Κ^). 
ΧΟΡ. Ου γαρ νπερΟ^εΙν τ,νματος ακραν 

όννάμεσδ''' ετι γαρ -θ-άλλει, τζενία, 5 

γ,ακον εχ^ιστον, φεύγει ό' όλβος. 

40 (19 Μβίη.) "Αρωτοφώντος Βαβίον (Ιν. 1 Κ.). 
2αφής 6 χεψών εατι της πενίας [6] λνχνος' 

άπαντα φαίνει τα κακά γ,αϊ τα δνοχερψ 

41 (4 Μβίη.) Έύριπίδον Αρχελάου (ΪΓ. 248 Ν."^}. 10 
Ουγ, εατι πενίας ιερόν αίσχίστης ^εου. 

μισώ γαρ όντως οϊ τίνες φρονονύι μεν, 
φρονοϋσι δ' ουδέν ώς γε χρημάτων υΊΐερ, 1 γ^ρη πενίην ί&8ί&& οιηηβ& θχοβρίίδ 1ίΙ)Γίδ Τΐίθο^η. υΙοί ην όη 
χρη, φιοά ρΓοίβοίιιιη ρυίαί; ΒθΓ^Ιί &\) ϋδ, ςιιί Ιιαοο οιιιη ριοχίπιβ 
ρΓΕθ^Γθββίδ οορυΐΕΓΘ νοΙπΘΓυηί;. αοηίΥΆ φιϊ χρη πενίην ΐηνθχίδδβ Οΐιη'- 
δίρραιη ρυίΕΜί; οιιιη ΕΙΙθγο Βθ ^ηοιηοΐ. Ογ. Ιιίδΐ. αίςιιο ογ. Ι ρ. 27 III 
ρ. 116, ίΗΟβΓθίδηοη ροίθήΐ: ς[πίη οιηηβδ Γθΐίςηοβ ίθδίθβ α 01ιΐ78ίρρο 
ρβηάθΓβ Θχΐδίίηΐθΐ: | ^ς 8ΜΑ εΙς Μαο. | μεγακητεα 8 Μ Μ&ο., Τΐιβο- 
^ηίάίδ ηοηηυΙΗ, Ρΐαί;. Ι)θ οοιηπι. ηοί., δοΐιοΐ. Τΐιηο. &1ϋ: βαΘ-νκητεα 
Α, Τΐιβο^η. οοά. Μυϋη., Ρΐαί• άβ 8ίοίο. ΐ'βρ., Οΐβιη. |1 2 πετρέων 
ΜΑΜαο., Τΐίθο^η. οοά. ΜυΙιη., Οΐβαι.: πετρώνω, Τΐιβο^ηίάίδ οβίβή, 
Ρΐηί. ηίτοφιβ Ιοοο, δοΐιοΐ. Τΐιιΐϋ., β\. \\ 3 βοΐ. οιιιη Ιβηιηι. Υϊ3\). 8 (ροδί 
βοΐ. 96, 2 Μβίη.) ΜΑ (ροδί θοΐ. 96, 16 Μοΐη.). ροθίΕΟ ηοηα. οηιίδίΐ: 
άπ&δςιΐΘ οοΐο^αδ 96, 3 θί; 4 Μβίη. ηηο ΙβπιηιαίΘ αρχελάω (οογγ. οχ 

άρχελαον 8^) οοπιριοπάίΐ: 8 Εν ρ. αρχελάον ΜΑ || 4 ριαβί. χ 8 οηι. ΜΑ ϋ 

5 όννάμεοθ^' 8ΜΑ δννάμε^' Τγ. || 7 θοΐ. ουπι Ιοπιηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί 
Θοΐ. 96, 18) ΜΑ (ροδί οοΐ. 96, 3 Μβίη.) Μαο. (ροδί: βοΐ. 96, 16 Μβίη.), 
βαβίον 0Π1. 8Μ3,ο. || 8 οαφης — εοτι οηι. Μ&ο. ί ροδί έοτι (εστίν Μ) 
άίδίίη^αίίαΓ ίη 1ίΙ)Γίδ: οογγ. ΓήβάΙαβηίΙβΓ. αΙ)βΓΓ3,νίί; Ν3αο1ϋ¥<?7. Οτ.- 
Εοηι. VI ρ. 96, οί. Τ1ι. ΟοηιρβΓζ Βεϋτ. V ρ. 11 | 6 δβοΐ. (τΓΟίίυδ 
ϋίοί. ροοΐ. ρ. 5δ0 II 10 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. Ιι&Ι). 8 (ροδί βοΐ. 96, 3 Μβίη.) 
ΜΑ (ροδί βοΐ. 96, 19 Μβίη.), ροβίαβ ηοηι. οηι. 8, (^ηί βοΐ. 96, 3 βί 
4 Μβίη. πηο Ιβηιηιαίβ αρχελάω (οογγ. βχ -?.άον 8*) οοηιρΓβΙιβηίΙίΙ;, 
άρχελάον ΜΑ || 12 δ. ίΐ ρήηιο νβΓβα άίπηιί νοίαίί Μηδ^Γανβ | φρο- 
νοϋσι 8 δβά βχ μισώ οογγ. 8^ || 13 ουόεν ως γε λΥαΙζβίίβΜ : ονόενός 
τ ε 8 Μ Α. βΓΓανίί (^αίδίοΓά ΟΑΡνΤ XXXII ΠΕΡΙ ΠΕΙΝ1ΑΣ ΡΑΚ8 Α1.ΤΕΚΑ 795 

42 (20. 20^ Μβίη.) Μενάνδρου Πλοτίίφ (ϊγ. 405 Κ.). 
Όστις πένης ων ζην ίν αστβι βονλεται, 

άΟ-υμοτερον εαυτόν έτνι&υμεί ποείν. 

όταν γαρ εις τρυφαντα χαΐ σχολην αγειν 
5 δυνάμενον εμβλέχρη, τότ^ αυτόν εστ^ ΙδεΙν 

ως αϋ'λιον ζη τ,αι ταλαίπωρον βίον. 

κακαΐς ο δεαττότης βεβούλευται πάνυ* 

εν αγρό γαρ οίκων, ου σφόδρα εξηλέγχετο 

της μερίδος ων της ονδαμοΰ τεταγμένης, 
10 είχεν δε παραπέτασμα την ερημίαν, 

43 (21 Μβίη.) Τοϋ αντου Παρακαταβ-ήχης (ΪΓ. 385 Κ.). 
αισχρό ν γενέσ&αι πτωχον άσβ^ενή ^^ α μα. 

44 (22 Μβίη.) Τιμογ,λέους Ποντιτίοΐ (ίτ. 28 Κ,). 

1 βοΐ. οαιη Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 (ροβί βοΐ. 96, 19 Μθίη.) ΜΑ (ρθ8ί; 6θ1. 
96, 4 Μθίη.), ίαΐ). ηοιη. οιη. 8 || 2 νίάβ βοΐ. 25 ρ. 790, 1 || 3 αντον 
8ΜΑ αντον Τγ.: ίΕοίίβ οογγ. Οβδη.* ί. 454^ | ποείν 8 Α ποιεΐν Μ Β 
5 εμβλέψη 8 Μ αμβλ- Α | το τ' 8 1 αυτόν εστ^ (εοτ Μ) 8 Μ αυτόν 
έοτιν Α Ι 6 ζην 8ΜΑ: ζ^ ρΓορ. Οβδη.^ ί. 454^ πιγ^. || 7 νθΐβαβ 
κακώς 6 ό. κτε. 9. ρηοπΐ3ΐΐ8 άΐΓβπιίί; ηοναιη οοηδίίίυβηβ βοΐο^αιη 
ΟτΓΟίίυδ ΌΊοί, ροθί. ρ. 387, οιιί ο1)8βοαί;ιΐ8 β8ΐ; Μβίηβΐίβ. Γβοϋιΐδ, ορίηοι•, 
Κοοίί Ιιαβο οιπηία αί βίιΐδάβιη δοινί ίίάβΐίδ ίΐα βϋαιη βίιΐδάΘΐη €880 
ρησεως βχίδίίηΐίΐΐ. ίίηηίΐίιΐΓ 8θη1:βηί:ίίΐ βο, ςαοά νβΓδίΐδ 7 88. οηιη ρήοή- 
1)118 όστις πένης ων κτε. οοηδοοί&ϋ αρίίπδ ίη οειρίΐβ περί πενίας Ιθ^ηη- 
ίπΓ 0[υ8,ιη δθ^Γθ^Σΐϋ. ηοο υθγο Ιαοιιη&θ, ςυαηι ίη θο θγςιΙ: ηΐ: οηπι ΚοοΜο 
δί^ηΕΓθπι ροδΐ ν. 6, υΐίαιη βδ86 νβδΐί^ίαηι γθοΙθ πιθ ίιιάίοβ ροΓδρθχίΐ 
Εά. 8ο1ι\ν^Γΐ:ζ. βδΐ δοΐϋοίΐιιίιιιη Ραηηβηοηίδ ηί νίάθΙιΐΓ ββινί ίη βχ- 
ΟΓάίο ιιΐ ϋΐ §θηθΓ2ΐΗιΐ8 άβΙί^βΓ^ηίίδ θί δβάαΰαδ, άθίη ραυίο οοηιηιοΐίαδ 
2ίά ίρδίηδ θγΙ οοηδίΐίηηι ΐΓαηδθυηίίδ άσννδέτως || 8 σφόδρα Μ | εξελέγ- 
χετο 8ΜΑ: Ιαοίΐο οοιτ. Οβδη.^ ΐ| 9 τεταγμένος οί. Μβίηβΐίβ Οοπι. βά. 
ηιίη., τεταγμένης (δίο 8 Μ Α) 1)θηθ άθίθηάίΐ: ΗβΓτνβΐ'άβη Οοΐΐβοί:. οήί. 
ρ. 164 δ. 11 11 θοΐ. δίηβ Ιβηιπι. Ιιαΐ). 8, αάάίίο ΙβηιπίΕίθ ΜΑ, παρακατα- 
Θ^ηκησ Μ περικαταθ-ηκης (περί οοηιρβηά.) Α. άβθδΐ: Ιοηιπια υί ίη 8 
βίϊαηι Τγ. ρ. 500 δβά βοΐο^α 22 (ηί ίη 8) οηιίδδα ΙβηιηΐΕ Άριστοφώντος 
ι\)ϊ ρθρρβΓΕηι Γθίιαοίηηι θδί αίΐ αίσχρόν κτε, Ιιαβο ηβ^Ιθ^βηίίΕ ίη Τγ. 
ιιΙ)ί νίδ οΙ>νί3, ϊίΒ. ίηιροδαΐΐ; Κοοίίίο ηΐ Οοπι. νοί. II ρ. 278 ΕηιΙ)ί^ΘΓβί: 
υίΓυηι ΜΘηαηάΓΟ αη ΑΓίδίορΙιοηίί νβΓδαπι Εάδοή^θΓβί (| 12 αισχρό νΐ 
οίκτρον οΐίηι Μβίηθ^θ Οοηι. IV ρ. 183 | εύσ&ενή οί. Οο\)βί Ν. 1. 
ρ. 40 ηοη 1)θη6 1 Ο-' αμα Τγ. θΙ: αί νίάβίπΓ Α: τ' αμα 8 τε αμα Μ Ι! 
13 6θ1. οαηι Ιβηιηι. ΙιαΙ). ΜΑ, οηι. 8. Ποντικός ίαΙ)η1αβ ίίίυΐηδ Ιιαιιά 
ΓΕΓΗδ, νί(Ιθ Μθίηβΐίβ Ηΐδί. ΟΓ. οοπι. ^Γ. ρ. 330. 431 796 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΙ α. Μ.] 

Πολλούς γαρ ενίοΟ^^ η τνενία βιάζεται 
άνάξι ανταν έργα τταρά φίσιν ττοείν. 
45 (23 Μβίη.) Άριστοφώντος {ΐτ. 15 Κ.). 

-}- Το τέλος τνάαιν εατϊ τοις πτωχοισι ννξ' 
εΊΐΐΟ'λοτεΙ γαρ τοις υμάοΙοι πανταγοί\ 2 ανάξια ΜΑ | αυτών ΜΑ ! ποπν Α: ηοιεΐν Μ || 3 βοΐ. οποί 
Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 4 το τΐλοα 8 Μ Α. όφελος ρΓορ. Μβίηβΐ^β, πρό- 
βολος Κοοίί Ι πάοίν 8ΜΑ; άπαοιν ίαοίίθ 80γ. Οβδη.^ ί. 454^ ς[υοά 
ηοη Γθοίβ Γβοβρθπιηί. νθΓυηι άυοο τέλος τι πάοίν εατι τοις πτ. ννξ. 
ηοη ίίηβιη ίηαροηίΐ: ηοχ ιηίδβΓηδ ηΐθΐκΐίοοπιιη (άβηυο βηίιη άίβ8 ίΐΐπ- 
οβδοβΐ) 8βά ςυΕδί ςιιιβηάαιη ίίηβηι. δίο θΙίΕΐη οίαήπδ, οπγ ςκΙ Πενίας 
ψόγον Γβίαία δίΙ: βοΐο^ίΐ. ηθς[ΐιβ ίη οΙ)δθΐΐΓθ ηιβηάί 0Γί§Ό: ίηίβΓοίάοΓίΐΙ; 
τι αηίβ π ηΐ δβχοθηΐίβδ 10 ΟΑΡνΤ XXXIII. 

ΣΓΓΚΡΙΣίΣ ΠΕΝίΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΪΤΟΪ. 

1 ί^ντιφάνονς (ίγ, 258 Κ.). 

Καλώς τιένεαΘ^αι μάλλον η πλοντείν χαχώς' 
το μεν γαρ ελεον, το δ^ επιτίμηοίν φέρει, 

2 Μενάνδρου (ίτ. 588 Κ.). 

ΚρεΙττον γάρ εοτιν, αν σκοπί] τις κατά λόγον, 
μη πολλ' αηδώς, ολίγα (5' ηδέως εχειν^ 
7τενίαν αλντιον μάλλον η πλοντον πιχρόν, 

3 Ενριπίδου Άλεξάνδρίο {ίγ. 54 Ν.*^). 1 Ιηδοπρίίοηοιη Θχ1ιί1)θηί; 8ΜΑΤγ. Μαο., θαηάβτη Ρΐιοίίυδ. οί, 
δίοΐ). III ρΓοΙο^. ρ. Χ. ηυηι. οβ' ρΓ&οί. 8 (θγ&8. πδ' ίη 8) Μ Μαο. 
ηα' Α λόγος ένενηκοοτός ε' Τγ. || 3 θοΐ. ουιη Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ. 
ίΐβΓαΐιΐΓ οορρ. Ρεγ. 486 ΕΙΐ. {γνώμαι Κράτωνος [ρΓαθΟθάίΙ: δωΐ). ΙΥ 
32^\ 331), ίΐ3ί(3. ΤδΤ Εΐί. (^ντιφάνονς). νβΓδΠδ ρποΓ Ιθ^ίίπΓ ίηίβΓ ΜοηοδΙ. 
νβΐυί: οοά. νΛίηαίίδ οοΐΐοοί. Κ 11 ρ. 435 ΜβνβΓ. δΐιίδ ΐηδβηιίί νβΓδίιιη 
ΟΓβ^οήπδ Ναζ. Οαηη. 1, 2, 28 ν. 145 {Κατά πλοντονντων) ρ. 867 
Μί^ηβ. ο£. Θίΐαηι Μοηοδί. 285 Μθίη. καλώς άκονειν μάλλον η πλον- 
την ^8λε. Οηοπιοΐ. βγζ. 192 Τ^ΕοΙίδηι. || 4 μάλλον 8 Μ Α, οοιρ. Ραν. 
υΐΓθΙ)ί(ΐαθ, ΜοηοβίίοΙιοΓίιιη οοάά. ρίπηηιί αρ. ΜβγβΓϋτη 1. ο. : κρεΐττον 
(υί ρΓορ. ΒίΕγάθδ ΑάνοΓδ. ίη Οοπι. ^γ. ίτ. Ρ. II ΗεΙ. 8εχ. 3. 1896 
ρ. 119) Μοηοδΐ. οοά. νίηά. ίβδίβ Μβ^βιο 1. ο., Ογθ^. Ναζ. δθά νίάβ 
ηο ίαθπί οϋιη (β-έλω) Καλούς πένεσθ^αι μάλλον κτε., βί δίο ίαιη ΗβΓ- 
^νΘΓάοηηιη ίικΙίοαδδΘ νίάβο Οοΐΐβοί:. ατϋ. ρ. 94 ς[υί ρΓΕθΟθδδίδδβ ραίαί 
βονλομαι νβΐ αϊροίμαι (ροίθίαί; αϊροϋμαι δ' έγω) δίιη. |1 6 θοΐ. ουιη 
ΙβΐΏΐη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 9 τ' (ρο8ί πεν/αν) ίαοίίο ίηδβΓυίΐ Οοδη.ι ί. 455\ 
ρίΐΓίίοιιΙίΐ οαΓβή ροδδο ιηοηθί; Εά. δοΗλγαΓΐζ ί πικρον ίη πικρών οοιτ. 
ΜΙ μακρόν Α \\ 10 βοΐ. οηηι Ιβηιπι. ΗαΙ). 8 Μ Α. άποδ νοΓδΠδ ρήοΓθδ 
ροθίΕΘ βί ΓαΙ). ηθηι^ αάάίίο αίΤθΓί Οίοηιοηδ ΑΙ. 8ΐΐΌηι. IV 5 ρ. 259, 3 
δίϋΐιΐ. κακόν ονν ην τι (το οοά. Οίβηι.) παίόενμα εΙς ευανόρίαν Ό 
πλούτος ανθ^ρώποισιν αϊ τ άγαν τρνφαί. οί. ΕΙϊθγ ϋβ §•ηοηιο1. Ογ. 
Ιιίδί. αΐί^υβ ογ. II ρ. 82 798 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. 0. ΧΟΥΙΙ &. Μ.] 

Κακόν τι βούλευμα ην αρ εις εΰανόρίαν 
ο τνλουτος αν^ρώτΰοιαιν αϊ τ άγαν τρυφαί, 
πενία δε δνστηνον μέν^ άλλ' όμως τρέ(ρει 
μοχ-θΌνντ^ αμείνω τέκνα καΐ δραστήρια. 

4 Ενριτζίδον ^Ηλέκτρα (1131). -^ 
Πένητας ονδεις βονλεται κτάσ^αν φίλους. 

5 (Είΐΐδίΐ. 37 8.) 

λαμπροί γαρ εις γένος γε, χρημάτων γε μην 
πένητες^ ενΟ-εν η ενγένει' ατΐόλλνται. 

6 Κράντορος. ^'^ 
Το γαρ διάφορον και φρόνιμους τνάντας 7τοεΙ, ^ 

τ ο σώφρον είν δ^ εν εστίν εν τούτψ μόνφ, 

7 Θεόγνιδος (719—28). 

Ίσον τοι πλοντοϋσιν, οσοις πολύς Ι'ργυρός εστί 

και χρυσός και γης πυροφόρου πεδία 15 

ϊπποι ^' ημίονοί τε, και φ τάδε πάντα παρεστι, 

γαστρί τε και πλευραΐς και ποσιν αβρά πα^-είν, ^ 

παιδός τ^ ήδε γυναικός ' όταν δέ κε τώνδ^ αφίκηται 
ωρη, συν δ' ηβη γίνεται αρμοδία, 

1 τι οχη. Α || 4 μοχ&εΐν τ' αμείνω Οοηΐη^ίοη || 5 βοΐ. οπιη Ιθηιηι. 

ΗεΙ). 8 ΜΑ; ροθί:αθ ηοηι. ηοη ίΐθΓαίο ηίΐ ηίδί η?. ρΐΌ Ιβιηιη. 8 || 
7 νΘΓ8ΐΐ8 ουιη αηίβοθά. βιπθ ΙβηιιααίΘ νβΐ άίδΐίηοίίοηθ ηΐΕίΟΓθ οοΙι&θ- 
Γθηίββ ΙιαΙ). 8ΜΑ: ίαοίίβ δθρ&Γανίί: Οοδη.^ || 8 χρημάτων δε όη οοάά. 
ΕπΓ. II 9 ευγένεια Μ || 10 βοΐ. οπιη Ιθΐηιη. ΙιεΙ). ΜΑ, οιη. 8. κράντορος , 
Α κράτοροσ Μ. νίοΐθ Άά δίοΐ). IV 32^, 33. ΑοΕάβηιίοί δί ΙίΕβο δυηϋ, 
ΡΙπίαιη θα ρηίοδ ρΓΟίυΙίδβθ ίη δγηοήδί || 11 όιάψορον οί. Οθδη.^ πιγ^., 
ίηάβ Α^ ηΐΓ^.: όιάφθ-ορον ΜΑ | ποεΐ Α: ποιεί Μ || 13 βοΐ οαηι 
Ιθπιιη. \ιά\). 8 Μ Α. δοΐοηίδ βδδθ ΐβδΙαίιΐΓ Ρΐαΐαιοΐιιΐδ ςπί νίί. 8ο1. ο. 2 
ΕίΓθΓί δθχ νβΓδυδ ρποΓθδ: πλοϋτον ό^ ονκ ε^ανμαζεν (δΟ. Έόλων)^ 
άλλα και φηοΐν ομοίως πλοντείν, ώ τε πολνς (14) — αρμονία (19) || 
14 Ισόν τοι 8 | οοοις 8Μ Α οτω ΤΙιβο^η. | εστίν Μ || 16 τάδε πάντα] τα 
δέοντα (λέοντα οοά. Μηίίη.) Τΐιβο^η., 6Χ Τΐίθο^η. Οθβη.^ ηΐΓ^., μόνα 
ταντα 8ο1., 6χ 8ο1. Οιοϋηδ '^^^^. ροβί. ρ. 389 | πάρεστιν Μ || 17 πλενρ^ 
8ο1. ϋ 18 παιδός θ-' 8Μ | επην και ταντ^ αφίκηται 8ο1. | κε Μ, Τγ., 
ΤΙίΘΟ^ηίάίδ ρΐθήίϊΐΐθ: και 8 Α, Τΐίθο^ίάίδ ρααοί | των Τΐιβο^η. ; 
19 ηβη' ονν δ' ωρι^ γίγνεται αρμονία {αρμόδια ΒβΓ^Ιί) 8θ1. | γίνεται 
8 Μ, ΤΙίΘΟ^η. γίχν- υί νί(1θί;ιΐΓ Α | αρμοδία 8 Μ, Τΐιβο^η. οοά. Μηΐίπ. 
αρμονία Α αρμόδιος ΤΙίθΟ^η. ρΙθήςιΐΘ ίο ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡΙΣΪΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΟΠΌΓ 799 

ταίτ' αφενός •Θ'νητοΙσι' τα γαρ περιωσια τεάντα 
χρήματ έχων ουδείς έρχεται εις άϊδψ, 

ουό^ αν αποινα διδους θάνατον φνγοι ονδε βαρείας 
νονοονς ονδε καχόν γήρας ετεερχόμενον. 

8 ^Αντιφάνονς εκ Νεανίσκων {ίτ. 167 Κ.). 
Ό πλούτος εστί παραζάλνμμα των κανιών, 

α μητερ, η ηενία (δε) περιφανές τε υμΙ 
ταπεινόν, 

9 Θεόγνιδος (1061 8.)• 
Οί μεν γαρ χαχότητα κατακρνιραντες εχουσι 

πλοντφ, τοί δ αρετήν ονλομέντ^ πενί]], 
9^ (άβθδί Μβίη.) Ένριπίδον Βελλεροφόνττ] {ίτ. 285 Ν. 2). 
Ο δ' ονδεν ουδείς^ δια τέλους δε δυστυχών 
τοσωδε νίΥ,ά' του γαρ ευ τητώμενος 
15 ουκ οίδεν, αεΙ δυστυχών γ,α/,ώς τ' έχων, 
ούτως αμεινον μη πεπειράσΒ^αι καλών, 
εκείνο γαρ μεμνήμε^^ ' οίος ην ποτέ 
κάγώ μετ^ ανδρών ηνίκ' ευτυχούν βίφ, 

10 Κριτίου {ίτ, 29 Οίβΐβ^). 
Έοφης δε πενίας σκαιότητα πλουσίαν 

1 αφενόσ Μ || 2 άΐόην (δίηβ αοο. 8) 8 ΜΑ, Τΐιβο^ηίίΐίδ ρ1βη(ΐιΐΘ 
Άΐόεω ΤΙίθΟ^η. οοά. Μιιΐίη. θί να,ίίο. 915 || 4 νονοονς 8, ΤίίΘΟ^η. 
νονσας (8β(1 ροίθβί: -σους Θ88Θ) Α νόσονσ Μ || 5 θοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 
8 Μ Α, εκ νεανίσκων οιη. 8. αϊ. ίΐοήΐ. αΙ) Η. δοΐίθηΐίβΐίο θά. (ΤΓίβη. 
8ίηά. XI ρ. 30) η. 102 Πολλών κακών επικάλνμμά εατιν 6 πλοντος || 

7 όε 3ίάάίάα ΟιοΙΐαβ ϋίοί;. ροθΐ. ρ. 550 | περιφανές τι οί. 8ο&1ί§•θΓ | 
ίη ιη&Γ^. 8^ άτΐ ςαοά άαΙ)ίί;&1 ΜβΙίΙβΓ αη βχ λείπει οοιηρθηάίοδθ δοπρίο 
οοη-υρΐηπι δΐί. Ιιοο βηίιη άθ ΐβιΐίο νβΓδα πιεποο ίη^βή ροίοΐΕΐ: || 9 βοΐ. 
οαιη Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ 8 11 άρετην δίηβ εοο. 8 || 12 θοΙ. ουιη Ιθίπηι. 

Ιι&Ι). 8ΜΑ, βελλ ενρι δ Είρ. βελλεροφόντι {-φόντ, Α) ΜΑ. 
ΐβιηβΓΘ βοΙο^Σΐιη οιηίδθΓαί Οβδη.^ ρ. 519 οοηθοίβηδ νβΓδΠδ άποδ βχ- 
ΐΓβηιοδ οιιιη θοΙ. 16 αΙ)ί ίη ίίηβ ίίβΓαηΐιΐΓ νβΓδίΐδ ό ό^ ονόεν ονδείς — 
(16) πεπειρ. καλών || 13 ονό' ρΓΟ ο ό' Ιιοο Ιοοο Μ || 14 το γαρ Ηίο 

8 Ι τητώμενος 8ΜΑ βοΐ. 16: ηττώμενος Ιιοο Ιοοο 8ΜΑ || 15 εΐόεν 
Ιιοο Ιοοο Α II 16 αμεινον Ιιοο Ιοοο 8ΜΑ άριστον οοΙ. 16 || 18 ευτυ- 
χούν βίω δΐοΐ). III 32, 3 ιιΙ)ί Ιβ^ΐΐαυ νοΓδαδ ροβί. Θί ίαΐ). οιη. : ευτυ- 
χούν ποτέ 8 Μ Α. ηντνχουν Επγ. || 19 θοΐ. οιιηι Ιβπιηι. ΙΐίΐΙ). 8 Μ Α. 
ϋβΓΕίιΐΓ οοΓρ. ΡαΓ. 758 ΕΙί. (Κριτίον) 20 800 ΙΩΑΝΝΟΪ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. ΧΟΥΠ Ο. Μ.] 

'λρείασον οννοί•/.όν ίστίν έν δόμοις εχειν. 

11 Ευριτνίδον Τηλέφω (Γγ. 714 Ν.^). 
ΜΙκρ' αν ^^έλοιμι υμΙ κα^' ημέραν έχων 

σλντΐος οίκείν μάλλον η γλουτών νοσεϊν, 

12 'ίππώναζτος (Αιΐ9.η. ίΓ. 3 Β.). 
Εϊ τις καδ^είρξεί χρνσον εν δόμοις *5* ττολνν 

και σνκα βαιά (γ,αϊ) δν* η τρεΙς ανθρώπους, 
γνοίη / ΌΟον τα αυτ,α τον χρυσού 'λρέοαω. 

13 Μενάνδρου (ίι. 281 Κ. Μεη. ρ. 172 ΚοβΓίβ). 
"Ωίμην εγώ τους τΐλουϋίονς^ ώ Φανία^ 

οίς μη το δανείζεσ^αί ττρόαεατιν, ου στένειν 
τάς νύχτας ονδε στρεφόμενους άνω γ,ατω 

1 ροδί 'έχΞΐν ίηίθίτο^αηάί βί^ηιιιη ροδυίΐ; Ώίθίδ. δοά ηβδοΐιηιΐδ 
(ΐιΐθπιηαηι Ιι&βο άίοθηίθΐη ίβοθήΐ: ροθία 1| 2 βοΐ. ουπι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. 
Θοΐο^ίΐ 8ΐιρΓ£ΐ Ιβ^ίίπΓ IV 31«, 64 {Ενρ. ΤηλΙφφ). αίίβΓΐ: Ιοοπιη ροβί. 
θί; ίαΐ). ηοηι. οηι. δοχίπδ ΕηιρίΓ. ρ. 557, 22 ({\χ\ ρΓαβιηίΐΐίΙ: νβΓΐ)ίΐ τί 
γάρ με πλούτος ωφελεί νόσον; || 3 μικράν (οοιηρβηά. 8) 8 Μ Α, 8θχ1:. 
μικρ' αν Τγ. ρ. 502 σμικράν ΗΜ 31«, 64 | &έλοιμί 8ΜΑ, 8βχί;. ^έλοιμ' 
αν 31% 64 II 3. 4 ϊχων αλνπος 8ΜΑ: έχων τροφην 31% 64 άλνπον 
έχων 8βχί;. | ενοικεΐν 8θχί. | μάλλον] βιοτην 8βχί. | 5 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α. Αηαηίο ίΓίΙ)ΐιί1: ΑΛβηαβιΐδ ΙίΙ ρ. 78 Γ. η© ηπίδ ίηίβΓ- 
οίάίδδθ ρπίβΐ: νθΓδΠδ Ηίρροη3.οί;ίδ, Αη&ηίαιη ΙοΕηηβδ ί^'ηοΓαί, οί. ρίπΕ- 
οο^Γ. ΡΙιοίί ρ. 50 Εΐί. δαβρίπδ αιιί6ΐη 1ι&βδίί£ΐΙ)αηί νβίβΓβδ Ηίρροηαοίί 
αη Αη^ηίο αάδοηΙίΟΓβηΙ: ί&ιηΙ)θδ, οί. ΗβΓαοΙ. Ροηί:. Ερ. ΑίΙι. XIV 
ρ. 625 Ο δοΐιοΐ. Αγ. γηπ. 659. ηοιηβη 0[Π3,δί οοΠβοίίναιη ίιιίδδθ Ηίρρο- 
ηαοίΐδ ηιοηθΐ: Εά. δοΙι^ΕΓίζ || 6 κα^είρξαι ΑίΙι. | πολνν (δίηβ αοο. 8) 
8 Μ Α, ΑίΙίθηΕΘί οοά. Μεγο. πονλνν δΟΓ. ΟΓοΐίπδ ϋίοί. ροβί. ρ. 551, 
πολλον ίη Αύ\. ΜυδίίΓαδ, Μί^υβ νβηιιη άηοο || 7 οίκα 8ΜΑ ] καΐ 
Αΐΐι., οηι. 8 Μ Α. ίη 8ΐ:οΙ). Ηάάί νοίαίΐ: Οθδη.^ ηΐΓ^. | όνο 8 Μ | τρΙς 
ΜβΐδΐβΓ Ηβτοηά. ρ. 871 II 8 γνοίη χ' όσον {οαω Αίΐιβη.) τα 8θηΙ)ηηί: 
8ίΐΙπιαδίο άαοθ ίθΐβ θχ ΑΛ. : γνώη σχάαοντας 8ΜΑ. γνοίης χ^ Όσον 
τα ίοΓΐ. ^ηοηιοΐο^πδ ηιίηιΐδ Γθθί;ο [ ονκα Αίΐι. ανκα 8ΜΑ | κρέσσω 
Αίΐι. : κρείσοω 8 κρείοοο^ν Μ κρεΐσσον Α. ίοΓΐ:. κρέοοον 8ί;οΙ)Εθυδ. άβ 
δγηίΣίχί οί. Χβη. προηιη. II 3, 1 χρησιμώτερον νομίζονοι χρήματα 
η αδελφούς \\ 9 οοΐ. ουηι Ιβηιηι. \ιβ.\). 8 ΜΑ. ΐΕηάαί νοΓδΠδ ροθίαβ 
ηοηι. οοηιηιβπιΟΓΣΐίο ΡΙηίίίΓοΙιυδ άβ ΐΓ^ηί^α. αη. ρ. 466 Β (η8(][ηο αά 
νπνον καθ^ενόειν), φιι βχ οοάβηι Ιοοο ίΐάίθΓί: ΐΐ'θδ ίΐΐίοδ, ς[ΐΐ0Γυπι ρπ- 
ηιπδ ΚίΘ-αριστΫ] άαίυΓ ϊηίΓΕ ο. 34, 54, πηάο βΗ&πι ρβϋςυοδ νθΓδηδ 
βίιΐδάθπι Θ88Θ ίΕΐ)ΐι1αΘ άίάίοΐηιυδ || 12 άνω κάτωΤΙηί.: άννκτω 8ΜΑ 
(δίο) αν ννκτα Τγ. 10 ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡ1ΣΙΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΙΛΟΓΤΟΓ 801 

οϊμοι λέγειν, ηδυν δε και ττράόν τίνα 
ντννον χαδ-ενδειν' άλλα των πτωχών τινά, 
νννι δε και τους μακάριους καλουμένους 
ναάς ορώ πονοΰντας ημιν έμίρερή. 
5 14 Έυριπίδου ^ανάη (ίτ, 327 Ν.2). 

Φιλοϋσι γάρ τοι τών μεν ολβίων βροτοι 
σοφούς *{* ΐιγεΐσ^αι τους λόγους, όταν δέ τις 
λεΊΐτών άπ^ οϊκων ευ λέγΐ] πένης άνήρ, 
γελάν, εγώ δε πολλάκις αοφωτέρους 
10 πένητας άνδρας ειοορώ τών πλουσίων 
κ,αϊ ^εοίσι μικρά χειρ ι δύοντας τέλη 
τών βου&υτούντων οντάς ευσεβέστερους. 
15 Θεόγνιδος (619—22). 

Πόλλ^ εν άμηχανίησι κυλίνδομαι αχνύμενος κηρ' 
15 άκρ^ιν γάρ πενίην ουχ νπερεδράμομεν, 

πάς τις πλούσιον άνδρα τίει, άτίει δε πενιχρόν' 
7νάσιν δ^ ανΟ^ρώποις αυτός εν εστί νόος, 

1 λέγων Α || 2 ν. αλλά τών πτωχών τίνα νλιϊ ρΓΟδΟπρδβΓαηί, 
υθΙπΙ: ΟοΙ)θί: χηηβιηοδ. IX ρ. 141, πΐϋ οοΓΓβχθηιηί. ίηδυΐβππι 6886 ςιπο^ 
ρΓΟρ. ΜποΙνί^' Αάν. ογ. Ι ρ. 720 άλλα τών φωκών τίνα ιηοηυί I^β^^. 
δίοΐ). ρ. 32 αάη. 60 &π1:βιη 1ιο(ϋ6 ίηοΐίηο ηί αάδβηίίΣΐΓ ΕάιιαΓίΙο 
δοΙιτΥΣίΓίζ ίηΐ6^Γα 6χί8ΐ:ίιη3,η1:ί ν. αλλά τών πτωχών τινά (80. στένβιν 
καΐ οϊμοι λέγειν) || 4 ποιοννταςΒΜΑ: οογγ. Οτββΐ | έκφερη Τγ. !| 5 6θ1. 
οιιπι ΙβΐΏπι. Ιι^Ι). 8Μ Α, ηίΐ ηίδί δανάη 8 || 7 τί&εο^αι να1ο1ί6ηα6Γ ΒίαίΓ. 
ρ. 8 άγεοΘ-αι Οοηίη^Ιοη || 8 λειτών Ναηοΐί, ηαηι η60β88ΣΐΐΊθ, άιιΙίίΙδί 
Εά. δοΚτνΕΓΐζ II 9 πολλάκις 8αρ. ϋη. 2ίάά. 8^ || 11 καΐ ^εοίσ μικρά (μικρά 
ΜΑ) 8ΜΑ: και &εοΐοι μικρά (τΕίδίΟΓά, καΐ ^εοΐοι μικρά ΟΓΟίίιΐδ. 
ίΐί'ίθΓί νβΛα ϋ-εοΐοι μικρά θ-νοντας τέλη τών β. ο. ενο. ροβίΕβ ηοιηίηβ 
αάάίΐο ΑΛβη. II ρ. 40 ϋ, ηικίβ καΐ τοις (τονς Μ6ίηβ1ί6) &εοΐοι μικρά 
δύοντας βΐίοηΐΐ; (τΓΟίίυδ Όίοΐ;. ροβί. ρ. 551, Ιιαηο νβΐ ροίίαδ Μ6ίη6ΐ?:ιαηι 
δβοιιίυδ βδί Ναποΐί || 33 6θΙ. οαιη ΐ6ΐηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α. ρήπδ άίδίίοΐιοη 
(Τ1ΐ60§η. 619—20) ΓβρβΙαηί Τ1ΐ60^ηίάίδ 1ίΙ)Γί αΐίςυοΐ ροδί Τΐίθο^η. 
ν. 1114 II 14 πολλά δ' άμηχανίησι Τ1ΐ60§ηίάί8 1ίΙ)ή Ιοοο αΙΙειΌ ϋ 
15 άκρην γάρ πενίην 8 Μ Α, Τΐιβο^η. 1ίΙ)Γί Ιοοο ρΓίθΓ6, άρχην γάρ 
πενίης Τ1ΐ60§ιι. ΗΜ Ιοοο εΙΙ;., ηικΙβ ρΓθΙ)Εΐ)ί1ίΙβΓ ΒβΓ^Ιί άκρην γάρ 
πενίης \ νπερεδράμωμεν Α || 16 νβΓδαιη Ε£ί6Γΐ Εί^ιη. Μ. 758, 11 βΐ 
Αβί. ϋίοηγδ. ίη ΑΙάί Οοηιαοορ. Ι ίοΐ. 4 πΙ)ί τιά' άτιεΐ υί ίβδϋαίυΓ 
δοΐιηβίάβ^ΐη ΒβΙθοΙ. ρ. 87 (1ίΙ)Γυιη ΑΙάί ηοη νίάί ίρ86) | άτίει 8 Μ, 
Τΐιβο^η. ουτίει Α || 17 πάοι δβά ν δηρια 8ογ. 8 | ωϊτός ΒΓαηοΙί « 15 802 1ΩΑΝ]Ν0Γ ΧΤϋΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥΙ! Ο. Μ.] ^ 

16 Είριπίδον (ϊγ. 285 Ν.^). 
^Εγώ το μεν δη τνανταχον ^ρνλονμενον 
'λράτίστον είναι φημί μη φνναι βροτφ, 
τριοαών δε μοιρών εγτ,ρίνω νιτίάν μίαν, 

ττλοντον τε χωτω ατίέρμα γενναΐον προοΐ] 5^ 

τΐενίας τ' ' αριθμόν γαρ τοσόνδε τνρον^έμην. 
ο μεν ζάπλουτος, εις γένος δ^ ονγ, ευτυχής, 
άλγεί μεν άλγει, παγγ,άλως δ' άλγυνεται < 

όλβου διοίγων ^όλαμον ήδιστον χερί. 

εξω δε βαίνων τούδε τον πάρος χρόνον 10 

πλούτων υπ" ατής ζεϋγλαν άσχάλλει πεσών, 
όστις δε γαυρον σπέρμα γενναίόν τ έχων 
βίου σπανίζει, τψ γένει μεν ευτυχεί, 
πενία δ' ελάσσων εστίν, εν δ' άλγυνεται 
φρενών, υπ' αιδους ί* εργ' α7τωχ^ειται χερών, 
ο δ^ ουδέν ουδείς, δια τέλους δε δυστυχών, 
τοσωδε νι/,α' του γαρ ευ τητώμενος 1 Θοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α. νβΓβυδ έγώ το μεν — φνναι βρο- 
τω Ιθ^αηίπΓ ίηί'Γα IV 34, 38 (Ενρ. Βελλεροφόντον), νθΓβυβ οατις 
όε γανρον — απωθείται χερών βυρίΕ IV 32^, 23 {Ενρ. Βελλερο- 
φόντ^), άβηίςυΘ ο ό' ονόεν ονόείς — πεπειράσθ^αι καλών αάάίίίδ 
(3ιιοΙ)υ8 α1ϋ8 IV 33, 93, || 2 ^ρνλλονμενον Α || 3 βροτον Α Μο βί 34, 38 || 
4 μοιρών ΜΑ βροτών 8 | εγκρίνω ΡίβΓδΟη: εν κρίνω 8 Μ Α. εγκρίνω 
Οαΐδίορά Ι νικάν οοά. Ραηδ. 1985 ίβδίβ Οαΐδίοιάο: νίκαν 8ΜΑ || 
δ καΐ οτω (νβΐ -ω) 1ίΐ3ή || 6 πενίας τί 8Μ || 7 ενγενης 8 8β(1 τνχης 
8ΐιρΓΕ 80Γ. 8^ !| 8 άλγεΐ μεν, άλγος ό' ενκόλως αμύνεται ΗθΓΐηαηη 
ΡΜΙοΙ. Π ρ. 133, άλγεΙ μεν, άλγει παγκάλως δ^ αμύνεται ΒαάΙίΕΐη, 
8θ(1 ιηίίίο οοηίβοΐιίΓΗδ Εΐί&8. ΑηάΓ. 980 ηλγονν μεν ηλγονν οοιη- 
ρ&Γαί Ναποΐί II 9 ολβον] πλοντον Ρΐιιί;. άβ οοιηιηΐΐηίΙ)υ8 ηοίίί. ρ. 1069 Α 
πΜ οίίαΐαΓ Ιιίο νΘΓ8Π8 ροθίαβ ηοιη. ηοη Εάάίΐο | ήδιστον θχ ηδίστω 
ΟΟΓΓ. 8^ Ι χειρί Μ || 10 βΐ 11 ροδί νθΓδυιη 13 οοΐΐοο&π νυΐΐ άβ Απιίιη || 
10 βαϊνον Μ Ι τονδ* 6 τον Βαάΐιαιη || 11 ζενο τ' άναοχάλλει {τάνα- 
οχάλει Μ) 8 Μ ζενς τ\ αν άοχάλλγ} Α: οοιτ. 8&1ιη&8ίαδ οοΐΐ. Αβδοΐι. 
8αρρ1. 513, ζενγματ' άσχάλλει ΒΕάΙιαιη || 12 γανρον] ταύρων δυρια 
ΙίΜ 32^, 23 II 14 πενίας ΒαάΙίΕΐιι βί: ΟοιηρβΓΖ || 15 φρενών 8ΜΑ: 
φρονών 32^, 23 | νπ' αίδονς δ^ 8ΜΑ δ' νπ' αίδονς 32*», 23 φρενών 
νπ' αίδονς Μυδ^Γ&νβ θΐ βοιηρΘΓΖ || 17 τοσωδε δίηβ εοο. 8 τόσω δε 
Μ Ι ηττω μένος 1ίΙ)Γί δΐιρΓΕ 33, 9 ε ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡ1Σ1Σ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΟΓΤΟΪ 803 

ουκ οίδεν, άεΐ δυστυχών χακώς τ έχων 

οϋτως άριστον μη πεττειράσ^αι ν,αΧών, 
17 (Τγ&^. αάβδρ. 546 Ν.'^) 

Έγώ γάρ, ει νουν είχ" εμ^ ο σπείρας πατήρ, 
5 ηπιστάμην αν μουσικην πάρεις πονείν, 

ως ευτυχήσων γ,αϊ κακώ^ πράξων ποτέ, 

πρώτον μεν, εξ ών πάντα γίγνεται βροτοίς, 

ευοχαος είναι γαστρι μη πληρουμέντ] 

στέργειν ^^ νδρηροις ώστε -Θ-ήρ άει ποτοΐς, 
10 χειμώνί τ' άσκείν σώμα Ό'ερμά θ•* ηλίου 

τοξεύματ^ αΐνείν μη σχιατραφού μένος. 

νυν δ' ουχ ε&ισ^^είς ταϋτ^ επίσταμαι μεν ου, 

φέρειν δ' ανάγκη' τον γάρ ^Ορφέα λαβών 

1 οΐόεν δβά ο Θ ΟΟΓΓ. υί νίάβίιΐΓ Α^ εΐόεν Α δπρΓΕ (33, 9 α) | 
τ ε Μ II 2 άμεινον (ρΓΟ άριστον) 33, 9 α. άυθ8 νβΓβυβ ΘΧ βοΐ. 33, 9 α 
πιιιίαίΐίυδ 1ίΙ)ή8 ίηνίίίδ Ιιίο αάάίάβΓίΐί: ΟβΒη.^, Οθδηβηιιη 8βοιι1:ί Βΐιηί; 
Οίΐίδίοιά 61 ΜβίηβΙίΘ ίρβα βοΐο^α 33, 9 α, ςυ&ιη ί&ιη βββη.^ οιηίδβΓΕί;, 
οιηίδδα. 8ίο οΐίιη ίοηΐίηιη 8οα1:Θΐ)Γα8, (ΐιιίΙ)ΐΐ8 δίο^&βυδ ρΓ&ΐΕ δυα ιγπ- 
^ΕΓΕί, ίβιηβΓθ βάίίΟΓΟδ οΙ)δίΓΐιβΙ)&η1: ίρδί || 3 βοΐ. δίηβ ΙβιηπίΕΐΘ νβΐ πίΕίΟΓβ 
(ΙίδΙΐηοϋοηβ οηιη ρήθΓίΙ)υ8 οοηίιιηοί&ιη ΙιηΙ). 8 Μ Α, δβραΐ'ανίί Οβδπ.^ 
Ιβιηιηα ί^ίίαΓ Ενριπίόον ίη 1ίΐ3Γ0 ρπιηίΐίνο ηοη ίίβΓαίηιη βίίΕΐη αά 
Ιΐ3ηο βοΐο^αιη ρβΓίίηβΓθ νοίυίδδβ νίάβίπΓ ^ηοιηοΐο^ιΐδ. βί Εαήρίίϋ ίπΐίΐιίΐ: 
άβ \νίΐ3,πΐ0Λνίΐζ Εητ. ϋεταΜεε^ Π ρ. 298 &(1η. 1 ςαί ίηίβπιη Οίίοηί 
ΟΓΠδίο αάδίίρηΙαίυΓ ογηΐοΕθ ροίίπδ ΐΓ&^οβάίαθ ίια^πίθΐιΐηϊΐι οίίβηι οβη- 
δβηΐί. οί'. άθ λνϋαιηοΛνίίζ Βθ Ιγε^. §γ. Ιγ, ρ. 18 |1 4 είχ' εμ' 8 είχε μ* 
Μ εΙχέ μ" Α (δίο) |1 5 παρειαπονείν ίρηηο1:ηιη δΐιρΓα ί ρήαδ δ) 8ΜΑ 
παρεΙς πονεΐν (υΐ δΟΓ. ΗβαίΙι) οοά. Ρεπ8. 1885 ΙβδΙβ ΟαίδίοΓάο || 6 εν- 
τνχης ων ριορ. δοΐιηβίάβτν^ίη | πράα σων ά. ΗβΓτ^θΓοΙβη || 7 δδ. ααΐ Επίβ 
ν. χειμώνί τ' άσκεΐν Εΐίςαίά ίηΙθΓοίάΐδδθ δΠδρίοΕΐαΓ Μβίηβΐίθ ίη Ιιεπο 
δβηΐβηΐίΕΐη : ίη'ϊίΐ ηηΙΙα ίβ^ηροπίτη ταϋοηβ Ιιαύϋα βϋ Μεηιβ βον- 
ρη8 6Χ6Τ€6ν6 βί αββίαίβ 8θΙ{8 ανάοϊ'ββ /βΓ/'β, Εΐιί: ίοιίΕδδΘ δ0Γί]3βηάιιιη 
βδδθ έπειτα ό^ άσκεΐν. δβοί ςηίδ (ΐ6ΐΘΐ)ί1: χειμώνί"^ βΕΐίδ θδΐ πρώτον 
μεν ΘΧοίρβΓθ ρθΓ ^^ ρΕΓίίοαίΕΐη χειμώνί ό^ άσκεΐν κτβ. οί. Ββιηοδίΐι. 
IX 48 ΚϋΙιηβΓ-αβΓΛ 6?η II 2 ρ. 265 Εάη. 2 || 9 τ' νόρηροΐς 8 τεν. 
όρηροΐσ (δίο) Μ θ-' νόρηροΐς Τγ. βΐ; υί νίάβίαΓ Α: θ•* νόρηλοΐς ΗβΕίΙι | 
άει {άει ΘΓΕδ. 8^) ώστε β-ηρ άεΐ 8 || 11 τοξέματ' 8 | αινεΐν 1ίΙ)ή; άνέχειν 
ρΓορ. ΝΕυοΙί Τγε^. άΐοί. ίηά. ρ. XXXIX | σκιατραφονμενος 8 σ;ί£«- 
τροφονμενος Α. οίλΤία τροφονμενοσ Μ || 12 ^έν ονν 8 Α (δίο) μεν 
ονν Μ: ΐΕοίίθ ΟΟΓΓ. βτΘδη,^ ί. 45Τ' || 13 καΐ γάρ 'Ορφέως ρΓορ. ΝΕίιοΙί 
1. 0., βΙ Όρφέως ρΓΕθΟβρίΐ Ο. ΟΓαδίτΐδ^ 804 ίΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩιΝ Δ' [ΡΕΟΕ. Ο. ΧΟΥίΙ α. Μ; ^ 

αυτών τε Μουσών εννεάζρ&ογγον μέλος, 
ΟΙΑ αν ττί^οιμι γαστέρ , άλλα δεΙ βίου, 

18 Φιλήμονος {ίτ, 96 Κ.). 

Νη τον Αία τον μέγιατον φμϊ]ν^ Σωαία^ 
εγώ πρότερον μεν τους τεένητας ζτ^ν μόνον 5^ 

οδυνωμένονς, των 7ΐλονΰίων δε τον βίον 
ίλαρόν τιν είναι χαΐ φέρειν ενχ^νμίαν. 

νννϊ δε διαφέροντα τοις κα^ ημέραν % 

δα7ΐανήμαθίν δη τον βίον '\ ορώ μόνον ' 
ίΛ)7ίαο, δ' εγ^οντας μείζον ας τους μείζον ας. 10 

19 Φιλψου (ΡΜΙβιη. ίι. 92 Κ.). ^ 
^ΑεΙ το ττλοντείν συμφοράς τχολλάς έχει, 

φ^όνον τ' εττήρειάν τε "/.αϊ μίσος 7Χθλν, 

7νράγματό τ ε ττολλά 'λάνοχλήσείς μνρίας^ 

7τράξεις τε ττολλάς σύλλογος τε τον βίον, 15 

ε/εειτα μετά ταντ' ευ^νς ευρέθη -Ο-ανων^ 

1 αυτών Ί^αηα,Ιί: άπαν 8Μ Α || 2 πίΟ^οιμι οχ πείί}θίμι 8^ τίίΒ^οιμι 
Τγ. πεί^οίμι ΜΑ | γαστέρα 8Μ |1 Β θοΐ. οαπι Ιθιππι. 1ιε13. ΒΜΑ || 4 νη 
Δία 8 II 5 μεν τοις Μβίϋθΐίο Μοη. θί ΡΜ1. γθΙ. ρ. 397: τονς 8 Μ τονς 
μεν Α II 8 νννΐ Ββηΐΐβγ: νυν 8Μ Α || ί) όαπανημαοι Μ | τον βίον ορώ 
μόνον οοιταρίΘ 1ίΙ)π. ιηίΐίο νίοΙοηύοΓθδ ιηπίαήοηβδ (ΐιιίΙ)υ8 αά ιηβΐΓαηι 
Γβάΐ^ΘΓθ νβΛίΐ οοηΕΐ)αηΐιιι\ δΐιίίϊοίί, ορίηοΓ, τον βίοτον ορώ μόνον, 
νίοΐιιιη θηίηι δοΐιιηιιηοίΐο άίί'ίβΓΓθ νίάθί ραιιρβΓαιη βι άίνίίπηι βιιπΐ(][πο 
8ΐιιηρίίΙ)ΐΐ8 οοΐίάί&ηίδ, ηοη νίΐαπι ϊρδΕίη || 11 βοΐ. οηηι Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ 
Μαο. φιλτ,τον 8ίο 8ΜΑΜαο. Ιβ^ιιηΐυι* νβΓδΠδ ίη Μβη. βΐ Ρΐιϋίδί. • 
οοηιραΓ. 59—67 δίυάβιη. {ΦύΛοτίων). ΡΜΙθίηοηί άβάίί Μβίπθΐίο Μβη. 
οι Ρΐήΐ. Γοΐ. ρ. 396 Η. δίβρίΐίΐηυιη δβοπίιΐδ || 12 οί. ΒίοΙ). £Ιοι\ 116, 2 
Μβίη. μακρός γαρ αιών ονμψοράς τιολλάς εχεί, ςιιβιη νβΓδυιη ίηΐβΓ 
ϋΓΕ^ίοοΓαιη αάβδροία ΓΘΟβρίί ΝΗ,ποΙί 550 πΜ νίοΐβ ομίίΐβ ίΐΐβ οοηι- 
ροδαίΐ: II 13 τ' επηρειάν τε δίΐΐηιαδΐιΐδ : τε κ' έπήρειαν 8 τε και έπϊ\- 
ρειαν ΜΑ τε κάπι^ρειαν Τγ. τε καΐ επηριαν ΟοιηραΓ. φϋ^όνον — καΐ 
(αηΐθ μίσος) οιη. Μίΐο. || 14. 15 αΙίθΓΐιΙΟΓ νβίδΐΐδ Μβίηβίνίο ίοΓίαδδΘ ^ 
χΐθίοηάπδ νίάβΐιΐΓ || 14 (^ε πολλά ΟοιηραΓ. | κάνοχλησεις Ββηίΐβ}- καΐ 
οχλήσεις δΜΑ Μαο., ΟοιηραΓ.; δοπρίιιιη ΓαβΓΪί καΐ ένογλησεις \\ 15 τε 
{ίΐηΐθ πολλάς) οηι. Π1}π ΟοηιρπΓ. | συμφοράς τε Εΐϋδ αάηιιβηΐο Ηβΐ'- 
\νβΓ(1βηο Οοΐΐβοί:. οπί. ρ. 145 Ι! 16 έπειτα Βθηΐ;1θγ: είτα 8ΜΑ Μαο., 
Οοηιρ,; είτα μετά ταντ' εί^ίς {τις) ενρ. ι9. ΜβίηΘίίθ ΐη 8ί:ο1>. ίοΓί. 
είτα μετά τοιαντ' ενι^ύς είψ. ηοί^αθ βηίιη νίάθο οπγ ίοηιιιιία έπειτα 
μετά ταντα Ιιίο ορυδ δίΐ, οιιηι ρΓαθδβΐ'ίίιη δθΟίαΕΐαΓ ίΐ;6Ί!•ς ^ ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡ1ΣΙΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟίΤΟΓ 805 

άλλοις Ι γ.αταλείχρας εις τρνφην την ονσίαν, 
ό3•εν 7εένεσΰ^αί μάλλον ηόέως εχω, 
εχειν τε μέτρια χαμέριμνον ζην βίον, 
χαϊ μήτ εχειν 7νλοντόν με μήτε πράγματα. 
5 πάς γαρ πένης ων μεγάλα κερόαίνει κακά. 

20 Έλ της επιστολής της Περί ίριλίας (ΡΙαΙαΓοΙιί 
ίΓ. ΧνΐίΙ 13. 14 ΒβΓπαΓά.). 
Εν πενία μεν τις όιετέλεαεν ευδαίμων, ως ήχιστα 
δε πλούτων καν άρχαΐς, τοσούτον νπεραίρει πενίας άγα- 
10 ^ον, ώστ' αισχρού πλούτου νόμιμος αν ηρ άλλαξα η' 
αν πενίαν' εϊ γε μη των ποτέ ^^Ό-ηναίων 6 πλούσια- 
τατος άμείνων ην ^Αριστείδου χαι Σωκράτους [Θεμιστο- 
κλής 6 Νεοκλέονς] εν πενία της άρετής' ο δε 7ΐλοϋτος 
εκείνον αυτόν και αυτός έξίτηλός τε και άναννμος, 
15 φαύλψ γαρ αμα τω β-ανάτω πάντα συνοίχεται, το δε καλόν 
αίώνιον. 1 καταλείψας 8 Μ Α, ΟοιηραΓ.: "δί ΡΜίΘΐηοηίδ βδί, ιηαΙίιη κατα- 
λιπών" ΜθίηβΙίΘ ίη δίοΐ)., καταλείπων ΟοΙ)Θΐ; πιηβιηοβ. IX ρ. 141, 
καταγράψας Κοοίί οοΐΐαίο ΡΙαί. Μογ. ρ. 428 Ο. νίχ ςαίδ^ιιαιη ρΓονο- 
οεΜΙ: αά Β&Ά, Αη. 106, 24, οί. Οο\)βί V. Ι.^ ρ. 325 || 2 ηόεως εχω 8ΜΑ 
Μαο., ΟοιηραΓ.: ηόέως έχει ρΓορ. Μβίηβΐίθ ήόέως θ^έλω Ναιιοΐί πηίο 
Μ^ίΐνί^ίιιΐϊΐ (ΑοΙτ. ΟΓ. Ι ρ. 720). αΜ ίαπίθη οοηίβοβηΐ Μ&άνί^ (^αοά ΐΐΐί 
ίΐ(ΐ8θπΙ)ίΐ; ΗθΓ\\^θΓ(1θΐι (ΟοΠβοί. ογ. ρ. 145) μάλλον η πλοντείν ^έλω, β^ο 
ηβδοίο ίΐ 3 καΐ ά- Μ || 4 πλοντόν με Ηβίηβίαδ θί Ββηίΐβγ: με πλοντον 
8Μ Α Μ&ϋ., Οοιηρ&Γ. Ιοίαδ νβΐ'δυδ βυδρβοίαδ ββί ΜβίηβΜο || 5 κερόαίνει] 
οί. ΟοΙ)βί; V. 1.2 ρ. 261. 379 !| 6 οοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ. δαβρίαδ 
δίηβ ΡΙιιΙαΓοΙιί ηοιηίηθ αίΙί'ΘπιηίαΓ Ιιαβ άθ ίΐιηίοίΐ;ίΕ θοΐο^αο, άθοορρίαβ 
δΐιηί 6χ ^ηοιηοΐο^ίο, ίη ς[υο Ρ1. ηοιηβη δβιηθΐ αρροδίίαιη θγηΙ; βοΐυ- 
^ΕΘ ρήπΐΗθ, οί. 8ιοΙ). ΠΙ 2, 34 ρ. 186, 3 αάη. || 8 ενδαιμονών Μβίηβΐίβ. 
ία οοηίβΓ 6χ. ^ι\ Χθη. αροιηπ. Ι 6, 2 | ώς αβδη,^: ος 8ΜΑ. ως (ος) 
άβίβή ναΙίΒβΓΠΕΓάαΙίίδ || 9 πλοντών 8Μ Α πλούτων Τγ. πλοντω ββδίι.^: 
εν πλοντω Βοίδδοηαάβ Αηβοά. Ογγ. Ι ρ. 392 αάη. 4 | καν Εά. 8ο1ι\ναιΐζ: 
καΐ Ιί\)ή \ τοσούτον κτε.] ίοΓίαβδβ ηοναιη ίΓα^πιβηίυιη ίηοίρβΓβ 
ρυίΕί Μθίηβίεβ, οαί ίη ΡΙιιϊεγοΙιο (νοί. VII ρ. 117) οΙ)δθοα1:α6 βδί 
Ββπι&ΓίΙαΙίίδ II 10 άνηρ (ονόείς) άλλάξαιτ' αν ΟδοίίαηΐοΓ Οθδη.» || 11 εϊ 
γε μη κτε, οη. 8 | μτ) δαρβί' δΟΓ. Μ^ | ό πλονσιώτατος] ίηίβΐΐθ^βηάυιη 
θδδΘ ΟαΠίαιη, ςυβιη Απδίίίϋδ ραιιρβΓίαΐί ορροδυίΐ; Τβίβδ^ ρ. 48, 3 Η., 
νίάίί; ναΙοΙίθπαθΓ || 12 Θεμιστοκλής 6 Νεοκλέονς δβοΐ. ΥαΙοΙίβηΕθΓ !| 
14 αντον δαδρθοίυιη Όυθ1)ηβΓ0 || 15 σννοίχεται Μ συνέχεται Α 
8ΐ;οΙ)»θα8 IV. 52 10 806 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤ0ΒΑ1ΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΠ Ο. Μ.] 

21 Άναξιμένονς (Ιτ. 25 ΜηβΙΙ). 
Ον γαρ όντως οί πλοντονντες ώς οί πένητες τους 

άτνχονντας οίκτίρείν εΐώ^ααι' δεδιότες γαρ /ιερϊ αυτών 
τας των άλλων συμφοράς ελεονσιν, 

22 (Είυδάβιη) 
^Η γαρ πενία χαΐ προς τάς τέχνας δεινότερους χαΐ 

προς τον βίον τεχνιτίωτέρονς τους ανθρώπους χα&ίστησι. 
22» (Είιΐδάβπ)) 

Χαλε7π) γαρ δίδάστιαλος η πενία τον μικρόν φρονεΐν. 

23 ^ημοκρίτον (ίΓ. 283 ϋίβίδ 2). 
Πενίη πλοντος ονόματα ενδείης καί ι^όρον, ούτε ονν 

πλούσιος (ό) ενδεών οντε πένης 6 μη ενδέων. 
24. 25 ^ημοκρίτον (ΪΓ. 285 Οίβΐ»^). 
^^Ην μη πολλών έπι^νμέΐβς, τα ολίγα τοι πολλά δόξει, 
σμικρά γαρ ορε^ις πενίην ίσοσ^ενέα ^τλοντψ ποιέει. 15 

26 ^ιογένονς, 

Διογένης ονειδίζοντός τίνος αντψ πενίαν ^χατ,όδαι- 

1 ΘοΙ. οιιιη Ιβιηπι. Ιϊβ\). 8 Μ Α. ηοη Εά Μίΐββίιιιη ΙίΕβο ρβΓϋηβιβ 
νίχ βδί: ςαοά ιηοηθΕΐη. νίάβ ΒίΓί ΕΙρίά, ρ. 26 νβΐ ρ. 105 αάη. 86 || 
3 οίκτείρειν \ί\)ή \ όεδιώτεα Μ | αντών 8 Α αντών^Ττ. \\ 5 βοΐ. δίηβ 
ΐΘΐηιη&ίθ νβΐ ιηαίοΓθ άίβϋιιοΐίοηθ Εάίΐΐη^αηΐ: ρΓ&βοβάθηίί 8ΜΑ: ποναιη 
©οΙο^Εΐη οοηδίίΐυίί βββη.* ί. 457^. άθ ΑηΕχίηιβηΘ νίχ άιιΙ)ίΙβ8. ςυαηαοΓ 
ΙβπιιηΕίΕ 8Θ βχοίρίιιηΐ; ϋΙίθΓΕΓΠΐη ΟΓάίηβ || 8 δίηβ ΙβιηιηΕίθ νβΐ πιειοτθ 
(ϋ8ΐ:ίηο1:ίοηΘ ρΓίοηΙ)α8 ΕάΙίΕθΓθηΐ: υθγ^ε ίη 8Μ Α: 8βρΕΓΕνί1: ΜθίηβΙίΘ || 
10 βοΐ. οιιηι ΐΘΐηηι. ΙιεΙ). 8Μ Α || 11 ενδίησ Μ || 12 ό ίηδβΓυίΙ: ΟΓβΙϋ 0ρυ80. 
δθηΐ:. Ι ρ. 110 || 13 θοΐ. ΙιεΙ). 8 Μ Α. ΙβηοπίΕ όημοκρίτον θοΙο^εθ Εηίθ- 
οβάθηίί Εάδοπρίιιιη βϋΕΐη Εά 24 ρβΓίίηβΓβ νοίιιίί 8, όημοκρίτον Μ 
τον αντον Α. ιΙβΓΕίυΓ βοΙο^Ε Αηίοη. Ι ο. 33 ρ. 41 {Αημοκρίτοι^ 
ΜΕχίιη. ο. 12 ρ. 569 (ΙβιηιηΕίΘ οπιί88θ), πάΧΧο Ιιοπιιη άίδΟΓβρΕηίΐΕδ 
ίηυίϋβδ II 14 ην {η τχύ^ν,) ί. ην Μ || 15 Εηίβ ν. σμικρά — ποιέει, ςπΕβ 
οιη. 8, ίΕΠίςυΕίη ηονυπι ΙβιηιηΕ Εάάυηί; όημοκρίτον ΜΑ, δίηβ Ιβιηιη. 
οαιη ρήθΓίΐ3ΐΐ8 οοηίυηοίΕ βχ1ιίΙ)βηΐ; Αηί;. ©ί Μεχ. 8βά άίδΟβΓρδθΓΕί: ίοΓ- 
ί:Εδδθ ^ηοιηοΐο^υδ | πενίην (αί οοπ'θχίΐ: Μυ1ΐΕθΙι)ΜΑ: πενίαν Θβδη.^ 
υί Μεχ. Αηί;. | ίαοο^ενη βΐ: ποιήσει Μεχ. Αηΐ;. || 16 βο1• δίηβ Ιβπιιη. 
ΙιεΙ). 8, Εάάϋο ΙβιηηΐΕίθ ΜΑ. ΓθοιίΓΓίί οοΓρ. Ρεγ. 431 Εΐί. {τον /ίιο- 
γένονς). οί. δπρΓΕ 8ΐ:ο1}. IV 32% 12 || 17 /Ιιογένης οιη. ΜΑ, οοΓρ. 
Ρεγ. ηβδοίο Εη ΓβοΙβ | όνειδίζοντος 8ΜΑ όνειόίσαντος οοΓρ. Ρεγ. υί: 
8ΐθΙ). IV 32% 12 Ι τίνος {τινός 8 Α) αντώ (νβΐ -ώ) 8ΜΑ αντω τίνος 
{τίνος οοΓρ. Ρεγ.) οοΓρ. Ρεγ., δίοΐ). IV 32*, 12 | κακοόαίμων οοΓρ. Ρεγ. ΟΑΡνΤ ΧΧΧΠΙ ΣΓΓΚΡίΣΙΣ ΠΕΝΪΑΣ ΚΑΙ ΠΑΟΓΓΟΓ 807 

μον είπεν ^ονδένα τνραννοΰντα δίά πενίαν εώρααα, δια 
δε 7€λοντον τον ς πάντας . 

27 Κράτητος Κννιχον (ΡοβΙ ρΐιίίοδ. ίΐ. ρ. 215 Οίβΐβ). 
Κράτης ον τφ τνλοντψ είττεν εαυτόν ηνδοξηχέναι με- 

5 γάλα, αλλά ττ] πενία. 

28 Έκ των !Αρριανον Προτρεπτικών ομιλιών (Ερίοί. £γ. 

XI ρ. 411 8ο1ιβη^1). 
^Λλλά δη 2ωϋράτης [Αρχελάου μεταπεμπομένον αυ- 
τόν ώς ποιήαοντος πλούσιον εχέλενσεν απαγγειλαι αντψ 

10 διότι ^ί^ϋ^ήνησι τέσσαρες είσι χοίνιχες τών άλφίτων άβο- 
λου ων ΙΟΙ γ,αι αρηναι ύδατος ρέουσιν\ ει γαρ το ι μη 
ίχανα τα οντά εμοί, αλλ' εγώ τούτοις ίχανος κοί οντω 
χαχείνα εμοί. η ονχ οράς ότι ούχ ευφωνότερον ουδέ 
ηδιον 6 Πώλος τον τύραννον Οιδίποδα υπεκρίνετο η τον 

15 επι Κολωνψ άλήτην και πτωχόν; είτα χειρών Πώλου δ 
γενναίος άνηρ φανειται^ ώς μή πάν το περιτε^εν εκ του 
δαιμονίου πρόσωπον υποκρίνασΘ•αι καλώς; ουδέ τον ^Οδυσ- 1 ονόίνα 8 Μ, οοΓρ. Ρεγ.: ονόένα ποτέ Α. ίηιβίΓΕ ονόένα ποτέ 
ΟΕΐδίοΓά θί Μβίηβΐίβ. ηαάαιη ονόένα ^οιηοΐο^β Ιιίο, ονόένα ηώ- 
ποτε IV 32*, 12 | όιά τ7]ν πενίαν Α || 2 τοις απαντάς Α (| 3 βοΐ. 
ουιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). ΜΑ, οιη. 8. πίΕΐίιη Κράτητος {τον} Κννικον \\ 
4 ίιηρΘπΐίβ 8Θ ίρβυπι ορροηίί: 0ΓΕίβ8, ιηάβ ϋΐιιά ^αντυν ηνόοξη- 
χέναΐ' ΡΙίΕβάΓ. IV 12 0ρβ8 ίηνίΒαβ τηβτϋο βηηί Ί^οτΗ νίτο, ςηία άίνεβ 
ατβα νβτατηίαν,άβιη ίηίβτβίρίΐ, ςυο άβ Ιοοο γθοΙθ ίαάίοΕνίΙ; Ο. ΤΜβΙβ 
Ηθγπιεθ νοί. ΧΣΙ ρ. 567. ο!. ρΓοΙβ^. ίη Τβίβίίβ τβΐ.^ ρ. Ι,ΧΧΧίνδ. || 
6 βοΐ. ουιη Ιβιηπι. ΗεΙ). 8 Μ Α, άριανον ριο άρρ- Μ, προτρεπτικών 
ομιλιών οιη. 8. ίβιηβΓβ ΡΙαίΕΓοΙιο Εάβί^Ενϋ "^ΥγίίβηΙϊΕοΙι, ουί ηβ80ΐο 
ς[υο ρΕοΙο οΙ)1;θΐηρβΓΕνίί: ΒβΓηΕΓάΕ^ίβ ΡΙαί. νοί. νΠ ρ. 117. ρήπιο 
βοΙο^Εθ βηυηΙίΕίο ΙΐΕαά Εΐ)8ίιηϋία βιιηΐ: ςτίΕβ Ιθ^πηΙαΓ Οηοιηοΐ. ΎβΧ^ 
495 8ΐ;θΓη5., ιιΙ)ί νίάθ ςπΕβ οοιηροδαίΐ: βάίίοΓ. α Βίοηβ ΒθΓ78ΐ:1ΐθηί1:Ε 
ρβηάθΓΘ ΑιτίΕηιιιη άοοαί ρΓοΙβ^. ίη Τβίβϋδ γθΙ.^ ρ. ΟΧ 88. || 8 άρχε- 
λάω ίη -άον οογγ. Μ* (| 10 όιότι οί. Οβ8η.^ ί. 457^ ηΐΓ^., Γθοβρίί Οββη.^ 
ρ. 521 : όιά τι 8 όιατί Μ όιατί Α όιά τΐ Τγ. | έν Εηίβ Άθ-. Εάά. Α | 
ειοιν Μ II 13 8. ονό^ ηόιον ΟΕίδίοΓά: ονόΐν όι' ον {ον 8 ων Τγ.) 8Μ Α 1| 
14 6 Πώλος] οί. ρΓοΙ. ίη Τβΐ. γθΙ.^ ρ. ΟΧΙ Ηάη. 1 1| 15 άλείτην 8ΜΑ: 
ΟΟΓΓ. 8ο1ι\νΘΐ^1ΐΕθη8βΓ Ι πώλω Α || 16 οί. Ερίοί. ΕηοΙιίΓ. ο. 17. άί88. 
IV 7, 13 II 17 ονόε τον 8 Μ ονόέ γε τον Α 

52* 808 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ ' [ΓΕΟΕ. Ο. ΧΟΥΙ! α. Μ.] 

αέα μνμηοεται, ος καί Ιν τοΙς ράχεσίν ονόεν μείον διέ- 
πρετΐβν ί] εν τ Ι] ουλτ^ γλαίνΐβ τί] πορφυρά; 

29 ΐκ των Λρίβτωννμον Τομαριών, 

Ότ^ τΰλφ εοιχε τφ πάρα γην δ των πενήτων βίος, δ 
δε των πλουσίων τφ δια πελάγους, τοις μεν γαρ ρόδων 5 ^ 
έστι χαΐ πεϊσμα βαλείν υμΪ προσσχείν χαι νεωλγ,ηααί, τοις 
Ο ον. 

30 Ύΐραίου. 

Μη νρεϋγε πενίαν, άλλ^ άδιχίαν. ουδείς γαρ οτι -ινέ- 
νης μετήλλαξεν, άλλ' οτι άδικος, ουκ οι ν ουδέ πλούσιος 10 
ων β ιοί επαινετώς, αλλ οτι δίκαιος. ^ 

31 Έκ των Τέλητος επιτομή (Γβΐ.^ ρ. 33 88. Η.). 
ζ/οκει μοι ή των χρημάτων κτησις σπάνεως και έν- 
δειας άπολύειν. — Καϊ πώς; οΰχ οράς ενίους κεκτημέ- 
νους μεν Ίίολλά ώς δοκοϋσιν, ου χρωμένους δε τούτοις 1δ 
δι' άνελευ^ερίαν και ^ν7€αρίαν; άλλ^ ώσπερ 6 Πρίαμος 
ούδ^ ετλη εζεσ^αι έπι θρόνου * 

πολλών κατά οίκον εόντων, 
αλλά χαμαι εκά^•ητο 

1 ος ΗΜ όστις Α. ονόέ γε βί οατις πιο ίηνίίο Γβηι&ηδίί: ίη 
Τβίβϋβ βά. Εΐί. ρΓοΙ. ρ. ΟΧΙ |ϊ 2 οίλη ΙΛή | ιβδρίοϋ Οά. ΧΥΠΙ 74 θ1 
XIX 225 11 8 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ, εκ των τον *Αρ. Α. τομα- 
ριών οιη. 8 II 4 πλω (νβΐ πλω, 8ίο Τγ.) 8 πλώσ Μ απλώς Α || 5 πέ- 
λαγοσ Μ || β ηροσσχεϊν ΜβίηβΙίΘ: προσχεΐν 8ΜΑ | νεωλκησαι 8ΜΑ- 
νεολ- Α^ II 8 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8Μ Α || Ο πενίαν ΜΑ πενίην 8 ί # 
άόικίαν Α: άόικίην 8 Μ. ίοηίδίαί νβδίί^ία α1ίΙ)ί ςυαηΐιιηι β^ο βοιο 
ηοη οοιηρδτβηί; || 11 έπαινετώς 8 επαινετού ΜΑ. ονό^ οτι πλούσιος 
ων βιοΐ επαινετός οί. Μβίηβΐίθ. αηί; Ιιοο Γβροηθίκΐιιπι Εΐιί; «λλ' ίίτε 
όίκαιος (80. ων) \\ 12 βοΐ. οιιιη Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ; επιτομή 8 Μ εν επί- 
τομη Α. ββπηοηβηι ίηβοήρίιιπι ίιιίβδβ Περί πενίας ρΓθΙ)Εΐ)ίΙίί;θΓ βιΐδρί- 
ΟΕίπΓ άβ 'ννί1αηιο\νί1:ζ ΡΜΙοΙ ηηίβνβ. IV ρ. 298. Τέλητος εκ τον περί 
ονγκρίσεως πλούτου καϊ πενίας ΓΓθ1)Θηία8 ρ. 197, οί. οαρί1:ί8 8ίοΙ)&βαηί « 
ίίί. αύγκρίύις πενίας καϊ πλούτου \\ 13 όοκεϊ — 14 άπολύειν θΐιηί 
νΘΓΐ)& ίηΐβιΐοοιιίοηδ | απάνεως ¥το\), ρ. 197 Τγ. ρ. 505: σπανίως 
δΜΑ II 14 άπολύειν ΗίΓ8θΗί^ ΖεϋβοΗτ. /. ά. αΐίβτίΐιηιηβιο. 1852 ρ. 
352: παραλνειν 8ΜΑ. οί'. Τθΐ. γθΙ.^ ρ. 33, 2 αάη. || 17 88. οί. Οά. IV 
717 II. ΧνΐΠ 246. XXIV 522 | κατά ίη Πίπια, νϊάβίαΐ' καΐ (οοηιρβηίΐ.) 
ίαίδδβ Α II 19 ν. άλλα χαμαι εκά^ητο δθΓναηί ςη&8Ϊ τΐιγίΐιηιυηι άαοίν- 
Ιίοηηΐ; οί. 0(3. VII 160 χαμαΙ ήοΘαι έπ εσχαρ^ εν κονί?^σιν 4 ΟΑΡΥΤ XXXIII ΣΓΓΚΡ1ΣΙΣ ΠΕΝί\21 ΚΑΙ ΠΑΟΓΓΟϊ 809 

ανλινδόμενος κατά γ,όττρον, 
Οντως ενιοι πολλών νττύαρχόντων αυτοίς δι ανελεν^'ερίαν 
ονδενος γεύονται, ονδε απτονται' αλλά τζλείω οΐ μυς κατ- 
εσ^ίονσι χαΐ οί μνρμηκες η αυτοί, ωσπερ ο Λαέρτης, 
5 [άγρον επ έσχατι,ης γρηΐ συν αμφιηόλψ, η οί βρώαίν τε 
ττόαιν τε παρτέ^ει] εις αγρον άπελ^ών μόνος μετά γρο^- 
δίον ζαχουχεΐ αυτόν χαΐ ξηραίνει^ οί δε μνηστήρες τα 
εκείνον, καΙ ωσπερ 6 Τάνταλος εν λίμνίβ εστηχεν, ώς 
φησιν 6 ττοιητής, κατά κράτος δε καρποί^ 

10 άλλ^ ότιότ^ Ι^ναει" ό γέρων 

πιείν η των καρτζών α^ασ^αι, ι; μίν λίμνη ξηρά εγίνετο, 

τους ί' άνεμος ^ίπτασκε τνοτΐ νέφεα σκιόεντα, 
οΒτως ενίων ή άνελεν&ερία καΐ δυσελπιστία και τον οίνον 
και τον αΐτον και την ότζώραν ρίτζταοκεν^ ου ποτι νέφεα 

15 αλλ α μεν εις την άγοράν α δε εις το καπηλείον, και 
επιθυμούντες ουδενός γεύονται, και εάν μεν προς έτερον 

1 II. XXII 414 Ι κνλινόόμενος θχ Ηοιη. Ιαοίΐβ 0Θ8η.*: κνλινδον- 
μενος 8 Μ Α || 4 ωοιιερ 8 Μ : ωοπερ καΐ Α || 5 ν. άγρον — 6 πάρτι- 
ϋ^ει (Οά. ΧΥΙΙΙ 358 1 191) υί θχ ιη£ΐΓ§:ίηΘ ίΠαία ββοίπβίΐ; Μβίηβΐίβ, 
ΓθΟίβ. 1)13 ίάθΐη άίοθΓβΙ: δοηρΐΟΓ βί ν. η οϊ βρώαίν τε πόσιν τε παρ- 
τί^ει, αΙιΙιΟΓΓοηΙ: ςυοάαιη ιηοάο αΐ) ίηβΙίΐυίΕ 8βηί;θη1ί2ΐ; οοηβαΐίο ί^ίιΐΓ 
ρΓαβίθΓΐηίίίηηίυΓ ίη ρΕΓ&ρΙΐΓ&δί. Γβοίβ 8θ 1ιαΙ)Θη1: ν. γρηΐ — παρτί^ει 
ίη ββπηοηβ περί περιστάσεων Τθΐ.^ ρ. 53, 1. Γβ1:ίηβή ίυ1)βί: ΗοπίΘήοΣΐ 
ηυρβΓ ΟιοβηβΓΐ ΚοΙ. η. Μβηβά, ρ. 38, βοά ΕΓ^ιιπίΘηία ιηβίΐ ηοη ίηίίπηΕ- 
νίί; Ι εσχατιή 8 ) γρηΐ οιη. 8 || 6 παρτί&ει 8 Α παρατίθ'ει Μ: παρτιΒ-εΙ 
Ηοπι. Ι γραιδίον (νθΐ γραϊό.) \ί\)ή || 7 κακονχι Μ 1 αντον 8: αυτόν ΜΑ | 
ξηραίνει ΙεοοΙ)8 8οΐ€ταίβ8^ ρ. 235: ξηρανεΐ 8Μ Α || 7 8. ροδί τα εκεί- 
νον Εϋςαΐά οιηίδίδδβ νΐάβή ροίββΐ: βρϋοϋΐΕΐΟΓ. ςιίΕίηςυΕίη ςαοά Μβί- 
ηβΐίίο αάάΘηάηιη νιάβΙτίΓ άφανίζονσι νβΐ άναλίσκονσι νβΐ δίιη. βύατα 
ίη ϋιη&ίίοΓθ ^θβθγθ 8θήΙ)θηάί ίδοϋβ 8ΐιΙ)Ευ(ϋΕΐ:υΓ; Ερίπιη κατέδονσι || 
88. αίς φησιν 6 ποιητής ΟΜ. 8 | (^έ (ίε ρβΓ άίΙίο^Γ. Μ || 10 άλλ' Τβίβδ: 
των Ηοπι. Οά. XI 591 8. | ί&ναει' Ηοιη.: Ι^νσει 8ΜΑ || 12 τονς (80. 
καρπούς) Τβΐθδ: τας (δο. ελαίας δίπι.) Ηοηι. || 13 όνσελπιστία] όνσ- 
πληστία οί. ΜβΙηβΙίΘ άυΜίΕηίθΓ, οί. ΙηίΓΕ ρ. 812, 5 | τον οΙνον και 
τον οΐτον 8 Α: τον σίτον καΐ τον ο'ΐνον Λ || 15 8. καΐ επιθυμούντες 
8Μ: καΐ οϊ πλούσιοι έπι&νμονντες Α; καΐ {πάντων) έπιΘ-υμουντες 
ριορ. ΟΓΟβηβΓΐ Ι. ο. 44 | βχδρβοίβδ καΐ εάν μεν {των τοιούτων τις) 
προς έτερον κλ, νβΐ δίπιίΐβ ςηίά, 8θά ηί ΐΕΟβΕηι άθ βρίίοπίΕίΟΓΘ, 
ίβΓβηάΕ €81: 8Θπηοηΐ8 οο1;ί<ϋΕηί ΙβνΙΐΕβ ίη Τβίβΐβ | έτερον βοπρβί: 
ετέρων (ββά ων β οοιτ. Μ) 1ίΙ)Γί 810 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ίΧΟΕ, Ο. ΧΟΥΙ! α. Μ.] 

τίλη^'^, ίκπα^ώς απολαύει, αυτός δε έχων ον^•ενΙ αν τιαρ- 
έχοι, αλλ' επι^νμών στραγγεύεται' καί ει μεν τις αυτόν 
έξοίχίζοί, τον τοιούτον τΐολέμιον αν ηγοιτο, εαυτόν δε 
έξοίκίζων ου δοτ,ει είναι πολέμιος, ουκ άηδώς δ εμοιγε 
δοκοϋσι και οι αρχαίοι προς ταύτα ερωταν' ο μη απο- 5 
λύει απληστίας χαϊ ανελευ^ερίας και αλαζονείας αν-θ-ρω- 
πον, ούδε ένδειας ούδε σπάνεως απολύει ' ου^εν δε των 
τοιούτων ά7ΐληατίας και ανελευ^ερίας και αλαζονείας απο- 
λύει' τον γαρ τρόπον ου μετατίχ^ησιν' ωσπερ ουδέ των 
αω(ρρονούντων ή πενία, εάν εκ πλουσίων πένητες γένων- 10 
ται. &άττον γαρ αν εμοιγε δοκεΐ τις εΙπεΙν ως την χρό- 
αν^ το μέγεθος, [η] την όψιν μετατί&ησιν η των χρημά- 
των κτήσις ψιερ τον τρόπον' εως δ^ αν γι ούτος άπλη- 
στος ανελεύθερος άλαζών δειλός, εν ένδεια και σπάνει 
εσται. — ΚαΙ πώς σπανίζουσιν ούτοι τούτων α εχουσι; — 1•^ 

1 κληθ-ή — άπολαίίί' αντος όε έχων — παρέχοι, άλλ επιθ^νμών 
οτρατενεται 8Μ: κλη^ώοί — άπολανονσι' αντοί όε έχοντες — τταρ- 
έχοιεν^ «λλ' επιθυμούντες οτρατενονται Α | ουθεν αν παρύχοι (8θί1. 
εαντώ) ΙεοοΙ)8 θΌλ;η^ ρ. 236. ιη&ΐίιη αντος όε έχων {ονό^ εαντώ) 
ονθ^εν αν παρέχοι || 2 ατραγγενεται οί. ΟβΒη.^ ί. 458^ πιγ^: οτρατεν- 
εται (ε θχ ο νβΐ ω οοιτ. 8^) 8 Μ στρατείονται Α^ οτραγγενονται 
ΟΟΓΓ. Α^ Η(11ιίΙ)ΐί;α ίοΓϋ&δββ βάίΐίοηβ ββδηβπ ; οτραγενεται ηΐ: ΓβροηαίαΓ 
δααάβΐ ΟιοβηβΓί; ΚοΙοίββ ηηά Μβηβά. ρ. 44 | αντόν 8Μ: τον ηλον- 
οιον Α ϋ 3 εξοικίζοι (βί ιηοχ εξούκίζων) ΥαΙοΙίβηαβΓ: όξίζοι 8ΜΑ; 
εξορίζοί (βΐ ιηοχ εξ:ορίζων] οί. ΟβΒη.* πιγ^. 1 ηγείτο Α^ | εαυτόν 8: 
εάν τον ΜΑ || 4 όξίζων 8Μ ο ξίξων ίΕίηςααιη ηοηι. ρΓορΓ. Α 1| 6 ν. 
ανθρωπον~Ί απολύει οιη. Α; ίαΙΠίιΐΓ Ο&ίδίοΓά | ονθ^εν ηί νίάβίαι• 
8 Α: ονόεν Μ || 8 άπληοτίας καΐ άνελενθερίας καΐ αλαζονείας δοπρβί. 
απληστίας καΐ άνελενθ-ερίας (οία. καΐ αλαζονείας) 8 απληστίας καΐ 
αλαζονείας καΐ ανελεν&ερίας Μ; ίιΐθήΐ: ί^ίί^ΐΓ ίη &Εθ1ιβ1:γρο απληστίας 

καΐ αλαζονείας ^ ,. > , > . 

και άνελευθερίας \ ροδΙ « τι ο λΰβί ΜβίηβΗο ονόεν αρα ενόείας ονόβ 
οπάνεως άπολνει Εάάβηάαιη νΐάβίαι; ρ^αΐαίαιη άβίΐβαύί Τβίβδ α Γβοΐα 
€οηοΙη(ΐ6η(1ί νίίΐ νθΛα 7 ονθεν όε — 8 άπολνει ΕΟοαΓαίίπδ βχροηΘήβ, 
άΧ. ηιοχ ΓβνΘΓουδ νβΛίδ 13 εως ό' αν — 14: σπάνει εσται θθ(1οιη ρθΓ- 
νβηίΐ; (^110 ΙθηάβΙ)αηί νβΙθΓβδ ίΐΐί ςαοδ οοιηιηΘίηοΓανΘΓ&ί || 12 το με- 
γεθος 8ΜΑ; η (1} το Μβίη.) μέγεθος Οθδη.* | η δβοΐαδί ϋ 13 άπληστος 
8Μ: ο άπληστος Α |1 14 σπάνει βχ σπάνη οογγ. Μ^ || 15 καΐ πώς— α 
εχουσι θδδΘ ίηΙβΓΐοοα1:οή8 νβΓΐ)3- ίΐηίιηα(1νβΓΐί1; ΥαΙοΙιβηΕβΓ βί \ΥίΐΕΐηο- 
ν^ϋζ 1. ο. ρ. 298. 307 αάη. 20 | πώς] σ δαρί'. 1. ίΐάά. Μ^ ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡΙΣΙ1 πενίας ΚΑΙ ΠΑΟΓΤΟΓ 811 

Πώς δε οί τραΊίεζίται, φηαϊν δ Βίων, χρημάτων, εχοντβς 
αυτά; ου γαρ αυτών οντά εχουσιν' ούβε αρα ούτοι αυτών. 
€1 δε και τοϋτό τις αοί δοίη ετύ του τζαροντος, άλλ' δμοών 
εοτι το όντως εχειν (χαΐ το μη εχείν}, όταν άδυναττίς αυ- 

δ τοΙς χρησ^αί, η τι διαφέρει μν εχειν η ούτως ϊχειν ώς αί 
Φοργ,ίδες τον οψχ^αλμυν άτιοκείμενζ^ον εχειν λέγοντ^αι, 
αυτάς δέον εις φραγμοίς 'λαι βόχ^ρους τίαι βόρβορον εμτΰί- 
τιτειν, μη^έν προορωμένας^ άλλ' έώσας άποκεΐσ&αι, εως 
ότου και αυτόν τον όφ^αλμόν 6 Περσεύς υφείλετο; η τί 

10 διαφέρει μη εχειν τροφην η τοιαύτην εχειν, ης ου μη 
γεύαηται, . . . ιχχ^ϋς τααΐ τνεριστέρια η ^Ιγυπτίφ ζύνα η 
Ελληνι χρανίον άνθρωπου; ομοίως γαρ απανιει τροφής 
καί έχων ταύτην 7.αϊ μη έχων. τί ουν όφελος το ούτως 
εχειν; ετεεϊ γ.αϊ σν αργύριον εχεις^ αλλ ου μη χρηοη δια 

15 ρυπαρίαν τίαι δειλίαν. διό '/.αϊ οί αρχαίοι ελεγον ονγ, 
άηδώς * εφαύαν γαρ τών ανθρώπων ους μεν χρήματα εχειν 1 όε θχ γαρ οογγ. 8* (ίδ Α: όαΐ Μ \\ 2 αυτών (υί Βοήρδίί; Μβί- 
ηβΙίΘ) 8: αυτών ΜΑ | ονό^ αρα ούτοι άβ \νϋΕΐηο\νΐΐ35 1. 8. ρ. 307 
αάη. 19 : ονόε γαρ αυτοί {αντοί 8ΐηβ βρίΓ. 8) 8 Μ Α || 2 αντών 
Μβίηβ^β: αυτών (δίηβ βρίΓ. 8) 8ΜΑ ||3 δοίη ΜΘΐηβ^β: δώη 8Μ Α|1 
4 καΐ το μη εχειν αάάιάίιηυδ; καΐ μη εχειν ρΓοροδίΐθΓΕΐ Οθ8η.* ί. 
458^ πΐΓ^. ρο88ί8 θίίίΐιη τω μη εχειν. Ιιοο ρΓθΙ)α1: Απιίπι ββά άθΐθίο 
όντως || β α7ΐοκείμεν{ον εχειν λέγοντ)αι ΒπβοΙιβΙβΓ: άποκείμεναι 
8 Μ Α; άποκείμενον ίαοιίβ Οτθδη,^ ροίβδί βίι&ιη μν^ολογοννται (ρΓΟ 
λέγονται), οί. ΡΙαί. άθ Γβρ. ρ. 588 Ο (1 7 αντας 8 Α: αντόο Μ 1 δέον 
8θήρ8ί: δε 1ίΙ)η. (5ί• {λόγος) οοηίβοίΐ; Μβίηβΐίθ. οί. Τβΐ. Γβΐ.'- ρ. 59, 81| 
8 αποκείοθ-αι 8 Μ Α: άπολεΐσ^αι Τγ. ρ. 506 | εως οτον α Τθΐθϋίδ 
βαβοαίο ηοη αϋβηιιιη ρυίανίί Μβίηβΐίβ Οοπι, V ρ. 106, Γβοαηίί; ΐοπηιιΐίΐ 
Εραά ΡοΙγΜαιη (οί. ΚαβΙΙίΟΓ άβ βίοο. Ροΐ. ρ. 255 8.), Θρί1:οπια1:θΓβπι γθ- 
άοΐβί Βίθΐβίο βί ^νθηάΐαηάο ϋ 10 διαψέρειν 8 | νβΓΐ)Ε ης ον μη γενοηται 
ίΓαίοίβηάα β88β ροβΐ: εχειν νΐάίί Οθβη.* ηΐΓ^.: ροδί περιστέρια 1ΐ3.1)βιιί; 
8 Μ Α II 11 αηίθ ιχ^ς αάάί ίυ5βί; ΡοΓδοη ωσπερ αν ει τις Σνρφ διδοίη 
ρΓθΙ)αΙ)ί1ίΐθΓ, γενοεταί {τις, οίον ει τις Σνρφ παραθ-είη) ιχϋ^νς οι. ΟοΙ)βΙ; 
Ν. 1. ρ. 409 Ι αιγνπτίω 8 Μ: αιγνπτιον Α || 15 όειλίαν 8 Μ: δια δειλίαν 
Α; νη Δία δειλίαν ίΓΠδίΓα ίΘΐηρί£ΐΙ)£ΐ(: Μοίηβΐίθ | ελεγον δθοίαάί νοίαίΐ 
ΜθίηβΙίΘ οοΐΐ. Τθ1.2 ρ. 42, 1 (ροίθΓαί; αάάί ρ. 53, 10), δβά ηβαίθΓ Ιοοιίδ 
ηοδίΓΟ ρΐαηβ οοηνβηίΐ. άαηάαιη ββί αΐί^υίά ϊβίβίίδ νβΓΐ)θδίίΕΐ:ί ίηίοΓάιιιιι 
ιηοΐβδίαο || 1β γαρ 8Μ: γαρ εκείνοι Α; ηοη ΓβοίρβΓΟ (1θΙ)θΙ)α<: ΜθίηβΙ^θ 812 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΧΟΚ. 0. ΧΟΥΠ Ο. Μ.] 

ους δε χτήματα, ους μεν γαρ χράσ^-αί τοΙς υπάρχονσιν, 
ους δε μόνον κεζτησ^^αί ούτε εαντοίς τεροΐεμένονς οντε 
άλλοις μεταδίδοντας. Άα\ ο ν τρόηον^ όταν βασιλεύς η 
δυνάστης τα υπάρχοντα παρασφραγίσηται, ουχ εστίν άιρα- 
σΟ^αι^ όντως ενίων η άνελευ^ερία καί δυσελπιστία τα δ 
υπάρχοντα παρεσψράγισται ούχ εώσα αψασ^αι, αλλά 
σπανίζονσι και εν ένδεια είσίν, επιθυμούντες μεν πολλών 
χράσθαι δε ου δυνάμενοι, διό και 6 Κράτης 7ερός τον 
ε7€ΐΟητονντα τι ονν μοι εσται φιλοσοτρήσαντι;^ ^ δυνήστ] 
φησί '^τό φασγ,ώλιον ^αδίίος λϋσαι ν.αϊ τη χειρι εξελών 10 
εύλύτως δούναι^ χαΐ ουχ ωσ^Γ,ερ νΐν στρέφων λαΐ μέλλων 
χαι τρέμων, ώσπερ οι παραλελνμένοι τάς χείρας* άλλα 
χαι πλήρες ον αυτό όντως οχρει χαι χενοίμενον Ιδών ουχ 
όδυνήση, χαι χράσθ-αι προελόμενος ραδίως δυνήση χαι 
μή έχων ουχ έπιπο&ήσεις^ άλλα βιώση αρχουμενος τοις 15 
παρουσι, των ά7ΐ6ντων ονκ επιθ^νμών, τοΙς συμβεβηχόσιν 1 χράσ^αι 8ΜΑ ββά κτα — 8θπΐ3βΓβ ίηδίίίυθΓ&ϋ Α: χρησθ^αι 
¥το\). ρ. 199 βί Τγ. ρ. δ06 || 2 οντε εαντοΐς ηροϊεμένονς οντε άλλοις 
μεταδίδοντας %ο,ή^ύ: οντε εαντοΐς οττε άλλοις (τοις άλλοις Α) μετα- 
δίδοντας προϊεμένονς 8 Μ Α, απάβ Ιιαβο ορίηοΓ βηιβΓ^ίί; 8.Γθ1ΐθί:5φί 

προΐεμένονς 
βοηρίπΓα: οντε εαντοΐς οντε άλλοις μεταδίδοντας, άβίβηάαιη 8Π8- 
ρίοίΐίϋΓ προϊεμένονς Μθίηβΐίθ, ΒυθοΙίθΙθΓ μεταδίδοντας ίίΐπκϊυαιη ^1θ8- 
δβιηα βχ άλλοις 8υΙ)0Γ<:υιη. ηβιιίιι αοοβάο. οί. Οΐβιη. ΑΙ. Ρ^βά. ΙΙΙ 6 
ρ. 257, 16 88. δίαίιΐ.; καΐ αηίβ προΐεμ. ίαοίίβ ίηββπιίί; ΟτΘδπ.* Ι 3 καΐ 
(αηίθ ον) Θ<;ίδΐη Α; ίίΐΙΙίίπΓ ΟαίδίοΓά 1| 4 τα νπάρχοντα 8 Μ: τά 
υπάρχοντα αντώ Α | παραοφρ.] θί. Μοβπδ ρ. 207, 9 Ββΐίΐί. | εστίν 
8 Μ : εστίν δννατον Α || 5 ενίων 8 Μ : καΐ ενίων Α ; πιαίβ Γβΐ'βρϋ 
Μβίη. II 7 σ7ΐανίζονσι(ν) 8 Μ ; σπανίζονσιν οϊ τοιοντοι Α || 8 χράσ^αι 
8 Α: χρησθ^αι Μ (Γγο5. ρ. 199, Ίγ. ρ. 506) |1 9 εσται Μ. Α: εστί (δίηβ 
αοο.) 8 εστί Υτόϊ), Τγ. || 10 φασκώλιον ΓγοΙ)., Τγ.: σφακιώλιον 8ΜΑ || 
11 ονχ 8 Μ: ονγΐ Α; Γβοβρίί; Ιιοο ΜβίηβΙίΘ ίιιιιηθπίο || 13 όντως] οί. 
Μυ8θηί γθΙ. ρ. 30, 2 Η. Β 14: χρασ^αι 8Μ Α : χρηο^αι ΓγοΙ). οί Τγ. || 15 ετι 
τΐοθ-ήσεις οί. Μβίηβΐίθ, χηαΐβ, ηθςυβ βηίιη Γβοίβ ιιιΓγε (ρ. 814, 11) άίοβΓθΙπΓ 
οίκ ετι ττο^ών την προτέραν δίαιταν (^ιι38^ ίαιη αηίβςυΕίη θΓΕΐ:βίί 
ναο&Γβί: Μβί;ΓθθΙβ8 ρηοΓβηι νίοίιιπι (ΙβδίάβΓαδδβΙ:) ηβο ηοη 83ηυιη βδί; 
ςαοά άίχίί; Τβίβδ γθΙ.^ ρ. 50, 16 επιπο^εΐ την νεότητα \ βιώση 8Μ: 
βίωσης Α ΟΑΡνΤ ΧΧΧΠΙ ΣΓΓΚΡΙΣΙΣ ΠΕΝ)ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΟΓΤΟΓ 813 

ον δυσάρεστων." χαΐ εϊ τις βονλεται 'η αυτός ένδειας ν,αΐ 
στΐ,άνεως άπολυ^ί^ναυ ?/ άλλον άττολϋσαι, μη χρήματα 
αντφ ζητείτω, δμοιον γάρ^ φησϊν 6 Βίων^ ως εϊ τις τον 
υδρωπν/,ον βουλόμενος παϋσαι τον δίψονς, τον μεν υδρωπα 
δ μη -θ-εραττεύοι^ χρήνας δε καί ηοταμονς αυτψ τναρασκευά- 
ζοί. εγ,εΐνός τε γαρ αν ττρότερον πίνων διαρραγείη η 
τΐ,αΰσαιτο του δίχρους, ουτός τε ούχ αν ττοβ- ' ιγ,ανω&είη^ 
όταν ΊΊ άπληστος ν,αΐ δοξο'αόπος και δεισιδαίμων, διό 
7μΙ ει βούλει τον υίόν σον της ένδειας χαΐ σ7τάνεως παν- 
ί^ σαι, μη προς τον Πτολεμαιον πέμπε όπως χρήματα χτή- 
σεται' ει δε μη, αλαζονείαν προσλαβών άπελενσεται^ 
περάνεις δε ουδέν ' άλλα [εις αχαδημίαν] προς Κράτητα' 
Ιγ,εΐνος ήδίνατο Ιξ άπληστων χαϊ πολυτελών ελευθέριους 
χαι αφελείς χατασχενάζειν, γ,αΐ Μητροχλης δε εν.εΐνος 
15 έφι;, ως εοιχεν, οτε μεν παρά Θεοφράστω και Ξενοχράτει 
σχολάζοι, πολλών αυτφ εξ οϊκου αποστελλομένων (ροβεΐ- 1 ώς ρΓο καΐ Μαναΐί Μβίηβ^β, νίχ τβοίβ. οβιΐο ώς ρΓΟ ώστε ίη 
ΤΘΐ6ίί8 Γβΐίςιιιϋδ ηοη Ιβ^ίίιΐΓ | 2 απολνσαι ΗίΓδοΙιί^ ΖβϋΒοΙιτ. /*. ά. αΐίεν- 
βιηηΐΒΐυ. 1852 ρ. 352; παραλνοαι 8 Μ Α. οΓ. Τβΐ. Γβΐ.- ρ. 33, 2 αάη. |1 
3 αντώ ΒΙαδδ: αυτώ 1ίΙ)η. ρβΓίίηοΙ: ρΓοηοιηβη αά ίΐ1ί;βηιιη ηιοιηΙ)πιπι η 
άλλον άπολ. II 4 την μεν νδρωπα ρΓΟροΒίιΐΙ: Μβίηβΐίβ || 5 κρήναι ποταμοί 
ίαη^ηίαΓ αραά δο&βηίοοβ, οί. 8ορ1ι. Αί. 862, ΑηίίρΙιαη. ίη 296, Τίπιοοί. 
Γγ. 38 Κ. Ι αντώ Μ Α: αντώ 8 || 6 εκείνος τε ΕγοΙ). ρ. 200 (ιιηάβ κείνος 
τ ε Ο&ίδΓοΓά): κείμενος τβ δΜ Α ; κείμενος ηοη 2φί& άβίβηάβ1)&1; Ρθβιΐ- 
Ιίαιηρ αά Ηογ. Οαηη.^ Π 2, 13 | όιαρραγείη 8: καί όιαρραγείη ΜΑ; 
%ίί;ηΓ ίη αΐίθήαδ οίαβδίδ ίίΓοΙιβί^ρο βαρΓ» Ιίηβαπι ορίηοΓ ίΐάάίάΘΓΣΐΙ 

καΐ 
1ίΐ3ΓαΓίιΐ8 πίνων όιαρραγείη^ ςιια ρΕΓϋουΙίΐ οοραΐΕΓΐ νοίηίί; κείμενος 
τ ε — καΐ πίνων, η&πι εκείνος τε, ςαοά Τβίβδ άβάβΓΕί:, ίη κείμενος τε 
οοΓΓαρΙυπι βΓΕί, οί: οντός τε, ςυοά ίΐΐί Γβ8ροη<1βΙ)Εί, ηΐΕΐβ ί;ΓΕη8δ0Γίρί;ηηι 
ίη όντως τε \\ 7 πανααιτο 8 Α: πανααι το Μ | οντός τε ΡγοΙ). ρ. 200: 
ούτως τε (νβΐ τί) 8Μ Α; οντω τε Τγ. ρ. 506 | πο^"* Α, ΓγοΙ). Τπηο.: 
ποτ ί. θ. ποτών 8 ποτ* Μ |1 10 προς τον 8: προς ΜΑ ίοΓίΕδδθ 
Γβοΐθ Ι όπως 8 Α: οντωο Μ | κτήσεται 8 Μ, ^ θ οογγ. Μ*: κομίσηται 
η και κτήσηται Α || 11 άλαζωνείαν Μ 1| 12 περάνεις ΤνΐΐΕΠίΟλνίίζ οοΐΐ. 
ρ. 815, 11 : περάνει 8 Μ Α | αλλά Μ: αλλ' 8 Α | εις άκα6ημίαν^%ύ\\.ύ [| 
14 μητροκλησ βχ μητρύσ ληο ΟΟΓΓ. Μ'|| 15 καΐ ξενοκράτει Μ (ΕγοΙ)., 
Τγ.): ξενοκράτει 8 Α 814 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓϋΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΠ Ο. Μ.] 

σΟ-αι μη τφ λιμφ άποϋ-άνοι καί αεϊ σπανίζειν τιαΐ εν- 
δετ;ς είναι, μεταβάς δε νοτερον ηρός Κράτητα γ,αν άλλον 
τΐροατρέφειν ουδενος πεμπομένον, τότε μεν γαρ εξ ανάγ- 
κης έδει υπόδημα εχειν^ καί τοντο άγ,άττυτον \ί]λονς ονγ. 
έχον], είτα χλανίδα, παίδων αχολον^ίαν, οιχίαν μεγάλην, 5 
εις το οννδείΊΐνον όπως άρτοι χαλαροί, οψον μη το 
τυχόν, οίνος ηδύς, υποδοχας τάς επιβαλλούσας^ ίνα πολυ- 
τελώς* ελευ&έριος γαρ 7εαρ^ αντοίς η τοιαύτη ανάστροφη 
εχρίνετο' προς Κράτητα δε μεταβάντι ούδεν ην τούτων ' 
αλλ' αφελέστερος τφ τρόπψ γενόμενος ηρκειτο τρίβωνι 10 
γ,αΐ μάζΐ] και λαχανίοις ονκ επιπο&ών την προτέραν δι-- 
αιταν ονδε ττ] παρούοτ) δυσχεραίνων, προς ρίγος ημείς 
μεν ζητονμεν παχύτερον ίμάτιον^ εκείνος δ^ διπλώσας τον 
τρίβωνα περιίβει τρόπον τινά δύο ιμάτια έχων. ει αλεί- 
χρασθ'αι χρείαν εχοι, είσελϋ^ών αν εις το βαλανεΐον τφ 15 

2 καν 8: και Μ Α || 3 προατρέφειν 8 Μ Α; προς τρί-ψειν Μβί- 
ηβΙίΘ. ίηιιίίΙίίβΓ. δί ςηίά νίΐίί οοηίΓΕΧβΓϋ Ιοουβ, βχρβοΐ68 ροίίαδ καν 
άλλον Μψροκλέα τιροστρέφειν κτε, οβιΐθ ηοη ουΐυ8ΐίΙ)βΐ αΐΐιΐδ νβη- 
ΐιβιη ίηδίιρβΓ 8θ ραδΟθΓβ ροίυίδδβ πιοηβΐ; ΜβΐΓΟοΙβδ ββά Ιαιη 1)βηβ ιηοΓα- 
ίτιιη ςυαιη ΜβίΓΟοΙίδ. Ο^ηίοί (ϋοΐιιπι ίιηίΐΕίυβ δίί ΟΙβαηΐΙιβδ, ο£. Όίο^. 
Ιί&ΘΓϋ. VII 170 Κλεάνθης μεν καΐ άλλον ΚλεάνΘ^ην όνναιτ' αν τρεφειν, 
εί βονλοίτο Ι ονόενος 8ΜΑ; μηδενός ΓγοΙ)., Τγ. | τότε Υίγϋβη- 
1)αο1ι αά Ρΐηί;. ΙίΙ). άβ 8Θγε ηυιη. νίηά. ρ. 10: τοντο 8 Α τοντονΚ \ 
γαρ 8 Μ Α, δυρια Ιίη. ίηδθπιίί: (ηοη ριο μεν οοιτθχίί:) 8*: γε φιοά 
\ΐ3ί\)&ιιΙ Υτόϊ). Τγ. ΟΓίυηι θχ ηοΐα ί^ (ί. β. γαρ) ςα&θ βχδί&Ι; ίη 8 8 ^ 
4 ηλονς ονκ έχον δθοίαδίΐ; Βίθΐ8 ροβΐ. ρΜΙοδ. ρ. 212 |] 5 έχον ΜΑ: 
έχων 8 | ροβί; μεγάλην άίδίίηχίί ΒΙαβδ, ίαη^βηάα εις το οννόειπνον 
όπως άρτοι κ, \ 6 οπως\ οπού ρΓορ. ΙαοοΙ)8. ίπιηιο βητατκΐί νοΛαπι 
(ΐΘδίάθΓβδ; υηάβ ρβηάβΕΐ; όπως, ίάςηβ ΐΓαηδϋηβηΙ: ηίαιία Ιιοο Ιοοο 
βρίίοπιαίοηδ ΓβδίίηΕηίίΕ. οβΓίβ οΙαήοΓ δίο ίίθί ογεϊιο £6^ το ανν- 
όειπνον (παραοκεναζειν) όπως άρτοι καθ-αροί, όχρον μη το τυχόν, 
οίνος ηόνς, νποδοχάς τάς έπιβαλλονβας^ άθ ςηα δίΓαοίυΓΕ οί. ΤΙιαο. 
Ι 65, 1 II 7 οίνον ηόνν ίβηιβΓΟ Οβδη.^ | εις αηίβ νποό. δυρρίθή νυΐί 
ΗεΙπι Ιθοί. δίοΐ). ρ. 15 [ ίποόοχάς 8 Μ: νπο χάς Α | ϊνα πολυτελώς 
(δίο 8 Μ Α) νβΓ])Ε ηοη ίηίοΓ^ΓΕ : πάντα ιωλντελώς λνγίίβηΙ^ΕοΙΐ; δί 
βϋπι ΓΘΟίθ ίηίβΐΐβ^ο, ίη Ρΐιιί;. άβ νίιΐ:. βί; νίίίο ρ. 1010, Ίνα πολυ- 
τελείς ώοι Ηαίπι, κλίνας πολυτελείς Βίβίδ δυΙ)άαΙ)ίί;Εηδ || 10 άλλα Μ || 
11 λαχανίοις 8 Μ: λαχάνοις Α || 13 Ιμάτιον βίίΕΠί 8, ίαΙΙίίυΓ ΟΕίδ- 
ίοΓά 8 15 εΐοελ^ών αν 8ΜΑ: είοελ^ών ΓγοΙ). ρ. 201 ειοελθ^όν Τγ. ΟΑΡνΤ ΧΧΧΠΙ ΣΚΤΚΡΙΖΙΣ πενίας ΚΑΙ ΠΑΟΠΌΓ 815 

γλοιψ ήλείψατο, Τίαΐ βαδίσας ενίοτε τερός την κάμινον 
ου τα χαλ'κεια, των μαινίδων άπότΐνριν ποίηοας, τνερι- 
χέας αν ελάδιον καδ^Ισας ήρίστησε. χαΐ εχά^ενδε το μεν 
'9'έρος εν τοις ίεροίς, τον δε χειμώνα εν τοις βαλανείοις' 

5 ον σπανίζων ωσπερ προ τον ονδε ενδεής ων^ άλλ^ αρ- 
νούμενος τοΙς 7εαρουθί, διακόνους ουκ επι^υμών εχειν. 
^αυμαστόν μεν γάρ^ φησϊν {ο Διογένης}, εΐ Μάνης μεν 
Διογένους άνευ δυνησεται ζην, Διογένης δε άνευ Μόνους 
ου δυνηαεταο χ^αρρείν, όταν δε ποιήσας αλαζόνα τεολυ- 

10 τέλη δειαιδαίμονα δοξοχόπον απληστον χρήματα πολλά 
διδφς, ουδέν περάνεις, ουκ άηδώς γάρ ο Φιλήμων 

πλουτον μεταλήχρεοΒ^" έτερον, ουχ έτερον τρόπον, 
τούτου δε μένοντος του αυτού ομοίως ουκ αρκείται ουό" 
ίκανουται^ άλΚ επιθυμίας και επιβολάς τοσούτων καΐ 

15 τοιούτων έχει, εξ ων εν ενδείίχ καϊ σπάνει εσται' 

απληστον γάρ εχουσι κακοϊ νόον. 

και παΙς μεν ων έπι&υμεί έφηβος γενέσθαι, έφηβος δε 

γενόμενος ζητεί πάλιν χλαμύδιον άποχ^έσ^αι, όταν δε 

ανδρω^ϊ], πάλιν εΙς το γήρας σπεύδει, νυν δέ, φησίνι 2 ον τά χαλκ. — ποιησας οιη. 8 | ού Μ: ου Α | μαινίδων ΥεΙΙ^- 
διβηΕβΓΗθΓοάοΙ;. VI 63 : μεν ειδών Μ. Α \ άηοπνριν (βίηβ αοο.) Μ άπόπνριν 
(βίο) Α ; άποπυρίδα Μβίηβΐίθ, ββά νίά. Αίΐΐθΐι. VIII ρ. 334 β ρ. 236, 2 
ΚαίΙ). II 3 ελάδιον δ Α; έλλάδιον Μ | καϊ έκά^ενδε — 4 βαλανείοις] 
οί. ΤθΙ. γθ1.2 ρ. 8, 2 θί; ριοΐβ^. || 7 μβν ρθ8ΐ; Θ^ανμαστόν οιη. Α ; ίαΙΗίιΐΓ 
(τΕίβίοιοί Ι 6 Διογένης αάόίάί || 8 διογένονς ΜΑ: Διογένης 8 | μάνονς 
ΜΑ: μάνης (βίο) 8; μάνεντος Γγο5. Τγ.|| 9 ^αρρεΐν βηθρίβαβίοτ οηΐΒ 
/οτίαβδβ ορίηβίην άβίβηάηηι 6886 Η&ιιρί: ορ. II ρ. 320 || 10 δειαιδαί- 
μονα 8 Μ: δνοϊόαίμονα Α || 11 δίδως 8 Μ Α, ββά ω οογγ. βί βαρΓα 
ω αΐίςαίά βιαδίί'Μ* | ονκ άηδώς — 12 τον τρόπον οιη. 8 | ό Φιλή- 
μων ίαοίίΘ Οβδη.^ ρ. 524: ώ φιλημονε ΜΑ (βίο) || 12 ίΓ. 201 Κ. 
μεταληψεσβ'*, ψ θ οογγ. Μ* μεταληχρεσ^ε Α; μεταληχρεβ-^ ίαοίϋβ 
βββη.*, ίοΓίαβδβ Γθοίβ Ι ονχ έτερον Νααο^ ΒβτηβτΙΰ, ζη ΚοοΊο Οοτη. 
ρ. 104: ονχΐ τον 1ίΙ)ΓΪ || 14 ϊκανονται ΜΑ: ικανεΐται 8 ;| 15 σπάνει 
8 Α: οπάνη Μ | εαται ΒηβοΙιβίΘΓ: έσονται 8 Μ εχονται Α: οΓ. βυρΓίΐ 
ρ. 810, 14 II 16 Τΐιβο^η. 109 || 17 καϊ Λαϊς — ρ. 816, 6 τον τον παιδός 
βίον] δίηιίΙίΣΐ ΐ6§αηί;αΓ Τβΐ. γθΙ.- ρ. 49 βη. βχ Θοάβηι ίοηΐο ρβίίΐδ. πιυΐΐο- 
ςαβ ίΙ)ί αρίίιΐδ ςα&ιη ίη Ιιαο άβ ραυροΓίαΙβ άίαίπΐ)» 816 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥΙ! Ο. Μ.] 

αβίωτος 6 βίοξ, στρατεΐα, λειτουργία, τΐολιτν/,α πράγματα, 
σχολάσαι [αντφ] ουκ εστί, πρεσβυτι^ς γέγονε' πάλιν επι- 
θυμεί τα εν νεότητι, 

η νεύτης μοι φίλον αεί, το δε γήρας 
βαρύτερον Λίτνης, 5 ^ 

καί μαγ,αρίζει τον του τεαιόός βίον. οιζέτης εστίν ελεύ- 
θερος σπεύδει γενέσθαι* καν τούτου τύχω, φησί, πάντ 
εχω. γέγονεν ελενθερος' δοϋλον ευθύς επιθυμεί γ.τήσασ- 
θαι. γέγονε τοντ αντφ' έτερον προς σπεύδει χτϊ]σασθαι' 
μία γαρ, φησί, χελιδών εαρ ου ποιεί, είτα δυο, είτα καγ- 10 
ρόν, είτ Αθηναίος . . . γενέσθαι, είτα αρξαι, είτα βασιλεϋ- ^ 
σαι, είτα, ώσπερ ί4λέξανδρος, αθάνατος γενέσθαΓ εΐ δε 
γ,αΐ τούτου τύχοι, οίμαι, ϊνα Ζευς γένηται επιθυμήσει, 
πώς ούν 6 τοιούτος ουκ ενδεής; η ποία χρημάτων υπαρξις 
(των) τοιούτων επιθυμιών απολύει; οι βασιλείς αύτοϊ 15 
πολλής επάρχοντες και προσόδους μεγάλας έχοντες ουδέν 
ήττον σπανίζουσιν, αίστε και τυμβωρυχειν και ίεροσυ- 

2 σχολάσαι^ ο οογγ. 8^ οχολάοαι ΜΑ | αντφ δβοΐυδί οοΐΐ. Τβΐ. 
ΓβΙ.^ ρ. 50, 6: οοηίίηυαηίαΓ νβΛίΐ Ιιοιηίηίβ αά νίήΐβιη Εθίαίβιη ρΓΟ- 
νΘθί;ί II 4 ΕπΓ. ΗβΓΟ. 637 88. ά νεότας μοί φίλον ' αχβος δε το γήρας 
αΐεΐ Βαρύτερον Αίτνας οκοηέλων ^ΕπΙ κρατί κείται κτε. | αεί οιη. 
Τβ1θ8 γθ1.2 ρ. 51, 1 Ι Μδίο. ί. 138^ τέλητος: το γήρας βαρντερον 
αϊτνης || 9 προοοπενόει (προς ατίενόει Μβίηβΐίθ) κτήσασ&αι 8 Μ Α. 
πΐίΐΐίιη απενόει προακτήοαοΘ^αι νβΐ προοκτ. οπενόει οοΐΐ. Οαίβη. ΤΙερΙ 
ψυχής παΘ. 49 ρ. 38, 8 Μαιςα. αεί γαρ ποΘ-οισί πλείω (πλείω αά- ^ 
(Ιίάί) των εμπροσθ-εν οί άπληοτοί' ώστε καν όιπλάοων εχωσι, τρί' 
πλάοίον προακτήαασϋ-αι οπενδονοι κτε. (^ιιεθ υθΛε ίΓΠδίΓΕ ίηί:βΓ- 
ρΓβίί άβάίΐ; ΜΕΓςυΕΓάΙ: (ρΓ&βί. ρ. Ι.ΧΙ) 1| 10 φηοι χελιδών 8: χελιδών 
(νβ\ -δων) φηΟί ΜΑ | δόμον ρΓΟ δνο ΊΆ2λ\χ\Χ> 1&οοΐ38 8ο1^γ.^ ρ. 243, 
βονν ΟΓΟβηθΓΐ: Ι. ο. ρ. 45, δβά νίάβ Οαίβηί νοΛα νβΐ βίϊ^ιη Απδίορίι. 
ΡΙηΐ;. 194 δ. | καΙ άγρον Α || 11 ροβί; Ά&ηναΐος βί^ηανί ΙαουπΕίη : ίηΙθΓ- 
οίάθήΐ ορέγεται νβΐ έφίεται νβΐ ϋ^ελει, ηαιη αά είτ ' ^Αβ^ην. κτε. ηοη ^ 
(^ιΐίΐάΓ&Ι σπεύδει: ηοη ρΓορβΓαΙ 8θά ουρϋ οίνίβ ίίθπ, ΣίΓοΙιοη, Γβχ, ίιη- 
ηιΟΓίΕϋδ II 13 οί. Ρΐηΐ;. άβ ΙΐΣίηςη. ίΐη. ρ. 470 Β οΐ δε βασιλείς (80. εν- 
δαιμονίζονσι) τονς Θ^εονς, μονονον βροντάν καΐ άοτράπτειν ^ελοντες \ 
βίΓΙΙοίαΓαπι ϊνα — γένηται επι^. &ά βρίίοπίΕίΟΓβιη Γβίίυΐίΐ: ΤΥθηάΙ&ηά 
ΒβτΙ. ρΜΙ. χοοβΗβηΒοΗτ. 1891 ρ. 459. βίιηίΐβδ αΐί^υοΐ: οοΐΐθ^ίί; δίίοΐι άο 
ΡοΙ^Μί ^θη. άΐο. (αοΐ:. 8θηι. ρΐίίΐ. ΕγΙ. II) ρ. 203 || 14 των αοΐίΐίάίί; 
Μβίηβΐίθ II 15 οί βασιλείς] Χβη. Οοην. 4, 36 | πολλής δίο 8 Μ Α ΟΑΡνΤ ΧΧΧΙΙί ΣΓΓΚΡ1ΣΙΣ ΠΕΙΝΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΟΪΤΟΓ 817 

λείν %αϊ παρά το προσηγ,ον φνγάδενείν. αμα γαρ ττ) αρχΐ] 
πολλά τά αναγχαΐα αναπε7νλά'λααί, ΆαΙ ούτε της άρχης 
αποστηναι προαιρούνται οντε τά κα^' εαντονς λιτότερον 
διεξάγονσιν' είτα αναγκάζονται πολλά ων (οί) βονλονται. 
5 ει όε πάντων τις των τοιούτων υπεράνω γένοιτο, εν πολλ'^ 
αν εϊη αδεία και άοπανιατία, ουκ άηδώς γάρ Κράτης 

ουκ οΙαΟ^α, 
φησέ, 

πήρα δύναμιν ηλίτ,ην έχει, 
Κ) θέρμων τε χοΐνιξ και το μηδενός μέλειν. 

τφ οντι μέγα και άξιόλογον και πήρας και θέρμων και 
λάχανων και ύδατος (το} μηδενός ψροντίζειν, άλλ^ είναι 
αχ^ωπευτον και άκολάκεντον, 

32 Ξενοφώντος εν τω η' της Κνρον παιδείας (ΥΠΙ 
15 3, 40—46). 

5ϊ γάρ όντως ^ ώ 2άκα, νπολαμβάνεις, ως εγώ νυν 

τοσοντφ ηδιον ζω, οσφ πλείονα κέκτημαι; ουκ οίσ&α^ 

είρη^ οτι έσ^ίω μεν και πίνω και κα^ενδω ονδ^ οτιοϋν 

ηδιον νυν η δτε πένης ην. οτι δε πολλά ταντ^ έστί^ 

20 τοσούτο κερδαίνω, \ύι\ 7ΐλείω φνλάττειν δει^ πλείω δ^ 

3 λιτότερον Α: λιτώτερον 8 Μ | όιεξάγονσιν δοπρβί οοΙΙ. ΤβΙ. 
ΓβΙ.2 ρ. 14, 4: εξάγονοιν 8 Μ Α; όίάγουσιν Οο\)&1 Ν. 1. ρ. 290 
αάη. II 4 ών (ου) βονλονται 8θήΙ)βη(1ιιιη β886 ρβΓδρβχβηιηΐ Μβίηβΐίο 
βί; ΟοΙ)θί;: ών βονλονται ΜΑ αν (νβΐ αν ςυοά ο,θ^γθ άϋαάίοβδ) 
βονλωνται 8, ΓγοΙ).; γάρ βονλονται Τγ. ρ. 508 || 6 αδεία 8 Α: άψ 
όεία Μ Ι! 7 ροβί. ρΐιϊΐο». ρ. 223 Βίβίβ. νβΓ8υιη &1ί;βηιιη αίίοτί Ώϊο§, 
Ι.&ΘΓ1 VI 86 II 10 μέλειν ¥το\). Τγ., Ι.ΕΘΓί.: μέλλειν 8ΜΑ || 11 τω 
οντι 8 Μ Α: τω οντι γάρ Τγ. | καΐ πήρας 8 Μ Α; καΐ μετά πήρας 
ΓγοΙ). ρ. 203, μετά πήρας ηοη ιηβΐίυδ Ο&ίδίοΓά θί Μβίηβΐ^β. πήρας 
καΐ θέρμων ^βηβίίνοδ ίηίβΓτί αά ΘΧΘίηρΙυπι φιλοοοφίας έοτίν δίηι. 
ιηοηυίΐ: ΒιιοοΙιθΙθγ || 12 το αάάίάίιηιΐδ, ΗίίζΙθΓ βί β^ο. Γβδρίοί ΟΓαΙβίίδ 
ίΐΐυά το μηόενός μέλειν αρίοςαβ ίΐΓϋουΙο άϊηιηί ^βηβΐίνοδ νδατος 
οί μηόενός ιηοηιιί αρ. Ηβηποχιιη άβ ΜπθΙΙθγ Ώβ Τβίβΐίδ βίοοαΰοηβ 
ρ. 34 Ι άλλα Μ || 14 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. \ΐΆ\ύ. 8ΜΑ Ι| 17 π?.είω Χβη. 
Θχοβρίο ΕΓίαη^βηδί || 18 8. ότιονν νΖν ηδιον Χβη. βχοβρίο ΕγΙ&π^. || 
19 τότε ντε Χβη. ρΐυηηιί | (ίε ταντα πολλά εστί Χβη. βχοβρίο Εγ- 
Ιαη^. II 20 τοαοντω (νβΐ -ω) 8 Μ Α (?) ί. β. τοοοϋτο ηί οίίβΓί; Χβηο- 
ρΐιοηίίδ "βοά. ΕΓίαη^. τοσοντον Χβη. { π?Μω δοπρδί: η πλείω 818 1ΩΑΝΝ0Γ ΠΌΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. ϋ, ΧΟΥΙΙ α. Μ.] ^ 

άλλοις διανέμειν, τνλειόνων δε εττιμελόμενον τινάγματα 
εχειν, νυν γαρ δι) έμε πολλοί μεν οΐζέται αΐτον αΐτονσι, 
'/νολλοΙ δε τΰΐείν, πολλοί δε Ιμάτια* οί δε Ιατρών δέονται' 
ηχεί δε τις η τα.ν προβάτων λελυαωμένα φέρων η των 
βοών κατατίεχρημνισμένα η νόϋον φάσκων εμπεπτωκέναι 5 ♦. 
τοις τ,τήνεσιν' ώστ' εμοιγε ίοκώ, εφη υ Φεραύλας^ νυν 
δια το πολλά εχειν πλείω λνπειαΒ'αι η πρόαΟ^εν δια το 
υλίγα εχειν, χαι 6 2άχας είπεν' 'Λλλά ναι μα τον ^ί\ ^ 
υταν Οψα ί]^ πολλά ορών πολλαπλάσια εμον ευφραίνει, 
ΎΜΪ 6 Φεραύλας είπεν' Ούτοι, ω 2άκα, όντως ηδύ εατι 10 
το ^χειν χρήματα ώσπερ ανιαρό ν το άποβάλλειν. γνώσει * 
δ^ οτι εγώ τάλη&η λέγω' τών μεν γαρ πλουτονντων ου- 
δείς αναγκάζεται υφ' ηδονής ογρυπνείν , τών ί' άπο- 
βαλλόντων τι όψει ουδένα δυνάμενον κα^εύδειν υπό ' 
λύπης. Μα ^ί\ εφη δ 2άχας, ουδέ γε τών λαμβανόν- 1δ 
των νυστάζοντα ονδένα υφ ηδονής, !Αλη^ή, εφη, λέ^ 
γεις* ει γόρ το ι το εχειν οϋτως ώσπερ το λαμβάνειν ^ 8 Μ Α πλείω μεν Χβη., Θ Χβη. ί^οίίβ Οββη.^ ει πλείω οί. Οαΐδίοιά 
ραΓαιη αρίβ 

1 επψελόμίνον Χβηορίι. ΕιΊεπ^.: επιμελομένων 8ΜΑ έπι- 
μελονμενον ΧβηορΙι. ίΐΐϋ, θ Χβη. Οβδη.* Β Β ποιεΐν Ττ. || 6 ώστ* εμοιγε 
8 Μ Α, Χβη. ΕγΙεπ^. ωοτε μοι Χβη. | φ&ερανλας ΜΑ || 7 όιά τα 
πολλά Α Ι πρόο^ε Μ || 8 είπεν οπι. 1ίΙ)π Χβη. βχοβρίο ΕΓΐ&η§:βη8ί | 
ναΙ μα τον όί^ {όΐ Μ) όταν 8Μ ναΙ μα τόν όία εφη όταν Α ναΙ μά ΔΓ 
εφη όταν Χβη. || 9 σα 8θήΙ)βΓβ βοίβηί ίη Χβη. βηαάβηΐιβ Ε. ΒίηάοΓίιο | 
ορών] άρών Μ | ευφραίνει Μ, Χβηορίιοηίίδ βοά. Ραπδ. 1 639 : ενφραίνη 
8 Α, Χβηορίιοηΐίβ αΐϋ || 10 φερανλας 8, Χβη. : φελαίροσ Μ φ&εραν- 
λος Α Ι όντως ηδν 8 Μ Α, Χβηορίι. βοά. Ρεγ. 1640 βί ΕΓίαη^.: όντως 
αηίβ ο^ς άνιαρον Χβη. βοά. Ουβίί. οογγ., όντως ρΓΟίβαβ οπι. Χβη. βοά. 
Ραπ8. 1635 βί Οαβίί. || 11 το εχειν] ως το εχειν Α Ι αίσπερ 8 Μ Α, 
Χβη. αού. ΕγΙεπ^. : ώς Χβη. | άποβάλλειν 8, Χβηορίιοηίίβ ρίβηςαβ: 

λ 
άποβαλείν Μ* άποβαλειν Α, Χβη. βοά. ΕγΙεπ^. |( 11 8. γνώαει (νβΐ 
-<72?) ό^ οτι ΓβροδπΙ β Χβη.: ϊν' ώς εΐόότι 8 Μ Α; γνώο^ ό* οτι β 
Χβη. Οβ8η.» ί. 459^ ηΐΓ§. || 12 άληΘ^ή Χβη. Η 13 άγρνπνεΐν — (16) ηδο- 
νής ρΓορίβΓ ΙιοπιοβοίβΙβυίοη οπι. Α || 16 τι (αηίβ ννατ.) ΐίΐοίΐβ β Χβη. 
ϊηδβΓαίί Οβδη.*, οηι. 8 Μ, Χβη. οοά. Εγ13ιι^. | ονόένα 8 Μ ονόένα αν 
ιόοις Ιίΐοίίβ β Χβη. ϊηδβΓαίί; Οβδπ.* || 17 τοι] σοι Τγ. ΟΑΡνΤ ΧΧΧΠΙ ΣΓΓΚΡΙΣ1Σ ΠΕΝϊΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΠΟΪ 819 

λαμβάνειν ηδν •ι]ν^ τνολυ αν διέφεραν ευδαιμονία οί τΐλού- 
ΟΙΟΙ των πενήτων, γ,αϊ άνάγχη δέ τοί εστιν^ ώ Σάχα, τον 
πολλά έχοντα πολλά και δαπανάν υμι εις ^εονς ααϊ 
εις φίλους και είς ξένονς' δστις ουν Ισχυρώς χρί'ιμασιν 

^ ηδεται, εν ϊσ-θ-ι τούτον και δαπανώντα Ισχυρώς άνιάσ-θ-αι. 
Μα /ίί\ εφη δ 2άκας^ άλλ' ουκ εγώ τούτων ειμί, αλλά και 
ευδαιμονίαν τοϋτο νομίζω το πολλά έχοντα πολλά και 
δαπανάν, Τί ονν^ ^ψ^^ ^ρος των ^εών, 6 Φερανλας, ουχί 
σύ γε αύτίκα μάλα ευδαίμων εγένου κάμε εύδαίμονα εποίη- 

10 σας; αλλά γαρ, εφη, πάντα ταύτα κέκτησο και χρω 
ίυσπερ βουλει αυτοις' εμε δε μηδέν άλλο η ωσπερ ξένον 
τρέφε και ετι ευτελέστερον η ξένον αρκέσει γάρ μοι ο 
τι αν καί συ εχτ]ς τούτων μετέχειν* 

33 Πλάτωνος Ικ τοΰ Έρυξίον (ρ. 401 Β— 402 Ο.). 

15 Τί ποτ έστιν ο χρώμε^α χρήμασι, και προς τί 

ευρηται η των χρημάτων κτησις; ωσπερ τά φάρμακα 
προς το τάς νόσους απαλλάττειν ; ϊσως γάρ αν ημίν ούτω 
μάλλον φανερόν γένοιτο, ετζειδη άναγκαΐον μεν φαίνεται, 
δσα περ τυγχάνει χρήματα οντά, ταύτα και χρήσιμα είναι^ 

20 των δε χρησίμων γένος τι ο καλού μεν χρήματα, λοιπόν 
αν εϊη σκέψασ^αι τά προς τίνα χρείαν χρήσιμα χρησ^αι 

1 ήν ίη ΓΕ8. 80Γ. 8*, ίυΐί; ίοΓί. ^στιν, ηαιη Εοοβηίιΐδ ίη ηόν βχ Εουίο 
οοΓΓβοίυβ. 810 ΜθΙίΙθΓ Ι πολν ΜΑ, Χβη.: πολλοί 8 \\ 2 δέ σοι Τγ. | ω 
8ΜΑ: εφη ώ Χβη., θ Χθη. ΐ&οίίβ βββη.* βίηβ ίυδίΕ οαυδα || 3 καΐ είς 
^€θνς καί εις φίλους καί ίη ΓΟδ. 80γ. ρππια πι. ίη 8 νβΐ αβςιίΕΐίβ 
βαΙίΘΠΐ (Ι 5 εν ϊσ&ι — (6) μα όί* οηι. Α | τούτων Μ | {Ναί} μα Δί' 
80Γ. Αγπ. Ηπ^ ϋ 7 οοηΙτΕοίίοΓΕ ΙΐΕθο §:ηοπιο1ο^υ8 ίηίΓΕ ίΙοΓ. 103, 16 
Μβίη. Ξενοφώντος, Ενόαιμονίαν νομίζω πολλά έχοντα καί δα- 
πανάν, 8βά νίάβ ηβ ίΙ)ί ςαοςαβ 8οηΙ)θη(1απι δίΙ: <τό) πολλά έχοντα 
καΐ Λ β 8 φ^ερανλας Α || 9 μάλα ΜΑ, Χβη.: μάλλον 8 | ει;($αι- 
μονών Χθηορίιοηίίδ ηοη ηυΐΐί | καί έμε Χβη. || 10 άλλα γαρ 
8 Μ Α: λαβών γάρ Χβη. | πάντα ταντα 8 Μ Α: ταντα πάντα Χβη. || 
11 ωσπερ 8Μ Α όπως \ί\)ή Χβη. βχοβρίο ΕΗαη^βηδί 1| 13 εχοις Τγ. | 
τούτων Α, Χβη. τοντον Μ τούτον 8 || 14 βοΐ ουπι Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8ΜΑ || 
15 Ηπίβ τί ποτ' εστίν ςηαβ ίΐΕΐ3β1: ΡΜο φέρε δη, ει πάλιν ώδε μετί- 
οιμεν, αρα μάλλον τι ενρε^είη ο ζητονμεν ηοη μιγηπι ςυοά Γβοίάϋ 
^ηοπιοΐο^αβ | ο ΡΙαί.: ώ 8ΜΑ ώ Τγ. || 17 οίτωσ Μ Ι 21 τά προς 
8 Μ, ΡΙεΙ.: το προς Α 820 ]ΩΑΝΝΟΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ^ΟΚ. 0. ΧΟΥΙΙ Ο. Μ.] ^ 

χρήματα εστίν, {πάντα μεν γαρ ίσως χρήσιμα^ οαοις γ€ 
προς την Ιργασίαν χρώμεθ^α, ώαπερ γ€ πάντα μίν τα 
ψνγτν έχοντα ζφα, των όε ζφων γένος τι καλονμεν άν^ρω- 
7νον. ει δη τις ημάς εροιτο τίνος αν ετίΐνοδων ημίν γενο- 
μένου ονδεν δεοίμε^α ίατρίλης ονδε των ταύτης εργαλείων^ 5^ 
εχοιμ(εν) αν ειπείν οτι ει α ι νόσοι άπαλλαγείησαν ε^ 
των σωμάτων /μι μη γιγνοιντο 7€ανταπασιν , η γιγνο- 
μεναι παραχρήμα απαλλάττοιντο. εστίν άρα, ως εοικεν, ^ 
/; Ιατρί'/,η των επιστημών (φ προς τούτο χρήσιμη, προς 
το νόσους άνζαλλάττειν. ει δέ τις ημάς ινάλιν εροιτο τίνος 10 
αν ημιν άπαλλαγέντος ουδέν δεοίμε^α χρημάτων, άρ^ αν ^ 
εχοιμεν εΐ7ζεϊν; ει δε μη, πάλιν ώδΐ σκοπώμε^α' φέρε, 
ει οίος τε εϊη ζην άν^ρωτεος άνευ σιτίων τ,αϊ ποτών, λαΐ 
μη πεινψ μηδέ διψφ, εσ&' οτι αν η αυτών τούτων δέοιτο * 
η αργυρίου η έτερου τίνος ινα ταύτα εκποριΐ^ηται; — Ιο 
Ούγ, εμοιγε δοχεΐ. — Ονκουν χαΐ τάλλα /.ατά τον αυτόν 
τρόπον ει μη δεοίμε^α 7ΐρός την του σώματος ^ερα- >- 
πείαν ων νυν ενδεείς έσμέν, γ,αΐ αλέας γ,αι ψύχους ενίοτε 
'/αϊ τών άλλων όσων το σώμα ενδεές γιγνόμενον 7εροσ'- 
δειται, αχρηστ^ αν ημιν εϊη τα καλούμενα χρήματα, εΐ 20 
μηδείς γε παντά7ΐασι μηδενός δέοιτο τούτων ων ενεχεν 
νυνϊ βουλόμεΟ^α χρήματα ημιν είναι, ϊνα έζι/οίμε&α 7ερός 
τάς επιθυμίας /.αϊ τάς ένδειας του σώματος, ων αν εκά- 
στοτε δεώμεχ^α, ει δ^ εστίν άρα προς τούτο χρήσιμον η 1 πάντα μεν γαρ ϊοως χρήσιμα ΐαοίΐΘ ο ΡΙαΙ. ίηβΟΓυίΙ; Οβδη.ι 
£. 460^: οιη. 8Μ Α | οσοις /ε 8ΜΑ οοοις περ Τγ. ρ. 509: οοα γε 
\ϊ\)ή ΡΙαί. II 3 τών ζώων δε Α ^ 4: εκποδών ημϊν ΙαοίίΘ Οβ8η.*: εκ- 
ποδών νμίν 8 Μ Α; ημιν εκποδών Ρΐαΐ:. || 5 οντε Τγ. || 6 εχοιμεν αν 
Γβροβαί 6Χ ΡΙ&ΐ. : εχοιμ' αν 8 Μ Α. οί. 12 || 8 άπαλλάττοντο Μ !| 
9 ?/ ΙαοΐίΘ β ΡΙαί. ίηάίάΐΐ; Οθβιι.^ || 11 νμΐν Ι^ροίΙΐΘΐαβ θγτογ Οβδίι.- ^ 
ρ. 526 Ι «^ Μ υ 13 σίτων Ρΐαίοηίδ οοά. Ραπβ. 1807 (εοο. η(1(1. 
ιη£ΐη.2 β( α> ίη ταβ.) Γθοίβ [1 14 αντών δπρΓίΐ Ιίη. 80γ. 8* || 15 ϊνα 
ΜΑ, ΡΙαί.: οιη. 8 || 21 μηδείς γε ΡΙαί.: μη δη (μηδη Μ) γε 8ΜΑ 
μη δέ γε Τγ. 1| 22 νννΐ βονλόμε^α 8 Μ Α: νννΐ βονλοίμε^α Ιί\>ή 
ΡΐΕί. Ι έξικοίμεθ^α (βχ εξηκ- οογγ. Μ^) 8 Μ Α: έξαρκοίμε&α 1ίΙ)π ΡΙαΙ. || 
23 αν οιη. Α | έκαστος τε Τγ. || 24 δεώμε^α 8, Ρΐαί;.: δεόμε^α ΜΑ { 
εΐ ό' εστυν άρα κτε. ιΐ8ς[ΐΐθ αά βο1ο§:ίΐβ Γίη. οπι. ΜΑ ^ ΟΑΡνΤ XXXIII ΣΓΓΚΡΙΣΙΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΠΌΓ 821 

των χρημάτων κτησις^ προς την τον σώματος ^εραηείαν 
των ένδειών^ ει γονν ήμΐν τοντσ εκ μέσον άναι,ρε&είη, 
οΰόεν αν δεοίμε^α χρημάτων, ϊσως δ' αν ονδ' εϊη παν- 
τάπασι χρίσματα. { — Φαίνεται, — ) Φαίνεται αρα ημΙν, 
5 ως εοιγ,ε, τα προς ταίτην την πραγματείαν χρήσιμα των 
πραγμάτων ταντα είναι χρήματα. — 2ννέφη μεν ταύτα 
είναι χρήματα, ον μην αλλ* ετάραττέ τε αυτόν σφόδρα το 
λογίδιον. — Τι δαϊ τα τοιάδε; πότερα αν ψήσαιμεν οίον 
τ είναι ταντόν πράγμα προς την τοιαντην εργασίαν τόνε 

10 μεν χρήσιμον είναι, τότε δε άχρείον; — Ονζ εγωγ^ αν 
φαίην, άλλ' ει τι δεοίμε^α τούτον προς την αυτήν ερ- 
γασίαν, και χρήσιμον μοι δογ,εΐ είναι" ει δε μη, ου, — 
Ονκονν ει άνευ πυρός οίοι τε ήμεν ανδριάντα χαλκονν 
εργάσασχ^αι, ουδέν αν δεοίμε&α πυρός προς γ ε την τούτου 

15 εργασίαν ' εΐ δε μη δεοίμε&α, ονδ' αν χρήσιμον ήμΙν εϊη. 
ο αυτός δε λόγος ΆαΙ περί των άλλων, ούκονν όσων ανεν 
οίον τε γίγνεσθαι τι, ονδεν αν τούτων ήμΙν χρήσιμον 
φαίνοιτο Ίζρός γε τούτο. — Ον γάρ. — Ουζούν ει ποτέ 
φαινοίμε^α οΙοί τε όντες ανεν αργυρίου και χρυσίον γ,αϊ 

20 των άλλων των τοιούτων, οίς μη αντοις χρώμεΟ-α προς 
το σώμα, ωστεερ σίτοις καί ποτοίς και Ιματίοις χαι στρώ- 
μασι 'λαϊ οικίαις, παύειν τάς τον σώματος ένδειας^ ώστε 
μηγ,έτι δεισ&αι^ ουκ αν τμίν ούδε χρήσιμα γένοιτο προς 
γε τούτο τάργύριόν τε Τίαϊ το χρυσίον καΙ τίίλλα τα τοι- 

25 αύτα, εΪ7τερ τεοτε 7μϊ άνευ τούτων οίον τε γίγνεσΟ^αι. — 1 κτήσις ΡΙ&ί.: χρηαις 8 |ί 2 )/' ονν ηί νίάβίΠΓ 8 |! 4 Φαίνεται 
αάάίάί θ ΡΙαί;.: οιη. 8 || 6 οννέψη μεν Ρΐαΐ.: οννέφημεν 8 || 7 ετ«- 
ραττέ γε ηβδοίο ςηίδ 80γ. ίη Ρΐαίοηβ: ετάραττέ τε 8, Η1)ΐί Ρ1αΐοηΪ8 
έτάραττεν Ττ. || 8 Οαί 8, Ρΐαϋοηίθ οοά. Ρεγιβ. 1807 πι. 860, : όε ΡΙαί. [ 
πότερον αν ΡΙαΙ. | 13 ήμεν 8, ειημεν \[\)ή Ρΐαΐ. είμεν 80γ. ΒυπίθΙ |) 
14 ονδεν 8, Ρΐαί;.; ονόε <:αοί1;β (χΘ8ιι.* |Ι 16 των άλλων, ονκονν 8 
των άλλων. Φαίνεται. Ονκονν ίαοΐΐΘ β Ρΐαΐ:. Οβδη.* \\ 17 ημΐν ονόε 
χρήσιμον ΡΙαί. || 20 αντοΐς Ττ. || 21 οιτίοις \ί\>ή ΡΙαί. || 23 γένοιτο 8 
φαίνοιτο ΡΙεΙ. ΓβοΙίυδ. ίάςυβ θπιηΐ: ίθΓΐ:&88θ (^υί βϋαιη ίη 8ΐ:οΐ3. γο- 
οίρί ιηαΐίηί: οοΐΐ. ρ. 822, 2 || 24 τοντο 8: τούτον 1\\)ή ΡΙ&ί. άβ 8ιοΙ)ε6ο 
ί&ΠίΙαΓ βιίΓηβΐ Ι άργνριόν τε και χρνσίον ΡΙ^ί. 

81;οΙ)αθΐΐδ ΙΛ\ 53 822 ΙΩΑΝΝΟΪ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΡΕΟΚ. Ο.ΧΟΥΙΙ Ο. Μ.] 

Ον γάρ, — Οι/κ αν αρα ούό^ αν χρήματα ήμίν ταντα 
φανείη^ ει μηδβν χρήσιμα' άλλα ταντ αν εϊη, οίς τα χρι^- 
σψα οΙοί τ^ εομεν εκπορίζεσ^αι. 
34 Έν αυτω (ρ. 405 0—406 Α). 

Μάλιστα δ^ αν ϊσως λαΐ τοντο ώδε ^εωρηϋ-είη, ει 5 
τις αυτόν 7ερός αυτόν τον αν^ρωπον Ίίαραβάλλων σχο- 
τεοίτο οποτέρα των έξεων βελτίων, ιεότερον όταν τυχιι 
νοσών η δταν νγιαίνων, — !Αλλά τοντό γ εφη^ ου 7εο/Λής 
Τίνος της σκέψεως δείται, — ^'Ισως γάρ, ην δ' εγώ, τεαντι 
άνΒ-ρώτιω ενΊίορον γνώναι οτι η του υγιαίνοντας έξις ΐυ 
-χρείττων εστί της τον λάμνοντος. τι δε; Ιεότερον τνγ- 
χάνομεν τελειόνων τε χαι μάλλον τεαντοδατεών δεομενοι, 
όταν 'λάμνωμεν η οταν νγιαίνωμεν; — "Οταν κάμνωμεν. — 
"Οταν αρα αντοι εαυτών τυγχάνω μεν φαυλότατα διαγ,εί- 
μενοι, τότε σ(ρόδρα τε λαΐ 7ελείστων^ τα 7ερός τάς ηδονάς 1δ 
τάς δια του σώματος , εν ετεΐχ^νμίαις τε καϊ δεήσεσιν 
έσμέν; — Οντως, — Οίτ,ονν γ.ατά τον αυτόν λόγον ώσ7εερ 
αυτός εαυτού τοτ€ (ραίνεται βέλτιστα έχων, οταν ελα- 
χίστων των τοιούτων δέηται, ουτω 7εάλιν και δυοίν οντοιν, 
ει 6 μεν τυγχάνοι σφόδρα τε και 7εολλών εν έ7ει^νμία τε 
και δεήσει ων, 6 δε ολίγων τε και ήσυχος, οίον τα τοι- 
άδε' όσοι τών άν^ρώ7εων τνγχάνουσι κυβευται οντες, οί 
δε οΐνόφλνγες^ έτεροι δε γαστρίμαργοι ' α7εαντα γαρ 
ταύτα ουδέν έτερον τυγχάνει οντά η έπι^νμίαι. — Σφό- 1 ον08 χρήματα 1ίΙ)π ΡΙ^ί. || 3 οίοι (δίο) τ' έομεν 8 οίον τ ες 
μεν Τι•. II 4 βοΐ. ουιη Ιβπιιη. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8 || 6 προς αυτόν Ρΐίΐί:.: 
προς αυτόν Μ Α || 7 οποτέρα Α οπότερα Μ όποτέραν ΐΛπ Ρΐα- 
ΐοηίβ Ι βελτίω Α || 9 όεΐται Α, ΡΙαί.: όεΐ Μ || 11 τι όέ β ΡΙαί. Οθδη.^: 
ετι όε Μ.Α\ ποτέρως ΡΙαί. || 14 αρα Μ | εαυτών Μ Α: αυτών Ρΐαΐ. |ί 
15 προς ηόονάς τάς ΡΙ^ί. || 16 έπώυμίαίς τε ΡΙ^ΐ.: επι^υμίαίοι Μ επι- 

^υμίαι Α || 18 εαυτού ίη αυτόο οογγ. Μ^ | εαυτού ΜΑ: αυτοΰ 
Ρΐαΐ. 1 τότε θΐίαηι Α, ίαΐΐίίυι ΟαίδίοΓά || 20 τυγ/άνου Μ, Ρΐαΐ.: τυγ- 

ά 
χάνει Α II 21 ηουχος Α ηονχοσ Μ 7)ούχως ΡΙαί. || 24 επιθ-υμίαι δίο 

ίθΓΘ Μ 20 ΟΑΡνΤ ΧΧΧΙΠ ΣΓΓΚΡΙΣΙΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΟΓΤΟΓ 823 

δρα γ€, — ^ί δ' έπι&νμίαι, τνάσαι ονδίν έτερον η ενδει- 
αί Τίνων, οι ονν πλείστα τούτων πεπον^ότες αν-Β'ρωττοι 
εν μοχθηρότερα εξεί είσΐ των μηδέν η ας ελάχιοτα τοι- 
αύτα ττετίονθ'ότων, — Πάνυ μεν ονν εγωγε καί σφόδρα 
5 μοχθηρούς τους τοιούτους νπολαμβάνω είναι' και δσφ αν 
μάλλον τοιούτους, τοσοντω χαι μοχθηρότερους. 1 δε Μ 1 ενόειαι ΡΙαί., θ ΡΐΕί. αββη.^ ρ. 527 : βνόεια Μ Α || 2 πλείστα 
β Ρΐαΐ. Οββη.^: κάλλίοτα Μ^Α πλείστα δπρβΓδΟΓ. πι. τβο. (6Γβ8ηβή?) 
ίη Μ II Β μηό^ν η ώς ΡΙ&ί., θ ΡΙεϊ. Οβθη.*-^: μηδέν πωσ η Μ μηδέν 
πώς η Α Ι ελάχιστα Μ, ΡΙ&ΐ;. ελάχιστον Α || 5 τοσούτους ΐγροίΐιβίαβ 
βΓΓΟΓ Ερ. Οβ8ΐι.2 δίοαΐ: 6 τοιοντφ 53 =* ΟΑΡνΤ XXXIV. 

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ, ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΛΗΣ ΚΑ! ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΤΟΣ. 

1 2οφο}ίλέονς (ίηο. ίαΐ). ίη 859 Ν.'^). 
\Ω ^νητόν άνδράν και ταλαίπωρον γένος, 

ώς ονδεν εσμέν, τνλήν σκιαίς εοΓκότες 
βάρος 7νερισσόν γης άναστρωφώμενοι. 

2 2ο(ροκλης Αϊαντι (125 8.)• 
*" Ορά γαρ ημάς ονδεν οντάς άλλο πλην 

εϊδωλ\ οαοι τΐερ ζάμεν, η κούφην σκιάν. 

3 Φιλήμονος (ΪΓ. 158 Κ.). 
Τοιούτος ο βίος εστϊν άνΒ-ρώπον, γνναι* 

ευφραινόμεοΒ-^ ελάττον η λνπονμε^α. 

2 1;ϋ:ιι1αηι υί 8ΐιρι•3. άθάί οίίθΓπηί: 8 Μ Α "Οη βραχνς και εντελής 
καΐ φροντίδων άνάμεοτος 6 βίος Μαο. "Οτι ό βίος βραχνς καί φρον- 
τίδων άνάμεοτος Ρΐιοί:. ηυιηθΓΟ ηγ' δί^η&ίαΓ ΟΕρηΙ: 8 Μ Μαο. (^β' 
Α II 4 βοΐ. ΙιαΙ). 8 Μ Α; ΙβηιΐϊΐΕ Θχ1:α1; ίη 8, άββδί; ίη ΜΑ δβά δραϋηιη 
Γβϋοίυιη βδί; ίη Α. Ιθ^ίΐιΐΓ βΐίίΐιη οοιρ. Ρ&γ. 434 Εΐί. (τον Διογένους 
οί. ίΙ)ί(1. η. 390) II 5 &νητόν Οβδη.* £. 461^: β^νητών 8 Μ Α, οοιρ. ΡαΓ. 
τλημον 01. Η. 8ΐ:αάί;πιαβ11βΓ Γβο1:Θ, υί; νΐάΘίαι. ^νητόν ίοιί. ίρ86 §ηο- 
ιηοΐο^αδ, ο£. ύΐ, οτι βραχνς 6 βίος \ ταλαίπωρον (δίοαΐ; ίαοίίβ άβάβΓΕί 
Οβδη.ΐ) ΜΑ: ταλαίπωρων 8 || 6 εοικότες (εοικ- Μ) 8 Μ Α; εΐκότβς 
Οβδη.- οκιαίσιν εΐκότες ΡίβΓδοη αάηαθηίβ ΟοΙ)βίο πιηβιηοδ. IX 
ρ. 141 II 7 αναστρεφόμενοι 8 Μ Α, οοιρ. Ρεγ.: άναοτρωφώμενοι αϊ. 
(τβδη.^ πΐΓ^. ίηάβ ίοΓί. οοά. Ραήδ. 1985, δί ιβοΐθ άβ Ιιοο 1ίΙ)Γ0 ίβδία- 
ΙυΓ (τΣίίδίοΓά. ΤγΓΠδ βδδθ Ιιοδ νθΓδΠδ ριιίαΐ: Ναποΐί, νίάθ (ΐιιαβ ίΐΐο 
Εάηοίανΐί πά 8ορ1ι. £γ. 596 || 8 βοΐ. οιιιη Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, Αίαντί 
οιη. θί βοΐ. 1 Θΐ 2 ΙθηιπίΕί:© υηο οοιηρΓ. 8 || 10 εϊδωλα 8ορ1ι. οοά. 
ΕίΐιΐΓ. II 11 βοΐ. οαιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8Μ Α Μαο. || 13 ενφραινόμεσ&' 8 Α: 
ενφραινόμε^α Μ Τγ. Μαο. | ε).αττον 8ΜΑΜεο.: οογγ. ΟοΙ)β1: ιηηβ- 
ιηοΒ. IX ρ. 142 10 ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ Β10Γ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 825 

4 Ευριπίδον Μελεάγρω (ίΐ. 532 Ν. 2). 

Τους ζώντας ευ δράν' %ατ^ανών δε πάς άνήρ 
γίΐ καϊ σκ/α. το μηδέν εις ονδεν βλέπει, 

5 Φίλη μονός (ίΓ. 133 Κ.). 

5 Ονγ. αν δνναω μη γενέσθαι, δέσποτα^ 

ανΒ'ρωπος αν άνθρωπος* άλλως ονν βοάς* 
τον ζώντ αν άγχη πόλλ' εχειν εοτϊν κακά. 

6 ^ιφ^λον ({γ. 106 Κ.). 

^!Αν&ρωπός εΙμι, τούτο δ^ αυτό τω βίφ 
10 πρόφασιν μεγίστην εις το λνπεία^αι φέρει, 

7 (8 Μθΐη.) Μενάνδρου (&. 534 Κ.). 
'^Άπαντα τα ζφ' εοτΐ μαχαριώτερα 

και νουν έχοντα μάλλον ανθρώπου πολύ, 

τον ονον όράν εζεστι πρώτα τούτον ί, 
15 ούτος χακοδαίμων έστιν ομολογουμένως. 

τούτω -/.ακόν δι αυτόν ουδέν γίνεται* 

ίχ δ' ή φύσις δέδωκεν {αυτφ\ ταύτ^ έχει. 

ημείς δε χωρϊς των αναγκαίων ζα/,ών 

αύτοι παρ^ αυτών έτερα προσπορίζομεν. 
20 λυπούμε^\ άν πτάρη τις' άν εϊπτβ κακώ^, 

όργιζόμε&'' άν ϊδτ] τις ένυΊζνιον^ σφόδρα 

1 θοΐ. οαιη Ιβιηιιι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ί1:θΓηιη ά&ί:ιΐΓ βοΐο^α £1ογ. 121, 25 
Μβίη. {Ευριπίδον) \\ 2 όράν 8Μ Α βίοαΐ: ΙίΜ ίηίΓα: όρά Ιιοο Ιοοο Ττ. 
ρ. 510 Ι όβ πάς £1ογ. 121, 25: ονόείς Ιιοο Ιοοο 8ΜΑ || 3 βλέπει 
8 Μ Α: ρέπει ίΙοΓ. 121^ 25 Γθοίίυθ || 4 θοΐ. οιιιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8, οιη. 
ΜΑ II 8 θοΐ. ουιη Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8, οηι. ΜΑ || 9 αντό 8 αντω Ττ, \\ 
11 βοΐ. ουπι Ιβπιπι. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 6) Μ Α (ροδί ΘοΙ. 4) || 12 μακα- 
ριώτερα θιοΐίτΐδ Όϊαϊ. ροβί. ρ. 397 : αακαριώτατα 8 Μ Α Ο 15 οντος\ 
ος τοι οί. Κοοίί | ώμολογονμένως Τγ. || 16 τοντφ όε κακόν ρΓορ. 
ΟοΙ)β1; Ν. 1. ρ. 82 | αντον ΑΤγ.: αντόν δίηβ δρίΓ. 8 αντον Μ Ι γίνε- 
ται 8 Μ γίγν- Α \\ 17 αντω, ταντ^ έχει ί&οιίβ βηρρί. θβδη.* ίάςυο 
οοηιηιβηάανίΐ; βίίίΐηι ΟοΙ)βί 1. ο.: ταντ* έχει 8ΜΑ ταυτ' έχει μόνα οοά. 
Ραπδ. 1985 ΐβδίβ ΟαίδΓοΓάο, ίά^ηβ δΐαΓβ ηοη ροΐβήΐ:, ηίδί όέόωκε δοή- 
1)β1:ηΓ, Ιιοο &υ1:θηι ίΐάηιίδδο θίΐΕπι ταντ\ ουκ αλλ" έχει δίηι. οοηίοβΓβ 
ροδδίδ; (αντα) ταντ' έχει Μθίηβΐίβ Οοπι. IV ρ. 230 || 18 νβΓβηηι οπι. 
Α II 19 αντών Μ: αντών 8 Α || 20 εΐ'ποι Α || 21 οργιζόμε&α Μ | αν 8 : 
εαν ΜΑ. νβΓΠΠι τδΐηδ εάν Μβίηθίϊθ 80γ. οργιζόμεσΘ^'. έάν Ι'δ^ τις 
έννπνιον [οφόδρά] | α ν. οφόόρα ηονυδ (ΐυ&δί νθΓδυδ ίηοίρίί ίη Τγ. 826 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

φοβονμεΒ' ' αν γλανξ άναχράγτ], δεόοίκαμεν. 
αγωνίαι, δόξαι^ φιλοτιμίαΐγ νόμοι^ 
αηαντα ταντ^ επίθετα ττ] φύσει κακά. 

8 (9 Μβίη.) :^ωτ(ίδον. ' 

Λυτός γαρ Ιών παντογενής 6 τΰάντα γεννών^ 5 

ον γ.ρίνει δίχαίως τα και' ανΌ^ρωπον εζαστον, 
καΐ γαρ κατά γαίαν τά(γε) κακά ττέφνγ.εν αεί* 
Ύ.αΙ τοις μεγάλοις άεΐ χαι/ίοίς γέγη^' 6 χόσμος» 
οτί τζάντες^ όσοι περισσόν η&έλησαν ενρείν 
η μηχανικόν τνοίημ' η σοφόν μάθημα, 10 

ούτοι κακόν εις τον θάνατον τέλος εποίησαν, 
ντζο του γεννήτορος κόσμου κακώς παθόντες. 
Σωκράτη ν 6 κόσμος ττενιοίηκεν σοφό ν είναι, 
και κακώς άνείλεν τον 2ωκρότην δ κόσμος, 
εν τγι φυλακ'η κώνειον οτι ττιών τέ^-νηκε. 15 

τζουλυτνοδα φαγων ο /ίιογένης αμον τέ^νηκεν, 
Λίσχύλω γράφοντί (τι) εττιηέητωκε χελώνη, 
Σοφοκλής ράγα φαγών σταφυλής 7ενιγεϊς τέδ-νηκε. 
κύνες ο Ι κατά Θ ράκη ν Έυριτϋίδην ετρωγον, 
τον ^εϊον Ομηρον λιμός κατεδαπάνησεν. 20 

9 (10 Μθίη.) Του αύτοϋ. 

Λγα^ός ευφυής \καΙ\ δίκαιος ευτυχής ος αν ζτ], 

1 φοβούμεθα 8 Μ φοβονμε^' Α Τγ. 1 Ιιιιηο νβΓΒΠιη άαθ8(ΐιΐθ «[αί 
ρΓΕθΟθάυηί: υί αΐίαηάβ ίΠαΐοβ ρΓΟΒοήρβίί: Κοοίί. αϊ; 8υρβΓ8ί;ΜοηίΙ)α8 
ηοηηβ ηΐΣίχίιηα ηοΙ)ί8 ίρδί πιβ,Ιε 3,ά8ΐτυίιηιΐ8? ΓθρΓθΙ)ο βίίαιη ςαοά 
οοηίΘοίΙ: ΗβΓ^νΘΓάβη Αηαΐ. ογ. (Τγοϊ. αά Εΐι. α. 1868) ρ. 38 8. 11 2 νόμοι] 
φ&όνοί 01. Γ. (χ. δοΐιιηίάί:, ρΓθ1)αί: ΗβΓ^νβΓάΘη Οοΐΐβοί;. ογ. ρ. 168, ία νίάβ 
ρ. 829, 3 II 4 βοΐ. οηιη Ιθΐηιη. ΗεΙ). 8Μ Α Μαο. || 5 αντος γαρ — (14) και 
οιη. Μαο. | παντοτελης οί. ΜβίηθΙίΘ 1| 7 γ ε ίηδΘΓαϋ Ηβηηίΐηιι ΕΙ. ά. ιη. 
ρ. 446 II 8 αεί οιη. Τγ. | γέγηθ-' 8 Μ γέγη&εν Α γέγεθ^' Τγ. || 10 ποίημα 
η 8 Μ Α; τι πρόβλημα τ οί. Νααοΐί Ιίοβηίίαδ |1 13 πεποίηκεν 8ΜΑ 
πεπόηκε Τγ. |1 14 άνεΐλε Α Μαο. || 15 τέθ^νηκεν Μ || 16 πονλνποόα (ον 
οοιηρβηά. οογγ. 8*) 8Τγ. πολύποδα Μ Α Μαο. |) 17 γράφοντί {τι) 
Ο. ΗβΓίηαηη | επιπέπτωκεν Μ || 18 ράγα 8 Α (βΐιαιη Υϋ δορίι. 14 
1.110. ηΐΕΟΓοΙ). 24), ρώγα ΜΜαο. | πνιγείς δαρΓΣΐ ϋη. 8 ΜΙ 19 ενρίππίόην 
ηί αδδοίΘΐ: Μ | ετραγον Τγ. || 21 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. \ιβ\), δ Μ Α Μαο. 1| 
22 και δθοί. (χ. ΗβπηΕπη | δς αν ξ?/ Ηβηη&ηη: ος εαν η (νθΐ ^) 
8 Μ Α Μαο. ΟΑΡΥΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ Β10Γ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 827 

τον φθόνου λαβείν δεΙ μερίδ' η μώμον εχειν δεΙ. 
πλοντεί τις άγαν, άλλα τνά-θ^ος παρέλαβεν αυτόν, 
ευσεβής τις εοτιν, πενίαν δέδωτ^εν αυτφ. 
μέγας εστί τεχνίτης [τις], άτυχη ηεποίηγ,^ αυτόν, 
5 καν επ\ το μέγιστον δίκαιος κριτής υπάρχη, 
δεΙ τον φύσει νικώμενον άδικον αυτόν ειτΐείν, 
πλούσιος τις εστίν, το μέγα πτώμα φοβείται, 
ισχυρός υπάρχει, νόσου πείραν εύλαβεΐται, 
ημέρας μιας άλυπία μέγ' εστϊ κέρδος. 
10 τί'γάρ εσμέν όλως, η ποταπής γεγόναμεν νλης; 
στόχασαι κατά σεαυτον το βιωτικόν, νοήσας 
εκ τίνος εγένου και τις εΐ και τις πάλι γίνη. 
10 (11 Μβίη.) Μενάνδρου (οί. £γ. 417 1> Κ.). 
Τυφλόν γε και δύστηνον άνχ^ρώπου βίος, 
15 11 (12 Μβίη.) Ενφρονος /ίιδύμων (&. 5 Κ.). 

Ώ Ζεύ, τι ποΒ-^ ημίν δους χρόνον του ζην βραχυν 
πλέκειν άλύπως τούτον ήμας ουκ εας; 
12 (13 Μβίη.) Μίμνερμου (£γ. 2 Β.^). 
ΉμεΙς δ' οΐά τε φύλλα φύει πολυάν&εμος ωρη 1 τον φ&όνον 8ΜΑ Μαο.: Ιαοΐίβ οογγ. Οβδη.* ί. 461^ των 
φθόνων πίΕναΙί; Εά. 8ο1ιτ\^&Γίζ | μερίό' η ΗβΓΠίΕηη: μερίδα 8ΜΑ 
Μ30. II 2 πλοντεί τις ιΐ8ς[υθ πά ίίη. οιη. Μεο. || 3 έστΙ 1ίΙ)π, οί. 
Εθ88ΐ)α€ΐι Οτ. πιβίν.^ ρ. 363 Ο 4 τις δβοΐαάί νηΐΐ; Ηβιιηαηη | πεποί- 
ηκεν {-κ οοηιρβηά. 8) 8ΜΑΤγ.: οογγ. ΗβππΕηη [ 6 οί. Κθ88ΐ}αο1ι 
1. ο. (1αΙ)ί1;ο ηυιη ίηίβ^Γ3, δθΓΥΣίίΕ δίηΐ: νβΛα. κρίαεί ορίΕΐ: Εά. 
δοΙιτνΕΓΐζ II 7 έοτιν Γθρο8πί βχ Μ : εστί 8 Α || 9 μέγα 8 Μ Α || 12 πάλι 
ΟτούηΒ Τ)Ίοί. ροβί. ρ. 399: πάλιν 8ΜΑ || 18 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 

8 Μ Α. μ 8. τον αντον ςυοά 1ια1)8ΐ Τγ. ρ. 511, άθΙ)υίί: απίθ- 
€θάθη1;ί βοΐο^αθ ίκΙροηβΓβ ιιΙ)ί οΐΏίδίί. ίάβιη ορίηαηίιΐΓ ίηίδίαΐυπι 
Θ88Θ ςυοά δαρΓΕ 1θ^ί1:αΓ 8ί;οΙ). Ι 7, 3, ιιΙ)ί Μενάνόρον Ιθΐηιηα (ρΓ&β- 
οβάίΐ: Μενάνδρον Προγάμων) αάάίάίΐ: Αναοΐΐδΐϊΐιιίΐι , Τνφλόν γε και 
όνστηνόν έατιν η τνχη (τνφλον όε και δ. άν&ρώποίς τνχη Μοηοδί:. 
718), ηυιη ιβοίθ, ροίβδί; άπΐ3ίί:αΓΪ, οί. βίίαηι ςυΗβ πιοηυίΐ: Ο. Μθ^θγ 
Όίβ ΥνΗη. δαηΐΐηΐ. ρ. 412 ηυί ΐρδβ ςηοςαβ (ϋνβΓδΕ θδδβ ρηΐαί: || 
14 όίστινον Μ || 15 βοΐ. ουηι Ιεπιω. 1ι:ιΙ). 8 Μ Α, £η1}. η. οηι. 8 || 
16 ποθ-' 8 παθ^' Μ πάν&' Α |1 18 βοΐ. ουπι Ιβπιηι. \ια\). 8ΜΑ |1 
19 πολνάν&εμος 8 Μ πολνάνθ^εος (δίο) Α | ωρ^ Βθγ^Ι: 828 ίΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΪ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

έαρος, οτ' αίιρ ανγ7}α αυξεται ηελίον, 
τοις ϊκελοί πήχυιον επΙ χρόνον αν^εοιν ΐ/βης 
τερτΐόμε^^α, τζρος ^εών είδότες ούτε τ,α/,υν 
οντ αγαθόν ' Κηρες δ^ τναρεστήαασι μέλαιναι, 

η μεν έχουσα τέλος γήραος άργαλέον, 5 

η δ έτέρη -Θ-ανάτοιο' μίννν&α δε γίγνεται ήβης 

καρπός^ όσον τ επΙ γήν χίδναται ι]έλίος, 
αντάρ επην δη τοντο τέλος παραμείιρεταί ωρης, 

αντίκα δη τε^νάναί βέλτιον η βίοτος. 
πολλά γαρ εν &νμφ κακά γίγνεταν' άλλοτε οίκος 10 

τρνχοΰται, πενίης δ εργ^ οδυνηρά τζέλει' 
άλλος δ^ αν παίδων επιδενεται, ών τε μάλιστα 

ίμείρων κατά γης έρχεται εΙς ^^ίδην" 
άλλος νοΰσον έχει &υμοφ&όρον' ουδέ τις εστίν 

άνϋ^ρώττων, φ Ζευς μη κακά πολλά διδοΐ. 15 

13 (14 Μβιη.) Φιλημονος (ΪΓ. 93 Κ.). 
Ϊ2 τρισμακάρια πάντα καϊ τρισόλβία 
τά ^ηρί\ οίς ουκ εστί περί τούτων λόγος" 
οντ εΙς ελεγχον ουδέν αυτών έρχεται^ 
ουτ^ άλλο τοιοϋτ ουδέν εστ αυτοΐς κακόν 
επακτόν' ην δ' αν είσενέγκηται φύσιν 

1 ανγ(^ς δοΐιηθίάθτνίη: αυγή 8ΜΑ || 2 τοΐσ' Ιιοάίθ Γβοίίυδ 8θπ- 
1)11111: (υί; ιηοάο ανγ^^ο'): τοις 8ΜΑ | πηχνιον πί νίάβίαΓ Α: πψ 
χνΐον 8 πηχίίον Μ |] 6 γίγνεται 8 Α γίνεται ΜΤγ. | 7 δυρια τ" Άΐίφχίά 
Γ&8υιη Μ Ι κϊδνάται Μ || 8 παραμείχρεται 8 παραμεΐ'ψαι Μ Α παραμεί- 
ιρεαι ΟοΙ)θ1: πιηβΐηοδ. IX ρ. 141 | ωρησ Μ | 9 ^// τε&νάναι (τεθ-νάναι Μ) 
8 Μ Α : τε&νάμεναι γθοϊθ Βαοΐι. τε&νάναι δΐβρίιαηιΐδ βί Ο. 8ο1ιηβίάθΓ, 
ΓΘίοίί ΟοΙ)βί V. 1.2 ρ. 390, άβίβηάυηί; ΑΙΐΓβηδ Ρΐιίΐοΐ. βυρρί. Ι ρ. 539 
Καβ1ιηΘΓ-Β1α88 Αηβ]^". ()γ. Ι 2 ρ. 236. 443. δτιρρΙβνβΓθ δη, ροδίςιιαιη 
τεΘ-νάναι (ρΓΟ τε^νάμεναι) Ιθ^ί οοβρίαιη Θ8ί: οοπθρίίοηθ Αΐίίοα: 
810 ίιιάίο&Ι: δίίζΙθΓ || 10 καλά Τγ. | γίγνεται Α γίνεται 8 Μ | άλλοτε Α 
άλλοτε τ' (νθΐ άλλοτε τ') 8 Μ || 11 πενίης 8 περιηο (δίηβ 3-00.) Μ 
περί ησ Α | 13 ϊμείνων Μ ! αΐόην 8 !| 15 διδοΙ οο(1. Ρ&η8. 1985 ίθδίθ 
(ταίδίοΓάο: όιδώ (νοί -ώ) 8ΜΑ || 16 θοΙ. ουιη Ιβηιιη. ΙΐίΐΙ). 8ΜΑ || 
18 ^ηρί"* οίς 8^: Β-ηρίοις 8^ Μ Α Θ-ηρία οίς ΐαοίΐθ 80Γ. Οθδη.^ | εοτι 
ίαοίίθ 80Γ. (τβδη.^ ί. 462^: ενεοτι 8ΜΑ ενεστινΎΐ, || 19 ουδέν αυτών 
(τΓοϋυδ ΒίοΙ:. ροβΐ:. ρ. 401: αυτών ουδέν 8ΜΑ {] 20 εοτ βχ έοτιν 
ΟΟΓΓ. 8 ΜΙ 21 εΐαφερεο^αι φίοιν ηπιη δίο (Ιίοί ροίιιβηΐ, (1ηΙ)ί1:Σΐ1: Κοοίί ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΪ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 829 

εκαστον, €ν&νς γ.αΐ νόμον ταυτψ έχει, 
ημείς δ^ άβίωτον ζωμεν αν^^ρωποι βίον, 
δονλενομεν δόξαισιν, ενρόντες νόμους, 
τιρογόνοΐϋΐν, εγγονό ισιν. οΰχ. εστ* αττοτνχείν 
ο τία^ον, τΐρόφασιν δ' αεί τιν' εξευρίσ'λομεν. 

14 (15 Μβίη.) 2ιμωνίδον Θρήνων (ή*. 36 Β.^). 
Ονδε γαρ οϊ ττρότερόν ττοτ επέλοντο, 
^εών (5* 1^ ανάν,των εγένοντο νίες ημί^^εοί, 
ατΐονον ον6* αψχ^ιτον ονδ^ ακίνδννον βίον 
'/■ ες γήρας εξίκοντο τελέοαντες* 

1δ (16 Μβίη.) 2ιμωνίδου (δβιηοη. 1 ΒβΓ^Ι^:^). 
Ώ τϋαΐ, τέλος μεν Ζευς έχει βαρνκτνττος 
πάντων οσ' εστι^ και τί^ηα^ ότζτ} -Θ-έλει. 
νόος δ^ ούτ, επ^ άν&ρώποισιν' αλλ εφήμεροι 
'}* αιδη βοτά ζώομεν, οΰδεν είδότες 

3 άνθρωποι ΟϋΙ)θί; Ν. 1. ρ. 577 : ανθ^ρωποι 8 Μ Α || 4 εγγόνοισιν 
ΜΑ ί. έκγ- || 6 βοΐ. οιιιη Ιβτηιη. Ιι&Ι). 8, οηι. ΜΑ. ίη οοΙοιηβίηΕ 
όβΓ^Ι^ίυιη 8βουία8 δυιη. ηονυβ ίηοίρίί νοΓδαβ 3. θ^εών δ\ άθίη εΙ) 
,μίθ-εοί, άβηίςυΘ αΐ) ονδ' άκινδ. ίη Τγ,, £θΓία88β βίίαιη ίπ 8 || 8 έγέ- 
"ονθ' νίες δοΐιηβίάθ'ννίη: εγένοντο νΐες 8: νϊέες άθ \νίΐΕΐηοτνίΙ:ζ Ηβηηαθ 
'οΐ. XIV ρ. 170 810 νΘΓΐ33. Γβδίίίϋθηβ επέλοντο Θ^ξων εξ άνάκτων νϊέες 
ημίθεοι ρΕΓίίοηΐΗ, (ίβ ροδί ^εών άβίβία || 9 ουίίε 8 | άφ^ονητον ρΓορ. 
^ \νίΐΕΐηο\ν^ίΐζ, άίΐΓΟοΙιαβιιιη βηίιη ηυηΐθΓίδ ί1ο.^ί1:Επ || 11 βοΐ. οιιιη Ιβπιηι. 

ΙιαΙ). 8Μ Α, τ «ι; 8 || 12 παΐ βχ παις οογγ. Α^ | 13 οσ' ριορ. Οβδη.* 
ί', 462^ ηΐΓ^.: δσ 8Μ Α | τί&ηο^ Α τί&ηοιν Μ Τγ. άηΜΐο άβ 8 | οπη 
νβΐ {-^) 8Μ Α οκ^ ΑΙΐΓβηδ. νίάβ ςα^β (ϋχίπιυδ αά ρ. 830, 1 || 14 νόος 
8 Μ Α υΐ: νόον ϊώή δΐιρΓίΐ 8ΐ;οΙ). IV 22, 193 ρ. 561, 14. ηοδίιο Ιοοο νόος 
αΙ ηιοηοδγΐΐ^ΐ^υπι ρΓοηαηΙίΕιηάηηι : δίο ροδΐ Μβίηβΐάιιηι ΐτιάίοανίί: βίίαηι 
δπιγίΐι ΤΑβ 8οηηά8 αηά ίηβ. ο/* ίϊιβ Οτεβίΰ άιαί. {Ιοηίΰ) 457. νοϊς 
ΟτΓΟίιυδ ϋίοΐ. ροθί;. ρ. 401 | εφημέριοι δη βροτοί (βρωτοί Τγ.) ζώομεν 
8 εφημέριοι δη βροτοΙ ζώομεν αΐδη {αδι^ Α) βοτα ζώομεν ΜΑ: 
εφήμεροι άεΐ βροτοΙ δη ζώμεν οί. θΓ0ΐ:ίυ8 1. ο., εφήμεροι α δη βοτά 
ζώονσιν ΑΙΐΓθηδ, εφήμεροι α δη βότ^ αΐεΐ ζώμεν ΒθΓ^Ιί ηοη ί^ηο- 
Γίΐηδ 'ςυαηίίδ άίίίίοηΙΐαΐΛιΐδ βηίΘηάαίίο 8ίπιοηίάβ3,πιηι ΓθΙίςηίΗ,Γυηι 
(}πα8 δθΓνανίί; 8ίοΙ)αβη8, ίη)ρθάί1;α δίί', εφήμεροι αΐεΐ βότ^ οία ζώμεν 
ίνβΐ ζόομεν) ΜβίηβΙίΘ || 15 οίδεν είδότες οηι. 8 δθά δρ&ίίο ςηοά οοπι- 
ηιοάβ οίΐρβΓθ ροίβΓΕί; νβΓί^α οπιίδβα Γβΐίοίο | ονδεν είδότες — (ρ. 830, 3) 
Οί μεν ημέρην οηι. Τγ. 830 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΕ. Ο. ΧΟΥΠί Ο. Μ.] 

οκως €χαστον ετ,τελεντησει ^εός. 
ελτιϊζ δε /ναντας τ,απιτιει^είη τρέφει^ 
α/τρηχτον ορμαίνονταξ' οΐ μεν ημέρην 
μένουσιν ελ^είν, οΐ δ^ ετέων περιτροπός, 
νέωτα (ϊ' ουδείς όστις ου δοκέεί βροτών 5 

ττλούτω τ ε γΛγα^οΙσιν ϊξεο&οα ^ φίλος, 
φθάνει δε τον μεν γί^ρας αζηλον λαβόν, 
πρΙν τέρμ^ ϊγ,ϊΐταυ' τους δε δύστηνοι νόσοι 
€ρ3^είρονσί ■3^νηταν' τους ί' ^ρει δεδμημένους 
πέμπει μέλαινης ΐΑίδης υπό χ^ονός' Κ- 

οί δ εν ^αλάσστ] λαίλαπι κλονεύμενοι 
και κυμασιν πολλοίσι πορίρυρης άλος 
^νγισκουσιν, ευτ' αν ευ δυνησωνται ζόειν' 
Οί δ^ αγχόνην αψαντο δυστηνω μόρω , 

καυτάγρετοι λεί/νουσιν ηλίου ψάος. 15 

ούτω 7Μκών απ^ ουδέν, άλλα μυρίαι '^ 

βροτοίσι κηρες τ,άνεπίφραστοι δυαι 
και πηματ ' εστίν * ει δ' εμοι πι^οίατο, 
ουκ αν κακών ερφμεν ουδ' επ^ αλγεσι 

κακοΐσ' έχοντες ^υμον αικιζοίμε&α. 20 

16 (17 Μείη.) Φιλήμονος (ίΓ. 88 Κ.). 

1 οκωσ Μ υπως δίηθ ΗΟΟ. δ ίίμως Α* οτΐως οογγ. Α'-^. 8ΐ;3,1)ί1ί1:ιΐΓ 
ί^ίϋυΓ δβηίθηίία βοπιιη ςυί, Λ^Θίαί ΚβηηθΓ ίη ΟαΓΐϋ δΐυά. ν. Ι ρ. 154 8δ., 
θχβιηρία ηοη ίοηίοα οοΓπ^βηάα οβηββηί ] εκτελεντησει 8 Μ Α -ση ΓγοΙ). ^ 
ρ. 108, ίηάβ -ο^ Οβδη.* || 2 κάπιπει&είη {κα- Μ) 8ΜΑ κα πει^είη 
(ίηΐθΓ « 61 π Ιεο. 2 ϋίί;.) ΓγοΙ). ρ. 108, ίη(1β καηει&είη Οβδη.* |! 4 μΙ- 
νονά" Τγ. ι οι (νβΐ οϊ) (ί' 8 Α ο ί5' Μ || 5 νέωτο Μ || 6 φίλος 8 Μ Α: 
ψίλον ρΓορ. Οθδη.^ ί. 462'' ιϊιγ^. πλέον 8€γ. ΒθΓ^Ιί. πη πέλας^Ι \ ίη 
ηι&Γ§. ς^ (ί. ζητεί) Α |1 7 λαβόν θχ -ων ΓΕάθηάο οογγ. Μ || 9 θνητών 
8 Μ βροτών θνητών Α. νέους φ^είρονοι νονοοι Όίβίδ πρυά Ι. ΤνβπίθΓ 
^ιιαθ8ΐ. Β&1)Γί&η. ρ. 9 1 άρεϊ ϋΙ)π δθά αέρι Τγ. || 10 νποχ&ονος δίηβ ^ 
ίΐοο. 8 II 11 εν 8 Μ ενί Α || 12 κνμασι πολοΐσι Μ || 13 εν ΒβΓ^Ιί; //?} 
8ΜΑ Ι όννηοωνται 8 Μ όννι^οονται Α | ζοε^ν ΡοΓδοη: ζαίε^ν 8ΜΑ 
δβά ειν ίη Γ£ΐ8. οογγ. Μ^ || 15 καντάγετοι 8 καντάγρετοι Μ ?7 «ι;Γα- 
γρετοι Α || 17 χ«ν έπίφραοτοι Μ 1 (ίϊ;ο Α || 18 δ' εμοΙ Βπιηοΐί: όέ 
μοι 8ΜΑ II 19 ονκ αν κ: ερ. ηΙ>βΓίη8 βχρΙίοΒ,Ι: άβ δ^ΐ^βΐ ΗβΓΠΐ3,β ν. 
VII ρ. 361 8. II 20 κακοίς \\\}ή \ αίκιζόμεί^α 1:7ροί1ιβΐ:αΘ θγγογ (χθδη.- 
ρ. 529 Ι! 21 βοΐ. οαπι ΙβΐΏΜ. ΙΐίΐΙ). Μ Α, οιη. 8 ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 831 

Πολν γ^ ίστί τνάντων ζφον ά&λιώτατον 

ανβ-ρωπος, εϊ τις εξβτάζοί κατά τρόπον. 

τον γαρ βίον περίεργον εις τα πόντ' έχων 

απορεί τα πλείστα δια τέλους πονεΐ τ' αεί, 
5 γ,αΐ τοις μεν άλλοις πάσιν ή γη ^ηρίοις 

ειαονσα παρέχει την χα^^ ημέραν τροφήν, 

αυτή πορίζουσ^ ου λαβουσα 

πάνυ μόλις 

(Ιίσπερ το κατά χρέος χεφάλαιον εκτίνει 
ιΟ το σπέρμα, τους τόκους ό' (άν^ευρίσκουσ' άεϊ 

ινρόφασίν τιν^ αυχμόν η πάχνην αποστερεί. 

7Μΐ Ι τυχόν μεν δια το παρέχειν πράγματα 

μόνους εαυττ] και ποιείν τανω κάτω 

ταύτην παρ' ημών λαμβάνει τιμωρίαν, 
15 17 (18 Μβίη.) Βά^ωνος εξ Αιτωλού (ίι. 1 Οοη). III ρ. 

326 Κ.). 

^ν^ρωπος ων επταικας' εν δε τ φ βίο) 

τέρας εστϊν ει τις εύτύχηκε δια βίου. 

1 ζωών ΐη ζώον οοιτ. Α* || 4 όιατέλονς Μ Ι 7 αντη ΜΑ: ίαοίΐβ 
ΟΟΓΓ. Οβ8η.2 ρ 530 Ι ροβί λαβονσα ίππίθΜ οίαυδίιίαιη α1ΐθπα8ς[πο 
θχοΓάίυιη ίηίβΓοίάίββθ νίάίΐ: Μβίηβΐίθ ςυί βυρρίθί; ον λαβονσα {σπέρ- 
ματα' '^Ημΐν όε καν ?} πολν λαβοϊοα) πάνυ μόλις 61: δϊηιίΙίΐβΓ Κοοίί 
ον λαβονσα (σπέρματος Οίόέν , βροτοΐς όβ πολν λαβονσα) πάνν 
μόλις II 9 ωσπερ τι κατάχρεων ριορ. ΜβίηβΙίΘ | εκτίνει Α εκτείνει 
Μ; εκτίει ηοη 1)βηΘ (τθΒη.^ || 10 ανενρίσκονσ' ριορ. Οθβιι.^ ιπγ^.: 
ενρίσκονσ' ΜΑ ||11 πάχν^ Ιτ^^ροΐΐΐθίαθ νί1:ίυιη Οτβδη.^ | άποστελεΐ Μ 
αποστέλλει Α: ΙαοίΙβ οογγ. Οβδη.^ || 12 καΐ τυχόν μεν ΜΑ: καΐ (όη) 
τνχον μεν 80γ. Οθδη.^ 8θά καΐ όη βί τυχόν μεν ηαιη 8αί:ί8 αρίθ οοη- 
8θοί^ηίπΓ? ηΕΐη ςαοιηοάο ρο8ΐ: Ιιεπο δβηίβηΐία,ιη μεν ρατίίουΐ&θ γθ- 
δροηάβπ ροΙυβίΊί;, ηοη Γβρθήο. οοηίάα8 καΐ τυχόν (ϊσως) μεν. βίο 
και ϊσως μεν ηηά νίθΙΙβκ'Μ αΙΙβτάίηρβ ΡΙαίο άθ ιβρ. ρ. 757 Ο || 13 εανττ] 
ΟΓΟίίυδ ϋίοΐ. ρο6ΐ. ρ. 403: εν ταντη {-τ^ Α) Μ Α εν αντ^ 80γ. Οβδη.^ 1 
πΐ8.1ίηι ποεΐν || 15 βοΐ. οαπι Ιβπιπι. ΗεΙ). ΜΑΜαο., οπι. 8. ΓβοαΓήί βοΐο^α 
ίηίΐ'^ ίΙοΓ. 105, 30 Μβίη. {Βά^ωνος εξ Αΐτωλον) ηΙ)ί Ιθ^ΐίιΐΓ βοΐο^ίΐ 
θίίαηι ίη 8. Βά&ωνος, ηοη Βάτωνος, 1ϋ3π Ιιίο βί ίηίΐ'Β., οί. ςααβ αά- 
ηο1:ανίηιυ8 αά III 6, 12 ρ. 282, 10 || 17 ανΘρωπος ων επταικας υΙτοΙ)ί- 
^ ςυβ οηι. Μαο. | (Ϊ£ οπι. Μαο. αϋΓΟ^ίί^ηβ || 18 εντΰχηκε Ιιοο Ιοοο Α, Μαο. 
υί;ΓθΙ)ί(ΐαθ, 8 ίηίΓα: εντνχεικεν (δίηο αοο.) Ιιοο Ιοοο Μ εντνχη καΐ Μ 
ίηίια εντνχεί καΐ Α ΐηίΓδί. εντνχεί πιβίΓΟ ίηνίίο Οβδη.- 8Β2 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΙ.ΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

18 (19 Μβίη.) Μενάνδρου (ίη 539 Κ.). 

^0 τΐάντα βουλη^^εϊς {αν} αν^ρωτνος πονείν 
πώς αν γένοιτ^ ο(ν} πλούσιος τρό^νον {τινά,} [ούτος] 
7τάλίν φιλόσοφος τινϊ μαδήσει χρα μένος, ^ 

το σώμ^ νγιαίνων τινά δίαιταν 7εροσφέρων ; 5 ^ 

πλην εν τι ταν πάντων αδύνατον ην αρα 
ενρεΐν, δι ον τρόπον τις ον λνπησεται, 
ον γαρ το μη πράττειν κατά νουν έχει μόνον 
λνπην, παρέχει δε φροντίδας και τάγαβ^ά, 

19 (20 Μθίη.) Φιλήμονος Έφήβω (ίι. 28 Κ.). 1^ 
Ον τοΙς πλέονσι την ^άλατταν γίνεται ^ 

μόνοισι χειμών, ώς εοιχεν, αλλά και 

τοις περιπατουσί που, ^άχης, εν τη στοά 

και τοΙς μένουσιν ένδον εν ταΐς οικίαις. 

χοί μεν πλέοντες ενίοΟ^^ ημέραν μίαν 15 

η νύκτα χειμασ^έντες, είτ^ εκ τον κακού 

σωτηρίας επέτυχον' ήτοι πνεύμα γαρ ^ 

αυτούς το σαζον ήκεν η ^φάνη λιμήν, 

εμοι δε τούτ^ ονκ εστίν ' ουκ ες ημέραν 

χειμάζομαι μίαν γαρ, εις το ζην (5' ολον' 20 

άεΙ το λυπείσ^αι δε μείζον γίνεται. 1 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. Ιιαΐ). Μ Α, οιη. 8 || 2 αν ίαοίίβ ίηδθπιίΐ: αββη.^: 
οιη. ΜΑ II 3 πώσ ΜΑ. πάς 80γ. Οββη.^ ίηάθ πάντ' Μθίηβΐΐθ ίη 
Οοιη. πάν ίάθΐη ίη 8ίοΙ). ροδΐ γένοιτο άίδίίη^υθπδ | γένοιτ' ον 
δοπρβί: γένοιτο Μ Α. ζηί ίΠαά νβηιιη αυΐ: (^αοά δ&ηβ Ιΐ8ί1:α1;ίπ8 πώς ον 
γένοιτ' αν \ τρόπον τινά Μθίηβΐίθ: τρόπον οντος Μ Α || 5 σώμα Μ | 
νγιαίνων Μβίηβΐίθ ίη 8ίοΙ).: νγιαίνειν ΜΑ; υγιαίνει Οββη.^ νγιανεΐ 
ΚίοΙιαΓάδ 01α88. τβν. XIII (α. 1899) ρ. 150 ίάςυθ οοΠαίο ν. 3 λνπησεται 
€θπιηΐθηάανίί; ΗβΓ^νβΓάθη ΟοΠβοΐ. ογ. ρ. 168 ηοη ιβοίβ || 7 λνπηθ^ησεται 
ΜΑ: ΐαοίΐθ οογγ. Οθδη.^ ρ. 530 || 9 παρέχει 80γ. ΟΓΟίίτΐδ Όίοί. ροβί. 
ρ. 405: πίρ ϊχει ΜΑ. ίΐΐαά οοηίίηηαί: ΡΜΙοδίΓ&Ιαδ Υί*. ΑροΙΙ. ΪΙ 36 || 
10 θοΐ. ουπι Ιθπιπι. Ιι^Ι). Μ Α, οηι. 8 || 11 γίνεται Μ Α θΐ δίο ίηίΐ'α 
(21); γίγν- ί&οίίΘ ΟαίδίοΓά || 12 άλλα ΜΑ 8θά άλ ριορίθΓ πιβηιΙ)ΓΕη&θ 
ιηαοιιΐ&πι ηηηο Ιβ^ί ηβςυίΐ; ίη Μ || 13 πον Μ || 15 καΐ οϊ μεν ΜΑ ϋ 
17 ζτοι ΝΕίιοΙί: ?/ το Μ Α || 18 Ικεν η Κοβηίυδ: ημένη Μ η μένη Α. 
7]λΘ^εν η νίΒ,ϊΏ. πιοηδίΓαηδ δαίηιαδίυδ | εφάνη ΜΑ | λιμην Α ?,ημ/ίν 
Μ II 19 έσ Μ εΙς Α || 20 χειμάζομαι Μ χειμαζόμεναι Α || 21 νίάθ 
ςπΕβ άίχί αά ν. 11 ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΪΙ ΒΡΑΧΓ2: ΚΙΈ. 833 

20 (21 Μβίη.) Ενριτείδου Θνέστον (ΪΓ. 392 Ν. 2). 

Εΐ ό ατερ τζόνων 
δοκείς εαεαβ-αι, μώρος ει, θνητός γεγώς. 

21 (22 Μβίη.) Ενριπίδον 'Αλτίμηνης (£γ. 101 Ν. 2). 
5 ΐΑλλ^ Ί]μέρα τοι τιολλά ααϊ μέλαινα ννξ 

τίκτει βροτοίοιν. 

22 (23 Μβίη.) Ιοφοχλέονς Μνσών (£γ. 376 Ν. 2). 
'!Αμοχ3^ος γαρ ουδείς ' 6 δ^ ηκιστ^ έχων μαχάρτατος. 

23 (24 Μβίη.) δόλωνος (&. 14 Β.4). 

10 Ουδέ μάγ,αρ ουδείς πέλεται βροτός, άλλα πονηροί 

πάντες^ όσους θνητούς ηέλιος τ,α^ορα. 

24 (25 Μβίη.) Βατ^,χυλίδου Προσοδίων (ίη 13 ΒΙαδδ). 
Ιϊάντεσαι ^νατοίοι δαίμων έπέταξε πόνους αλλοισιν 

άλλους, 
15 25 (26 Μβίη.) Τον αυτοΰ "Επινίγ,ων (V 54 ΒΙ). 

Ου γαρ τις επιχ^ονίων πάντα γ^ ευδαίμων εφυ, 
26 (27 Μβίη.) Έν ταΰτω (V 160. ίν. 37 ΒΙ.). 1 βοΐ. οαιη Ιθιπιπ. Ιιαί). 8 Μ Α. ο£. 1.. Ααίιιβ ΑίΓβί ίι. ΙΧ^ ρ. 164 
Κϋ3ΐ).2 II 3 μωρός 1ίΙ)π | γεγώσ ϊη γεγώα οογγ. Μ* || 4 βοΐ. οηιη Ιβιηηι. 
\ϊά\). 8, οιη. ΜΑ; τον αντον αλκμηνης Υοβδ, ΓγοΙ), ρ. 106 8β(Ι £εΙ). η. 
οιη. ΓγοΙ). || 5 ΓιυδίΓίΐ οΐίιη ΙΐΣίβο νθΐίίΕ οοηίβοίαηβ δοΐϋοίίανίιηυδ, Νααοΐί 
βΐ: θ^ο II 6 βροτοΐοιν 8 βροτοΐαι Υοδδ. ΓγοΙ). βροτοΐς Τγ. |1 7 βοΐ. οαιη 
Ιθίαιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α || 8 τικιοτ* ΟΓοΜιΐδ Βίοι. ροβί. ρ. 405: ηκιατα 1ίΙ)Γί || 
9 βοΐ. οιιιη Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α || 10 μάκαρς 8ί;Θρ1ιαηυ8 | πονηροί Ογο- 
ίίυβ 1. ο. : πονηροί δίηβ εοο. 8 πονηροί Μ Α Τγ. || 11 ηέλως 8 Α Τγ. 
η ελίοσ Μ || 12 θοΐ. δίηβ Ιθΐηιη. ΙιεΙ). 8, αάάίίο Ιβιηιηαίβ ΜΑ; προσ- 
ωόιών Μ Α II 13 πάντεσσι 8 Μ Α πάντεοι Τγ. | έπέταξεν Τγ. || 15 βοΐ. 

οαιη Ιβιηιη. Ιϊά\), 8 Μ Α. Ιιαηο βί ρΓοχίπιαπι βοΐ. αηο χ αν ΙβιηηΐΕίΘ 
οοηιρΓ. 8. έπινικων δίηβ 3,00. Μ ^πΐ νικών Α, οιη. 8. ΓΘοαΓήΙ: 6θ1ο^3. 
δΘ(1 αηιΜίιΐδ πίΕΐοπδ ίΙΟΓ. 103, 2 Μβίη. {Βακχνλίόον Έπινικων). ίη 

ρΕρ)^Γ0 άβδίηίί; οοΐοη ίη ου, ίη έπιχθ-ονιων, ίη εφν || 16 γα επι- 

γβονιων ραρ. | πάντα γ {πάντα γ' Μ) ενδαίμων 8ΜΑ π . . . αγ' 
ενδαίμων ρ&ρ. πανγενδαίμων 8 ίηίΓΕ πάντ* ενδαίμων Μ ίηίΓΕ πάν 
7' ενδαίμων Α ίηίΓΕ |] 17 βοΐ. ουηι Ιβηιη). ΙιαΙ). 8 Μ Α, άβ 8 νίάβ 2Λ 
βοΐ. αηίβοβάβηί;βπι, εν ταντώ Μ εν τω αντω Α. ίη ραργΓΟ ηοναπι 
οοΐοη ίηοίρίί 3 ν. μητ^ αελιον βΐ: 3, φέγγος 834 ΙΩΑΝΝϋϊ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΙΧΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ α. Μ.] ^ 

Θνατοΐσι μη φνναι φέριατον, μηδ' αελίον 
τζροοίδείν φέγγος^ όλβιος δ^ ονδείζ βροτων τιάντα χρόνον. 

27 (28 Μβίη.) Ήρώδα Μιμιάμβων (&. 63 ΟΓΠδ.^). 

Ώς οίτίίην οντί εστίν ενμαρέως ενρείν *- 

ανεν καχών ζώονσαν ος δ έχει μείον 5 ^ 

τούτον τι, μείζον τον έτερον δόκει τνρήσαειν. 

28 (29 Μβίη.) Σιμωνίδον (85 ΒβΓ^Ιί^). 
"^Εν δε το ζάλλιστον Χίος εειτζεν ανήρ' 

οΪύ] τιερ φύλλων γενεη^ τοίη δε και ανδρών, 

τιανροι μην θνητών ονασι δεξάμενοι 1^ 

οτέρνοις εγζατέ&εντο' τνάρεατι γαρ ελπϊς εκάατω, ^ 

ανδρών ητε νέων οτή&εαιν εμφύεται. 

θνητών ί' οφρα τις αν^ος εχτ] τεολνηρατον τιβτίς^ 
7,ονφον έχων 3νμόν πόλλ^ άτέλεατα νοεί. 1 Θ^νατοϊοί (δίηβ εοο. ραρ.) 8 Α ραρ. Θ-νητοΐοι Μ | μητ^ ρ&ρ. |: 

2 ν. όλβιος — χρόνον^ ςααθ ί^ηοΓαΙ: ραρ., άυΙ)ί1:β8 ιιΐηιιη ^ηοιηοΐο^ί 
ΙβιηθΓϋίΐΐθ £ΐη ίηοαπ3, 1ίΙ)ΓαΓϋ ρηοπΙ)υ8 ηιαίβ Εάίαποία βίηί. Γβοίβ βιιί 
ίπΓίβ ίτΆ^τηβηΙηϊη οοηδίίΐιυίί: Β1&88 ίη Βαοοίιγίίάθ 1 δε οίόείς 8ΜΑ || 

3 θοΐ. οπιη ΐΘπιιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, ηρωδα δίιΐΘ αοο. 8 Μ || 6 τοντον δοΐιηβί- 
(ΙθΛνίη Ι μείζον 8 Μ Α. μέζον ΜβίδίβΓ. δθά θ ιβ^οηβ ροδίίιαιη Θ81: 
μείον, ίοΓίαβδβ ί^ίίιΐΓ οοηδϋΐίο ΗθΓοά&δ άθοΙίπΕνίΙ: ίη μείζον, βΐ: γθΙϊ- 
ηιιίΐ: Ιιοο ΒιιθοΙιθΙθγ | όόκει 8ο1ιηθί(1θΛνίη : όοκεΐ 8Μ Α || 7 βοΐ. οαιη 
Ιβτηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. δβιηοηίάίδ ΑιηοΓ^ίηί ροίίυδ, ηοη Οθί δίπιοηιάίδ, 
β88Θ Ιιοο ο&πηβη οοηίβοίΐ: ΒθΓ^Ίί, ουίπδ δθηίθηϋΕθ ργ^θ1:θγ αΐίοδ ρ3,Γ- 
ίίοβρδ Θ88Θ νοίαίΐ; άθ ΨιΪΆπιονίϊίζ Πότη. ηηίβνβ, ρ. 352. 8βά ΑιηοΓ^ίηί 
βίβ^ϋδ ΠοηΙ觕ίθΓυιη οοηάίίοΓθδ πδΟδ ηοη 688Θ οοηΐτ» πιοηηίΐ: ΟΓΠδίιΐδ 
Ρΐιΐΐοΐ. Ι,ΐν ρ. 715 ΑηΛοΙ. Ιγι. (Ι,ίρδ. α. 1897) ρ. ΕΙΧ |1 8 ριαβπιίηίΐ: 
Γυΐνίιΐδ νΐδίηηδ 1ΐθΧ3,ηΐΘίηιηι ονόεν εν άν^ρώποιοι μένει γ^ρημ" 
ίμπεδον αίεί, οπιίίίηηΐ: 1ίΙ)ή ηοΙ)ί8 ηοίί οηιηθ8. 8θά Ιιυηο νθΓδίιπι, 
ψχο αρϋοΓ οο^ΐίΐΓί νίχ ροΐβδί:, άβ δυο ίίηχίδδβ νΓδίηυιη βο πιίηη8 
νθΓΐ δίπιίΐθδΐ, ςηοά βΐίΕπι Βαοοίιγίίάίδ νβΓβυδ, (^υοδ ΥΓδίηιΐδ βχ 8ί;οΙ)&βο 
δΐΐίηΐίί δοΐιΐδ, Ιίοθί: ϋΐβ άβ οαρίΐβ Περί φρονήοεως θΓΓ&νβπΙ;, ρ^ρττο 
πιυδθί Βήίδΐιηίοί οοηίίπηαΐϊ δαηί, οί. Βαοοίινίίάίδ οαπη. Χ 1 88. διοί). 
ΠΙ 3, 66 ρ. 219, 8 88. θΐ: αάη. Γβοίρίβηάαδ βδί νβΓδτΐδ α 8ίηιοηίάί8 
6(ϋ1:οηΙ)υ8, 8Ϊ ηιίηυδ 8ΐοΙ)Ηθί |1 8 ^ϊ^ ίίθ — (12) έμφνεται οηι. Μ Α 1 
Γθδρ. Ρΐιιΐ. νίί. Ηοω. Π 2 ρ. 337, 11 Ββηι&Γά. !| 9 τοίήδε 8 υΐ: Ηοπιβή 
ηοηηυΐϋ || 10 μιν 8 : οογγ. Μβίηβΐίβ 2λη ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 835 

οντ€ γαρ ελπίό' έχει γηρασέμεν ουδέ -Θ'ανεΙσ&αι^ 
ονδ νγιης όταν γι, φροντίδ' έχει χαμάτον. 

νήπιοί, οίς ταύτη χειται νόοζ' ούδε ϊσαοιν 
ως χρόνος εσδ-^ ^ίβης καΐ βιότοι ολίγος 
5 ^νητοΐς' άλλα συ ταντα μαΟ^ών βιότου 7€οτϊ τέρμα 
ψνχτ} των άγαμων τλή^ι χαριζόμενος, 

29 (30 Μθίη.) Διονυσίου (τον) τυράννου ί^λκμήνης 
(ίη 2 ρ. 793 Ν.2), 

ΕΙ δ^ άξίοΐς 001 μηδέν άλγεινόν τίποτε 
10 "ι* μηδέν εοεσ^αι, μαχαρίως έχεις φρενών' 
^εών γαρ εξειν βίοτον^ ου θνητών δοχείς. 

30 (31 Μθίη.) Ενριπίδου Ανδρομέδας (&. 143 Ν. 2). 

Χρήμασιν γαρ ευτυχώ ' 
ταΐς συμφοραίσι δ , ως ορας^ ον% ευτυχώ• 
15 31 (32 ΜΘίη.) Ενριπίδου Αιόλου (ίη 34 Ν.2). 
Γλυ/,εΙα γαρ μοι φροντϊς οίδαμη βίου, 
32 (33 Μβίη.) Ησιόδου 'Έργων (101—3). 1 έλτΐίό^ 8 Α ελπίδεσ Μ | γηρααέμεν 8 γηραα έμεν Μ γήρας 
εμεν Α γηραοοέμεν Τγ. Ιοηίοί ββττηοηίβ Ιβχ γηρησέμεν νίάβίητ ^β- 
€[ηίτ6Τ6 ΒβΓ^Ιί, ίάςιΐΘ Ιιοάίθ ιβροπί δοΐθΐ;. ςαΕπκιαίΐιη νΐάβ β1:ίαιη 
8ιη7ΐ;1ι Ο-νββΙί άίαΐβφ {Ιοηίβ) 593, 4 || 2 έχει 8 Μ εχη Α || 3 νηπιοι, 
οίς δΐθρΙιαηιΐΒ βΐ ΥΓδίπηΒ: νηπίοιοι 8ΜΑ νηπίοις Τγ. ϋ 4 βιότοιο 
νιβίηπδ βιότοί^ δίθρίιαηυδ : βιότον 8ΜΑ | ολίγος βχ -ης οογγ. 8^ |1 
β των άγαΘ-ών θχ τον άγαθ-όν οογγ. Μ^ | τλη&ι 8 Α πληθ-η 8β(1 βυρΓίΐ 
η ίίηαΐθ Εΐίςαίά Γ&βυιη Μ || 7 θοΙ. οαια Ιβιηιη. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8; τον 
ίαοίίθ ίηδβΓυΐί ΟταίδίοΓά || 9 άξίοίο Μ Α : ίαοΐίβ οογγ. Οβδη.^ !| 10 μηδβν 
εσεσ&αι ΜΑ: όείνόν τ' εοεοϋ-αί ρΓορ. Ηβίηίδοβίΐι, μέλλειν εσεο&αι 
"ννθοΙίΙβίη, μέλημ' εοεοϋ^αί Γ. (τ. 8ο}ιπιίά1:, δηλημ εσεοί^αι β^ο | 
μακαριωσ δίηθ αοο. Μ || 12 βοΐ. οαπι ΙβιηηΊ. \ιβ\), 8 Μ Α. άνδρο εν 

δ ρι 

' δ 

μ πι 
ρΓΟ ΙθΐηΐΏ. 8 άνδρομέδον Α |1 14 ονμφοραΐσ σϊ δ^^^βά οι βχ σν οογγ. 
Μ^ II 15 θοΐ. οιτιη Ιβιηπι. Ιι&Ι). 8 Μ Α; ροβ1:αΘ ηοιη. ηοη ίίθΓΕνίί 8 
τον αντον ρΓΟ ενρ. Α || 17 βοΐ. οιιιη ΙβπΐΗΐ. 1ι&1>. 8 Μ Α. ροβΐΕθ ηοιη. 
οοηιπιβπιΟΓΕίο ίηίΓα ρΙαΓΪυηι νβΓβυυηι ηυηΐθπιηι ^ίίθΓί: Ρΐυΐ:. Οοηβ. αά 
Αρ. ρ. 105 Ε. ν. ηλείη μεν — ^άλαοαα οίίαί ΡΙηΐΕΓοΙιυδ Οοηδ. πά 
ΑροΙΙ. ρ. 115 Α δίπΘ ροβίαβ ηοιη., Εάάΐίο Ηθθίοίϋ ηοηι. \^τ\)Β. πλείτι 836 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [Γ1.0Κ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] ^ 

Ιϊλείη μεν γαρ γαία γ,α-κών, 7ελείιΐ] δε ^άλασσα' 
νοναοί (5' αν&ρώποίοιν εφ ' ημέρτ]^ αΐ δ ' επϊ ννχτί 
αντόμαται φοι,τώαι κακά &νητοΙθΐ φέρονοαι. 

33 (34 Μβίη.) Ένριπίδον Ιέντώπης (ίτ. 211 Κ^). 

Φευ φεν^ βρότειαι τεημάτων όοαι τνχαι 5^ 

αϊ τ ε μορ(ραί' τέρμα (ϊ' οίκ εϊποι τις αν. 

34 (35 Μβίη.) Σοφονίέονς ΟΙδίτεοδι [τυράννου] (1189 88.)• 
Τις γαρ τις άνήρ 7ΐλέον 

τάς ευδαιμονίας φέρει 

(^η) τοσούτον όσον δοκείν ί^ 

'λαΐ δόξαντ άπογ,λίναι; ^ 

35 (36 Μβίη.) Ενριπίδου Άντώτεης (ίη 204 Ν. 2). 
Πόλλ" εστίν άν^ραποισιν, ω ξένοι^ καζά, 

36 (37 Μβίη.) Μενάνδρου (&. 589 Κ.). 

'^Ανευ ζακών γαρ οίλίαν οίτίουμένην 1^ 

ουτ. εστίν ευρείν, αλλά τοΙς μεν ή τίχη μεν γαία κακών Επδί;. Ηοιη. 209, 44. ΓΘδρβχίΐ Ιοοαηι 8βΓν. ίη Υβι*^. 
Βυο. VI 42 (νοί. III 1 ρ. 72, 8 Τΐι.-Η.) 

2 εφ' ημέρ^ Ηβ8., Ρΐΐΐί., 8φ7ΐμέρη Μ εφημέρι* 8 Α 8Θ(1 αηο άΐΙΟίη 
εφημέριαι ό' Α |1 3 αντόμαται 8 Μ αυτόματοι Α, Ηβδίοάί 1ίΙ)π, 
Ρΐυί. οί. Ηβ8. ορ. 11δ II 4 θοΙ. οηιη Ιθίπηι. ΙιεΙ). 8 Μ Α, ί&Ι). ηοιη. οπι. 
8. ΕίίβΓί νβΓ8α8 οηι. ρ. 61; ίαΐ). ηοηι. Οΐθπιβηβ ΑΙ. 8ΐ:Γοηι. III 3 
ρ. 206, 15 81^Μ. II 5 βροτειαι 8 Α βρότιαι Μ βροτείων ιβοίθ Οίθηι. |} 
6 οοαι όε Οΐβπι. || 7 βοΐ. οαηι Ιβηιπι. ΙιεΙ). ΜΑ, οηι. 8; οΐόίποόι 
{οίόίποόι' Μ.) τυράννου Έ. Α. τνραν^'ω ηΐΕΐθ οαηι Ο^ΐδίοιάο Μβίηβΐίθ. 
ηοη αάάϋαηιβηΐίδ ίηΙ:θΓηο8θί1;αΓ αΐίβΐ' Οθάίριΐδ αΐ) εΙϊογο ϊη 8ίοΙ)&θί 
111)118. 86θ1α8Ϊ ί^ίΙαΓ τυράννου, βί ιβοίβ βθοίηάί βίίαηι άίδΐίηοίΐο 
άοοβί ροδΐ οίόίηοδι 8βΓνΗΐ;α ίη Μ. νίάβ ΐΕπιβη ηβ Οίόίηοόος δοή- 
1)θηάυηι δΐΐ, ηοη βοίηπι ρΓορΙβΓ ΙοπιπιεΙε νίοίηΕ δθά ο[αίΣΐ ςαί τυράν- 
νου αάδοηρδίΐ: Ιβ^ίί Οιδίποδος^ ηοη ΟΙδίποδι, (ϊΐιοηι^ηαηι οηπι ΐ^ι&η- 
ηυηι Γβδρίοίβηδ, ςυβηι ίη ρΓοχίηιίδ ίρδαηι Ερρβίΐαΐ, Ιιαβο άΐοΕί οΐιοηΐδ, 
ροΐθΓΕί θίίαηι {περί) τυράννου οϋπι Εΐίςηίδ Εά80ΓίΙ)θΓ0 ΙΐΕπά ίΐα ίη- 
βρίθ, δβά Ιιοο ςηίΑπι ηιίηαβ ρΓθΙ)αΙ)ί1θδί;, η1 1ίΙ)βηΐβΓ οοηοοάο ΕάαΕΓάο 
δοΐίλναΓΐζ }| 8 γάρ τισ άνηρ πλέοντασ Μ || 10 η ίαοίΐβ β 8ορ1ι. ίηδθΐ'υίί 
06δη.2 ρ. 531: οηι. ΜΑ [ δοκεΐν Α, 8ορ1ι. δοκεΐ Μ δβά ει ίη ταδ. 
Μ•^ Ι δόξαντ^ Ιαοίίβ ο 8ορ1ι. Οθδη.-: δόξαν Μ Α |1 12 θοΐ. βίηβ Ιβηιηι. 
ΙιαΙ). 8, αάάϋο Ιβηιηι. Μ Α, οηι. Τγ. || 14 βοΐ. οηηι Ιθηιηι. ΙιαΙ}. 8 Μ Α 
Μαο., οηι. Τγ. || 15 γάρ οηι. Μεο. | οΐκίαν ΜΑ Μ&ο. οΐκίι^ν 8 ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 837 

τούτων δίδωαιν άφ&ονίαν, τοις ό' οΐ τρόττοι. 
37 (38 Μβίη.) Ευριττίδον Αντιόπης {ϊγ. 208 Ν.^). 
Έχει λόγον και τοϋτο' των τχολλών βροτών 
δει τους μεν είναι δυστυχείς, τους δ^ ευτυχείς^ 
5 38 (39 Μθΐη.) Ευριττίδου Βελλεροφόντου {ίΐ. 285 Ν. 2). 
Έ/ώ το μεν δη πανταχού -Θ-ρυλούμενον 
γ.ράτιστον είναι ΓρημΙ μη ψνναι βροτφ* 

39 (45 Μβίη.) ΙοφογΛέους Τηρεί (ίη 533 Ν.2). 
ΧΟΡ. Τάν ό' ανθρώπου ζοάν 

10 ποικιλομήτιδες αται 

πημάτων τιάααις μεταλλάασουσιν ωραις. 

40 (46 Μβίη.) "Εν ταντφ (ϊγ. 536 Ν. 2). 
Ζώοι τις άν^^ρώπων το τ,ατ ημαρ δτεως 1 τοΙς δ^ ΜΑΜαο. τονς (^' 8 || 2 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). ΜΑ, 

οιη. 8. αντιοπ Μ. δίηβ ρ. βΐ: ίαΐ). ηοιη. ίηίίίιιιη βηιιηίίΕίί ΒβΓνανίΙ: 
Μ. Αηί;οηίηιι& VII 41 βί XI 6 βΙ ό' ήμελη&ην εκ &εών καΐ παΐό' εμω, 
εγει λόγον καΐ τοντο. ο£. ΕΙϊθγ Όβ ^ηοηιοΐ. Ογ. Μδΐ;. Βίφιβ ογ. III 
ρ. 109 II 8 ρο8ΐ; τοντο ίίβΓαΙ: ?.όγον Α || 4 ίηΐβΓ Μβη. ιηοηοδί. Γβίαΐπδ 
ν, 125; Γβδρίοίί: νβή)3> ΗίβΓΟοΙβδ Ο&ίδί. ρ. 69 αυτομάτως συμπίπτει 
τυν μεν εντνγη είναι, ως φασί, τον όε όνστνχη \\ 5 θθ1. οπιη Ιβιηηι. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α. βοΐ. 39—44 Μβίη. Ιβιηπι&ίθ Ενρ^ οοιηριβικϋί; 8. ιιί ιη&- 
ίοήδ ΪΓίΐ^ηίθηίί ίηίίίπιη βοΐο^α δαρι-α Ιβ^ίΐηι 8ίοΙ). IV 33, 16 {Ενριπίόον) \\ 

7 βροτφ (νβΐ -ώ) 8 Μ Ιιίο βί: δΐιρΓΗ, βροτόν Α Μο βί; δΐιρΓΕ || 8 βοΐ. 

ο 
οαιη Ιθΐηηι. ΙιεΙ). 8 Μ Α, χ ρΐΈο!. 8, ροδί θοΙ. 39 Μβίη. οοΐΐοβαηί: ΜΑ, 

ί> 
ροδί βοΐ. 44 Μβίη. 8. ΐαιηηυ&ηι &ηί;ίδίΓθρ1ΐΣΐηι ιβοίβ, τιΐ; νίάβΙαΓ, 1ιη€ 
Γβΐίπιΐίί; ΒβΓ^Ιί βοδ νβΓδΠδ ςυοδ δβΓνανίί οηι. ίαΐ). ηοπι. ΡΙηίΕίοΙιυδ 
άβ Σΐηά. ροβΐ. ρ. 21 Β άλλα των πολλών καλών τις χάρις, ει 
κακόβουλος φρόντις εκτρέφει (εκοτρέιρει ΒβΓ^Ιί) τον εναίωνα πλοϋ- 
τον Ι! 9 ^' 8 Μ Α: γάρ τθοίβ ΒβΓ^Ιί, Γβο[ηίήίπΓ ίβίΓαροάία ΐΓΟοΙιαίοα 
οίΐί&ΐβοΐίοα Ι ζωάν (δίηβ ηοο. 8) 8 Μ Α : οογγ. ΒβΓ^Ιί || 10 α ν. ποι- 
κιλομ, ηονυηι οοΐοη ίηοίρίΐ: 1η 8, άβίη α πημάτων βί; α μεταλλ. ] 
αται Μ 11 11 μεταλλάοονοιν 8 Ι ωραις 8 Μ ώρας Α. μεταλλάσαονοι 
μορφαΐς ρΓορ. Ι,βΙΐΓδ ΕορηΙ αηβ.^ ρ. 419 αάη. ϋ 12 βοΐ. ΙιεΙ). 8, οπι. 
Μ Α; εν ταντώ 8. βίυδάηπι οαηίίοί βδδβ νβτδΐΐδ ς[ηοδ Ιαϋίΐοβί ΡοΓρΙι^Γίυδ 
ίηίΓΣΐ 8ΐ:οΙ). ίΙοΓ, 105, 57 Μβίη.: όιό καΐ Σοφοκλής εν τισι (εν Τηρεί 
οί. Ναυοίί) φηοίν ^ον χρΎ\ — αποβάλλει ρβτδρβχίΐ: ΒβΓ^Ιε || 18 'ί,ώοι 

8 ξφ?/ "ννΉ^ηβΓ 

81ο1)3ΐ&ιΐ3 IV. 54 838 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΕ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

ηδίοτα πορουνων, το ό^ ες αύρων αΐεΐ 
τυφλό ν έρπει. 

41 (40 Μβίη.) Ενριττίδον Είρνοβ^έως (ίι. 376 Ν.'-^Ι. 

Ουζ οίδ" οτω χρη λανόνι τας βροτών τίχας ^ 

όρθ^ώς α^ρήσαντ εΐδέναι το δραοτέον. δ 

42 (7 Μβίη.) Μενάνδρου (Γγ. 811 Κ.). 
^^ν&ρωπος' ίκανη ττρόφαοΐζ εΐζ το δνστνχείν. 

43 (41 Μβίη.) Είρίπίδον Ίφιγενείαζ, 

43 α (οοηϋη. 41 Μβίη. {Ενρίπίδον'Ίωνος) 381—3). 
ΙΙολλαί γε πολλοίς είσι σνμφοραΐ βροτοίς, 10^ 

μορφαΐς δε διαφερονοιν, εν ί' αν ευτυχές 
μόλις πότ^ εξενροί τις ανθρώπου βίον. 

44 (49 Μθίη.) Αίαχύλου (ίΓ. 399 Ν.^). 

Το γαρ βρότειον σπέρμα εφ^ ημέραν φρονεί, ^ 1 αόιοτα Ο. ^Υοΐίί || 3 βοΐ. οαηι Ιβιηιη. Ιι^Ι). 8 (ρθ8ΐ βοΐ. 39 
Μβίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 46 Μβίη.). ά& 8 νΐάβ αά βοΐ. 39 Μοίη. || 4 οίδα Μ !| 
5 οταθ-μηοαντ^ Ρίβίδοη: α&ρήοαντ' 8 Μ α^ρηοαντες (ες οοιηρβηά.) Α 
μετρησαντ' Ψ2ί§η&τ \\ 6 βοΐ οπιη Ιβιηπι. \ιβ\). ΜΑ (ροβί βοΐ. 7 Μβίη.), 
οΐΉ. 8 II 7 ίαβήί οΐίιη εΐ δε σν νβΐ ε'ψ εγώ "Ανθ^ρ. (οί. ρ. 825, 9) δίιη. !| 
8 Ιθηιηια Ιιαίο. 8 (ροδί εοΐ. 40 Μθίη.) Μ Α (ροδί βοΐ. 7 Μβίη.), ΐφΐγε Μ 
Ιφιγένειας Α, άθ 8 νίάβ βίΐΕηι αά βοΐ. 39 Μβίη. νβΓδίΐδ ίρδί βχοίάβΓηηΙ, 
ηΕΠί ςπι αάΙΐΗβΓβηΙ: δπηί; Ιοηίδ Ευήρίάθαθ. Ιαοηηαηι ί^ΐίαι ίηάίοΕνί. 
βχαάβηηΐ Επΐβηι Ιρίιί^βηίαΘ ΑυϋάΘηδίδ νβΓδΠδ Υθΐηΐ; 31 δ. δεΙ δε 
οε χαίρειν καΐ λνπεΐοθ^αι' θνητός γάρ εφνς (οί. Πογ. 105, 6 Μβίη.) 
νβΐ ςποά ίη οαρ. Περί τον ανθ^ρωπίνον βίον οίίθΓί: Οήο VIII 8 
(Ιρίι. Αυΐ. 161 88.) θνητών δ^ όλβιος ες τέλος ονδείς ονδ^ ευδαίμων 
ονπω γάρ εφν τις άλνπος δίιη. άβίη ίηίβΓοίάίί ςαοά α(Ι(ϋ(ϋ Ενριπί- 
δον ^Ίωνος, δαηί; αηίβηι βχ ΙίίίβΓΕΓυηι ΟΓάίηβ ί'αΙ)η1αΓηηι Ιβηιπιαία βοη- 
δθΓία, 5 10 βροτοΐς ^Μ Α:. βροτών ΙίΜ Ειιγ. || 11 μορφαΐ Εαΐ'. | εν 
δ' αν εντνχες Ετιγ., βχ Επγ. ΟαίδίοΓά: εν (δίηβ δρίΓ. βί αοο.) δ' άνεν 
τύχης {εντ υηο άηοίη) 8 εν δ' αν εντνχαια (δβά αιο βκ εο αί νίάβίαΓ 
ΟΟΓΓ.) Μ* εν (5* εντνχίαις Α ί| 12 εξενροιεν άνΒ^ρώπον βίον 8 έξενροι 
τις άνθ^ρώπον βίον ΜΑ εξει'•ροί τις ανθ^ρώκων βίον (βίω νβΐ βίω 
βχ ΟΟΓΓ.) 1ίΙ)ΓΪ ΕπΓ. βίω δΟΓίΜ δοΐβΐ ίη Επγ. ενα δ^ αν εντνχη — αν- 
Β^ρωπον βίον Ηβαίΐι. ςυοά 8ίοΙ)Εβο άβάί ΐιιβπ νυΐΐ; Εά. 8οίΐΛναΓΐ:ζ. 
άίδδβηίίο II 13 βοΐ. ουπι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 48 Μβίη.) ΜΑ (ροδΐ 
βοΐ. 41 Μβίη.) II 14: εφημερία (ιιΐ οΐίπι πιηΐίί δΐιαδβΓαηί; οί. Μβίηβΐίβ ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΪΣ ΚΤΕ. 839 

7μΙ 7ειστ6ν οΰδεν μάλλον η λαπνον οχίά. 
45 (50 Μθίη.) Όμηρου (II. XXIV 525 8.). 
*^!Ως γαρ επετίλώσαντο ^εοϊ δειλοΐοί βροτοΐσι^ 
ζίοειν άχνυμένοις, 
5 46 (52 Μβώ.) Τοΰ αντοϋ (II. XXI 463—66). 
Τι γαρ δη δεΙ θνητών ενε/,α τττολεμίζειν 
δειλών; οι (ρνλλοιοιν εοΐ'λότες άλλοτε μέν τε 
ζαφλεγέες τελέ&ονοίν, αρονρης καρπόν ϊδοντες, 
άλλοτε δε φ^ίννδ^ονΟίν αχήριοί, ουδέ τις αλ'λή, 
10 47 (51 Μβίη.) Τοϋ αΰτον (II. XVII 446 8.). Μβη. 6ΐ ΡΜΙβηι. γθΙ. ρ. 376 Εάη.) 8 εφήμερα ΜΑ: (φ' ημέρα 1^ο\)6^\^ 
ίη 8ορ1ι. Αί.2 ρ. 444 εφ' ημύραν ΒίηάοΓί 

2 βοΐ. ουπι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ Μαο. Γβοηιτίί: βοΐο^α Ρ8,-Ρ1αί. 
Αχίοοίι. ρ. 567 ϋ ροθί&β ηοιη. οιη., ραυίο ΙοουρΙβίίοΓ (Ιθπιιη. ηοη 
ίΙθΓ&ίο) δίοΚ). ίΙοΓ. 124, 14 Μθίη. 1ΐδ8 ^ηοιηαδ οΐίιη ίη (ϋαίήΙ)ί8 ρΜΙο- 
8ορ1ιί8 βί: ίη ^ηοπιοΐο^ίίδ άίη αηίβ Ιοαηηβηι 1βοΐ:2ΐ8 688β ριοάί^υΓ βο 
ςιιοά βίίίίπι ίη Αχίοοίιί Ιοοο βοΐ. '50 βί δ1 Μβίη. νίοίηΕβ δυηί. γθ- 
οιΐΓήί: άΙδίίοΙιοη Ρΐηί. άβ ροβί. αυά. ρ. 22 Β υίςαβ θΐί&ιη αΙίβΓ νβΓδίΐδ 
οίΐβίυι ίηίβ^θΓ Ρΐυί. άβ ροβί. αιιά. ρ. 20 Ρ. οί. βίίαηι ΕΙίβι ϋβ ^ηο- 
πιοΐ. Ογ. Ιιίδί. Εΐ:ο[αθ οπ^. Ι ρ. 39 θί 42 | 4 αχννμένοις {-οις οοπι- 
ρβηά. 8) 8 Μ Α Μαο., Αχίοοίι., 1ίΙ)ή Ηοηι. ηΙ)ί {(\\χίΆ ρβΓ^ίΐιΐΓ αντοί όβ 
τ' άκηόβες είσΐν) -οιο^ 8θπΙ)ίίυΓ: αχννμένονς ίΙοΓ. 124, 14, Ηοπι. 
δΐιιΐΐ:^., Ευβί., Είγηι. ηι. ρ. 198, 5 || 5 βοΐ. οιιηι Ιβπιηι. ΗαΙ). 8 (ροδί: 

θοΐ. 51 ΜΘίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 50 Μβίη.); ό μ (υΐ βίίαπι βοΐ. 50 βί; 51 
Μβίη.) 8 τον αυτόν Μ. Α, αίίβΓί; νβΓδαβ ΡΙιιίΕΓοΙιυδ οοηδοΐ. Β.ά Αροΐΐοη. 
ρ. 1 04 Γ ροβίΗβ ηοηι. οοπιηιβπιΟΓΕίο || 6 Τί γαρ δη (δη δίηβ εοο. Μ δη 
οϊη. Α) δει Θ-νητών ένεκα πτολεμίζειν (πολεμ- Α) 8 Μ Α (έννοα ίγαϋ , 
ουκ αν με ααόφρονα μυθ-ήοαιο εμμεναί,) ει δη σοι γε βροτών ένεκα 
πτολεμίξω (νβΐ πολεμίζω) \ί\)ή Ηοηι. βροτών ένεκα πτολεμίζειν ΡΙυΐ. 
ςηοά ίη βροτών ένεκα πτολεμίζω νίχ Γββίβ πιηίΕνίΙ: ΗβΓοΙιβΓ. βχ- 
ρβοίβδ ίη Ρΐηΐ:. ροίίιΐδ {τί δεΙ δε) βροτών ένεκα πτολεμίζειν δίπι. 
ηαηι βχ βοάβπι ίοηίβ, ρΐιίίοδορίιί ίοΓίαβδβ οοπιπιβηί&Γίο , Ιιααδίδδβ 
ΡΙαίΕΓοΙιιιπι βί; ^ηοηιοΐο^ηπι, ηοη πιοάο πτολεμίζειν άοοβί 8βά βΙίΕηι 
ονδέ τις άλκη ίη νβΓδίι βχίΓβηιο || 7 φίλοιοιν Α !| 9 άκηριοι. αλλά 
τάχιστα Πανσώμεσ&α μάχης Ηοηι. || 10 βοΐ. οηηι Ιβπιηι. ΙιεΙ). 8 (ροδϋ 
βοΐ. 50 Μβίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 52 Μβίη.). ΓβουΓΓίιηΐ; νβίδϋδ 1ιυίΰ8 οαρ. 
βοΐ. 75 ίη Ιοη^ίοΓβ ΑχίοοΙιΙ βχοβΓρί;ο, υΜ ΕίίβιίιΐΓ Ιοοιιβ ρ. 367 Β 

54* 840 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.^ 

Ον μεν γαρ τι τζοτ^ εοτίν οίζνρώτερον ανδρός 
πάντων, οααα τε γαίαν εττιπνείει τε %αι έρπει, 

48 (42 Μβίη.) Ενριτνίδον Όρέστης (1 88.). 

Ουκ εστίν ουδέν δεινό ν ώδ^ ειπείν έπος *'- 

ονδε πά^^οζ ονδε ανμ(ρορά ^εήλατος, 5 

ής ονγ. αν αραιτ αχϋ^ος άνθρωπου φύσις. 

49 (43 Μβίη.) :ΣθΓροκλέονς (ϊγ. 860 Ν.2). 

Ο ν γαρ ^έμις ζτ^ν πλην ^εοίς άνευ λακίΖν. 

50 (44 Μβίη.) Ευριπίδου 'ΐινννολύτω (£γ. 444 Κ^). 

Ϊ2 δαϊμον, ως ουγ, εστ' άποστροΓρη βροτοΐς ^^ 

των εμφύτων τε τ,αΐ -^^εηλάτων καχών. ^ 

51 (47 Μβίη.) Ευριπίδου Πρωτεσίλαος {ίν. 651 Ν.-). 
Ου 'θ^αυμ^ ελεξας -ΰ^νητον οντά δυστυχείν. 

52 (48 Μβίη.) 2οφογ1ης ^ϊαντι {ίν. 12 Ν. 2). 1 γάρ οηι. 1ΐΙ)π ΡΙαίοηίδ | ποτ' 8 Μ Α, οοΐ. 75, ΡΙαί.: που Ηοιη. 
θίίαηι Ιιαο άίδΟΓΘραηίΐΕ οοηίίηηΣίηίιΐΓ (ίααβ άίχΐ αά οοΐ. 50 Μβίη. 1 οι- 
ζνρότερον 8 -ώτερον ΜΑΤγ. |1 2 οσσα ϋΙ)ή {οσσά Μ), οίίαιη Τγ.: οαα 
8 Ι επι πνείει Γ60ί:ίυ8 βοήΙίίΐυΓ ίη Ηοιη. οί. ρ. 854, 8 || 3 βοΐ. ουηι Ιοηιηι. 
\ΐ3ί\). 8 Μ Α, άο 8 νίάο αά οοΐ. 38. ίηίβΓ ^ηοπιοΐο^οδ οίί^ί: βοΐο^αηι 
Οήο VIII 6 ρ. 53, 14 (^Εκ τον 'Ορέστον ροβίΣΐβ η. ηοη 1ί;ΘΓα1:ο), &1ίθΓαηι 
δΟΓίρΙΟΓπηι Κ^αά ρΕΠοί, Ι^ποίαη. Ιυρ. ϊγε^. 1 ΐ>Ίο Ρι-πδ. IV 82 ρ. 69, 8 Αιή. 
διιιάαδ 1 1 ρ. 701 δ. ν. άραιτο ΤΙιοοάοΓΠδ ΡΐΌάΓοηιπδ ίη Νοίκεβ είΕχίτ. 
VIII 2 ρ. 142 ΑηοίΟΓ Τίηιαποηίδ ίη ΝοΗοβΒ 6ί Εχίν. IX 2 ρ. 165, ίηΐοι- 
ρΓθίδΐίαΓ ΟίοβίΌ Τυδο. IV 29, 63. νοΓδυηι ρπηιυηι 1ΐ3ΐ)θ1; Οίγηιρίοάοηΐδ 
ίη ΑΙοίΙ). ρ, 132 Μ&χίπιηδ Ρΐαϋ. αρ. ^Υαΐζίαηι V ρ. 424 δοΐιοΐ. ΑβδοΗ. 
ΡβΓδ. 711 ΖοηαΐΕδ ρ. 307 Ββΐίΐί. Αηβοά. III ρ. 1151, νοΓδπηι ΐοιίίυηι 
ΙιΠοίΗη. Οογρ. 167 δοΐιοΐ. Ηοηι. II. XXIV 49 ϋ 4 ονκ εστίν ονόεν όεινον 
Τγ. Α^, ΕηΓ., Οήο: ονκ εοτι όεινόν 8ΜΑ^ || 5 σνμφορά ^εηλατος 
8, ΕιΐΓ. ηοηηηΐΐί, Ογ.: ονμψοράν θ^εηλατον (δοά ονμφοράν ο οογγ. 
ΑΟ ΜΑ, ΕτίΓ. οοά. ΑπιΙ)ΐΌδ. Α. 104 βΐ οοά. ναίίο. 1345, δοΐιοΐ. οοά. 
Αη3ΐ)Γ0δ. II 6 αραιτο Μ | άνθ-ρωπον φναις ΜΑΤγ., Ειιγ., Οπο: οπι. 
8 ανθ^ρώηων φύσις Ευη οοεί. ΑηιΙίΓΟδ. Α. 104 ϋ 7 θοΐ. οαηι Ιοηιπι. 
1ΐ3,ΐ3. ΜΑ, οηι. 8. ίίβΓαίυΓ βοΐο^α ίη Μοη. πιοηοδί:. 692 || 8 ανεν 
κακόν Μοηοδί. | 9 ΘοΙ. οιτηι Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8, οηι. ΜΑ; άο ροβίαο ηοηι. 
νίάβ 3ίά θοΙ 39 Μβίη., ϊππολντω ροΓ οοΐΉρβηάίππι δΟΓΪρίϋηι βδΐ: } 
12 βοΐ. δίηθ Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8 (ροδί βοΐ. 46 Μβίη.) πάάίίο Ιβηιπιαΐβ ΜΑ 
ίροδί βοΐ. 43 Μβίη.) || 14 βοΐ. οαηι ΙβηΊηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, ίαΐ). ηοηι. οηι. 
8. ΑΐΕοί 8ορ1ιοο1βαβ Ιιυηο νβΓδίιηι ίπιηιβΓίίο πάδί^η^Γί ριιίαί Εββυ\\'βη 
Οοπιηιβηί. άβ Αί. 8ϋρ1ι. αηίΐιβηίίο, βΐ: ίηίβ^Γ. ρ. 119 ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΪ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 841 

^^Αν^ρωπός έστι 7ννενμα λαΐ Ολίά μόνον, 
53 (53 Μβίη.) Μενάνδρου Συναρίοτώοαίς (ίι. 452 Κ.). 
Τρίοά^λίόν γε ΛαΙ ταλαί/εωρον (ρναει 
πολλών τ ε μεοτόν εατι το ζην (ρροντίδων. 
5 54 Μενάνδρου ΚιΟαρίΟτ^ι {ί\\ 281, 8 Κ.). 
Αρ έοτϊ συγγενές τι λυΊεη υμΙ βίος. 
55 Θεόγνιδος (617 8.). 

Ου τι μάλ αν^ρώτΐοις γ,αταΒ^υμια ^ιάντα τελείται' 
ιχολλον γαρ -ΰ'νηταν λρέσσονες άΟ^άνατοι. 
10 50 Αντιφώντος (ίΐ'. 51 Οίβίδ 2). 

Ευχατ7]γόρητος 7νάς 6 βίος ^ανμαοτώς^ ώ μαχάριε, 
7μΙ ουδέν έχων 7εερίττόν ουδέ μέγα '/.αΙ οεμνόν, άλλα 
/νάντα μικρά υμΪ άσΟ'ενη λαϊ ολιγοχρόνια και αναμεμιγ- 
μένα λν7€αις μεγάλαις, 

2 βοΐ. οαιη Ιθπιιϊι. ΙιαΙ). 8 (ροδί; θοΙ. 52 Μθίη.) ΜΑ ίροδί: θοΙ. 4δ 

Μβίη.), μ ηθο ρΐ. 8. Γβουηίΐ: οοΐ'ρ. ΡαΓ. 759 Εΐί. {Μένανδρου) \\ 
3 γβ οχ τ ε ί^ύΐ Α^ | μεστών οοά. Ραπδ. 1168 [Ι 5 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. 
ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8. Βίο^. Ι-αβΓΐ. VII 68 ^Έοτι όε καΐ έπαπορητικόν 
τι πράγμα όιενηνοχός αξιώματος, ο ει λέγοι τις, άποροίη άν' '^άρ 
εστί συγγενές τι λνπη καΐ βίος\ ιβΐδίιιβ 68ί νβΓ8ΐΐ8 ίηίβΓ ιηοηοδί;. 640. 
'ίιηίί&ίιΐΓ Ιο. Οαζαβυδ θορΙΐΓ. ρΓΟΟβπι. ΙίΙ). Ι: ορ^ ϊστι συγγενές τι 
μόχβος καΐ λόγος* Ναυοίί || 6 «ρ' εστί (ροδί: ι υηα- ϋΐί. ταδα) Μ || 
7 β€ΐ. οπηι Ιθπιιη. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8 || 8 ου τι μα)." Ιεοιϊθ οχ Τΐιβο^η. 
Οβδη.- ρ. 532: ούτοι μ' άλ Μ οντοι μάλ^ Α || 9 πολλον ΤΙιοο^.: 
πολλών ΜΑ, ΤΙιβο^ηίάΐδ ραηοΐ, ίάηηβ ίη πολλώ πιυίανίΐ Οβδη.^ ο!, 
δίοΐ). IV 26, 25 ρ. 654, 1 1 αάη. || 10 βοΐ. οπηι Ιοηιηι. άντιψάνους (ροΓ 
οοηιροηά. 8) ΙιαΙ). 8 Μ Α \4.ντιφώντος Τγ. βαΐίδ ίηίίπηα ί^ίΐπΓ Ιβιηηιαϋδ 
αποίοήΐαδ, ίαοϋβ οηίηι οηπ ίά ροίΟΓαΙ: οχ άντιφα (δίο ίοΓΟ 8) ηιαίο 
ίηίο11οο1:ο, δίουί 8ΐ:οΙ). III 21, 4. ρβπβηιηί; ίοιΐ&δδθ ΑηίίρΙίΕηίδ νοΓ- 
5η8 ιιηα οαπι ΙβπιηιαίΘ ριοχίπιο. αΐίίβι• τοδ δο 1ι&1)θ1: ίη οοΐ. 63 υΐ3ΐ 
\^ντιψώντος 1ί1)ΐΊ αά ηηυηι οπιηβδ. οβΙΟΓαηι άίδροδίίίο βοΐο^αηιιη ίη 
Ιιοο οαρίίβ ηοη δαίίδ ίηΙο^ΓΕ δοιναΐα νίάβίυΐ'. ροάβδίηδ βηίπι δβι- 
ιηοηίδ βοΐο^α ίηίοΓΠΐίχία οδί ροβίίοίδ || 11 πάς ο βίος, {καΐ 6) ^αυ- 
μαοτώς ως μακάριος δΟΓ. Βίβίδ, θ-αυμαστώς (ως), ώ μακάριε άοάβιαΐ: 
δΕπρρβ, ίοΓί. Γβοίίηδ. ηαηι νίια ηιΪΓυηι ςυπηι 1)θΕΐ;α φιο ηιοάο εν- 
κατη/όρητος δίί βΐ ίρδΕ, άίίίίοίϋαδ άίοίη. Γοιπιπίαο ώ μακάριε αΐί- 
(|πίά ίηβδί; ίΓοηΪΕΟ || 13 πάντα ηοη ηιοάο δΜΑ Τγ. βοά οΰΕΠί Οοβη.^— ^, 
ταντα ηβ^Ιβ^βηΙΟΓ θαίδίοιά | μικρά 8 Μ Α σμικρά δθΓίΙ)ί ηΐΕΐηηΙ: ίη 
Αηΐίρΐι. Ι αναμεμειγμένα Γβάάηηΐ; Αηΐίρΐιοηΐί 842 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑίΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.]. # 

57 Ποσιδίππον (Α. Ρ. IX 359). 

Ποίην τις βιότοω τάμη τρίβον; είν άγορι μεν 

νείχεα και χαλεπαΐ ττρήξιες, εν δε δόμοις 
φροντίδες* εν δ^ αγροΐς καμάτων αλις, εν δε Ο^αλάοστι 

τάρβος' επι ξείνης δ\ ψ μεν εχ7]ς τι, δέος, 5 ^ 

ην δ' ατζορης, ανιαρόν, έχεις γάμον' ουκ αμέριμνος 

εσσεαι. ον γαμέεις * ζ^ιΟγι ερημότερος, 
τέκνα πόνοι, πήρωσις απαις βίος. αί νεότητες 

άφρονες, αί πολιαΐ δ' εμτταλιν άδρανέες. 
ην αρ« των πόντων τάδε λώιον, ηε γενέο^αι 10 

μηδέποτ ήε ^ανεΐν αντίκα τικτόμενον, * 

58 ^ημοκρίτον (ίη 108 Οίβίδ ^). 

^ιζημένοΐύι τάγαϋ^α μόλις παραγίνεται, τα δί κακά 
και μη διζημένοΐΰι, 

59 Έιμωνίδον, 15 1 θοΐ. οαιη Ιβιηιη. \ιύ). 8 Μ Α. οΓ. βοΐιοΐ. Ειιγ. Ηβο. 213 (Οίηά. Ι 
ρ. 270, 16) δίαάίιηυθΙΙθΓ ΑηΛ. Ογ. 111 1 ρ. 320 8. 8ΐβΓηΙ)Εθ1ι ΜβΙθί. 
Ογ. ι ρ. 132. Ποσίίόίπηον, οί δε Πλάτωνος τον κωμικού ΑηΛ. Ρ. 
ιιΙ)ί βρί^ΓΕίηιηα βΙίΕΐη Εΐϋδ ίΐά80π1)ί<:αΓ. οΓ. ΟβΛίίΓοΙ ΡΙιοίηίχ ρ. 104 ι| 
2 ποίην Αηίΐι. Ρ. 8θ1}θ1. Ειιγ. 1. ο. πΜ ν. ποίην — τρίβον 1θ^υηί•αΓ: 
ποίαν 8 Α ποίάν Μ | τάμη 8ΜΑ τάμοι Αηί;1ι. ίβδίβδ ρ1θηο[ΐιο, 
8θ1ιθ1. ΕπΓ. οί. Α. Ρ. V 301, 1 ποίην τις προς βρωτας ϊοι τρίβον; 
κτε. Α. Ρ. Υ 360 |1 6 άνιηρον Αηίΐι. Ρ. || 7 ζηϋη (νβΐ -?/) 8Μ Α ζηο 
ετ' ίβΓβ 1ίΙ)Γί Αηΐΐι. | ερημότερον ηοηηυΠί ΑηΛ. πΙ)ί άθ 8ΐ:οΙ>αθί 
δοπρίαΓα Εάηοί:3,1:ηΓ δοΙι.Β •. "Στοβαίος άναγιγνώοκει* ζήση ερημότερον. 
δβά ερημότερος 8Μ Α ερημότερον οοά. Ραήδ. 1985 ίβδΐβ Ο&ίδίοΓίΙο ίί 
8 άπαις βίος] απέσβη Α || 10 τ^ν άρα τοΐν όοιοΐν (νβΐ όνοΐν) ενός 
αίρεαις Αηί:1ι. [ ηε γενέοΘ^αι 8 Α δυρΓα ηε δΟΓ. το Α^ η εγενέσθ^αι 
Μ η το γενέσθαι Αηΐΐι. ιι1)ί άθ 8ί:ο^Εβί (ϋδΟΓβραηϋα ιηοηθΐ: δοΙι.Β: 
Στοβαίος όε όντως 'ήν άρα των πάντων τόόε λώιον ηε γενέσθ-αί 
μηδεποτε ηε ^ανίείν]"* || 11 μηδέποτ^ ΑηΛ.: μηποτε 8ΜΑ | ηε 
8θ1ιοΙ.Β, ιηοάο οίίιΕίυιη: η 8 Μ Α, ΑηΛ. Ι ^ανείν 8ΜΑ το δαρθΓαάά. 
Α^: το θ^ανεΐν (8.1 &ανέειν) Αηΐΐι. | τικτόμενον 8, ΑηΛ.: τικτώμενον 
Μ Α. άθ 8βηί:θη1:ΪΕ νίάβ ςυαΘ οοΐΐβ^ίί; 8ί&ά1;ϊηιΐθ11βΓ 1. ο. || 12 βοΐ. ουιη 
Ιβιηιη. ΗαΙ). 8ΜΑ; ^^%% δημοκρίτον (\\3α.νί\χοχ Χ\ΧΧ. γ383,θ ίη Μ. άβάθΓίΐί 
ίοΓΐ;. τοις, άθΐη άβίβνίί;. Γβοιιιτίί: ΟβιηοοΓαΙ:. 7 δ ϋ 13 τα άγα^α Μ | 
παραγίγν- Μί νίάβίαΓ Α || 15 βοΐ. δίηβ Ιβιηπι. ΙιαΙ). 8, αάάίίο Ιβιη- 
ιηαίθ Μ Α ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 843 

Σιμωνίδης ερωτη&εις πόσον χρόνον βίφη "χρόνον 
είπεν ^ ολίγον^ ετη δε τνολλά'. 

60 ^Αριστοτέλους, 

τι γάρ εστίν άνθρωπος; άσ&ενείας υπόδειγμα, χαιροϋ 

5 λάφνρον, τύχης παίγνιον, μετατττώσεως εΐγ,ών^ φ&όνον 

ΥΜί συμ(ρορας πλάστιγξ, το δε λοιπόν φλέγμα και χο/.ή, 

61 (62 Μβίη.) Ηροδότου (VII 46). 

Αί γαρ τοι συμφοραΐ προσπίπτουσαι και αί νουσοι 
σννταράττουσι ν.αι βραχυν εόντα μαχρόν δοαέειν είναι 
10 ποιεϋσι τον βίον όντως 6 μεν 'θ^άνατος μοχ&ηράς εούσης 
της ζωής ν,αταφυγη αίρετωτάτη τ φ άνΟ^ρώπφ γέγονεν, 6 δε 
^εός γλυκύν γενσας τον αιώνα δυσξύνετος εν αυτω ευρίσ- 
κεται εών. 

62 (61 Μβίη.) ^ημο7ίρίτου (ίη 297 Βίβίδ^). 

15 "Λπαντες ανθ^ρωποι συνειδήσει της εν τφ βίω κακο- 

ί βίωη 8 Μ βιών Α βοιώη Τγ. || 3 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιεΙ). 8 Μ Α. 
'Ιιοο δθοαηάί δθηίοηΐϋδ θί ίηίΘηΌ^&ίίοηίΙ)!!» δίιηίΐθ βδί (οί. ΟγοΠι 
Ορηβο. 8θηΐ. Ι ρ. 219. 231) θΐ; ΑπδίοίβΙίδ ηοιηίηθ ίαίδο ηοΐαΐηιη' : 
Κοδβ Αγ. ρδθΐιάβρί^Γ. ρ. 610 || 7 βοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α (ροδΐ βοΐ. 60 
Μθίη.): οιηίδθΓαί: θοΐο^αιη Οβδη.^ βΐ: (τβδη.^, ίαίδο Ιοοο ίηίηιΗΐ: Οαίδ- 
£ογΛ. ΓβοπΓπΙ: Ιοοιίδ ιιιΓγε υΐ αιηρΗοΓίδ θχοβΓρίί οίΣίαβαΙα βοΐ. 73 
(Ηροδότου ίοτορίας ζ') θί Πογ. 121, 40 Μβίη. (Ηροδότου) 1 8 αί τε 
γάρ ουμφοραΐ βοΐ. 73,, £1θΓ. 121, ΗθΓ. | αίνοϋσαι Μ | ουνταράττουοι 
{'Οΐν Μ) 8 Μ Α, θοΐ. 73, αυνταράοοουοι ΗθΓοάοίθί ηοηηηΐΐί: ουντα- 
ράσσουσοίΐ Γθοίθ ίΐοΐ'. 121 β(: ΗβΓ. οοά. 8ΣΐηθΓθί1:ί&ηυδ ουνταράττουααι 
οοά. Α ΐη ίΙοΓ. 121, Ηθίοάοίί ρΙαΓΪηιί [] 10 οντω £1ογ. 121 | μο/βηράς 
Ιιοο Ιοοο 8ΜΑ μοχβ-ηρης βοΐ. 73 βί £1ογ. 121, Ηογ. || 11 ζωής ϋΜ 
8ίοΙ)αθί ιιΙ)ί(ϊυβ: ζόης {ζωής ηοηηυΐΐί) ΗθΓοάοίβί | γέγονεν ΙίΜ 8ίοΙ)Εβί 
υΙ)ίθ[υΘ II 12 γεύσας £1ογ. 121, ΗβΓ.: τεύξας 8 Μ Α Μο ©1: 73 πλέξας Μο 
Τγ. δυσξννετος 8 Μ Α: φθονερός βοΐ 73 βί; £1ογ. 121, ΗβΓ. | εν αυτω] ε 
αντώ (δίο) Ιιοο Ιοοο Α || 13 εών βοΐ. 73, £1ογ. 121, ΗβΓ.: αιών 8Μ Α £ 
δυρβΓδϋΓ. Α^ II 14 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιεΙ). 8ΜΑ (ροδί; βοΐ. 62 Μβίη.), 
νίάβ 0[αΕΘ άίχί &ά βοΐ. Εηίβοβάβηίβιη. ΓβοαΓπΙ: ίη£Γα θβίοο:^ £1ογ. 120, 20 
Μβίη. {Δημοκρίτου) ηια^ίδ ίηίβ^Γα δίο ενιοι β^νητης φυοεως διάλυβίν 
ουκ είδότες άν9•ρωποι, ουνειόησει δε της εν τω βίω κακοπραγμο- 
αυνης κτε. || 15 άπαντες Ιιοο Ιοοο ίηβρίβ ^ηοηιοΐο^αδ, ςαί ν. ενιοι 
θ-νητης φύσεως δίάλυαιν ουκ είδότες ΓβδβΓνανίϋ ^Επαινώ &ανάτου 
(£1θΓ. 120). ίάβιη βίίαηι ίΐηίβοβάβηίίδ βοΐο^αβ ίηίίίυπι αάηΙΙβΓανίί | 
ουνειδήαει δΐ £Ιογ. 120 844 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΕ. 0. ΧΟΥΠΙ α. Μ.] 

τΐραγμοσννης τίν ττ^ς βιοτης χρόνον εν ταραχαΐς ζαϊ ορόβοις 
ταλαιπωρέονοι, χρενδεα ηερί τον μετά τίν τελευτην μν- 
^έοντες (ρόβον, 

63 Αντιφώντος (ίη δΟ Όΐεΐβ-). 

Το ζην εοίκε φρουρά εφημέρίο τό -τε μι^ν.ος του βίου 5 
ημέρα μια, ώς ετνος είττείν, γι άναβλέψαντες τζρός τό φως 
7ΐαρεγγνώμεν τοις ετνιγιγνομένοις ετέροις, 

64 Ηροδότου (VII 49). 

^4ί σνμφοραϊ των ανθρώπων αρχονσι λαϊ ον/.ϊ οί άν- 
θρωποι των συμφορών, ΙΟ 

65 ^ημο'λρίτου (£γ. 285 Οΐθΐδ-). 

Γιγνώο'λειν χρεών άνθρωπίνην βιοτην άφαυρήν τε 
εοϋοαν λαι ολιγόχρονων, ττολλγιοί τε ληροϊ ουμτΰεφυρμέ- 
νην 'λαι αμηχανίτ^σιν^ ο'λως αν τις μετρίης τε /.τήσιος 2 ταλαιπωρονοί ίΙΟΓ. 120 Ι μνΒοπλαοτέοντες ίίοΓ. 120, ίηάβ βίίαιη 
Ι108ΪΓ0 Ιοοο Μθίηθίίθ. ηβο Ι&ηιβη 681: ουι- μν&έοντες (δίο 8 Μ Α) βχ 
8ίοΙ)ίΐθθ θίοίαΐιΐΓ (οί'. μν^ενοαι Ειιγ. Ιρίι. Α. 789). βίίαιη μνθησας' 
Ειπών ςιπΕΘ §1θ88£ΐ Ιβ^ϋυΓ £ΐρ. Ρΐιοΐ. βΐ: δηιά. οοιηρΒ-Γ&ί; 8ΐβΓη]3&ο1ι 
Ψίεη. 8ΐηά. VIII (1886) ρ. 241 αάη. 18. βίπδ ιηοάί οϋβΟΓβραηΐίΕβ ηοη 
£αΓ€Ε θχρβΠβηάαθ δϋπί, ίηάίοαίιΐΓ βίδ ηοη ηιιηιςιι&ηι ίοηίίυηι ςηοδ 
§ηοηιο1ο^ί ίκΙίβΓυηΙ: άίνβΓδίΐΕδ || 3 φόβου 8 Μ Α χρόνον ί1οι\ 120. ίοι- 
ίΕδδθ ^Ιοδδβηια βδΐ: ηίΓαηιςιιβ. ρυίο, ψή ηιοοίο τον της βιοτ/^ς χρό- 
νον έν ταραχαΐς καΐ φόβοις ταλαιηωρέονοι Ιθ^ίί, Ιι&αά ίΐα άίίίίοίΐθ 
ίηίθΠθ^βΙ \ρενδεα περί τον μετά την τελευτην (δο. χρόνον) μν&έοντες 
(νβΐ μνθ-οπλαστέοντες) Β 4 βοΐ. ουηι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8ΜΑ (ροεί; θοΙ. 61 
Μβίη.), νίάθ φχαο άίχί αεί βοΐ. 62 Μβίη. ί| 5 εοικεν Μ | τό τε — (6) 
μιά δβοΐαάί νπΐί: δαυρρβ |1 6 ημέρα (νβΐ -α) 8 Μ Α: μοίρα (ηηί βχ- 
βηΜαπίΜ νί^ίΐίαβ οοΠ. Εαι. Εΐιβδ. 5 θί δοΐιοΐ.) ριορ. ϋίβίδ | μία Μ | 
η Β Α η Μ: ην Τγ. ρ. 516 || 8 βοΐ. οχηοα Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8ΜΑΜεο. ίηίΓΕ 
αηιρίίπδ θχοθΓρίηηι Ιβ^ίΙυΓ ^ηοηια δηρια 8ίοΙ). IV 13, 31 {^Ηροδότου 
Ιστορίας ζ') ρ. 359, 14 || 9 μοίβ-ε ότι αϊ ονμφοραΐ κτε- ΗβΓ. | ονκί 
οϊ άνθ-ρ. δοήρδί: ονχΐ άν^ρ, 8 Μ ονχ οϊ άν&ρ. Α Τγ. Μαο. ονκΙ (δοήρδί 
ονκί οϊ) άν&ρ. 8ΐ:ο5. IV 13 ονκΙ ωνθ-ρ. ΗθΓ. || 10 ονμφορών 8ΜΑ 
Μαο. : ονμφορέων 8ΐοΙ). IV 13, ΗθΓ. || 11 βοΐ. οηηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ|| 
12 γιγνώοκειν \\\)νι |1 13 πολληοίν τε κηροΐν Μ | ί^δ ριο τε ΐαοίίβ 
ϋΐβίδ II 14 όκως 8 Μ όμως Α | αν τις Μιιΐΐδοΐι (οί. Μβίηθίίβ £1ογ. νοί. 
IV ρ. ΕΧΧνίΙΙ): αν προς 8ΜΑ ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΒΙΟΪ ΟΤΙ ΒΡΛΧΓΣ ΚΤΕ. 845 

ετζιμέληταί καΙ αμέτρητα ε:π:ϊ τοις άναγλαίοίΟί ταλαι- 
τνωρέτ]. 

66 ' 'Ερμολόχον (Ρ. Κ^ III ρ. 637 Β.). 

Άτέκμαρτος 6 πάς βίος, οΰδεν έχων Ί^ιατον ηΧανά- 

5 ται συντνχίαίς' ελπϊς δε φρένας τταρα^αρσύνεί* το δε 

μέλλον ακριβώς οίδεν ουδείς [ο] ένατος ΟΊΐΐβ €ρέρεται' 

^εος δε 7ΰάντας εν κινδύνοις χ^νατονς χνβερνα, άντι- 

πνέει δε πολλάκις εντνχίαις δεινή τις αύρα. 

67 ϊκ των Κλειτομάχον, 

10 Ονδεν των άν&ρωπίνων βέβαιον εοτιν, άλλα Ίΐάντα 

φέρεται φορά τινι 7ΐαραλ6γ(^. 

68 Ζψωνος (ίΓ. 323 Ατη.). 

Ζήνων ελεγεν ουδενός ημάς οντω πένεα^αι ώς χρό- 1 επιμέλιμαί (νβΐ επίμελέηται) ΜθίηβΙ^Θ: επιμεληται 8ΜΑ επι- 
μελείται Τγ. ^ί. δίοΐ). IV 26, 2δ ρ. 654, 10 | αμέτρητα Όίβίδ: με- 
τρήται 8ΜΑ 1 άναγκαίοιαι ταλαίπωρες Μβίηβΐίβ: άναγκαίοις η 
ταλαιπωρίη 8 άναγκαίοις η ταλαιπωρέη ΜΑ || 3 βοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α; ερμολάον 8 ερμολόχον ΜΑ, οοά. Ρΐιοΐϋ τιΐ νίίΐΘΐιΐΓ, 
οί. ΕΙίβΓ άθ δίοΐ). οοά. Ρΐιοί:. ρ. 52. ^Ερμοδότον 80γ. Μβίηβΐίβ, ηοο 
ίΐΠίβΓ ΒθΓ^Ιί. οί". Ναποΐί Τγ. Ογ. Ι'γ.^ ρ. XIV. νθΓδίιβ νίχ Ε^ηονθΓίΐΙ: 
8ίοΙ}ίΐβα8, Εΐίοοιαί ηοη ρΐΌδ^Θ ΟΓαΙίοηίβ 8θπρ1:θΓίΙ)α8 ίηίθηηίδοαίδδοί: 
ροβίαιη. ηοΐαί ί^ϊΙαΓ βοΙο^Σΐιη ίη ΥθΓδίΐδ άίδροιΙΐΓΘ. 0[υ&ηΐ(]ΐΐΗΐϊΐ ροδΙ 
έχων βί ροδΙ: μέλλον δραίίοΐα ίη 8, ς[υΗδί ηονα ίηοίρίαηί; ιηΘΐηΙ)ΓΕ. 
δβά Ιιαβο οοίοιηθίπα νίχ πΐΐίιΐδ ρΓβΐϋ || 4 ΐ4τέκμαρτος δ πάς (Βρο- 
τοίς) βίος ονδεν έχων πιοτον πλανάται ονντνχίαιοιν (αεί) ίηοβΓ-• 
Ιίδ 08118 οοηίθοίηηδ 80γ. Βθγ^Ι^ ί| 5 φρένας 8 Μ φρένα Α || 6 ένατος 
όπα ΡΠα^^: ό θάνατος οπη 8 Μ Α. (ονδ') 6 θάνατος οπη ρίΕΥΘ 
(Ιβδη.^ II 7 ^εος ιηοηοδ^ΐΐαΐ)! ίηδίίΐΓ. Ο^εος δε πάντας εν {γε) κίνδυ- 
νο ιαιν εν τ* άταις κυβερνά ηί (Ιαοί^ΐοβρϋπίίδ δ&ίίδ ίίθΓθί ίβηιρίανΐί: 
ΒθΓ^Ιί, ςαί νβΓδΠΐη &ε6ς όε~ κυβερνά βί: ρΓΟχίιηιιπι άντιπνέει — ανρα 
δβάβιη ηιαΐαΐΌ ίπδδίί; | ένατους 8 θ^νητονς Μ Α | άντιπνεΐ Βθγ^^ || 
8 ευτυχίας (νοίηίί: -ίαις) Ρίΐιι^ΐί: ατυχίας 8ΜΑ | δεινή τις 8ΜΑ 
δεινά τις ΒβΓ^Ιί || 9 θοΐ. €ΐιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). Μ Α, οπι. 8 ]| 12 βοΐ. δίηβ 
ΙβιηιηαΐΘ 8 Μεο., ΕοΙάίίο Ιοιηπίίΐίβ Μ Α. ^ί. Όίο^. Ι^ΕβιΊ. VII 23. Ρΐιίΐο 
άθ νίία οοηίθΐηρί. ρ. 47 Οοη^Ι). (= Π ρ. 474, 2 Μ&η§.). Οΐθΐη. ΑΙ. 
8ίΓ0ΐη. V 4, 22 ρ. 340, 12 δίαΙιΙ. ΚοδοΙίΘΓ ΡΜΙοΙ. Ι.ΙΧ (1900) ρ. 35 δδ. 
Τν^βηάΐαηά Ιαίινίι, δπρρί. XXII ρ. 699 || 13 ούτως 8 Α 846 1ΩΛΝΝ0Γ ΣΤΟΒΛΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [£ΈΟΚ. 0. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

νον. βραχύς γαρ όντως 6 βίος, η δε τέγνη μακρή, λαϊ 
μάλλον ή τ ας της ΐρυχης νόσους Ιάϋαΰ^αί δυναμένη. 

69 Σωκράτους, 

^ίϋγ.ράτης έλεγε νομίζειν άεϊ τους χ^^εους γελάν ορών- *■ 
τας την των αν&ρώπων γ,ενοοπουδίαν* μίΥ,ρά γαρ τα αν- 5 
^ρώτνινα πάντα οντά ουν. ίσης σπουδής τυγχάνειν, 

70 Νεοπτόλεμου, 

Νεοπτόλεμον τον της τραγωδίας υποκριτή ν ηρετό τις, 
τι ^αυμάζοί των υπ Λίσγυλου λεχ&έντων η Σοφοκλέους 
η Ευριπίδου' 6 δε ^^ ουδέν μεν τούτων^ είπεν' ο ί' αυτός 10* 
έ&εάσατο έπϊ μείζονος σκηνής, Φίλιππον εν τοις της 
-Ο-υγατρός Κλεοπάτρας γάμοις πομπεύσαντα και τρισκαι- 
δέκατον &ε6ν επικλη&έντα, ττ] έξης επισ(ραγέντα εν τω 
'&εάτρω και ερριμμένον, 

71 Ιπποδάμου Πυθαγορείου εκ του Περί πολιτείας, 15 
Πάντα μεν ών τα θνατά δι άνάγκαν (ρυσιος εν με- 

ταβολαΐς καλινδείται, τα μεν από των χερηόνων επϊ τα 
βελτίονα μετατροπάν λαμβάνοντα^ τα δε από των βελτιό- 

1 ΗίρροοΓ. Αρ1ιοπ8ΐη. 11 ί. IV ρ. 458 Ι^ίίΐΓβ Ό βίος βραχύς, 
η όε τέχνη μάκρη. ρθΓ όντως ίικϋοΕί; Ζθηο 8θ οοηδθηίΐΓθ οαιη 
ΗίρροοΓΕίθ. ί1Ιτΐ8ί;ΐ'αί; Ιιοο άΐοθη(ϋ ^βηυβ Ναποΐί ΜβΊ. Οτ.Έοηι. ΥΙ 
ρ. 126 II 2 μάλλον η τας 8 || 3 θοΐ. 8ίιΐ6 Ιβηιηι. ΚεΙ). 8, Εάάΐίο 
ΙθΐηηΐίΐίΘ ΜΑ. οί. Ηογ. ο&πη. III 29, 31 Ηάβίομβ (80. άβηβ) εί 
7ηονίαΙί8 ηΐίνα /αθ ίνβρϊάαί || 4 ελεγεν Μ || 6 τνγχάνειν (8θά ν ίίη. 
ίοΓΐ&δδΘ ρο8ί;ιηοάο αάάίίυιη ίη Α) Μ Α τυγχάνει 8 || 7 βοΐ. δίηθ Ιβιηηι. 
ΙιηΙ). 8, Β,άάϋο Ιθΐηιη&ίΘ ΜΑ. Νθορΐοίθΐηί άϊαύ πιθιβογ ίιιίδδβ νίάθ- 
ίαΓ ΜαΓουδ Αηίοηίηπδ ουιη 80πΙ)ΘΓθί; XI 6 οίς επί της σκηνής χρνχα- 
γωγεΐο^ε, τούτοις μη αχβεο^ε επϊ της μείζονος σκηνής. οΙ)8θΓνΕνβΓΗί: 
Οαιαίνβηΐδ ίη Αηίοηίη. ρ. 389 α, οαί αδδβηδαδ βδΐ: ΒοηΐΕγδ ΡΛο^. ρ. 133 \\ 
8 ηρξτο Α, 8 θ 001Τ. ιη. τβο., Ίτ.ι εϊρετο 8* Μ 1| 10 ενριππίόον ηί 

ό 08 και 

^δδοίθΐ; Μ Ι ονόε Κ 6 όε ^Ι ν ίηδθΓυίί ίοχϊ. Α^ ονόεν 8 Μ |1 13 τη Α 
καΐ δΐιρθΓδΟΓ. Α^ | έπισφαγέντα 8ΜΑ δθά άπο θχ επί ίβοίί Α ιη. 
ίηοβΓίΕ II 14 ερριμμένον Μ Τγ. έρριμένον 8 έριμμένον Α || 15 θοΐ. οαιη 
Ιθπιπι. Ιι&Ι). 8 Μ Α. πυθαγορείου 8 Α 8β(1 ει ίη ταδ. Α τον πνθ^α- 
γορίον Μ. δθΓίΙ)οηάηηι 'Ίπποό, Πυθ-αγορείον (Θονρίον) εκ τον κτε. 
νίά& ςααβ άίχί αά ίΙοΓ. 103, 26 Μβίη. || 16 πάντων μεν ών Μ | θνατά 
Μ Α Β^νητά 8 | φνσιος δβά αηίθ Γ&δΐίΓΕΠί φύσεως Α || 17 χερηιόνων 
{-η όνων Τγ.) πι νίάβίΠΓ 8 χερειόνων Α χεριόνων Μ ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΪΟΤ ΒΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 847 

νων επϊ τα χερτ^ονα, γενόμενα γαρ αέζεται τα πράγματα 
τ,αΐ αεξηδ^έντα ακμάζει, και άκμάοαντα γηράοκει και τέλος 
ύστατα ίρ^^είρεται* τα μεν υπό Γρύσως γινόμενα δί^ αντάς 
τάς φνσιος ες το αδηλον αντις τερματιζόμενα, γ,αϊ πάλιν 

5 εκ τω αδηλω ες το ορατον επισνν ερχόμενα άμοίβα γενέ- 
Οίος και άντ αποδυθεί ψ&οράς χυκλον ανταντας άναποδί- 
ζοίαας, τά δε και νπο αφροοννας άν&ρωπίνας νβρει και 
κόρω ζεοάσας. οίκοί τε και πόλεις νπό μεγάλων ευτυχη- 
μάτων άερϋ^είοαί και '\ βίον βαΟ^υπλούτων αμα τοις μακα- 

10 ριζομένοις άγαΟ^οΙς ες τον ολεΟ^ρον εβασαν, Ί* ϊτω δει 
.... και συμβαίνει πάσαν άγεμονίαν τρισΐ χρόνοις 
ορίζεσ&αι' ενϊ μεν και πράτω τφ περιέχοντι τάν κτησιν^ 
δεντέρω δε τω τάν απόλαυσιν, τελευταίω δε τ(7 τάν 
άπόλεσιν, τοί μεν γαρ πράτοι ατυγέες εόντες έκτήσαντο. 

15 τοϊ δε δεύτεροι ευτυχέες γενόμενοι {εχρήσαντο ^ τοϊ δε 
τρίτοι άφρονες γενόμενοι) διέφ^ειραν. τά μεν ων υπό 

1 χερείονα Α || 2 άεξηθ-έντα 8 Α ανξηϋ-έντα Μ | ακμάζοντα Τγ. | 
τέλος ίΕίηςυΕίη βιηΙ)1θΐιι& βχρπη^Ι νυΐΐ: ΟοΙ)βί: ιηηθίηοβ.^ II ρ. 440, αΙίβΓ- 
ηίπιιη (τέ?.ος αηί; νστατα) αΙ)υηά3,Γθ άίχθΓΗ-Ι: ίαιη ΜθίηβΙίΘ. ηοη αοοβάο !| 
4 ταο Μ | αντις Βαάΐιαιη: αντάς 8 Α αντάο Μ || 5 τον άδηλου 8ΜΑ: 
ΟΟΓΓ. ΟΓβΙΙί Ι ορατον ΒαάΙίΕΐη: ^νατον 1ίΙ)π || 6 άνταποδόσει 8 Μ Α. 
άνταποδόοί 80Γ. Μβίηβΐίβ, ηοη Γβοίβ. οί. Ηίρροάαηιαδ 8ί:οΙ). IV 1, 92 8. 
ρ. 28, 18. 29, 18. 30, 13 πΙ. οί. ςα3.θ αάηοί&νί αά 8ίοΙ). III ρ. ΣΧΙΧ | 
ανταντας (ταίδίοΓά: αν ταύτας 8 Μ αντας Α || 7 νβρει 8 Α νβρι 
Μ. νίάβ αά 6 II 8 ζησάσας 8 | οϊκοί Μ || 9 καΐ βίον βα^νπλοντων 
(βαθ-νπλ. δίηβ εοο. 8) 8 Μ Α. καΐ βίον βα^νν πλοντενσαι Τγ. καΐ 
βίων βα&νπλοντων (νβΐ βίω βα^νπλοντώ) ΟαίδίοΜ ες βίον βα&ν- 
πλοντον οι. Μθίηβΐίθ || 10 ϊτω δει (δίο) 8 ιτω δεΙ Μ ϊατω δ^ εΐ Α εϊτω 
δει Τγ. οντω δη ρΓορ. Οβδη.^ πανδαμεί 8ηΙ)άαΙ)ίίαη8 Εά. 8ο1ΐ'ννίΐΓί;ζ. 
Ιαοπηαηι ίηάίοανίί; ροδί ϊατω δ^ ει Μβίηβΐ^θ || 12 πράτωι Μ πρώτω 8 Α 
δθά ρπυβ ω βχ α ίβοίΐ; Α^ | παρέχοντι οί. Μβίηβΐίβ 8ίοΐ3. £1ογ. IV 
ρ. ΙίΧΧνίΠ Ι τάν κτησιν (Μο δίηβ αοο.) 8 τάν (την Α) κτάοιν ΜΑ; 
νίάβ ςυαβ άίχί 8ί:ο1). III ρ. ΕΧΙΧ |1 13 ν. τελενταίω — {\^) άπόλεσιν 
οτη. Α II 14 τοϊ μεν Μ | πράτοι Μ Α πρώτοι 8 || 15 τοιδε Μ | ροδί 
γενόμενοι αΐίηυίά ίηίθΓοίάίδδθ νίάίί; ΜβίηβΙζΘ. 1)θηθ βχρίβνιί Ιαοιιηαπι 
€ο\)&ί ηιηβηιοδ.^ II ρ. 440, ηίδί ςυοά θ^ο ρΓΕθΐαΓι εχρηααντο ρΓΟ 
άπέλανααν, η&πι βοάβπι Εουηιίηβ βοΓ^ίαηο οοηίΓδ ροδυβπί Ηίρρο- 
άαηιιΐδ εκτηοαντο — εχρηοαντο ςυο ροδυίί; άπόλανσιν — άπόλεσιν \\ 
1β ων Μ 848 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤ0ΒΑ1ΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ίΧΟΚ. Ο. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

^εών διοί'λημένα αφΟ^αρτα ί' εόντα ν7ΐ6 α(ρ^αρτων τον 
άεΐ χρόνον ^ιέφνν,ε Οίοζεσ^αί^ τα (5' υπ ανθρώπων 
^νατά Ιόντα ν^ευ ένατων ετνιόέχεταί 7Χ0ΐ/.ίλαν άεϊ μετα- 
βολάν, τίορω μεν γαρ τ,αΐ νβριος 7ΐέρας όλεθρος, άιιορίας ^ 
όέ 'καΐ στενοχώριας 7ΐέρας άνδραγα^ία, βίου αν^ρωΊΐίνον 5 
το 7μΙ άφ^ ετέρων αυτόν ^εεραίνεοΰ^αι, . , . 

72 ϊκ των Τέλητος Περί του μη είναι τέλος ηδονήν 
(Τ6ΐ. Γ€ΐ;^ ρ. 49 Η.). 

Ει δε δεΙ τον εύδαίμονα βίον εν. των τελεοναζουσών 
Ιδονών συγ-ΑρΙναί, ουδείς^ (ρηο\ν ο Κράτης, ευδαίμων γε- ΙΟ'^ 
γονώς αν εϊη, άλλ' ει ϋ^έλει τις έ'λλογίοασ&αί εν οΛω τφ ^ 
βίω 7εάσας τάς ηλίλίας^ ευρττ^οεί τεολλώ 7ελείους τας άλγη- 
δόνας, πρώτον μεν γαρ του 7εαντός χρόνου δ ήμισυς 
αδιά(ρορος, εν ώ ΎΜ&εύδω, εΐϋ-^ ο 7ερώτος ο χατά την 
7εαίδοτροφίαν ε7εί7εονος. 7εεινά το 7εαιδίον, η δε τροφός 15 
'/Μταλοιμίζει* διιρά, η δε λούει* χοιμηϋ^ήναι Ό^έλει, η δε 
γ.ρόταλον έχουσα ιροίρεΐ, εΐ δ ίζ7εέ(ρευγε την τιτ^ην^ ^ 
7εαρέλαβε 7εάλιν 6 παιδαγωγός, παιδοτρίβης, γραμματοδι- 
δάσκαλος, αρμονιγ,ός, ζωγράφος. 7εροάγει ηλίλία' προσγί- 
νεται αριθμητικός, γεωμέτρης, 7εωλοδάμνης, [υ7εό τούτων 20 
τεάντων μαστιγοϋταϊ\' ορθ^ρου εγείρεται* σχολάσαι οι δ 

1 διοικημένα 1ίΙ)Π. όεόωικημένα 80Γ. Μθίηθίίθ. ηιαίίιη διωκημένα. * 
ηίβί ίυβήί όιοικεύμενα. νίχ ροδδίδ ίη ΐαϋ δοήρΐΟΓβ όιοικείμενα \ 
αφ&αρτα δε όντα 8 Μ Α: οοϊυ. Μβίηβΐίβ. οί. ρ. 847, 14 || 3 (}νητά 
Α Ι όντα Ιϊ\)νΊ: οοιτ. Μβίηβΐίο || 4 κόρον 8ΜΑ: οογγ. Μβίηβΐίθ || 
5 ρθ8ΐ: άνόραγα^ία ρΙβιΐΘ (ϋδΐίηχίί Εά. 8ο1ι\ναΓϋζ | βίον άν^ρωπίνον 
8 Μ Α: βίω άνθ-ρωπίνω ΟΓβΠί. νθΛα β, ά. το καΐ — περαίνεσϋαι 
ϊηιρβΓίβϋία δΐιηί ηβο ραίο Ιηοοπαρία, οθΠθ οίίθηάίΐ αδ^ηάβίοη 1 £ογ- 
ίαδδβ άτέρων \ αυτόν δβά ίηίθΓ ο βΐ ι^ υηα Ηίίβΐ'υΐΕ βραδα Μ || 7 βοΐ. ^ 
οαιη Ιθΐηηι. Ηαΐ). 8 Μ Α, περί τον — ηδονην οπι. 8. Οιαίβΐιβίΐ βχοβιρ- 
δίδδβ δαίίδ 1ι&1)ΐιί1: βρίίοιηαΙΟΓ , άθ Ιιίδ αηίβιη νιάθ ηπΕθ βχροδαί ίη 
0(1. ΤθΚ- ρ. 49 1} 10 έγκρίναι Μθίηβΐ^β || 12 πολλώ 8: πολλών ΜΑ ί| 
14 είθ-' ηί: νίάβίυι Α: είτ^ 8 Μ || 1δ παιδοτροφίαν ^γϋβϊώαοΐι: 
παιδοποίίαν 8ΜΑ || 17 τιΒ'ην 8 Μ Α: ίαοίίθ οογγ. Οβδη.ι ί. 465^ || 

19 ηλικία 8 Μ: ήλικίαν Α | προογίνεται 8: προαγίγνεται ΜΑ ί| 

20 νπό — (21) μαστιγονται δβϋΐ. Τν^^ΐΐβηΐ^αοΐι, ^ί. ρ. 849, 2 δ. || 21 οχο- ^ 
/.άααι ονκ εοτι δυρρΕ Ιο^ηηίιΐΓ βχ βοάβπι ίοηίβ ροΐίία δίοΐ). IV 33, 31 

ρ. 816, 2 (= ΤβΙ Γ6Ι.2 ρ. 42, 11 Η.) ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΒίΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 849 

εατιν. έφηβος γέγονεν' εμτταλιν τον χοσμητήν ΓροβεΙται, 
τίν τΐαιόοτρίβην, τον οπλομάχον, τον γνμνασίαρχον. υπό 
τεάντων τούτων μαοτιγοϋταί, παρατηρείται, τραχηλίζεται, 
ίξ έφηβων έστΙ καΙ ηδη εϊ/,οσι ετών* ετι φοβείται γ,αι 

5 7ταρατηρεΙ ν.αΐ γνμνασίαρχον καΐ στρατηγόν. παρακοί- 
τείν εϊ τνον όεΐ, οντοι παραγ,οιτοϋοΐ' φνλάττειν χαΐ άγ- 
ρνπνείν, οντοι φνλάττονσιν' εις τι ηλοΐα εμβαίνειν, οντοι 
εμβαίνονσιν. άνήρ γέγονε 7.αΙ άκμάζει' στρατεύεται και 
πρεσβεύει υπέρ της πόλεως, πολιτεύεται, στρατηγεί, χορη- 

10 γει, άγωνο^ετεΓ μαΥΜρίζει εκείνον τον βίον, ον παις ων 
έβίωσε, παρήκμασε κ«ί έρχεται εις γήρας ' πάλιν παι- 
δοτροφίαν υπομένει και επιπο&έΐ την νεότητα, χαι 
η νεότης μοι φίλον, το δε γήρας 
βαρύτερον ^ϊτνης, 

15 ονγ^ ορώ ονν, πώς εύδαίμονά τις βίον εσται βεβιωκώς, 
εΐπερ δει τώ πλεονασμό) τών ηδονών εχμετρήσαι. 
73 Ηροδότου ιστορίας Γ (VII 44. 45 8.)• 

Έπεϊ ό' Ιγένοντο εν ^Αβνδω, η^^έλησε Ξέρξης ιδέσϋ^αι 
πάντα τον στρατόν, και 7ΐροεπεποίητο γαρ επϊ κολωνον 

20 επίτηδες αντφ ταύτη προεξέδρη λί^ον. ώς δε ωρα πάντα 3 παρατηρείται 3ηίθ μαοτιγονται ίΓ^ίοίβηάαπι νίάβίΐΐΓ ΜβίηβΙίΘ || 
4 εΐκοβί 8 Μ Α εϊκοοίν Μοίηοΐίθ. νίά. ΟροβηβΓί; Μθΐη. §ι\ ΗβΓΟ. ρ. 141 
Μίΐ^δβΓ Ογαπιιη. ρ. 239 || 6 εϊ που δοήρδί: οηον ϋΙ)Γί; πον ίαοίΐο 
ΒίβΙδ ροθΐ. ρΜΙοδ. ρ. 213 || 8 άνηρ γέγονε κύ.] οί. δΐιρίΈ ρ. 815, 18 δδ. 
= Τθΐ. ΐ'θ1.2 ρ. 42, 9 δδ. Η. II 10 ον παις ων 8 Μ ων παις ον Α ϋ 
11 δδ. οί. ρΓοΙβ^οιη. ίη ,ΤθΙ.^ ρ. ΟΧΧΙ δ. || 13 Επγ. Ηθγο. 637 δδ. οί. 
δυρΓα ρ. 816, 4 (==Τβ1. γθΙ.^ ρ. 42, 13 Η.) | φίλον αεί δπρΓίΐ ρ. 
816, 4. ιπΘΐηοΓία ηοη ηίιηίδ ίθη&οί οίΙίΣΐηίπΓ νθΓδίΐδ. ώβ.ώι δίο ΕαΓ.: 
ά νεότας μοι φίλον ' άχ&ος όε το γ/ίρας αΐεΐ Βαρντερον Αίτνας 
ακοπέλων κτε, || 16 δει 8 Α: δη Μ || 17 θοΐ. οηιη Ιβιηιη. Ιιαΐ). 8ΜΑ || 
18 έγένετο ΗβΓοάοίΐ οοάίοβδ Εϋςαοΐ: | Άβνδω μέοτ^ ΗοΓοάοίί οοάίοΘδ 
αΐιςιαοί, βχ ΗβΓοά. Οθδη.^Ο 20 αύτον Α1)Γθδθ1ι | λίθ^ον 8 ΜΑ: λίΟ-ον 
λενκον ΗοΓ., θχ Ηογ. Οοδπ.^ ίοπ. Γβο1:β. δβά οΙιιΜε τβδ θδί, ηατοα. απίβ 
ώς (5έ ώρα Ιι&υά ραποα αΙΊα οοηβυΐΐο ρΓαβίβηίί; οχοβΓρίΟΓ | ώς δε ώρα 
Ηθγ.: ώς δ'' εώρα {εώρα Μ) 8Μ Α | πάντα μεν τον 8, Ηθγ. : πάντα 
τον Μ Α Τγ. 8δΟ ]ΩΑΝΝΟΓ ΙΊΌΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΕ. Ο. ΧΟΥΠΙ α. Μ.] 

μεν τον Έλλτί^οηοττον νπο των νεών άπολε/.ρνμμένον, 
7ΐάθαζ δε τάς αλταζ "καϊ τα ^βνδηνών ττεδία εΊνίτυλεα 
(Ιν^ρώπων^ εν^αντα ό Ξέρξης έωντόν εματ,άρισε^ μετά δε 
τοντο εδάγ,ρνοε. μα^ών δε μίν ^Αρτ άβατος ο 7εάτρως, ος *- 
το πρώτον γνώμην άπεδέξατο ελενϋ^έρως ου συμβουλεύων 5 
Ξέρξτ] οτρατενεο^αι ετά την Έλλάδα' ούτος ούν άνηρ 
φρασδ^είς 3έρξην δακρνοαντα εϊρετο τάδε' '^ώ βασιλεν, 
ο)ς τΐολν άλληλ(χ)ν "/.εχωριομένα εργαοαο νυν τε χαΐ όλίγω 
πρότερον' μακαρίσας γαρ σεωντόν δαχρνεις', 6 δε είττεν 
'^εοηλϋ^ε γάρ με λογιοάμενον ζατοίχτείραι, ώς βραχύς εϊη 10» 
ο πάς ανθρώπινος βίος, ει τούτων γε εοντων τοσούτων 
οίδείς ες ε/,ατοστον έτος περιέσταυ, 6 δε άμείβετο λέγων 
έτερα τούτον παρά την ζωην πεπόνθαμεν οΐλ,τρότερα' εν 
γάρ οϋτω βραχεί βίψ ουδείς ούτως ανθρωΊίος έών ευδαί- 
μων πέφν'λεν οντε τούτων ούτε των άλλων, τψ ου πάρα- 15 
στησεται πολλάν,ίς /.αϊ ουχί άπαξ τεθνάναι βονλεσθαι 1 έλησπόντον 8βά η ίη ταβ. ιη. 8βο. βί δυρίίι τον αΐίφιίά Γ&8ΐιιη Μ [ 
νποκεκρνμμένον Α || 2 επίπλε' Α || 3 βνθ^αντα ΜΑ, Ηθγ. : ενταν&α 8 
ένταντα Τγ. | ε μακάρια εν Μ ιιί: ιηοχ έόάκρνσεν || 4 πάτρως Ηθγ., βχ 
Ηθγ. (3γΘ8ιι.^ ϊ. 465^: ηατρώως 8 πατρώος ΜΑ Τγ. || 6 στρατ.] μη &νφτα 
Ιίη. Α^ Ι ούν άνηρ 8Μ Α νίίίοδβ: ώνηρ (άνηρ ρ8-υοί) ΗθΓ. νίάβ αηίβιη 

ων 
ηβ ανηρ οΐίιη οοΓΓβοίηιη δίί: ίη ανηρ^ άβίη ων ιηαΐβ ων ίηίθΐΐβοίυιη 
αΜθΓίί; ίη ονν || 7 εϊρετο 8 Μ, Ηθγ.: ηρετο Α Τγ. | ν. ω βαοιλεν 
κτε. Ιβ^ηηίπΓ βίίαηι ίηίΓΣΐ ίΙοΓ. 121, 40 Μβϊη. {'Ήροόότον) \\ 8 πολ- 
λόν ίη Ηθγ. ΑΙ)ίοΙι1: | έργάοαο Ηθγ.: έργα σά 6 (Μο ο Α) ΜΑ Ιιίο 
βϋ ίηίΓΕ, είργάοαο Υάο. 8 ς[ηί οω. ίΙοΓ. 121, 40 Μβίη. || 9 σεωντόν 
ΜΑ ΠοΓ. 121, 40, Ηθγ.: εωντον Μο 8 Α εαντον Μο Μ 1 είπεν Ιί\)γΊ 
Ιιίο βΐ ίηίΓΣΐ II 10 εσηλ&ε Ιιίο 8 Α ίηίΓα Μ Α, Ηθγ. : εΙσηλ^ε ϊάο, Μ ιιί; 
νίάθίπΓ Ι κατοικτεΐραι 1ίΙ)π η1:ΓθΙ)ίς[υθ υί ΗβΓοάοίβί | βραχν Τγ. |1 
11 ό Μο 0Π1. Α Ι εΐ Μο 8 Μ Α, Ηθγ.: εις ΜΑ ίηίΓα | εόντων ΜΑ 
ίηί'Γ&, Ηθγ.: όντων Ιιίο 8 Μ Α. ίυβΓίΙ: Ιιίο γ* εόντων, ηοη υί ηαηο 
ίη 1ίΙ)Γί8 γε όντων \ τοσούτον Τγ. || 12 εκατοστόν ΜΑ ίη£Γ&, Ηθγ.: 
εκαστον (βίηθ αοο. 8) Μο 8 Μ Α εκατόν Τγ. | άμείβετο Ιιίο 8 Μ Α, 
ίηίΓα ΜΑ, Ηθγ. ημείβετο (χββη.^ |) 13 ζωην \ϊ\)ή 8ΐοΙ). υίΓοΙίΙίΐυθ: 
ζόην [ζωην ηοηηυΐΐί) Ηθγ. | οίκτότερα Ιιίο Μ |Ι 16 ονχΐ ΙίΙ)Γί ίιίο θΐ 
ίηΓΓΕ*. ονκΐ {ονκ \\\)ή αΐίςυοί) Ηθγ. ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ βΙΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 851 

μάλλον η ζην* αϊ τε γαρ σνμφοραΐ σνμπίπτονσαί λαΐ αΐ 
νονσοί συνταράττονΟί, υμΪ βραχνν Ιόντα μαι^ρον δο^λέειν 
είναι τΐοιενοί τον βίον. όντως 6 μεν θάνατος μοχθηρής 
έουσης της ζωής γ,αταορνγη αίρετωτάτη τφ αν&ρώπω 
5 γέγονεν, 6 δέ ϋ^εός γλνκνν γεναας τον αιώνα €ρ&ονερός εν 
αντώ ενρίσχεται έών . 
74 (Ειυδά. VII 152) 

Έπίσταμαι δε τοοοντο, ότι εΐ πάντες άνθρωποι τα 

Όίκήια χαζά ες μέσον σννενέγχαιεν άλλάξασθ^αι βονλόμενοι 

10 τοίσι πλησίοισιν, έγ-κνιραντες αν ες τα των άλλων κακά 

άσπασίως έκαστοι αυτών άποφεροίατο οπίσω τα είσψέγ- 

/αντο, 

74 α (74 οοηϋη. Μβίη.) "Εν ταντψ (VII 203). 

Είναι δε ^νητον ονδένα ονδ^ εσεσ&αι, τ φ το γ,αγ.ον 1 μάλλον βονλεο^αί ίΙΟΓ. 121, 40 | ζ^^ν Ιίΐ3Γί υίΓοΙίίςιιβ, ζώειν 
ΗβΓ. ηΐ3ί ίηίθΓ ζώειν (ζ ο-) βί ζην ΙΛή ίΙιιοίιιαηΐαΓ | νβΛα αϊ τ ε γαρ 
(νθΐ ροίίπδ αϊ γάρ τοή ονμφοραΐ κτε. Ιβ^αηίαΓ θίίβιη βηρια βοΐ. 61 
(Ήροδότον) || 2 σννταράττονσι Μο δΜΑ βί θοΐ. 61, οννταράοαονοί 
ΗθΓοάοίβί ηοηηηΙΗ: σννταράσοονοαί ίΙοΓ. 121 βΐ ΗβΓ. οοά. 83ΐΐ0Γθί- 
ΐΐΕηυβ οννταράττονοαί οοά. Α ίη ίΙοΓ. 121, ΗβΓοάοΐί ρΐηήιηί | δοκεϊν 
{-ει Α) ίΙοΓ. 121 II 4 ζωής \ί\)νί δίοΐ). ιιΙ)ί(ϊαΘ: ζόης {ζώης ηοηηηΐΐί) 
ΗβΓοάοίβί II 5 γέγονεν ΐίΜ 8ΐ:οΙ)Εθί | γεναας ίίοι. 121, ΗβΓ. : τενξας8Μλ 
Ιιίο βΐ βοΐ. 61 τάξας Ιιίο Τγ. | φί^ονερός] όνσξννετος βοΐ. 61 || 6 έών Ιήο 
οηι. ΜΑ II 7 βοΐ. οιιπι ρΓίΟΓβ οοΙιαβΓβηίβηι δίηβ Ιβιηιη&ίβ (ί. β. ΙβιηιηΕίβ 
ηοη ίΐβΓΕΐο) ΙιαΙ). 8, οιη. ΜΑ. 8βραΓ&νίΐ Οβδη." ρ. 536. νίχ άιιΙ)ίίο ςιηίη 
ίηβηΐ; οΐίιη Έν ταντώ. οι. 13 || 8 τοαοντω 8 βΐ τοοοντωι (νβΐ -ω) 
οίί&ιη ΗβΓοάοίί ηοηηυΐΐί ςιιοά βχ τοοοντο οοΓΓπρίιιιη νίάβίιΐΓ: τοα- 
οντον Ι&οίίβ βχ ΗβΓ. Οβδη.^ || 9 ες 8, ΗβΓ.: εΙς Τγ. | οννενέγκαιεν 8 ονν- 
ενείκαιεν ΗβΓ. ηυαβ ίοηη&β ηιίΣΐιη ίαοίΐβ ίηΐβΓ 8β οοηίιιηάί ροΐαβπηί: 
ηβιηίηβιη ίυ^ίΐ. εβά ηβ οννενείκαιεν οΙ)1;γιι€Ιςι8 ^ηοιηοΐο^ο, ίηιρβίϋ- 
ηβηίο Ιιοο β8ϋ ςηοά πι οχ είοψέγκαντο οίίβΓΐ 8, ηοη έαψείκαντο 
810 πΙ ΗβΓΟοίοίβί II 10 τοίύί (τοιοι 8) πληοίοιοιν 8 Τγ. | ες ΗβΓ. : ε^ς 
8 ηί Εΐίςαοί; ΗβΓοάοίβί, 8βά νίάβ 9 | τα των πέλας κακά ΗβΓ. || 
11 άποφεροίατο ΗβΓ.: έπιφεροίατο 8 | ίοήρδβΓίηι 8&11:βπι εαηνέγ- 
καντο \\ 33 βοΐ. ουπι Ιβηιπι. έν ταντω \ιβ\). 8, Ιβηιπι&Ιβ ηοη ΐΙβΓαΙο 
Τγ., οπι. μα II 14 ^νητόν ΗβΓ. βχ θνητών οογγ. 8^ θνητών Τγ. | 
ονόε εοεο&αί ΗβΓ. | τω (νβΐ τω) το 8: τω ΗβΓ. ίοΓίαδδβ δβοΐαάβηάυπι 
το Ιαπιςπαπι άϋίο^ΓαρΙιία ροδί τω 852 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΥΠί Ο. Μ.] 

Ιξ αρχής γινομένω ου σννεμίχ^η, τοίοί δε μεγίστοιοιν 
αυτών μέγιστα. 

75 Πλάτωνος Ι/, τον "Α'ξώχον (ρ. 366 ϋ — 3680). 
Ποιον, εφη, μέρος της ηλιτ,ίας Ιχμοιρον των ανιαρών: 
ου Ύ,ατά μεν την πρωτην γένεσιν το νηπιον ν,λαίει, τον 5 
ζην άπο λνηης αρχόμενον; οι λείτΐεται γονν ονόεμιάς 
άλγηδόνος, άλλα δι' ενδειαν τ τζεριχρνγμον ί] &ά).πος η 
πληγήν οδννάται, /.αλησαι μεν οντζω δννάμενον α ττάογει, 
Άλανϋ-μνριζόμενον δε τ,αΐ ταύτην της δνααρεοτηοεως μίαν 
€χον φωνήν. οπόταν δε εις την έττταετίαν άφίτ,ηται ηολ- ΙΟ' 
λονς πόνους διαντληοαν, επέστησαν παιδαγωγοί 7μΪ γραμ- 
ματίσταϊ χαι ^ναιδοτρίβαι τνραννονντες' αυξανόμενο) δε 
/.ριτιγ,οί^ γεωμέτραι, τα/.τιν.οί^ πλήθος δεσποτών* επει- 
δάν δε εις τους εφήβονς έγγραφη, γ,οσμητης ύμ\ (ρόβος 
γείρω ν, έπειτα Ανν.ειον γ.αΐ Ακαδήμεια υμϊ γνμνασιαργία 15 
'λαι ράβδοι ν.αϊ ΥΜκών αμετρία. υμΪ πάς δ του μειραγΛον 
χρόνος υπό σωφρονιστάς γ,αΐ την έπϊ τονς νέους αΐρεσιν 
της εξ Άρείον πάγον βονλης' ε7ζειδάν δε άπολν^η τσί- 
των, φροντίδες αντιγ.ρνς νπέδνσαν γ.αΐ διαλογισμοί τίνα 
τις του ζην οδόν ενστήσεται, υμϊ τοΙς νστερον χαλεποϊς 20 1 γίν- 8 1 αννεμίχθ^η 8 δίοιιί; Π1)π Ηθγ.; σννεμε/χ&η 80γ. ΐη Ηθγ. 
νβΐ οννψείγβη ουιη ΚΓαο^Θΐο | μεγίστοισίν 8 || 3 θοΙ. οαιη Ιθΐηιη. ΗαΙ). 
8 Μ Α. οί. Τβίβίίδ θοΐο^^ ςπΣΐΘ δαρια Ιβ^ίίυι• ρ. 848, 7 88. || 4 Ποίον 
ί-φη μέρος 8ΜΑ: εφη γαρ Τι μέρος ΡΙαί. | άμοιρον οιη. ΡΐΕΐ;οηί8 
€θά. Ρ&Γ. 1807 115 κΛαίει 8ΜΑ || 6 >/' οίν ονόε μιάσ Μ |1 7 «λλ' η 
όν' ενδειαν ΡΙ&ί. | περί ψνγμον Μ || 9 κ?,ανθ^μνριζόμενον Α Τγ. ρ. 518, 
ΡΙαί.: κλανμνριζόμενον 8 Μ | ταντην Μ Τγ., ΡΙαί. βχ ταντης οογγ. 
8^ ταντης Α || 10 εηταετείαν Α || 11 όυαντληοαν 8 Μ, ΡΙαί. όιατλΐ^- 
οαν Α^ Τγ. [ επέστησαν οιη. 1ί1)π ΡΙαί. |] 12 αυξανομένου ΡΙαί. ανξα- 
ν ο μένω (νβΐ -ω) 8 Α ανξανονμένω β οογγ, Μ^ ίΐη νοΙπΘΓΣΐί; ανξανο- 

ον 
μένω? II 13 πολύ πλη&ος ΡΙαί. || 15 χειρών 1\\)Υΐ δίοΐ). | λνκων καΐ 
ακαδημία 8 Μ Α || 16 άμετρίαί Ρΐαίοηίδ οοά. ΡαΓίδ. 1 807 βί: €0(1. 
νίηά. 21 Ι μειρακίσκον^Χ^ϊ. || 17 χρόνος ^^Α^ Ρΐαίοηίδ οοά. Ρ&ήδ. 
3009: πόνος ΡΐΕίοηίδ αΐη | πόνος έστΙν νπο ΡΙαί. | τις (νβΐ τις) 8 ΜΑ: 
την ΡΙαί. Ι τον ζην 8 Μ Α: τον βίον ΡΙαί. !| 20 ενστησεται Τγ. εν- 
στησηται 8 Μ Α ενστησονται ΡΙαί. ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΪΟΓ Β10Γ ΟΤΙ ΒΡΑΧΓΣ ΚΤΕ. 853 

έψάνη τα πρώτα 7ΐαίδια καΙ νψείων ώς άληχ^ώς φόβητρα' 
οτρατεΐαί γαρ %α\ τραύματα /,αϊ αννβχείς αγώνες, είτα 
λαΟ^όν ντνήλ^Ε το γήρας, εις ο 7ΐ;άν σνρρεΐ το της φύσεως 
επίτίηρον καΙ δνσαλχ)^ές. τ,αν μη τις ^άττον ώς χρέος 

δ άΐΰοδίδω το ζην, όβολοστάτις η φνσις έτνιστάοα ενεχν- 
ράζεί τοντο μεν οψίν, τοντο δε άχοήν, 7£θλλάκις δ^ αμφω' 
/.αν εΊϋΐμέντ] τις^ τναρέλνοεν, έλωβήσατο, 7ΐαρτιρ^ρωσεν. 
αλλοί πολνγηρως α/εαλμάζονσι υμΪ τφ νφ, χαΐ δις παίδες 
οί γέροντες κατά την 7ΐαροιμίαν. δια τοντο χαΐ οί ^εοΐ 

10 των αν^ρω7τείων επίθτϊ]μονες^ ους αν \δία\ ΐελείστον 
ποίώνται, &άττον απαλλάττοναι τον ζην, ^Λγαμήδης γονν 
'λαΐ Τροφώνιος οί δειμάμενοι το Πν^οΙ τον -θ-εου τέμενος^ 
ενξάμενοί το λράτιοτον αντοίς γενέο&αι, κατα}ίθΐμη^έντες 
ουκ εξανέστηααν' οϊ τε της ^^ργείας ίερείας, ομοίως ευ- 

1δ ξαμένης αΰτοΐς της μητρός γενέσθαι τι της ευσέβειας 
7ΐαρα της "^Ήρας γέρας, ε7εειδη τον ζεύγους νστερήσαντος 
νποδίντες αυτοί διήνεγκαν είς τον νέων την μητέρα, μετά 
την ενχην ννχτί μετήλλαξαν. μακρόν αν εΐη διεξίέναι τα 

1 παιόικά ΡΙαί. ϋ 2 οτρατεΐαί τε γαρ Ρΐαΐ || 3 λαΟ^όν βχ λαθ'ών 
ΟΟΓΓ. Μ^ Ι νπηλ^ε 8 Μ Α, ρι. ΡΙαίοηίδ οοά. Ρεγιβ. 1807: νπειαηλϋ^ε βχ 
Ρΐαΐοηίδ ΑΜ. Οβδη.ι || 5 όβολοοτάτις 8ΜΑ: ώς όβολοοτάτις ΡΙαΙ., βχ 
Ρΐαΐ. αθ8η.ι ί. 466^ 1 ενεχνραζει Τγ. ρ. δ19, Ρΐαΐ.: ενεχυριάζει 8Μ Α || 
6 τον μεν όιριν τον όε άκοην ΡΙαί. 1| 7 επιμείνει ΡΙδί:. ! ηαρτιρ^ρωοεν 
8 Μ Α: παρηρ&ρηοεν ΗΜ ΡΙεϊ. || 8 άλλοι ΡΙ&ί.: άλλ' ολ 8 Μ άλλα 
οϊ Α Ι πολνγηρως νθΐ τΐολν γηρως Ιϊϊ)τί ΡΙαί.: πολν γηρωο Μ πολλοί 
γηρως 8 Α | πολλοί — (9) τοντο καί οιη. αηο νβίδυ ρΓ&β1:βηηί880 
Τγ., 1ι&1)6ί 8 Ι άπακμάζονσι {-οιν Μ) 8 Μ Α: άκμάζοναιν ΡΙαί:. 1 καί 
όίς {όί Μ) 8 Μ Α: όΐς ΡΙεϊ. || 9 κατά την παροιμίαν] γίγνονται ΡΙαί. | 
όιά (όια Μ) 8 Μ Α: καί ΡΙαί. Ι οϊ (αηίβ ^εοί) οπι. 8Α || 10 καί ονς 
αν ΡΙαίΟϋίδ οοά. Ραπδ. 1807 | πλείστον δΟΓίρδί: όιά πλείστον 8Μ Α 

περί πλείστον ΡΙαί. || 11 ποιούνται Τγ. | ϊστ ίη πιεγ^. 8 ΜΙ 12 π:ν&οΙ 
8 Μ, ΡΙαί. πν&ίον βχ πν^οι οογγ. Α ΜΙ 13 αντοΐς ΡΙαΙ.: αντοΐζ 8ΜΑ | 
γενέσθαι] εσεσ^αι Ρΐαίοηίβ οοά. Ρεπ8. 1807 | κοιμη&έντες ΡΙαί. 1| 
14 ονκ εξανέστησαν 8 ΜΑ: ονκετ ανάστησαν ΡΙαί. | ο7 τε ΡΙαί:., β 
ΡΙαί. Οβδίι.ΐ: τό τί 8ΜΑΤγ. | της Άργείας^Ηρας ΡΙαί. | ιέρειας 
8 Μ Α: ιερείς νεΐς α\)ή ΡΙαί. ιέρειας νϊίΐς ίαοίίβ Θβδη.^ || 17 νποάυντες 
δίηβ αοβ. 8 | διηνεγκαν εις τον νεών [νεώ 8 Μ νέον Τγ.) την μητέρα 
8ΜΑ: διηνεγκαν αντην εις τον νεών ΡΙαί. 

δίοΐϊαβιΐδ IV. 55 854 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' ίΕΙ.ΟΕ. Ο. ΧΟΥΗΙ Ο. Μ.} 

των τιοιητών . οϊ στόμασι ^ειοτέροις τα περί τον βίον 

■Ο^εϋττιωδονοίν , ως κατοόνρονται το ζί^ν' ενός δε μόνοι 

μνησ^ήσομαί τον άξίολογωτάτου^ λέγοντος 

ως γαρ επεκλώοαντο ^εοι δειλοΐαι βοοτοίοιν^ 

ζώειν άγνυμένοις, 5 

ν.α] 

ου μεν γαρ τι ποτ εστίν οίζνρώτερον ανδρός 
πάντων δσσα τε γαίαν εΊΖίπνείει τε κα2 ερ^τει. 

τον δ ^μφιάραον τι φησιν; 

ον πέρι /.ηρι φίλει Ζενς τ αίγίογος και ^ΐίόλλωχ Κ) 
παντοίην φιλότι^τ', ονδ^ ϊκετο γήραος ονδόν. 

ο δε γ.ελείων 

τον φνντα ^ρηνείν εΙς οο έρχεται γ,αγ,ά, 

. . .,• ποίαν δε τις ελόμενος επίτήδενσιν ?; τέχν)]ν ου 

μέμφεται ν.αϊ τοΙς ^εαρονσι χαλεπαίνει; τάς χειριονα/- 15 1 ατόμαοί 8ΜΑ: 7ΐοιημααί{ν) ΗΜ ΡΙαΙ. || 2 θ-εοπιωδονσίν 8, 1ίΙ)π 
Ρΐδ,ΐ. ^Βοηωόονοιν (δαρί'ίΐ π ίΐ1ΐ(][ηίά αάά., ίοη. ι) Μ ^εοπιόοτονοιν {ω 
8ΐιρΓα ρήιΐδ ί) Α Ι! 4 II. XXIV 525 8. αίίβιΙαΓ Ιοοαδ δυρια βοΐ. 45 
(Ομηρου) θί £1θΓ. 124, 14 Μβίη. (Ιβιηιηαΐθ ηβ^ΐβοίο νβΐ ηοη ίίθΐ'&ίο) 
8θά Ιιοο εΙΙογο Ιοοο ΙοοιιρΙβίίοΓ ρααΐο. νίάθ ηιι^β ΕάηοΐΕνί &(1 βοΐ. 45 | 

7 άίδύοΐιοη Ιβ^ίίιΐΓ 8ηρΓ3, βοΐ. 47 ρ. 839, 10 {Τον αντον ί. ο. Ηοηι.). 
II. XVII 446 8. Ι γαρ οιη. ΠΙ)Γί ΡΙαίοηίδ ιιΙ)ί ί;δηΐθη ίηδΟΓαηί; ρΕΓίίουΙαΏ^ 
Θ(ϋ(:οΓθ8 1 ττογ' 8ΜΑ, βοΐ. 47, Ρΐαί:.: πον Ηοηι. | οϊζνρότερον 8, βδάθηι 
άΪ80Γ6ραη1:ι& ς[α& 8αρΓ& βοΐ. 47, ιιΙ)ί νΐάβ Ι| 8 γαΙαν επι πνείει Γβοίίιΐδ 
8ονίΐ3αηί ίη Ηυιη. οί. ρ. 840, 2 || 9 τον (ί' ^Αμψ. — (11) γηραος ονόόν οηι. 

8 Ι φηοίν {-σίν Α) Μ Α |1 10 Ηοηι. Οά. XV 245 δ. | ον {ον ίη ον οοιτ. Μ^) 
ΜΑ, ΗοηΐΘπ ρΐαήηιί: τον Ηοηι. οοά. νβη., Ρΐαΐ., β ΡΙαί. ββδη.^ [! 
11 παντοίην φιλοτητ^ {φιλότητα, Μ) ΜΑ, Ηοηι.: παντοίΐ] ψύ,ότητι 
ΡΙεΙ. II 12 ο (^ε] καΐ δ Τγ. || 13 Επγ. ϊγ. 449, 2 Ν.^ οί. Μγ^ ίΙοΓ. 120, 22 
Μβίη. II 13 οαα Μ || 14 νβΛα ςη&β 8β(ϊυυηί;ηΓ αρηά ΡΜοηβηι τί σοι 
φαίνεται; αλλ« τΐανομαι, μηηοτε πάρα την ντΐόσχεσιν μηκννω καΐ 
ετέρων μιμν^οκόμενος δίοΜβο ίηίυΐίί; Οβδη.* £. 466% οηι. 8 Μ Α. 
βΐ: Γβοίρίβηάηηι ίοιί&δδβ τί ο οι φαίνεται; ηί 3,(1 οχίίαηι άηοαηίπΓ ν. ο 
όε κελενων κτε, οβίβια 1ρ86 ΓβοίάβΓαί ^ηοοιοΐο^πδ υίροίβ 3, οοηδίΗο 
8ηο &1ίθη3 θί α(1 άΐΕίο^ί άίδροδίίίοηβηι βΐ ίηάοίβηι ρθΓΐίηοηΙία 
15 μέμφεται — χαλεπαίνει 8 Μ Α μέμφεται — χαλεπανεΐ ΡΙαί. ΟΑΡνΤ XXXIV ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΒίΟΓ ΟΤΙ ΒΡΑΧΪΣ ΚΤΕ. 855 

τίΥ,άς €πέ/.&ωμ€ν υμΪ βάναυσους τέχνας, πονουμένίον €υ. 
νυκτός εΙς νύκτα, και μόλις ποριζομένων τα Ιτζιτηδεια, κατο- 
δυρομένων δε εαυτούς καΐ πάσαν αγρνπνίαν πψτνλάντων 
ολοφνρμών τε καΐ φροντίδων; αλλά τον ττλωτικόν κατά- 

5 λεξώμε&α, τιεραιούμενον δια τοαώνδε κίνδυνων, κα^ας 
αττεφήνατο Βίας, μήτ εν τοις τε^νηκόύιν οντά μητ' 
εν τοις βιοϋοιν; 6 γαρ επίγειος άνθρωπος, ώς αμφίβιος 
εαυτόν εις πέλαγος ερριίρεν, επί τύ} τύχτ] γεγονώς. άλλ^ 
{] γεωργία γλυκύ; δηλον αλλ^ ουχ όλον, ά'ς φασιν, έλκος, 

10 αίει λύπης πρό φασιν ευρισκόμενον; κλαιον νυνι μεν αυχ- 
μόν, νυνι δ επομβρίαν, νυνΙ δ' επίκλυσιν^ νυνι δ ερυσί- 
βην, νυνι δε θάλπος ακαιρον η κρυμόν; άλλ' ή πολυτί- 
μητος πολιτεία {πολλά γαρ υπερβαίνω) δια πόσων ελαύ- 
νεται δεινών, την μεν χαράν έχουσα φλεγμονής δίκην 

15 παλλομένην και σφυγματώδη, την δε απότευξιν ολγίστι.ν 
και θανάτων μυρίων χείρω; τις γαρ αν ευδαιμονήσειε 
π^ρός όχλον ζών, ει ποππυσ^είη και κροτη^είη δήμου 
7ΐαίγνιον εκβαλλόμενον, συριττόμενον, ζημιούμενον, ^νγισ- 

1 τεχνας οιη. Ρ1&(:. ίΐυχίΐ Ιιαυά (1αΙ)ίβ βχ ίηίβΓρΓΘίαίίοηβ | πόνο υ- 
μένων 8ΜΑ: τΐονονμβνονς Η1)π ΡΙαί. || 2 νύκτα Ρΐαΐ.: νύκτας 8ΜΑ } 
κατοόνρωμένων 8Μ || 3 δε είχντονς 8 Μ Α: τε αυτών ΡΙαί. | πιμπλάν- 
των 8 Μ Α άναπιμπλάντων ΡΙαί. δθά ροδί αγρνπνίαν ςπαιη ίαοίΐο 
θχοίάθΓβ ρο1:αβΓί1: «ι^α- ηΘΐηο ηοη νιάθί ϋ 3 8. ολοφνρμών τ ε {τ ε Μ) 
καΐ φροντίδων 8 Μ Α όλοφνρμον και δακρύων ΡΙαί. || 5 περαιον- 
μενον Ρΐαΐ., θ ΡΙαί. Οβδη.^: περαιονμένων 8ΜΑ |1 5 8. κινδύνων 
καθ-ώς απεφηνατο βίας {καΐ 6 βίας Α) μήτ* 8ΜΑ κινδύνων καΐ 
μήτε, ώς απεφηνατο Βίας ΡΙαί. ηιαίίιη ίη 8101). και, ώς (νβΐ {και,} 
κα^-ώς) άπεφήνατο Βίας, μήτ' κτε. \\ 6 Βίας] οί. ΑηαοΙιαΓδΐάίδ άίοίαιη 
Οηοιηοΐ. ΥάΙ. 130 8ί:βι•ηΙ). 1| 8 αντον ΡΙπί. | εις το πέλαγος ΡΙηΙ. | 
γεγονώς {-ώσ βχ όσ Μ^) 8 Μ Α: γενόμενος πας ΡΙαί. πάς ίαοίίβ 
8ΐ;οΙ)2ΐβο ίη(ϋ(ϋ<: Οβδπ.^ ΐ| 10 αιεί 8ΜΑ άεΐ Ρΐαΐ:. | κλαιον ΜΑ 
κλαίων 8 κλάον Ρΐαί:. || 11 επομβρίας ΡΙαί. | επίκλνσιν 8ΜΑ επί- 
κανσιν ΡΙαί. | ερισύβην Μ || 12 κρνμόν {κρύμόν β\ϊ. 300. β\) ίΐΐία ιΐ2. 
Α, δίηθ αοο. 8) 8ΜΑ Τγ.: κρύος ΡΐΕί. || 14 εχονσα Ρΐαΐ., β ΡΙαί. 
ΟθδηΛ: εχονσαν 8ΜΑ(?)|| 15 άλγίστην ΜΑ άλογίστην 8 άλγεινήν 
Ρΐαϋ. II 16 θανάτων Τγ. || 17 ποππνσ^είη 8 Μ, ΡΙαί. πως πνσθ-είη 
Α II 18 ονρριτόμενον Μ | θ^ν^σκον, έλεούμενον ΡΙαί. έλεούμενον 
ίαοίίβ β ΡΙαΐ. ίηΐαΐίί; Οββη.* 

55 "^ 856 ΙΩ^^ΝΙΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙΟΚ. €. ΧΟΥΠΙ Ο. Μ.] 

χον; έτζεί τοι, ί^ξίοχε 7ΐολιτΐλέ^ 7ΐον τέ^νηχβ Μιλτιάδης; 
7ΐον δε Θεμίθτο>ίλης; 7ΐον δε ^Εφιάλτης; 7ΐου δε 7ΐρφην 
οί δ έλα στρατηγοί; ϊ τοί 8 Μ Α: τοί γε ΡΙαί., θ ΡΙη,Ι:. Οβδη.^ | \Αξίοχε πολιτικέ 
Ρΐίΐΐ;., θ Ρΐαΐ. Οββη.^: άξιοπολιτικβ (βίηβ αοο. 8) 8ΜΑ άξωπολίτικε 
Τγ. ] που Ρΐαΐ., β ΡΙαί. ΟΙθβη.^: ον 8ΜΑ πον δυρβίδΟΓ. Α^ 11 2 ηοΐ 
όε τυγχάνει ^εμιοτοκλίις Α | ΐθΓ πον ΡΙαί., θ Ρΐαΐ. ΟβδΒ.^: ίβΓ ποί 
8Μ Α Ι πρώην οϊ δέκα 8 Μ Α: οϊ πρώην 1ίΙ)ή ΡΙεϊ. ΟΑΡνΤ XXXV. 

ΠΕΡΙ ΛΓΠΗΣ, ΟΤΙ ΛΙΑΝ ΜΟΧΘΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΔΪΝΟΣ ΤΟΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΪΣΙΝ. 

1 Φιλήμονος {ίι\ 106 Κ.). 
5 Πολλών φίοει τοΙς πάσιν αίτια κακών 

λύπη ' δίά λνπην καϊ μανία γαρ γίνεται 
πολλοίσι χαϊ νοσήματ* ονκ Ιάσιμα, 
αυτούς τ' αντ^ρήκασι δια λύπην τινές, 
βπάν το λυπούν "ί* πλέον η το σφζον τ]. 
10 2 Κλεαινέτου (ίι. 2 ρ. 807 Ν. 2). 

^ύπη γαρ οργή τ^ εΙς ενα ιρυχης τόπον 
ελΟ-όντα μανία τοις εχουσι γίγνεται. 2 Ιηδοήρίίο οίίβΓίπΓ ίη 8 Μ Α, δοά μοχβ'ηρη ίη Μ Α. Περί ?.νπης 
οτι λίαν μοχ&ηρά οβίβήδ 011118318 1ι&1)βί; Ρΐιοΐίιΐδ, ηίΐ ηίδί ΤΙερΙ λύ- 
πης Μαο. ηιιιηβΓΟ οδ' ϊηδί^ϋίίαΓ οαραί; ίη 8ΜΜαο., ηγ' ίη Α, ένενη- 
κοστός ζ ' Ιβ^ίίαι* Τι*. |1 4 βοΐ. ΙιαΙ). 8 Μ Α Τγ. Φιλημονος Μ Α Μενάν- 
δρου Τγ., οπι. Ιθπιηΐίΐ 8. αυοίοήδ ηοπι. ηοη Εάάίίο Ρΐυίαιοΐιιΐδ οοηδοΐ. 
3.(1 ΑροΙΙ. ρ. 102 Ο πολλών γαρ όντων ψυχικών παθ-ών, η λύπη το 
χαλεπώτατον πέφυκεν είναι πάντων ''όίά λύπην γάρ φασί '^καΐ 
μανίαν γίγνεοΘ-αι πολλοίς* ^καΐ νοοηματ^ ουκ Ιάοιμα αυτούς τ' 
αντι^ρηκασι όιά λύπην τινές || 5 Ιιβιηίδΐίοΐιίηηι πάύιν αίτια κακών 
δίιηίΙΐίβΓ ΓβοαΓΓίί ίη Μβη. ηιοηοδί. 220. 706 || 6 λύπην 8ΜΑ λύπης 
Τγ. ι γίνεται 8 Μ γίγνεται υί νίάβίιΐΓ Α |! 7 Ιάαημα 8 || 8 αύτούο Μ || 
9 πλέον 8ΜΑ πλεΐον 80γ. Οββη.^ ^οηιιίηηβ, υΐ: νίάβΙιΐΓ, νβΓδίΐδ ηβδοίο 
αη δθΓίΙ)Θηάυ8 δίί έπάν το λυπούν, μη το σώζον, ^ πλέον, ηίδί ΓοΓίαδδβ 
ρΐ'&θίθΓδ €[υοά οοηίβοίΐ Ναυοίί ΜβΙ. Οτ.-Ή,οτη. VI ρ. 117 έπαν το λ. 
μείζον η το σώζον ?? || 10 ΘοΙ. οηη) Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο. Ι| 11 ^ ίη 
Αύπη οιη. Μ ΓηΙ)Γ. || 12 γίγνεται ΜΑ γίνεται ρήηιο 8 8β(1 οογγ. ίη 
γίγνεται δπρΓ. Ιίη. 8^ γίνεται Τγ. Μεο. έλθ-όντε μανίαν τοΐς εχουσι 
τίκτετον ρΓορ. ΟοΙ)βί V. 1.- ρ. 360 ςηοά θ[ΐιαπι ηοη δίί ηβ0Θ8δ»Γίηηι 
βχροηίΐ: Μοίηβΐίβ 8ί;οΐ3. ίΙοΓ. IV ρ. Ι,ΧΧνΠΙ 858 ΙΩΑΝιΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [Ι^ΈΟΚ. 0. ΧΟΙΧ α. Μ.] 

3 Φιλήμονος (ίν. 7 Κ.). 
Οϊμοι' το λν7τεΙο^αί γαρ επΙ το ρημ άγει 

τοντ' εν-^ίς^ ως εον/,ε, τον λνηουμενον' 
λντεονμένω δ^ όταν τις αλολον&ών λέγϊ] 
χαΙρ\ εξ ανάγκης ούτος οΐμώζευν λέγει, 

4 Ένριτείδον (ίΐ. 1070 Ν.^). 
"Οστις όε λυπας φησί πημαίνειν βροτοίς, 

δείν δ^ αγχονών τε υμΪ πετρών ρίπτειν αττο, 
ον-Α εν σοΓροΙοιν εστίν, ενχέσ&ω ιί' *1μως 
άπειρος είναι της νόσου ταύτης αεί. 

5 Φιλτ^μονος (ΐΐ. 159 Κ.). 

Οντως, όταν εμπέστ] τις εις τον νονν φόβος, 
//χ'λ τον '/Μ^ενδειν οντος οίτ, εξέρχεται. 

6 (Ρΐιϋβΐϊΐ. ίΓ. 202 Κ.) 

Νόσον πολύ κρείττύν έστιν η λν7την ψέρειν, ^^ 

7 Μενάνδρου (ίΓ. 667 Κ.). 

Οΐκ εστί λύπης, αν περ όρ^ώς τις σκοπη, 
αλγημα μείζον των εν αν^ρώποις φύσει. 

8 Ενριπίδον ΟΙνομάω (ΪΓ. 572 Ν/^). 
"Εν εστι πάντων πρώτον ειδέναι γ τοντί, Κ) 20 1 βοΐ. 011111 Ιθΐηιιι. Ιι&Ι). ΜΑ, οιη. Β. άηο νβΓ8α8 θχίιβηιί Ιθ^ιιηηΐΓ 
ΐηΓΓΕ ίΙοΓ. 112, 13 Μβίη. {Φιλημονος άνακαλνπτοντες, δίο ΜΑ) ;Ι 
5 χαίρε Μ Μα βΐ ίηίΓα, 8 Μυά \ οίμόζειν Μ Μο βί ιηΓια || 6 θοΐ. οιιπι 
Ιβϊήηι. Ιιαΐ). 8 Μ Α || 8 δεΐν δ Μ δει Α | δ^ άν χρόνων 8 δ' ανχρόνων 

ν 
ίων θχ ον υΐ νίάβίπΓ Μ^) Μ δ' άν χρον^^ Α: οογγ. ΡίθΓδοη | ρίπτευν 
Μ ριπτεΙν 8 Α |1 9 οοφοίαίν έοτίν Μ | ενχέο&ω δε πάς ρΓορ. Οοιη- 
ρβΓΖ ΝαβΜ. ρ. 46 || 10 της] πάς ιηαίιιίΐ: Μιΐ8^Γ^νθ |1 11 θοΐ. ουηι Ιθπιπι. 
\\2ί\). 8ΜΑ II 14 βοΐ. 8ίηθ Ιθΐηιη&ίΘ, ί. β. Ιβηΐϊη&ίθ ηοη ίίβΓΕίο Ιι&Ι). 
8 Μ Α II 15 νυοον δε κρεΐττον Μβη. πιοηοδί:. 383. ηοη άβή!; ίοΓίΕδδΘ 
ί^ηί πο'λν §ηοπιο1ο^υηι άβ δυο άβάίδδθ ρπίβί ιιΐ: ραϊίΐοιιίΕΠί ίοΙΙβΓΟί: ;| 
16 6θΙ. οηιη Ιβηιηι. Υιά\). 8ΜΑ || 17 σ.νπερ Μθίηβΐίβ: εάν περ 8ΜΑ | 
ηοκοπη ρήπιο 8, οογγ. 8^ || 18 άν&ρώπον ΟοΙίβΐ ίηυίΐΠίβΓ, οοηιηιοηβΐ: 
ΗθΓ^θτάθη Οοΐΐβοί. οήΐ. ρ. 173 || 19 βοΐ. ουηι Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8ΜΑ; 
ββ}_ δ — 16 Μβίη. Ιβπιηι&ίΘ Ενρ. όλον οοηιρΓβηάϋ 8 || 20 ένεση 
8ΜΑ δβά δρίΓ. ηί ί^ΠοΓ βχ οογγ. βΐ; ίη εοτι δρίΓ. άβΐ., αί ίηβΓίί; 
ίοιί. εν εοτι 8: εν έοτι (ταίδίοΓά, πάντων πρώτον εΙδέναι βροτώ οί. 
Νίΐηοΐί, πάντων (άνδρΐ) πρώτον εΙδέναί [τοιτ/] Εη^θΓ, πάντων ΟΑΡνΤ XXXV ΠΕΡΙ ΛΓΠΗΣ ΚΪΕ. 859 

φέρβίν τα ονμ7ΐίπτοντα μη ^ναλιγκότως, 
χοντός γ' άνηρ άριστος, αϊ τε συμφοραΐ 
ήοσον δάκνονοίν' αλλά ταύτα γαρ λέγειν 
ε7τίατάμεο3'α, δράν δ' άμηχάνως έχει, 
5 9 Άλέξιδος (ΪΓ. 296 Κ.). 

ΛνίΓϊ] μανίας χοινωνίαν έχει τινά. 
Κ) Είριπίδον (ίΓ. 1071 Ν.^). 

Λντιαι γαρ άνΟ^ρωΊίοιοι τίτίτοναιν νόσους. 

11 (17 Μύη,) "Απολλοδώρου Πα ρ α λογιζόμενο ι (ίΓ. 11 Κ.). 
10 Ου δεΙ λέγειν . . μακάριον τον χρήματα 

ϊχοντα ΊίλεΙστα, τον δε μη λυΊΰονμενον. 

12 (18 Μβίη.) Μενάνδρου (ίη 668 Κ.). 
Πολλών φύσει τοΙς πάσιν άνΟ^ρώ^ιοις τ,α'λών 

όντων μέγιστόν εστίν η λύπη 'λακόν. 

(πάσι) πρώτον εΐόέναι [τοντί] θ^ο Εβοί. ΒίοΙ). ρ. 11 8. ηοηριαβίθΐο 
(ΐυαβ ηυρβΓ ρΓοροδίιίί: ΗθΓ^νβιάθη ιηιΐΒ. Κΐιβιι. 1.νΐΙΙ ρ. 146 

1 '^ΓΕβοαιη 83ηθ βδί Ιιοο δβηδίι ουμπίπτειν, δβά Ευπρίάβδ αΐίίίί 
ΰοηδΐαηίβΓ υΙίΙυΓ νβΛο προσπίπτειν ΗβΓΛ\^€Γάβη 1. ο. || 2 καΐ οντός {ον- 
τοο 8) /' 8ΜΑ || 3 ηοοον 8 Α τ^οον Μ ήττον Τγ. || 4 έπιοτάμε^α 8ΜΑ: 
ίΗοίίβ ϋΟΓΓ. (?Γβ8η.^ ί. 467 ' || 5 βοΐ. οπηι Ιβιηηι. ΙιαΙ). ΜΑ, οιη. 8. οί. 

τ 

Ιιηίιΐδ οαρ. βοΐ. 27 || 7 βοΐ. οπηι Ιοπιιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ, τ αι; 8, άθ (^ιιο 

νίάβ βΐίαιη ς[ΐΐΕ6 άίχί αά βοΐ. 8. Ιβ^ίίιΐΓ νβΓδΐΐ8 ία Μβη. ιηοη. 316, 
οί. Οιιϋ. ΜβγθΓ ΌΪ6 ΥτΊ). ΒαγπγπΙ. ρ. 437 || 8 λνηαι 8 ΜΑ 1 τίκτονοι 
Μ Ι νόοον Εΐίςιηοΐ; ΙΐΜ ίη Μβη. ιηοη., δβά νΐάθ βίίαιη θοΐ. 19 Μθίη. 1| 
9 βοΐ. οπιη Ιθΐηηι. 1ιαΐ3. 8 (ροδί βοΐ. 16 Μβίη.) ΜΑ (ροδί 6θ1. 10) 
Μαο. (ροδΐ 6θ1. 2 ιβϋςηίδ οιηηίΙ)η8 (^ιιςιθ ρΓαβοβάυηΙ: οιηίδδΐδ). άηολλο- 

δότου (απολλοόο 8) 8 Μ Α Μεο., άβ Α ί&ΠίίπΓ Οαΐδίοιά, ίαΐ). ηοηι. 
οπι. 8 Μεο, ΛροΙΙοάοΗ {ίη ΡαγαΙο^ίζονηβηίΒ) δυο ΜαιίΘ Οβδη.^ ρ. 538 
ηΐΓ^. ίπάβ Απολλοδώρου δΟΓ. Οαίδίοιά, τθοίθ ηΐ νίάβίιΐΓ. η^ιη ΑροΠο- 
άοΐιιιη ροβίαπι ηοη οοιηιηβηιΟΓαΙ: ΡΙιοΙίηδ, οί. Εΐίθΐ Ββ ΙοΕηηίδ 8ΐ:οΙ). 
€0(1. Ρΐιοί:. ρ. 50. ΟίΐΓ^δΙίο αη ΟθΙοο Εΐάδί^ηαηάί δίηί; νθίδυδ, δί ίαηίθη 
δπηΐ; ΑροΠοάοη, άυΙ)ί1:ΕΠ ροίΘδί: || 10 γαρ ίηδβηιίί: (τΐοίίυδ ΒίοΙ. ροβί. 
ρ. 417, οιη. 1ίΙ)π. ΓοΓίαδδβ οοηδαΐίο ραιίίοπίΕηι ιβοΐάίΐ; ^ηοπιοΐο^αβ. 
βΐίαηι ΣΐΗα δηρρίβηιβηία οο^ίίαΓί ροδδθ οοηιπιοηβί; Εά. 8€ΐιτναΓΐζ || 
12 ΘοΙ. οηπι Ιβηιηι. ΙιηΙ). 8 Μ Α. Γβοΐθ αάίβΓαηί; ΡΙαί. οοηδοΐ. αά ΑροΙΙ. 
ρ. 102 Ο πολλών γαρ όντων χρυχικών παθών, η λνπη το χαλεπώ- 
τατον πέφνκεν είναι πάντων || 13 άνΒρώποις ΟΙθηουβ: ανθρώπων 
8ΜΑ 860 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Α' [ΓΕΟΚ. Ο. ΧΟΙΧ Ο. Μ.1 

13 (19 Μβΐη.) :Εοψογ1έονς Τυροϋς (ίΓ. 602 Κ^). 
Τίτ,τουΟί γάρ τοι '/μΪ νόσους δυοΒ^νμίαί. 

14 (22 Μβίη.) Φίλη μονός (ίΓ. 160 Κ.). 
^^γα&} γάρ η λύπη ν,α&^ αντης άναπλάααί 

στεγνά ς διτιλάαια της αληθείας ζακά. 5 

15 (23 Μθίη.) Πινδάρου "Ολύμπιον ΐΥΛον (VII 30). 
Λί δε Γρρενών ταραχαΐ παρέπλαγξαν καΙ οοψόν. 

16 (24 Ήίάx\.)"Αμ^ριδος Φιλαδέλφων (ΪΓ. 34 Κ.). 
^Άπολλον, ώς δυσάρεστόν εστ άναί μένος 

ανβ-ρωπος έφ^ άπαοίν τ ε δυσχερώς έχει, 10* 

17 (25 Μβίη.) Παροιμία. 

"Οπου τις αλγει, κεΐσε ν.αι τον νουν έχει. 

18 (26 Μβίη.) ^Απολλοδώρου Γαλάταις (ίΓ. 3 ρ. 289 Κ.). 
Τοις γάρ μεριμνώσιν τε υμι λυπουμένοις 

άπασα νυξ εοικε φαίνεσ^αι μακρά. 15 

1 βοΐ. οιιπι Ιβιηιιι. ΗαΙ). 8ΜΑΜεο., ί&Ι). ηοηι. οιη. 8. οί. οοΐ, 10 |; 

2 γάρ τοι οιη. Μ&ο. | δνσ^υμίαί] οί. Αηίίαίί:. ρ. 89, 19 όνα&νμία. 

Σοφοκλής Τνροΐ || 3 βοΐ. οιιπι Ιβιηιιι. Ιιαΐ). ΜΑ (ροδί οοΐ. 19 Μβίη.), 

οιη. 8 Β 4 άγα&',μ όείνη ορί&ί; ΟοΙ)Θί Μηβπιοδ. 1Ρ ρ. 440 ο1)1:ιιηάθη8 

ό 
άίοίί ^οιιηιβη, οί. κακά \\ 6 βοΐ. ουηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, ηϋ ηίδί ππ' 

ρΓΟ Ιβηιηι. 8, ολυμπιονικών ΜΑ || 8 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. Ιι&Ι). 8Μ Α Μ&ο. 

άμφιόος (αμφι 8 -τος Α) 8ΜΑΜαο. ίαΐ). ηοπι. οπι. 8Μ3.0. || 9 "Λπολ- 4 
?.ον, ώς οιη. Μαο. || 10 απααΐτε Μαο. [ Ι-χων ρΓορ. Κοοίί ίάςιΐθ νβΓαηι 
ηοη ραίο || 11 βοΐ. ουπι Ιοηιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο. οπον τις άλγεΐ, κεΐθ^ι 
και την χεΐρ' έχει οίίαί; ΡΙαίαΓοΙιηβ άβ ^αηαΐ. ρ. 513 Ε. ίηίοΓ ϊγη^ϊ- 
οοΓαπι αάθδροία υΐ: αΐία ρΓονθΛΐα δίο θίίαηι Ιιοο Γθίίιιϋί Ναυοίί (Τγ. 385), 
ίηιπιβΓίίο, υΐ: νίάίΐ; Ο. ΟΓαδίαδ. οΓ. βίίαπι "ννΐΙίίπιΟΛνίίζ Τ)θ ίΓα^. §•γ. 
£γ. ρ. 20. ηοη Γθοϋυδ ΑηιρΙιίάΐδ Γβ1ίβ[ΐιϋ8 νθΓδυηι ίηδθπιίΐ; Κοοίί Οοιη . 
II 1 ρ. 249. ηαπι ςτιοά 1θηιηι& Παροιμία οχΏΐύί Τγ. (ιιί ββχοβηίίβδ), 
ίηάβ οανβ οαηι ΑροδίοΗο οοΙΗ^Εδ "Αμφιόος ηοπιβη πιοάο οοηιηιο- 
ηιΟΓαίί βΐίο,ηι αά Ιιαηο θοΙο^ηπι ΓθίβΓΠ. οί. βΙίΕπι ΕΙίβΓ Όβ ^ηοηιοΐ. 
Ογ. Ιιίδί;. αίςαβ ογ. Π ρ. 105 || 13 βοΐ. ουπι Ιβπιηι. 1ΐ3Ϊ). 8 Μ Α, γαλά- 
ταισ Μ υηάβ ίη Ο-αΙαϋβ Οβδπ.^ ρ. 539 πιγ^. γάίακτος Α, ί'ά\). η. οηι. 
8. οί. Ε. Ε. Κι&αδβ Ώ& ίίίϊ). ΑροΗοάοΓΟΓυπι οοπιίο. (ΒθγοΙ. η. 1903) 
ρ. 43 88. ς[αί Ι3θηθ ρθΓδρβχίί Γαλατάς οοηιροδίιίδδθ ΟΕΓ^δΐίαηι αο ίθΓβ 
ίηίβΓ α, 279 — 265 || 14 τοις γαρ 8 Μ τοις μεν γάρ Α | μεριμνώσιν ^ 
{'Οί ηί δοΐθί Α) τε ;ίαί λνπονμένοις ΜΑ λνπονμένοις τε καΐ μεριμνώ- 
οιν 8 ϋ 45 εοικεν Α; εΐω^ε Βίανάβδ Αάν. ίη Οοηι. ραΐ'ί. II ρ. 242 ΟΑΡνΤ XXXV ΠΕΡΙ ΛΪΠΗΣ ΚΤΕ. 861 

19 (27 Μβίη.) Άντιψάνονς (ίι. 295 Κ.). 
ΛνΊΐΎΐ μανίας ομότοιχος εΙναί μοί όοκεΐ. 

20 (28 Μβίη.) '^λέξιδος (&. 292 Κ.). 

Των μετρίων αί μείζονες 
5 λνηαί ττοίοίοί τον φρονείν μετάοταϋιν. 

21 (29 Μβίη.) Ποσιδίππον εκ Μνρμψος (Γγ. 19 Κ.). 
Ούτω τι Ίΐολντΐονν εατϊν η λνπτι γ,α/,όν. 

22 (11 Μβίη.) Ένριπίδον Ανδρομέδα (ΪΓ. 135 Ν. 2). 
ϊί τΐον το μέλλον εκΓροβεΙ κα&^ ήμέραν' 

10 ώς τον γε πάσχειν τονπών μείζον κακό)/. 

23 (30 Μβίη.) Ποοίδίππον ίξ "Ομοίων (Γγ. 20 Κ.). 
Εργον γε λνπην εκφνγεΐν, η δ^ ημέρα 

αεί τι καινον εις το φροντίζειν φέρει. 

24 (12 Μβίη.) Έίριπίδου Αντιόπης (£γ. 205 Ν.2). 
15 Φρονώ ί' α 7ΰάσχω, υμι τόδ^ ον ϋμιχρον κακόν* 

το μη εϊδέναι γαρ ηδονή ν έχει τινά 
νοσονντα, κέρδος δ' εν χαχοίς άγνωοία. 1 βοΐ. οαιη Ιβιηηι. Ιιαΐ). Μ Α, οιη. 8. οοιηρΣίΓαηΙ; Ρΐαΐ. Ββ ^Επυΐ. 
ρ. 503 ϋ μανία γαρ ομότοίχος {όμόστοιχος \ί\)ή) μεν η όργη κατ^ 
ένίονς, η 08 μέ&η οννοικος ηθο ίαπιβη ρΓθΙ)θ ςαοά Αηίίρ1ΐ8ηί8 νβΛίβ 
Ρ1ιιΐ;&ΓθΙιί(][αθ ίηίΟΓ 8θ οοΠαίίδ &ά νθΐβιαιη αηίΐιοΐο^ίοηιιη οπ^ίηθβ ϋΐιι- 
8ΐι•&ηάα8 βίίίοί νοίυίΐ: Ε1ί;θΓ Όβ ^ηοιηοΐ. Ογ. Ιιίδί. ε10[ιιθ ογ. II ρ. 102 |{ 
2 ομότοιγος Μ ομοοτοιχος Α || 3 βοΐ. ουιη ΙβπίΓη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 5 λνπαι 

7Γ 

ϋΙ)π II 6 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. 1ι&1). 8 ΜΑ, ποοίδι ηβο ρ1. δ || 7 τι 8 Μ τοι 

Α 1 πολνπονν 8 Μ Α. Ιιοο οοηίβοίαήδ νβχ&ΓυηΙ; άοού, θ^ο δαηαιη ραΐο. 

ρΓΟδοροροβίαο Σΐιιάαοί& ιηίηηίΙιΐΓ βο ηηοά λύπη ηοη ίρδα άίοίίιΐΓ ιηαΐ- 

Ιίρβδ (οί. 8ορΙι. ΕΙ. 488 ηξει . . πολνπονς . . . Έρινυς) 8βά κακόν τυ 

πολνπονν αρρθΙΙαίΠΓ. έργον γε λνπψ έκφνγείν (βοΐ. 23) || 8 βοΐ. ουιη 

Ιβιηιιι. ΙιαΙ). 8 (ροδί θοΙ. 10) ΜΑ (ροβί βοΐ. 29 Μβίη.). άβ 8 γϊάβ αά οοΐ. 8 1| 

9 η που Μ | καθ^ημέραν Μ || 10 τον γε πάσχειν] τον παρόντος οί. "ννΘΟ^- 

Ιθίη ηοη ηίηιίδ ρΓθΙ)2ΐΙ)ί1ίί:ΘΓ. βί ν. τον γε πάοχειν νίχ οαίςηαηι οΙ)3οηΓα 

δπηί;. ίάβηι ν. ά. ρήοΓθπι νβΓδαηι Ρβίδθο ΐΓίΙίΐιί νοίαΐί, Οθρίίθο αΙίβΓυηι | 

11 οοΐ. ουπι Ιβηιηι. Ιιαΐ). 8 (ροδί: βοΐ. 29 Μβίη.) ΜΑ (ροδί βοΐ. 11 Μβίη.), 

π 
ποοίόίπ ηοο ρ1. 8 || 12 ?.νπην δίηβ αοο. Α || 14 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 

8 (ροδΐ; βοΐ. 11 Μβίη.) ΜΑ (ροδΙ: βοΐ. 30 Μβίη.). ΕΓΟίίαηαδ Οίοδδ. 

ΗίρροοΓ. ρ. 84, 4 βά. ΚΙβίη Ευριπίδης εν ^Αντιόπ^ ^ φρονώ — κακόν^ |] 

15 α 8ΜΑ ο οοηοίηηίαδ ΕΓΟίιίαη. | μικρόν ΕΓΟίίαη. 862 ΙΩΑΙΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. Χ01Χ α. Μ.] 

25 (13 Μβίη.) Ενριιιίδον Άνδρομάγ/^ς 421 8. 
'Ώί'λΤίρ^ άχονοασ^ ' οικτρά γαρ τα δυστυχή 

βροτοίς απασι, χαν ουραίος ων Άυρτ]. 

26 (14 Μβίη.: Ροδίάίρρί ίη 30 Κ.) 

ΟυδβΙς αλυττος τον βίον δίψ/αγεν 5 

άνθρωπος ων, ουδέ μεχρϊ (τον) τέλους . . . 
ϊμεινεν ευτυχών, 

27 (31 Μβίη.) Άντιφάνους εξ 'ΐατροϋ (ίΓ. 107 Κ.). 
'!Απαν το λυπούν εστίν άν^ρωπφ νόσος 

ονόματα [δ^] έχουσα πολλά, 10* 

28 (32 Μβίη.) Άντιψάνους εξ Ευπλοίας (ίι. 98 Κ.). 
^ίυπηρόν αν&ρώποίσι '/.αΙ το ζην ν.αλώς 1 βοΐ. οπηι Ιβιηηι. ΙΐίΐΙ). 8, οιώ. ΜΑ. άνόρομα^ 8, άθ ςπο νίάο 

θΐίαιη αά οοΐ. 8 || 2 ωκτειρ" 8 | άκονσασ^ Εαι\: άκουσας 8, ίοΓ- 

ΐίΐδδθ βίϊαιη ίρδθ ^ηοιηοΐο^πδ || 3 κνρ?] Ύι\, Επγ.: κύρη 8 ϋ 4 βοΐ. 

δίηο Ιβηιηι. Ιΐίΐΐ). Τγ. ρ. 521 (ροδί βοΐ. 13 Μθΐη.), οπι. δ Μ Α. Γβοαιτίί 

οοΓρ. Ραπδ. 1037 Εΐί. (ΠωοΕίόίππον), οί. ^αοΐΐδπιιιΐΐι 8ίιιά. ζη άβη 

φ\ /ΙοήΙ ρ. 161. οοάβηι εο 8ΐοΙ)αθΐΐ8 ^ηοιηοΐο^ίο ιΐδΐΐδ αάίβΓί βοΐο- 

^αιη Οΐθΐηθηδ ΑΙ. βίΓΟίη. VI 2, 13 ρ. 432, 18 81ε1ι1. ηοιηίηθ Ποοεί- 

ό ίππο ς ρΓαβιηίδδΟ, οΓ. ΕΙίβΓ ϋθ ^ηοιηοΐ. ^γ. Μδί. αίςυβ ογ. οοπιηΐθΐι- 

ίαΐίοηίδ ΓΣΐιηβηΐα (Βοηηαθ α. 1897) ρ. 26 || 5 άλνπως ΟΙθπιβηΙίδ οοά. 

ΕίΐιΐΓ., οΟΓρ. ΡαΓ. αί. 7 II 6 άνΒ•ρο^πος ων Ιθπιογθ αηίθ ν. ονόείς άλνπος 

ΐγήβάί Οθδη.^ ί. 467^ | μέχρι Τγ.: άχρι Οίβηίθηίίδ οοά. ΕαπΓ., οοΓρ. 

Ρηγ. ι τον τέλους πάλιν ΟΙθίη. τον τέλονς οοΓρ. Ραι. τέλονς Τγ. Ι 

7 ίμεινεν εντνχών Τγ., οοτρ. Ρδ-Γ., Οίβηι. εμεινεν άτνχών ίη Οΐβιη. 

ΡοΐίβΓ. έμεινε δυστυχών ρΓορ. Μβίηβΐίθ Οοιη. IV ρ. 526. εντνχών 

ίοΓϋ. πιίΘΓροΙαίίο ^ηοηιοΙο^Η, οί. ϋί. || 8 βοΐ. ουιη Ιθΐηπι. ΥιάΪ). 8 

, α 
(ροδϋ βοΐ. 30 Μβίη.) ΜΑ (ροδί εοΐ. 12 Μβίη.). αντιφ ηβο ρ1. 8 | 

9 άνθ^ρώπω (νβΐ -πω) 8 άν&ρώπων Μ Α || 10 ονόματα ό' 8ΜΑΤγ. 

δθ(1 δ^ βχ ΟΟΓΓ. 8^, νίάβίαΓ ^ηΐβηι ροδί ονόματα ίιιίδδβ πο δοπρίηπι ίη 

8, ηηάβ ονόματα ηόλλ^ εχονοα ρΓορ. ΜβΙ^ΙβΓ. ονόματ εχονσα πολλά 

ΟαίδίοΓά: δίο ςυοπιοάο ραΓΐίουΐΕ ίΓΓβρδβήΙ: οΙαΓίυδ (^υ&ηι δί δθΓίΙ)βδ 

όν. π. εχ. \θί εχονσ' όν. πολλά \\ 11 βοΐ. οαπι Ιβπιπι. \ΐ3ί\). 8 Μ Α, ίαΐ). 

τ 
ηοπι. οπι. 8, π)3ί τ αν Ιβ^^ϋαΓ. άντιφάνονσ Μ τον αντον Α. ΓβουΓπί 

οοιρ. ΡίΐΓ. 766 Εΐί. (Αντιφάνονς) || 12 λνπηρόν 8 Μ Α, βοιρ. ΡίΐΓ.: 

λνπη γάρ Τοηρ. δβά νίίΐβ ηβ ροβίΕ άίχΘΓΐί οοηοίηηίιΐδ το γαρ (νβΐ 

το δε δίηι.) Λνπηρόν κτε. άβ άίδΐίηοΐίοηβ ροδί ρβάβηι (^αίηίαηι οί. 

Αηϋρΐι. ίΓ. 33. 159 Κ. ε1. νίάβ βίί&ηι 8ωΐ3. IV ρ. 425, 10 ΟΑΡνΤ XXXV ΠΕΡΙ ΛΪΠΗΣ ΚΪΕ. 863 

ωϋτιερ ττονηρώ ζωγραφω τα χρώματα 
πρώτιϋτον άφανίζουαιν εκ του σώματος, 

29 (21 Μβίη.) Σοφοκλέους Αϊαντι (260 88.). 
Το γαρ είαλευσαειν οίκεΐα τΰά^η, 

5 μηδενές άλλου 7€αρα7τράζαντος, 
μεγάλας οδύνας υποτείνει, 

30 (20 Μβίη.) Σοφοκλέους Εριφύλη (ΪΓ. 197 Ν.2). 
Π(£ς ουν μάχωμαί θνητός ων &εία τύχτ]; 

οπού το δεινόν, ελτνϊς ουδέν ωφελεί, 
.0 31 (15 Μβίη.) Ευριτνίδου Όρέστης (398 8.). 
ΛνΉ^η μάλιστα γ" ή διαφ&είρουσά με. 
δεινή γαρ η ^εός, αλλ' όμως Ιάσιμος, 

32 (16 Μβίη.) Ενριπίδου Αλκμήνη (ίι. 97 Ν.'^). 
^^Αλ' ου γαρ όρ&ώς ταϋτα, γενναίως ((ϊ') ϊσως 

15 εττραξας' αινεΐσ&αι δε δυστυχών εγώ 
μισώ* λόγος γάρ τουργον ου νίκα ττοτε, 

33 Έκ των Αριστωνύμου, 

Απολλόδωρος 6 Μεγαρικός έλεγε τους τΐείσ&έντας 

1 πονηρω ζωγράφω 8 Α, οοΓρ. ΡαΓ. (δί γθο^θ ίηί;θ11β^ο ΕΙίβΓαιη) 
πονηρώ ζωγράφω Μ: οΙπΕίθΐη α^ηονίΐ: Τοαρ. ^ άιίΕΐί ΐΓαηδίίπΓ αά 
ρΙιίΓαίβιη || 3 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. ΗεΙ). ΜΑ (ροδΐ θοΙ. 32 Μθίη.), οιη. 8 || 
ί: εΙολενοΒίν ΜΑ βολενοσειν θ δορία. Οτβδη.^ έολενοειν 8ορ1ι. Ι,ςιπγ. | 
7 βοΐ. ουιη Ιθΐηπι. Ιιαί). 8 (ροδΐ θοΙ. 19 Μθίη.) ΜΑ (ροδί: βοΐ. 21 
Μθίη.), εριψνλλη 8Μ Α || 8 μάχωμαι Μ μάχομαι 8 Α | &εία οηι. 8 | 
τνγ^η, οπον το δεινον ελπίς ονόεν ωφελεί ίηί;θΓρυη^θ1)&1:αΓ αηΐθ 
ΝαιιοΗπηι II 9 οπον το ^εΐον οί. Κοοίί || 10 βοΐ. οαηι Ιβηιπι. 1ΐ3,1). 8 
(ροδί θοΐ. 13 Μθίη.) ΜΑ (ροδί; βοΐ. 20 Μθίη.). ΟΓθδίίδ θδί νβΓδυδ 
ρτίοΓ, αΙίθΓ Μθηθίαί II 13 θοΙ. οαηι Ιθηιηι. ΙιεΙ). 8 Μ Α || 14 δ^ αάάίάίί; 
Μ&ΐΛίαθ II 15 'ύπραξ^' επαινεΐο&αί όε ριορ. ΗθίτνθΓάβη Εχθγο. οήί. 
ρ. 34, ελεξας' αίνεΐσ&αι δε Γ. Ο. 8ο1ιηιίάΐ; Κτ. βίηά. II ρ. 440, 
ΓθΟίβ ηβηίθΓ II 16 λόγος Ροΐδοη: λογιομος 8 λογιομονς Μ Α. ίοΓί. 
λόγος μοί [γάρ] τονργον ον νικά ποτέ || 17 βοΐ. οιιηι Ιβηιπι. εκ 

των άριστων 8, οηι. Μ Α. εκ των Αρίστωνος οοά, Οαηοη. ^Γ. 69 

οΐιαιΐαο, δΕθο. XVI ίθδΐβ ΟΕΐδίοιάο, δβά Ιιίο 1ί1)βΓ Οχοηίθηδίδ βδί; 

Ι^θηθΓίδ ΤήηθανθΙΙίΕηί, οί. ηηΕθ θχροδηί ηιυδ. Κΐίθη. XXXIX ρ. 367 1| 

ς 
18 μεγαρι ίθΓθ 8 υηάβ Μεγαρικός ΜβίηθΙίΘ 'ηΐ ρΐιίίοδορίιυδ άθ δβοία 

Μθ^αιΐθΟΓαπι ίηίβΙΙβ^αίαΓ'. μεγαρίτης Τγ. 864 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ>ΟΕ. Ο. ΧΟΙΧ Ο. Μ.] 

οτί έτεροι είσιν οι άνθρωποι τον σώματος, αλνπότατα 
δίάζειν. και μήν, είπεν, οτι οΐ νίείς αυτών έτεροι είσιν^ 
7€άντες επίατανται, Ύ.α\ δμως ντοο της έπ' αντοϊς λυντης 
πολλοί εαυτούς διαχρώνταί. 

34 Ευ€ρράτου. ^ . 
Ευφράτης 6 2νρος την γυναίκα αποβαλών έλεγεν ω 

(ριλοσοφία, τυραννικά σου τα επιτάγματα^ λέγεις, '^^ρίλει \ 
7,αν αποβάλτ] τις λέγεις "μη λυΊΐοϋ'"! 

35 Σωκράτους, 

Σωκράτης ερωτη&είς, τνώς αν τις αλυπος διάγοι τούτο 1</ 
αδύνατον" ειπεν 'Όυ γαρ εστί πόλιν η οΐκίαν οίκοϋντα και 
άνθρωπο ις ομιλούντα μι) λυ7ϋεΙσ&αι\ 1 οΙ (απίθ ανθ-ρ,) οχ τον οοιτ. 8^ | αλνπότατα Τι. άλνηώτατα δ !| 
2 αντών (ιιί θχ ΟαίδΓοΓίϋ οοΐΐ. Γββίίίπίί; Μβίηβΐίθ) έτεροι είσιν (οοιη- 
ρβηά. }>) 8 αντον βτεροί είναι Τγ. || 4 εαντονς Μβίηοΐίθ: εαντοΐς 
8 II 5 θοΐ. βίηβ Ιθΐηπι. ΙιαΙ). δ (ροδί θοΙ. 33 Μβίη.) Ιθΐηπιαΐβ αίΐοΐίΐο ΜΑ 
(ροδί Θοΐ. 16 Μθίη.). ενφράντον ΜΑ ενφρανίον βοά. Ρΐιοίη, η^ηι 
Ενφρανίας ρίπαοο^ΓίίρΙιαδ. ιηοιηιΐί; ΕΙίθΓ Όο δίοΐ). οοά. ΡΗοΐ. ρ. 65. 
Ενφράτον Ι^. ϋίηάοΐ'ί βί Μβίηοΐ^θ, υί ΐηίβΙΙβ^ΕίΠΓ ΕυρΙίΓαίβδ δίοίοιίδ, 
οπίιΐδ ίη ρΙιίΙοδορΙιΟΓαιη ίηάίοθ ιηοηίίοηβηι ίβοίΐ ρίη&οο^Γ£ΐρ1ιυ8 ρ. 43 
Εΐί. ηβο ρΓθίθθ(:ο (ϋδΟΓβραΙ: άίοίαιη Ιιοο Ιοοο δβΓναΐυιη αΐ) Ιιυπι&ιιίίΣΐΐΘ 
ΕαρΙίΓαΙίδ (^υ&ιη ρΓαβάίοΕί: Ρΐίηΐυδ ορίδΐ. Ι 10. βΓαΐ ϋΐθ ίηίθΓ άίδοίραΐοί 
Μϋδοηη Επίί, νίάβ ρΓΕβί. ίη Μυδοηϋ γθΙ. ρ. XXIII δ. Η. || 6 ενφράντ?]ς 
8 Μ Α ενφράτης €0(1. ΡέΐΓ. 1985 ίθδίθ Οαΐδίοιάο || 7 τετνραννικά Τγ. !| 
8 καν 8 καΐ Μ Α | τι Α || 9 βοΐ. δίπΘ Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μαο., αάάίίο Ιβιηηι. 
Μ Α. ΓβοαΓΓΪΙ: οοΓρ. Ραι*. 265 ΈΑί. {αποφθέγματα τον αντον ι. β. 
Σωκράτονς) || 10 Σωκράτης οιη. οοιρ. ΡαΓ. ! οωκράτης ερωτη&είς 
8 Μ Μαο. σωκρατη&είς Α | άλνπως Μαο., οοΓρ. ΡαΓ. |] 11 γάρ έοτί 
νώή II 12 μη δ Μ Μαο., οοιρ. ΡαΓ. μηόέποτε Α ΟΑΡνΤ XXXVI. 

ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΓ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΓΤΗΝ ΑΝΙΑΡΩΝ ΑΪΣΕΩϊ. 

1 Ενριπίδον Όρέσττ] (211 8.). 

Ώ φίλον νπνου ^έλγητρον^ έπίχονρον νόοον, 
5 ώς ηόυ μοι 7ΐροοτιλ^^εζ εν δέοντί τε, 

2 Έν ταντφ (Ι1)ί(ϊ. 229 8.). 

Ιδον* (ρίλον τοι τφ νοσοΰντι δέμνια, 
άνίαρόν (ρν) το κτημ^ άναγτίαΐον δ^ όμως. 

3 (2 οοηΐίη. Μθίη.) Έν ταντφ (231 8.). 

10 Λυ^ις ί' ες όρΟ'ον στησον, άνακύκλεο δέμας, 

δναάρεοτον οι νοσονντες απορίας ντιο. 2 Τίίαΐϋβ Ιβ^ίΙυΓ ίη8ΜΑ, Τί^οΙ νόοον καΐ Ιάοεως ίη Ρΐιοί:., ηϋ 
ηίδί ΙίΕρΙ νόοον ίη Μ&ο. ηπιηθΓΟ ςε' ηοΙειίιΐΓ οαρτιί; 8 Μ Μαο. (^δ' Α 
^νενηκοοτος η Τγ. || 3 6θ1. ουηι Ιθΐηιη, ΙιςιΙ). 8 Μ Α. βοΐ. 1. 2. 3. 4 
Μβίη, Ιθΐηιηίΐίθ Ενρ. οοιηρΓβη(ϋί; 8 || 5 Ί^όν μοι δίηβ αοο. 8 | τί 8 Μ Α: 
γε ΕπΓ., Ρΐυΐ:. άβ βυρβΓδίίί. ρ. 165 Β υΙ)ί Ιβ^ιιηίΐΐΓ νβΓβαβ ροβία© ηοιη. βί; 
ί&Ι). οιη. II 6 Θοΐ. ουιη Ιβπιιη. ΗεΙ). 8 Μ Α, δβά οιη. έν ταντώ 8, νίάβ αά 
θοΐ. 1 II 7 όέμνια 8ΜΑ: δέμνων Επγ. δέμνια δβΓν&ηβ ίη ΕηΓ. ιηοχ άπα- 
ρον οντά ΗβππΕηη || 8 ο ν το 6Χ ΕιΐΓ. Οαΐδίοιά: το 8 Μ, Επγ. οοά. Ρ&ήδ. 
2712, μεν το Α | κτήμα 8Μ || 9 βοΐ. δίηθ ΙβιηηΐΕίΘ ουιη ρήοιβ θοΙο^ε 
οοΙιαβΓβηϋθΐη \ΐ3Ϊϊ). 8 (άβ ςιιο νίάθ 3.ά βοΐ. 1), ΐΕΐης[ΐι^ιη ηοναιη οιιιη 
ΙβιηιηΕίΘ εν ταντώ {έν τώ αντώ Α) Μ Α. βηιηί ίθΓΐ:3,88θ, ({ηί 1ΐ08 βΐ: 
ΡΓ0ΧΪΠ103 νβΓ8ϊΐ8 άποΘ 8 οοάίοθ οαιπ ρηοΓίΙ)\ΐ8 οοηίυη^ί ιηαΐίηΐ; Εάάίίϊδ 
^ά ρβΓΒοη&Γΐιιη νίοθδ ηοί;Εηά&8 ραΐΗ^ι&ρΙιίδ, βοά Μ Α 1ίΙ)Γθπιιη ιαϋοηβ 
αάιηίδδα νίάβ ςιιαιη δπί ^ΠΕβ^ηβ δίΐ; ίιιη8 βοΐο^α ίίΐηίοςυβ περί νό- 
οον ςυαιη 1)βηθ οοηνβηίβηδ. (ΙίδΟβΓρθΓθ ιηαίπηΐ ^ηοιηοΐο^ί οοηΐΘχ- 
ίιιιη £&1)υ1αΓυιη ςυπηι Θχ1ιίΙ)βΓβ οοηΐίηυιιιιι. θγγογ αιιίβιη ίηάβ ΟΓίαδ 
δίί, (ΐιιοά 8 ηοη ίίβιανίΐ; ΙβιηιπΕ δβά δπο πιογθ δβπίθΐ ροδτιίΐ; (&(! βοΐ. 1) Ρ 
10 ό' 8 Μ Α: μ" ΕιΐΓ. 1 ες ίΒοίίβ βχ Εογ. Οθδη.*: εΙς 8ΜΑ 866 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. Ο Ο. Μ.; 

4 (2 οοηΐίη. Μθίη.) Έν ταντφ (233. 235 8.). 
Η χαττΐ γαίας αρμόσαι τΐόδας θέλεις; 

— Μάλίοτα' όόξαν γαρ τόδ' νγιείας έχει, 
γ.ρείααον δε το δοχεϊν^ ν.αν αληθείας άττί], 

5 (3 Μβίη.) Ενριπίδον {ίγ. 292 Ν. 2). 

Προς την νόαον το ι 'λαΐ τον ιατρόν χρεών 
ίδόντ^ ακεΐσ^αί^ μη πιτάξ τα φάρμακα 
δίδίντ ^ εάν μη ταντα τγί νόσψ πρέτνίβ, 

6 (5 Μβίη.) Φίλήμονος 31νστιδος (Ιγ. 46 Κ.). 
ΙΙολν μεΐζόν εατι τον κακώς εχειν γ,ακον 

το κα^ ενα τιάσι τοΙς επίοκοτίουμένοις 
δείν τον κακώς έχοντα τνώς έχει λέγειν, 

7 (3. 4 Μβίη.) Ι Θελλέροφος (Επγ. ΒβΙΙβΓορΙι. Ιγ. 292 Ν.-). 1 βοΐ. οαιη αηίβοβάβηίί οοηδοοΐαίαιη δίηβ Ιθΐηπι. ΙιεΙ). 8, ΐαηιςιυιιπι 
ηοναπι Ιθΐηιηαίθ έν ταντώ (εν τω αντώ Α) ριαβιηίδδο Μ Α, Ιθΐηπιαίο 
ηοη ίΐθΓΕίο Τγ. ρ. 522. νΐάβ 0[υαΘ άΐχί 3(1 βοΐ. 3 || 2 κάπΐ Επη: κ^ 
€πΙ 8ΜΑ καπί Τγ. | θέλεις;] νβΓ8υπι ςηβιη αρ. Επί. ηάάϋ Εΐβοΐια 
χρόνων ϊχνος ^είς; μεταβολή πάντων γλνκν ίρδβ υί νίάβίΠΓ θχ- 
ο1α8ίί: ^ηοιηο1ο^ιΐ8 υίροΐβ α ΐίίυΐο ΕΐίθπίοΓΘΐη || 3 ρ9Γ3.^Γαρ1ιιιπι Εάάίάί. 
δυπί νβΛα ΟΓθδίίδ | νγιείας Ευι\: νγείας Β Μ Α || 4 το 8 Μ Α, Ειιγ., 
οχ τώ ΟΟΓΓ. 8 0Π1. Τγ. || 5 βοΐ. ουηι Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, θί ο|ΐιί(1θΐη 

1:ΓΘ8 νΘΓ8118 Μ Α^ βΟδάβΐη 8β(1 ςπαίίΐΙΟΓ νβΓ8Ϊ)3118 ΗΙΙΟίΟδ Ιιοο Ιοοο 8. 

ίΐθΓαηΙ; νβΓδΠδ δβρίθπι ΜΑ ροδί θοΙ. 5 Μθίη. αάάίίο Ιβιηπι&ίθ Θελλβ- 
ροφός, ίίΐΐδα άθ Α Γβίίυΐίΐ; (τΕίίδίοΓά. ϋί^αβΐ αυίβιη βίίαιη Ιιοο Ιοοο 
ΙίΙίΓαπηιη οοάίοΐδ 8 νβίυδΐίοήδ ί1θΓί1θ§"ϋ ίηΐΕ^ίηβιη ηίπιίο 1)Γβνίία1:ί8 
δίυάϊο οΙ)8ουΓα88θ. ηοη Γβοίθ οοάίοβπι 8 ίηιίΐαίαδ βδί Μβίηβΐίθ !: 

7 βλέποντ' άκεΐσ^αι ρΓορ. ΤνβοΗβίη 1 άκεΐσΘ^αι 8 θΐ: Ιοοο ρηοΓβ ΜΑ, 
Ιάσ^αι (δίηβ αοο. Μ) ΜΑ Ιοοο ροδΙβΓίΟΓθ | μη^ πιτακτα νβΐ μΎΐηί- 
τακτά (δίο Μ) 1ίΙ)Γί: οογγ. Ναιιο1?: || 8 όι66ντ\ εαν (τθδη.*: όιόόντα εάν 

8 Μ Α Ιοοο ρΓίΟΓθ όίόόντοσ αν Μ Α Ιοοο ηΙϊθγο |1 9 θοΙ. οηηι Ιβηιηι. 
ΙιεΙ). 8 (ροδί Θοΐ, 3. 4 Μθίη.) ΜΑ (ροδΙ βοΐ. 3 Μθίη.), ίαΐ). ηοηι. οηι. 
8 II 11 καϋ-ένα πάοιν Μ | τοις δβά τ βχ ι^ Α || 13 θοΐ. ΙβηιπίΕίβ ]Ενρ. 
ηοη ίίθΓ&ίο (οί. ςιιαθ άίχί αά θοΙ. 1) ΙιαΙ). 8 (ροδΙ: βοΐ. 2 Μβίη.) Ιβηι- 
ιηαΐβ ^ελλέροφος αάάίΐο Μ Α (ροδί θοΙ. 5 Μβίη.). Ιβηιπίίΐ Θελλέροφος 
θίίαηι Μαο. ςυί δοΐηπι νβΓδπηι βχΐΓβηηιηι βχοθΓρδίΙ {ει θίο/ — είσΐ 
&εοί δίο) ροδΐ βοΐ. 7 Μβίη. ηοη ηίδί ΐΓβδ νβΓδυδ ρήοΓβδ βαρΓα βοί. 5 
(ροδί; βοΐ. 2 Μβίη.) ΙιαΙ). Μ Α ΙβηιηΐΕΐβ Ενρ. αάάίίο, υΙ)ί νίάβ ς[υ36 3(1- 
ηοίανί. Θ^έλεροφος Ιιοο ίρδο Ιοοο Ιβ^ίί: Ρΐιοίίαδ ΕυΓίρίίΙίδ ηοηιίηβ ηοη ΟΑΡνΤ XXXVI ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΪ ΚΤΕ. 867 

Προς την νόσον το ι και τον Ιατρον χρβών 
ίδόντ' ίάσ^αΐρ μη Ιτνιτάζ τα φάρμαΥΜ 
δίδ6ντ\ εάν μη ταϋτα τη νόσω Ή:ρέπη, 
νόαοί δε θνητών, αΐ μεν είσ^ ανΟ^αίρετοι, 
5 αί δ 6ζ 3^εών ηάρείΟίν, άλλο τφ νόμω 
ίώμε3^^ αντάς, αλλά σοι λέξαι ^έλω^ 
εΐ ^εοί τι δρώσιν αίοχρόν, ονν. είσΐν ^εοί. 

8 (6 Μβίη.) Έκ τών 'Ήλωδώρον "Ιταλικών θαυμάτων. 
^Ιταλίης ον τΐολλόν ντνερστείχοντι κολώνην 
10 Γανρείην χάρη τις οδιτάων επι λαιά 

'/.έ'/,λιται αργηεοοα γιων ως' εν. δέ οι νδωρ 
άίααει μάλα τνικρόν άνατΐνενοαι τοιεειν τε. &ά(ϋί:ο, ςιιίΕίΓβ Θελέροφος ΙηίθΓ ρο6ΐ:α8 Γβοβρΐπδ θδΐ: α ρίηαοο^ΓαρΙιο 
ρ. 53 Εΐί. ο&νθ Ευΐβιη ίη 8ΐ:οΙ)3βο δθΓίΙ)Σΐ8 Ενρ. Βελλεροφόντον. ίπιναο 
οοΐο^α αάδαηιρία βδΐ: βχ νβίαδίίοΓβ ^ηοιηοΐο^ίο, ιιΐ3ί ίηίΓα Ιοη^ίοΓβηι 
Εαήρίάίδ θοΙο^ΕΓαιη οαίβηαιη ηοπιίηθ ροβίαβ ηοη ίίθΓ&ίο 1β^βΙ)ΕίιΐΓ 
Βελλεροφόντον, ηαοά οπΌΓβ ΙΛγεγπ ηοπίΘη ροθίΕθ άθδίάβΓαηίίδ ίη 
Βελλέροφος (νβΐ Θελλέροφος) (ΙθρΓΒ,ναΙιιτη θδί: 

1 ϊατρον Ιιοο Ιοοο Μ || 2 ίάο^αι (δίηθ ΕΟΟ. Μ) ΜΑ Ιιοο Ιοοο. ακεΐ- 
οΐ^οα δυρια 8Μ Α ιβοίθ. οί. ΗβδγοΙι. άκείο^αι' Ιάσ&αι. 8θ(1 ίάσθ-αι ηοΐαί 
3,1>Γ0^αΓβ ^ηοιηοΐο^ο, δί ίΆτηβη ίρδθ Ειιγ. ίη ί8,τηΙ)ί ρβάβ ςιιιαΓίο Ιωμένη 
Ηίρρ. 597 Ι μη έπιτάξ τα ΝεποΙ^: μη 'πιτακτά νθΐ μη πιτακτά 1ί1)Γί 
Ιιίο βί δυρίΕ 11 3 δίδόντ\ εάν Οθδη.^: όιδόντοσ αν Ιιοο Ιοοο ΜΑ δί- 
δοντα εάν 8 Μ Α Ιοοο ρήοΓΘ || 4 ν. νόοοι δε θνητών κτε. οιιιη ρήοή- 
Ι3αδ νβΓδίΙ)ΐΐ8 οοΙίΕθΓθηΙ: ίη 8 (δυρια) ΜΑ, ηονα ςυ&δί θοΐο^α αΐ) ϋδ 
ίηοίρίΐ: Τγ. ρ. 522 | μεν είοιν 8Μ || 5 άλλα 8 8ΐιρΓ3-: εχομαι αλλά Μ 
εχομεν αλλά Α αλλά τω νόμω νίΙίοδΣΐ νίάθηίπΓ ΟοηιρβΓζίο ΝαΜ. 
ρ. 29 |] 6 άλλο οοί ρΓορ. (χοηιρβΓζ |1 7 νβΓδπηι αάίβΓί; ΡΙυίΕΓοΙιαδ άο 
ροθί. αηά. ρ. 21 Α βΐ άβ 8ίοίο. Γβρυ^. ρ. 1049 Γ ίίΐΐ). ηοηι. οηι., Ιιΐδ- 
Ιΐηιΐδ ηιοη. ο. 5 ρ. 148 ίβΓί. βά. Οϋ. ροθί. Θΐ ίαΐ). ηοηι, οοπιηίθηιοΓ&ίο. 
οΓ. ΕΚβΓ ϋθ ^ηοηιοΐ. €γγ. Ιιίδί. 31:^υβ ογ. Ι ρ. 2^ βί ΑΟ \ εΐ οΐ ϋ^εοί Α ϊ 
&εοί τοί Μ Ι δρω ο ι φανλον ΡΙαί. ρ. 21 Α θί Ιιΐ8ΐ:ίη. | είσΐ Μ αί Μεο. || 
8 θοΐ. ΙιαΙ). 8, οηι. Μ Α. εκ των ηλιοδώρον Ιταλικών &ανμάτων (Θ-εα- 
μάτων Τγ.) 8 Τγ. θΙ: ιταλικών θαυμάτων θίΐΕηι νο88. ί. 26^ "Ιατρικών 
θαυμάτων ρΓορ. Μβίηβΐίθ δίοΐ). ίΙοΓ. ΠΙ ρ. ΧΕΙ Ηθΐίοάοηιπι πιβάίοηηι 
ίηίβΐΐβ^βηδ οαίιΐ8 νβΓδαδ αΐίςυοΐ βχ Αροίγίίοίδ αΓίθπιηίηΓ ε Οαίθηο 
νοί. XIV ρ. 144 Κιΐθΐιη. οί. Μθίηβ^β Αη&Ι. ΑΙ. ρ. 384 8. |ΐ 10 γανρέην 
8: Γανρείην (τΓΟίίηδ ΒίοΙ:. ροβί. ρ. 421 Γανρανην ΜβίηβΙζβ |! 11 κέ- 
κληται Τγ. | χιών ως 8θΕΐί^θΓ: γιονόεις 8 868 ΙΩΑιΝΝΟΓ ΙϊΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. α Ο Ο. Μ.] ^ 

κείνο 7ϋθλυατά(ρνλθί ^εβοίναίέται ανέρες νδωρ 

όοσων αλκαρ εχονοιν' 6 μεν λοετροΐο χατίζων 

αντως^ οφρα /£ μοννον εν νδατι γνία κα^ήρτ]^ 

οφθαλμούς βλεφάροιΟί λίην άραρώσι '/,αλύχρας ^ 

δένεται, ώς μη οι τι τταραδράμη ερ'λεοζ εϊοω 5 

υγρό ν ε/ά γλήνης' το γαρ αλγεος (αν τι τί^}εΙη. 

ο ς δε κδ λημηρτ^ νεφέλτ] είλνμένοζ οαοε 

άσχάλλτ] οδνναις^ κεροειδέα δ^ αμφΐ χιτώνα 

οίδος 7ΐιαλέοιοι 7ΐερφρί3^Ύΐ 7νελάνοιοι, 

'λείνω χαίριόν εοτι τίαϊ άοφαλες όμμα διηναι 10* 

άμΊίετες ακλτίματον' αφαρ δ^ άίνό πάσα τελέοχ^η , 

^νμοδακης οδύνη, ^έα δ' ίχλ&εται νδατι νονσος, 

9 (7 Μβίη.) 2ωχράτονς. 

Σωχράτης Ιρωτη&εΙς τι νόθος εφη 'ταραγμός οώ- 
ματος\ 15 

10 (δ Μθίη.) ^ιογένον^. 

Διογένης τνρός τίνα των οννη&ων το σώμα βεβλαμ- 
μένον και 7ΐοτνιώμενον ^ εν εφη ^ φίλος, οτι ττονείς, ϊνα 
μη 7ΐον'ης\ 2 οοοων 8 II 3 αντως Μθίηθίίθ: αντος 8; αντως δο&Η^θΓ | όφρα 
και 8: ΐαοίΐβ ϋΟΓΓ. Οθδη.* ί. 469^ || 4 άραρώσι Μβίηθίίθ Αηαΐ. ΑΙ. ρ. 383: 

αραρόοί 8 || 5 όενεται ΜθίηθΙίΘ: όνεται 8 | ^α^^ τι 8^ μη οϊ τι Τγ. || 
6 άλγεοζ αν τι τιβ^είη δοηρδί: αλγεος εϊη 8. άλγεος αίτιον €£?? ρβΓ- 
ρβΓίΐιη ρΐΌρ. Οβ8η.^ πιγ^., ίηάβ αλγεος αίτιον εοτιν 80γ. Μβίηβΐίβ. 
οί. ΗοπίΘΓίοιιιη ϋΐαά οίλγε' ε&ηκεν || 7 λημηρη Αγβ. νημηρη 8 (δίο) 
Τγ. Υοδδ, λημηρ^ Μβίηβΐίβ | νεφέλη δίηβ αοο. 8 1 είλνμένος ΟοΙ)βί V. 
1.2 ρ. 223: λελνσμένος 8; κεκαλυμμένος ρΓορ. Οβδίι.^ ηΐΓ^. κεκλεισ- 
μένος 8οα1ί^6Γ πεπνκαομένος ΜβίηΘίίΘ || 9 οΐόος δοαΙί^Θΐ•. οϊόος 8 | 
πιαλεοιοι περιβρι^η δίηβ αοο. 8 πιαλέοιοι περιβρι^η Ύγ»: οογγ. Μθϊ- 
ηβΐίβ. νβΐ ραυοίδ Ιιίδ νβΓδίΙίυδ ροβί&ιη δθ ριοάΐί; ΗβΙίοάοΓαδ ραΓβ- 
οΐιβδβοδ απίΕηΙίδδίιηιιιη | πελανοίοι 8. οί. 8ιιί(1. δ. πέλανοι || 12 ο£. 
Ερί^Γ. ^Γ. 298, 6 ΚαίΙ). ^νμοόακεΐς όόννας | ρεία 8 Τγ. Υοδδ. : ΐΕοίΐβ 
ΟΟΓΓ. (τβδη.^ Ι άλΒ^εται Ι^οΙ)βο1ί ιη δορίι. Αί. ρ. 182: εκ&εται 8 || 13 βοΐ. 
οιιιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). ΜΑ ροδί βοΐ. 4 Μθίη., δίηβ ΙβηιηΐίΐΐΘ (^ιιαδί οαρίίίδ 
ρηηιαπι Μαο., οηι. 8 || 14 τί Μ (ίηάβ ββδη.^) Μαο. : τί (νβΐ ροίίιΐδ τι) 
εστί Α | εφη οηι. Μαο. || 16 βοΐ. δίηβ Ιβηιηι. \ιβ\), 8, Εάάϋο ΙβηιηιαΙβ 
Μ Α II 18 πονεΐς Μ Α 6χ πολεΐς οογγ. 8 πολιεΐς Τγ. ΟΑΡνΤ XXXVI ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΓ ΚΪΕ. 869 

11 (9 Μβίη.) Δημοσθένους Όλννθίαγ,ών β' (II ρ. 24). 
^Ώοπερ γαρ εν τοις σωμαβιν^ εως μεν αν έρρωμενος 

ΤΙ τις^ ούόεν επαίοθάνεται των κα^' εκαατα σαθρών^ 
έτνάν δε αρρώστημά τι σνμβτ], πάντα κινείται, καν ήηγμα, 
5 καν στρέμμα, καν άλλο τι των υπαρχόντων σα&ρόν τ], 

12 (10 ΜθΪιι.) "Αγάθωνος Σαμίου εν δεντέρψ Περί 
ποταμών (ΡΙπί. (1β ίΐυν. 18, 1. 2 νοί VII ρ. 312 ΒθΓη.). 

"Ιναχος ποταμός εστί της ]Αργείας χώρας, γεννάται 
δ εν αντφ βοτάνη κύ ου ρ α καλούμενη, πηγάνψ παρόμοιος^ 
10 ην αί γυναίκες, όταν ακινδύνως εκτρώσαι θέλωσιν, εν 
οϊνφ βεβρεγμένην τοΙς όμφαλοις έπιτιθέασιν. 

13 (11 Μβίη.) Χρυσέρμου Κορινθίου εν τφ ιγ' Περϊ 
ποταμών (Ι1)ίά. 20, 1. 2. 3 1. 0. ρ. 317 8.). 

Ευφράτης ποταμός εστίν τί^ς Παρθίας, γεννάται δ^ 
15 εν αυτώ λίθος άετίτης καλούμενος, ον αί μαιαι ταΐς δυσ- 
τοκούσαις επϊ τάς γαστέρας επιτιθέασι, και παραχρήμα 
τίκτουσν ατερ άλγηδόνος. ευρίσκεται δ εν αντφ και 
βοτάνη άξαλλα, μεθερμηνευομένη θερμόν' ταύτην οι τεταρ- 
ταιζοντες, όταν επϊ του στήθους τιθώσιν, απαλλάσσον- 
20 ται παραχρήμα. 1 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Δ, δεύτερον (β Μ) οιη. 8 || 2 έως 
8ΜΑ τέωσ ϋβηι. 1| 3 ν. των καθ'^ έκαστα αα^ρών ςη^θ οιη. ρΓ. 
Ββιηο8ΐ;1ι. οοά. Ραήδ. 2934 ίη ϋβιη. ββοΐ. Βίηάοιί || 4 επαν (επαν 8) 
8ΜΤγ., Ββιη. επειόάν Α | καν (αη1;β ρήγμα) 8, Ββιη.: καΐ ΜΑ || 
5 υπαρχόντων Μ Α Τγ., Βθπι. νπαργότων 8 | σαθρών ρΓ. Ββιηοδίΐι. 
οοά. Ραήδ. 2934 (ο δΐιρΓα ω &1) βαά.) Γβοίθ || 6 6θ1. οηιη Ιβιηιη. \ΐ3\). 
8 Μ Α, εν όεντέρω {β Μ) περί ποταμών οιη. 8 1! 9 κνονρα 8 Μ Α 
Ρΐηί. κννονρα Υοδδ. ί. 2ν ίάθ[ΐΐΘ Γβοβρίΐ; ΒθΓηΕίάίΐΙιίδ | πιγάνω 8^ οογγ. 
πι. Γβο. II 10 ^έλονοιν Μ | εν οϊνω (νβΐ -ώ) 8 Μ, Ρΐαΐ. οΐνω Α |1 
11 όμφαλοΐς ΡΙυΙ:.: όφ&αλμοΐς 8ΜΑ || 12 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. ΙιεΙ). 8 Μ Α, 
χρναέρμον ηβο ρΙαΓΟ. ρΓΟ Ιβιηηι. 8 || 14 Ευφράτης ποταμός εστίν 
{εστί Α, ΡΙαί.) τής Παρειάς {παρΒ^είασ Μ), γεννάται δ" εν {όε εν 
Α) αντώ Γβροδίιί θχΜΑ, Ρΐηΐ.: εν Ευφράτη (νβΐ -η ηΐ Τγ.) ποταμω 
τής παρειάς γεννάται 8 |1 15 άετίτης 8ΜΑ άστιγης ΡΙαί. || 16 έπι- 
τι&έασιν Μ || 17 ευρίσκεται 8 Μ Α γεννάται ΡΙαΙ. ]| 18 άξαλλα καλού- 
μενη, με&. Ρΐηί. | μεϋ^ερμηνευομένη 8 Μ, Ρΐαΐ. μεθ-ερμηνομένη Α | 
^ερμον δίηβ αοο. 8 || 19 Θ-ώσιν, άπαλλάττονται ΡΙαί. 

δΙο1)αβιΐ8 IV. 56 870 ΙΩΛΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΣΟΚ. Ο. Ο Ο. Μ.] 

14 (12 Μβίη.) Νίτίίον εν τοΙς Περί λίβ^ων (ΐΗά. 20, 4 
1. 0. ρ. 318). 

^Όρος εστί ^ριμνλον -/,αλονμενον της ΠαρβΊας, εν ω 
γεννάται λί^-ος σαρδόννχι παρόμοιος" ττοιεί δ^ ίχριστα 
προς άμβλυωπίας εις νδωρ &ερμόν βαλλόμενος, 5 . 

15 (13 Μβίη.) "Έκ τηςΆριατοτέλονς Συναγωγής άνιονο- 
μάτων θαυμάσιων (18 ρ. 831 1) 22). 

^Εν Τραπεζονντι ττ] εν τω Πόντω γένεται το απο 
της πνξον μέλι βαρνοσμον γ,αΧ φασί τους μεν υγιαίνον- 
τας εξιστάναι^ τους δ^ επιλήπτους υμΪ τελέως άτταλλάο- 10 
οειν. 

16 (14 Μβίη.) Καλλισ&ενους Σνβαρίτου εν ιγ' Ταλατι- 
κω> (Ρΐιιί. άβ ίΐαν. 6, 1. 2. 3 νοί. VII ρ. 292 ΒβΓη.). 

^Άραρ ποταμός εστί της Κέλτικης, την προσηγορίαν 
εΙληΓρώς παρά το ηρμόσ^αι τφ 'Ροδανφ' καταφέρεται γαρ 1δ 
εις τούτον γ,ατά ττ]ι/ χώραν των [Αλλοβρόγων. γεννάται 
δ' εν αυτφ μέγας Ιχ^υς ν.λουπαΐα προσαγορευύ μένος νπο 1 βοΐ. οιιιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, εν τοΙς περί λίβ-ων οιη. 8. βχ- 
ρβοίβδ Νικίον {Μαλλωτον) έν τοις κτε. δίηιίΙίίβΓ αίςυβ ίη Ιβιηιηαΐΐδ 
αη1:θ06€ΐβη1:ίΙ)υ8, οί. Ρΐιιΐ:. 1. ο. ρ. 319, ί. εν τοις ηερί λί&ων οιη. Β || 
3 "Ορος έστΙ (εατι Α) όριμνλον {δρνμνλον ρη Α, οογγ. Α^) καλονμενον 
τησ ηαρ^ίαο, εν ω γεννάται ΐθροβαί βχ ΜΑ: ^ν ορει όριμνλον 
καλονμένω της παρ&ίας γεννάται 8 παράκειται δ* αντω όρος Αρι- 
μνλον καλονμενον εν ω γεννάται ΡΙαί. || 4 ααρόόννχι ΜΑ οαρδω- 
ννχι 8, Ρΐιιί. Ι παρόμοιος, ω οι βασιλείς εν ταΐς βαοιλείαις γρών- 
ται' ποιεί ΡΙαί. | ποιεί δ" 8 Α, ΡΙαί.: ποΖ ($' Μ || 6 βοΐ. ουιη Ιβπιιη. 
ΗαΙ). 8 Μ Α Μαο. έκ των άριοτοτέλονς ηβο ρ1υΓ3, δ εκ τ?7ς οιη. Μεο. \\ 
8 ροδΙ: τραπεζονντι Ιιϋ, ΓΕ8α Μ | τησ 8*Μ τ^ 8 ιη. Γβο. τζ Α, Αγ. | 
γίνεται Μ Μ&ο. Τγ., Αγ. γίγνεται Α. άαΜίο άθ 8 | τν Μ Α Μαο., Αγ. 
0Π1. 8 II 9 φααι τοντο τονς Αγ. |1 10 καΐ (οηι. Τγ.) τελείως 8 Μ Α Τγ. 
Μεο. καΐ φιοά ίαπι 80πρ1;υπι θΓαΙ; άθίονίΐ; 8 και τελέως φιαύ θχ Α 
ΟΕΪδίοΓά 8Θ€ΐ ίαΙΙίίαΓ Ι άπαλλάττειν Αγ. || 12 6θ1. ουηι Ιβηιηι. \ιά\), 
8ΜΑ, έρ ιγ' γαλατικών οηι. 8 || 14 8. την προσηγορίαν {προσηγορίαν 
δε Α) είληψώς παρά το ηρμόσ^αι τω ροδανώ (νβΐ τω ροδανώ) ΜΑ, 
Ρΐηΐ:.: πάρα το {το οηι. Τγ.) τω ροδανώ ηρμόσ&αι την προσηγορίαν 
είληφώς 8 || 17 κλονπαΐα {-αία Μ) 8ΜΑ: σκολόπιδος οοά. Ρΐαΐ. κλο- 
πίας Ιο. Ι^γάυδ ϋθ ηιβηδ. 3, 8 Αηοηγηι. Βοίδδοηαάί Αηβοά. ^γ. Ι 
ρ. 417 Ι προσαγορενό μένος 8 Α, Ρΐηί. καλούμενος ΜΤγ. ΟΑΡνΤ XXXVI ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΓ ΚΤΕ. 871 

των ίγχωρίων' ούτος ανξομένης μεν της σελήνης λεντ,ός 
εστί, μειούμενης δε μέλας γίνεται τΐαντελως' ν7ΐ:εραυξήσας 
δε αναιρείται ντζο τών ιδίων άχαν^ών, ευρίσκεται δ εν 
τϊ] κεφαλγί αντον λί^ος χόνδρψ τίαρόμοιος αλός, ος κάλ- 
5 λίστα τεοιεϊ τζρος τεταρταίας νόσους τοις αριστεροίς με- 
ρεσι του σώματος προσδεσμευό μένος της σελήνης μειού- 
μενης, 

17 (15 Μβίη.) "Αρχελάου εν α Περϊ ποταμών (ΙΗά. 8, 1. 2 
1. 0. ρ. 296 8.). 

10 ^υκόρμας τίοταμός εστι της Αιτωλίας, μετωνομάσ&η 

ό' Εύηνος, γεννάται 6* εν αυτφ βοτάνη σάρισα ιτροσα- 
γορευομένη, λόγγτ} παρόμοιος^ ηοιοϋσα προς αμβλυωπίας 
άριστα, 

18 (16 Μβίη.) Θρασύλλου εν τοΙς ΑΙγυπτιακοις (ΙΗά. 
15 16, 1. 2 Ι. 0. ρ. 308 8.). 

Νείλος ποταμός εστι της Αιγύπτου, έκαλείτο δε το 
Ίτρότερον Μέλας, γεννάται ό' εν αύτφ λίθ-ος %υάμψ παρό- 1 οντάς 8 Μ, ΡΙαί. οντος <5έ ό ίγβνς Α ίπνοΐα ιιΐ: βοΙθΙ: ίηίθΓ- 
ροΐαΐ^οηβ ςα^ιη ίηΐδίΓΕ Γβοβρίί; Μβίηβΐίβ | ανξομένης 8 Α ανξονμένησ 
Μ αυξανομένης Ρΐηί;. | μεν οιη. Ρΐιιΐ;. || 2 γίνεται Μ Τγ. Ρΐιιΐ:. άυΙ)ί1:ο 
άβ 8 γίγν' Α || 3 αναιρείται νπό τών Ιόίων άκανβ^ών ΜΑ, Ρΐαΐ: 
νπο τ(ΰν Ιδίων άκανθ-ών αναιρείται 8 ||3 8. ενρίακεται 6" έν τ^ κε- 
φαλή αντον λί^ος 8 : ενρίακεται 6^ έν αντφ {-ώ Μ) λ/θ^#ς εν τ^ κεφαλή] 
(8ίηΘ ίοίΕ Μ) Μ Α, ΡΙαΙ. οοά. || 4 χονόρω (δίηβ εοο. 8) 8 Τγ., Ρΐυί. 
γονδρώ {-ω Α) ΜΑ | αλός οπι. οοά. Ρΐηΐ:. υ 5 τεταρταίονς οοά. Ρΐηΐ:. || 
6 προσδεδεμένος ΡΙυί;. || 8 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, άρχελάον ηβο 
ρΙπΓα 8 II 10 ποταμός εστι (εοτι Μ) της αΐτωλίας ΜΑ, Ρΐηί;. της αΐτω- 
λίας ποταμός (οιη. εστί) 8 || 11 βοτάνη ζάριαα {οάρισσα Μ&υ88Εοη8 
ρΓθΙ)αη1;θ ΗβΓοΙιβΓΟ) προσαγορενομένη 8ΜΑ βοτάνη η ΡΙπί. οοά. || 
14 θοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο., Ό^ρασνλον ηβο ρ1. 8 || 16 Νείλος 
ποταμός εατι της αίγνπτον, έκαλείτο δε το πρότερον μέλας' γεννάται 
δ' έν αντω ΜΑ Μαο.: έν νείλω ποταμω της αίγνπτον πρότερον δε 
οντω (οντω βυρΓΕ Ηη. 8*) καλονμένω μέλας (βχ μελάνι οογγ. 8*). γίνεται 
8 Τγ. Νείλος ποταμός έστι της Αίγνπτον κατά πόλιν Άλεξάνδρειαν' 
έκαλείτο δε το πρότερον Μέλας από Μέλανος τον Ποσειδώνος* 

νστερον δ^ Λιγνπτος Γεννάται δ* έν αντω Ρΐυί. || 17 γεννάται 

κτε, βχοθΓρβθΓΐιηί; Ιι&βο βίι&ιη ΑΓΪδίοί:. Οθ ιπιγ. ααΒΟ. 166 Ειιβί&ΐΐι. αά 
Βιοηγδ. 226 

50* 872 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤ0ΒΑ10Γ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. 0. Ο Ο. Μ.] 

μοίος, ον αν 'λννες ϊδωσιν, ονχ νλαν,τονΟί' τιοιεί δ αριοτα 
7τρος τους δαιμονιζομένους' αμα γαρ (τω) αυτόν ηροοτε- 
'θ'ήναί ταΐς ρισιν εξέρχεται το δαιμόνιον, 

19 (17 Μβίη.) Τιμαγόρου εν α Περί ποταμών {1\)ΐά. 
21, 1. 3 1.0. ρ. 319 8.). ^ 

ΚάίΥ,ος ποταμός έστι της ΜναΙας, φύεται δ' εν αντώ 
βοτάνη ηλκράρμακος τ,αλονμένη, ην οί ιατροί τοις αίμορ- 
ραγονοιν έπιτιθ-έασι χαϊ των φλεβών μεσολαβονσι την 
ελρνσιν, 

20 (18 Μβίη.) ΚτησΙον Κνιδίον εν β' Περί ορών (1\)ϊά. 10 
21, 4.5 1.0. ρ. 320 8.). 

"'Όρος εστί της Μνσίας Τεύ&ρας τίαλονμενον, γεννάται 
δ' εν αντφ λί&ος αντίπαλης 7νροαονομαζό μένος, ος 'λάλ- 
λιστα ποιεί προς άλφονς 'λαΐ λέ7ΐρας δι^ οϊνον τριβόμε- 
νος και τοις πάσχονσιν επιτι&έμενος, 15 

21 (19 Μβίη.) Ιωστρατον εν α Μνδ^ί'/.ης {σνν)αγωγης 
(ΙΜά. 24, 1.4 1. 0. ρ. 325 8.). 1 νλακτονοίν Μ | αριοτα οιη. οοά. Ρΐυΐ:., Απδίοί;. || 2 (τα) αίτόν 
ΟαίδίοΓά: αντών δΜΑΜαο. αντώ Τγ., οιη. Αήβίοΐ:., Ρΐυΐ:., Εαδί:. 
3 εξέρχεται 8 Μ Α έξέρχεσο^αι Ττ. απέρχεται Ρΐιιΐ;., Απδί. ϋ 4 θοΙ. 
€υιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α, τιμαγόρον ηβο ρ1. 8 || 6 ό' εν αντώ βοτάνη 8 
όε βοτάνη εν αντώ Μ Α ί$έ καΐ βοτάνη οοά. Ρΐιιί:. οί. ρ. 871, 11 || 7 ηλι- 
φάρμακος ^Μ Α φάρμακος ΡΙαί. οοά.; ήλιφάρμακον Όηοίοΐίβτ ελελί- 
σφακος ρΓΟρ. ΗθγοΙιθγ | τοις αϊμορραγονοιν 8ΜΑ ταΐς αϊμορροονααις 
οοά. Ρΐηί. II 8 επιτιΘ-έασι (-σιν Μ) 1ί1)Γί 81οΙ). τι^έαοιν οοά. Ρΐηΐ. || 9 εκ- 
κριαιν οοά. Ρΐαΐ. || 10 θοΙ. ουιη Ιβηιιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, εν όεντέρω {β Μ) 
περί όρων οιη. 8. ορών Μ || 12 "Ορος {"Ορος (Ό πιΙ)Γ.] Μ) εστί της 
μνσίας τεν&ρας καλονμενον 8Μ Α παράκειται ό' αντώ όρος Τεν- 
^ρας καλονμενον {καλονμενον ίηδθΓαίί ΗθίοΙιβΓ, οπι. οοά. ΡΙαί.) από 
Τεν^ραντος κτε- Ρΐηΐ. {| 13 προαονομαζόμενος 8 Μ Α: καλούμενος 
Ρΐηΐ;. ΘΧΟθΓρίΟΓ βί ίη ρποήΙ)υ8 Γβρρβηΐ: ςυοά ηοη άυΙ)ίΐ;ο καλονμενον, 
ίη ρΓΟχίπιο πΐ6πιΙ)Γ0 ΟΓΕίίοηβπι νΕπανίΙ: || 14 λεπρονς οοά. Ρΐηί., ιιΙ)ί 

χ 

ύθδπηί ν. καΐ — επιτιθέμενος 1| 16 βοΐ. οαπι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. αωβτρα 
ηβο ρ1. 8 οωατράτον εν πρώτω (α Μ) μνΰ-ικης αγωγής ΜΑ Σώ- 
<}τρατος εν α μνθ-ικής ϊατορίας αγωγής οοά. ΡΙαί.; Μνθικης Ιστο- 
ρίας σνναγωγγς Μαυδδαοαβ Μνθ-ικών ιστοριών σνναγωγής Βθγπ- 
ΙιαΓάγ ΟΑΡνΤ XXXVI ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΓ ΚΤΕ. 873 

Τίγρις ποταμός έστί της αρμενίας, γεννάται δ^ ίν 
αύτφ βοτάνι] χρι^τ] παρόμοιος αγρία, ταντην οί εγχώριοι 
ϋ-ερμαίνοντες εν ελαίω και άλειφόμενοι ουδέποτε νοσονσι 
μέχρι της ανάγκης τον θανάτου. 
5 22 (20 Μθίη.) Κλειτοφώντος "Ροδίου εν α Ινδικών (ΐΗά. 
25, 1. 3 1. ο. ρ. 327). 

"Ινδός 7εοταμός εστί της ^Ινδίας, φύεται δ^ εν αυτφ 
βοτάνη χαρπύλη καλούμενη^ βουγλώσαψ παρεμφερής* ποιεί 
δ^ άριστα προς Ικτερους δια ύδατος χλιαρού διδομένη. 
10 23 (21 Μβίη.) Πορφνρίου εκ του Περί 2τνγός, 

"Η τε Ιτέα αντη τον καρπό ν αποβάλλει πριν εκ-θ'ρέ^ 

ιραι' διό ώλεσίκαρπον αντην 6 ποιητής ονομάζει, και 

μέντοι ίστορηται ως μετά οϊνου δο^εϊς ο ταύτης καρπός 

άγονους ποιεί τους πιόντας καΐ κατασβέννυσι τό σπέρμα 

15 ΥΜΐ μαραίνει την γόνιμον ορμήν, 

24 (22 Μβίη.) Έκ της Τροφίλου . . . 1 Τίγρια {Τίγρης Α) ποταμός ίοτι {εστί Α) της αρμενίας, γεννά- 
ται ό^ (δε Α) εν αυτφ βοτάνη Μ Α Τίγρις ποταμός εστί της \Αρμενίας 
γεννάται δ* εν αντώ βοτάνη ΡΙαΙ. εν τίγριόι ποταμω της αρ- 
μενίας γεννάται βοτάνη 8. Γβροδηί Τίγρις (][ηοά1β^βΓίΐ1:β1:ί^ιη 8 οοάίοίβ 
ίηίβΓροΙαΙΟΓ υΐ: άοοβΐ: εν τίγριόι |) 2 εν αντω] 'όοτιΙο αΙ)βιτΕνί1: 8ΐ;οΙ)Σΐβιΐ8 
οιιιη Ιιαηο 1ΐθΓΐ)£ΐιη ίη Τί^ηάθ η&δοί 8οηΐ3βΓβί;* ΗθΓοΙιβΓ | βοτάνη η κρι^(^ 
εοτι παρόμοιος αγρία οοά. ΡΙαί. || 3 ^ερμαίνοντες ελέω καταλειφό- 
μενοι οοά. Ρΐιιΐ;, || 4 μέχρι ανάγκης οοά. Ρΐυΐ:. ( 5 βοΐ. οηιη Ιβιηπι. Ιιβ,Ι). 
8ΜΑ ροδίου εν α' ινδικών οπι. 8. Κλειτοψών 6 ^Ρόδιος εν ι' ^Ιν- 
δικών οοά. Ρΐηΐ;. Ι] 7 ίνδόα (ίνδ- Μ) ποταμός εστί της Ινδίας (ίνδ- Μ) 
Μ Α, Ρΐυί;. εν ινδω ποταμω της ^Ινδίας 8 | φύεται δ^ εν αντώ Μ Α 
φύεται όε (οιη. εν αντώ) και ΡΙαί. οοά. φύεται 8 || 8 καρπνλη {-νκη 
Τγ.) καλούμενη 8 Μ Α, οιη. οοά. Ρΐυΐ:. | παρεμφερής] παρόμοιος Ρΐυΐ. 
οοά. [| 9 Ικτερικούς οοά. Ρΐυΐ:. | δια] μετά οοά. Ρΐυί. | διδομένη τοις 
πάσχονσιν ΡΙιιί. οί. βοΐ. 20 θχίΓ. || 10 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, εκ 
τον περί στνγός οιη. 8 || 11 αντη ΜΑ αντη 8 || 12 όλεσίκαρπον 8ΜΑ: 
ίαοίΐβ ΟΟΓΓ. Οθβη.^ ί. 470^ | ο ποιητής] Ηοπι. Οά. Χ 510 || 16 ΙβηιηΐΣΐ τρο- 
φίλον \ϊ2^^^X> 8, εκ της τροφίλου συναγωγής ακουσμάτων θαυμάσιων 
ΜΑ Τρόφιμος (ηοη Τρόφιλος) Ιιοο ίρδο Ιοοο ΡΙιούυΒ, οί. ΕΙΐβΓ άθ 
8ίοΙ). οοά. ΡΗοί. ρ. 61. Ββά οηπι βοΐο^α ηυαβ 8ΐιΙ)ίβοΙ:α θδί Απ8ΐ;ο1;β1ί& 
ροίίπδ δίΐ; (ΜίΓ. αυδο. ο. 12), άαο ΙβπιπίΕΐα ρβιροΓΗΠι ίη πηυηι οοα- 
Ιηίδδθ βί; ΤΓορΜΙί νβΐ ροίίπδ Ηβιορίιίΐί ηιβάίοί βοΐο^απι ίηίΟΓΟβρ- 874 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΚΙΟΚ. 0. Ο Ο. Μ.] 

25 (22 οοηΐίη. Μβιη.) <Έκ της 'Αριστοτέλονς) Συναγω- 
γής αγ,οναμάτων θαυμάσιων (ρ. 831 1) 1). 

Το της ϊχτιδος λέγεται αΐδοΐον είναι ονχ δμοων τύ} 
φύσει των λοιτζών ζφων, αλλά στερεον δια παντός οίον 
όστονν, φασι δε χαι στραγγονρίας αυτό φάρμακον είναι 5 
εν τοις άρίατοις, κα^ δίδοο&αι ετίΐξυόμενον, 

26 (23 Μβίη.) "Εν ταυτφ (ρ. 835 α 27). 

ΦααΙ τόν γαλεώτην, όταν έκδυτ] τό δέρμα -/.α^άτΐερ 
οι ο(ρεις, ειτιοτραφέντα ^αταττίνειν' ττιρείσ^^αι γαρ νπο 
των ιατρών δια τό χρήσιμον είναι τοις επιλήπτοις. 10 

27 (οοηίίη. 23 Μβίη.) "Εν ταΰτφ (ρ. 835 Ι) 30). 

Φασι την φώαην εξεμείν την πιτναν, όταν αλίσκη- 
ται' είναι δε (ραρματ,ώδες καΐ τοις έπιληπτιαοις χρήσιμον. 

28 (24 Μβίη.) Έν ταυτφ (ρ. 844 Ι) 23). 

"Έν ^Άργει φασι γίνεσ&αι ακρίδος τι γένος, ην καλεί- 15 
σχ^αι Ολορτίίομάχον' όταν γαρ ϊδη τάχιστα σζορπίον, αν&ίσ- 
ταται αυτφ, αγαθόν δέ φασιν είναι και ηρός τ ας τζλη- 
γάς του σγ,ορηίου τό επιφαγείν αντην. 

29 (25 Μβίη.) "Αλγ,μαίωνος (ίΐ. 4 Όίβΐβ % 

ίαιη β88Θ ρβΓβρβχίΙ: ΚοβρβΓ Ρΐιίΐοΐ. Χ ρ. 569 ριοροηβηδ ^Εκ των 
'^Ηροφίλον 

1 Εκ της Άριατοτέλονς ΣίΜίάί οοΐΐ. βοΐ. 15. Αριστοτέλους έκ 
της ρΓορ. ΚοβρθΓ. οί. Απδίοΐ:. Ιιίδΐ;. ςιπιπιεΙ. ρ. 500 1) 24 αϊ. || 5 όστονν, 
όπως αν ποτέ διακείμενη τνχι;ί' φασι Αγ. | και (αηίβ στραγγ.) οιη. 
Απδίοΐ:. II 7 θοΐ. οιιιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α. εν τω αντώ Α. οί. Αηίί^οη. 
ΜίΓαΙ). 20 (= Απδίοί:. £γ. 370 Κοβθ^) || 8 τον όε γαλεώτην (δο. φασι) 
Απδί. Ι εκόν^ί Α εκδνή 8 Μ εκδνσηται Αηδί. || 9 οι όφεις Αήδί.: οί 
(δίο) όφισ Μ δ όφίς^Α\\ 10 επιληπτικούς Αήδί. || 11 βοΐ. ΙιαΙ). δ Μ Α. 
εν τ αντώ Μ εν τω αντώ Α, οιη. 8. οί. Αηίί^. 1. ο. || 12 φασΙ δε καΐ 
την φώκην Απδί:. | πντίαν ΑΓίδΐ;ο1;β1ίδ οοάά. ρ1θής[ΐΐ6 || 13 έπιληπτοις 
Ατΐδίοΐ:. II 14 βοΐ. δίηβ Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8, αάάίίο Ιβιηιη. Μ Α || 15 ^Εν "Αργεί 
δέ φασι Αήδί. | γενέσθ^αι Α | ο καλείται Αήδ^ί. || 17 ροδί αντώ Ιιαυά 
ραυοα Γβδθοαίί; θοΐο^αήαδ || 18 το οιη. Αήδί:. || 19 θοΙ. ουηι Ιβηιπι. ϊΐ3.\). 
8 Μ Α, άλκμέωνοσ Μ. Άλκμαίων 1ι. 1. θίΐΣίπι Ρΐιοί;. ρίη&οο^Γ. ρ. 64 
Εΐΐ. άθ ηοηιίηίδ ίοΓηια οί. νναοΙιίΙβΓ Βθ ΑΙοηι&Θοηβ θΓθ1;οηί&ί3. (Είρδ. 
Ε. 1896) ρ. 21 δδ. Ιθ^ίαΓ βοΙο^Ε ίη Ρΐαΐ&ιοΐιί ϋβ ρΐ&ο. ρΜ1θ8. V 30 
ρ. 911 Α Οαίθη. Ηίδί. ρΜΙ. 133. ΡδβΠί δοΐαΐ. άίν. ςπαβδΐ. ρ. 63 Βοίδδ., 
<16 ςιιο νίάβ Βίβίδ ϋοχο^Γ. §γ. ρ. 442. οί, ούΒΐΏ. ψΒ,οΜον 1. ο. ρ. 76 δ. ΟΑΡνΤ XXXVI ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΓ ΚΤ£. 875 

Λέγει 6\ τάς νόσους ανμηίτζτειν ώς μεν ν φ ου δι 
νπερβολην ^ερμότητος η ξηρότητος, ώς δε εξ ου δια 
7ΰλη^ος τροφής ^η ενδειαν, ώς δε εν οίς {δι} αίμα η 
μυελόν η εγλέφαλον γίνεσ&αι δε ποτέ χαϊ υπό των εξω- 
5 ^εν αιτιών , υδάτων τνοιών η χώρας Ί] χόπων η ανάγζης 
η τών τούτοις παρατΐληοίων. 

30 (26 Μβίη.) ^ιολλέους {ίτ. 30 ΨβΠιηαηη). 

^ιο'λλης τάς νΐλείστας τών νόσων δι* άνωμαλίαν 
γίνεσ^αι εφη, 
10 31 (27 Μβίη.) Ερασιστράτου (Βίβΐ8 Οοχο^Γ. ρ. 443 1) 5). 
Ερασίστρατος ^ πλη&ος και διαφ&ορά τάνωτάτω 
αίτια . 

32 (28 Μβίη.) Πλάτωνος εκ του Συμποσίου (ρ. 185 
Ο— Ε). 
15 "Έάν μεν σοι ε&έλΐβ απνευστί εχοντι πολύν χρόνον 

πανσασχβ^αι η λύγξ' εΐ δε μη, υδατι άνακογχυλίασον, ει 1 λέγει δε τάς νόοονς ονμπίπτειν] καΐ νόσων αιτία Ρΐιιί;. | νφ* 
ου 8 Μ Α: νφέξω ϋΙ)Γί ΡΙαί. | δι" νπερβολην] υπερβολή Ρΐηΐ:. |) 
2 θ^ερμότητος η ψνχρότητος ΡΙπί. | €^ ον 8Μ Α: έξης νβΐ έξης 1ίΙ)Γί 
Ρΐαΐ;. II 3 τροφής οτη. Ρΐυΐ:. | δε] δαί Τγ. | δι" αάάίάίί; Κα11)ί1θί8θ1ι ; η αίμα 
Ρΐυΐ. II 3 8. η μυελόν 8 Μ Α ενδέον ΡΙηΙ. || 4 εγκέφαλος Ρΐηΐ;. ροδί εγκέ- 
φαλος Β,άάΜ Ρΐηί. τήν δε υγείαν την σύμμετρον τών ποιών κράοιν, 
8ΐ;οΙ)^ΘΕηί8 δίπιίΙίοΓα βιιιιΙ: ςηαβ ΙΐΒ\)βί Ρββίΐαδ, 8βά άθ Ιιοο νίά. ϋίθΐδ 
1. 0. θί ΒβΓΠΕΓάαΙίίδ ίη Ρΐηί. νοί. V ρ. 372, 1 || 7 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 
ΜΑ, οηι. 8. οί. ΡΙαΙ. ΐ>β ρΐαο. ρΜΙ. V 30 ρ. 372, 3 ΒβΓΠ. || 8 δια 
Μ II 9 γίνεα^αι εφη Μ: έλεγε τίκτεσ^αι Α ίάςυθ ιβοβρίί; Μβίηβΐίβ. 
τίκτεο^αι δί νβΓαιη βδδβΐ (οί. δίοΙ). IV 35, 10 βΐ 13), ηοη άΐχίδ- 
δβΐ; δίά άνωμωλίαν. θΐ δι" άνωμαλίαν γίνεσθ^αί{θΏΐ, γ ίνεσθ'αιΤΙηΙ.) 
Ρΐυΐ:., Οαίβη. Μδί. ρΜΙ. 132 || 10 6θ1. ουπι Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. οί. Γυοίΐδ 
ΕΓαδίδίΓαίβα ((ϋδβ. ΒθγοΙ. α. 1892) ρ. 22. βχοίρίηηΐ: δ6 Ερασίστρατος 
ιατρός βί Ενρνφών ιατρός ίΐα ίη ίηάίοβ Ρΐιοίίαηο ρ. 65 ΕΙί. υί ΕαΓγ- 
ρΐιοηΐίδ Θοΐο^α βχοίίΙίδδΘ νίάθαΐιΐΓ ίη Ιιίδ 0ΕρίϋΙ)η8. πιοηυίί ΕΙΙθγ 1. ο. 
ΥΘΓΘΟΓ ααίβηι ηβ Ιιοο ίρδο Ιοοο ίηίβΓοίάΘήί: ΕηΓ^ρΙιοη: ςηίηίΐυΘ νβΐ 
8ΘΧ ΙβπιηΐΕία βίο ριοοβάπηΙ: δοοαηάιιπι ΗίίθΓαπιπι ΟΓάίηβηι II 11 Έρασί- 
στρατοσ Μ, οπι. 8 ίοιί&δδ© γθοΙθ, "Ερασίστρατος έλεγε Α | διαφθΌρά 
8 Α διαφ^οράν Μ || 13 θοΐ. οιιπι Ιβηιηι. Ιι&Ι). 8ΜΑ || 15 έΗλη 8ΜΑΤγ. 
θχ ε^έλοντι οογγ. 8^ || 16 πανεοθ-αι ΡΙαί. [ λνγξ Ιϊ\)ΐί (βίίαιη Τγ.) βθά 
?.νξ 8 Ι άνακογχνασον Τγ. 876 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ 0. Ο α. Μ.] 

(ϊ' αρα πάνυ Ισχυρά εστίν, λαβών τι τοιούτον οϊφ κνή- 
σαις αν την ^Ινα, τΐτάρε" 'λαϊ εάν τοντο τνοιησι^ς ατταξ η 
δις, ζαϊ ει πάνυ Ισχυρά εστί, τταυσεται. 1 λαβών τι 8ΜΑ λαβόντι Τγ. άναλαβο)ν τι ΡΙαΙ. | ο7ω 8 Α, 
Ρΐαΐ. 8βά βχ οίον ΟΟΓΓ. 8^ οϊω Μ | κνήσαισ (ηί οοηίθοίί; Τν7^ί;βηΙ)3,ο1ι) 
8 κνησαί Τγ. κινηοαις Μ Α, Π1)π Ρΐαίοηίδ. Αΐ:1ΐ8η. V ρ. 1 87 Ο Ιιηηο 
ίρδίιιη Ιοοαιη Γβδρίοίβηδ ϊνα την ρίνα κινησας πτάρ^. αιηΙ)ί^Ε8 ίοΓ- 
ΐΕ88β υίΓυιη άβάβπΐ 8ίοΙ)Εβυ8, κνήσαις αη κίνησαις, 8βά ιβοίβ ίυάίοαί; 
Εά. 8οΙι\ναΓΐζ κνησαις ηΐ; ίη Ρΐαίοηβ νβΓαηι δίο οθΓΐυηι ΐη 8ΐ:οΙ)αβο 
Οδδβ II 2 πταρών Α \ και εάν τοντο ηοιηοης (νβΐ -^ς) ΜΑ, ΡΙαί. : και 
τοντο ποίησας 8. ίίβπιιη νβΛοΓυιη ραΓοίδδίιηυιη δθ βχΜΙ)θί; 8 ΗοβηίβΓ ί| 
3 καΐ Η Α, ΡΙαί. κέι Μ ;?άν 8 | έοτι ΜΑΤγ., ΡΙεϊ. ϊβται 8 ΟΑΡνΤ XXXVII. 

ΠΕΡΙ ΪΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗΝ ΑΪΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 

1 Πνϋ-αγόρον (ΑιΐΓ. οαπη. 32 — 35 Ν.). 

Ονδ^ υγιείας τι]ς κατά σώμ' άμέλειαν εχειν χρή' 
άλλα τιοτον τε μέτρον τ,αϊ σίτου γυμνασίων τε 
ττοίεΙσΟ-αι' μέτρον δε λέγω τ6δ\ ο μη σ' άνιήσει. 
είδ^έζου δε δίαιταν εχειν γ,αΒ'άρειον α&ρυπτον. 

2 '^λκμαίωνος (ίη 4 ΒίβΙδ-^). 

[Αλκμαίων] της μεν υγείας είναι συνε'λΤί'λϊ^ν την Ισονο- 
μίαν τα ν δυνάμεων, υγροϋ ζηροϋ (χρυχρου) &ερμοϋ τίΐ- 2 ΙηδοήρΙίοηθίη βχ1ιίΙ)θη1: 8 Μ Α, ηίΐ ηίβί ΊίΕρΙ υγείας Μαο. Περί 
νγιείας και διαμονής αντης Ρΐιοί. ηυηΐθΓΟ ς^' ϊηύ^ηϋηγ οαρυΐ ίη 
•^ Μ Μαο., ηυπίθΓΟ ςε' ίη Α, Λόγος ενενηκοστός θ-' Ιβ^ίίΠΓ ίη Τγ. ηοη 
Ιηίθ^Γαπι Β,ά ηθ8 οαρυΐ ρθΓνβηίβδβ άοοαίί: ΕΙίβΓ Βθ ^ηοηιοΐ. Ογ. Μδΐ:. 
α1:€[ηθ ογ. Π ρ. 79 ηοη 8θΐ3. ίηηίβΠΒ ροβίίοοΓπηι ρβηυπα 11 3 θοΐ. ουπι 
13Π1Π1. 1λβ\). 8ΜΑ || 4 ονδβ Α | υγείας 8 Μ Α: νγιείας ί&οίΐβ Οθβη.* 
ί. 470^ Θί: 810 ΑπΓβί ΟΕρηι. οοά. νίηάοΐ». νγιείης Ρδ.-ΡγΛ. | κατά σώμ' 
8 Μ Α κατά το σώμ^ Τγ. περί αώμ' Ρδ.-Ργίΐι. || 5 8. τε ποιεΐσθ^αι 8Μ^ 
Ρδ.-ΡνΛ. πεποιησθ^αι Α || 6 ?.£γω τόό' {τοϋτο Α) δ μή σ' 8 Α, Ρβ.- 
Ργίΐι. λβγγω τοϋό' ό μηο Μ | ανιησει 8 Μ, Ρδ.-ΡγΛ. άνιηαη Α, Ρδ.- 
Ργΐΐι. οοά. νίηάοΐ). || 7 εΐ^ίζον Ρδ.-ΡγΛ. : ε^ίζον 8 εθ^νίζον Μ εθ-ίζον- 
σαν Α 1 εχεν Μ | κα^άρειον Ρδ.-Ργίΐι.: κα&άρων 8ΜΑ || 8 βοΐ. οηηι 

κ 

Ιθηαη]. ΙιαΙ». 8 Μ Α, άλ ρΓΟ Ιβπιπι. 8 άλκμέωνοσ Μ. Ιβ^ίΐ^ηι βοΐο^α ίη 

Ρΐυί. Όβ ρΐαο. ρΜΙοδ. V 30 ρ. 911 Α, Οαίβη. Ηίδί. ρΜΙ. 132, ΡδβΙΙί 
8ο1ηί;. άίν. ςπΕβδί. ρ. 63 Βοίδδ., <1θ ςαο νίάβ ΒίβΙδ ϋοχο^Γ. Ογ. ρ. 442. 
οί. Ψαοϊιύβτ Βθ Αίοπιαβοηθ 0Γθί•οηίΕΐ:3. Ιίίρδ. 1896 ρ. 76 8. || 9 αλκ- 
μέων Μ Ι ^4λκμαίων εφη 80Γ. Οθδη.* δβά εφη οηι. 1ίΙ)Γί οπιηβδ ^^ 
ίβΒϊβΆ τβΐϊφύ. νίάβίπΓ Άλκμαίων ίηυίίΙίίβΓ ίΐθΓαίυπι βδδθ. θχοθΓρίί 
ΟΓαίίοηβηι οΙ)1ίςυαηι ηοη ΓθίοΓΠΐίάαηΙ: ^ηοηιοΐο^ί | την οπι. Ρΐυί. ([ 
10 ιρυχροΰ Ρΐηΐ., οηι. 8ΜΑ | Ι}ερμον ροδί νγρον ΙιαΙ). ΙίΜ ΡΙηί:. 878 ΙΩΑΝΝΟΓ >:ΤΟβΑΙ0Γ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ΓΟΚ. Ο. ΟΙ Ο. Μ.] 

κρον γλντίέος^ των λοιπών^ την <5' εν αυτοίς μοναρχίαν ^ 
νόοον παρασχεναύτίλην είναι, 

3 ηλουτάρχον (ϋβ ίιιβηάα δίΐηίΐαΐβ ριαβο. ρ. 126 Ο). 
*Η νγεία ταΐς ηδοναΐς ωσ/εερ η γαληνιι ταΐς αλ'/,νό- ^ 
ϋΐν ασφαλή '/.αΙ γ,αλην γένεσιν 'λαΐ Κοχείαν ενδίδωσι, 5 
'λομιρώς γαρ εοιχεν ν,αΐ Πρό δικός είτίείν οτι τών ίβυο- 
μάτων άριστον εστί το πνρ' αλη^έστερον γαρ αν τις * 
εϊποι την νγείαν ήδνσμα ^ειότατον είναι χαϊ τεροση- 
νέστατον, έφ&ά μέν γαρ και οπτά χαϊ τεεπτά βρώματα 
νοσονσιν η γ,ραυεαλώσιν η ναντιώσιν ούδεμίαν ί.δονην 10^ 
ονδε χάριν άτεοδίδωσι, 7,α{-&α}ρά δε τ,αι άχραίΓρνης ορε- ,ί:, νδν ζΐς νγιαινοντι σώματι ηαν νυν ιεοιει. 

4 ϊκ τών ^Αριστοξένον ην^αγορείον (Οίβίδ Υοτβοΐΰν. " 
1 2 ρ. 290). 

Ιίερϊ δε γενέσεως τεαίδων τάδε ελεγε' χαθ^όλον μεν 15 
(ρυλάττεσ^αι το καλού μβνον τεροφερές' ο ντε γαρ τών φυ- 
τών οντε τών ζφων εικαρπα τα τεροφερή γίνεσΟ^αι ' αλλά 
χρίνον τινά προπαρασκευάζεσ^αι της καρτεοφορίας, εν ώ 1 τών 8 Μ Γβϋίβ: καΐ τών λ, ΡΙαΙ. |1 2 παραοκεναατικην [καταοκ- 
Τγ.) 8ΜΑ ποιητικην ΡΙαΙ. | ε'ίναί οιη. Ρΐυΐ. |1 3 βοΐ. οιιιη Ιβιηιη. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α Μαο. || 4 η υγεία — ενδίδωοι οιη, Μαο. | η ό^ νγίεια 
ΡΙαί. Ι ωσπερ 8, Ρΐυί.: ίίπερ ΜΑ | γαλήνη Μ || 6 κομχρώσ Μαο., 
Ρΐΐιί.: κομ-φος 8 Μ κόμπος Α 1 γαρ οιη. Μεο. | καΐ πρόδικος (πρόο- 
οίκος Α) ΜΑ πρόδίκος Μαα, οηι. 8 6 Πρόδικος ΡΙαί., 6 ΡΙαί. ί&οίίθ 
Οββη.^ ίηάβ ΟαίδίοΓά βί Μθίηβΐίβ || 7 γαρ 8ΜΑ Μπο., ΡΙυίΕΓοΙιί ΗΜ: δ' 
Μθζίή&οαδ Γθοίθ II 8 είπ^ Α | νγίειαν ΡΙαί. || 9 βφ^-ά μεν κτε. οπι. Μαο. || 
10 κραιπαλονοιν Α | ονδε μίαν Μ || 11 ονδε χάριν — όρεξις οπι. Τγ. | 
κάμαρα Ρΐυΐ:., β Ρΐυΐ. Οβδη.^: κάρα 8 Μ Α || 12 πανηδν Μ | ροδί ποιεί 
νθΛα ;ίί;ί6 "" αρπαλέον\ ώς"θμηρος εφη^ και πρόσφορον Θ Ρΐιιΐ:. ίβηΐΘΓθ 
αάίΐίάίΐ Οβδη.^, θίΐαηι Ιιοο Ιοοο υί ίηηυηαβπδ αΐηβ άβοβρίί δαηί Οαίδ- 

ε Ο 
ίονά θί Μβίηβΐίβ II 13 βοΐ. οιιηι Ιθπιηι. εκ τών αριοτοξ ην ΙιεΙ). 8, 

οπι. ΜΑ. εκ τών άριοτοξένονς Πν^αγορίον Τγ. ^Εκ τών Άριοτοξένον 
Πνθ-αγορικών αποφάσεων βΙΜ ίηίβ^αηι Ιβ^ϊίαΓ ΙβηιηΐΕ, νβΐυί 8ίοΙ). III 
1, 101. 10, 66 εΙ. ο£. ΐΕηιΙ)Ηο1ιυ8 Υϋ. Ρ^ίΐι. 209—211 Οοβίΐαβ ΙτΠΟΕηαδ 
(1. ά. άβ ηηίν. ηΕί. ο. 4 § 9 88. (Μυΐΐαοΐι Γγε^πι. ρΐι. Ογ. Ι ρ. 404) || 
15 γεννήσεως ΙαπιΙ)1. | ίοΓί. μεν (δεΐν) φνλάττεσ^αι, οί. Ιαταϊ)!. 
61 Οοβίΐ. ΟΑΡνΤ ΧΧΧνΠ ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 879 

έξιαχνσαντα χαϊ τετελειωμένα τα σώματα παρέχειν τα τε 
ϋτΰέρματα χαΙ τους '/.αρηονς δεδύνηται. ΐΰολλά δε είναι 
εν τφ (βίψ) εν οίς η όψιμαϋ^ία εατί βελτίων^ οίον ΆαΙ 
το τον αφροδίΟίάζειν πράγμα, δέον ονν έοτι τιαίδας ον- 

5 τως αγεσ3•αι δια των αθλημάτων άσχολους, ώστε μη 
μόνον μη ζητείν, αλλ' εΐ δυνατόν μηδέ είδέναι τ'ψ τοι- 
αντην σννονσίαν εντός των εϊαοσι ετών. όταν δε χαϊ 
εΙς τοντο άψίχηται, σ7€ανίοΐζ είναι χρηστέον τοΙς αφρό- 
δισίοις' τοντο γαρ τζρόζ τε την των γεννώντων χαϊ γεν- 

10 νησομένων ενεξίαν πολν τι σνμβάλλεσ&αι. έλεγε δέ μήτε 
τροφής μήτε μέ^ης τΐλήρη ταΐς γνναιξιν εις το γεννάν 
ομιλεΐν' ον γαρ οϊεται εχ φαύλης χαι άσυμφώνον χαϊ 
ταραχώδους χράσεως εύρυθμα χαι χαλά, αλλ οίδε άγα^ά 
την αρχήν γίγνεσθαι, 

15 5 Πλάτωνος (άβ Ιβ^. ΥΠ ρ. 792 Ε). 

Φαίην αν δη χαι τάς φέρουσας εν γαστρϊ πασών 
τών γυναιχών μάλιστα ^εραπενειν εχείνον τον ενιαυτόν^ 
όπως μή^' ήδοναΐς τισι πολλαΐς α μα χ,αϊ \λαϊ\μάργοις 

3 βίω 8υρρ1. Κοβηίυδ. £υίί Γοιΐ;. εν τω {άν&ρωπίνω βίω) οοΐΐ. 
ΙαιηΙ)!. βί: ΟοθΙΙ. 1| 5 άοκημάτων 8 ασωμ- Τγ. || 6 εΐόεναι Κοβηϊαδ: 
είναι 8 II 7 κ 8 εϊκοαν Τγ. οί. ρ. 849, 4 || 8 εις τοντο (τις) αφ. 
νβΐ εις τοντο αφίκηταί (τις) ρΓορ. ΜβίηβΙίΘ, ηοη γθοΙθ. η&ιη όταν 
ό' εις τοντο άφίκψαι βΐίΕΐη ΙαιηΜίοΙιυδ. Γβίίιιυίΐ; Ιιοο ίίοπίβ^αδ 
ίηοαποδίϋδ (ΐποιιί&ιη ίη ρποπΙ)ΐΐ8 α οοιηιηυηί ίοηΐβ Γβοβάβηβ δοήρ- 
δβΓΕί παΐόας όντως άγεα^αι όια τών άοκημάτων άαχολονς, ηοη 
ηί ΙαπιΙ)1. νβΐ ΟοθΙΙ. τον παϊόα Β 9 γεννησομένων β&Μοτά: γενψ 
οομένην 8. γενηοομένων ρΓαΘίνβΓΕΐ βτθδη.* || 10 τι 8, οηι. Τγ. || 
11 τροφής 8: τρνφης Τγ. ίάςηβ Γβροηί πι&ΐαηΐ;. 8βά νβΓηπι νίάβίαΓ 
τροφής, Ιίοβΐ; ηίπιίδ ίη ΕΓΐυπι Γβάβ^βπΐ; δβηίβηίίαηι βχοβΓρίΟΓ ^ο- 
ηιοΐο^ιΐδ. οί. ΙαηιΜ. μήτε πληρώσει χρώμενον τροφής άκαίρως . . . 
μητι (μητι ΟοΙ)θϋ μήτε Ιί\)τϊ) δη με^νοντά γε νβΐ Οοβίΐιΐδ μήτε πλη- 
ρώσει χρήοθ-αι τροφής άκαίρον μήτε μέ^^ \\ 12 οϊεται ϋίβΐβ: οϊ 
ταΐς 8. οί. Ι3ΐη1)1. ωοντο γαρ έκ φαύλης τε καΐ άονμφώνον καΐ 
ταραχώόονς κράοεως μογβηρα γίνεσ^αι τα σπέρματα || 14 γίγνεται 
8 γίνεται Τγ.: οογγ. ■νν7ΐ:1;θηΙ)Εθ1ι || 15 βοΐ. οαπι Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8Μ Α || 
16 φαίην 8 Μ, ΡΐΕί. φαίης οοπιρβηοΐ. Α | (ίή 8ΜΑ 86(1 β οογγ. Μ^ 
όεΐν Ρΐαΐ. ΐάί^ηθ θΓυηί ίοΓΐ&δδο ςαΐ άαπ πιαίίηί βίίαηι δίοΙ)&βο || 18 και 
μάργοις ΤΙβΧ. (]μοά νίάβδ ηηαπι ίαοίΐθ ίη καΐ λαιμά ργοις (δίο 8 Μ Α) 4- 880 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙϋϊ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. 0. ΟΙ Ο. Μ.] 

προσχρησεται η κνονσα μητ^ αν λντζαις' το δε λείον γ,αΐ ^ 
ευμενές πράόν τε τιμώοα όιαζήσεί τον τότε χρόνον. 

6 Πλουτάρχου (Οβ ίιιβη(Ϊ3. δαηίΐ. ρΓαβο. ρ. 125 Γ — 
126 Α). 

Τά εντελή κρατεί την ορεξιν εττΐ των φυσικών με- 5 
τρων, ο^οτιοιών δε τέχναι καϊ δημωνργών υμϊ \τά} πα- 
νούργα ταύτα όχράρια καί νποτρίμματα άεΐ τους ο ρους « 
της ηδονής μετατί^ησιν εΙς τονμπροσΟ-εν και 7ΐαραλλάττει 
το συμφέρον. 

7 Του αυτόν {Ι\)Ίά. ρ. 127 Α). 10^ 
^ει Ό^αρροϋντας μάχεσ^αι προς τας ορέξεις έκφερο- 

μεν ας και ετιιπηδώσας ταΐς άπολαΰσεσιν, ως ελαφρό ν και 
παιδικόν έχουσας το μεμψίμοιρον, είτα παυομένας αρ^εί- ^ 
σης της τραπέζης καΐ μηδέν εγκαλούσας μηδέ άδικουμένας, 
άλλα τουναντίον κάμαρας και ιλαράς και ον βαρείας ουδέ 15 
ναυτιώδεις περιμενούσας την αυριον, 

8 Τοΰ αυτόν (ΙΜά. ρ. 127 Β). 
λέγεται δε και ΐΑλέξανδρον ειπείν τους της ^'Λδας 

οχροποιονς άινοπεμιράμενον , ως έχει βελτίονας άεΐ συν 

Εΐ)ίΓθ ροίαβηΐ:. ηοη αρΐυπι Ιιοο Ιοοο λαιμά ργοις^ αρΐυπι ίηίΓ& λαι- 
μάργως εσ&ίειν ίΙοΓ. 124, 34 Μθίιι. 

1 όβ λεΐον 8ΜΑ: ό' Ίλεων ΡΙαΐ. || 2 όιασώζει 8ΜΑ όιαζησειηαϊ, 
ρυίθβ διασώσει β&ΐίβιη νο1αί886 ^ηοιηοΐο^υιη, δβά -σώζει θχ -ζήσει βδΐ: 
οοπαρίαιη || 2 τιμώσαι Μ \\ 8 θοΐ. οαιη Ιθπιηι. \ΐ3.\). 8 Μ Α || 5 τά γαρ εν- 
τελή ΡΙιιΐ. Ι κρατεΐν Τγ. | την ορεξιν οτα, Α || 6 Οοιη. ηον. £γ. 135 (III 
ρ. 435) Κ. Ι τα θ Ρΐηί;. ίηάίάίΐ: Οβδίι.^, οιη. 8 Μ Α || 7 ταντα {ταντ' Ρΐαί.) 
ό-φάρια Μ Τγ., Ρΐυί. τοιαύτα όψα Α όχράρια (οπι. ταντα) 8 | ροδί νπο- 
τρίμματα ^x\ή\)^^ κατά τον κωμικόν Ρΐαΐ., οπι. 8 Μ Α. 81;ο\)&θθ ίηίυΐίί 
(τΘβη.^ ριαβίβΓ ηβΟΘδβίί&ίΘΐη || 8 τονμπροσθ^εν 8, ΡΙιιΐ:. Τονμπρόσ^εν 
Μ δθά μ ΐη γε8. οογγ. Μ^ το έμπροσθεν Α |1 10 θοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 
8 Μ Α II 11 αλλά δει Β^αρρεΐν προς κτε. Ρΐυΐ. (ΐαοά δί Ιβ^ίί, ίά ηοη 
δηίίίοβΓβ ρυί3,1)α1; ^ηοπιοΐο^δ || 12 έπιπηδώσας 8 Α επιπειόώσασ Μ ϋ 
13 εγονσας ΡΙαί., θ Ρΐηί;. Οββη.^* εχονσαι 8 εχονσαις Μ Α | το μεμχρι- 
μοιρονν και κλαν^μνριζόμενον Ρΐαΐ. ϋ 15 ονδ^ εναντιώδεις Α^ αν 
δπρβΓδΟΓ. Α^ II 17 βοΐ. οτιπι Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α || 18 της άόας Α, ΡΙυΙ. 
εν Θάόας {Θ βχ δ οογγ. 8^) 8 εν^άδασ Μ εβ^άόας Τγ. || 19 ως έχει 
ΡΙαί.: ωστ* εχειν 8ΜΑ | βελτίονας 8 Μ Α: βελτίονας άγειν \\\)ή 
Ρΐηΐ., β Ρΐαί:. άβδη.^ ΟΑΡνΤ ΧΧΧνΠ ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 881 

έαντφ, 7€ρός μεν το αρίοτον την νν7,τθ7τορίαν, προς όε το 
όείπνον την ολιγαριστίαν. 

9 Τοί αυτοί (ΙΜά. ρ. 128 ϋ— Ε). 

/Ιώ μη δεΙ σκοπείν τον Ιχθ^νν εί πρόσφατος, μηδέ 
6 τον αρτον εΐ τία^αρός, μηδέ το βαλανείον ει ^ερμόν, μηδέ 
την έταίραν ει εΐμορφος, αλλ' εαυτόν ει μη ναντιωδης 
μηδέ •θ^ολερός μηδέ τεταραγμένος, ει δε μη, χα&άπερ εις 
οΙ'/Λαν πεν^οίααν εμβαλόντες επίΥΛομοι με&υοντες οι 
φιλοφροσυνην παρέσχον ουδέ ηδονήν αλλά τίλαυί^μονς 
10 καΙ οδυρμούς εποίησαν, όντως αφροδίσια τιαΐ οψα ν.αϊ 
βαλανεΐα 7μΪ οίνος εν σώματι χακώς χ,αΐ 7ίαρά φυσιν 
εχοντι μιγνύμενα τοΙς μη γ,α&εστώσι γ,αΐ διεφ^οροσι 
φλέγμα και χολην -/.ινεΐ και ταράττει καί προσεξίστησιν, 

10 Τον αντοϋ {Μά. ρ. 128 Ε— Ρ). 

1δ ϊί μεν άν,ριβης σφόδρα και δι^ ονυχος λεγομένη δίαιτα 

τό τε σώμα γ.ομιδη χροφοδεες παρέγ^εται και σφαλε- 
ρόν, αντης τε της ιρνχης τό γανρον κολουει πάντα πράγ- 
ματα 'λαϊ πα σαν ονχ ήττον εν ήδοναΐς και πόνοις διατρι- 
βην νφορωμένης και προς {μη}^εν ίταμώς και ^αρραλέως 

20 βαδιζούσης. δει δε ώσπερ ίστίον τό σώμα μήτε συστέλ- 
λειν ευδίας ούσης καΐ πιέζειν σφόδρα^ μήτε άνειμένως 
χρησ^αι και καταφρονείν εν νποχρία γενομενον, αλλ ένδι- 
δόναι καΐ ποιεΐν ελαφρόν, 

3 θοΐ. οαιη Ιθΐηιη. ΙιηΙ). 8ΜΑ |1 4 ^^ϊ (ίπ 8ΜΑ: όεΐ μη Ρΐαΐ:. ) 
μη 08 ιιΜςαβ Μ II 7 μηόε δολερός μηό' έωλος αηόε τεταραγμένος 
ΡΙαί., θ ΡΙαί. μηό' έωλος 8ΐ:οΙ)£ΐβο ίηβθηιίΐ Οοβη.^ 1| 8 πενθούσαν εμ- 
βαλόντες δηρια Ιίη. Εάά. 8* | πέν&ονοαν Μ πένθους αν Α [ εμβα- 
λόντες 8 Α έμβαλλίντες ΜΤγ. || 10 όντως 8 Μ Α: οντω καΐ Ρΐαΐ. || 

12 μίγν- 8 Μ Α, 1ίΙ)ή Ρΐηί. | κα^εατώαι βχ κα^εστηκόσο οογγ. 8^ | 
όιεφ^ορόοι {-αν ,Μ) ΜΑ, ΡΙαί. όιεφ&ορώοι {όιαφ&' Ύτ.) 8 Τγ. ί| 

13 φλέγμα δθά φλ ΘΧ και 8 | προεξίοτηοιν Τγ. παρεξίατησιν ΗβΓοΙιβΓ || 

14 βοΐ. οηιη Ιοιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 15 ^ μεν ονν ακριβής Ρΐυΐ. | όι' 
ονυχος ΡΙαί.: διώννγ^ος 8ΜΑ || 16 ψοφοδεές παρέχεται Γβροβυί βχ 
ΜΑ, Ρΐαί:: παρέχεται χροφοόεες 8 || 17 τε 8 Μ Α: δε ΡΙαΐαΓοΜ 1ίΙ)ή | 
κολοίει 8 Α, ΡΙαί.: κωλνει Μ |1 18 εν ηδοναΐς η πόνοις Μαάνί^ | δια- 
τριβην καΐ πράξιν Ρΐιιί. || 19 προς μη^εν (νβΐ μηδέν) Ρΐηί;., β ΡΙαΙ. 
ΐαοίίβ αβδη.»: πρόο^εν 8Μ Α || 22 χρηα&αι 8 Μ Α; χρησ&αί τε ΡΙαί., 
β Ρΐυΐ. (τθδπΛ Ι εννποψία Μ | γινόμενον ΡΙαί. οοάά. 882 ΙΩΑΝίνΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΕ. 0. ΟΙ α Μ.]; 

11 Τού αυτοί {1\ήΑ. ρ. 129 Α— 0). 

'Ό^εν ου ττερί τροφψ μόνον ονδε γυμνάσια δεΙ φυλάτ- 
τειν το σώμα μη παρά το εΐω-θ^ός άπτεται [τίαϊ] τούτων 
οκνηρώς και άπρο&υμως ύ] πάλιν διψώδές εστί και πει- 
ναλέον ως ου πέφνκεν, αλλά %αϊ των ύπνων το μη συνε- 5. 
χες μηδέ λείον αλλά ανωμαλίας έχον χαϊ διασπασμους ^ 
δεΙ ενλαβεΙσ^•αι, και των ενυπνίων την ατοπίαν, αν γαρ 
ωσι μη νόμιμοι μηδέ συνήθεις αί φαντασίαι, πλήθος η 
πάχος υγρών η 7ζνευματος ταραχήν εντός κατηγοροϋσιν. ^ 
ηδη δε και τά της \ρνχης κινήματα τυ σώμα μηνύει προς 10 
νοσον επισ(ραλώς εχειν. άλογοι γάρ ϊσχουσιν ά&υμίαι και 
φόβοι πολλάκις απ" ουδενός φοβερού^ τάς ελπίδας άφνω « 
κατασβεννύουσι' γίνονται δε και ταΐς όργαΐς επίχολσι 
και όξεΙς και μικρό λυποι, και δακρυρροοϋσιν και άδημονοϋ- 
σιν, όταν άτμοι πονηροί και άνα&υμιάσεις πυκναι συν ι- 15«, 
στάμεναι "^ταΐς της 'ψυχης^ , ως φησι Πλάτων, άνακραΒ^ώσι 
'περιόδοις\ 

12 Τοϋ αυτοί (ΙΗά. ρ. 129 Γ— 130 Α). 

^ΌΟ'εν άριστα λέλεκται το ^τροφής ακορίην και πόνων 
άοκνίην και σπέρματος ουσίης τήρησιν υγιεινότατα είναι\ 20 
και γάρ ή περί τάς συνουσίας άκρασία τω μάλιστα την 
δύναμιν εκλύειν υφ^ ης η τροφή διαπονείται, πλέον περιτ- 
τώματα ποιεί και πλήθος, 

13 Πυ^αγόρου, 

1 βοΐ. οπιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 3 τούτων ΡΙυί., β Ρΐυΐ;. Οβ8η. ^: ^ 

καΐ τούτων 8 Μ Α !| 4 πειναλέον 8βά βι ίη 13,8. οογγ. Μ 1| 6 όίασπασ- 

βονς Μ Α, Ρΐηΐ. : σπασμούς 8 || 7 δεϊ οιη. ΡΙαί. | την ατοπίαν, άνπερ 

ωσι ΡΙαΙ. II 9 πάχος ΡΙαί., θ Ρΐυί. Οτβδη.*: πά&ος 8Μ Α | πνευμάτων 

1ΐΙ)Γί Ρΐηί:. | κατηγορούσαν Ρΐυί. || 10 τά οιη. Μ || 13 κατασβενννονσαι 

Ρΐηΐ:. Ι έπίσχολοι Μ II 14 και δακρυρροοϋσιν — (15) πονηροί σιη. 8 || 

15 πυκναι 8 Μ Α: πικραΐ Ρΐυί. || 16 φησιν δ Ρΐυΐ:. | Πλάτων] Τίιιι. 

ρ. 47 Β Ι άνακραθ^ωσιν δίηβ &οο. Μ || 18 βο1. οαιη Ιβιηιη. \ιβ,\). 8ΜΑ ^ 

Μ&ο. ΗίρροοΓ. Ερίάβιη. VI 4, 18 ί. V ρ. 3121;. ^Άσκησις νγιείης άκορίη 

τροφής, άοκνίη πόνων Ε(Ϊ80Γίρ8ί1: Κ&11)£1βί8θ1ϊ || \9"θ^Εν οιη. Μαο. | 

τ 
λέλεκται ΜΑ, Ρΐυΐ.: λέγεται 8. ίη πιεγ^. ϊπποκρα Α | το οπι. 

Ρΐυΐ:., ίηάθ βίΐΕΠί Οθβη.^ Γ. 472^ || 20 σνντηρησιν Ρΐυΐ.^ β Ρΐυΐ. 

Οβδη.^ II 21 περί Ρΐιιΐ:. : παρά 8ΜΑ [ 22 περίττωμα ΡΙαί. || 

24 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. 1)α5. 8, οπι. ΜΑ. ΓβοιίΓπί; ΡοΓρΙιΤΓ. &ά Μεγ- ΟΑΡνΤ XXXVII ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 883 

^αρχϋξ φωνη' μτ^ τζεινην, μη διχρην, μη ^ιγονν, 
14 Γαληνού χαρα^τηριάζοντα εΙς ^Ιππον,ράτην (Π ρ. 72 
ΟΙίΕΓί.). 

Τα της τέχνης στοιχεία σαφώς αρέστ,είν αυτφ λέγει 

5 τα δσα εναργή, συνέστηχεν ονν, φησίν, ο τε ανχ^ρωπος 
/.αϊ τα σύμπαντα ζφα Ικ στερεών υγρών και πνευμάτων, 
ουκ άμοιρεί δε ουδ^ η των φυτών φύσις της τούτων τρι- 
γενείας, άλλα ζτ} τε και ανξεται καΐ γέννα κα\ φύεται ττ) 
τούτων συστάσει κατά φύσιν^ νοσεί δε και φ&ίνει και 

10 ^ντισκει και αύαίνεται τγι τούτων 7ελημμελεία και δια- 
στάσει» την μεν ουν τών στερεών σύστασιν όστοίς άνατί- 
^ησι και νεύροις και χόνδροις, ηδη δε και υμένι και 
άρτηρίαις και φλειρί' και γαρ ταύτα τον στερεού γένους 
εν τισιν είναι λέγει, της δε τούτων συμπηγίας και δια-- 

15 πλάσεως, έ/νόμενος τφ ευλόγψ, την κεφαλήν είναι αρχήν 
συνδοκεΐ. άνατέ&εικε δε τη τών στερεών φύσει τό τ ε 
περί αγμών και τα περί αρ&ρων και τα τούτοις ομοια' 
τω δε πνεύματι το περί φύσεων ιδίως επιγραφόμενον 
σύγγραμμα' τοις ί' υγροίς το περί χυμών και τό περί 

20 αν&ρώπου φύσεως, ηδη δε και σποράδην εν αλλοις' 
εστί δε ταύτα αίμα καΐ φλέγμα, χολή διττή, ξαν^ή 
και μέλαινα, είναι δε το μεν αίμα τήν φύσιν υγρυν^ 
και &ερμόν καϊ τήν χρόαν ερυ&ρόν, την δε ποιότητα 

οθΐίπιη 30 ρ. 293, 14 Ν.^ ΡγΛ. νίηά. 98 (Ί^ίβη. 8ίηά. VII ρ. 277). ο£, 
δβηβοα βρ. 4, 10 ηοη €8ητίτ€, ηοη δϋίΐτβ, ηοη αίρβτβ Οβιηβηβ Αΐβχ. 
8ίΓ0ΐη. II 21 ρ. 181, 28 8. 8ΐα1ι1. "Επίκουρος δε εν τω μη πεινην μηόβ 
όίψην μηδέ ριγούν την ενδαιμονιαν τιθέμενος κτε. ίηίβΓ ΕρίοπΓθΕ 
ί^ίίΐΐΓ Γβοβρίΐ: νδβηθΓ ίη 200 ρ. 161 οΓ. ίτ. 602 νβ. οοηΠπηαΙ; δ^ΙΙο^β 

λΥοίΜΕΙΙΕ 33 

2 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. 1ΐ3,1). 8, οηι. Μ Α. (τβ8ηθπιιη ίβιβ 8βθ[υίίυΓ ΟΙιαΓ- 
1:βπυ8 11 5 φηαίν Ε(1άίάί βχ 8, ομ. Τγ. || 9 κατά φνσιν — (10) καΐ δια- 
στάσει αάάίάί θχ 8, οηα. Τγ. 1ίΙ)ΓΕπυ8 β. νοοβ συστάσει Ε^βιτανίΐ; αά 
διαστάσει, βί γθ ΥθΓα ίηίΓΕ άαοδ νβΓδίΐδ δβ θχοίρίβηΐβδ βιιηάβπι οΙ)ΐ;ίηθηί; 
Ιοοιιια ν. συστάσει βί διαστάσει ίη 8 || 17 άγμών ρΓορ. Οβ8η.*ί.472 πιγ^.: 
ακμών 8 || 18 φύσεων 8 φυσών οί. Οββη,* ηΐΓ^. Ι) 20 ηδη — εν άλλοις] 
ΙϊΓθνίίΕϋδ βίπάίο ηβ^ΐΘ^βηίίαβ (Ιίοία α ^ηοιαοΐο^ο ροί;1υ8 ςυαιη β. Οαίβηο 
ρυΐΕί; Κα11)£1βίδο1ι. δβά £θΓΐ:&δ8θ ίρδίιΐδ οοάίοίδ 8 ίβδϋη&ηΐΐΕ ίηουδαηάα 
οπί αΐίηηάβ βαΐίδ ηοία || 21 εστί [Ώί νοΙαθΓδΐ Οβδπ.^ πιγ^.) 8 ετι Τγ. 884 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΕΕΟΚ. Ο. ΟΙ α. Μ.] 

γλνγ,ν' το 0€ φλέγμα ίρυχρον χαϊ υγρό ν χαϊ λευχον και ^ 
μάλλον άλμνρόν' την δε ξαν^ην χολήν ^ερμ/.ν τε χαϊ 
ξηράν χαϊ άγ^ραν χαι πίχράν, την δε έτέραν ιρνχραν 
χαΐ ξηράν χαϊ μέλαιναν χαϊ φνχώδη, άρέοχει δε αντφ 
χαϊ τάς ήλιχίας διαιρείν εις ό' χαϊ τάς ώρας τον ετονς 5 
ομοίως, 7νλεονάζείν δε των είρημένων χυμών εζαατον εν 
ττ] ηλίχία χαϊ τη ώρα τη οϊχεία εχάστον, χαϊ εν μεν τη 
των παίδων ηλιχία πλεονάζειν το αίμα, χαϊ τη ώρα τον 
εαρος' εν δε τη των άχμαζόντων την ξαν^ην χολην^ -χαϊ 
ώρα ^έρους' εν δε τη τών παρηβώντων την μέλαιναν, 10 
χαϊ ψ&ινοτνώρφ' εν δε τη τών γερόντων το φλέγμα, χαϊ 
χειμώνος' έοίχέναι γάρ τάς τών χυμών φύσεις ταΐς τών 
ωρών. το γονν εαρ ^ερμον τε χαϊ νγρόν, ώς το αίμα' 
χαϊ το ^έρος ^ερμόν τ ε χαϊ ξηρόν' το δε μετόιεωρον 
ιρυχρόν τε χαϊ ξηρόν* δ δε χειμών ψνχρδς χαϊ υγρός, άνα- 15 
λόγως τοις χυμοΐς' χατά τ αυτά δε χαϊ την ημέραν διαι- 
ρεί, χαϊ τφ άρι&μψ χαϊ τη φύσει, άς εν μι^ρα τη ανα- 
λογία, χα^όλον γε τάς τών ανδρών φύσεις ττρός τάς τών ^ 
γυναιχών διαφέρειν, είναι γάρ τους μεν εττϊ το ^ερμό- 
τερον χαϊ ξηρότερον, τάς δε ετΐϊ το ΐρνχρότερον χαϊ υγρό- 20 
τερον. εν εχάστον δε τούτων γένει χαι προς αλλήλους 
εχειν μιχροτέραν διαφοράν, παρά τε τάς τών χωρίων 
δέσεις χαϊ τάς τών αέρων Ιδιότητας χαϊ τάς τών διαι- 
τημάτων αγωγάς. παρέγ^ειν δε χαϊ τών χυμών εχάστον 
εν τη φνσει τον άν&ρώπον χρείαν έξαίρετον. χαϊ το μεν 25 
αίμα τρέφειν χαϊ ^ερμαίνειν χαϊ νγραίνειν χαι είχροίας 
είναι ποιητιχόν' την δε ξαν&ην χολήν σννέχειν το σώμα 
χαι τους πόρους μη εάν εχλύεσΟ^αι, χαϊ μυωπίζειν την 
αϊσ^ησιν, χαϊ συντελείν τη πέψει, χαϊ τάς οδονς τών 
εχχρίσεων παρέχειν είπετεΐς' την δε μέλαιναν εδραν χαϊ 30 

9 βάρος 8 αέρος Τγ. || 16 τα αυτά 8 ταντά Τγ. || 20 νγρότερον 
6Χ ξηρότίρον οογγ. 8^ |1 21 εκάοτω ΟΙιαιί. | τούτων Τγ.: τούτω 8 || 
2β ύγραιναν ΚαΙΜΙβίδοΙι οοΐΐ. ρ. 883, 21: νγιαίνείν 8 (Ι 30 'ροδΐ βδραν 
άββΐάβΓΟ είναι, ροδΐ γλώττι;^ β. §γ. ανμΛράττειν νβΐ βίυδίηοάί αΐί- 
ςαίά, ηίδί ίοιίθ ίιΐδίο 1)ΓβνίθΓ βδδθ νοίαίΐ: ^οιηο1ο§:α8 ιιΐ; ρ. 883, 20 ' 
Κα11)!ΐ6ί8θ1ι ΟΑΡνΤ XXXVII ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΛΣ ΚΤΕ. 885 

οιονεί βά&ρον των άλλων χυμών το 61 φλέγμα νενροις 
νμέΰι, κα/ χόνδροις υμΪ αρΟ^ροις γ,αΐ γλώττϊ] προς το εν- 
δρομον της κινήσεως, δοκεΐ δε αύτω και το σπέρμα προς 
ζψογονίαν το τε τον ανδρός και το της γυναικός επίσης 

5 σνντελειν και από πάντων των μελών φέρεσχ^αι τον 
σώματος, και τα μεν άρρενα εν τοις δεξιοίς της μήτρας^ 
τα δε -θ^ήλεα εν τοΙς άριστεροίς γεννάσδ^αι, ίσχνειν δε 
και τα δεξιά ως προς τα αριστερά, και τα υπερκείμενα ως 
προς τα υποκείμενα, δοκεϊ ί' αντφ και τάς αιτίας τών 

10 νοσημάτων ας μεν εκ πληγών βιαίων, ας δε εκ τον περι- 
έχοντος είναι' τάς δε πλείστας εκ τών υγρών τών είρη- 
μένων κατά πλήθος και ελλειιριν και μεταβολήν την κατά 
ποιότητα η την εκ τόπου εΙς τόπον» αρέσκει δε αντφ και 
τα βοη&ήματα είσφέρειν εκ των εναντίων Ισταμένων ταΐς 

15 αΐτίαις. τών δε νοσημάτων α μεν είναι φύσει οξέα, α δε 
χρόνια, α δε ενδοιαστά. γίνεσΒ^αι δε ώς πολν από χολής 
και αίματος καϊ ηλικίας άκμαζούσης και βέρους και έαρος 
τά όξέα' τά δε χρόνια από φλέγματος και μελαίνης χολής 
καϊ εν πρεσβνταις και χειμώνι' τά <ϊ' ενδοιαστά^ οπόσα 

20 μεμιγμένας έχει τάς αιτίας, ηδη δε και τίνα αυτών 
σωτήρια καϊ τίνα θανατικά, προγινώσκει' βούλεται δε 
και την πρόγνωσιν και την πρόρρησιν άναγκαίαν τε είναι 
προς την τέχνην και διαφέρειν αλλήλων, οπού μεν γαρ 
προγνώναι χρη μόνον τον ιατρόν ^ οπού δε και προειπείν 

25 ασφαλές, διαιρεί δε την πρόγνωσιν εϊς τε τά προγεγο- 
νότα καϊ τά ενεστώτα τών συμπτωμάτων, οπόσα ^ έχει 
πόσην άδηλότητα, και εις τά μέλλοντα, αρέσκει δ^ αν- 
τφ καϊ τάς κρισίμους ημέρας επεγνωκέναι. γίνεσ^αι γαρ 
ώς το πολύ τάς μεν περιττάς κριτικάς τών οξέων νοση- 

1 νενροις {καϊ) νμέσι ΟαΙβηο νίηάίοαί: Κα11)ίΐ8ίο1ι || 2 χόνόρω 8 
χόνόροίς Τγ. || 8 τά (αηίΘ (ίβ^.) οιη. (τΕίβίοΓά || 15 φναει οξέα 8 οξέα 
φύσει Τγ. || 16 ενόοιαστά ΟαΜοτά: ένδναστά 8 | ηΐΕΐίιη ώς (το) πολν 
οοΐΐ. ν. 29 1 19 ενόοιαστά (\ιί 16) Ο&ίβΓοΓά: ένόναστά 8 Ρ 21 προγίνώσκει 
01. ββ8η.* πΐΓ^.: προγινώσκειν 8 (| 22 άναγκαίαν τ ε Τγ. αναγκαία τε 
8 II 25 διαιρεί άβάί βχ 8: διαιρείται Τγ. || 26. 27 ρΓοροηο δπόσ' απ- 
έχει πως την άδηλότητα, βί πως την Εοοβρί αΙ) ΕάααΓάο 8οΙιτναΓίζ 

81:οΙ>εΐθτΐ3 IV. 57 886 ]ΩΑΝΛΌΓ ΧΤΟΒΑίΟΓ ΕΙίΑΟΓΩΝ Δ' [Γ1.0Κ. Ο. ΟΙ α Μ.] 

μάτων, τάς δί αρτίους των χρονιών, καΙ τάς μεν βέρους -» 
τίαΐ εττϊ νέων καί των δεξιών μερών καΐ τών υπερκειμέ- 
νων τάς περιοαάς' τάς δε αρτίους ετνΐ τών εναντίων, 
ηδη δε χαι τους πρωτοπα&οΐντας τόπους εΐδέναι παραι^ * 
νεί, έκ της τούτων επιγνώσεως ου μικράν συμβαλλόμενης 5 ^ 
μοιραν εις σημείωσίν τε χαι ^εραπείαν. 

15 !Αντυλλου Περί της κα^' ήμέραν διαφοράς τών 
αέρων, 

Ήμέραν λαμβάνομεν σίν τΐ] νυκτί' άναλογίαν δ^ αυ- 
τήν εφαμεν εχειν τινά προς τον ενιαυτόν, κα&άπερ ^Ιππο- 10 * 
κρατης εν ττ] δευτέρα τών ^Επιδημιών ε7ΐεαημηνατο, εστί 
δε 6 μεν ορ^-ρος υγρός και θερμός, εαρι Ιοικώς. δια 
τούτο οϊ τε ύπνοι ευκρινείς και τά σώματα άνείται, και 
τα τών υγιαινόντων και τά τών νοσούντων' ώστε και τοις 
πνρέσσουσιν εύφορώτατον είναι τόνδε τον καιρόν, άνα- 15 
θυμιάσεις δε άνίασι περί τον ορβ^ρον και αύραι ποταμών *^ 

5 έχ της] της έκ οί. ΚαΙΙίΠθίδοΙι || 6 μοιραν δίηβ αοο. 8 ί| 7 6θ1. 
ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α Ε, 'Άντνλλον οιη. Ι», ροδΐ αέρων οοΐΐοο. Μ Α 
ΏερΙ της τών αέρων καθτ^μέρ αν διαφοράς 1^. Ιιαηο βοΐο^αΐη βχ οοά. 
Μθ8ς[. βάίάίΐ ΟΙΐΓ. Γγ. ΜπΙΙΙι&βί ΜβάίοοΓυπι Ογ. οριΐδο. {Μοδ^υαθ 
Ε. 1808) ρ. 225, ιά 68ΐ, αϊ; νίάίΐ: ΚΕΐΙ)ίΙβί8θΙι , θχ ΟπΜδίο, ουίυδ 
βάίΙΟΓβΒ βίΐΕΐη Μοδςιίθηβίδ οοάίοίδ ΓΕϋοηβιη 1ιαΙ)ΐιβΓυηΙ; &ί βχ ραιίβ 
άίδΟΓβρΕηΙ^ίΗία 8ΐ:(οΙ)3βί) ΓβδρβχΘΓαηί. νίά. 0π1)38. IX 4 ίοιη. II ρ. 289 ^ 
βά. Βιΐδδ. β1 ϋ&Γ. ςυοά οαρηΐ: ίηδθήΐ3ί1:ιΐΓ Περί της κατά ημέραν δια- 
φοράς τών αέρων. Τον αντον' εκ τον αντον λόγου, ρΐΕθΟβάιί Ευίβηι 
1. ο. ρ» 287 οαρυΐ: 3 βίο ίηδοηρίυιη Περί της κατά μήνα τών αέρων 
διαφοράς. Έκ τών Ι^ντνλλον' έκ τον α' λόγου τών εξωΌ^εν ηροο- 
πιπτ όντων ίά βδί 8<:οΙ)ΕβΕηί οαρίίίδ βοΐ. 30 || 9 Την ημέραν Γβοίβ 
0ΓίΙ)Ε8. ίάςηβ ιηαΐίιη βΙίΕΐη ίη 8ί;οΙ). Γβροηί | ονν τ(] ννκτί δΜΑΕ 
μετά της νυκτός ΟγϊΙ). | δ^ {δε Ι») αντην εφαμεν 8 Μ Α Ε δε καΐ ταν- 
την φαμεν ΟπΙ). || 10 κα^άπερ — (11) επεαημηνατο οιη. ΟπΙ). | "^Ιππο- 
κράτης κτελ Εριά. Π 4 (ν. V ρ. 741».) || 11 δευτέρα] β' Ι< | επεοη- 

ντο 
μαι ^ Ιι 8 12 όρ&ωύ Μ | εοικώς 8 Μ Α 1» παραπλήσιος Οήΐο, || 13 τε ^ 

οιη. 1ί Ι νπνοι 8, ΟήΙ). νπνοι ήπιοι Ι» νπνοι "πποι ΜΑ | καΐ (ροδί; 

άνείται) ίαοίΐβ οπι. Οββη.*, ίηάβ βίίΕΠί ΟαίδίοΓά οί Μβίηθίεβ || 15 άναΒν- 

μιάοεις δε 8 Μ Α Ε καΐ γαρ αναθυμιάσεις Οή\). || 16 άνίασι ΝεποΙς: 

ίη 8ίοΙ)., βάίΐΟΓθδ ΟήΙ).: άνεισι 8 ΜΑΙ. άνιάσι οοάά. ΟήΙ). | ανραι] 

αβραι Α δβά ίη πιεγ^. ανραι φή ΙβπιπίΕίΕ δοηρδίί 0ΑΡ7Τ XXXVII ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 887 

ατνοπνέονσιν νγραί^ καί δρόσος επιπίπτει, αν&η αναβαί- 
νει^ καΐ πάντα τα «κ της γης φνόμενα ανεισιν, έαρι της 
χαταύτάσεως της ορθρινής εονκνίας, τα δε μέσα της 
ημέρας ^έρει παρείγ,ασται, τα δε κατά την δείλην φ^ινο• 

5 πώρω, δια τοντο βαρών χαΐ δνσαρεστημάτων οιστιχά, 
νοσεράς ονσης της δείλης ανάλογον φ&ινοπώρφ» της δε 
νίχατός τα μεν πρώτα χαι τα περϊ την εσπέραν όμοια 
τίι δείλη* εντεύθεν οντε νπνονν έπιτρέπομεν τοις κάμ^ 
νονσι περϊ τήνδε την ωραν οντε ποτον προσφέρομεν οντε 

10 άλλο προσάγομεν βοήθημα, ει μη τι έτερον προκαλοιτο^ 
ιφορώμενοι τον χαιρον τοντον ωσπερ τ,αΐ τον δειλινόν, 
τα δε μέσα της νυκτός χειμώνι εξείχασται' πλείστον γαρ 
τότε 6 ήλιος καϋ^άπερ και εν τφ χειμώνι άφέστηαεν 
ημών. αϊ τ ε ονν όδνναι τοΙς νοσονσιν Ισχνρότεραι της 

15 ννγ,τός ειτιότως, δια την ψϋξιν πνανονμένης της επιφα- 
νείας καί άπολαμβανομένης της κατά το αδηλον διαπνοης» 
και τα ρεύματα δε και τα τών όφ&αλμιώντων και τα τών 
δνσεντερικών και κοιλιακών και τα αιματικά από της 
αντης προφάσεως επιγίνεται, παντός τον ειω&ότος άπιέ' 

20 ναι κατά τό αφάνες εΙς εν α τόπον σννδιδομένον τον ρεν• 
ματιζόμενον. τά δε τελευταία της ννκτός δια την προς 
τον ορ&ρον γειτνίασιν της αί)της εκείνφ κράσεως μετα- 
λαμβάνει» 

1 άνθτ] αναβαίνει — (3) έοικνίας οιη. Οή\), \\ 2 άνεισιν (υί ριο- 
ροΒίιίί; ΜβυΐΘίεβ) Ι• άνίηοιν 8ΜΑ |] 4 παρείκαοται βίί3ΐη Μ Ββά ει 
6Χ £ΐ ΟΟΓΓ. Μ* II 5 όιά τοντο — (6) φ^ινοπώρψ οπι. Α, ΟπΙ). | καΐ όια• 
τοντο Ι« || 6 νοοερώς Τγ. || 7 χαΐ περϊ (οιη. τά) ΟπΙ). || 8 νπνον ηοη 
ηαΐΐί ΟπΙ). || 9 περί τηνδε την ωραν οιη. ΟήΙ). | ωραν Ι* || 10 προοκα- 
λοΐτο Ιί 1 11 νποφώμενοί Τγ. | ωαπερ δβά ω θχ ο υί νίάβΙυΓ οογγ. Α* | 
τον] τό Α II 43 ο ηλως Ι. Τγ., ΟπΙ). ^ 8 ηλως Μ Α | τω 8 Μ Α Ι., οω. 
Τγ., ΟπΙ). || 16 έπιλαμβανομένης οοάά. ΟπΙ). ηοη ηαΐϋ Β 17 τών (Εηίβ 
όφ^,) δηρΓΕ 80Γ. 1ί Ι τά (αηίβ τών όνσ.) οπι. οοά. Μοβςι. Ι 18 όνσ- 
εντεριών !< | καΐ τών κοιλιακών ΟπΙ)Ε8ΐ οο(1. Μοδφ || 19 απιέναι ρΓορ. 
Οβδη.^ πΐΓ§:. βΐ: 810 ΟήΙ).: άπεΐναι 8ΜΑΙ(, βχ 8ίοΙ). 0ΓίΙ)α8ί οοά. 
Μθ8ςα. ίη π)γ§., οπι. 0η1)Ε8ί Ιιαυά ραυοί || 20 σννόιδο μένων τών ρεν- 
ματιζομένων Οή^αβϋ οοάά. Ιιααά ραυοί η 22 της αυτής κράσεως εκείνω 
μεταλαμβάνει ΟγιΙ)• 

57* 888 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣϊΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ΓΕΟΚ. Ο. ΟΙ α. Μ.] 

16 ^Λντΰλλον Περί των εν τ φ αέρι διαφορών, ^^ 

Εΐαϊ κατά θερμότητα καϊ χρύξιν διαφοραϊ των αέρων, 
6 μεν ονν θερμός ηαρέοικε ττ] ^ερι,νγι ώρα, 6 δε ψυχρός 
τγι χειμερινή. ^ρός δέ λακεΐνο έζάτερος εχει' 6 μεν " 
ψυχρός ευσαρκίας τε χαϊ ευτροφίας καΖ τνιμελης γεννη- 5 
τικόξ, μεγάλα δε χαΐ τα σώματα άτι εργάζεται* τοιούτους 
δε εστίν Ιδείν [καί] τους τα αρκτικώτερα χλίματα γ,ατοί' 
τ,οϋντας' τΐρός δε τα νοσήματα τα μεν οξέα ου πάνυ τι 
επιτήδειος, προς δέ τίνα των χρονιών, οίον φ^ίσεις καϊ 
καχεξίας καϊ παρέσεις επιληψίας τ ε χαΐ αποπληξίας, και 10* 
προς τα αρθριτικά αθ^ετος. ο δε χ^ερμος αήρ σωμάτων 
δαπανητικος, Ισχναίνων καϊ καταρινών τα συγκρίματα, 
εντονίαν {δε) μάλλον και ευκινησίαν ηπερ 6 ψυχρός πα- ^ 
ρασκευάζει τοις ίγιαίνουσιν, εν δε ταις νόσοις ^αδίως 
εξελέγχει την δυναμιν, /μι νεύροις μεν και -θώρακι άγα- 15 
^0^, τοις δε άλλοις μέρεσιν ου πάνυ χρήσιμος, εστί δε * 
καϊ κατά παχύτητα και λεπτότητα διαορορά των αέρων. 
6 μεν ουν παχύς αχρείος (υν όσον έφ' εαυτφ, πλην προς 
το τηρησαι δυναμιν σκορπιζομένην επιτήδειος* 6 δε λεη- 
%(:ς υγιεινός σφόδρα εστίν, καϊ παρά φως καϊ σκότος 20 
διάφορο των αέρων, οίος δε εκάτερος, κατανοήσαι ήα- 
διον από των έμπροσθεν ημίν περί νυκτός καϊ ημέρας 
είρημένων, δόξει μεν ουν τισιν αλλότρια είναι του περϊ * 
βοη&ημάτων τόπου τα είρημένα, έπεϊ ουκ εφ^ ήμΙν εστί 
ποιήσαί τι αυτών* ου μην ηλλοτρίωταί γε ή παράληψίς 25 
τε καϊ χρησις καϊ άπαγόρευσις εφ* ήμΙν ουσαι. τά μεν ^ 
ουν πλείστα συνίστησιν αυτών έν καιρφ εκαστον γινό- 
μενα βοη^ηματα' οσα δε τοιαύτα μη δύναται σύστησαν 

1 Θοΐ. οηιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8, οιη. Μ Α Ι». ΆντνΧΧον περί των έν 
τω αέρι διαφορών 8 Τον αντον άντίλλον β. (\. 8. Ττ. 1ίΙ)η8 ΏΒρί 
βοηθημάτων Γθοί:© αάβί^ηαί ΚαΙΜΙβίδοΙι οοΐΐ. 23 8. θί ρ. 889, 20 αάη. |Ι 
6 τοιοντονς Τί.: τοιοντοις 8 || 7 καϊ 8 Τγ. 8βά βχρυηχίΐ; 8^ δοϋίοθί: * 
ηοη άίνβΓδΟ 113118 αίΓ&πίΘηΙο 8 10 τε Τγ. ^^ε 8 || υ τά άρβ^ρητικά 8 Τγ. : 
ίαοίΐβ ΟΟΓΓ. Οββη.^ ί. 473^ || 13 όε ίαοίίθ ίηδθπιίΐ; Οββη.^ οιη. 8Τγ. | 
ηπερ Τγ. θχ εϊπερ οογγ. 8^ || 25 ηλλοτρίωταί 8 άλλοτρ- Τγ. || 27 γινό- 
μενον ρΓορ. Μβίηβίζθ || 28 δννατα ~ εμφανίζονσιν οί. Εά. 8ο1ι\ν&Γίζ | 
ονστήσαι οί. Μβίηβΐίβ: ονστηναι 1ίΙ)π ΟΑΡνΤ XXXVII ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 889 

την τ,ακίαν αυτών *}* έμφανίζονϋαι, εχτίλισιν την απ αυ- 
τών εν βοηθήματος χώρα τάττ€4>'. 

17 Τον αντον Περί της εν ετ,άατϊ] τών ετησίων αρών 
διαφοράς. 
5 ^Εν εγ,άοτΎ} τών ωρών τρεις όιαφοραί^ τών μεν πρώ- 

των όντων εκάστης, τών δε ύστατων, τών δε μέσων, τα 
μεν μέσα την είλιγ,ριν εστάτην της ώρας έχει γ,ράσιν, τα 
δε πρώτα και ύστατα τ]] γειτνιώστ] τών ωρών άφομοιον- 
ται. αντίκα τον έαρος τα μεν πρώτα μάλλον υγρά καΐ 

10 ήσσον θερμά, τα (ίέ μέσα θερμά καΐ υγρά επίσης, τα δε 
τελευταία ήσσον υγρά και μάλλον θερμά, τον δε θέρονς 
τα μεν πρώτα θερμότερα' η δε άπόληξις ξηρά μέν, ου 
7ΐάνν δε χρνχρά' τά δέ μέσα ξηρά και θερμά επίσης* τα 
δε νστατα ξηρότερα μάλλον, έλασσον δε θερμά, φθινο- 

1δ πώρον δε ή μεν αρχή ξηρότερα και ον πάνυ χρνχρά, ή δε 
μεσάτης έκτισης ξηρά καΐ χρνχρά, τά δε {ίστατα χρνχρότερα 
μέν, έλασσον δε ξηρά. άνάλογον δε και χειμώνος τά μεν 
πρώτα Χρνχρά μάλλον^ τά δε νστατα νγρά μάλλον, τά δε 
μέσα επίσης νγρά και χρνχρά, 

20 18 Τον αντον Περί τόπων και τών εν αντοίς αέρων. 

1 εμφανίζοντα οί. Οβδη.* κΐΓ^. έμφανίζονοαι 8 | εκκληαιν 8: 
ίαοϋβ 001Τ. Οβδη.^ |] 2 ρο8ΐ τάττειν ίοτΐ, αάάβηάιιιη β886 όεΐ ρυ1:Εί; 
ΜβίηβΙίΘ. οοηίοίδβ τάοοειν 8θπΙ)6η(1ιιιη βδδθ, υΐ; ίη 1ίΙ)Γί8 ιηοχ ησσον^ 
ελαααον Ιβ^ίυΓ, 8β(1 Ιβ^ίίαΓ βίίαιη παρα^αλάττιος ηβο δβιηβΐ ίΕηίαιη 1| 
3 βοΐ. οηιη Ιβιηιη. Ιια\). 8Μ Α Ι»; ίη Ιβπιιη. τον αντον 8Τγ. {τον α)ν- 
τον Ιί άντνλλον Μ Α || δ Έ (ίη Έν) οηι. ηιΙ)Γ. ^άάβηά. Ε | διαφοράο Ι(|| 
6 όντων 8ΜΑ οναών Ε | μεν 8Μ Α (ίέ Ε || 7 τών ειλικρινέστατων Ι* | 
της ώρας οηι. I^ | κράσιν \ϊ\)ή \\ 8 γειτνιάσει 1ίΙ)π: οοιτ. Εά. 8ο1ι\\^αιΐζ | 
όρων Μ II 9 άτίκα Μ | έαρος {ηί ί&οίίβ 80γ. 068η.*) Μ αέρος 8ΑΙ<Τγ. 
αε βχ ραΓίβ βιαδαβ ηβο ί&ηιβη οοΓτβοίαβ 8 || 10 νγρά καί ϋ^ερμά Ι< || 
12 ξηρά οηι. ίη Ιαο. Ι*, 'ν. η δε άπόληξις ξηρά μέν, ον ηάνν δε χρνχρά 
ςηοπιοάο Ιιίο ί;οΐΘΓίΐΓΐ ροββίηΐ: ηοη νίάβο; άβδίάβΓαΙπΓ ον ηάνν δε 
ξηρά ' ΚΕΐΙ)ί1βί8θΙι. ^ερμά δηρια χρνχρά δΟΓ. ηι. δβο. ηαηο £θΓβ βν&ηίάα 
ίη Α Ι) 14 ξηρότατα οοηιρβηά. Ι< (1 16 χρνχρότερα] χρνχρότατα οοηι- 
ρβηά. Ια 11 17 άνάλογον δε και χειμώνος 8 Μ Γι το άνά/.ογον δε καΐ 
έπΙ τον χειμώνος Α ίάςαβ ίΓΠ8(;Γα Γβοίρίηηί Οαίδίοιά βί Μβίηβΐιβ || 
20 βοΐ. οαηι Ιβηιπι. ΙιηΙ). 8 Μ Α Ε, άντνλλον ρτο τον αντον Μ. ηίΐ 
ηίδί (Τον α) ντον ρΓΟ Ιβηιηι. Ε. Ιβ^ίίυΓ βοΐο^^α ΟήΙ)&8. IX ο. 11 ίοηι. 890 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Λ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΟΙ Ο. Μ.] 

01 νίρηλοί των τότζων υγιεινότατοι, τον αέρος εν 
αντοίς ον μένοντος αλλά και περιχεομένον καί υπό των 
ανέμων συνεχές αττωθ^ουμένου' ενπνοοί τ ε δη γ,αΐ δια^έ- 
σεσι πάσαις επιτήδειοι ταΐς περί θώρακα καί τίεφαλτ] 
τζεηον^'υία και τοις αισδ-ητηρίοις τνααιν. οι δε ταπεινοί 5 
τοις μεν τιροειρημένοις ανάρμοστοι, διαφορουμένοις δε 
ΥΜΐ σνγχοπτομένοις επιτήδειοι^ καί γέρουσι δέ αρμόζονσι 
μάλλον των νιρηλών. οΐ δε παρα&αλάττιοι τόποι τοις 
τε νδρωπικοίς (τ,αι τοΙς) υπό γεύματος οντινοσοϋν ενογ- 
λουμένοις αρμόδιοι, και οπού δει άμνξαι η ^άλψαι η 10 
αναστομώσαι, αγα3•οϊ δε καί νευριτ,οίς η άρ&ριτίγ,οΊς 
πάσιν , επιτήδειοι δε καί εις ορεξιν κεκακωμένοις. οΐ δε ^. 
μεσόγειοι χρνχρότεροι των παρα&αλαττίων και προς μεν 
τα οξέα νοσήματα, εάν γε μη έλώδεις ώσι μηδέ κοίλοι, 
κρείττους τών' παρα-Θ-αλαττίων , προς δε τα χρόνια χει- 15 
ρους. οί δϊ ελώδεις κακοί μεν αεί, βέρους δε και λοι- Π ρ. 301 Βα83. θί; Βατ. φιοά ο&ριιΐ; ίηβοπΜΐυΓ Περί τόπων. *Εκ των 
*Αντνλλον' εκ τον α λόγον τον Περί βοηθημάτων, οί. ςυ&ο ιηοηυΐ 
βυρΓΕ ρ. 886, 7 αάη. 

1 Οί οπι. ΓαΙ)Γ. δάάβηά. Ιι | νγιεινότατοι Οή\).: υγιεινότεροι 
8 Α Ι» νγινότεροί ίί. θ. νγειν') Μ νγιεινότερον Τγ. || 2 άλλα καί 8Μ ΑΙι 
αλλά (οιη. καΐ) Τγ., ΟήΙ). | περιεχομένου Α | υπό {ηί βοπρββΓΗί: Μθίηβΐίβ) 
ΟήΙ).: άπο 8 Μ Α Ιί || 3 οννεχώς Οή\). | άπωθονμβνον (αί ριορ. Οθδη.* 
Γ. 474^ πΐΓ^.) ΟπΙ}.: απαιτουμένου (ίοΓί. άπαισθ- Ι^) 8ΜΑΙι | εν• 
πνροι 1/ | καΐ θιαΘέαεαι ταΐς περί θ^ωρα;ία πάσαις επιτήδειοι Οτίϊ). 
ιιηάθ Γθοβρί ταΐς, ηΕΐη τοις \{\)ή βίοΐ). Β 4 κεφαλήν πεπονθνίαν Ι* | 
5 πάσιν 8 ΜΑ Ι*: απασιν επιτήδειοι οοάά. ΟπΙ). )] 6 μεν οία. ΟήΙ). | 

άνά μοοτ Ι^ |] 6. 7 διαφορουμένοις δε καΐ (η καΐ 8) ουγκοπτομένοις 
8 Μ Α, ΟήΙ). τοις δε ουγκοπτομένοις (οιη. διαφ. δε καϊ) Ε Ρ 7 καΐ 
γέρουοιν (οιη. όε άρμόζουσι — υψηλών) ΟπΙ). || 8 παραθαλάοοιοι Ι* |! 
^ νδροπικοΐοΜ \ και τοις Οήΐ^.: οπι. δΜΑΙ»; καΐ ρΓορ. Οβδη.* ηΐΓ^. | 
οντινοοονν 8ΑΙί, Οη5. ον το νοσονν Μ |1 10 δει άμνξαι (ηί ρΓορ. 
Εηιρβήηβ) ΟπΙ).: διαμνξαι \\ 11 άγαθη Ιι 1 η] και ΟήΙ). Ι άρθριτικοΐς 
(ηί ίΣίήΐβ 80Γ. 068η.^) ΟιίΙ).: άρθρητικοΐς 8ΜΑΙ( || 12 και όρέξεοι 
κεκακωμέναις ΟηΙ). Ι κακωμένοις Α || 18 μεσόγαιοι Οή\). \\ 14 γε μη 
ελωδεις (ίλ- ΜΑΕ) 8 Μ ΑΙ. μήτε άμπελώδεις οοάά. ΟήΙ). μήτε ελα'- 
δεις βάίίΟΓββ ΟηΙ). μήτε κοίλοι ΟπΙ). || 45 παρά θαλαττίων Ιι || 16 έλώ- ΟΑΡνΤ XXXVII ΠΕΡί ΓΓΕΙΑΣ ΚΓΕ. 891 

μώδεις, οΐ δε πετρώδεις -θ^έρονς μεν πνιγώδεις, χεψώνος 
δε χαλετΐώς χρνχροί' ον φανλοι δέ τνρός νγείαν, οί δε 
παραποτάμιοι ψνχροϊ τίαΐ ανώμαλοι, ατροφίαις μόναις 
επιτήδειοι ταΐς δια ξηρότητα σννισταμέναις. χείρονς δε 

δ τοντων οί τελματώδεις" ου γαρ μόνον φαυλον τον αέρα 
καταστίενάζονσιν , άλλα τίαϊ τους γ,αρπονς κακίονς, ατό- 
μαχόν τε λυμαίνονται τ,αι τα σπλάγχνα σαληρουαιν ααΐ 
/,ατίοεξίας καί κακοχυμίας και υδρωπας άποτελοϋσι^ χακοϊ 
Ιγαρ] δε χαι οί προς μέταλλο ις τισίν νφεστώτες' ξηροϊ 

10 ^άρ και πνιγώδεις, οί δε βαϋ^ύγειοι ευχυμότεροι οντες 
ταΐς ξηροτέραις άρμόζουσι διαθ'έαεβιν. οί δε άργιλώδεις 
διαλυτικοί του στομάχου, εκλυτον έχοντες την ανα^υμία- 
σιν' οί δε πυρρόγειοι ξηραντικώτεροι τούτων ' οί δε με- 
λάγγειοι πάντων άριστοι. 

15 19 Ξενοφώντος εν α ^απομνημονευμάτων (ο. 2, 4). 

^Λλλά μην και του σώματος αυτός τε ουκ ημέλει τους 
τε άμελοϋντας ουκ επ/^νει* το μεν ουν υπερεσ&ίοντα 

δεις Α | β^έρονς δε 8I^, ΟήΙ). θ^έροο όε Μ κατά δε το Θ-έρος Α. αηβα 
ί^ίιΐΓ ίηίβΓροΙαΐίοηίδ βοήρΙπίΕ ^^έρος 

1 ν. Οί δε πετρώδεις — (8) νδρωπας άηοτελονοι οιη. ΟήΙ). || 
4 διά ξηρότητα ριορ, Οβδη.* ί. 474^ πιγ^.: δι νγρότητα (οοιηρβικί. Ιι) 
8Μ Α I^ Ι! 5 8. μόνον τον αέρα φανλον καταοκενάζονσιν Ε Ι 7 σκλψ 
ροναι ΑΙι ακηρονοίν 8 ακϊρονοίν Μ||8 άποτελοναιν Μ 11 9 (ϊε καΐ {\\^ 
Ιαοίίθ 80Γ. βθ8η.*) ΟηΙ).: γαρ 6^ {γαρ δε βίηβ αοο. Μ) καΙ 8 Μ γαρ (οπι. 

^ δε 
δε) καΐ Α γαρ δη και Ι.. ίαθΓαί ίη οοά. ρπιηίίίνο γαρ και ίάςυβ 
ρβΓδρθχίί βίίαιη ΜβΜβι | μετάλλοις 8 Α, ΟήΙ). μετάλλοι Μ μέταλλα 

Ι( Ι τισΙν νφεστώτες οιη. ΟγιΙ). | ξηροί δε 1ίΙ)ή ΟήΙ). || 10 πνίγω Ι* | 
βα^νγειοι (-γιοι Μ) 8 Μ ΑΙ» κα^υγειοι (αηυβ κά^νγροι) 1ίΙ)π ΟήΙ). 8θά 
οοΓΓθχίί: υηα8 | ενχνμότεροι 8ΜΑ εν^νμότεροι οοπιρβη(1. Ε ενχνμοι 
Οήϊ), II 11 άρμόζονοιν Μ | άργιλλώδεις (αΐί;. λ Εάά. Α^ 8ΐιΙ) Πη.) 8ΜΑ 
άργιλώδεις Ιτ, ΟήΙ). || 12 διαλατικοι Μ | στομάχου 8Μ ΑΙ. τόνου ΟήΙ). ί| 
13 πνρρόγειοι 8 Μ Α, ΟήΙ). οοάά. ρίοήςαθ πνρόγεωι I^Τ^. ΟήΙ). ηοη- 
ηυΐΐΐ Ι μελάγγειοι 8, ΟπΙ). μελάγειοι ΜΑΙ» | ρθ8ί; μελάγγειοι ίΐάά. τό- 
ποι ΟήΙ). II 14 πάντων (πί; οοηίβοθΓΕί: Μβίηβΐίθ) ΟήΙ).: πάντες 8Μ ΑΕ || 

ν 
15 8θ1. οηιη Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8, οιη. ΜΑ || 17 το μεν Χβη.: το (ν Ε^ά. 

8^) μεν 8 τον μεν Τγ. 892 ΙΩΑιΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙΟΚ. 0. ΟΙ α Μ.] 

νπερπονείν άινεδοκίμαζε, το ό\ ο σα ηδέως η ΐρνχή δέχεται, 
ταϋτα ίκανώς εχίεονεΐν Ιδοκίμαζε' ταντην γαρ την εξιν 
νγιείνήν τε ίκανώς είναι γ,αι την της ιρυχης εταμέλειαν 
ου/, εμποδίζειν, 

20 Ιωλράτονς (ΡΜ. άθ οιιποΒ. ρ. 521 Γ). ^ 
Σωκράτης τταριίνει φνλάττεσ^αί των βρωμάτων δοα 

μη πεινώντας έσ^ίειν ανα/εεί^ει, ν.αϊ των πωμάτων οσα 
πίνειν μη διψώντας, 

21 Γοργίον, 

Γοργίας έρωτηδ-εις ποία διαίτΐ] χρώμενος εις μαγ,ρον 10 
γήρας ηλ&εν 'Όνδεν ουδέποτε" εφη ^ προς ηδονην ούτε 
ψαγών οντε δράσας\ 

22 'ΐ7€πογ.ράτους (Ερίά. VI 6, 2 ί. V. ρ. 324 Ι,ίΙίΓό). 
Έιτία ποτά ϋπψοί αφροδίσια^ 7τάντα μέτρια, 

23 Πλάτωνος Ικ τον Χαρμίδου (ρ. 156 ϋ — 157 Α). 15 
Τοιούτον τοίνυν εϋτίν, ώ Χαρμίδη^ το ταύτης της 

ε7ΐωδης. εμαΌ^ον δε αντην εγώ εκεί επΙ στρατείας παρά 1 το ί^β οοα Χθη. || 4 έμποόίζειν ϊφη \\\αι Χβη., ΡΓίβοίαηιΐδ ςαί 

άϊ^% ν. ταυτην γαρ — ^μποόίζειν εφη XVIII 20, 157; 23, 189 || 5 βοΐ. 

δίηθ Ιβιηιη. \ιά]}, 8Μ&ο., αάάίίο Ιθΐηιηαίθ ΜΑ. οοηίβΓαηίιΐΓ ςυαβ 

άίχίτηαβ ίη βίοΙ). III 17, 43 ρ. 508, 5 (Χβη. Αροιηηβηι. Ι 3, 6) θί; 

ηιιΐ8. Εΐιβη. ΧΙ,Υ ρ. 545 8. || 6 κα^άπερ γάρ ο Σωκρ. κτε. Ρΐυΐ:. |1 

7 πωμάτων Ρΐιιί. άθ ίαβηάα δαη. ρι&βο. ρ. 124 Ό υΙ)ί ρΓαβοβρίιιιη Γβ- 

οιίΓΓίΙ:: πομάτων 8ΜΑ Μαο., Ρΐαΐ. 1ίΙ)Γί νΧ νίάβίυΓ άβ οιιήθ8. ρ. 521 Γ ϊ| 

9 βοΐ. δίηβ Ιβηιηι. ΙιαΙ). 8, αάάίίο ΙβηιπίΕίβ ΜΑ. Γβοηηίΐ; οοΓρ. Ραπ8. 

539 ΕΙΙ. υΙ)ί {Γ)οργίον 6<; {Γ)οργίας Ιϋί. ίηΐίίαΐί οιηίδδα ηιΙ)Γ. αά- 

άβηάα || 13 βοΐ. οηιη Ιβιηιη. \ΐ3\). 8Μ Α Μαο., Τον Ιπποκράτους Μαο. || 

14 ϊπνοι 8Μ Α Μαο., α&ίβη. VI 84, 7 βΐ 464, 13 Κυβίιη (οηι. Οαΐ. 

XVII Β 322, 15) ύπνος οοάά. Ηίρρ. | πάντα μέτρια 8ΜΑ Μαο., 

Οαΐ. VI 84, 7 βί 404, 13 Κηβΐιη ίίβηιςιιβ ΡαΙίΕάίυδ μέτρια πάντα 

ΟεΙ. ΧνΠ Β 322, 15 μέτρια (οιη. πάντα) οοάά. Ηίρρ. ΐβδίίιηοηίΕ ηο- 

τ ,τ ^ 6 
ΐανίΐ; Καΐϋίΐβίδοΐι ί 15 6θ1. ΙιεΙ). 8, οηι. ΜΑ. πλα εκ αρχι 8: οοιτ. 

Μβίηβ^θ. Αενοφώντος Τγ. Γβρρβπΐ; βοΐο^αιη βΙίΕΐη ΜΑ οοάίοαηι 

αιοΐιείνρί ϋΙ^ΓαήπΒ υί αΓ^αΐΙ: ΙβιηηΐΣΐ ριοχίπιαΘ αάδοηρίυπι εκ τον 

άρχιδάμον νόμων ζ' ίη ΜΑ, οΐβ Ο[ΐιο νίάβ ίηίΓα || 16 καΐ το ταύτης 

Ρ131-. II 17 στρατιάς ΡΙ&ί. ΟΑΡΥΤ XXXVII ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 893 

τίνος ιών Θραγ,ών των Ζαμόλξιδος πολιτών, οι λέγονται 
άηα^ανατίζειν, έλεγε δέ 6 Θραξ ούτος οτι ταντα μεν 
δη οΐ "Ελληνες Ιατροί, α νυν δη εγώ ελεγον, ^αλώς λέγοιεν' 
αλλά Ζάμολξις, ε(ρη, λέγει ο ημέτερος βασιλείς, ^εος ων, 

5 ΟΤΙ ωατΐερ οφΟ^αλμονς ανεν 'κεοραλης ουδείς επιχειρεί ιάσ- 
^αι ονδε γ,εφαλην ανεν σώματος, όντως ονδε σώμα τχνευ 
ψυχής, άλλα τούτο και αΐίτιον εΐη τον διαφεύγειν τους 
ιναρά τοις "Ελλησιν Ιατρούς τα Ίίολλά νοσήματα, οτι τον 
άλλου άμελοΐεν ον δέοι την έτνιμέλειαν ττοιείσ^αι, ου μη 

10 καλώς έχοντος αδύνατον εϊη το μέρος (^εύ} έχειν. πάντα 
γαρ εφη εκ της ψυχής ώρμησ^αι και τάγαΘ'ά και τα κακά 
τφ σώματι^ τταντι τψ άνϋ^ρώηψ, κακεΐ^εν επιρρείν ώσ- 
ττερ εκ της κεφαλής έπϊ τα όμματα, δείν ουν εκείνο και 
7ΐρώτον καΐ μάλιστα χ}'ερα7€εύειν, εΐ μέλλει και τα της 

1δ κεφαλής και τά του άλλον σώματος καλώς εχειν. ^ερα- 
7ΐενεσ&αι δε την ψυχή ν εφη, ώ μακάριε, επψδαΐς τισι, 
τάς δ επφδάς ταύτας τοις λόγους είναι τους καλονς' εκ 
δε των τοιούτων λόγων ταΐς ψυχαΐς σωφροσύνην εγγίγ- 
νεσΒ^αι, ης έγγενομένης καΐ παρούσης ράδιον ηδη είναι 

20 τψ νγείαν και τη κεφαλή καΐ τφ αλλφ σώματι Ίίοριζειν, 
24 Του αυτοϋ Νόμων ζ (ρ. 789 Ο). 1 ζαμόλξίόος 8, Ρΐαίοηίδ Υβηβίιιβ αρρβηά. ο1ε88. 4 οοά. Ι, ΟΙεγ^- 
ίαηιιβ ιη. 2ί\ί,: ζαλμόξίόος Ρΐαΐοηίβ οοά. ΟΙατ^, | πολιτών 8: ιατρών 
ΡΙαί. II 2 καΐ άπα^ανατίζειν ΡΙαί., β ΡΙαί. ΐβ,οίίθ Ο^δη.^ Γ. 474 ^ | ού- 
τος ΡΙ&Ι:., ίαοίίβ 6 ΡΐΕί. (τβ8η.^: όντως 8 || 3 δη οιη. ΡΙαί. | οϊ έλληνες 
ιατροί 8: ιατροί οϊ έλληνες 1ίΙ)ή ΡΙαί:. ΓβοΐΘ Ιατροί ββοΐ. Οο\)βί ϋ 
4 ζάλμοξις Ρΐαίοηίβ οοά. Οίατίί. | λέγει ΡΙαί., θ ΡΙαί. ίαοίίθ Οβδη.*: 
λέγειν 8 || 5 ον δει εηιχειρεΐν ΡΙαί. || 8 νοσήματα ΡΙαί., θ ΡΙαί. ίαοίίο 
Οβδη.^: νόμιμα 8 || 8 8. τον άλλον 8 το όλον 1ίΙ)Γί ΡΙαί.: τον όλον 
Βυιηβί II 9 άμελοΐεν 8, ΡΙαί. ΥβηΘί. αρρθηά. εΐαδδ. 4 οοά. Ι ηιαη. αΐί. 
γρ.'. άγνοοίεν ΗΜ ΡΙαί. | ον δέοι ΡΙαί., ίαοίίβ Οβδη.^: ον δε οι δίηο 
αοο. 8 ον δε οι Τγ. || 10 εν ίαοίίβ β ΡΙαί. δπρρί. Οτθδη.^ οιη. 8 || 11 εφη 
οιη. ΐγροίΐιβία Οαΐδίοιάί βά. Ι(ίρ8., ίηάβ βίίαηι ΜθίηβΙίΘ | καί τα κακά 
καί τα άγα^ά ΡΙαί. || 12 καί παντί ΡΙαί. | καί εκείθεν ΡΙαί. || 14 μέλλοι 
ΗβίηάοΓί II 15 τον όλον σώματος Ρΐαίοηίδ οοά. νβηβίυδ αρρβηά. 
οΐαδδ. 4 οοά. Ι || 16 τισίν 8ο1ιαηζ || 18 ταΐς χρνχαΐς 8 : εν ταΐς ψνχαΐς 
ΡΙαί., Θ ΡΙαί. ίαοίίο Οοδη.^ 1| 20 νγίειαν ΡΙαί. || 21 βοΐ. οαηι Ιβηιηι. 894 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [Π,ΟΕ. Ο. ΟΙ Ο. Μ.] 

"Οτι τα σώματα ιτάντα νπό των σεισμών τε χαΐ γ.ιντ- 
σεων κινούμενα αγ,οπα ονίναται πάντων, ο σα τ ε νπό εαυ- 
τών, Τ] και εν αΐώραις η κάϊ κατά ^άλατταν, η καΐ εφ' 
ϊτΐπων οχονμένων και νπ άλλων οηωσονν δη φερομένων 
τών σωμάτων, κινείται, καΐ δια ταντα τάς των σίτων τρο- 5 
φας και ποτών κατακρατονντα, νγίειαν καΐ κάλλος καϊ 
την άλλην ^ώμην ημιν (ϊΐ;»^»^» έστι παραδιδόναι. * 

25 Ξενοφώντος εν ς της Κνρου παιδείας (ο. 2, 29). 
ϊί γαρ κατά μικρόν μετάλλαξις πάσαν ποιεί φνσιν 

νποφέρειν τάς μεταβολάς. διδάσκει δε καϊ ο -ί^εός απά- 10 
γων ημάς κατά μικρόν εκ τ ε τον χειμώνος εΙς το άνέχε- 
σ&αι ισχυρά ^άλπη καϊ εκ, τον ^'άλπονς εις τον Ισχυρό ν 
χειμώνα' ον χρη μιμονμένονς εΙς ο δει ελ&είν προειβ^ισ- 
μένους ημάς άφικνείσ&αι. 

26 Πλάτωνος εκ τον Τιμαίου (ρ. 88 0—89 Β). 15 
Κατά δε ταυτά ταντα καϊ τά μέρη ^εραιιευτέον, το 

τον παντός απομιμούμενον είδος, του γάρ σώματος 
υπό τών εισ ιόντων καιομένου εντός καϊ χρυχομένου , καϊ 
πάλιν νπό τών εξω^^εν ξηραινομένου καϊ νγραινομένου 
καϊ τά τούτοις άκόλου&α πάσχοντος υπ^ αμφοτέρων τών 20 
κινήσεων, δταν μέν τις ησυχίαν άγον το σώμα παραδιδφ 
ταΐς κινήσεσι, κρατηΟ^εν διώλετο, εάν δε ην τε τροφόν 1]&1). 8ΜΔ. εκ τον αρχιόάμον νόμων ξ' ΜΑ ί. ο. Ιιαίυδ θοΐο^αβ 
Ιθΐηπια βί ΕηίθΟβάβηΙΐΒ ίΐα ςιίΕδί ΐη υηυιη οο&ΐηβηϊηί; πιιιΙίΙΕίΐίΐ βί άβ- 
ρΓαναία υί ΑΓοΜοΙαηιαβ ςυ&δί Νόμων ειιοϊογ βν&άβΓθί 

1 πάντα οιη. Τγ. | τε καϊ 8 Μ τω καϊ Α |1 2 πάντως ορβιαπιπι 
θΐτοΓ Οθβη.^ ί. .475^ Β 3 εν αιώραις ΡΙαί.: εν εώραις 8 Α ενεώραισ 
Μ II 4 όχονμενα Απί \ 07) αη δε νοίυθήΐ: Α εθ^γθ άϋηάίοθδ || 8 βοΐ 
ουιη Ιβιηιη. \ϊ&\). 8 Μ Α, κνπρον ριο κνρου Α ββά π αΙ) ηΠε ιη. 1:ΓΕη8- 
ίίχαιη ηί ίαΐίοι || 9 μετάλλαξις Μ Α, Χβηορίι. οοά. ΕγΙεπ^;. νπάλλαξις 
8 παράλλαξίζ Χβη. |1 11 εκ τε τον 8ΜΑ, Χβη. οοά. ΕγΙειι^.: εκ τον 
ΧΘηορΙιοηίίβ &1ϋ || 12 θ^άλπη 8 Α, Χβη. ^αλάοαη Μ | καΐ εκ 8 Μ Α, 
Χβη. οοά. ΕγΙεπ^.: εκ τε Χβη. ΓβΠ. || 13 δεΙ ελ^είν Χοη., θ Χβη. 
ίαοίίβ Οββη.*: διελ&είν Β Μ δη ελ^εΐν Α \\ 15 βοΐ. οιιηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8, 
οηι. ΜΑ II ΙΗ καιομένον {-νων Τγ.) εντός 8: καομένον τε εντός 
ΡΙαί. ϋ 21 άγων τω σώμα Τγ. || 22 ην τε ΡΙαίοηίβ ηοηηαΙΗ ην (θίηβ 
?ρίΓ.) τε 8 την τε Τγ. ΟΑΡνΤ ΧΧΧνΠ ΠΕΡΙ ΪΤΕΙΑΣ ΚΤΕ. 895 

και η^ήνην τον [τον] παντός προσεέτεομεν μιμηταΐ τις, 
και το σώμα μάλιστα μεν μηδέποτε ήσνχίαν αγειν εό, 
κιντ] δε χαϊ σεισμονς αεί τινας εμποιών αντφ δια παντός 
τάς εντός καΐ εκτός άμύνηται χατα φνσιν κινήσεις, και 

5 μετρίως σείων τά τ ε περί τό σώμα πλανώ μένα παθή- 
ματα καΐ μέρη κατά ξνγγενείας εΙς τόξιν κατακοσμγι προς 
άλληλα, κατά τον πρόσ&εν λόγον, ο ν περί τον παντός 
ελέγομεν, ονκ εχθρόν παρά εχβ^ρόν τι&έμενον εάσει πολέ- 
μονς εντίκτειν τ φ σώματι και νόσονς, άλλα φίλον παρά 

10 φίλον τεθεν νγίειαν άπεργαζόμενον παρέξει. τών δ* αν 
κινήσεων ή εν έαντφ νφ^ έαντοϋ αρίστη* μάλιστα γαρ Τΐ] 
διανοητική και τ(] τον παντός κινήσει ξνγγενής' 'ή δε νπ' 
άλλον χειρών [ονχ ομοία], χειρίστη δε ή κειμένον τον 
σώματος καΐ άγοντος ήσνχίαν δι^ ετέρων αντό κατά μέρη 

1δ κινονσα, διό δη τών κα&αρσεων και σνστάσεως τον σώ- 
ματος ή μεν δια τών γνμνασίων αρίστη, δεντέρα δε ή 
διά τα ν αίωρήσεων κατά τε τονς πλονς και οπίβπερ αν 
όχήσεις άκοποι γίνωνται* τρίτον δε είδος κινήσεως σφό- 
δρα ποτέ άναγκαζομένψ χρήσιμον, άλλως δε ουδαμώς τφ 

20 νουν εχοντι προσδεκτέον , τό της φαρμακεντικής καΟ-άρ- 
σεως γιγνόμενον ιατρικόν, 
27 Άντνλλον. 

Εϊδη τών βοηθημάτων κατά γένη τέσσαρα* τά μεν 
ποιούμενα, την ώφέλειαν έχοντα εν τη τον κάμνοντος 

1 του Ρ1&1:., β Ρΐαΐ. 1:Εϋί1;β Οβδη.*: τ άβίη ϋη. ίη8βς[υ. τον 8 τού- 
τον Τγ. ι προσείπωμεν Τγ. || 3 κιν^ ίαοίΐβ θ ΡΙ&ί. Οβδη.*: κινεί 8 ϋ 
4 άμννηται ΡΙ&ί;.: αμννηται 8 αν κινείται Τγ. || 6 συγγενείας Ρΐδΐί. ϋ 
8 έάαει Ρΐδΐ., β ΡΙ&Ι. ίΕοίίθ Οββη.*: εάσαι 8 εάσ^αι Τγ. || 11 εν εαν- 
τω νφ* εαυτόν ΡΙεΙ;.: έν αντώ νφ* εαυτόν 8 εν αντώ ύφ ^αυτω 
Τγ. ι αρίστη κίνησις ΡΙαί., β Ρΐαΐ:. ί^αϋο Οβ8η.^ || 12 ξυγγενης ΡΙαί., 
6 Ρΐαΐ. ϊΆΟΐίο Οβδη.*: ξνγγενη 8 ξνγγενεΐ Ττ. || 13 χειρών ονχ όμοια 
{ομοία Τγ.) 8: χειρών ΡΙεΙ. §1θ88βιη& ΐΛοίΙβ 8βο1. βθβη.^ | κινούμε- 
νου Τγ. || 15 συστάσεων Ρΐαί;. || 18 γίγνωνται ΡΙ&ί;.: γίνωνται 8. οί. 21 1| 
22 Θοΐ. όπια Ιβιηιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α, Άντύλλου 8 Α άντνλου Μ Αντίλλου 
Τγ. II 23 τά μεν (ενδοθ-εν) ποιούμενα άαΙ)ίί:&η8 οί. ΜθίηβΙίΘ ΓθρΓθΙ)&1;(ϊυΘ 
ιηθήίο Κ&ΜΙβίδοΙι οοιηιηοηβηδ 0ΓίΙ)&8ϋ VI 1, 1 ίονα. Ι ρ. 436 ,,έκδ' 
λόγον τών ποιούμενων βοηθημάτων, Θίί&πι &1ίθΓυιη, νβίαί ΗβΓθάο1:ί 
ιηβίϋοί (ΤνβΙΙιη&ηη Όί& ρηβητη, ΒοΗηΙε ρ. 15) Ο&ΐοηί XVI 315 ΚαβΙια 896 1ΩΑΝΝ0Γ ΣΤΟΒΑϊΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΕ. 0. ΟΙ α. Μ.] 

ενεργεία" τα δε ττροσΓρερόμενα^ εν τροφής 'λαϊ 7€οτου μέρει 
λαμβανόμενα' τα δε κενούμενα^ όσα εξαγοντά τι του σώ- 
ματος βοη&εΐ' εσται δε χαϊ τιερί των -κενουμένων τοΙς 
ενσχολονσι πολλή τις ά'λρίβολογία, τί δη ποτέ δε ουχί 
χενοϋντα, άλλα κενούμενα ώνόμασται' τα δε εστίν εξωΟ^εν 5 
προσπίπτοντα των βοηθημάτων, 

28 Τον αντον. 

Των εζωβ-εν 7€ροσπιπτίντων βοηδ^ημάτων τα μέν 
εστί λεπτομερή τα δε 7εαχυμερψ λεπτομερή μέν αήρ τε 
'λαι οσα αέρος εϊδη, παχυμερη δε τα συνεστώτα. των δε 10 
παχυμερών τα μεν γεώδη τα δε υδατώδη' γεώδη μεν 
'/.αταπλάσματα και μαλάγματα , ίδατώδη δε λουτρά καΐ 
καταντλήσεις και έμβροχαί, 

29 Τον αυτόν, 

ίμερων διαψοραϊ πλείους' αί μεν γάρ ΊΖαρά τ^ς ώρας 1δ 
τάς ετησίους, αί δε παρά τάς μηνιαίους παραλλαγάς, αί 
δε παρά τάς μεταβολάς τάς ημερησίους τε και νυκτερινός, 
αί δε παρά παχύτητα και λεπτότητα, αί δε παρά κίνησιν 
η στάσιν, αί δε 7ναρά κίνησιν και έπιμιξίαν γεωδών ανα- 
θυμιάσεων, είσϊ δε και αλλαι μικρότεραι διαφοραί, δυνά- 20 
μεναι την άναφοράν επΙ τάς εκκειμένας λαμβάνειν, 

30 ^Αντυλλου Περϊ της κατά μήνα τών αέρων δια- 
φοράς. 

^Εργάζεται δε διαφοράς εν τφ αέρι παραπλησίως τφ 

2 κενούμενα δ Μ κινούμενα Α | εξάγονται τι Τγ. || 3 εοται δε — 
(δ) ώνόμααται] Ιιαβο εΗο Ιοοο Αηίγΐΐηιη ρο8υί886 ίηάίο&ί: ΜβίηοΙίΘ ςαί 
ρΙθΠΘ άίδίίη^αί ϊη\)βί ρο&ί ακριβολογία^ 8βς[ΐιβη1:ί& ρβΓ ίηΙβΓΓΟ^&ίίοηβηι 
θίίβΓΠ 1 εατι ρΓορ. Οθβη.^ ί. ρ. 550 πιγ^. || 4 δε ββοΐυάί νυΐί Εά. 
δοΐίλναι-ίζ II 5 καινούμενα Μ || 7 βοΐ. οηιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8ΜΑ || 8 Τών 
8 Μ καΐ τών Α. ΓθοβρΘΓΘ ραΓϋοιιίΕΐη ΟαίδίοΓά Θί ΜβίηβΙίΘ, οοΙίΕΘΓβΓΘ 
βηίιη Ιιιιηο Ιοοιιιη ουιη ρΓΕβοθάβηίί. 8Θά ιηβ1ίοή1)Π8 1ίΐ3η8 βο ιη&^ίδ ίίάβδ 
1ΐΕΐ)ΘηάΕ, ςηο δαβρίπδ άοννόέτως Αηΐγΐΐί θοΐο^αβ ίηίΓΟοΙιιχίί ^ηοιηοΐο- 
^ιΐδ II 14 βοΐ. οηιη Ιβιηιιι. ΙιαΙ). 8, οιη. ΜΑ !| 21 εγκειμένας 8: οοη. ΟΕίδ- 
ίοΓά. προκειμένας ρΓορ. Οθδη.^ πιγ^. || 22 εοΐ. οηιη Ιβιηιη. 1ι&5. 8 Μ Α. 
άντνλλον 8Μ Α τον αντοϋ Τγ. ΓβοιίΓΠί βο1ο^& Οηί}α8ϋ IX 3 (Π ρ. 287 
Β. — Γ.) υΜ ίη80Γίΐ3ίίυΓ Περί τών κατά μήνα τών αέρων διαφοράς. ^Εκ 
τών ^Αντνλλον εκ τον α λόγου τών έξωθεν ηροοπιτιτ όντων ΟΑΡνΤ ΧΧΧνΠ ΠΕΡΙ ΓΓΕΙΑΣ ΚΤΕ. 897 

ηλίφ χαϊ ν σελψη τζεραονοα τον των ζωδίων κνκλον. 
εργάζεται δε και αντη τεσσάρας ώρας μηνιαίους αναλο- 
γούσας ταΐς ετησίοις, έβδομαδιχζ δε άρι&μφ περικυκ- 
λενομένας. η μεν ονν πρώτη τον μηνός έβδομάς αρχήν 
5 μεν από νεομψίας έχει, πρόεισι δε μέχρι διχοτόμον' εστί 
δε εοικυια εαρι' υγρά γαρ και ^ερμη. εντεύθεν καΐ το 
περιέχον εν τ φ καιρφ τοντφ νγρότατον' και (οι) ομβροι 
τηνικαντα ως επίπαν καταρρήγνννται, και οντοί γε υγροί 
και γονιμώτατοι παραπλησίως τοις εαρινοΐς. η δε δευ- 

10 τέρα εβδομάς άρχεται μεν από διχοτόμου, πρόεισι δε 
άχρι πανσελήνου, &έρει δε παραπλήσιος δια τοϋτο, οτι 
καρπούς πέσσει μάλιστα, η γε μην μετά πανσέληνον 
εβδομάς εως διχοτόμου φ&ινούσης της σελήνης ξηρά και 
€ρ^ινοπώρψ παραπλήσιος, ή δε τελευταία χειμώνι εοικεν. 

15 οσα ούν αΐ του ενιαυτού ώραι έπιφέρουσι, τοσαϋτα και 
7ΐαρά των μηνιαίων ήγητέον άπαντάν. εκείνο μέντοι 
προσδιαληπτέον, οτι δ μεν ήλιος κατά την αυτού δύνα- 
μιν θερμαίνει τα σώματα, ή δε σελήνη μάλλον υγραίνει, 
παρά ταύτην ούν την αίτίαν τους τε εγκεφάλους διερωτέ- 
ρους αποτελεί και τά κρέα σήπει, και τά σώματα των αι- 
^ριοκοιτονντων υγρότερα και άμβλύτερα απεργάζεται, και 
καρηβαρίας και έπιληχρίας ανακινεί κατά την όμοίαν αΙτίαν. 

1 ηλίω ΟήΙ)., ΒυρίΕ 80γ. δίοΐ). οοά. Ρεπ8. 1985 ΐβδίβ (τ&ίδίοΓάο: 
αέρι ΜΑ Τγ. 'έαρι 8 Β 2 αϊτ^/ 8, ΟγϊΙ). αύτη ΜΑ, βίί&ιη Οπ1}Ε5η 
ηοηηηΐϋ | μηνιαίας ΟήΚ || 3 περικνκλενομένας Α περικνκλενομέναις 
8 Μ περικνκλεομέναις Τγ. περικνκλονμένας Οή\). Β 5 νονμηνίας Οπ- 
1)&8ϋ 1ίΙ)η ρΐυήιηί || 6 6^ εαρι εοικνΐα Οή\). \ ^ερμη η σελήνη ^ έν 
τεν&εν \ιϊ}ή ΟήΙ)α8η || 7 εν τω καιρώ τφόε ΟπΙ). | νγρότερον Τγ. | 
οΐ &Μίάϊ βχ ΟηΙ). | ομβροι ^Μ όμβρον Α οιη. 1ίΙ)Γί ΟήΙ). || 10 όιχο- 
το μίας οοάά. 0ΓΪΐ)Ε8ί \\ 11 μέχρι ΟπΙ). || 12 η γε 005.: ? τε 8ΜΑ | 
μην 8 Μ, ΟήΙ).: μ^ Α. ΓαΙϋίιΐΓ ΟαίδίοΓά || 13 Ι'ως 8 Μ Α μέχρι ΟπΙ). || 
14 μετοπώρω ΟπΚ | τελευταία 8Μ || 15 έπιφέρονσιν Μ | 16 μέντοι 
8ΜΑ ίί€ 0ΓίΙ}.|| 17 αντον 80Γίρ8ί: αντον 8 Μ εαυτόν ΟπΙ). οικείαν 
Α (Ι 18 ί αελ7ίνη όε ΟγιΙ). | υγραίνει 8 Μ, ΟπΙ). υγραίνει αυτά Α || 
19 όιερωτέρονς 8ΜΑ αί^ υγρότερους οοάά. ΟηΙ). || 20 αι&ριοκοιτούν- 
των ορϋηΐθ οί. Οβδη.ι ί. 476 ηΐΓ^.: αί^ριοκοποίντων 8ΜΑ αΐ^ρι- 
σκοπονντων Τγ. εν αίθρια διαγόντων οοάά. Οπ5. || 22 καριβ- ορβΓα- 
Γϋΐη 8ρ1ι&1ιη& αββη.^, οοπ. Οθδΐι.^ 20 ΟΑΡνΤ XXXVIII. 

ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

1 Όμηρου (II. XI 514 8). 

'ίητρός γαρ ανηρ πολλών αντάξιος άλλων 
ιούς τ' ετίτάμνειν επί τ* ήπια φάρμακα πάοαειν, 

2 Ενριπίδον (&. 1072 Ν.2). 

Μέλλων τ^ Ιατρός ττ] νόσφ διδους χρόνον 
ίάσατ' ηδη μάλλον η τεμών χρόα, 

3 [κατά Ιατρών] Μίμνερμου Ναννοϋς, 2 ί;ί1:α1ιιΐϊΐ βχΜΙ)6ηί; 8ΜΑΤγ., ηϋ ηίδί Περί Ιατρών 'Ρ\ιού\ι&, ηοη 
Γβδρβχίί: ο&ρίίυΐηιη Μ&ο. ηυιηβΓυ» ςζ' ίηδοπΜίυΓ 8 Μ ς^' Α. Ηβΐίο- 
άοπ (ΑβΛ. IV 5) άίοΐιιιη Πάθ^ος ίίπαν το μεν οξέως γιγνωσκόμενον 
ενβοήβ^ητον, το δε χρόνφ παραπεμπόμενον εγγνς ανίατον, ςιιοά βχ- 
1ιίΙ)β1: ΓγοΙ). ρ. 163 («- νοδβ. ί. 82^) βχ ΓγοΙ). Μβίηβ^β Αάάβηά. νοί. IV 
ρ. 143, ηυιη Ιιαίο ΟΕρίίί ίηΒΘΓβηάιιπι δίί νβΐ οιηηίηο ορβή 8ΐχ)1)αβί, νβ- 
ΙιβπίθηΙβΓ άαΜίο. ηαιη Ηθΐίοάοηιιη οιιιη ίηίβΓ ροβίοδ θηηπίΘΓΕί: Ρΐιοίίιΐδ 
(ρ. 53 Εΐί.), Ιατρικών θαυμάτων αυοΙΟΓβιη ΓΘβρίοίί; (δωΐ). IV ο. 36) ςυβιη 
αΙ) ΕηΐΘββηο βιιιιι ηοη άίβίίηχίδδβ γβή νίχ δίπιϋθ βδΐ:. βΐ: Ιιοο αηο Ιοοο 
α 8ΐ;οΙ)Ε6θ (ϊί1:ΕΓθίαΓ Αβίΐιίορίοοπιπι ααοίοΓ ηβο ηίδί ίη ΙΛγο ρΓοΙβΐαήο || 
3 βοΐ. οιιηι Ιβπιηι. 1ΐ3.1). 8ΜΑ |1 5 νοι•8υηι οηι. Ζβηοά., άαπιηΕηιηΙ; Αη'- 
δΐορίι. βΐ; ΑήδίαΓοΙιιΐδ || 7 μέλλοντ 8 ΜΑ: μέλλων τ Μυδ^Γανβ μέλλων 

γ' ΥαΙοΙίΘη&ΘΓ μέλλων Ραρρα^θΟΓ^υδ || 9 Ιβηηηα μιμ^ν κ ιατρών βχ- 
1ιίΙ)βί; 8 κατά Ιατρών (ία- δΐιο ιηοιβ Μ) μιμνέρμον νάννον ΜΑ. 
ηίΐιίΐ ΟΘΓϋυβ ςαοιη ίη νάννον Ια^βιβ Ναννονς, δίοαΐ; βύαπι ίηίΓα Πογ. 
116, 33 Μθίη. αά νάννον άβ&τΆΥϋ Α, υΙ)ί νάννονς 8 Μ. Γβοΐβ ϊ^ΐυΓ 
πιοηαίί; Ββι^^ Ρ. 1. ΙΡ ρ. 33 ίηίβΓοίάίδδβ νβΓδυδ ΜίπιηΘπηί δίπιαΐ ουπι 
ΙθπιπίΕίΘ ρΓΟχίπιο. ^αί βηίπι ηαηο δβςυπηΙΠΓ νβίδυδ δΐιηΐ; 1τΣΐ§:ίοί, ηΐ 
νίάΘίαΓ, ροβίΕΘ, οβιΐβ δΟΕβηίοί. Εΐ)βΓΓΕνί1: Νεπο^ οιιπι Μίπιηβπηιιπι 
ροβί^πι ίτΕ^οαπι δίΙ)ί ίίη^βΓβί: Τγ. ^. ίι.^ ρ. 829 δ. ηΕΠί (1υΙ)ίιιηι θδί ΟΑΡΥΤ ΧΧΧνίυ περί ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 899 

33, (οοηΐίη. 3 Μβίη.: Ιηοβτΰ ροβίαβ 8οαβηίοί) 
Οϊα δη φιλουϋΐν \οϊ\ ιατροί λέγειν, 
τα φανλα μείζω χαι τα δείν^ ντιερ φόβον^ 
πνργονντες αυτούς, 
5 4 Φιλήμονος (ίτ. 75 Κ). 

^!Αν3^ρωπον οντά ήάδιον παραινέααι 
εστίν^ τνοιηοαι δ^ αυτόν ούχΙ ήάδιον, 
τεχμήριον δε τους ιατρούς οίδ^ εγώ 
νπερ εγ-^ρατείας τοις νοσουσιν εν σφόδρα 
10 πάντας λαλονντας' είτ^ εάν πταίσωσί τι^ 
αντονς ηοονντας 7ΰάν& οα^ οικ εϊων τότε. 
έτερον τό τ' άλγείν και ^εωρείν εστ' ϊσως, 
5 Φιλήμονος (ίΐ. 134 Κ). 

Οντε γαρ ιατρός οι δ ε εις, αν εν σκο/τ^^, 
15 τονς αυτός αίτον βονλεΒ-^ νγιαίνειν φίλους 

Ιθίππια !1θΓ. 125, 12 Μβίη. ηβο ιη&^ίβ ρΓθΙ)θ (^ΠΕβ άίβΒΘΓαϋ 8ΐ:θπιΙ)Εϋ1ι 
Μβΐθΐ. §Γ. Ι ρ. 69. ΙβηιιηΕίβ ααϋθΐη κατά Ιατρών αηί; ΙβοΐΟΓ Εΐίίϊΐιι& 
αιιΐ: ίρ8θ ^οιηοΐο^πδ ίηάίοαπ νοίαϋ ίαιη βοηΐτα ιηβάίοοδ βοΐο^&β ηοη- 
ηυΐΐαβ Εάίαη^ί, ιιΐ: βυρρ^ (ϋδίίη^ααηΐυΓ νπίρ κάλλους βί κατά κάλλους 
βοΐο^αβ. 8θά νίχ €ΓβάίΙ)ίΐ8 βδί: ίρδυιη ίίοπίβ^ϋ οοηάίίΟΓβιη οαρίΙιιΙιιΐΏ 
810 ίη οοιηρΙυΓΘδ ροιίίιιηοηΐ&δ άίδδβοΗΓβ νοίιιίββθ, ςπαιβ ιιηοίδ ίηοΐιιάί 
ιιΐίΐΐιιί ν. κατά ιατρών πι βχ πίΕΓ^ίηβ ίη1α1:α δθάθ ίηοβΓΐ:α 

2 οτίοΐα ά, ΒβΓ^Ιί [ οϊ δβοΐ. Οαΐδίοιά || Β δεινά 8 Μ | υπέρφοβα οοά. 
Ρππδ. 1985 ίβδίβ ΟαίδίοΓάο ίά^αβ ρΓθΙ)&νίΐ: ΒβΓ^Ιί || 4 αυτούς ΜΑ. Ευη- 
ρίάί νβΓδαβ νίηάίοαΐ3&1: ΒβΓ^Ιί, αΐϋ άθ οοπιίοο ροβίΕ οο§ίΐαΙ)£ΐη1: || 5 βοΐ. 
οιιιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α. ίηάβ α νβΛίδ τους Ιατρούς οίδ* έγώ ίΙβΓΕη- 
ΙϊΐΓ νβΓδίΐδ ίηίΓΕ ίΙοΓ. 114, 1 Μβίη. (Φιλήμονος ^κ Σικελού) \\ 6 αν- 
^ρωπον {άνον 8) οντά 8ΜΑ ίάςαβ 1)βηβ άβίβηάίΐ Τ1ι. ΟοιηρβΓζ 
Βεϋγ, V (Ψιβη. εϋζ, ΟΧΧΧΙΥ 2 1895) ρ. 12 οοηίΓΕ Ββηΐΐβίυπι ςιή 
οοηίβοβΓΕί; άλλω ηονονντι αϋοδ δβοιιηι ίη βΓΓΟΓβιη &1)(1αοβη8 νβΐιιΐ; 
Γ. Ο. δοΐιπιίάΰυηι ςηί ίη ΕΐίβΓΟ νβΓδυ πονηοαι δθΓίΐ3ί ηιαίηϋ ρια 
ποιησαι || 7 ποιήσαι 8 Μ Α. πιαίίηι ποησαι, οί. 11 1| 10 είτ^ εάν 8 Α 
είτε άν Μ είτ* έπάν ίΙοΓ. 114, 1 || 11 ποοΰντας ίΙοΓ. 114: ποιοϋντας 
Ιιοο Ιοοο 8ΜΑ II 12 έτερων Ιιοο Ιοοο 8 | ετερόν τι τάλγείν 1)βηβ ΟοΙ)βί: 
Μηβηιοδ.^ II ρ. 444 | καΐ (το) ^εωρεΐν ΒπιηοίΣ, τοϋ Βεωρεΐν ΟοΙ)βί 
οοΠ. δίοΐ). ίΙοΓ. 113, 17 Μβίη. | ευτ ϊσουο Ιιοο Ιοοο Μ || 13 βοΐ. 

οηηι Ιβπιηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, τ «υ 8 [| 14 αν ευ οκοπης Τγ. ρ. 585: αν 
κοπής (δίηβ εοο. 8) 8 Μ άν κοπείς Α || 15 αυτός αύτοΰ Τγ.: αυτόν 
αίτός 8ΜΑ Ι/ίονΑετ* 8 Μ 900 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΪΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΟΙΙ α. Μ.] 

οντ€ στρατιώτης τιόλιν οράν ίχνεν γ,αν.ον, 

6 Φιλημονος νεωτέρου (£γ. 2 νοί. II ρ. 540 Κ.). 
Τις οντος έστ ; — ιατρός, — ώς καχώς έχει 
άπας Ιατρός, αν κακώς μηδεις εχτ], 

6 η, (ΙηοθΓίί ροβίαθ οοιηίοί) 5 

Μόνφ ί' ιατρφ τοντο ν,αΐ σννηγόρφ 
εξεατιν, αποκτείνειν μεν, α7Ζ0&ν}]αγ,ειν δε μη, 

7 ^ημοσ^ένους ^Ολνν^ιαχών (/) (ρ. 37). 

Και των τοιούτων λημμάτων άπαλλαγείητε, α τοις 
ασϋ-ενονσι παρά των ιατρών σιτίοις διδομένοις εοικεν, και 10 
γάρ εν.εΐνα οντε Ισχύν εντίθ^ηοιν οντ άπο^νξίσχειν εα. 

8 Πλουτάρχου εκ των "^Υγιεινών παραγγελμάτων (ρ. 
122 Ε). 

Των δ ελευθερίων τεχνών Ιατρική το μεν γλαφυρό ν 
και περιττό ν και επιτερπες ουδεμιάς ενδεέστερον έχει, 15 
θεωρητικόν δε μέγα τοις φιλομα&ουσι την σωτηρίαν και 
την υγείαν. 

9 '^Ηροφίλου, 1 άνεν καπνον ρρορ. ΒΙαγάββ || 2 βοΐ. ουιη Ιθηοιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, τ 

χ . > . 

<ίν ρΓΟ Ιβηιηι. 8 || 8 οντοα εατίν Μ οντός εοτιν Α έοτιν οντος 8 δβά 

τις εστίν βχ οογγ. 8* τις ίηϋ ηί ίαΙΙοΓ ώς, ν ίη εστίν βχ ο οογγ. | 

ιατρός δΐίβή ρβΓδοηαβ άβάΐί ΟΓΟίίαβ Όϊαΐί. ροβί. ρ. 423. &άάίάί ρ&Γα- 

^Γαρίιοδ II 6 8. 3, ρΓίοηΙ)υ8 ίΆπιφιαΏΐ ηον&ιη θοΐο^αιη άίΓθΐηϋ Οτοίίιΐδ 1. 

€. ρ. 553. ηοη ίίοΓ&ίαιη β8ί; Ιθιππιε, βί θίυβάβπι βδί: ροβίαθ βοΐο^α (£γ.3Κ.), 

ϊηίβΓοίάίΙ:, 81 ηοη βίπδάθπι || 6 (ίβ Μ | τοντο Μ Α τ οντ ω 8 || 8 βοΐ. οαηι 

Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8ΜΑ. δημοσ^ ηβο ρ1. 8. γ' ίΐάάίάί οοΠ. 8ΐ:οΙ). III 13, 33 
ρ. 459, 13 αΐ. οί. Ρ8.-Ι)6ηΐ08ί:1ι. ρΓΟΟβηι. 53 ρ. 1460. ΡΙιϋοδίΓ. Υίί. 
ΑροΙΙ. 7, 26 ονόεν εοικοτα τοις των Ιατρών οιτίοις' και γαρ Ισχνν 
εντί^-ησι καΐ απο&ν^σκειν ονκ έάοει. ΙιΤίοίαη. άθ πιθγο. οοηά. 5 |! 
9 ΗοθηΙθΓ Ββιηοδίΐιβηίδ νβΓΐ)2ΐ δΐηρυΐΕνίί; ^ηοιηοΐο^αδ ηί ρΓ&60θρ1:ί 
αΐίςαίά δίπιίΐο ρΓοίβιτΘί;. ρΓαβοβάυηί βηίπι αρ. Ββηι. ϊσως «ν, ϊσως^ 
ώ άνδρες ^ΑΒ^ηναΐοι^ τέλειόν τι καΐ μέγα κτησαισ&ε άγαθ^όν, και 
των τοιούτων κτε, || 12 θοΙ. οπιη Ιβηιηι. 1ι»1). 8, οηι. ΜΑ (| 14 των 
ελενθ^ερίων δε τεχνών Ρΐηί;. || 16 ^εωρικον ΡΙυί.Ι || 16 8. την νγίειαν 
εηιδίδωσιν Ρΐηί. || 18 βοΐ. δίηβ Ιβηιηι. Η&Ι). 8, ίΐάάίίο Ιβηιπιαίβ Τρο- 
φίλον ΜΑ. Γβουιτίί οοηρ. Ραπ8. 540 Εΐί. [Τροφίλον), ^Ηροφίλου βΐ; ΟΑΡνΤ XXXVIII ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 901 

Ηρόφιλος Ιατρός ερωτήσεις ντΐό τίνος, τις αν γένοιτο 
τέλειος Ιατρός ^6 τα δυνατά εφη *^και τα μη δυνατά δυνά- 
μενος διαγινώαι^ειν\ ιηοχ '^Ηρόφιλος ΒοβρβΓ ΡΜΙοΙ. Χ ρ. 569. Τρόφιμος Ιιοο Ιοοο υί νί- 
άΘίΠΓ Ρΐιοίη ρίηαοο^Γ. ρ. 61 (ο£. 8ίοΙ). IV 36, 24 ρ. 873, 16 &άη.), Ηρό- 
φιλος ίη ρ1ιί1θ8ορ1ιθΓυιη ίηάίοβ ρ. 44 Ε\ί. βρβοίαηβ δίοΙ). Ι 19, 1 
ρ. 162, 16 Τν. οί. Τ1ι. (τΟίηρβΓΖ Ώίβ ΑροΙ άβγ ΙιεΐΙΙί, ρ. 117 

1 Τρόφιλος 1ίΙ)η | νπό τίνος ΜΑ οοιρ. Ρεγ., οιη. 8 || 8 δια- 
γίνώσκειν 8 Μ οοΓρ. Ρ&γ. όιαγιγν- αί νίάβίπΓ Α 8ίοΐ)Λθΐΐ8 IV. 58 ΟΑΡνΤ XXXIX. 

ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. 

1 "Ομήρου Όδνσσείας (XXIII 212). 

"Ηβης ταρπψαι χαϊ γήραος ονδον ίχέο&αι, 
ΐΒ,νμήρον Όδνσσείας (IV 208. 210 8.). 
"Ολβον εττίχλώσαι γαμέοντί τε γίνομένφ τε' 
αυτόν μεν λίτΰαρώς γηρασκέμεν εν μεγάροισιν^ 
υίέας δ^ αν πινυτονς τε καΐ εγχεσιν είναι αρίστους, 

2 Βαχχυλίδου Έπινίχων (V 50 88. Βΐίΐδδ^). 

Ολβιος (^ τινι •θ'εος μοίράν τε καλών ετζορεν 
συν τ^ ετνιζήλω τύχα άφνεών βωτάν διαγειν ον 
γαρ τις επιχ^^ονίων πάντα γ ευδαίμων εφν. 2 ΕχΙιίΙ)βηί; ΐίίιιΐυπι 8ΜΑΤγ. Μηο. βίο υί: Ρΐιοΐίυδ. ηηιηβπΐδ ςτ^' 
ίηδΟΓίΜΐΠΓ 8ΜΜ3,ο. ςζ' Α ρα' Τγ. Ι 3 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. \ιβ\). 8ΜΑ|| 
4 τραπήναι Α || 5 βοΐ. 1ι&5. Ιβιηιοίΐΐβ ηοη ίίθΓΗίο 8, &ά(ϋ1;ο ΙβιηηΐΕίβ 
Μ Α. ομηρον δόνοοείαο Μ τον αντον εις αντο ίηβρίθ Α || 688. νίάβδ 
ςηαιη ΙίοβηΙβΓ ^ΕδβαΙιαδ δίί ^οιηοΐο^πδ ηΐ; &1ίς[υίά ^βηβίΣΐΙί δβηΙβηίΐΕβ 
δίιηίΐΘ θχΐυηάθΓθϋ. βίο βηίιη ΗοπίΘΓυδ IV 207 88. ρεΐα (5* άρίγνωτος 
γόνος άνέρος ώτε Κρανίων "Ολβον έπικλωο^ γαμέοντί τε γινομένω 
τε, ^Ως νυν Νέατορι όώκε διαμπερές ηματα πάντα Αντον μεν λιπα- 
ρώς γηράοκεμεν εν μεγάροιοιν, Υΐέας αν πινντοίς τε και ε/χεαιν 
είναι άρίοτονς \\ 6 γαμέοντί βΙίΣΐιη 8, δβά ο βί τ ίη ΓΕδ. | γε θχ τε Α* | 
γινομένω (βχ γειν- οογγ. 8^) 8 Μ γεινομένω βχ γϊν- ίθοίΐ; Α^ γεινο- 
μένω 1ίΙ)ή Ηοιη. ] 8 (ί' αν 8 Μ Α: αν Ηοπι. 1 9 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. Ιι&Ι). 
8 Μ Α, βακχνλίόον επινικιων (δίηβ αοο.) 8 βακχνλλίόον επινίκων οοηι- 
ρβηά. Μ βακχνλλίόον επί νικών Α. ν. οι; γάρ τις — ενόαίμων εφν 
Ιβ^αηίαΓ δυρια 8ΐ;οΐ3. IV 34, 25 (Τον αντον δο. Βακχ. *Επινίκων) || 
11 τα;^α Α Ι άφνειον 8 Α αφνειον1^2φ. άψνϊον Μ; άφνερν Γβοί:^ 
Βαοοίιγί. βιΙίΙοΓΟδ ηΐ: δαρΓΕ θ^ς || 12 πάντα γ' δίοΐ). IV 34 π.*.αγ^ 
Ραρ. πανγ 8 πάντ^ Μ τταν γ^ Α παντ Τγ. 10 ϋΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜ0Ν1ΑΣ 903 

3 Καρκίνου '\ Τνρενς (ΪΓ. 4 ρ. 799 Ν. 2). 
^ακείν μεν αρετήν, εντνχείν δ' αΐτείν 'Θ'εονς' 
έχων γαρ αμφω ταντα μακάριος ^ αμα 
κεκλη μένος ζην καγα&ος δυνήσεται, 
5 4 Καλλιμάχου Ύμνων (Ιον. 95). 

Οίτ' ερετης ατερ όλβος επίοταται άνδρας άέξειν 
(ρυτ αρετή άφένοιο}. 

5 Σοφοκλέους ^Λντιγόνης (582). 

Ευδαίμονες οιύι κακών αγευστος αίων, 
10 6 Πινδάρου Θρήνων (ΪΓ. 134 8θ1ΐΓ.). 

Ενδαιμόνων 
δραπέτας ουκ εστίν όλβος, 

7 Μενάνδρου ^ημιουργου (£γ. 114 Κ.). 
Μακάριος δστις ουσίαν και νουν εχει' 

15 χρήται γαρ ούτος εις α δεΙ ταύττ] καλώς, 

8 Θεόγνιδος (255 8.). 

Κάλλίοτον το δικαιότατον^ ρ^στόν δ^ [εσδ'^] υγιαίνειν, 
ήδιστον δε τυχείν ων τις έκαστος ερψ. 

1 βοΐ. οηΐΒΑΐβπιπι. 1ΐ3,1). 8ΜΑ Μ&ο. τνρενς \\ϊ)ή οηιηββ, υηάθ Τνρονς 
Ναυοίί. Οατβίηί τη Τβνεο άμβ. ΜίηβΓνίΐ 6Γβ8η.^ ρ. 549 πιγ^., Ιιίηο Τηρενς 
δοηρββΓαηί; Οπΐβίοιά βΐ: ΜβίηθΙίΘ || 3 ονχων Ηθίτν^βΓάβη. 80ΓίΙ)βηάαιη (ο) 
βχων Ι θ^άμα Μ || 4 τάγα&ός Α καγα^ώς Μαο. || 5 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 

8 Μ Α, νμνων Α υμνών Μ οηι. 8 υ 6 οντε Μ || 7 οντ' άρετη άφένοιο 
ίκΐάίάί θχ 08,11. II 8 βοΐ. οιιιη Ιθΐηηι. ΙιαΙ). 8 Μ Α, άντιγόνης οιη. 8 || 

9 οίοί 8 001 Μ εϊ σοι Α | αγενστος δίηβ 8ρ. βί εοο. 8 1| 10 βοΐ. οαιη 

Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, οίΐ ηίβί Πιν ρΓΟ Ιβιηιη. 8 || 11 ενδαιμόνων Μ Α 
ενόαίμων 8 | όλβος 8 Μ Α όλβιος Τγ. || 13 βοΐ. οιιπι Ιβιηηι. ΙιαΙ). 8Μ Α 

Μαο., ίαΐ). ηοιη. οιη. 8 Μ&ο. μ 8ΐιο πιογο 8. θίοίΘηι νβΓδΠδ δΐιρΓίΐ 
ΐ6^ιιη1:ιΐΓ δβά ίειίδο ΙβπιηιαίΘ ίηδίπιοΐί δίοΐ). IV 31^, 100 ρ. 769, 9, πΙ)ΐ 
νίάβ ςαΕθ αάηοίανίηιυδ. ιβουΓήΙ: άίδίίοΐιοη οορρ. Ραι. 865 Εΐί. {Μενάν- 
δρου), οί. βΐίαηι Ε1ί;θΓ ϋβ ^ηοηιοΐ. Ογ. Ιιίβΐ;. βΐ ογϊ^. Ι ρ. 53 || 16 βοΐ. 
οαηι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. Αηλιακον επίγραμμα άίοίίυΓ άίδίίοΐιοη αΙ) 
Απδίοίθΐβ ΕΛ. Νιο. Ι ο. 8 || 17 ράιοτον (ράστονΜΑ) δ' ί'σθ-' δΜΑ 
8Θά έσΟ^' αΐ) αΐία ηι. ίηάαοίυηι ίη Α, ράστον ^' Τγ. λωστον ί' Τΐιβο^η. 
Αήδί. II 17 δε τνχεΐν Τγ. : δ^ εντνχείν 8 Μ Α. ρβηίαπίθΐΘΓ νβΓδΠδ δίο 
Ιβ^ίίαΓ ίη Τΐιβο^. ηρήγμα δε τερπνότατον, τον τις έρά, το τνχεΐν, 
Εΐΐι. Νιο. ήδιστον δε πέφνχ\ ον τις ερά, το τνχίΐν, Είΐι. Εαάβηι. Ι 1 
Τίάντων δ* ήδιστον, ον τις ερ^, το (το οηι. οωηθβ) τνχεΐν δοά ρποΓθ 

58* 904 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ ^' [ΕΙ.ΟΕ. Ο. ΟΙΙΙ Ο. Μ.] 

9 Σκληρίον (8οο1. 8 Ρ. Κ^ III ρ. 645 Β.). 
Ύγιαίνειν μεν άριστον άνόρϊ ^νατφ, 

δεύτερον δε φυάν καλόν γενέσθαι, 

τρίτον δε πλοντείν αδόλως, 

είτα τέταρτον ήβάν μετά των φίλων, 5 

10 :Σοφοκλέονς "ίωνος (ίι. 297 Ν.'^). 

^Εν //ιός χήιπ:οις άρονσ^αι μόνον ενδαίμονας όλβους. 

11 Κρατίνος εν Πλοντοις (ΪΓ. 160 Κ.). 
Αυτόματα τοίοι ^εός άνίει τάγαδ-ά. 

12 Θεόγνιδος (653 8.). 10 
Ευδαίμων εϊην και ^εοις φίλος α&ανάτοιαιν, 

Κυρν\ αρετής δ' άλλης ουδεμιάς εραμαι. 

ρΓ£ΐθ86Γΐίιη Ιοοο ηοη δίηβ ιηιιΐίίδ Απβίοίθΐίδ 1ίΙ)Γθηιιη άίδΟΓβραηΐϋβ, 
ς[αα8 βη^ΓΓ&ηΙ: θΜαιη Τΐιβο^ηίάίδ θάίίοίθβ 

1 θοΐ. ουιη Ιθΐηπι. ΙιαΙ). 8 Μ Α. Σκληρίον ηοιηβη α δοοίίο ηποά 
8ΐιΐ3ίοίίϊΐΓ ηβΒοίο αη άίηηιοηάυηι δίΐ;. ηαιη βίο ίηίβ^πιιη αϋοαί £αΙ>ιι1&θ 
ίπΒΘΓίιιπι ίιιί88θ δοοίίτιπι 3, δοΙθΠΕ ΟΓβάαιιί; αΐϋ. οοιηίοί θηίιη ροβί&β 
ςαοιηοάο βίιΐδίηοάί οδ,ηηίηα ίη δΐιηιη υβαιη οοηνθίίθπηΐ:, άοοβί Αηα- 
χαηάήάθδ ϊίοο ίρδίιιη δοοϋυηι άβήάθπδ ίΓ. 17 (Οοιη. II ρ. 142) Κ. * 
ίηίβΓΟβρίί ί^ΐίαι ίηβηηΐ: δοΐβπ&β νβΓδΠδ υη^ ουιη Ιθΐηιη&ίβ ςιιοά δοοΙίο 
αρροδίΐιιιη ίαβΓίί;, νβίαί: Σψωνίδον. δίιηοηίάίδ πίθηίίοηθίη ίαοίΐ: βΐίαιη 
ΟίΘιηθηδ ΑΙ. 8ΐΓοηι. IV 5 ρ. 258, 12 8ί;^1ι1. (ΤίιβοάοΓβί. Ογ. Είί. οιιγ. 
XI 14 Κ&Θά.), (][ΐΐΕηις[Π£ΐιη βοάβιη Οΐθπιβηίθιη ^ηοηιοΐο^ίο Ιιίο ιΐδΐιιη ββδβ 
αο 8ί:οΙ)2ΐΘαιη ιηίΐιί ηοη ρΘΓδΠΕδίί: ΕΙϊθγ Οηοηιοΐ. ^γ. ΜδΙ;. ρ. 81. αΐϋ 
βϋ^ηι ΕρίοΙιαΓπιο 1πΙ)ΐΐθΓηη1: {αι. δοΐιοΐ. ίη ΡΙ^ί. Οογ^. ρ. 451 Ε), νβΙαΐ 
ίθίιαπίβίΓαηι ςαθηι οίίΕΐ Αιίδίοίβίβδ ΚΗθί. II 21, νίάθ Μβίηβΐίβ Οοιη. 
III ρ. 169, Ερίο1ΐ3,ΓΠΐί ίι\ 262 ΚαίΙ). ΐΓβδ νβΓβυδ ρηοΓβδ Γβδρίοίί ΡΙ&ίο 
1. ο. βί Αηαχαηάήάθδ , ηοη ρΙηΓβδ Γβίίαΐίί; {βχοβρίΒ. νοοβ ϋ-νατώ) * 
Οίβηιοηδ. ΐβδίίηιοηία ηοη ΙίΕβο δοΐΕ οοΐΐβ^ίί ΒβΓ^Ιί Ρ. Ι.* ΠΙ ρ. 645 
θί; 521. ίηίΘΓ αϋ& δοοίΐίΐ ίηίβ^ΓΟδ νθΓδηδ ^ίί'ΘΐΙ: Αΐΐιβηαβηδ XV ρ. 
694 Ε II 3 ()έ φνάν ΑΤγ., ΤΙιβοάοΓ., Αΐΐίβη. ό' εφνάν 8 ^' έφν αν Μ 
δ' ίνφνά οοά. Εαυι•. Οίβηιβηίίδ 1 όε καλόν φνάν Αΐΐιβη. || 4 το τρίτον 
Αΐΐιβη. ηοη ιβοίβ το τρίτον βίίαηι 8ΐοΙ)3,βο νίηάίοαί 8ΐ:α1ι1ίη 1. ο. || 
5 είτα 8 Μ Α: καΐ ΑΐΙίθη. | τέταρτον 8 Μ Α: το τέταρτον Αΐΐιβη. | 
αννηβάν 1ίΐ3π ΑΛθη. | των Αίΐιβη.: οών 8ΜΑ || 6 βοΐ. οιιηι Ιβηιπι. 
ΙιαΙ). 8 Μ Λ, ίαΐ). ηοηι. οηι. 8 || 7 κάποις δαίΐδίί; Μ. 8οΙιπιίάί. οίίθΐΐ: 
βηΐηι Ηβδ^οΐι. κάηοις' κηποις \ μοννον Α || 8 βοΐ. οαπι Ιβηιπι. ΙιαΙ). 
ΜΑ, οηι. 8 II 10 θοΙ, οηηι Ιβηιπι. ΙιεΙ). 8ΜΑ || 12 κνρν' δίηβ αοο. 8 
κνν (κνν' Α) ΜΑ | αρετήο Μ | όϊ' άλλης Α | ονόε μιας 8 Μ ουδε- 
μίας Α Τγ. Τΐιβο^ηίάίδ ηοηηυΐΐί, ουδεμιής Τΐιβο^η. ρΐαήπιΐ ΟΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΜΜΟΝΙΑΣ 905 

13 2ωτάδον* 
^0 ηένης ελεείται, 6 δε τζλονοως φ^ονείταί' 
6 μέσος δε βίος γ,ετ,ραμένος δίκαιος εαην, 
αντάργ,εια γαρ τΐρος υνάοίν ηδονή δικαία, 
5 14 Θεόγνιδος (1153—1156). 

Εΐη μοι ηλοντενντι κακών αττάτερ^ε μερίμνων 

ζώειν αβλαβέως, μηδέν εχοντι κακόν, 
ουκ εραμαι ττλοντείν ονδ^ εύχομαι, αλλά μοι εϊη 
ζην από των ολίγων, μηδέν εχοντι κακόν. 
10 15 Σοφοκλέους Κρεονσης (ίΓ. 329 Ν. 2). 
Κόλλιστόν εστί τοννδικον πεφνκέναι, 
λφστον δε (το} ζην ανοσον, ήδιστον ό' οτω 
πάρεστι ληψις ών ερά καΒ'^ ήμέραν, 
16 Ξενοίρώντος (Ιηδί. Ο^η VIII 3, 45). 
15 Έυδαιμονίαν νομίζω τΰολλα έχοντα και δατταναν, 

1 βοΐ. οιιπι Ιβιηπι. ΗαΙ). 8 Μ Α Μάο. οί. 8ίιηοηίάί8 άίοΐαιη Οηοιηοΐ. 
Υαί. 510 βΐ φιαβ Μ δίάηοίανϋ 8ί;βΓηΙ)ίΐο1ι || 2 ό πένης (μεν) ελεεΐθ^' 
ρΓορ. Μβίηβΐίβ 1ί 8 μέσος 8 Μ Μ&ο.: μέσως Α || 4 αυτάρκεια Μ | προς 
πάοιν ηόονή 8ΜΑ προς πάααν ηδονην Μαο. || 5 θοΐ. ϋΐιιη Ιβιηιη. 
Ιιαΐ). 8 ΜΑ || 6 εϊι (εϊ γιιΙ^γ.) μοι Μ | πλοντονντι ΙίΜ ΤΗβο^η. | 
μερίμνων Μ Α μερίμνων 8 μερίμνως Τγ. μεριμνέων Γθοίβ ΤΙίθΟ^- 
ηίάίθ οοά. Μηίίη. |{ 8 αΙίθΓΐιιη οϋδίίοΐιοη ρποή αάΙιαβΓβί βίηβ ΙβιηιηΗ,ίθ 
νβΐ ιηαίοΓθ άίβίίηοΰοηβ ίη 8ΜΑ. ηπαδί οο11ος[ΐιίιιπι ίίβή υί αΐΐοη ΣΐΙίθΓυιη 
άίδίΐοΐιιιιη Γθδροηάβίΐΐ: ρπί;&1)α1; 1<βυί;8θ1ι. δίιηίΐίίθι• ίυάίοΕνίΐ: ΟοΙ)βί; Μηβ- 
πΐ08.^ II ρ. 441. ΕΟ δίοίουβ ίαοπΐ: υθΙ Ογηίουδ ραυρθΓίΕίίδ ΐΕΐιάαίοΓ ςηί 
ροΘίαβ 8Θ ορρθ8ΐιί1;. 810 ΤΙίθο^ηίάθΣΐ ίιηρπ^η&ίΕ 8ΐιη1; α Βίοηβ ΒοΓγδ- 
Ιΐίθηίία, οί. ΡΙαί. άβ αυά. ροβί. ρ. 22 Α. οίίβηιηΐ: νβΓ8υ8 βί:ίαπι ΑηίΙι. ΡεΙ. 
Χ 113 [άδέοποτον) Β38ί1ίυ8 άθ 1θ^. ^βηίίΐ. II 183. 1οη^ίυ8 Γβοβάπηί δοΐιοΐ. 
ΙιΤίο. άβ ιηβΓΟ. οοιιά. ο. 10 (τβΟΓ^ίά. ίη Βοίδδοηαά. Αηβοά. Ογ. Ι ρ. 67 
ΟΓΕΟ. 8ίΙ)7ΐ1. Π 110 Ι ουκ ε&έλω πλ. Αηΐΐιοΐ. | οντ* εύχομαι ΒΕ8ί1. 
ονκ εύχομαι Αηί\ιο\. \\ 9 εκ των ολίγων μηδέν έχοντα Αηΐΐιοΐ. || 
10 βοΐ. ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, κρεονοης οιη. 8 || 12 λώοτον δε το 
ζην οοά. Ρίΐιίδ. 1985 ίβδΐβ ΟΕίδΓοΓίΙο: λώΐστον δε ζην (ζ βχ ν οογγ. 
80 8 Μ Α. λψοτον δ^ άεΐ ζην ρΓορ. ΝειιοΙϊ: λώοτον διαζην ΤηοΙίβΓ 
ϋΙα88. νβν. XVII (1903) ρ. 190 || 13 τνχεΐν πάρεστιν ρΓΟ πάρεστι 
ληψις οί. ΝΕίιοΙί Εΐιάαοίαδ οοΠ. οοΐ. 8 || 14 οοΐ. ουιη Ιβηιπι. ΙιεΙ). ΜΑ, οπι. 
8. ίιιϋΓΕ αηιρΗαδ βχοθΓρίυιη 1β^ίί;υι• θοΙο^ε δίοΙ). IV 33, 32 ρ. 819, 7 
{Ξενοφώντος εν τω η της Κνρου παιδείας) || 15 έυδαιμονίαν τούτο νο- 
μίζω το πολλά έχοντα πολλά καΐ δαπανάν δίοΐ). IV 33, Χβη. βί: ηοδοίο 906 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. ΟΙΙΙ α. Μ.] 

17 Δημοκρίτου (&. 286 ϋίθΐ8 2). 

Ευτυχής 6 εττϊ μετρίοιοί χρημασιν ευ^'υμεόμειος, 
δυστυχής δε 6 εττϊ τΐολλοΐαι δυσ^υμεό μένος. 

18 Σωκράτους. 

2ω}ΐράτης ερωτηθείς τι ευδαιμονία ηδονή αμετα- 5 
μέλητος^ εορη. 

19 Του αυτοϋ, 

Ιω^ίράτης ερωτηθείς τίνες ενδαίμονες, είπεν 'οις ααΐ 
(ρρένες άγα^αΐ %α\ λόγος τΐρόσ εστίν . 

20 Διογένους. 1^ 
Ευδαιμονία γορ μία εστϊ το ευφραίνεσ^αι άλη&ινώς 

και μηδέτίοτε λυπεΙσΒ-αι, εν οττοίψ ό' αν τόπφ η καιρώ 
γι τις. 

21 Ύου αυτού. 

Εύδαιμονίαν δε ταντην είναι φαμεν άληΒ-ινήν το την 15 
διάνοιαν και την ψνχήν αεϊ εν ησυχία και ίλαρότητι δια- 
τρίβειν. 

22 Χρυσίππου (£γ. ιηοΓ. 510 Αγιι.). 

Ό ί' επ^ άκρον, φησί, προκόπτων άπαντα πάντως Εη ηθ8ΪΓθ (ΐηοςυβ Ιοοο 8θήΙ)βηάαιιι βίί: ενδαιμονίαν νομίζω {το) 
πολλά έχοντα (πολλά) καΐ όαπανάν 

1 θοΐ. οαιη Ιβιηιη. \ΐ2ι\). 8 Μ Α || 4 βοΐ. δίηθ Ιβιηηι. ΙιεΙ). 8, Η,άάίίο 
ΙβιηπίΕΐθ Μ Α II 5 τ/ 8 Μ τι ^ατίν Α. ηοΐΐβιη εοτιν Γβοβρίδδθηί Οαίβ- 
ίοΓά βί Μθίηβΐίθ. θίιΐδίίβηι ίηίβΓρο1αί;ίοηί8 οοΕΓ^υίΙιΐΓ οοά. Α θϋαιη 
ίη ριοχίπίΣΐ θοΐο^α νβΐ βίίαιη δίοΐ). IV 36, 9 ρ. 868, 14 II 7 βοΐ. βίηβ 
Ιβηιηι. Ιι^Ι). 8, αάάίίο ΙβιηηΐΕίΘ Μ Α || 8 ενόαίμονες 8 Μ ενόαίμονες 
είοιν Α. νίάθ ςα&θ ιηοηιιί αά βοΐ ρΓίΐθ^ι•β88αιη || 10 θοΙ. ουιη Ιβιηιη. 
ΙιαΙ). 8 Μ Α II 11 ίη ίώάυ^. ζητεί οοιηρβηά. Α | εστίν Μ | άλη^ινώς θχ 
όιηνεκώς οοΓηιρίυιη νίάθίυΓ ΜβίηβΜο. 8β(1 νίάθ ηβ ρΓΟβοήΙ^βηάαιη 
δίί: σλη^^ινώς ιιΐ βχ ηΐΕΓ^ίηο ίΐΐαίιιιη. αάάίίιΐΓ καΐ μηδέποτε λνπεΐοΒαι 
ίοίςιΐθ αά ίάοιη ίβΓβ ιβάίΐ: 0[ΐιο(1 ίη θοΙο^ε ρΓΟχίηι^ Ιθ^ίίΠΓ το την διά- 
νοιαν καΐ την χρνχην άεΐ εν ησυχία καΐ ίλαρότητι διατρίβειν \\1^ η 
8 η Μ νπάρχι;ι Α |1 14 βοΐ. οαηι Ιβπιιη. Ιιαΐ). 8ΜΑ. οΓ. Πογ. Μοη. 179 
(Ι/θίά. 168) Ό αντοο, (80. Διογένης) εφασκεν ηδονην άλη^η είναι το 
την χρνχην εν ϊλαρότητι και ησυχία εχειν κτε. \\ 15 δε 8 γαρ Μ Α. 
ορίίο (ϋί£ίοί1ί8, ηίδί γαρ £θΓί. θχ βοΐ. αηΐβοβάβηύ ί11&ρ8αιη ββί | το 8 Μ 
τώ Α II 18 θοΐ. οαηι Ιβηιηι. Ιι&Ι). 8Μ Α || 19 ο δ' εινάκρορ (δίο) 8 δθά 

Ον ΘΧ ων ΟΟΓΓ. 8' ΟΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑίΜΟΝΙΑΣ 907 

άτνοδίδωσι τα %αΒ^ή^οντα και ονδίν τΐαραλείπει, τον δε 
τούτον βίον ουχ εΙναί τζω φησίν ενδαίμονα, αλλ ετζιγί- 
νβσ&αι αντφ την ενδαιμονίαν^ όταν αί μέααι τΐράξεις 
ανται προσλάβωσι το βέβαιον καί ε^ίτιι/ίον και Ιδίαν 
5 πηξιν τινά λάβωσιν, 

23 ΊαμβλΙχου Έωτνάτρφ Περί αρετής. 

Ευδαίμων εστίν 6 ^^εφ κατά το δυνατόν όμοιος, τέ- 
λεος^ απλούς, καϋ'αρός, εξ7]ρημένος από της ανθρωπι- 
νής ζωής, 
10 24 Πλάτωνος «κ του Μενεξένου (ρ. 247 Ε— 248 Α). 

"Οτψ γαρ ανδρΐ εις εαυτόν άνήρτηται πάντα τα προς 

ευδαιμονίαν φέροντα η έγγνς τούτου, χαϊ μη εν άλλοις 

άνθρώποις αιωρείται^ εξ ών η ευ η κακώς πραξάντων 

πλανάσθαι ηνάγκασται και τα εκείνου, τούτφ αριατα 

15 παρεοκεν αύται ζην* 

25 Δημοκρίτου (Γγ. 3 ϋίβίδ^). 

Τον ευθυμεΐσθαι μέλλοντα χρη μη πολλά πράσσειν, 

μήτε Ιδίη μήτε ζυνη, μηδέ ασσ^ αν πράσστ] υπέρ τε δννα' 

μιν αίρεϊαθαι την έωυτου και φύαιν' άλλα τοσαύτην εχειν 

20 φυλακήν, ώστε και της τύχης επιβαλλούσης και ες τό πλέον 

2 επιγίνεσ&αι (ετΐι- Μ) 8 Μ έπι/ίγν- Α || 4 βέβαιον καΐ εκτικόν 8 1 

5 πηξιν 8 Μ τηξιν Α || 6 βοΐ. οαιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8 Μ Α, 'ΐαμβλι ηβο ρΐατα 
8, οωσιπότρω Α |1 8 έξ^ρημένος\νγα&η1θ3ί(ήϊ βίΥ^Ά^βίίβϊά: έξηρτημέ- 
νος ΜΑΤγ. έξηρτημένης ρβΓ οοιηρθηά. 8. οί. ρ. 910, 17 αάη. || 10 βοΐ. 

ουιη Ιβιηιη. ΙιαΙ). 8, οηι. Μ Α. πλα εκ αενεξ 8. οοηνβΓίϋ ίη υ8απι 
δαυπι ΙαηιΙ)Ιίο1ιυ8 Ργοϊγ. ρ. 91, 25 88. Ρΐδί. ίηί:βΓρΓΘΐ:&1υ8 Θβί: Οιοθγο 
Τα80. V 12, 36 || 13 αιωρείται ΡΙαί., ΙαιπΙ)!., β Ρΐαΐ:. Μβίηβΐιβ: φορψ 
ται 8 II 16 θοΐ οιιιη Ιβηιιη. Ιι^Ι). 8 Μ Α. οί. ΕρίουΓαβ αρ. ΐ>Ίο§, Οβηο- 
Άηά. ίν. 27 ΗθΙ)θΓά. (ΒηΙΙ οοττ. ΜΙ. XXXI ρ. 374 ^ £γ. 56 ■\νί11ίΕϊη 
Είρβ. 1907) ΡΙαίαΓοΙιπδ άο ίΓαπηυ. αη. ο. 2 (== δίοΐ). III 29, 79 ρ. 651, 
22) Μ&ΓΟΠδ Αηίοηίηιΐδ IV 24 δβχΐί Ρ^1:113-^. δβηΐ;. 262 ΕΙί. 8θηβοα άβ 
1:ΓΕης[. αη. 13, 1 άβ ίια III 6, 3 || 17 εν^νμεΐσ&αι 8ΜΑ Μο βί 
δυρΓΕ Ι πρησσειν Ρΐιιΐ;., 8ΐ;οΙ). III || 18 ιόίη (νβΐ -^) ϋΙ)π Ιιίο, Ρΐιιΐ;.: 
ίόίαι (νβΐ -/α) 1ίΙ)Γί 8ΐ:οΙ). III | μήτε Βίθΐβ | ασσ' αν πράασ^ Α: οσ' 
αν προοή 8 άοααν τι προαη Μ || 20 επιβαλλονσης (αί νοΙαθΓ&Ι: ΟγθΙΙϊ) 
Μ Α επιβαλονοης 8 | ες 8 Μ Α | το πλέον ΟΓβΠί Οριΐδο. δβηί. Ι 
ρ. 517: το όέον 8ΜΑ 908 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. 0111 Ο. Μ.] 

ν^ηγεομένης τφ δοκείν, κατατί^εα^αι^ καί μη τζλέω τιροα- 
άτττεσ^αι των δυνατών ' η γαρ ενογκίη άσφαλέστερον 
της μεγαλογγ,ίης. 

26 '^Ιτΐτζοδάμον Θούριου «κ του Περϊ ευδαιμονίας. 

Των ζφων τα μεν εστί δεχΐΐν.α τάς ευδαιμονίας, τα 5 
ίέ αδεατα, καΐ δεκτικά μεν οσα λόγον εχει' ά μεν γαρ 
ευδαιμονία ουκ ατερ^εν άρετάς^ ά δε αρετά έγγίνεται τω 

λόγον εχοντι τιράτον ' αδεκτα δε οψιος έργον η 

(τάν) τάς οψιος άρετάν^ ούτε το λόγω αμοιρον [η] το τώ 
λόγον έχοντος έργον η τάν τώ λόγον έχοντος άρετάν. ά ίο 
(ϊ' ευδαιμονία καΐ άρετά τώ λόγον έχοντος τά μεν ώς 
έργον τά ί' ώς τέχνα τις εστί, των δη λόγον εχόντων 
ζφων τά μεν εστίν αυτοτελέα, όσα δι αυτά τέλεά εστι 
καΐ ουδενός επιδεη τών έξωθεν ούτε ποτϊ το ήμεν ούτε 1 ντιηγ- Μ Α νφηγ- 8 | τώ όοκεΐν 'άθΐη 8ο1ιβίηΘ Ώαάι Γβοίβ ΟΘρίί 
ΒιίΓοΙιαΓά | πλέω 8 Μ πλείω Α || 4 βοΐ. οαιη Ιβηιιη. Ιι&Ι). 8 Μ Α, 8θά 
Μ Α ηοη ηίδί ςιιίηςυβ ίβΓβ νβΓβαβ τβΐίίΐαίδ οιηίδδίδ οιηηίΙ)ΐΐ8. ίη Ιθΐηηι. 

π ¥νδαίμ ί. θ. περί τον ενόαίμονος Βχχί περί τάς ευδαιμονίας 8. 
Θχρβοΐβδ ^Ιπποδάμον {Πν&αγορείον) Θονρίον κτε. οοΐΐ. 8ΐ;οΙ). III 
ι, 115 ρ. 66, 11 νβΐ 8ί:οΙ). IV 28, 16. οοηίίΓΐηα1:αΓ δΐΐδρίοίο βο φΐοά 
εΗΜ ΐΓ&άϋ:!!! ηϋ τήύ'^ίπποδοίμον Πυθαγορείου, 8ίο\). IV 1, 93 ρ. 28, 13 
βΐ: IV 34, 71 ρ. 846, 15 1| 5 Τών ξ^ων — (ρ. 910, 23) πράξεοι οιη. 
Μ Α Ι Βοτι 8. Ιιαηο ίοηπαιη, ηοη εντί ςα&ηι Ιιίο βΐ β\Μ ρΓαβίβΐ'ί Τγ., 
ραδδίπι βχ1ιίΙ)6ΐ; 8, οηίηβ Εηοίοήί&δ 8ΐΕΐ)ί1ίί;αΓ βίίαηι Μ Α 1ΐΙ)Γ0Γυηι ηΙ)ί 
ίη οβηδπηι νΘηίηηΙ: οοπδβηδπ, \ιΙ εστι, ηοη έντί, 8 Μ Α οοάίουηι αΓοΙιβ- 
ίγρο ΐηίηίδδβ νΐάθαίπι Ι| 8 πράτον ΟίΐηίβΓ ίη Οαίθί Ορηδο. ηι^ΐΐι. ρ. 659 : 
πρώτον 8. οί. ρ. 847, 14 | ροδΙ αδεκτα δε 1&οαη3.ηι &^ηονίΐ; ΟαηΙθΓ ςυαπι 
δίο βχρίβνίΐ; ρΓθΙ)α1)ί1ί1:θΓ : αδεκτα δε (οσα λόγον οίκ εχει' οϋτε γαρ 
το όχριος αμοιρον δέχεται τάς) όψιος έργον, ηίδί ςηοά Γθοίίπδ δέχε- 
ται το τάς ΜβίηβΙίΘ || 9 αηίθ τάς ίηδΟΓηίί; ταν Μθίηβΐίβ | το λόγω 
ΟαηΙβΓ: το τώ λόγω 8 τω λόγω Τγ. το λόγφ Οθδη.^ | /)' Ιαοίίβ δβοΐ. 
ΟΒ,ηίβτ II 10 τώ λόγον Ύτ, το (δίηβ εοο.) λόγον 8 || 10 δ. ά δ' ΟΕηίβΓ: 
ο ίί' 8 II 11 αρετα 8 | έχοντος ΟαηίΟΓ: εχοντι 8 || 11 δ. τα μεν ο)ς 
έργον τά δ* ώς τέχνα ΜβίΙ)0Πΐ, τέχνα ρΓ&ββαηίβ Οαηίθΐο : κτώμενος 
έργον ' τώ δ' ώς τέχνα {τέκνα Τγ.) 8 || 12 τις εντι Τγ. τις εστι 8 
βΐ: δίο ρ&δδίπι έοτΐ 8 ίη δθς[ηΘηί;ίΙ)ηδ πΙ)ί εντί 8οη1)ί δοΐθί οηηι Τγ. || 
13 τά μέν εντι αντοτελέα, {τά δ^ ουκ αντοτελέα' καΐ αντοτελέα μεν) 
όσα δαρρίβηάππι νίάβ1:αΓ Μβίηθ^ίο | δι' αυτά Τγ. άαΙ^Ηο άθ 8 ΟΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 909 

ποτι το καλώς ήμεν' τοιούτος δέ κα εϊη ο ^εός* ονκ 
αντοτελέα δε ούα μη 5^' αυτά τέλεά έατι, τζοτιδέεται δΐ 
καί τας έξωθεν αίτιας* τοιούτος δέ κα εϊτ] ο άνθρωπος, 
των δη ονχ αντοτελέων τα μεν έστι τέλεα τα δ^ ον τέλεα, 

5 καϊ τέλεα μεν ο σα καΐ παρά τ αν αντων αίτίαν καΐ παρίχ 
τάς έξωθεν αιτίας γίνονται, γ,αΐ παρά μεν τάν αντών^ 
τφ και φναιν αγαπάν και προαίρεσιν ποτενέγκασ^αι' 
παρά δε τάς έξωδ'εν, τφ εννομίαν και επιατάτας αγα3•ώς 
λαβείν, ζ^; ο ιόντος δ ε κα εϊη 6 καλοκάγαθος άν&ρωπος). 

10 ον τέλεα δε το ήτοι μηδ^ ετέρω τούτων κοινωνάσαντα, η 
τινός αυτών, η τά καθόλω φανλα υπάρχοντα καττόν γα 
τρόπον τάς χρυχάς' τοιούτος δέ κα εϊη -θ'άτερος άνθρω- 
πος, των δε τελέων ανθρώπων δοιαι διαφοραΐ' το ι μεν 
γάρ εντιν αυτών καττάν φύαιν τέλεοι^ τοι δε καττόν βίον' 

15 και καττιν φύοιν μεν τοι μόνον άγαθοί' ούτοι δέ κ εΐεν 
τοϊ έχοντες τάν αρετάν' α γάρ άρετά τάς έκάατω φύσιος καΐ 
άκρότας και τελειότας εστίν* α μεν τώ όφθαλμω τάς τω 
όφθαλμώ φύσιος άκρότας και τελειοτας' ά δε τώ άνθρώπω 
τάς τώ άνθρώπω φύσιος καϊ άκρότας και τελειοτας' καττόν 

20 βίον δε τέλειοι τοϊ μη μόνον αγαθοί έόντες άλλα καϊ ευδαί- 
μονες, ά μεν γαρ ευδαιμονία τελειοτας εστί βίω άνθρω- 

1 καλώς Τγ. : κάλλος 8 | κα Μθίηβ^Θ : κε 8 κεν Τγ. || 2 αντα ηί 
νίάβΙυΓ 8, οθΓίβ Τγ. | έατι βίίαιη Τγ. || 2 8. (ίε και 8 καϊ Τγ. (| 3 κα 
ΜβίηβΙίΘ: κ8 8 κεν Τγ. || 5 τάν ΟαηΐβΓ: την 8 || 6 τάν 0&ηΙ:θΓ: την 
8 των Τγ. || 8 τάς ΐαίήίβ αβδη.* £. 478^ τ«ν 8 |1 9 λαβέν πίΕΐίιη | 
τοωντος όέ κα {κα ΜβίηβΙίΘ κεν ΟαηίθΓ) — αν&ρωπος δΐιρρί. ΟαηίβΓ || 
10 ιηδ,ΐίιη άτέρω | κοινωνά εόντα ρΓορ. ΜθίηβΙίΘ || 11 τά καθ-όλω 
Ηαίιη Ιβοί;. 8ΐ;οΙ). ρ. 49: το καθόλου 8 | καττόν γα ΟαίβίοΓά: καττόν 
(8ΐη6 αοο. αί; δαβρίτΐΒ 8) γάρ 8Τγ. || 12 κα (κεν ρΓαβίνίΙ: ΟαηίθΓ) Οηιθ- 
ίοΓά: καΐ 8 || 1388. οί. ΕηΓγρΙι&ιηί βοΐ. 27 ρ. 917, 7 88. || 14 εντιν Τγ. 
άυΜίο άθ 8 | τέλεοι 8 τέλειοι Τγ. || 15 τοΙ μόνον α/α^ο / Μθίηβΐίβ: 
μόνοι οι (810) αγαθοί 8 || 16 εκάοτω ΟαηίβΓ: εκάατον 8 || 17 έντί Τγ. ] 
των οφθαλμών ΕιίΓγρΙι. ρ. 917, 8 |1 18 ίοΓΐ;. φνσιος (και) άκρότας 
καϊ τελ. \ τελε^ότης ίη 1ιί8 80ΓίΙ)ΘΓΘ 8θ1β1: ΟαηίθΓ βί ίοΓί. υΙ^ίςαβ 
βίίΕΐη τέλ^ος 8ίηι. ίη Ιιαο βοΐ. Γβροηβηάαιη θπΙ:, ηαιη ιηοάο τέλεος 8 
ιηοάο τέλειος ηί Τγ. || 20 τέλειοι 8 υί Τγ. | όντες 8. βΟΓίρβί έόντες, 
ηΕΐη έών ίηίΓα ρ&88ίιη, έόντες ΗίρροάΕιιιαδ 8ΐ;οΙ>. IV 1, 95 ρ. 34, 2 
βΐ: 34, 71 ρ. 847, 14 910 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΕΟΚ. Ο. 0ΙΙ1 Ο. Μ.] 

τιίνω* Ό δε βίος 6 ανθρώπινος σνσταμα τάν τΐραξίων, 
α δ^ ευδαιμονία (ά) σνμτζεραίνονσα τάς πράξιας. ονμ- 
ηεραίνει δε τ ας πράξιας αρετά τ,αϊ τνχα, τα μεν άρετα 
τίατταν χρηοιν, τα ί' ευτυχία γ,ατταν τ,ατόρθ^ωσιν. ο μεν 
ων θεός οντε μαθών παρά τίνος ταν άρετάν αγαθός εγέ- 5 
νετο οντε επισυναρξαμένας αύτω τάς τνχας ευδαίμων" 
φύσει γαρ ην αγαθός ^αι φυαει ευδαίμων και αεΙ ην 
τίαϊ έσσείται γ.αϊ οΐδέπογ,α υπολείψει τοιούτος εών, άφ- 
θαρτος έών και φύσει αγαθός ' 6 δέ άνθρωπος {ούτε τα 
φύσει αγαθός} ούτε τα φύσει ευδαίμων, άλλα μαθήσιος 10 
και προνοίας ποτιδέεται, ποτϊ μεν τό γενέσθαι αγαθός 
τάς άρετάς, ποτϊ δε τό γενέσθαι ευδαίμων τάς ευτυχίας, 
γ,αΐ δια τούτο εκ δύο τούτων α ανθρωπινά ευδαιμονία 
συγκεφαλαιοΰται, επαινώ τε και μακαρισμώ' επαινώ μεν 
τα εξ άρετάς, μακαρισμώ δε τω εξ ευτυχίας, τάν μεν 15 
ων άρετάν έχει δια τάν θείαν μοιραν , τάν δ' εύτυχίαν 
διά τάν θνατάν. εξήρ(τ)ηται δε τά μεν ^νατά από των 
θηων, και τά επΙ γάς {από) των ουρανίων, τά δε χείρονα 
από των βελτιόνων, και διά τούτο ό μεν επόμενος τοις 
θεοίς αγαθός εύδαιμονει, ό δ' επόμενος τοΙς θνατοίς 20 
κακοδαιμονεΐ, τω μεν γαρ τάν φρόνασιν εχοντι αγαθόν 
ευτυχία και χρησιμον' και αγαθόν μεν διά τάν γνώσιν 
τος χρήσιος, ώφέλιμον δε διά τό συνεργεν ταΐς πράξεσι, 

1 ανινος βχ ανον νβΐ ανοσ οογγ. 8^ | τάν ΜβίηβΙίΘ: των 8 | 
πραξίων ΟαηίθΓ; πράξιων 8 πράξεων Τγ. || 2 « δυρρί. Η&ΐιη 1. ο. || 
6 ^πίσνναρξααιένης ίοτί. ηοη 83,ηιιηι. επιοννεργαξαμένης ρΓορ. Μβί- 
ηθΐιβ II 7 φνοί 80ΓίΙ)ϊ νοίιιίΐ: Μβίηβΐίθ Ιιίο βί ίη 8θ(ΐ., 8βά νίάθ ςιιαθ 
άϊχί 3,ά 8ίοΐ3. IV 34, 71 ρ. 847, 6 [ ην άοίβηάπιη νίάβίπΓ Μβίηθίίίο. ίοπ. 
δη Ι αΐεΐ Μθίηβΐίθ || 8 εσαείταί 8 εαείται Τγ. | έπιλείψεί Μβίηβΐίθ || 
9 φνσει] νίάθ αά 7 || 98. οντε τα φίοει αγα&ός δυρρί. Οαηίθΐ || 1388. οί. 
δωΐ). III 1, 107 II 16 διά ταν Τγ. διά την 8 || 17 έξήρηται 8Τγ. ρηιη. 
8γ11. 6 ΟΟΓΓ. 8^ ρΓΟ 6^ νίάβίπΐΓ εζ £ιιί88Θ. ϋηρταται άβρβηάβηί ΜβίΙ)θΐη |) 
18 (^{(ων δΟΓίρδί: ^εών 8 ^είων ρΓορ. ΜβίηθΙίΘ | καΐ τα 8 τά δε ιηαναΐί; 
Μβίηθΐ5:6 Ι επΙ γάς (νβΐ επίγηα) Μβίηβΐίθ: έπΙ γης Β \ από ίααϋο ^ίάάίάϋ 
ΟγθΙΙι 0ριΐ80. 8βηί. Ι ρ. 284 | ωρανίων ΟαηίθΓ οί. ρ. 911, 1 | ιηαΐίιη χε- 
ρχίονα ϋοΐΐ. ρ. 846, 17. 847, 1 || 20 άγαμος ^Ιοδδθΐηα Γβάοΐβί | (ί' 8 ()€ Τγ. | 
θ^^ατοΓςΤΓ. ^νητοΐς 8 || 23 χρηοιος Τγ. χρήσεως 8 | οννεργεν Οο,ηίβΓ: 
σννεργεΐν 8 | πράξεσι ^ηί; δβΓναηάαιη 3χιί ΒΟΓΛβηάηιη πραξίεσσι ΟΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 911 

ααλόν ών, οχα ευτυχία τταρν^ τψ νόφ, ωατιερ ώρΐφ άνέμψ 
δέοντα , ποττάν αρετάν αποβλέποντα ποίέεσ&αί τάς 
πράξιας, ωσπερ καί τον χυβερνάταν ποτΐ τάς των ασ^ 
τρων ΐΛίνήσιας' ούτω γαρ ου μόνον α^ολουϋ'ήσει τφ ^εψ^ 

5 άλλα γ,αϊ συντάξει το αν^ρώπινον αγα&ον ποτϊ το ^τ^ον, 
και μάν χαΐ τοϋτό γα ψανερόν, οτι Ικ δια&έοιος και 
πράξιος βίος διαφέρων γίνεται' ανάγκα δε τ αν μεν 
διά^εσιν η σπουδαίαν η (ραυλαν η μεν, τ αν δϊ πράξιν 
η εύδαίμονα η κακοδαίμονα' χαϊ σπουδαίαν μεν τάν αρε- 

10 τας μετειληφυίαν, ψαύλαν δε τάν κακίας* τάς δε πρόξιας 
ευδαίμονας μεν εν τα ευτυχία* συμπεραίνονται γάρ ποτϊ 
τον λόγον' κακοδαίμονας ό' Ιν τ^ ατυχί(^' άποτευκτικόν 
γάρ τω συμπεράσματος, διόπερ ου μόνον μα&εϊν δεΙ 
τάν αρετάν, άλλα καΐ κτήσασδ-αι και χρήσασ^αι αυτα^ 

15 ήτοι *}* εσφαλακίαν η ες συναύξασιν η και μέγιστον ες 
επανόρ&ωσιν οϊκων τε και 7ΰολίων. ου γάρ μόνον τάν 
κτάσιν εχεν δει των καλών, αλλά καΐ τάν ονασιν. ταύτα 
δε πάντα εσσείται, αϊκα πόλιος εύνομουμένας τύχτ] 6 αν- 
&ρωπος. και ταύτα μεν εγώ φαμί είμεν το ονομαζόμενον 1 ίηάθ 3, ν. καλόν ίηα ΜΑ | ο)ν Οεπ^θγ: ονν 8ΜΑ ββά ο ίη 
Γίΐ8. ΟΟΓΓ. Μ2 Ι οκα 8 Μ: οκαν Α | νόω ΜΑ: νώ 8 | ωρίω Μβίηβΐίθ: 
όρίω Μ Α ονρίω 8 || 2 β^έοντα Τγ. θ-έωντα 8 ^Εωντα Μ ^εων τα 
Α^ Ι ποίέεοθ^αι 8Μ Α βχ ποιέοντα (νβΐ -ται) οογγ. 8* | τας Τγ.: οιη. 
8ΜΑ II 4 κινηοιας Τγ,: κινάσιας (δίηβ αοο. Μ) 8 Μ κιναοίας Α | 
οντωο Μ | άκολον^ήοΕί 8 άκολον^άϋει Μ Α || 5 ^ηιον 8 ^ήον Μ 
^ξον Α ^Βίον Τγ. II 6 88. ν. καΐ μαν τΐδςιΐθ ίΐά ίίη. οπι. Μ Α || 6 /« 
8 γε Τγ. || 7 τάν Ο&ηίβΓ: την 8 || 10 μετειληφναν 8 -νΐαν Τγ. | όε τάς 
κακίας Τγ. || 12 τά Τγ. τη 8 | άτνχίαι {χχΐ ρΓοροδίιβΓαΙ: Οθβη.* πιγ^.) 8 
ευτυχία Τγ. | αποτευκτικαΐ 8υΙ)άυΙ)ϋ:αη8 ΜθίηβΙ^Θ || 13 ίοτί, μα&εν \\ 
14 και κτησαα^αι βυβρβοίαΐίαΐ Μβίηβΐίΐθ, ηοη Γβοίβ || 15 εσφαλακίαν 8. 
ες φυλακην (-άν) νθΐ ές άσφάλειαν (άΘΐ)αϋ άσφάλ^αν) ρΓΟρ. ββδη.* 
ιιΐΓ§^. ηβυ1:Γυιη 8ΐιί£ίθΘΓ6 νίάβΐ:αΓ ΜβίηβΜο. ΓογΙ:. ες άσφάλίοιν. οί. 
8ί;οΙ). IV 1,95 ρ. 34, 11 | η καΐ μέγιστον 8 η το μέγιστον οί. Οβδη.^ 
πΐΓ^. ιη&ΐίιη η και {το) μέγιστον || 16 τε 8 οιη. Τγ. | πολιών Τγ. 
πόλιων 8 | ταν 8 την Τγ. ) 17 εχεν δοπρβί: εχειν 8 | και τάν Τγ. και 
τε τάν 8 || 18 έσσεΐται 8: εσεΐται Τγ. | αϊκα Τγ. όίκα 8 || 19 είμεν 8 
ημεν Τγ. οί. 8ΐ;οΙ). IV 1, 95 ρ. 35, 3 | ίοΓΐ;* όνυμαζόμενον 912 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΠΙΝ ^' [ΕΙϋΟΚ. €. ΟΙΙΙ Ο. Μ.] 

ΙΑμαλ^είας τίέρας' εν ευνομία γαρ τα πάντα εατί^ καΐ 
άνευ ταύτας οντε γεννάται το μέγιατον τάς άν&ρωτΐίνας 
(ρύσιος αγαθόν ούτε γεννα&εν καί άεξα^εν δύναιτό κα 
διαμένεν• καΐ γαρ τάν άρετάν τ,αΐ τάν φοράν ιχοτταν 
αρετάν αυτά άμτϊέχεί, τφ καί φνσιας άγα-Θ'άς γεννάοΒ^αι 5 
"/.αττανταν' χαΐ η&εα δε χαΐ εττιταδεύματα χαϊ νόμως είμεν 
τώς άρίστως, ετί δε λόγως ορϋ^ογνώμονας, γ.αΙ ενσέβειαν 
δε και οαιότητα ηοτι τα τιμιότατα, ώστε τω μέλλοντι 
ενδαιμονήσειν %αι ορΟ-ότνλοον εξειν τον αντω βίον, ευνο- 
μίας ντΰαρχονοας και διαπεράσαι δει καΐ διελ&είν αντον 10 
άνομίαν γ,αταλιηόντα, αμα δε '/,αΙ ανάγχαν επεμφέρει ο 
λόγος τοιοιν εμπροσ&εν ειρημένοις, 6 γαρ αν&ρωττος 
κοινωνίας μέρος εστί* και συν τούτοις ολόχλαρος γίνεται 
χαττόν αντον λόγον, συν τω μη μόνον χοινωνεν αλλά τ,αι 
χαλώς χοινωνέν, α μεν γαρ εν πλείοσιν, άλλ' ουκ εν ενϊ 15 
7ΐέ€ρυχε γίγνεσ^αΐ' α δε εν εν ι μεν, ου μάν ετι εν πλείο- 
σιν' α δε και εν πλείοσι και εν ενί, και δια τοϋτο εν ενϊ 
ΟΤΙ καϊ εν πλείοσιν. αρμονία μεν γαρ και συμφωνία και 
άριδ^μος εν πλείοσιν εγγίγνεσ^αι πέφυκεν' ονδεν γαρ 
ανταρκες, ό τούτων των μορίων ποιεί το ολον' οξνακοΐα 20 
ίέ και υξνδορκία κα\ ποδών ώκύτας εν ενϊ μόνον, ευδαι- 
μονία δε καϊ αρετά Ι^νχας και εν ενϊ καϊ εν πλείοσι και 
εν τω ολω καϊ εν τφ παντί. καϊ δια τούτο εν τφ ενϊ 

1 (χμε?.£ίας Τγ. | εντί Τγ. || 3 άεξαθ-εν 8 ανξα&εν Τγ. || 4 τάν φοράν 
Τγ. τα φορά 8 | ποττάν Τγ. ποτάν 8. 8θίο θίί&ιη ποτον ρΓΟ ποτ τον 
ίη ίίΐυΐίδ Ιο^ί, Ιβ^ί &ύΆΏΐ εΙμεν, ηοη Βοΐιιιη ημεν, εβά θοπρίοϊββ Ρβ.- 
Ρ^ίΙΐίΐ^ΟΓθΟδ ςυί άθάίία ορβΓΕ νβίθΓθΐη άίαΐβοΐυιη ΓβδίΐΒοίίαΓθ οοπεΙι 
811111: θίυδ ιηοάί £θΓηΐΕ8 ρΓΟίπίδουο α€ΐΙιίΙ)αί886 ίη ιιηο βοάβιηςιαβ οοιη- 
ηίθηίαπο ΟΓβάίΜΙβ βο πιίηιΐδ β8ΐ; ςυο ηια^ίδ 1ίΙ)Γί πιαπυ 80πρ1:ί (Ιίδδβη- 
ίίυηί; ίηίβΓ δβ ίρδί || 6 επιταδευματα (υί ίαοίίΘ δΟΓΪρδθΓ&ί ΟαηίθΓ) 8 
επιτηδεύματα Τγ. | είμεν 8 ει μεν Τγ. νίάο ς[ΐΐΕβ άίχί αά 4 || 8 τ« 
τιμιωτατα ΜθίηβΙίΘ: τάν τιμιώτατα 8 τάν τιμιότατα ίαοίίβ δΟΓ. Οβδπ.* || 
9 αντώ Ιαοίίθ ΟγοΙΗ || 10 υπάρχουσας 8 -οηςΤν. \ καϊ διελ^είν δυβρθοίαί; 
Μβίιΐθΐίθ. 81 ^βηαίηυηι δΐί, ηιαίίιη καϊ διελθ-εν || υ άνομίαν Ο^ηίβγ: 
είνομίαν 8 | επεμφέρει ΐαοίίθ (τθδη.^ £. 479^: έπαμφέρει 8 || 13 εοντί 
(810) 8 εντΙ Τγ. || 16 ιη3.1ίιη γίνεσθ^αι ηί ιηοχ (19) εγγίνεσΘαι || 20 όξνα- 
κοία ίαοίίθ Οαηίθη ό^υκοΐα 8. ο£. 8ί:οΙ). III 1, 115 ρ. 67, 4 || 22 ψυχάς 
ίαοίίθ ΟΓβΙΙί Οριΐδο. δβηί. II ρ. 286 : ψνχης 8 ΟΑΡνΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜΟιΝΙΑΣ 913 

οτυ τ,αΐ εν τΰλείοαι, και εν τόΐς πλείοαιν οτι και εν τω 
δλψ και εν τφ τταντί' α τ ε γαρ τάς δλας φναιος διατ,όσ- 
μαοις καΐ το κα^' εν ε^ιαστον διακεκόσμαζεν χαΐ α καϋ^' 
εκαστον δε διατίόσμασις το όλον και το παν έκτιεπλήρωκε. 

5 τοντο *{" βοα ακολουθεί δια το τα φνϋει τνράτον είμεν 
το όλον τω μέρεος, αλλ' ου το μέρος τω ολω. αϊτέ γαρ 
μη ην 6 κόσμος, ούδ' αν 6 αλιος ην, ουδ' ά οελάνα, ονδ" 
οί τζλανατες αστέρες, ονδ^ οι άπλανέες' εόντος δέ γα τώ 
κόσμω, και τούτων εκαστόν εστίν, ϊδοι δε κα τοντό [αν] 

10 τις και επ^ αντας τάς των ζφων φνσιος, αϊτέ γαρ μη 
ην ζφον, ονδ* οφ^αλμός^ ονδ^ αν στόμα, ουδ^ αν ακοά' 
εόντος δέ γα ζφω^ και τούτων εκαστόν εστίν, ως δε έχει 
το δλον τεοτϊ το μέρος ^ οϋτω και ά τώ ολω άρετά ηοτϊ 
τάν τώ μέρεος, μη ντναρχονσας γαρ αρμονίας καΐ επό- 

15 χριος δ•εΙας περί τον κόσμον, ου κα έδύνατο σννεΐμεν ετι 
καλώς έχοντα τα εγκεκοσμαμένα' μη ν^ταρχούσας δ" ευνο- 
μίας περί τάς πόλιας, ου κα δύναιτό τις άγαμος η ευδαί- 
μων πολίτας ήμεν μη υπάρχουσας δ^ νγιείας περί το 
ζφον, ον κα δύναιτο πους η χειρ σθεναρά τε και υγιεί' 

20 νά ήμεν. εστί γαρ ά μεν αρμονία άρετά κόσμω, ά δ' 

Β χαΐ ά (ηί δοήρδβΓΕί; ΟαηΐβΓ) 8 αϊ Τγ. ρ. 540 α οί. Οτβδη.^ιΠΓ^. || 

5 τοντ* αντο βοά άκολον^εν ρΐ'ορ. Μβίηβΐίθ νοί. IV ρ. ΙιΧΧΧ οοΠ. 
ΑγιβΙ:. Υβδρ. 921 το πράγμα φανερον έστιν' αντο γαρ βοά \ πράτον 
(ηί ΐΕοίίθ 8θήρ8βΓα1: ΟαηΙβΓ) 8 πρώτον Τγ. πρότερον 80γ. Μθίηβΐίθ || 

6 τώ ΟαηίβΓ: τον 8 το Τγ. | αϊτέ (αϊ Μθίηβΐίθ ίΙοΓ. IV ρ. ΣΧΧΧ) 
— (7) ην ΗΕΐιη 1«60ΐ:. 8ίοΙ). ρ. 49: αϊτέ — ^ 8 || 7 ονό' αν] ουδέ κα 
ΗίΓ8ϋ1ιί^ Ιιίο θί; ίη ρΓΟχίιηίδ | ηλως — οελάνα — (8) άατέρες βοΐίΐίδ 
οοιηρβηάϋδ βΧΕΓαία ίη 8 | αλιος 1:αοίίβ Ο&πΙθγ: ήλιος Τγ. || 8 πλάνατες 
Ιο,οίΐβ ΟγθΙΙι 1. 0. ρ. 288: πλανάτες 8 | εόντος δοήρδί: όντος 8. οί. 
ρ. 909, 20 αάη. | γα ΜβίηβΙίΘ: ^ε 8 || 9 έντι Τγ. | όέ κα τοντό τις 
ΗίΓβοΜ^: δε καΐ τοντο αν τις 8 || 10 τάς Τγ. τάς 8 | αϊτέ («λ ΜβίηβΙίΘ 
ίΙΟΓ. IV ρ. 1.ΧΧΧ) γαρ μη ην Ηαΐΐη βΐ: Μβίηβΐίθ: αϊκα γαρ μη η 
8 II 11 ιηαΐίιη ονδ^ αν ήν οφθαλμός || 12 εόντος βοπρβί: οντος 8. οί. 
ρ. 909, 20 αάη. | γα Ηαίιη Εβοί. δίοΐ). 1. ο.: καν 8 κα Τγ. | έντι Τγ. || 
15 ον κα ΗίΓδοΙιί^: ονκ αν 8 | δνναιτο ΜβίηοΙίΘ || 16 ευνομίας (ιιί 
ρΓορ. Οθδη.^ ΙΠΓ^.) 8: εννοίας Τγ. || 17 ον κα ΗίΓδοΙιί^: ονκ αν 8 | 
18 νγείας υί νίάβΙυΓ 8, οβΓΐβ Τγ., νγιείας 80γ. ΜβίηβΙίΘ II 19 ον κα 
ΗΪΓδοΙιί^: ονκ αν 8 | χειρ 8 χεΙρ Τγ. | νγιεινά Τγ.: νγεινά 8 914 ΙΩΑΝΝΟΓ ΣΤΟΒΑΙΟΓ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ' [ΓΙ.ΟΚ. Ο. ΟΙΠ Ο. Μ.] 

ευνομία άρετά πόλιος, α ί' νγίεια χαϊ Ισχνς αρετά σώ- 
ματος, καί εκαστον δε των εν αντοίς μερέων σνντέτακται 
ηοτ\ το όλον καί το πάν. οφθαλμοί τε γαρ ορώντι νττερ 
τω παντός σώματος, γ,αϊ ταλλα δε μόρια τε καί μέρεα 
νττερ τω ολω καΐ τω παντός σνντέτα^ται, 5 

27 Ένρνψάμον Πυθαγορείου Περί βίου. 

Βίος άνΒ-ρώπω τέλγιος -&εώ μεν λείπεται τ φ μη αυτο- 
τελής ημεν, αλόγων δε ζφων %α&υπερέχει τ φ άρετάς καί 
ενδαιμοσύνας επίμοιρος ημεν, ούτε γαρ 6 θεός τάς έξω- 
θεν αίτιας ποτιδεης εοτιν, φύσει γαρ αγαθός εών και 10 
φύσει ευδαίμων εξ αυταυτώ τέλΐ]ός εστί* ούτε των αλό- 
γων ζφων ουδέν , , . λόγω γαρ άμοιρα εόντα γ,αΙ τάς ες 
τάς πράξιας επιστάμας αμοιρά εστίν, ανθρώπω δε φύσις 
τα μεν (τάς)> Ικ τάς ιδίας προαιρέσιος τα δε χαΐ τάς «κ 
τώ θτιω γινομένας επικουρήσιος ποτιδεής εστί. το μεν 15 
γαρ λόγω τυπωτιγ,ός ημεν και καλών και αισχρών νοητι- 
κός, καΐ το ορθός από γάς άνακεκλίσθαι και ες τον ουρά- 
νόν ίποβλέπεν και θεών τών ανωτάτω νοητικός ημεν^ 

1 ευνομία οί. Ο^ηίβΓ: είόαιμονία 8 | Ιοχνς 8 η ίοχνς Τγ. || 
Β ορώντι (αϊ: οί. Ηαίιη) 8 ορώνται Τγ. || 6 βοΐ. ουιη Ιθΐηιη. ΙιαΙ). 8Μ Α. 
πν^αγορίον Μ Α Τγ. βχρβοΐβδ Ενρ. Πνθ^. (εκ τον) Περί βίον \\ 
7 Βίος αν&ρώπω — (ρ. 916, 1) ενοννάρμοατος οιη. ΜΑ | τελψος 8 [| 
10 εοτιν βί βίο ρΕ,88ίιη ίηίΓΕ 8 βντι Τγ. ίά(][ΐΐθ ρΓαβίθΓΓβ δοΐβηί; βάί- 
ΙΟΓβδ. νίάβ ρ. 908, 5 Εάη. || 11 ανταντώ δοπρβί: ανταντώ 8 αν ταντω 
Τγ. ι τίλτμος 8 1 εντι Τγ. || 12 ροδί ουδέν Ιαοιιηαπι βί^ηανίί Οθ8η.^ 
ί. 479^ Θχρβοί&ηβ ς[ΐιο(1 ίη ίηίβΓρΓβίαίίοηθ άβάΐί νίτίηϋβ αηί βΐίοϋαϋβ 
ααραχ β8ΐ. ίπάβ άρετάς καΐ είδαιμοαννας επίμοιρόν εντι 8ΐιρρ1. 
Μη11ίΐοΐ3. τάς έξωθεν αιτίας ποτιδεές εντι ιηαΙαβΓίΐΙ: ΟγθΙΗ Ορυβο. 
8βηΙ:. II ρ. 690 || 12 εόντα δΟΓίρδί: όντα δ. οί. 10. 915, 20. 916, 2 ϋ 
13 επιοτάμας ί;αοί1:θ ΟαηίβΓ: επιοτημας 8 ί εντι Τγ. |1 14 τάς ίηββπιίί 
Ηαίιη Ιίβοί;. 8ΐ:οΐ3. ρ 49 || 15 επικονρήοίοςΎγ.: έπικονρησεως 8 | εντι 
Τγ. ι το μεν γαρ — ρ. 915, 1 τέτενχε] οοηδίιηίΐΘδ 1ιιιίιΐ8 1οοο8 οοΐΐβ- 
^α ιηυΐίοδ ϋίοΙίΘΓηι&η Όβ ίΐΓ^αιηθηίίδ ς[ΐιίΙ)ΐΐ8(1. β 8ΐ;Γαοί;αΓ3. Ιιοιηίηίδ 
θΐ 3,ηίπΐ£ΐ1. ρβΐίίίδ (άίδδ. Ηαΐ. 1909) ρ. 15 88. ρ. 93 88. | το μεν ΟγοΠΙ Ι. 
ο.: τώ μεν 8 ί| 16 τνπωτικος Τγ. τυπωτικός 8 | νοητικός 8 νοατικός 
Τγ. II 17 καΐ το ΟγοΙΙ! 1. ο.: καΐ το} 8 | όρθ•6ς ΟοΙ)β1: Μηβιηοδ. ΙΡ 
ρ. 441: όρ^ώς 8 || 17 γάς Μβίηβΐίβ: γης 8 | άνακεκλίσθαι (δίηβ αοο. 
8) δΤΓ. Ι ες ίΕοίίβ Μβίηβΐίθ: εις 8 | ίοΓί;. ωρανόν 1| 18 άναβλέπεν 
01. Μβίηβΐίβ Ι ανωτάτω Μβίηβ^β: ανωτάτων 8 ΟΑΡΥΤ XXXIX ΠΕΡΙ ΕΓΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 915 

ταντα δε χαΐ τας Ικ των ^εών ετΐίχονρήσως τέτενχε' το 
δε βουληαιν έχεν γ.αΙ προαίρεαιν γ,αΐ αρχάν εν ανταντφ 
τοιανταν, κα^^' αν ανριος οντός εατι γ.αϊ άρετάν ετνιταδεν- 
σαι καϊ Τίαχίαν ζαλώσαι γ,αϊ ^εοίς οτναδήσαί και άτνό &εών 
5 ατίοτρατΐημεν, ταντα δε και κα^^ αντον κινέεσ^αι δυνα- 
τός εατι, διο καί χρόγων τίαι επαίνων γ,αΐ τιμάς γ,αΐ ατι- 
μίας τα μεν Ικ τάς των &εών τα δε και εκ τ ας των αν- 
θρώπων τνγχάνοντί \ τοι, ήτοι άρετάν η κακίαν ζαλώσαντες, 
έχει γαρ όντως ο σνμτνας λόγος ' το θΐβον ανθρωτνον 

10 τΐολνφρονέστατον ζψον ες τον %όαμον εσφκισεν, άντίμι- 
μον μεν τάς ιδίας φναιος, όφθαλμόν δε τάς των εόντων 
διακοσμάσιος ' διό καϊ οννματα μεν ε&ηκε τοις πράγμαοι, 
χαραχ,τηρι αυτών επόμενος, ανεύρετο δε και γράμματα, 
'θ'ηαανρονς τα μνάμα παρασκενασάμενος , εμιμάοατο δε 

15 και τάν τώ παντός διακόσμασιν, δίκαις τε και νόμοις 
κοινωνίαν πολιών ανναρμοξά μένος, ον-3'εν γαρ ούτω κού- 
μοπρεπες και θεών άξιον έργον άνθρώποις πέπρακται^ 
ως πολιός εννομονμένας σνναρμογά και νόμων και πολι- 
τείας διακόσμαύΐς. εΙς γαρ έκαστος άνθρωπος αντός 

20 καθ^ αντόν ονδεϊς εών οντε ποττό ζην . . . όμοορροαννα 
ξυνά και ξνναρμογά 7ΐολιτείας καϊ αντός καθ' αντόν 
Ικανός γέγονε και ποττό όλον και τό τέληον σνσταμα τάς 

1 δε] πίΕΐίπι δη Ιιίο οι 5 | επικουρησιος Τγ. -εως Β \ τό δε ΟΓβΙΙί 
1. 8.: τώ δε Β \\ 2 ανταντώ 8 αν ταυτώ Τγ. || 3 τοιανταν (υί ί&οίίθ 
80Γ. Ο&ηίβΓ) 8 τοιαντην Τγ. | καττάν ΐαο^θ Μθίηβΐίθ | έντι Τγ. || 
4 όπαδηοαι ΟαηΙθΓ: άποδήοαι 8 || 5 δε] νίάθ αά 1 1| 6 εντι Τγ. || 7 εκ 
τάς (αηίθ των ανθ-ρ.) Μβίηβΐίβ: τάς εκ 8 || 8 τνγχάνοντί τοι 8 τνγχά- 
νοντί αιτίας οι. (τβ8η. * ιηΓ§^. τνγχάνοντί μοίρας Μβίηβΐίβ οοΠ. βοΐ. 26 
ρ. 910, 16 8. Ι ζαλωοαντες (χϋ 80γ. ΟδΐιίβΓ) 8 ζηλ- Τγ. || 9 θ^ηιον 8 | 
άνθ^ρωτίον (αν& ΘΧ ανω 8^) 8 1 10 πολνφρονέοτατον 8 ηολντελέ- 
οτατον Τγ. | άντίμιμον (ηί οί. ΥαΙοΙίοηΗΘΓ) 8: άντίτψον Τγ. || 
11 έ όντων 80Γίρ8ί: όντων 8. οί. ρ. 914, 12 αάη, \\ 12 οννματα 8 ονό- 
ματα Τγ. ι ε^^ήκατο ΓβίΐυίΓΐΙ; Οο\)&ί Μηβηιοδ.^ Π ρ. 441 || 13 χαρακ- 
τήρι αντών επόμενος (νβΐ επομένως) 1&οο1)8 Ερ. 3,(1 Ν. 8ο1ιθ"ννίπιη 
ρ. 296: χαρακτηρ αντών